Goudsche Courant, maandag 22 juni 1896

SSsie Jaargang No 6997 Maandag 22 Juni J890 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandenis 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN J ALATENSCHAP TAM Mej S O van Löön MOORDRECHT Ten gevolge vaa het overlydeu ran Mejaffrouw öOPaU CORNBUA vas LOON luieren particuliere te Moordrecht worden degene die iets ran haar te rordereo hebbeu of aan haar verschaldigu zyu by dezeu uitgenoodigd daarran ten apoedigate opgaaf te doén aan den Notaris NIC TBËURNIËTte Moordrecht mim TEBKoome te GOUDA ten overstaan van den Notaris 0 C FORTUÏJN DROOOLKEVEK op DINSDAG 30 JUNI 1890 1 Dei morgens te 9 uren aan het Huis Wijk ü No 3 aan den Korten Tiendeweg en 2 des namiddags te V uren aau het Lokaal Wëk K No 252 aan de l eperstraat van Meulselen en Huisraad Bedden en Beddengoed enz Daags t voren op de gewone aren to zien Openlsaar Onderwijs Toelating vaii Leerlingen ü i de liurgerscholen üe COMUIUBIË Tan Toezicht op het Lager Ouderwys alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaataing men na bet eindigen der zomervacaatie in 1896 op bovengenoemde scholen verlftttgt zal geHchiedeu op DINSDAG den 2Uq JUNI 1896 des namiddags ten ryt uur Voor verdere bisonderheden wordt verwezen naar de anQpIakbiljetten Namens üe Commissie Ve SecretariSf J H VAN I KH VOOUT Qottda y Juni 189G 6000 Stuks uit d fkllUts msiii eeoer der erate buitanlandiohs fabnekea over gflnoraene lOogonaamde Leger Paarden Dekens niooten tof t n den ipfiliirgi van fl 2 76 irr ituk worrtcn uitveiknoht Dtie tflkks onalljlbarB dekens zijn oo warm ala een pela ea UUXliN om root diu h t 8 eheela paard bedekkend met w d opfe Daatd en U breede itreepeo Tttorfai een kleine partij witte wollene Slaap Dekess root 140X190 m wty iis ie r kleine slnbta door rMm bvrncj kliare featen in het weehel taofii budeii ii i fl 3 60 perituk KoeHen aiiden ix t ilttbbola mr PuUelOk HMChrari t i ivifi liDtM worden M Uut de xierniftd tiihi hts m tOMudloR T B bet Mong 01 ontlur MitiUiire pnapt kH lïevocnl B Htti nlte @ Mmaatvlsllt Orouta SU t 81 TANDARTS E CASSUTO Turrniarkt 172 Gouda MGIIJIB IE ÉSCLTIEM uitgexonderd ZOUDAGS 44 GRATIS V bekomt elke leser vao dit blad het met aUeen roer zieken matr ook voor feztBilan boogat belaagrijke en Rattlga book DE vKtEiD mmjk lisQ aobrü Mie briofkaarl aan Kichtér Boekhandel Ih M Mjfj Botterdam wa v H0LLAND8CHE llzeren Siiuorweg NaatschappIJ STUDENTENFEESTEN TE l TUECar RIDDERHOFSPKLËN nuk nmm naar mtallon Utrecht HUtttramt gelegen op 3 minuten afêtand van Ael Feeêtterrein teaar de Ridder kofpelen mnllen plaat hebben Op Vrijdag 26 Juni 1896 Herhaling van het Ridderhofspel tegen verminderde entiée BXTHSTHBim au Hollerdum Maai en Uouda naar VIreeht BUI Uraat en terng iilet stoppende te Itfeclit OutraaUtatiun i Ueenreta Rotterdam Maa V 10 10 roorni Qonda 10 33 Utrecht Biltetraat A 11 23 TerugrelM Utrecht biltatraat V 4 05 nam Maliebaan 4 10 Gouda A 5 05 Rotterdam Maas 5 28 Op dezen trein zgn alleen apeclale bil jelten geldig verkr gbaar aan de Stations op Domierdut 25 Juni tot des avonda 9 uur geldig Toor de heeurelt alleen op den eactratreln terug op den extratrein en 0 m mei Maaudaa 20 Juni QOk Op de treinen der gewone dteiiitregeltng Prijzen der speciale retonrbiljelten Vier dagen geldig Van llotterdam e Klaaae 4 60 2e Klasse 3 SS 3e Klasse 9 9S Van Ciouda Ie Klasse 3 00 2e Klasse ƒ SO 3e Klasse ƒ 1 SS üe Haad van Adminietratte Het iedeiegeerd Lid R VAN HASSELT Wio zekor zyn wu de Echte Eikel Cacao te ontrangen tesamengesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder dan naam des uitvinders Dr Miohaelis Temardigd op de beste machinee in het wereldberoemde 6tabhlissement van Oebr Stollwerck to nlen eliche JDpTQie aeltf Cikel acao in vierkanten bassen Deze Eikul Cacao is met melk gekookt eeno aangename gezonde drank Toor dacel ksch gebruik een I 2 theelemli van t poeder voor een kop Chooolato Ala geneeskrachtige drank by gerd van diarrheo slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de T00nu mil H H Apothekers ent i Ko Vt Ko pwBftmsjea f 1 80 c 0 90 o 0 35 Oenoraalvertegenwoordiger too Nederland Julius Maltenklodt Amiiterdam Knlveistrait 103 FRANSCHE STOOMYEEVEEIJ nr Cheiulscho WissclieriJ Vi II OPPR llli iiUKIt 10 KriiUkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M dèn Koning der Belgen lloofddepOt voor GOUDA de Heer A VAN iïS Az Specialiteit voor hot atoomen en verven van alle Ueareoen Oamesgarderoben alsrok alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het st4 om n vab plncbe mantels veereu bout enz Qordyuen tafelkleeden eni worden gaar de nieawat en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachqdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt joiid Uiuk an A Dkikkihn k Zoo AHEBSFOORT AHËRSPOOBTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en Oeschuitfabriek stoom Automattxche WalseH Meellabrlek Prima WltjCObroOd h sm puik jori witlobrood vau U beate iogrediuntt i gefa j briceeril i Iimr Hoor uvfrhei rlijk van aiuouk ua zeer ifiMdküO verkrijgbaar iu panvorm gemerkt mat tweo keepen m elk eiade van den rug I stuk on 5 ot 7 i et 10 et FIJCL PaaSOhkrenteubrOOd wordt a u lijn la ziii rruRlUeu beate uatuurboter 1 I eieren ouz verraardi rtl i Uierduor ueii biiuoni ewoou heerlijk i ebak betwellc uiet droog ordt en voor dnzu voortreffelijke kwaliteit zeer Koedkooji verkrijgbaar ia in I buSVOrm in stuk an 20 ot 30 et 40 et 60 et 80 et en aU JPiJne I Krentenbroodjes van 2 et Zoet Roggebrood wordt an de smakelijkite soortea rogge an besta zwarte I I tttfolsiroop gefahricncrd is bierdoor bijzonder beerlijk van smaak en verkrijgbaar 1 la gegarandeerd gewicht van 1 Kg 10 cent Ordinaire Tarwebloem wordt ook van de beste soorten tarwe gemalen maar een minder fijne en blanke sorteeriiig dan Prima Tarweliloem wordt apeciaal aanbevolen aU uitstekend geschikt voor bebangerameel om met water gekookt plakslijfaol van 1 te maken en ia verkrijgbaar in V Kg pakjes van 5V ot Onse dépdthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prezen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépöt I houders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de waI gens besohiiderd met de fabriekstitels en W H MBITRSING Te OODOA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I een dépdthouder met klein gezin gevraagd tegen vrü woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten dor vol e ledige kiaten 3to 03nci bootd iexi st i ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ton seoeil en des namiddagi ongeveer ten vlev nar iVtet dezen joederendionst bestaat ook eeoe zeer oedkoope relHyelegenheld Koor PtiHaayter naar UTREtvHT en tasschengelegen plaatsen Kantoor Xieuwe Veerstal Aan Zt iiuwlijders eii Zeiuivvzwakk Mi I e Agrenl II