Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1896

Directe SpoorwcgverbindiDgeo met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aanffevaogen 1 Mei TUd vas Greenwich IS IS 1 S4 8 50 8 57 4 50 E l 5 1 1S 8 4 57 H 5 4 1 4 6 11 11 55 1 44 4 8 4 15 6 10 KOTTIKBA U d O U D 1 7 61 68 s l8 8 11 10 7 47 11 60 11 17 U 08 18 47 7 45 8 07 8 l8 il M 10 11 OOUDl DEN Hit e HAAG GOOI Hige 5 61 7 10 7 48 8 60 l 9 4810 1111 8618 211 88 1 44 8 40 4 04 4 8 8 5 17 8 187 18 7 68 8J8 8 18 Voorb 5 57 10 17 1 41 4 9 8 18 84 Z Z g 8 1l 10 88 1 66 4 63 8 80 9 48 Ze M 6 88 10 48 1 88 6 04 8 8 5 lOnad 8 88 7 60 8 189 18 9 47 10 1810 64 11 05 18 611 17 8 14 4 08 4 885 16 5 47 8 607 488 i810 1010 18 Slopl te Bleuwijk Kriuwu en Nooldorit Leidubeiidue eu Hekendorp ü T E E o H T o ü O A Olnekt 8 83 7 60 9 1 81 10 10 38 11 88 11 60 8 08 3 514 46 6 88 Woerden 0 58 8 11 10 88 11 55 4 18 8 58 Oudewetar 7 07 8 1 10 81 4 84 OonUl 7 11 8 8 9 84 10 10 10 44 11 1018 111 11 8 45 4 87 5 17 7 08 8 87 10 18 10 4 11 16 11 16 11 88 1 17 8 47 4 46 6 M 5 54 7 14 7 49 8 M 8 54 8 64 11 o U 11 40 4 57 1 O 11 11 11 4 08 11 15 1 08 5 10 10 48 11 80 11 45 18 48 1 08 1 67 4 17 8 18 10 15 8 88 10 17 5 86 6 51 8 11 7 44 8 81 1 56 18 10 8111 48 eoi Di UTÏlCBT 7 66 8 0 18 10 1 10 67 11 55 1 10 8 17 4 86 11 14 1 87 Vïj n ll 8 45 8 8r 8 41 54 10 51 11 48 1 17 8 08 8 50 6 07 10 17 10 84 10 41 11 07 AMSTIBDA H S O C D A 9 10 48 1 84 8 58 4 46 6 18 7 4S 9 48 10 10 11 11 8 46 1 68 t 4 7 48 8 49 11 18 D O V II A i USTERDAM 87 8 81 5t 1 67 11 10 4 U 5 80 7 61 lO lI 8 14 8 1T U 6 1 1 18 6 16 8 10 8 65 U H 10 80 Voor dl recbtbaok te Roermond liondeQ DiDidag ocbiereeoTOlgeDs tereoht een loldaat by de Koloninle Ro erve dia hoewel Pruii TAQ geboorU op eigen naam maar met iBpierea aUot bg te Swalmen UmburR geboren was diftnat herlt genomeo de gemeflote secretarie rao Swalmen door njtn heir die papieren wareD bezorgd en eeo zaakwaaroemer die aU loBwiheaperBooQ opgetreden wai Het O M eiBcbte voor den loldaat 14 nitaDdeo voor den a oretari 2 jaar eu foor den zaaknaarDemer 1 jaar geraogeuisstraf StaUn Qdlxerftftl 2e Kahkk Zitting van Donderdag 18 Jani 1896 logekotuen is het etaontwfrp boadende algenieene regels omtrent het vrattimtaatiübestuur tioedgekeurd t a d ontwerpen tol belirach tigtag der additooeele Bcbikkiog 6u verklariug omtrent da intern overeenkomst io zake het goederenvervoer en tot bekrachtiging van den erkoop van kribben in de Maas Bij et wetsontwerp tot verbeteriag van de Vecbt in Over J8el en tot herstel van de werken van heb kanaal van Goevordeo naar de Vaciit wenfebt n de lieereo Van AlpheL E Snaidt aa Roessing verkorting van den uitvoeriagBtgd De heer A Van Dedem maakte eeoige bedenkingen tegen de capaciteit der beneden rivier Da beereo Zytmi en Smeenge drongen aan op ruimen Btenn voor de verbetering der kleine rivierae eerstgeooemde ipeoiaal in Groningen De miuiBter van Waterstaat verzekerde gaarne elke poging te willen ondersteunen tot berbetaring der kleine rivieren Zoo mogeIgk zal uitvoering bespoedigd norden Ook voor Groningen zal de minister gaarne de pogingen tot verbetering der waterwegen Bteanon Het ontwerp is zootier stemming goedgekeurd De heer Cremer intcrpel leerde de Regeering over de nieuwe sluis te IJmaiden Hjj hericDerde aan de vertraging in de voltooiing der oienwo iluiB ten gevolge van den dieperen ilagdorpel de wellen in de sluiskom de sIuIbhoafdeo eo andere oorraken TbaoB isgo alleen nog niet gereed de tocgangnkanalen tot de sIdïs De Minister beeft vorklaard dat deze 1896 gereed zonden zyn en H M do Regentes beeft dtt bevettigd Toch bestaat daaromtrent groote ongerustheid bg betangb ebben den wat schadelijk werkt op de belangen van handel en scheepvaart Van groot bflang is bet te weten oi in 1897 groote schepen oog Amsterdam znlten moeten myden Bestaat nog gegrond ooruitxioht dat de nieowe sluis lo het laatst vau dit jaar in gebruik getteld zal kunnen worden ¥ De minister van Waterstaat antwoordt dat ook hij de vertraging beUeurt dat met de lectrisehe beweegkraebt proefeu zullen worJen genomen doch in elk geval met gewone