Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1896

o 6906 Zaterdag SO Juni J896 35ste Jaargang ROKKEN in Siloto ZuJf Voir PABA80LS COBSB Ts SpfcialiUil v I mat wtüm llanilsthoeBen k io i i ie i mmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Fniili en Hiiilri S BOORDEN rcy MANCHETTEN S auerun Ploolsels W KANTENKIUGEN Zijden Stoffen Gltptniltnren enz Wisbrua Liffmannl MARKT 136 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ UO Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIE N liet Wissel en FJectenkaoloor BAEENDS C 187 WARMOESSTKAAT bü den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Efecten Coupons enz Sluit BELEENINGEN v Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeligate conditlën Wlf Uitgave van het Maandblad S OBTUNA ƒ 1 per jaar franco per poat proefnommers kosteloos FEAÏÏSCHE STOOMVEEVEEU Kif Ckemisclie WasscherJJ H OPPEiMIIEiMFJt 19 Kruiahade Rotterdam QebrereUerd door It M den Koning der Belgen HoofddepÓt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verven van alia Heeren en Danieagarderoben alBCük alle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het atoom u van pludie mantels voeren bout enz Oordjjnen tafelkleeden enz worden nsar d nteuwate en laatste methode geverfd Alle goederen betzy gestoomd of leverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekeo yn de prijzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen lu eene we k Kon ware Schal voor de ongelukkige Blachtoffera der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Iletau s i lfbi vvaki Hollsndscbe nitgare met 27 afb Prga 2 fjnlden leder die aan de verscbrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt laarlps dnizend van een zekeren dood Te verkregen by faetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TANDART8 E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda MayjüsliiiiTiEMi uUgmonderd ZOSDAGS Zeer Nette Gesteendrukte NAAUSmiJES worden GELEVERD door A BR1 RMA m Zn fj iiulK Dnik an A Urikkmax Si Zoon Sto 03 3ft TD0 otcLiexLSt ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht UAHELI IKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Hooten van GOUUA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeceit en de uamiddagn ongeveer len vlt r nar Met dezen goederendienst liestaat ook eene zeer goedkoope rehg genlMUl voor Passagiers naar UTÜECHT eu tusscbeugelegen plaatsen Kantoor Dlieuwe eerstal De rcnl II J MORItBI EK Kathreiiier s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Het groote aantal zenuwkwalen TH Bcsnwhoordpljn ftf tot Toaraffaftude kenteekansti vft kpoplizis htnaubaroart toe M Mer0B BOf itoeds all mlddeUn door de madUobe wetvnsebap Bkngflvaiia Jtirat un d a nlniwM tijd Kont de c r tot dkt ifj door hot g BbrnJk muken van in etnvondlgiton wof nuMUJk laap del nid MM pbriiolosliab OBtdokklnc gidaAD heeft di na hocderde proaCaamiDCW tiiani avM de KoheeU wenfd rerbrotd U en frwifi kij m wetanaohappemke krlssea da hoont Maiuntalllnc wekt tflvtM MB w ld a Uljkt to aljn toot de aan Bamiwkwalan lUdonda maoHlibtil esMiwlJia fi altfaTOBden door dan gawoseii Üfllolar vaa vllabafa an ben tf de oDderrlodint opnadtan in een K rnn kei li ra aul p r émg wrdmrn dasrtoa in een fiO j arigë praktijk w M hfB eseaswlji li altfaTasden door den gewexeii Oflioiet vaa Gtaondbalt ür Vllahefe n benat 9f de oDderrlodint opfedtan in een 60 Jarige praktij wlMallUk aa kat aa iiwv B l n 4 v i i Mei deia aaDeaavUM