Goudsche Courant, maandag 22 juni 1896

WqI ts d besta iawTÜTiu t g D JtcLt Rheomttiek LeodenmiQea kortom Ufei AitefPaii ExiMlIer pifDOD ru allerlei aani yit katMlMSSIaaalawwilaalagaa 3 Aikirf atalxpelhr Pn 60 oaat 75 oeat en fl 25 de a h VoorKudee in de maeaU ApoUiekaii en bu F A i ofcter O e ilotlanlam Ta Gonda bg A WOLFF Markt A U4b en DB LAAT en VAM SON apotheker Harkt TANDARTS E CASSUTO Turfinarkt 172 Gouda door duizenden Professoren en geneesbaeren beproefd toegediend en aanbevolen Bedert 14 jaren by het publiek bekend en gezocht als bet beste goedkoopste en onschadelijkste BLOBDZDIVBRINGS eo Laxeermiddel Ni t anderB to Terkr gen dan in doosjes k 70 Centi in de Apotheken HoofddepdtF E SANTEN KOLPF RcUtrdam VRAAG f IMONADE IU taten Qeaeraal 2e Kakkk Zittiog ras Vrgdag 19 Juni 1896 By bet roortgoKet dubat over bel ootwerp der greosregeling van Leideu verdedigde de miaister Van Bonten bet ontwerp in het belug van deo bloei eo de ontvrikkeling dier t d De beereu Donker eii Heemikerk biddenban bezwven vol dat np de afwykinnen vanhet oofKpronkalgke plau de g DieenteD nietvaren geboord De beer Draoker verdedigde bet oetwerp dat door deo be r A Macka bestreden werd omdat bet toegevoegde grondgebied veel te troot is H t wetsoutwerp werd Bftng nomfn met 05 tegen 23 tem nen Ook werden goi dgekeard da oriteigeuiogswet voor dfn aaol van eeo weg te Nymegen de mippletoire b grootingeo de naturalisatie vao J Kalbeiizes andfren Die van de wed Slootmapkers Dufrenp is verdaagd tot later Na goedkeuring derconclusiën eo ferslagen werd de zitting geschorst tot half twee Na de paure werd het kiesrecbt ontwerp b i eindsteramiDg aangenomen met G tegec 4li stemmen nadat de wijzigingen alartog dnor de Commissie van Uspporteurs Ingediend iloor don Minister wftren overgenoiueo Tegen stemden 1 1 ICntbnIteken v d Kuo Smits van OjHn Matisers Dobbelinsnn Vermeulen Van Viguien Travagtiao v d Herch Harte d Anneniboorg en Babliuanu Twee conservatierea Bastert Bcbimmelpenniock 17 liberalen Tak Hartogb De Kantt r Kink Lelj A 8mit Drucker Hcbaafsma K Hmidt Kerdijk Crenier Hordy t Lieftinck Veegens Heldt Handen Uorgps us en Bmaenge 7 Kuyperisuen Ktiyper Donner Van Alphen Heemskerk t Hooft Lurasse Beret 1 Anti rev Beetaerts Drie raJicabn De Buer Gerritsen nu Tydens 2 Liberalen Roëlt Pyoappel Uool Afweiig stleen de beer Tak T en bet nnr van de stemming uver de kieswet in da Tweede Kamer had zich op straat voor den toegang naar de publieke tribune een lange ry btilangslellenden gevormd velen kon den echter niet toegelaten worden Zoudra de schel van deu voorzitter de hervatting der werkzaamb den aankondigde waren de tribaues aan weerszgdeo der zaal in een oogweek gevold op de gereserveerde planteen ug men verscheidene dami s ook in da xgluges overigens bezet door boogo staatsdienarpn eo diplomaten Alle miniiters waren tegenwoordig Ouder diepe itilte las de voorzitter zelf de uumen der leden Tan de preseutiAlynt af Toen bet vyftigite lid z jn vóór bad uitgeroepen onstond er beweging in de za het lot der kieswet was beslist Nadnt de president den uitslag der ttemming had g proclame rd snelden de meeste leden naar den minister van van biononl aken toe om hem geluk te wenscben met deaanut mmg van tQQ wetontwerp Ook wet deu premier minister HÜell en den voorzitter der romm van rapporteurs baron