Goudsche Courant, maandag 22 juni 1896

CRA S CO s IJM MDBS = Zcui cslraal JOUDA No 6998 Dinsdag 23 Juni J890 35ste Jaar ling NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maapden is 1 36 franco per post 1 70 Afxonderl ke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regel è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TAUl WATEREN 1 H0LLAND8CHE IJveren S üorweg MaatscliapplJ STUDENTENFEESTEN TM liTRBCHT RIDDERHOF8PELEN EXTRA TREINEN naar mtaUtu VtrecM UUUttuat gelegen p S mtuuten afgiaua eau het Veeêtterrefu waar de HIMerholipeleH muUeu plaatê hebbeu Op Vrijdag 26 Juni 1896 Herhaling van het Riddorhofspel tegen verminderde ontiée KXTitMVttKtlV Tan Uolterdam Maat en tJouOa naar V$reeht WHttrnat en terug niet stoppende te l treclit eutriialstatioii Meenretê Rotterdam Maas V 10 10 foorm öonda 10 33 Utreohi Biltttraat A 11 23 Terugreii Utrecht Billstraat V 4 05 nara Maliebaan 4 10 Öonda A 0 05 KottciJdm Maas 5 28 Op d n treiu zjjn alleen tpeclale bitletten geldig verkrijgbaar aan de Stations op Donderdag 25 Juni tot des avonds Ö uur geldig voor de heeurett alteen op den extratrein terug op den extrutrein en tpt en met Maaniia 29 Jum ootc op tie treinen der gewone dtenttregelfug Prijzen der Sipeclale reloiirblljeden Vier dat en fjeldig Van Rotterdam e Klasse 4 00 2e Klasse f S AS 3e Klas t S Van iouda Ie Klasse 3 00 2e Klasse SO te Klasse f M De Haad van Adminietralie liet üedelegeerd Ud H VAN HASSELT iij ü uuuurjiu uiiiiuijiiüuiiuuij te GrOTJlDj De tnêchryvlng van ntenw Leerlingen voor den CURSUS 1800 89 heeft plaats op Zaterdag 27 Juni e k das namiddags Jt 4 uur ni het SCHOOLQËUOUVV eu tot dien datum na schriftelijke aanvrage bjj den ondergeteekeude Het eerste Toelatingsexamen begint t3 JViii e k te 9 nur voorni ten jj aangifte voor hoogere klassen een vroeger beginnen eiicht De Directeur ü W JULIUS Qouda 12 Juni 1806 OPENBABE TEREO0FIN8 op W0EN8DAG 1 JULI 1890 des morgens te el uren in het Hotel F1et tlERTiiuia aan de Spoorstra it ten orerstaau vau deu Notaris O C FOHTUUN DROOGLEEVEB van No l Het zeer gunstig bji het Station Tan den Staataapoorweg en van de Trams gelegen 6 t e 1 Al ID genaamd HET HEETHÏÏIS van oudH ÏIVOU waarin VJSROUSHINQ bestaande in ruime üolagkamerfi Comediezaal 14 Logeer kamera Bergptaataen tn grooten Tuin staande en liggende aan de Spoorstraat te Gouda Wyk K No 20 groot 20 Aren Te aanvaarden 1 Mei 1897 No 2 Een HUIS en ERF ingericht tot KofftehuU vmnn VEBGUNUlJiOm de Lange Dwarsstraat te Gouda Wyk U No 117 Verhuurd by de week voor ƒ 2 65 No 3 Een HUIS en EKF met den grond daarvoor en daaracht r iit de Lange Korte Akkeren te Gouda Wyk P No 404 Verhuurd by de week voor 0 90 No 4 Een WtNKELHUIS on ERF en grooten TLIN daarachter aan de smalle zyde van do Karnemelkaloot ie Gouda Wyk U No 472 over den Trappenbrug groot 3 Aren 40 Centiaren Te aanvaarden 1 Septoraber 1896 No 5 Een HUIS ERF en ORÜND naast het vorige perceel Wflk R No 473 Verhuurd by de week voor 1 40 No 6 Eene EOUWUANSWONINQ Wyk H No 5 met Stalling Schuur Hooiberg Erven en Boomgaard a n den Plattenweg in de gemeente iu i i v i iH