J HORUBI EK Beproefd en aanbevolen door de heeren l rof Dr MeriniérP Pargs I 1 Prengruber Uujardln Bau metz Purlj Bouchot Purijs ieh Ralb Dr Schering Kms i z Rnih Dr Cyurkoweoh ky Weeuon Opperstafftrts Dr Jeohl VVoeuoii Opperstat arta Dr Sohlesl I sb Ct efarlaDr OarSOS Pallja bef rta UrFrestier Aken Dlslrionarta l r QrOSSmanU öbliugea nit Districtsarunr Busbaoh irli Tbana i do 250 oplage versohenen van liet boek D © ZOUU WZiekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doei n i dit werkje is kennis te orspreiden oralrent den aard dor zenuwzwakte buro oorzaken en gevolgen onderricht to geven en genezing lo inden ilet handelt over hel bekend worden van de Phyaiologi obt ontdekking lioo op do eenvoudigat deukburo wijze op ons zeuuwpi aiel kan i owurkt wordrn en wel met een snccca datzoO isul oen groot Hiinul uitstekende artsen ala de goneeskundige pers aanloiding lot discussie geueven hoeft liet wo dt d rh d aan ipdor dlo aan ziekelfjken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheld lijdt welke zich koninerkt door hnhitueele hoofdpijn mi graine eongestie groote gevoeligheid opgewon denbeid Slapeloosheid algemeene lichamelijke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zijn m aan de govotgeii daur van lyden zoomode anti Verlammingen Spraakverlies oi moeielijk spreken Stijfheid in de ge Kranknrta Dr Steingrober wrlohteu en voortdurende pifn in oezeive parLharonion tieolo zwakte toestanden zwakte van geheugen lonsul Ur v Asoheubaoh Slapeloosheid mi en die reeds geneeskundige CJorfu Corrazza Von tie Angeville P ir s Lavabre Parys Wille Taiifkirchen CabiiiOt ArcachoD Fortget l on ae Uuilloneau Bordeaux IiabatUt Bordeaux BOUgavel l a For rière h Birsohfeld Weeuen Liet er luuabruck Hammer Plaurn Weiner VVeenen AUSt Broelou Matusohlechner Brixo hulp inriepen en door de bukende hulpmiddelen als Dr mrd onthoudiQgs en koudwaterkuren inwrijvingen eleolriseeren galvaniseeren damp modder of zeebaden geene genezing of betering verkregen nndo ijk aonalle porsonen die vreezen door beroerte overvallen te W Tden en daartoe reden hebben wegene erscbiinselc U van oorldurond angStgevOOl beDeVOidheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dul eligheid flikkeren on donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen on voeten Tevens aan allen die tot de bovongeDoemde oathegoricn van zenuwüjdersbebooren zoomede aan bleek ZUchtige en daardoor lol zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die ds reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zicli in bet bezit van bovengenoemd boekje te stallen dat franco en kosteloos te verkregen is te Amsterdam M CLEBAN k Co Ueiligeweg 43 Rotterdam V E v SANTKN KOLFP Korte Hoofdsleog 1 Dtrecht LOBRT t PORTON Oudogrncll b d gfcardbriig f 88 Rathreiner s Kneipp Malzkofiie gezondste en beste koffiebijvoegsel BINNENLAND GOÜDA 20 JoQi 189 i D iokwftrtieriDg die bivr teratedezalplaaU babben loopt orer de wylteD L raaaf no 92 L M N en O tiet getal iobwartiereo bedraagt 11 booldofficieren eo 117oDderoffici ren en miiidareo Oe Ifl en 2e batkerü tan het regiment reld artiUfliia ait i QraTeohagtf beetaaade uit 117 uao ea 97 paarden zdI1 d Woeaidag tbd 1 op 2 Jali te Haastrecht iageknartierd worden Door dea Biaacbop tan Haarlem is jl Donderdag aan roim 80 kinderen te Haastrecht het Heilige Tormeal toegediend Üe Eaagvereenigingen ait Moordrecht