Téiiaa warkalijk Hhittarasda ranitUtaB varkraten an al maakte soovael optana dat vaa aan d ti daa vIMBdai eaetrevw werkje QVER ZENÜWLIJDEN EN BEROERTE hart voarkemlHB an tnatlng kinnen karton tijd readi de 11 druk varaobenaii I üit loeüe kevat niet aUaas roar hat gnata pnhUok Tarataanbar varUarinfan omtrant bet weien der nleawere therapie aa da djAmed B ira to waaho li f TaU n i varbaadallu it Tan tal vaa catnln raaiar aaa ae nt t n iHbnaua tü l r ra tl M a Jia r ïrëót r r i al hotfltaal te Aiaa diliBlairatirbV taSriV üiTteüï fataaMa lad lm Mt r jaaaeihaar riireiteirr dar alvaN Miara aHtlaeha larJabthit vaar itaow I larJahthii vaar laaow f BBBlaab arread arte HHan ft farita raa Heaartj asfrcönaill v ni f oi ir weentn Dr u leaaaver Caual Oaatral OviUm et a Baati ta rrankrl k an vela anderen Aanattan wl rBaBnw4 atal maar raelnaiar aaacedaan la f mmn a oK mwtm t BeanwMbllck 14 lljdan waarrau da kentaekanen atjtt shretlaaha kaefdalja atlgnüaa aafeal hMfèpi blaaiaadraai iroata pHkiialbBarhald Betaagdheli alaMl ikil i Msbaaioiqke aanal as aaba liaialIJk taaaUad Tardar alle aiakaD dia door beroerte gatroiTen werden an noe lljdaa aa da nro B daarnn leoaU vsrIaMBilfliaB onvarawiaa tot iprelm iwara taaival Biaelabjk aMkaa atVfhald aar pwriabtaa aiat vaartdareade alja Maatsetljka iwakta vanwaklilni vbb geheuiaa ani 4a alj die taada Ier naeaikiuidifa behandeliiiK f eweaat sIJd maar door de bekend middeleit ala osthaudinfaaakoodwaterlnior wrijven eleclnaeeroti atoomlooi of leebadan eeti canoBtaar of laalaiac hnnner kwaaljBYmdM hébben en ten alotte Bwaai favandaa neDben en ten alotte bU die vr a vear bat aart n daaitaa reden bebban wegena Teraohtjnaelen ala ilch aanhoudend aK iti vobIbb vBrdeov B ia bet he N beaflpl n MBt d lHH h ld mkkartaflen aa deakBr worden voer da oe en drukkende pija onder bet vearbeafa p i m n aMa HiBBortnten aenxBr woroBB voer da oeger Bulling la de earBa bet vaalBB vbb krlebeHng In en hat Btap B van FhendBn an vaataa aaa al iam dila atagariu vaa oiwlljdara ala ook aan Ibbbb maiijai KldeDde aan hloekiaoht aa traBhUlaaaliaia ook aan feaonde lelfB aa iBapa parieBBB dia vel met het hoofd werkaa en gotatfllijka reaaU willau voorkemaa wordt drinfend aanforaden XK b bet bovsn rerinelde werkje aaa te aobaSaa hatwaU op aaaYraao keataloof en ft anoo verBoaden wordt door Amstardam door M CreilAH A Co HcJHirewea 43 BalUrdaun r K v n NANTKIV HOlVf Aiiotbeker Korte Hoobtaaa L ekt LOBBT fORI OW Uud frar1it bl de OatrdbniE lA Op da vKionnlarh modlciDale tpnto ii i r lluiR ie do r WvlaamaaB aohe flaBaH wljita d or Ju U mat d SIHt rcu iii ilHllla bakrooud AMERSFOORT A MERSPOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom Automaiittche Walsen Meelfabriek Rlngbrood ia wittebrood in Hpooiate door rin aQ omgeven diolite vormen gubakkcn waar door de sneden Rroote ronde beschuiten oiijiEen wonlt van de fijnste soorten tarwe gemankt is overtieerlgk van smaak on VOrkrJjRbaar alS melkbrOOd atMt u mot 1 zuivere onafgeroomde beate metk vermengd in stuks van 8 i Ct en als WatorbrOOd j in stuks van 7 Ct Roggebrood met Krenten wordt van de puikste loorteu rogt e prima krenten en prima rozijnen gefabrioecrd is hier door buitengewoon beertgk en fijn van smaak en zeer gezond blijft weken lang vörtoh on is verkrijgbaar iu gegarandeerd gewicht van 1 Kg 12 cent WeenerbroOdjes van 2V3 Ot worden van de fijnste llongaarscbe tarwebloem baate natuurbotor eieren en andere prima grondstoffen