MiobieU van Verduynen werden bauddrukken gewisseld en te midden van al die beweeglgkheid nog verhoogd door de afscheidsgroeten die de afgevaardigden na een tesweeksob bjjeenzyo wisselden brachten mike e leden geheel oiiverstiianbaar nog eenige rerslagen uit Die opg wektbeid in de vergaderzaal duurde oog voort lang nadat s voorzitters hamer gevallen en de vergadering gesloten was Ook nu zyu nog geen belangrijke bjjzondorliaden over de orastnndigheden waaronder de ramp ptaatt bad aan het linlit gekomen vg de Scheepelydingen en waarschijulyk zal men ur nooit veel meer van te weten komen De personen die inticbtingen zouden kunueu gnvou iin met het scbip in de diepte verdwenen of hun Ijjken vyo door den sterken stroom weggevoerd Belangryk U iotussoben dat de geruchten tver booten met passagiers die men v n bet inkoode sobip zou hebben zien afiraan niet bevestigd tyo At dergelyke verhnl n zyn uiterst onwaaracbynlyk eu drtt zo no verspreid wojdeu stelt alleen in t licht boe scbaaracb de betrouwbare bericbteu zyn Ook bet geraebt dat de Enge ebe adminiliteit medededlingen ontvaugen zou hebben ia oow ar gebleken Drie Ëiigelscbe oorlogsschepen zyn naar de plaats vau het oobeil gezonden waar overigens met allerlei booten voortdurend naar lykeu en overblijlselen gezocht wordt Ook aan de Kaap heeft bet b richt van de ramp diepe ontst fhenis gewekt lo de meeste plaatsen van Kaaplaud en Natal betreurt men bet verlies tan ingeretenen die met de Drummond Caitle naar Europa waren vertrokken De vergadering vau bet Kaapgcbe parlement werd ten teekeu vao rouw opgeheven No er geen nadere byzonderhadeu van eetige bete kenis mee te deelen zyn bevatten de b adeu opmerkingen over de passagiers en bescb nwt igen over bet ongeluk De paisagierslyst telt 147 namen HIecbts 0 van die 147 Marqnardt een eerste klas passagier oiL Kaapstad is gered Ër komen geen of byna geen Hoilandsob klinkenda nsmen op voor De op gesag van ds Press Association medegedeelde namen t d Poot Abrahams Botha De Lange ontbreken 0 l du ifficleele lyst Ziehier ten overvloede de namen waarby de aanwyzingen omtrent het geslacht met kinderen enz w gelaten tyo IHt Dalagoa Baai Hugo Mercer Uit Natal Tayleur Hughes Kuigbt Btixton Mack Mc Oee R e Stephens Morri Morton Barnett Peachy Mercer Roberts Ptatt Ma oo Willis Powdrell Morris ay Browning Bcbarn toheim Uit East tonden Oethim Peace Uit Port Elizabeth Mc Clellaod Taylor Uit Mossel Bay Qoldman Uit KaapRtftd Marqnard Mandy Wbipps Hinds Doualdfoo Martin Moltwer luit Von tiiete en bediende Ueid Olive Brinkly mrs Hammond Andrew Aspinal Harrie Drury Ricba Dalziel Almond Burnett English Stephens Ee r les Bennett Hughes Ryon Allen Jacoby Sagu iScbleswiog Cob n HasI ing Teelfaen Ugtand Morns liraham Kingslard ürunt Ksy Lucas mr en mrs Van Mienden 3e klas pasa Gatermao Mo Lean Kunzter Brotttein White Kingsweli Brigg Binmore Lakey KuLck Kenoett Wiusor Howard Backhouse Uil Las Palmas Brad baw Wilson Cornfortb Sheppard Kettewell Ssndbacb Een der passagiers nit Nntu Slepfaeas is een broeder ran het parlementslid H C Stephens De aanteekt ningeu hij sommige uamr D zyn uitermate droevig Mevrouw Andrew was de vrouw van efu distillateur te Pretoria baar man was daar overleden en y keerde nu met haar kind naar Engeland terng Thomas Peaoby een der eerste pioniers vau Natal tfing met een groot