Goutlsrak Stolngk co Ouderkerk zullen hg het aanstaaade zaogerafeest te Oud Beierlund op G Aug per salonboot ran Van der Oarden de rcii gozameniyk naar de plaats dar reun e ooderoemeu Men ichrQit uit Nieuwerkerk a J IJgel Woeaidag had een schooUneapje bet oogetuL Ml d B Hoteawegen te an ii Het kind beaeerdi zich zoodanig en fooril aau het boold dat geneeakandige hulp moeat vrorden ingeroepen Dien lfdea dag riel ook een drif jarig kind ao T U te water De moeder had eohter bet geluk haar liereling te redden Men schrift oit Oaduwater dd 18 Juni Dezer dagen heeft men in onze streken eeu bfgin gemaakt met het aardappelruoien Tot onzen ipyt moeten we melden dat de oogat uiet groot is maar toch good van quatiteit gelukkig wellicht tengetolge Tan de vele dro te die wg gehad hebben OngetwgfeUl hebben de groenteboeren eu laadboowerB zich Jan ook verheugd over den beerlyk verfrisscheoden regen die heden morgen viel Maar iodieu bat ten ilolte waar ie dat het uiet aankomt op de quaatiteit maar op de quatiteit dan znllea we nog maar zeggen dat de oogst goed waa eu dankbaar en tflrreden zgn Voor de op 19 en 20 Aagnstus a s te boodeo Landbouwteatoonsteliing fanwege de afil Albtasderwaard der HollandBche Maatlohappy van Landbouw op bet stationaterrpio HardiogsTald Gieseodam zgo door de ga FEVI LLETOX Lord Dene Terbood dat de drie manneD in beohteaifl werden K t o nen hy sprak met al het gezag Tin oaTerneur Tan bet district en als zooflaiiig gehoorzaamde mea hem Dit alles had v lUcht vreiDÏR te beteekenen want de politie die ter eigene ToldosDing da sehulligen aobtorTolgde bevond dat i j alten spoorloos Terdvenen waren Lord Dane zou deze gaarne gespaard hebben als hq Lydney om too Ie Keggen sleohta had zien baogen De advokaat Apperly had geen woord gehouden Hel waa Maandag en hü kwam aiet opdagen Het ongeduid Tan den heer Lydney was ten top de jonge Crofta was zoo rrg hem te vergelgk n i ü een perpetuum mobile vroeg in deu naaiiddag van dien dag werd er op den Hall vergadering g bouden bet was gedccltel k een impromptu De beer James de locum tevens van den heer Apper y die sedert zga vertr k als klerk van den advokaat het roer in banden bad was ontboden om Tifle getuigenis t booron afleggen Lord Dane die by toeval met z a rriesd dan Loudenscben bankier een bezoek op den Hall aflegde b $loot te blij ven en de vergadering by te wonen en de he r Bent bnd een wenk vnn Squire Lester gekregen dat hij als bij wilde van de partij moobt zijn De eommiuaris kwan het meenten Hardingsreld en Gifsendam elk en rergald sitvereo medaille toegezegd ala btyk ran belaDgatelling Bg kon beilait ia benoemd tot hoogheemraad Tan het Groot Waterschap van Woerden proviuciëu Zuidholland eu Utrecht den beer Q van der Lqp Onze correspondent te Batavia seint ona onder dagtekening Tan beden Men meldt dat ondarhaudeliogen met Toeboe Baid geToerd mislukt kó Ö gebied wordt nu verwacht Bg het departement van koloniëu is van den Gouverneur Generaal ven Ned ludiëontvangen bet volgende ran heden gedagteekende telegram betreffende de krygsTerrïcbtingeo in Atjeb Eergisteren keerde een gedeelte der troepen direct terug in de linie terwgl een ander gedeelde over Tjot üak Tjoe Lam Preh Lepong en KroengKali alle in de 26 Moekims terogkeerde Tegenstand bg het nemen van eea benting beooflteu Kroeng Kili Terogmarsch tnaacben Seim n Toengkoebgewond een officier aa 21 