deuren geschut zal kunnen worden Wat het toe gang kanaal betreft zooals de aannemer werkte kon het werk niet voltooid worden Maar un het Ryk krachtig in opgetreden kan zondt r onvoorziene omstandigheden gezegd worden dat daar voor het einde van het jaar geschut zal knnuen worden door groote schepen al is het weik niet geheel afgewerkt De heer Cremer dankte voor de toezegging waarmede de ioterpeltatie was geëindigd Nog eenige kleinere ontwerpen werden aan da orde gesteld Verworpen werd een voorstel van den voorzitter om ook de suikerwet nog te behandelen Aangenomen werd de regeling der pensioenen van macbinisten en stokers der marioe en de aanleg van eeu spoorweg Batavia Anjer Daarna werd bet debat over de greusrege iog van Leiden begonnen Voor de arrondiisemeDts reobtbank te Haarlem stond gisterenmiddag terecht L M Hermans redacteur van het blad De roodednivel thans gedetineerd te A kmaar ter zake dat bij op 23 December 1895 te Haarlem in eeu openbare vergadpriog belegd door de z g Propagandaclnb aldaar desbewast eu opzettclyli iiiRt het onfiuark om Koningin Wilhelmina en S 0 8 40 8 47 8 54 9 1 IC 7 16 7 8 7 8 7 t 7 66 i 8S louda Mooidreobt Mieawerkerk Oapelle Rotterdam 7 85 5 5 10 6 1 5 M 5 81 6 57 8 08 8 16 6 14 S SO BotteriUm OlHlIt Nuviwerkatk Uootdnebt Soud Soudl 7 80 8 85 Z T M 7 41 8 47 Voorl 8 07 8 08 Higa 8 18 1S 10 7 8 1 t 88 ioldi 6 86 Oud w 5 50 Woerdra 5 6 Ulntlil e i S ud t l St de Koningin regentes te beteadigen een rede gebonden heeft welks niet alleen io boofdxaak en volgens baren zm maar zelfs de doorgaande Htrekkiog bad BH MM te beleedigen In ilie rede deed Hermans mededeeling van de terecbtzittinif te Arasterdam waarin b itch had te verantvroordeu over het vtirspreiden van het ex mplaar van igu blad De roode duifel waarin naar aanleiding ven de viering van den Koningionedad verleden jaar de bekende plaat voorkwam met bet onderschrift Gaat dat zien eenig in Nederland De wereldberoemde firma Wilbelmiua en Compagnie eoz t n eindigende het is ten streogste verboden de dames aan te raken of pogingen ta doen haar in de lucht te doen springen Diezelfde rede bad hg reeds op 10 December te Amsterdam in Conatantia gehouden Daar wai geen proces verbaal opgemaakt doch te Haarlem wel en wel door de inspecteurs van politie Wybenga en Keizer Verschillende geestverwanten van beklaagde werden als getuigen a décharge gehoord Allen legden den eed af daarbij aanvoerende aan dis fnmaliteit net ta hechten u de hoofdman der Haarlemsohe sooitinl deraocraten gedroeg zich zoodanig dat de president hem moest aaoraaneu anders op te treden De beklaagde ontkende het oogmerk te hebben gehad de Koningtonen te beleedigen B had slechts herhaald wat by te Amsterdam ter terechteitting bad gezegd De officier van justitie mr Joh P van Cateren vond juist in dat herhalen het oogmerk om te beleedigen Tur terechteitting te Amsterdam was de beklaagde volkomen vry binnen zekere grenzeu te zeggen te zyner verdediging wat hg wilde Verdedin en was zgn recht Msar die verdediging als reden uit te spreken lu eeu opeobare vergadering mocht bg niet door dit te doen overtrad bg rt 111 der strafwet De officier lequireerde 6 maanden In een lage rede verdedigde beklaagde ziob Hij erkende met de uitgifte van bet Hoode doivel nommer het opzet tot beleedigen te hebben gehad toch met bet uitspraken van zgu reden niet Dit kan geen strafbaar feit zgn daar die rede reeds had gestaan iu vele dagbladen en die bladen die veel meer lezers telden dau hy hoorders dan eten goed Btrafbaar waren Het rechtsgevoel der Ned natie kan volgens hem voldaan zijo met zgn eroordeeling tot 6 maanden wegens het in Amsterdam gepleegd misdrgf Dat rechtsgevoel kan niet eisobeo dat h voor eenzelfde fait tweemaal werd gestraft waarom hg dan ook vrgsprask vroeg Toen de rechtbank de uitsyraak had bspaald op 2 Juli en Hermaus werd weggeleid bracht het pobliek meest geestverwanten waaronder zgn vroow hem een ovatie wnaraau do presideot een emde liet mn ceu door de zaal ta doen ontruimen Men meldt uit Amsterdam In de Westardokstrastheefteergisterenavond een timmerman een