vervaardigd en in expres er voor ingeriohto ovena gebakken zijn hier door buitengewoon heerlijk en fijn van smaak en ver I krijgbaar als Halvemaantjes Tampen Proteetjes en Oalletjes Prima Roggebloem wordt van de beste soorten rogge gomalen en is verkrijg baar In Kg pakjes van 7 otOnze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijeen worden door ons earst geadverteerdOnze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bu onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens besohilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINO Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon pljis flinke pro isie en franco vrachten dor volle en I ledige kilten 1 Patent H Stollon sitli ictsrl IrMinfU niigUcl Dl HiK mj ifli aulit ftr glilli rilir iti tUtr ffrrmge Erfolq dm dl nUUQ Vtttent H Stoüem tfrungtn hat Anlass rv t cA atfwiflflMvr ftionen tmchahmungen iai M Min kaafd daher unnra stef $ itcharf en H lfoUen nur ton ant liirtct odar in lohhan Elsenhand ur on ki da tan uttarPlalitt wta nabanitelmdj ErngBMngt Itt = rreUlUtm und Xeugniêêe intk und Wa Irintemps T R PARIJ B Zenden gratis M franco Iti gonerale geiUustreerde utftlo fus in de tioltuiidsche en fruisotM talen bevattende de nieuwste modes Toor het Zoni raeiioen tegen gefrankeerde aanvrage gei icbt aan M JULES JftLÜZIT a C PARIS De stalen der ftieuwtte modeatoffen tn V ourraad bij Ut Printemp worden even oen kosteloos toegezonden doch men gelieve Juideltjk de verlangde soorten op te geven f 11 ongeveer de pryzei ts bepalen VerzendingeunaaraUalAndenderWereld De catalogue bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en RechLen CoPhespon4 ntle In alle tnlen Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medaille benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Druiven Ilorst Bonig Extract MELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DK HONIOBLOEM TAN H i van Schalk Co geveatigd te êOravenhage Gean middel is ot kan worden nitgevonden welke de Melianthe overtreft net is ONHEBROEPMLÏJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDOJBLIJK de atreugste hoest en verouderde berstkwaleu Dadel k na het gebroik der MËLIANTHë doet zich de weldadioe invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MËLlA iTHË bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MËLIANTHË ii verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruik saanwy zing voorzien van one Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te g Oravenhage 9tr Verkrögbaar bjj P H A WOLFF Drogist Markb Gtmda B H ïjis MILD Veerital B 126 te Gouda A BÜUMAN MoordrecU i C BATELAND Bol cop B T WIJK hiimalrr Wti Hrt bette ooKhulelyktle es f nukkelykite poetemiiHel voor Uceteo en vooral damei en Kioderechoenwerk UdeAppretuurvanC M MiillarfcGe Bwlll Btuth Str 14 Men letteicacil triiiyop naam en fabnekemerk VMrvitiar D Hme wiu llm l uMnovl laUMMn rHne en ni tUirulJI Mt W tirl iaui ariiMa BINNENLAND GOUDA 19 Juni 189Ü In de Ycrgaderiog van gisterenavond van de AW Gouda van het N O G zün tot Bestuurslfldea gekozen de beeren B P van Cittert en Kd raa Dantzig Na efloop der Vergadering werden de fancttSo over de Uden v n t Bestuur verdeeld als volgt J aiop Voorzitter B P van Cittsrt VicepresideDt H Ë van der Roer Ie Secretaris W den Hoed 2e SecreUris eu Ëd an Dantsig Penningmeester De hter Dr B J H 0 ink leeraar aan bet gjmaaaiam alhier is benoemd tot gevoon lid der Ned Mastsch r letterk te Leiden De kieswet is