militairen benedendien rang N R Cl De Serata Karaar dar Staten Gaoeraal aal iu de errete wtek Tan Juli vermoedeluk tegen den 7en byeengeroepeo worden Tot de werkzaamhedeu ran de afdeeliogeu zal ook het onderzoek bebooren Tau de kieswet tnt welker openbare hehaodoling eohter eerst in September kort vóór de sloiting van het zittingjaar zou worden overgegaan Samaon verscheen heden weder voor de Amaterdamtche rechtbank omdat bg dea kapitein van het 0 I leger Mac Leod in de KalverBlraat tduodvreterc en good iok ge Cholden had Het O M eiachte 15 dagen gevaogeoia atraL Banison zeide oiet de bedoeling te behbeo gebad den kapitein te beledigen maar aleohta in algemeenen zin te bebbeu gesproken Bet tegendeel waa z i niet uit het getuigenverhoor gebleken Gisteravond werd te Rosmalen aangehd deii de met verlof zgnde huzaar J M van l t 3 eacadroo te s Hertogenboacb De man bail oTergeteekend bg bet Indische tager en zgn Terloltgd was veratrekeu vandaar sgne aan houding om te wordeu oTergebrachk naar s Bosob Aau zgu Terzoeb om rrg mada tn mogen loopeu aangezien het toch zgn voor laatst en met bom William Lydney De heer Lester werd bloedrood van woede toen b den laatste zag binnneu komen Ik dacbt dut e ae tegen woord ighsïd hier vnn nul kou zijn en daarom braobt ik hem mede fluisterde n nt Het is niet meer dan billijk dat eeu veroordeelde boort wat men tegen hem in to brengen heeft Ën ik bad er bovendien nog een ander iMel meê Dus moest Squire I ester zijns ondanks Lydney s tegenwoordigheid dulden en htj maakte alle mogetgke baast L Jney had uiets van een inbreker mylord Dane zelf had geene bedaardere houding had de een een wosrdig voorkomen voel salfbeheersohing de ander had nel niet minder en do heer Blair wien niets ontging al hield by zicb alsof hij niets zag maakte dio opmerking in stilte Lady Adelaide was ook tegenwoordig Zij was geschrikt van het gebeurde van dien naobt n aituwsgiarig om er meer van te hoorrn waarom zou zij de vergaderiiiR ook niet even goed bywoaen als een ander De heer Lester had haar iu bedenking gegeven of i j otet verstandigsr zou doen met zioh te verwijderen doch haar ladyschap verkooa te blijven Maria zat vergeten in een boekje zij werd altijd over bat hootd gezien haar vader en I dy Adelaide tieten haar gewoonlyk aan haar lot over Z bad eon borduurwerk in de baud maar hare vingers beefden zoo dat zij aoeite had de naald in te ttöken wiiut zij zat in doodsangst over bet voorgevallene I ady Adelaide scheen zeer bezorgd vuor Baar teint en hield een vuurschorm voor haar gelaat om bare teedere hsid tegen den gloed rsu den baard te batobemen van tyd tot tyd wisaelde zij op nemen was zich aan te melden werd Toldaau doch uanwelgka bevind bg zich in vrgbeid of hij aprong in een sloot en verwondde zich met een mee zoodanig dnt hg bijna op hetzelfde oogenblik een Igk was De drgfveer tot deaa lelfraoord wbgot in eene liefdesgeaobiedaDia gezocht te moeten worden M waa namelgk lijdeofl zijn verlof met zgn meisje naar Antwerpen vertrokken doch daar zg daar niet wilde blgveu was zg alleen naar Hoimaleo terupgekevrd Ëena laalata poging van hem om baar daar op te zoekva werd door ague arrestatie rerhioderd De Miuister Vaa Houten beaft Woensdag io de Kamer medegedeeld dat bet ogfer dat bg zicb omtreLt bet kiezenkorpa volgens da aanhangige voordracht t zooder eeoi fe verbintenis tgnertydsc heeft gevor oid GOO a 700 