moordaanslag gepleegd op eeoe vrouw met wie bg vele jaren leefde doch die hg in de laatste weken varwsartoosde terwgl bg bet haar wel Ustig bleef maken om geld Bg eeu twist die eergist ren tns icben beu ontstond loste de man twee revolverf cbolen op de vrouw die aangezien het elechta losse patronen waren ann deo sohoudt r hebt gewand werd Zg kon zelve naar bet binnengasthuis gasQ om verbonden te worde i De man werd in bechteais genomeo De Fraosche stoombootmaatschappg de Compagnie générale transatlantiqne is van plao mee een barer scbepeu de General Cbansy tegen het begin van Juli een drieweekschen tocht te ondernemen oaar Noorwegen eu Scbotland en ook als de deelneming io Nederland en België voldoende is op G Juli Amsterdam aan te doen ter opneming van passagiers 10 80 10 67 U i 11 11 11 10 11 88 8 81 18 81 8 61 10 86 8 55 lO Ii 10 89 10 88 10 48 10 48 6 56 7 10 7 18 7 8 8 48 8 04 6 17 8 86 Iq het regeerings antwoord op het wetsoniwpr fi tot WfjzigiDg van eenige artikelen der Bofaoolwet verklaart de minister zich nial gerechtigd een voorstel te doen tot gahesla bsrzgdestetling van het in de wet opgenomen leervak svrge en orde oefeningan der gymnastiek Beireffende de b vwaran tegen het houden der symnastisrbe oefeningen in de gewone BchooUokalen op hygiënische gronden aangevoerd herinnert de minister dst in 1889 ve zukert is dat bet onderwgs in het gewone BchooHokaal of in da open lucht gegeven kon worden Die verklaring is de grond geweest waarop de beslissing is genomen en als du bigkt dat men toen heeft misgetast dau is het mt den weg ruimen van de gebleken bezwaren geen zgdetingBch terugkomen op dia bestissiDg doch bet op regelmatige wgze voldoen aan een eisch der billgkbeid Dat vrgstelling van sommige gemeenten onbillgk is tegenover andere die misschien met veel inspanniug aan de wet voldaan hebben ziet de minister niet in Wat laatstgenoemde gemeenten lo het belang van het onderwgs hebben verkregen is niet verloren Dit onderwerp bedoelt niet anders dsn om op bet standpont van den wetgever an 1889 aan de bezwareu tegemoet te komen Wgziging van de grondslagen voor de verleeoing van de rgksbgdrage muet dos van zelf bigben buiteogesloten Schrapping of facultatiefstelliog van vak zou de minister niet wenschen voor te stellen en de vrgstelling zal hoofdzskelgk noodig zgn in plattelandsgemeenten waar voor gemis van gezonde lichaamsbeweging en overlading dos geestes minder ernstige bezorgdbeid behoeft te ontstaan Z i zalteo Ged Staten wel waken dat geen midbraik gemaakt wordt van de vrgstelling door besturen van gemeenten Dat een leervak dat varplichtend is voor bet openbaar ouderwgs voor de bgzondere gesubmdearde scholen facultatief zal worden is uiet onbillgk daar er thans in de wet ten aanzien van de leerrakken geen gelgkHtelling bestaat de openbare acboleo moeten nu ook een of meer der vakken 1 t omvatten Op den weg van inkrimping an het getal verplichte vakken zoo de minister niet gaarne verder gaan dan dit ontwerp Terwijl bier ter stede na een verkwikkende regenbui de drukkende bitta plaats beeft gemaakt voor aangenamer temperatuur ontvangen wg it verschillende plaatsen ia bet oosten Tfln ons land bericht dat daar overvloedig regen is gevallen Hier eo daar viel daarbij onweder Arrohem schgnt daaibg bgionder rnim bedeeld ta zga De correspondent van bet Hbtd aldaar scbrgft Ëiodelgk genoot men Woensdagmiddag te Arnhem van een verkwikkende regen t Stroomde wel wat beel bard en bet onweerde or ook sterk bg maar men genoot vsn bet frissche bad Minder kon hst gemeten heeten toen de avonds de storlbnieu zich geweldiger her baalden Immers toeo liepen vele kelders en benedenhuizen onder eu moesten honderden vrouwen aan bet werk gezet worden om met behulp van enkele mannen die van hun winkel konden ternggehaald worden bet water dat zwart was sis modder uit te scheppen Ër is ook veel sobade aan de groantavelden langs de heuvelen aangericht daar ze met het afloopende zand werden overdekt De Oosterstoomtram derailleerde omstreeks 8 uor bij MariëndsaI ten gevolge van de regens waren de rails verstopt met steenen eo zand