aautal zytier bloedververwanten zestien personen in t geheel een zeamaandeeb uitstapje mak n naar CorowaÜH van waar de fauiiüe afkomstig i Trsnng is ook bet geval van William Roberts die op weg was naar Wales om daar te huwen met een miss Evans telegrafiste te Cardiff Roberts was voornemens dadelyk na bet huwelyk zyn vrouw weer mede te nemen naar de Kaap Miss Evans vernatn het bericht van de ramp uit een telegram oau een courant dat zy had over tesrinau Eo hoeveel treurige blyft nog onbekeod Vrü algemeen gelooven de deskundigen wier meaning gretig donr de bladen wordt opgenunien dnt de Drummond Castle vao baar koers is afgeweken volgens een bericht in de Daily Chrouicle kan die afnyking tengevolge van de strooming taBs hen Kaap t nintère eu Ouesoaut wel 10 a ib Eng mylen bedragen Vermoedelyk beeft de wachihebbenda officif er op geiekend den vuurtoren van Ouesttan te kunnen zien maar was bem dit tvsgens de mist onmogfliyk Hat schip zal na op bet nf geatooteii te hebben in diep water naar voren gevallen ryo dit zou no ook vtrklareo waarom bat onmogelyk wsv de booten uit te zetten Bet laatste schip dat naar men vermoedt de Drummond Oastla gezien heeft was volgars een berichtgever te Üardifi de Werfa die Dinsdagavond uit Brest vertrok Ditscbip pH seerde een groot stoomschip op een halve myl afstaods het motregende en ds lichten van Ouessant waren niet te eien De Ie officier der Werfa was volkomen zeker waar hy zich bevond en zeer verbaasd toen by zag dat da groole boot recht naar de rotsen stevende by het aflossen van de wacht zeide hy AIi die boot dien wog blyft opgaan zit zy spoedig op dd kust Ik boop dat zg de lichten zien zal De Timpsc laat zich scherp afkenread uit over het gebrek aan voorziobtigbeid by den kapitein der Drummond Castle Hoe was het mogelyk vraagt het blad dat er volgens het rapport van den consul twee uren voor da rnntp nog gepeild is Was bet dan overbo dig dat telkens te doen toen meu zich in dit uiterst gevaarlijke vaarwater bevoud Waarom werd lord Kelvin s toestel niet gebrnikt Men kan alteen tannemen dat de gezagvoerder t vast vertrouwde dat hy de liehten an Cues sant kon zien Waaracbijnlyk bad by al dikwyls dien weg afgelegd Waarom zou hg zich dus met peilingeu ophouden Het is een oude les maar zoolang ze verwaarloosd word zullen er van tyd tot tyd rampen plaats hebben zoo veraobrikkelgk als de ondergang vin da Drummond Ca tla Oe co respondent der N R Ct te Parys saint nog Het aantal Igken van de schipbreuk der Drummond Castte gevonden is thans veertig Om te voorzien in de onvoldoende wy2e waarop de identiteit der aangebrachte lykeu op Ouessant wor t vastgesteld is doctor Bertilloo cbef van deo authropometriscben dienst alhier vanavond naar het genoemde eiland vertrokken tnt brt namen van fotografieën en bet oagaan van allé byzonderbeden welke de herkenning konnrn verzekeren £ r is eeo toestel uitgevonden om cootrolseren Op een voortrollende strook dadier die men aan het muii kinstrnment bevestigt wordt bet gespoelde met alle nuances en fouten opgeschreven waardoor muziekondii zers bat spel burner leerlingen nauwkeurig konaau eoairoUeren Mtw ook voor conponitteo is da litvinding een groot gemak ly bebbeo toch na maar iau da piano te aao zitten en hunne gedachten te spelau voor het opschryven wordt door bet toestel gezorgd Een