hcRieD aangenomen met 5C tegen 43 stemmen Zg die wensohen deel te nemen aan het kamp bg Laren dat bg voldoende deelneming in bet eind van Juli a s gedurende e n 12tal dsgsri wordt betrokken door verschillende jongelieden moeten xooals vroeger uitvoeriger is medegedeeld zich vóór 1 Joh a i hebbeu aan gemeld b den boofdofBcier voor h t Reservekader Aan dat kamp koonen deetoemen o a de vrywiltigere voor het Resarrekader de laarliogen der 4e of eener hoogere klasse der hoogere burgerscholen en gymnasia en ig die in hut bezit zgii ran een bewgs D of B Inlichtingen zgo te bekomen ten bureele fan den boofdoiBeier voor het Reservekader te Leiden Uit naam van den directenr van het Bestedetingenhuis verzoekt de commiisariü van politie te s Gravenbage opsporing van de 78 jarige Johanna Haverkamp die den 14eo Juni deze stichting verlaten beeft en ft niet in id teruggekeerd De oommis aris van politie t Arnhem verzoekt opsporing aanhouding en overbrenging vso Frans Kidderbof 22 jaren opperman werkzaam te Doisbarg die zich heeft schuldig gemaakt aau schaking van het 15jarig meisje M W te Arohsm In geval het meisjs bg hem wordt aangetroffen wordt verzocht ook haar naer Arnhem te doen overbrengen Woensdag is de Sophia atichtiog te SchareuÏDgen geopend Van het gebouw aan d n Gevers Deyuootweg wapperden de driekleur en de Oranjevlag Deie week komen een 25tal kinderen aan FEVILLETOai UI Hij iloop xaclitjei orer den loopsr van waadoek naar de deur schoof er de grendels af opende de daar op eee kiertje en keerde daarna lot ijno medgezallen terug De mannen stonden zoo ala liy ze verlatsn had niemand volgde hem Beecher zette de kaars op een deuikazjJD En an wierp Drake die het moest verhard en onbeschaamd van de drie was geen ander middel tiende om ijn doel te bereiken het masker van hoiohelarü af en seids dat by niet met ledige handen afgescheept wilde worden Die man wai alt d Qtet igD wooraen klaar Wij hebben n geholpen om uw doel te bereiken meester Leatar als f ona niet met gelijke muDt wilt betateR moet g uwe oogen maar toeknepen Wg EiJD hier binnenftekomen inet het plan on ouB telven voor onse moeite te bfloonen en gij behoeft a daartegen niot in de bres te stellen Gg kebt uw ipel afgespeeld en nu is het onze beurt en uilen wg ons best doea om onzen zin te kragen Ik Bwaer dat ik niet met ledige handen wil altrekken al zou ik ook maar é n lilveren lapel kapen Wilfred Lester gaf geen ander antwoord lUn dat bU qn pistool afaohoot niet net het doel om op ben te mikken nur ia de hQOp dat de vrees die op eigen kosten of op die van anderen verpleegd worden Aan vele aanvragen kaa dusverre niet worden voldaan bg gebrek aan middelen Herinnerd mag worden aan t beroep door t Bestnur in het jaariersljg der stichting gedaan op de milde gevers die de stichting menig aeisoen in de gelegenheid stelden oolÉ deze cathegorie van veri leegden op tv nemen ter genezing door het zeebad en de zeelucbt Uit Batavia seint men Onze troepen ign te Kota Radja teruggakeerd na de streek waar eg geweest sgn iti brand gestoken te hebben Gewond werdeu de Ie luitenant der infanterie P van der Molen eu 6 minderen gedood twee minderen Uit een op den 16en de er fandenGoavernenr Generaal ran Nederland sob Indië bg bet departement van koloniën ontvangen telegrapbisch bericht blgkt dat de fuselier H J Claessens algemeen stamboek No 40093 aanvankelijk opgegeven als in Atjeh vermist vermoedelgk gesneuveld werketgk gesneuveld is zgn