Het gelukte met groote moeite de machine vrg te krggen De rails moesten intnsacbeo opgebroken worden wat groote vertraging gaf voor de volgeode trams 8 10 4 7 5 38 8 44 7 80 1 50 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 1 01 8 08 1 14 4 17 DEN iüutardun 8t emit Ml 7 16 8 18 Hiervan waran de leden der Arab Orkestvereenigiag het slachtoffer Zg hadden eeu concert gegeven op den Wageningschen Eterg eo hoopten om tien uor naar Arnhem te knnnen terugkeersn Toen om elf uar oog geen tram kwam ging men ds terngreia te voet ondernemeo De directenr bracht het niet verder dan Oosterbeek de andere heereo waren eerst om 4 uur te Arnhem terog Boven Louoeker woedde gisteren aen zwaar onweder De bliksem sloeg io een hols van drie woningen Alles weid een prooi der vlammen Huizen an inboedels waren verzekerd Hoe zDidelgker men komt boe warmer het wordt in dtt regel Maar op elkeu regel is een nitzonderiog en het kan niet worden ontkend dut de warmte tot na to al zaer onregelmatig wa De faeer Brodie ran het Meteorologisch ïaatitnnt te Greenwich heeft zich temtnste in decea 10 nilgelateo aan een verslaggever van ds Chronicle c In den regele zoo iside de heer Brodie i8 de hoogste temperatuur in htt zuiden van Europa en de laagste in het noorden Maar dit jaar was het anders want het is bgzonder warm geweest io het noorden van Denemarken Waar kwam de warmte van daan denkt a vroeg de ioterpellant Onge twgfeld van bet vasteland maar ik kan er moeilgk rekenschap vau gevaL was het antwoord in Duitschland en Oostenrijk is bet niet zoo warm geweest ala in Engeland in bet westen van Schotland en in no noordeIgker landen Denkt n dat de warmte zal aanhouden lk denk bet niet c was het antwoord swant de barometer wgst het tegendeel aan en het wordt overal al vaal koelere Er wordt beweerd dat Boerhasve in zgo tgd zoo beroemd was dat sen brief eenvoudig geadresseerd BoerhaaTe in Europa aan sga adres kwam Dergelgka etnaltjes komen ook thans voor De heer L C Dndok de Wit de bekende wandelaar dia opzijn buitengoed Slaogevecbt c te Breakeleo woont ontviug verladen week een briefkaart oit Rusland Op da adreszijde stonden geteekend twee vechtende slangen eu daaronder het wïord Holland Zonder eeoige stoornis kwam de briefkaart in Holland zonder eenige stoornis bezorgde de post baar verder bg den heer De Wit Boerhaave overtroffen De beer J Hussel J a£fre90D beeft een uieawti Noordpoolexpeditie ontworpen die den leii Juli uit Tromaö zul vertrekken aan boord vsn de stoomboot Raftsnndc De expeditie zal bestaan oit vgf persooeo de bemaoniDg van het vaartuig uit xes ervaren walvifchvaarders De heer Jeaffresoo wil beproeven ïn de n onbek ude Dickson s baai door te dringen eu van daar to gaan naar Vertgeo Hook htt noordelgk te punt vso Nieuw Friesland en naar Ginevra baai waar hg opeu water hoopt te vindan Daarna zal tig trachten de eilanden te viatleu die nasr men vermoedt oostetgk van King Charlealand zgn Steeds verder oostwaartt gaande hopen de reinigers een keten eilanden te zullen vinden strekkende tot Franz JosephUnd Voor bet gs begint samen te pakken zal de expeditie terogkeeren Een jcnge Zwitser is io de vorige week met twee vrienden van Mootreux over den Coldu Jaman naar bet Barner Obertaad aande door een misstap dood gevallen Twee toeristen nit Uozen die acbt di en geleden een tocht in da Sarnthaler alpen onderoamen maar zoolang uitbleven dat men voor hen begon te vreezen zgo teruggekomen Zg waren door sneeuwbuien aan het dwalen ge raakt en hadden twee nachten in hooisofaelveu een toevlocbt moeten zoeken Proviand hadden tg genoeg maar verder waren zg slecht uitgerust zonder kaart of kompas zonder bergstokken of gesobikte schoenen op weg gegaan zgode is t nog eeo woodsr dat zg behouden thuiskwamen 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 10 8 5 9 8 7 16 In de Diergaardelaao te Rotterdam tegenover de Ammaostraat is men bezig met hst leggen der fundeering voor een telefoontoreo waarvoor ook geheid moet worden Omstreeks zeven aur dezen morgen waren zes werklieden bezig de palen vau den smaltsjanc te iieinpu 8 47 48 54 10 