bruiloftsstoet verongelukt Nabg Waco 10 Texas beeft een ontzettend ongeluk plaats gehad Een landelyke brnitofs toet in twae boeren rytuigeo hield voor de gts oten slagboumen van een overweg halt toen plotseling de ketel der locomotief van esn voorbijrgdeudan go lerentrein ootp oft Elf perfonan waaronder b t bruidspaar warden gedoo de overige bruiloftsgangers bekwamen min of meer ernstige verwondingen De macbioist en de stoker van deo trein werden verpletterd Deu landboQwer J Nanta te Sorbuisterveensterbeide trof sen ernstig ongeluk Tetwyl by op den wagen t rf stond te laden schrikte het paard voor door honden vervolgde schapen Hg werd viin den wagen en voor hel paard geworpen Dit liep bem echter omver en trapte hem op bet aangezicht Tevens raakte hg met den hal in de leidweli ve ward Zoo sleepte het paard bem een eind mee Qelnkkig schoot de onbezoldigde rijkfveldwachter W Hoekstra toe en verloste hem uit zijne benarde positie Ernstig verwond werd hy opgenomen Ta Leipzig zoo wordt in da Nachricbteoc herinnerd bad men oorsprouketyk groene doodkisten en zelfs werd een groen lykkleed gebruikt by de begrafenis van ongehuwden Later kwamen gele inde mode en daarna witte Zwarte doodkisten ging men gebruiken toen na den Mag bjj Jena de Frsurche generaal Mac in begraven was in een kint met zwart Suweel overtrokken Die kleur bleef te Leipzig in den smsnk tot xy voor twintig dertig jaren verdrongen werd door het brain dat nu nog io de mode is Markies Morèi die een paar jaren geleden in den tyd der Boulnngene en als vriend van prince Gamellet te Parya een zekere rol epettde is in Tunis waar hg een groote reis maakte vermoord door de Toearoggs een zeer sirydluiti e atam Van zyn dieoitferAoneel ontkwamen vier personen Men scbrgft uit Rome aan da Maasb Abu den prefect van Padua is eeue kwitintia overgelegd gedateerd van 1825 en ge teekend door een werkman die daarbg aaihden t eninaligen pastoor der Auguatgnerkerk kwyting gaf voor de kosten vorschaldigd wegene het overbrengen van de kiiit met de overblijfselen van den prins van Oranje naar deu kerktmn in de aabyheid vnn bet graf van barones Fürkenstein Zooals w n weet is reeds in dit graf gezocht nanr het i obesnte van den prins Onder leiding van den prefect zal men nu by bet graf in het tuintje ginn graven Het was gifttRravond te Arasterdam zóó stampvol in en vóór de ruim twintig koffiehoizcn die bet Rembrandtplnin gieren dat menige dotslige vergeefs overal naar een plaatsje zocht en zich wanhopig afvroeg of er in Amsterdam nog een teog bier te krygun was Plotseling het wns half één klonk eau schot n in oogwenk wareu alle rafé s verlaten en de geheels bevolking verdrong zich op bet plein dat daardoor voor eeo groot deel gevuld werd Ook het politiabnreau liep leeg met uitzondering van de aangebondendo overal zocht men naar deo moordenaar of zelfmoordenaar totdnt eindelijk bleek dat iemand een klapsigaar gerookt had 1 KuUenlandsch Overzicht De Duitscbe Ryksdag heeft het eerste boek van het Burgerlgk wetboek afgehandeld bevattend de algemeene b palingen personen vereeniginga en zakelijk recbt rechtszaken overeenkomst eo verjaring De Belgische Kamer behandelde heden opnieow art 50 van da begrooting van landbouw betrekkiud hebbend op het looominimum by rykswerkeo dat door den Senaat verworpen is De vergadering was zeer woelig