Igk is oogefcbonden gevonden Nsar Af J B meldt leidt het ondercoek in xake den moord op mevrouw Vaagen gaandeweg tot niesr klaarheid Een der verdacht Cbineezen Tjong San Ho bad zgne huisvrouw I a naar Ëaitensorg gezonden maar deze ia door de politie naar Batavia teroggebracbt en bg baar verhoor heeft zg bekend dat de Cblnees in dea bewusten nacht uit geweest i verklaard dat ds gzeren krabber waarmede waarachgolgk het gat is gegraten en die op het bed van de vfrslagene is ge vonden aan hem toebehoort en tevens dat de verdachte inlander Maïrin in den nanacht bg haar gelegeerd beeft hoewel dese blgft beweren toen niet daar geweest te zijn Door de vrouw Sia is oog als eigendom van Malrin aangewezen de sarong die met eenig bloed bevlekt aan bet voeteneind van bat bed der verslagene ii gerondeu Uit de nadere berichten over de rsmp bg bet eiland Ouesiant bg Brest behoorend tot het Fransohe departement Finistère is nog niet met zekerheid op ts maken of de Drummond Castle op een nf gestooten dan wel door een ander stoomschip aangevaren is De snelheid waarmede het schip zouk drie minuten braobt de eigenaars der Drummond op het denkbeeld dat een aanvaring bad plaats gehad en volgens een bericht uit de kleine haven Conqnet tegnnover Molene aau de Indépendauce belga geseind zou een Ëogelsch sebip uit de verte de schipbreuk bggewoond hebbeD De hen zou noper om hun plan ta laten vareu Ben JJeecher de beste van het komplot vreezende dat hier meuBchenleveDa op het apal atondoD vatte Lesters arm en hield dien naar boven Het pistool ging af de kogel vloog door eene ruit van de aofaterdeur en dit maakte een vervaarlijk gerftaa Dwazen riep Wilfred Letter radeloos uit Redt u en naast u Dwazen I dwazen Hij ijlde de deur uit sn liet die open om hen in de gelegenheid te stellen hem te volgen en hij sloop reohtnaf van bet huis tunohen het struikgewas door b kon van daar gemakkelijk den grooten weg bereiken Op dit oogenblik kwam William Lydney opdagen Beeoher en Nicholson poogden te ontanappen maar Drake hield hen terug Loop niet weg tafbekken riep bjj hea na Wy kannen de vorkeo nog wel weg kapen Als zy vast in den slaap geweest zije zullen zij door het aohot niet wakker zijn geworden Wacht en ziet er is altgd oog tyds genoeg om het hazenpad te kiezen Terwgl hij nog sprak werden zij overvallen zij hadden dit niet verwacht De deur van den Hall werd geopend en een r tig man trad binnen Eerst dachten zg dat het de jonge Lester was die terug kwam Maar toen ket licht van de kaars op hem viel herkenden zy den heer Lydney Gij dwaze goddelooze mannen I riep hij hevig ontsteld uit Waar is Wilfred Lester Voordat zg konden antwoorden en bet is de vraag van welken aard dit antwoord ion geweest zgn zag Nicholson iemand in witte kleederen op bet portaal net hel geziekt door de balustrade kgken De gestalte was in eene kraipeode houdiag en kon kapitein van dat schip vertelde dat de sclnpbrenkelingen de booten hadden ui ezet mnar r zich niet van konden bedienen Andere berichten bevestigen echter dat de Drummond gestooten beeft waarsehgnlgk op de PierresVertes In het geheel rgn een vgftiental Igken gevonden daaronder dia van den 4en officier JËIIias en van een zesjarig meisje £ en Fransch ambtenaar is met een stoomschip aaar de eilanden Ouessant en Molene vertrokken om een onderzoek iu te stellen ook een sleepboot au ds admiraliteit de Laborieux is naar het tooneel van de ramp gestoomd om te trachten nog schipbreukelingen