01 10 07 6 81 17 8 17 8 84 8 41 6 47 11 80 10 4 5 51 8 09 9 07 10 84 9 18 10 84 8 18 8 41 1 49 11 10 7 50 10 14 Viji banner btddan een pul ui lutaeneeind opgeoomen tarwyl de teede nlleen un het udere eind stond Lnetetgenoemde hnddurbj het ongelnk te atraikelen en ta TaJIen wurbj da pani met aga Tolle airurte op tyn hoofd neerkwam zoodat de beraenpan verbryzeld werd en de man onmiddelgk dood wai De rerongelakte ia genaamd Pieter Uotenscboon wonende op bat bofje Yredenoord aan dn Slaakkada en laat een weduwe en ti kinderen n Nadat lr Kstgers den dood geconitateerd had werd bet tgk onder poUtietoeKicbt oaar Grooawgk orergebracbt Buttenlandsch Overzicht Op den KyShansarberg omsluisrd door de Barluirosgaaags werd gisteren het gedeokteeken onthuld voor kaiaer Wilhelm I welks kosten maer dau aen millioen mark door devereeaigingen van oad strijders bgeeogebrscht zgo Het was heerlijk weder Behalve de Keizer waren venwheidene vorstelgke persoonigkheden aanwezig eo vertegenwoordigers van alle Doitsche staten de koning van Wortemberg de groothertogen van Baden en Weimar voorts vertegenwoordigers van 16 000 Kriegervereiae T en deo middag kwam ds Keiser op do vlakte van bet gedeokteeken aan mat geestdiift b roet door het volk en deoud strgders die io gelederen opgesteld waren De Keizer an de boudsvorsteo begaven zich naar het voorportaal van het monument Daar dankte de voorzitter van het comité generaal Spitz de vorsten en vertegenwoordigers voor hno aanwezigheid bg legde nit naam van alle oud sltgders de gelofte van troow af Professor Weatpbal reserve kapitein hield da feestrede Hg bracht in herinnering dat in 70U jaren geen keizer den Kjffhiluser bestreden hoeft en sprak over den grooten tgd der stichting van het rgk toen all Doitsche stammen door Wilhelm den Groote vereeoigd werden De Kriegervereine zeide hg vormen eeu mam waar de pogingen van de mannen zonder vaderland die het volk verleiden willen o afstuiteo Do Keizer antwoordde dat hg m A vreugd en aandoening in het bart io gezeUchap dei bondsvoraten naar het inwgdingsfeest gegaan wai waarmede de feesten ter herinnering aan het groote tgdperk der overwinoingeu oj waardige wgze afgesloten worden De Keizei dankte allen dia hek gedankteekeo hebbeo opgericht of d oprichting bevorderd legde er nadruk np dat hg wal wist hoe voor de ood strijders de herinneriog aan den grooten Keizer heilig is en hoopte dat het gedeokteeken ook iu de toekomst het symbooT moobt sgn van die nagedachtenis en tevens eu tevens eeu bliijveDdo vermaniog om één te zgn in trouw en toewgding aan keizer eo rgk vorst en vaderland ter eere en tot meerdere welvaart van Doitschland Boven alle aardsobe goederen blgve sprak de Keizer de geest die dit monument geschapen heeft bewaard dan kan het vaderland aan alle stormen der toekomst weerstand bieden De Keiar dankte voor de ge tofte van trouw afgel Tdoor deood itrgderrt wier zinspreuk is Voor God Keizer en Rgk BD sprak den wenich uit dat het vaderland altgd besebikkaD mocbt over maunen zooal de medestanders van deo grooten Keizer bg diens levenswerk tot wederopriehting des Rgks De repnblikeinscbe oatiunale conventie t St Louis is geopend De voorloopige voorzitter Fairbanks ver klaarde dat de party de pogingen der democraten om het Amarikaansche muntstelsel te varlageo tot het peil van China Mexico Inditf eo Japan krachtig zal beotrgden Onder de toejoichiogan der a owezigeu zeide de S resident Wg willen bet beschermend tarief erstelleo an den hoogsten muntstandaard be houdeni Ook sprak Fairbanks de hoop uit dat spoedig de nieuwe republiek Coba erkeod zal worden T en de stemmen der zilvermannen ward Forakes uit Ohio lot president van bet programcomité benoemd Platt de leider der rapablikeioen io New Tork sainde aan den N T Hsraldi datd gooden standaard in het program zal worden opgenomen daar de gedelegeerden der gond staten een vast aaneengesloten meerderheid vormao io de convantie In de Dinsdag gehouden vergadering der commissie voor hst program stelde senator Lodge eeo altimatnm voor der goodpertij waarin verklaard wordt dat de repnblikeioscfae