herhaardelyk werden de socisliaten tot de orde geroepen Na een langdurig debat waarbg de regseriog voorstelde de begrooting zooals die door den Senaat gewijzigd werd aan te nemen en een proef te nemen met het loouminimum zooder dit in de be tekken voor rijkswerken op te nemen werd met 87 tegen 27 stemmen een motie van vertronwen io de ragaering aangenomen In de Oostenrijksohe Delegatie syn de algenieene beschouwingen gerouden over de bcgrootiog van oorlog Behalve ovsr de zware militaire lasten werd veel gesproken ovei holdatanmisbandelingen eu bet tweegevecht De minister van oorlog deelde o a mede dat bet wetsontwerp tot wgziging der militaire recht spraak in bewerking is maar dat het niet zoo spoedig kan gereed syn als gewenscht zou wesen Den tweejarigen diensttijd achtte da minister onmogelgk Dq nieuwe Duitscbe Volksparty in Oosten rjjk heeft een vsrkiezingsprogram bekend gamiftki Ds voornaamste ponten dauvan ign bsndbaviug en bevestiging van het bondgenootschap met Duitscb and goede betrekkingen tuBscben beide Staten oodei sacbiktbeid van alle qaaasties aan bet nationale beginsel bs schsrmiog van de Daitacbers in Oostenrijk bevryding van den invloed der IsraSltcten oa aydig onderwys sn rryheid van spreken Da nieowe p rljj omvat de Düitsch natiooale en de christelyliBOciale anti semieten en baeftzich vurkbard tegen een overeenkomst mi i Hongarije op de tegenwoordige grondslagen Het internatiouale journalistancnngres te Boedapest is gesloten Het volgende coQgrss zal ta Stockholm gehouden worden De Belgische Kamer znl voorgoed gesloUi worden terwyl reeds op 5 Juli e k de verkiaziugeu voor de vernieuwing van de helft der Kamer zulUn plaats hebben Er moeten ui 77 afgevaardigden aftreden 66 katholieke en II radioalen in 22 kiesdiitricten vao de provinciën Brabant Antwerpen WestVlaan deren rjuzeiuburg en Namen Alle candiditeu die wenscben te diugea naar een zetel in da Kamer moeten zicb den 20en eo 21en van ileze maand voorstellen aan deu voorzitter van het hoofdstembureau van bet district elk hunner moet door vyftig tot honderd kiezers worden gesteund In de distiicleo waar bet aantal candidateu gelijk is aan het aantal zetels worden zy zoud r verkiezing onmiddeligk tot afgevaardigde geproclameerd Ue bar8temming n zuilen zoo uoodig den 12en Juli pisatn hebbeo In de provitioie Brabant Luxemburg en Namen wordt eeu Bet is thans zeker dat Jamason en zyna medebaecbuldigdau zullen terechtstaan voor bet Hoog Gerechtabof en dat de behandeling der zaak na 20 Juli zal plaats hebben Naar aaut iding dezer beatissiug vraagt de PalI Mali Ga etle uf bel nu geen tyd wordt voor Cecil Rhodes om of uit eigen bewegi g of op last van Chambarlaio zyn militaire evolutiëu io MfltabeUland te staken en zicb in Engeland te komen verantwoorden Jame on heeft rid derlgk elke poging nageliiten om zich te verschuilen achter den oud minister van de Kaapkolonie doch Rhodes is thans verplicht aan 7yn eigen t r eu aan de Maatschappy die by vertegenwoordigt de veiantwoordaltjkbeid te aanvaarden van zijn handelingen Sir Frederick Oarrington en sir Richard Martin kunnen het met Lord Grey beat al io M itab leland En Rhodes moet zxb nu eindelyk komeu verklaren over de vraag Of by direct of indirect deel had io bet byeenbrengen van een gewapendaii troep die ten dui l had een inval te doen in het gebied vau