000 bedraagt Ter toeliobting van dit getal zeide bg in boofdzauk bet volgende Ër zgn nu 561 000 aangeslagen maonan ia het personeel en volgens de hiezerslgiten ontleenen 276 000 kiezers huu itemrecht aan dien aanslag Daarbg koman enkel wegens die belasting degenen die nu TOOr s Va remiaste genieten en ban aanslag hebben betaald Het getal aanslagen van die soort bedroeg volgens een opt aaf vau 1893 149 X 0 met remissie van V en 113 000 met ramiasie van Vj Het getal ten volle belasia woningen waa 390 000 dat met remissie 109 000 met Vj 143 000 De aanslagen waar da vrouw bet hoofd van bet gezin is bomen meent de Minister Toornamelgk voor in bet oijfer der ten volle betasten Hoe dit g er komen oiaawe kiezerSt krachtens het personeel uit oagoveer 250 000 thans remissie genietende woningen Na ruimen aftrek van vrouwen wanbetalers en bedeelden de beide laatste soorten vaak dezelfde personen blijvsn er toch 150 a 175 000 over die amhtabalva worden op de Igst gebracht en ua niet wegeui nalatigheid van aangifte geen Kiezers zouden worden Dat geldt ook van de anogeslagenea iu de badrgfaen grondholaatiug ten getale van 200 X 0 en X 000 mannen onder wetka bg de lagere aanslagen zeer velen voorkomen die niet ia het pertoneel zgn aangeslagen Daarbg komen dan nog de categorieJia der inwonende personen en de uiet aangealageoen in het personsei eni die gebruik maken van de bepaling om trant da loonkiezer Om die redenen gelooft de Ministar dat al kan bet enige 10 X 0 meer of minder wauu r ean groote Termeerderiog mo t bomen kwijnenden toon oen enkel wonrd met lord Dnne De hoeren stondeo allen behalve de hrar Jamos die in bet voorbygaan gezegd een neef van den predikant van Danasheld nan de tafel zat en eeti en ander aanteekende dal hem belangrijk vo rkwam Tifle kwam met vael beweging en voel itrykaadjas binnen ouder bat afleggen van haar getuigenis streek zij hare handen onophoudelijk over elkander Toen ik gisterenavond naar bed gtng mijnbeer dus ving zij aan terwyl zij bet woord hoofduk dijk tot baar meester riofatte kon ik den slaap niet vatton boe meer ik myu best deed om in teslapen des te helderder werd ik wakker k hoorde de klok n uur slaan en kort daarop verbeelddeik mij dat ik beneden in buis bowegiog hoorde ik hoorde tot tweemaal toe gestommel en ik gingin bed uvereiod zitten om te luisteren maar daarik verder niets hoorde doeht ik dat ik my vergisthad Ka verloop van twintig minuten schrikte ikweder op ik meende dat itr boorde fluiateren Ikkan niet zeggen hoezeer ik onlatelde ik daeht dat de dienstboden opgestaan waten en een of anderen ondeugenden streetÉ io den zin badden want zij spelen my menige poets mijnheer en zouden mijpaarse beet nemen ik sprong bet bed uit en kroop zoo ver naar benedan dat Ik zien kon wat k inhet voorbnis ta doen waa Ik dooht dM ik van schrik flaaw zou vslleD het hart zat my in de keel Dat doet niets ter sake viel de heer James in Wat zaagt gij Dat zal ik de eer bebbeo u te zeggen beeren In de vestibule stonden drie afzicbtclitka gemaskerde boosdoeners en kort daarop wen er een pistool afsidioleo zoodat ik vin den kruïddamp en vaa sofarik Naar wg varut men ia in eeoe in bet gebouw der Tweede Knmer gehouden bgeenkomst ook de i g plattelandsclub van liberala Kamerleden ontbonden Woensdag middag beaft ar in da Wasterdokstraat te Amsterdam ean moordaanalag plaats gehad Daar woont eana weduwe