partg tegen de vrge aanmnnting van zilver is bahnlve wanneer hieromtrent een internationale ovareenkomst wordt aangegaan Dit besluit werd door de commissie aangenomen ooder voorbehoud van redsctiewgsigiiig Bd da Times Terneemt dat Haooa dt zaakgelastigde vaa Mc A inIej het goadprogram beeft goedgekeard Latere berichten luiden aldus De conventie heeft het program aangsnomeu mot 812 Ugen llOi stemmeo Do conventie beaft Mc Eiolej tot eaodidaat dar repablikeioan voor bet prasldentsohap benoemd Mc Kinley werd dadelgk bg da aerate stanming varkoxan Uitgebracht wardaa op Mc Kinlaj 66U stemmen Raed 84i Qaa 61 i Morton 58 Allison 35 Cameron 1 sUm totaal 922 Da aitslag werd net aen onbescbrgfelgke geestdrift bagroet Vervolgens werd een resolutie aangenomen om de beooemiDg enoatemmig te doen z jn Hobart van New Jersey is candidaat gesteld voor het vica prasidentsebap Reeds vóór do kroningsfeesten ontstaan komen oü eerst via Berlgn oitvoeriga berichten ovar een groote werkstaking in de Russische hoofdstad In t begin hechtte men er weinig betsekenia san £ r was een beweging ott loonsverhoogiog gaande masr za bleef aanvankelgk tot enkele fabrieken beperkt Thans staat het achter anders Ër zgn vele eo daaronder de grootftte fabrieken bg de strike batrokkso eo zg maakt meer en maer den indruk van zorgvuldig voorbereid eo aitsiekeod georganiseerd te zgn De politie heeft vericheiden manifesten gevonden en lu beslag genomeo tn deze werden de werklieden aangemaand den arbeid te staken en Eooosverhooging tegelgk met eeo algemeene verbetering van den toestand der arbeidende klasse te eiscbeo De manifesten zgn in bet Rossisch gesteld eo onderteekeod de vereen iging tot be cherming van de be langen der arbeidersbevolking van Rusland Zoodra men io de regeeriogskriogen den ernst der beweging begon io te zien werden alle maatregelen genomeu om baar tegen te gaan Maar t gaf uiet De werkstaking breidde zich uit gelukkig echter honden de stakers zien rustig Om de nitbarstiog van onlasteu te voorkomen hebbeu de autoriteiten besloten in ds boofdzakelgk door werklieden bewoonde wgk rni waariu ook de fabrieken gelegen zijo afdeelingen troepen op te stellen en Kozakkeupntrooilles door de straten te laten rgden Voorloopig bestaat ar geen grond om ernstige ongeregeldheden te vreezen In de gedeelten der stad waar geen fabriekiarbeiders wouen beerscben volkomen orde en rust VERGADERINGVAN DENGEHEENTERAiD VRIJDAG 19 JUNI 1896 VoürzlUer de Borgemeesier Tegenwoordig 15 gleden afwezig de beer Derokeen terwgl er eene ac tor ia ïogekomen een achryTan van den beer 6 Prince kennisgeTende van bet orerlyden ran den beer C ü H Prince Naar aanleiding Tan dit scbr Ten zeide de Voorzitt r aldai M H Wederom heeft een zware ilag Gonda getroffen door den dood ran Cornelii Chriatiaan Herman Prince Toen geheel onrerwacbt den derden dezer maand de treurige tyditiK zich terbreidde Tan zgne plotaeling hopeloos geworden ziekte gevolgd door die Tan gn eTerlyden toen zal ereuala bet mjne ook nw nller hart wel TerTnld zjjn met deernissen diepen weemoed omdat Tan ona werd weggenomen een der meest geachte leden Tan dezen Raad Gooda verliest in hem een man die door zgne belangrijke indaitrieën de werkgeTer was Tan Telen die steeds mild waa wanneer gegeren moest worden die altjjd bereid was met raad bg te staan als er een beroep werd gedaan op lyn helder oordeel Den 20 Juli 1882 gekozen tot lid Tan den Gemeenteraad beeft hy dit ambt gedurende byna Teertien jaren bekleed en zich voortdurend doen kennen als een eerlijk onpartydig onafhankalgk lid dezer rergadering volkomen waardig hel rertroowen dat da bnrgery bem die reeks Tan jaren heeft geschonken Dat zijne medeleden hem waaideerden blykt nit zyne benoeming tot TerscbilleDde posten van Tertrouwen vooral als commissaris der gemeente by da Goudsche WaterleidingMaat scbappy als lid van de Raadscommissie voor de gasfabriek en als lid ran de commissie Toor da Bank Tan Leaning heeft bg aan de gemeente groote diensten beweien Ik heb bet roorrecht gehad in die beide commiisies met hem samen te werken ook in dien meer iutiemen