en bevrieoden staat Het blad erkent dat afwezigheid en stïlzwyi ou te begrypen waren in bet voorjaar toen de gemoedaren opgewonden waren door deu inval maar die redenen zyn nu vervallen En Rhodes moet thans alles doen wit mogsigk is om zyn positie te verklaren Of de andere directeuren dar Chartered in da laali betrokken zgu is veneens van belang Da beuoeii ing van Mc Kinley tot caudidaat der republikeinen voor bet presidentschap der Unifl is reeds gemeld Volgens de later ontvangen Eieott r telegrammen is Hobard uit NowJersey candidaat voor bet vice presidentsehap geworden eo do conventie van St Looio daarna ui teen gegaan Dftt flqbart voor vice president werd gesteld ma een kleine verrassing heeten genoemd waren Reed van wieu velen meendsn dat by juist de man zon lyn die als voorzitter van deu senaat da vice president der Unie is ambtahalve voorzitter van den senaat dit lichaam zou bsbeerschen en binnen de perken houden een verwachting die vry zonderling klinkt als men weet dat de voorxitter io den seuitat geen stem en luttel macbt heeft vorder Morton ds gouverneur van den et at Kew Tork nog op bet laatste oogenblik hoewel bjj verklaard had niet in aanmerking te willen komen en eeoige auderen Komt de oaodidatuur van Hobarteenigszins onverwachts van Mc Kinley s benoeming kan dil niet gezegd worden Met een zeer groote meerderheid 661 van de 922 afgevaardigden stemden hem is bg gekozen op het onzen lezers bekende pr ramma dat wel io de eerste plaats over de tariefquaestia uitweidt mnar vervolgens op ondubbelsinniga wyza tegen de vrge lilveraaumonting en vo r de handhaving van den gouden standaard zich beeft nitgeaproksn Dit laatst de finaaciaala qnaestie is de hoofdzaak io deseo vprkiezinga atryd en dkt y de balangrgkats is gean sprekender bewy daarvoor dan dat zelfs da party der probibitiooiaten de afschatïers dia zich vereenigd hebben met het eenig doel om eu eind te msken aan dan handel lu bedwelmtide dran Ker dat Êelfj USlar afgevaardigden op haDoa oonvankio meer balang stelden in da ifMg goad of zilver dan in de drankqnaestie saodat een sehenring bet gevolg der vergadering is geweest aan splitsing in een goud en silvsrfrsctie Het baginsel der drankbestrijding is in de verdrukking geraakt Mc Kinley s benoeming is met groot gejoicb io de conventie begroet Wat ar aan is voorafg aan heeft nu weinig belang meer de radevoering vaa den voorzittar den aenstor TborstoD bandalde voornamelgk over de qnaestia dar twieveo wier wijziging toch in elk geval eer t io bet volgend jaar geschieden kan Én da opgewondenheid over den uitst laat zicb uit de door Mc Kinley behaalde cyfers verklaren Da taktiek zyner voorstanders is sebitterend gelakt Het gouden programma beeft die 661 stemman vereenigd op den man dia van 1873 tot 1884 io verscbitlends rede voeringen van zyn aympathiën voor het zilver haeft doen blyken en zijne verklaringen uit dien tyd oog in September 1894 bevestigd beeft Indien bg nii bad willen spreken zou by bettatfde bebbsn moeten zeggen als vóór twea jaren want ingetrokken heeft hg die woorden niet Maar bj hseft zich nu slil geboaden an een platform aanvaard dat in staat bleek om de goudmannen der party niet af te schrikken Burgeriyken Btand GEBOREN 17 Juni Qerarda Hillstje ouders P van dar Klis ao W Nolte 18 Ëlidabath ouders J A Barmasn en E L ermaksrs