dia achttian jaren met aen timmerman geleefd had Ia dan laatitan tgd was de verkonding veranderd de juffrouw wilde den maa niet naar ontvaogen eu weigerde ham geld t gavan Omstraabs 4 nar kwam üe man na waar in de Wcstardokstraal o toen de vroow zich weer niet geneigd toonde geld te offeren haalde hg san revolver ta voorsohgn an losta twee schoten op baar Het waren echter losse patronen loodat da vrouw slechts aan den Hcbonder lioht gewond werd Maar ar moat gebleken zgn dat dn man wel degelgk kwada bedoeling had en gehandeld beeft io da over tniging dat hg scherpe patronen gekocht an zgn revolver met scberp geladen had Dit is oit hst verhoor gebleken In het portaal dar woning werd hg door den agent dia daar da waobt bad gsarrasteerd en naar hst politiebnraau overgebracht Ëpn baitengewoon voorval haalt op bat dorp M in de proiincia Utrecht aan groot aantal gemoederen io bawling gebracht vooral landbouweragerooederen Iemand had dan dominee gereden dia in de vacature kwam praaksn zooats dat van oudsher da gewoonte ia geweest Kort daarop ontvangt hy voor zgu liefdediSBsfc aan waarschnwing Tan den ootvaugsr der directe bela lingan dat hg dit niet mag doan omdat hg zyu paard baeft aaogageTen ala werkpaard an bet nu gebruikt voor plaiiierrydeo Bovendien voagda de ontvanger er tot v rdnideiybing bg dat hg de ontvanger aen rgtuig moeat buren als by er een uoi dig had doa dat de domint dat ook maar moest doen Ken gevolg van een en ander zou zgn dat alle boereu hun tentwagena en tilbury s wel bonden verboopen of hun paard in een hoogere klasse zouden moeten aangavau Zy gaven bet allen aan in da 3a klasse maar gebruiken bet om uit rgden te gaan bg bruiloften begrafeniasaa om te gaan vvrganceuz en nog nooit werd daar tot heden aanmerking op gemaakt De betrokken predikant haait eohter de zaak bg hoogere antj rit iten oadarzocht en kreeg de geruststel tends tgding dat ds outriiugir in dit geval abuis bad an dus zijn waarschuwingen voor t vsrvolg wal kon ipartn byna oiet uit mijne üogeii ci n kon Tooa zag ik eau vierden boosdoener de deur uilsluipen ik tag Isa miuata de panden van lyn jas Heorrn als leu meiiich ooit op hel punt was in onmacht te vallen was bat wal mya persoon maar ik wilde oiatAanw vallen ik moest de familie beaebarmen en dat bawyitziju gaf mij nieuwen moed Ik keek nog eens naar beneden en zag den boosdoener die de deur was uitgagaan weder naar binnen sluiten u tot mijn leedwezen moat ik zeggaa Tifle kuobte enfluJaierde dit het do heer Lydney was Kr volgde eaae pauza Kn vertier vroeg lord Daqe opgejasgden toon Mylord toen zag ik niets neer De heer Lydney stood een oogenblik met de dtip overige daag nieten te fluisteren en toen kozen r y allen het bazepad i de een had nog al meer baoat dan da aader oen hunner blies het licht utl loodat bet op eens stikdonker werd Dit atlas gebeurde in den tyd van en oogenblik Da beer Lvdaey zag Maria aan Haar werk was baar uit da handen gegleden en zy had haar bleek gfllaat opgebatao Hy z haar gliaalachtnd aaa dat was aiet de glioilaoh van een booswicht Verstaat g voegtle da beer Lester hem ongeduldig toa Ja ik versta alles wu bet antwoord o Wat hebt gy tot uwe verontachuldifing ia te brengen Ik zweer dat by bet waa barstte Title loa voor dat hij bad kunnen antwoorden Ata bij het loochent maakt bij liou aan meinaad sobnldig ikzag hitm zoo duidelijk als nu Iforit mttalgdi