werkkring leerde ik hem hoog achten om de wgze waarop hy steeds de bem toevertrouwde belangen behartigde M H Zyn dosd veroorzaakt in deo Raad een groote leemte de herinnering aan Prince moge ona echter opwekken om in zgn geest steeds de ons opgedragen belangen onzer gemeente earlgk en onpirtgdig te doen beiorderen ons geheel te wgden aan de zorg Toor haar wal Taart De Notulen der Torige Tergadering worden Toorgelezen en onreranderd goedgekeurd Da Voorzitter deelde mede dat de beer Darcksen bericht bad gezonden dat hg lerbioderd was deie Tergadering bg te wonen Nog werd door den Voorzitter medegedeeld dat bg Kon beelnit Tan 16 Mei jl de gemeente werd ontbeTen Tan de Terplichting tot oprichting eener school TOor meer nitgebfeid laher onderwgs tnt 1 Sept 1901 indien de gemeente de arondscbool roor ambnchtaliedan naar genoegen Tan de regeeiing opricht en dat bg Kon beelnit was bepuld dat de boorden Tan don Tarfiingel door de PrOTisoio Bos ten worden onderbonden Nog werd medegedeeld dat de Minister ran Binn Zaken de benoeming ran den heer A J Postma bad goedgekeurd Door Gedep Staten was goedgekeord bet kohier Toor 1896 en tevens werd goedgekeurd de alitand van grond aan de bh J Bats C IJiselstgn G Tugthot en J A MonSgn eu verder de wgziging der genieeote begrooting Ingekomen 1 Een brief van Dr Tan Iterson ontslagnemende als lid der Commissie tan Toezicht opbet Middelbaar Onderwgi De Voorzitter deelde mede dat de beer van Iterson in deze betrekking vele diensten beeft bewezfu en dat dit besluit door den raad met leedwezen zal worden vernomen Het rapport der Raadscommissie belastntet de rekeningen van bet Hoffnaneg slicbten de Volksgaarkeuken tot goedkenring adriseerende Ter Ti ie De rekening der dd schotterg oTer 1895 Wordt gqtfld in banden der hb Boogen boom Tau fer Put en Tan Galen 4 Ken schryvfa Tan B en W tot yzigiog der Terordening TOor de Commisaie vanToezicht op bet Middelbaar Onderwgi Ter Tiiie 5 Een adres Tan de wed Verkaaik C van der Groef en de ned Wiezer betreffend de nitgifte van gerioleerdeo grond verzoekendedien grond in erfpacht te mogen hebben Bg dit adres was een rapport Tan B eo W tot goedkeuring adviseerende Ter Tisie Een brief van B en W op het adres Tan J Borst ontslag TSraoekende als t pachter der vuilois B en W t tellen voor den raad te latenbeslsiteo hem van zgn pachttyd een jaar vrgte stallen maar bet meerdere wat bet aan degemeente zal kosten op hem of zgoe borgente verbalen Ter visie 7 Een adres van den heer A K Tan der Garden dat hy de coucessie der telefoon aanvaard en vergunning veraoekende de concessie over tfl mogen dragen aan eene binnenkort op te richten Goudsche Telefoon Uy In handen van B en W om bericht eu raad Aan de orde De benooming van een TOorzitter en vau Tier leden tbo de stembureanl en van hunne plaatsvervangers voor de verkiezing van een lid van deu Gemeenteraad op 30 Juut a a Tot Voorzitter van het 2de stembureau wordt benoemd de beer J M NootboTeo van Goor Tot plaabiTervaogend Voorzitter de heer G Slraver Tot lid van het hoofdbureau de heer H Jager Tot 2de lid de beer van der Sandeu Tot löte plaativervanger de heer van Vreumingen Tot 2de plaatsvervanger de heer Jespers Tot 1ste lid van het 2de bureau de heer van der Post Tot 2de lid de heer van Galen Tot 1ste plaatsvervanger de heer Vingerling Tot 2de plaatsTervanger de heer Dessiog Aan de orde De rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid De heer Vingerling weuschte in besloten Tergadering eenige vragen te doen niet over de rekeningen maar over de instellingen zelve De beer van Gaten venschte naar aanleiding van luut 3 eveneens eenige inlichtingen te doen De Tergadering wordt daarop door den Voorzitter tjjdelyk gesloten Na heropening is aen de orde pont 2 Deze rekeningen worden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het Toorstsl om het ophalen van bet puin en de vuilnis van 1 Juli a s af te doen geschieden door P Ooms Ue heer Herman stelde toor Borst geheel Tan zgn pacht te ontslaan eo het door hem bg te betalen bedrag eveneens kwyt te scheldan Dit voorstel wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om