Hendrik Willebrordos ouders J van den Nienwendgk en A Bron OVERLEDEN 17 Juni J M de Joog 6 w 18 C van dor Hoogt hoisvr van L Signer 32 j 19 B J Brenkman 2 m M M van Waas 10 m ONDERTROUWD 19 Jvni C van der Groef 40 j en G J Lens 37 j S Nienw eld 23 j en 3 Bergsboeff te WaJdinxveen 24 j Moordrecht GEBOREN 17 Juni Cornelia oodsrs W van Vliet en C A van der Palm GEHUWD 17 Jnni G Weerhegm an N Tom KENNISGEVING De VOORZITTER vao den RAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiesera in deze Gemeente zyn toagazonden de KOproepingsbrievtmceo StembiÜetteo oi bet benoemen van aen Lid van den Gemeenteraad eo dat wanneer enig Kiezer zyn ttembrieQe verloren heeft of er geen mocht hebbeo ontvangen bg zicb tot bskoming daarvan ter Plaatselgke Skcrelarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aao vangen op den 30a Juni aanstaande des morgans ten negene en eindigen des namiddaga ten 5 ure dat bet Stembriefje schriftetyk ingevuld dotff den Kiezer in persoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van bet zegel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in bet Briefje io te vallen persoon duidelyk mat naam en voornaam meet wordfu aangewezen dat bet Briefje niet onderteekend mag tyo n geena andere briefjes omvatten of daaraan opsattelyk zyn vastgehecht Gouda 20 Jaoi 1896 De Voorzitter voornoemd R L MARTENS RECLAME DAUBS en HBEREN A van os As Kleiweg B 73 37a QODDA Beurs van Ainslordam Vorkrs 1V ions 100 83 85 84V 98 99 98 lOjV 61V 7t ii 110 6 97 i 6 0 5Ï9V lOO 60 100 901 13 V 53 108 99 198 99V 38 109 977 80 205 101 5 53 161 Vl 8 Vl 81 10 101 j 100 lOO s 144 185 1 108V 50 100 11 101 78 105 lOS 3 ♦ 14 V I8i SOI 1087 107 108 108 1I V 128 168 38 IIIV slotkrs 91 100 100 88 63 528 187V 54V 19 JUNI Nkdkland C rt N d W S 1 dito dito dito S dito dito dito 8 HoKo iB Obl Goudl 1881 83 4 iTiUI Iuaohrij ing 18li2 8l i OosTINit Obl inpipio 1868 dito io zilver 1868 5 PoRTVQiL Oblig mat coupoo 3 dito ticket 9 aueiAKD Ubl Bliiaeul l8t4 4 diioOeconi 1180 i dito by Bolhi l38ï 4 dito bij Hope 18S IIU 4 ditoioROud leeo 1888 i dito dito dito 1884 i AfLHit Perpet uhuld 1881 4 TutKtlJ Oepr CoDT leeo 1890 4 Gec loeoiog lorie D Geo ieeain lerie U ZuiuAre Itip v obl 1891 8 Ullico Obl Buit Sch 1890 VBKIIIIII A Obl 4 onbep 1881 MaTEKDAlf ObÜKetien 1895 3 KoTTllBU ated leen 1894 8 Htü N Afr HacdeliT aaud Arendsb Tab Mu rtifioateii DunMftatsch ppi dito kmh Hjrpotheekb paodbr 4 Uult Mü der Voratenl aand Gr Kypotlieokb paudbr SVi SflderlaiidBohe bank aaod Ned Haudelmaa b dito N W k Pao Hyp b paiidbr Rott Hypotheekb paodbr 3 i Utr Hypotheekb dito S i OosTKNa Ooat HoQg baak aaud UlisL Hypotheekbaok paudb 4 I1BR1KA Equit hypotb paodb 5 118 53 81V IS i liv Maxw L 6 Pr Lion oert 6 ID Holl IJ 3poorw Mij aand Mij tot Ëxpt V at apw aand Nod Ind Spoorwegm aaud Ned Zuid Afrik 3pm aand 0 dito dito dito 1891 dito 5 lTiLH 9poor l 188J 8 A Kobl 3 Zuid ltal apwmij A H obl 3 PoLBN Warschau Weenen aand 4 au L Gr ftu 3p Mii obl 4 Baltiaehe dito aaud Faatowa dito aand wang Uombr dito aand 5 Kurak Ch Aïoiir Sp leap obl 4 dito dito oiilig 4 AHBBIEA Ceut Pac Sp Ui obl 8 Chic k North W pr O v aand dito dito Win 81 PeUr obl 7 Jenvor fc Rio Gr Spm oert r a Illinois Central obl iu goud 4 LouisT k NaskvilleCert v aand Mexico N Spw My lehj p o 8 Hts Kaosaa r 4 pot pref aaud N ïork OnUrio k Wmt