te redden Maar waarsehgnlgk zijn de drie geredde matrozen die te Uonquet verpleegd worden de eeuige overlevenden In dat plaataja bevond zich nionaad die meer dan enkele woorden Engelacb verstond vandaar dat de inlichtingen die door deze mannen gegeven konden worden nog zoo Bobaarsch zgn Kapitein W W Pierce de gezagvoerder der Drummond Castle was reeds bg de Maatschappij ia dienst toen zg nog slechts zeilschepen bad maar hg maakte zgn eerste reis met dit schip daar bionankort een nieuwe boot in dienst gesteld zal worden had de Maatschappg eenige veranderingen in kaar personeel aangebracht Da Maatschappg heeft een Igst gepubliceerd met de namen van de leden der bemanning Naar Kaapstad is getelegrafeerd om een volledige passagierstgst IntosFchen maakt de Press Association de namen openbaar van de volgende passagiers die o a bg het vertrek nit Kaapstad aan boord waren Mevrouw Gassell de beeren Haatings H S Tellessen A Telleseen L E Phillips F W Whipp B W Whipp Montley miss P Callaghan de beer en mevroaw Witchen Lady Broharg ni s Shring de beer en mevrouw Hindaon en kind mevrouw en miss Stanton de heer Cndbnry mevrouw Water en 6 kinderen de dames W H Home Taylor Vincent Qorber L van de Pool Gordon en Samuel miss Abrahams jongeheer J Botha en de heer en mevrouw De Lsnge De Press Association weet ook nog mede te deelen dat de volgende personeD een paasagebiljet genomen hadden De heer en mevronw Rogers en familie uit Johannesburg de beer en mevrouw Getbin en familie uit East Londen de beer en mevrouw Reid en familie uit Kimberley Te Londen was uütoorlijk de ontsteltenis door het bericht van de ramp tev eeggebracht zeer hevig Nadat bet bovenstaande gezet wai ontTingen wg van onzen correspondent te Pargs bat Tolganda telegram daar reedi oenigcn tijd gelegen hebben Men had bet piitooUchot gehoord er werden deuren haaatig open gedaan en toegeslagen Het ia voorbg 1 zeide Daike ttampvoetend 1 aat ommaken dat wg weg kome jongens W red LeBter vroeg Lydney gejaagd Iahg in buii of niet Neen bij ia er uil daar kan ik op zWcreu zeide Beecher het woord opvaUender m okeer Lydney hg onUnapte even voor dat gtf BmBeokiraamt Nauwelijka had bg die verzekering gekHgen ofLydney vloog de dear uit om Ijoater op te zoeken De overige stormden ook in verwarring naar bait p Beecher waa de laatste bij wachtte om bet Hebtuit te blazen en Het da deur met een harden slag achter ziob toevallen en nn boorde men eene stem boven aan den trap luidkeels gillen moord brand dieven I liet was de stem van Tifle De heer Blair de bekwame Londensohs politieagent was even als zgn edele gaatkeer ten hoogste verbaasd en zelfs eenigazina teleurgealeld dat deze nacht weder eten ais de voorgaande nachten ongestoord voorbg ging Maar hunne verwondering reet ten top toen zg hoorden dat men op den Hall bad ingebroken Men seide dat Lydney bg de bende geweest en berkend was en lord Dane tiet er zich openlijk over ait dat hij benieuwd was of Lydney denkende dat men igoe verlakte does veiligbmdsbalve naar den Haïl bad overgebracht daar had ingebroken om ze te stelen nen kon toch moeïeiyk veronderitellnn dat by er had ingebroken om frenle laster te stelen De heer Lester was geheel en al verhgsterd Op Over bet vergaan der Drummond üastle beeft de Temps weinig bgzonderbeden daar zooala bet in sen der telegrammen uit Brest heet de drie geredde i slechte Engelaoh spreken Een correspondent der Débats beeft zich met twee der geredden