aan H M de KoninginRegentes te verzoeken alhier een kantoor Tan tin en nitklaring te vestigeo Wordt goedgekeard Aan de orde Het Toorstel ran Burg au Weth naar aanleiding Tan bet Terzoek Tan M Palsgraaf e a tot betrating der Heerenkade De beer Nederborst deelde mede dat bg garaabtigd waa namens de beer Breebaart te Ttrklaran dat dat deze niet geneigd waa dan grond daarroor aftestaan Door deu heer Tan der Sandeu werd eveneens dit verklaart bg geloofde wel dat indien de Haerenkada werd beetraat de haer Breebaart dit zelf Toor zgne rekening zonde doen De beer Vingerling betreorde dit zeer De heer Deasing wanschte B en W op te dragen het mogelgke te does om met dan beer Breebaart iu overleg te komen ten aiude tot bestrating te kunnen overgaan Do Vooraitter atelde voor dik put na U agenda Toorloopig af te roeren Oit wordt aangenomoi Alrorens da Tergadering gesloten ward Troeg de heer run Galen het woord om de Terordening op het lager onderwys aan ds orde te stellen ca de insobryviug daar hy een voorstel weuschte to doen in verband met de 2de Burgerschool roor jongens De heer Herman wilde jaiet B an W io orerweging ge en deze Terordening aan de orde te stellen in de Totgende Tergadering Da Voorzitter zou beide rersoaken bg B en W overbrengen Niets meer aan de orde zijnde wordt de rergsdoring gesloten DAMES en HEBREN A van OS As Kle weg E 73 37 i GOUDA BSSHg II Beur van Aaisterdam tlolkr Votkri 91V lï 99 98 104V 109 95V n o 81 610 686 lOO 60 100 101 54 100 1 lOO is 100 630 17 JUNI NlDZZLAlin Cert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito S HoNO a Obl Goudl 1881 88 4 ITAUZ luiohrijviDg 1862 81 6 OosTZxa Obl in papie 1868 dito in silver 1868 6 PoBTvoiL Oblig met coupon 3 dito ticket S ausuNu Ubl Binoeul 1804 4 dito Qeoons 1180 4 dito bij Kalhs lS8a 4 dito by Hope 18811 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SeuiJB Ferpel sobuld 1881 4 ToaitlJ Oepr Oonv leen 1890 4 Geo leening serie D Oec leeoing serie J ZuinAia Sap v obl 1891 t Ullico Obl Buit Sok 1890 VBNazuBu OU 4 onbep 1881 AvniauAli Obligation 18 6 8 EtoTrnUAK Bted leen 1894 S Nln N Afr Handelsv sand Areudsb Tsb Ml Oerliaoalen DeuHsatschappü dito ih Hvpolhoekb 116 53 Arah HTpolhêêk psndbr 4 ult M der Vorstenl aand s Or Hyeolheekb peudbr S Nederlinosche bank sand Ned Hindelmas rh dito N W k Pso Hvp b pendbr 6 Rott Hvpotheekb pandbr 8 Ulr Hypolheekb dito 8 OosTlNl Oost Hong bsnk sand 18 1 Uva Hypotheekbsnk paodb 4 99Vi IS U 97 iOS 199 101 51 1 53 161 iVJ nil lOl s 100 100 Vs 144 186 18V 108 O 100 1 14 1 101 78 88 49 14 180 01 1081 107 10 Vi 103 117 UI 166 AnlftiKA Equit hypoth pandb 6 Maiw L Q Fr Lieu eert 6 Nin Uoll U 8poarw Uy aand Mij tot Kinl V Bt Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito t 58 lTAl iz 8poorwl 1887 89 A Sobl S Zuid IUI Spirmij A H obl 8 PoLlK Warschau Weeneo aaiid 4 Bosi Or RusB 8p Mü obl 47 Ballisehe dito aand 81 Fostowa dito aand IwauK Dombr dito aand 8 Kursk Ch Aiow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 18 U7 14V AnaiiiA Ceul Pao 8p Hij obl 6 Chic fc North W pr O v aand dito dito Win SU Peter obl 7 Denver k Bio Gr 8pra eert r a Illinoli Central obl in goud 4 Louisv k NaslivilleCsrl T aand Mexico K 8pw Mij lehyp o 8 Miss Ksnaoa v 4 pot pref aand N Tork OnUrio fc West aand dito Penns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hrp in goud i 8t Paul Minn fc Hsnit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Cao South Cert v aand ViK O Ballw hNav leb d e O Amsterd Omnibus Mij aand Kotterd Tramveg Maals sand Nw 8tad Amsterdam aand 8 8tad Kolterdam aand S i BiMii Btad Ant rerpenl887 Siod Brussel 1886 l s HoKo Theist Begullr Oesellscb 4 OosTina Staatshiening 1860 8 lC K Ooet B Cr 1880 3 7 1 UI arAnjz Stad Madrid 8 1868 ADVBBSEMTIBIf larmeerül Nsu Var Bes Hjp BpobI eert fWlKFii NIEUWE LONDON doet de grgta hartii binnen enkele dagen rerdwynen maakt bat haar glanzend en zacht belet het uitvallen eu neemt de pelletjea ran bet hoofd ïisobt op den hals ran den Bacon DÉPoak Verkrijgbaar in flacona Tan 1 0 4 ƒ 0 8S bjj I J C 41Wfabr d PapiermolantaOouifa