aand dito Penns Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 at Paul Minn k Maoit obl 7 Vu Pao Hoofdlijn oblig A dito dito Lino Col le hyp Ü 5 C NAUA Can South Oert ¥ aand Vts 0 Sallv k Kav le h d o O Amsterd Omiiibus Mij aand Hotterd Tramweg Maala aaud Nru Stad Amsterdam aaud 3 Stad Hottordam aand S IIBLSIB Stad Antvrerpenl887 i s Stad Brouel 1886 3 i HoNQ Theisk Regullr Gesellsch 4 OosTiiNR Staatsleening 1860 b K K Ooat B Cr 1880 3 SpxNJB Stad Madrid 8 1868 Ned V r Bea Hyp 8pobl oert ADVERTENTIEN Dorde Aankondiging Bg ronnis der ArrondieaemenU Uechtbank it RoUtrdam den twintigiton Maart 1896 gewezen is het hnwelyk taiaehen WILHMLMINA COBNEHA DAALM ioain beroep wonende te Rotterdam en ANDSIBS UE VISSBB werktnigkundige wonende te Rotierdamf ten rei oeke ran eeratgeaoemde Htboniiem door Ecbtacheidiug met alle de wetteiyke gevolgen De Procarenr der Eiicheres M Ai ti DM HOEVEN Retttrdam 20 Jnni 1896 NALATENSCHAP Ti Mej S C vail Loon MOOBDBECBT Ten gerolge Tan bet oTerlgden ran Mejuffroaw SOPaiA CÜRNELIA van LOON inleven particuliere te Moordrecht worden degenen die iets van Laar te vorderen hebben of aan haar verschnldigd z u by dezen nttgenoodigd daarvan ten spoedigste opgaaf te Ooen aan den Notaris NIC TREURNIET te Moordrecht Catiarina W Eek STBNOGEAPHISTE te n Oiavenhage zal deu 1 JULI a s te OUUA een Xederlaodsclie Steoographle prys ƒ 9S den geb Curaas by vooruitbetaling en in de Duitscbe Stenoi raphle prys l BS by vooruitbetaling Aanm tot 25 JUNI Adres 74 Van Bylandtstr Den Haag Uegask en Hoogendijk Sigarenfabrikanten AIHSTeRUAM betelen kun 3Cts SIGAREN 1 ten meerête aan ggg VERKRIJQBAAK by Louis Bisschop Ombbele Buurt UouOa BOEEEIT lu KatofB Zydf Moiro PARASOLS COBSB T8 Siamht iC AW Witte IIOBEI BandsclioeneB A D AMES oi c S BOORDEN J MANCHETTEN r r Jf é Buchen PUoUeU ê KANTENKRAGEN yden oifeli ittarnl ureii enz Wisbrutt Liffinaan MARKT 136 Attentie Se v p Op veler verlingen zal on dergeteekende elke maand het geld van bet Bcboorsteenregen per kwitantie komen ontvangen Wed M MOL Stad Scbooriteen vegery DAMES Attontio Het l te onsclieilelyluU tn makicctykit poetsmlddtl voof UMrea en vooral demei en KlndertclioeDwerlc le lie Appretuur van C M Maller A Ce m Berlili BeHth Str 14 MenlettwfOMl op naam en fabrlekimerk Vtrkrrikuv ky H ri Wlnkillar hi ickMnwaHi lalaiittrt rt rH MI bDtraal llMat ty V laNama Ambt uUgenonderd ZOSIiAOS ROODE BESSENSAP WITTE ZWARTE HALt BESSEN en l RAMB0ZEN8AP FRAMB0ZBN8AP benevens alle BESSEN WIJNEN en LIMONADES nit de fabriek van Lovia Vaaossiuu te Al en ajd Rijn ayn rerkrygbaar by J van OIJR Kleiweg h 2 Gouda Dl VAN HOU IS van JVm tot 8 JVLl slechU te COMSVLVEBRKN op Woensdag 24 Juni Maandag 29 en Vrijdag 3 Juli 1 40 lEIEERSEN 1 40 Na ontvangst van eeu poitwiuel grooi J 40 vpordt door my een poitpakket netto 4 i KG met groote soeta MKIKI KSI IM franco verzondnu mandje geplombeerd DniJelyk adres wordt beleefd vervoebt Q A VA ÜËK IIDUVEL Cutemborg 22 Juni 1896 BEKWAME Linnennaaister QEVRAAOD Franco brieven onder No 2409 aan het Bureau dezer Courant POIKE OUDK SCHIEDAMMEH Hl ENEVEB Merkt Verlcrugbair bij M PEETER8 Jz N B Als bew i raa euhthetd ia cRohat en kurk iteeda roorEÏen van lUa naam der Pirma P HOPPB NiaHTOAP 2eer ITette Qesteendrukte nmsMTJSs worden GELEVERD door A RRIMKIHA n Zn HOOFD AaEUT J H ROODE Zeugestraat GOUDA