kunnen onderhondan De zee was kalm geweest met aen weinig mtit De kapitein was op de brug Initanant Brown hield oitkgk op de voorplecht Enkel de kinderen waren te bed de volwassenen bewogen zich nog op bet dek Ploteeling werd eau tang aanhoudende schuring vernomen en op betzelfde oogenblik begon reeds bet voorschip te zinken Het ba el om de booten nil te zetten werd nog gegeven maar bet waa al te laat De Drummond Castte zonk als aen klomp lood in de golven weg Van bet verder gebéurde herinneren de geredden ziob niets Aaasprakelgkheid van borgen Indartgd werd jhr mr da Kampenaer kantonrechter te Z ntphen door bet baatnar der Hnlpbank aangesproken om aiakteganataaode hg de helft der schuld reeds bad afgadau ook de andere helft eener borgstelling te betalen omdat de andere borg onvermogend was De zaak voor den waars kantonraobter gebracht zgade ontkende mir de Kampenaer de juridische rechtmatigheid van dezen eisch op grond van verschillende artikelen van het B W en arresten ook omdat hg na da splitsing van de sohnldvordaring ala borg niet hoofdeIgk meer voor bet geheel aaosprakelgk was Mr J B Sölner voor de Hulpbank optredende verdedigde de houding van het bestour dier bank eveneens op grond van verschillende bepalingen van bat B W ea betoogde dat bet artikel waarop gedaagde ziob beriep niet van toepaesing is maar de onderhavige door mr de K aangegaaa verbintanis wordt geregeld door de artikelen batreffeode de solidaire hoofdelgke verbintenisseo De kantonrechter stelde echter mr de Kampaoaer in t gelgk Van deze basliasiog is na de Bolpbank in beroep gekomen bg de nohtbank Da Rottardamioha bootwerker die onlangs onder verdenking vao betrokken t sgn bgden moord op bet zoontje van Hoogsteden te Rotterdam werd gearrrsteerd b 1 als da Maaab juist is ingelieht eerlang in vrgheid warden gesteld Een Engelsch geestelgka George Tripp die eenmaal f 240 000 bezat maar al dat gald uitgaf voor lisfdadig doeleinden is in aen werkhuis overleden het booren vau een piatoot sohot was bg ontsteld uit zgne kamer komea toesoellen en had Tills op het portaal laid om hulp gillende gtvondeu Tifle vertelde wat z j geiiao had er waren vier noordeoaars in huis geweest drie van beu waren met zwart krip vernaomd en degene die niet zwart waa gemaakt was Lydnoy De beer Lestsr en zgue dienstboden doorzochten bet gsnsohe huia Krsebesn nieta gestolen te zgn er was nieta te ontdekken dan eene aitgesoedene glatruit en de beer Leseer kwam tot overtuiging dat men niet had ingebroken om te plunderen Maar er zou natunrigk onderiork gedaan worden Lord Dane begreep oiata van de zaak Hg ging in den loop van dien morgen iu den regen naarden heer Lester en deze vertelde hen wat er voor zoover bij wist in zjjn buis was voorgsvalleD Lord Dane sprak niet van Lydney of van dtn verneendeu aanslag op bet kattael en zooala men zleb herinnereu lal had de beer TiSsti r er nieta van vernomen en was ds gaosobe zssk een geheim voor hem gsbteven De beer Blair bad een vrij langdurig onderhoud met Bent b welksgelegenbetd Bent hst hoofd schudde en utet kon aannemen dat Lydney kwaad in den sin had gehad Hg bad hem nog dien selfdru morgen gezien en gesproken Ds heer Blair liet zich nergens orer uit deze verdienstelgke politiesgeut wss eigelijk verlegen met de zaak Op dringeed verzoek vsn Loid Dane werd de vermeende aanslag op hel kasteel voor alt nog geheim gehouden deze kon toch niets gemeen hebben met de iobraak op den Hall rorWI ranotfd