groot 12 Aren 40 Centiaren En No 7 Ken perceel beat UOOILAND liggende in de Twaalf mor ff en in de gemeente Reeuwijk groot 3 Hectaren lü Aren 80 ontiareu No i is tot 1 Mei 1807 en een gedeelte van No 7 tot 1 November 1896 verhuurd voor ƒ 225 per jaar aan H Vrrstkko Het overige fan perceel No 7 ia terstond te aauvaardeu Oe perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór de verkooping van 10 tot 4 uren eu op den verkoopdag van O tot II uren te zien Op het perceel No 1 kan Vg dei kooppenningen onder eerste hypothekair verband tegen eene rente van 4ViVo ajfl re gevestigd blyven Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEBVER te Gouda KIEZERS VOOR OEN GGHEËNTËRAAD worden uifgenoodig d tot het bijwonen eener op MAANDAG 22 JUNI e k savonds te 8 uur in de Sociëteit Ons Genoeoen voor het stellen van een CANDIDAAT tegen de a H verkiezing Namens het Comité P J BELLAART Voorzitter D RUIJTËR SecreUris P S Alleen Kiexers hebben toegang Stooaa LloootcLiearlst üESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeoeii en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reUgelegenheld voor Pasaagtem naar UTRECHT en tusscheiigelegeu plaatsen Kantoor DJieutve Veerslal Üe Agrenl tl J ilOI itBI EK Arnhemsclie Verzekering Maatscliappij tegen Brandschade üivectie AINDRÉ DE LA PORTE J TWKK MILLIOKN Gl LDE lleservo f 220 000 De Directie der Arnhemsche Verftekerlng Maatschappt J tegen Brandschade maakt bekend dat Verzekeringen van Heevenhuixen door één gezin bewoond eu ter waarde van minstens f 3000 voortaan gesloten worden tegen ƒ 060 per 1 000 eu die van inboedels daarin tegen OSO per 1 000 Verzekerden welke hun luopende contract willen wyzigen en de bovengenoemde premie wensclien te zien toegepaat worden verzocht hun contract ter wyzigïng in te zenden aan de Agenten firma Wed Knox Sc Dortland Oouda Voorts maakt 7 ij bekend dat de Maatschappy tevens verzekeringen sluit tegen SCHADE DOOR INBEAAK MET OF ZONBER DIEFSTAL y die tevens tegen Brandschade by genoemde Maatschappij verzekerd zyn genieten bijzondere voordeelen b v de verzekering tegen schade aan gebouwen geschiedt kosteloos de verzekering van inboedels en winkelgoederen tegen de premie van O SO per mille Premie Tarieven en Versteh erlnffsvoorwaarden op aanvraag verkrijghaar bij Agenten Wed IIMW en l OUTL 4 D tiouda l ictorlawdÉer ui f de VïctoriaJBron f e Oberlahnstein b £mt Tafeldrank Vanh£j ninkIyAef uis der edèrfafiéén g evesti jdle oUerdain jiui aaA O Zeiigestraat riOUDA E90FD ABENT 5 BE m EPf E SE SWET D MQDeiaing der Kieswet is voor Qni volk san gabeartenii van bat grootste gewicht waarvan de gevolgen bg voorbaat door niemand ago ta berakenan Er komt een einde un een farenlangen slrgd die de geregelde oatffikkeliog van ons itaatkandig leven tegenhield en alle actie verlamde omdat dit vraigstak eenmaal opgeworpen baortelings door alle partyen werd gebraikt om elkander ie betlokeo Men mag nu verwnchten dat Rodere qaaestifio iazooderbeïd regeling der gemertQfce fiaauciëa en de verbsteriag der misiUnden in de arbeiderswereld met eroit zallen worden ter haad geooraen Nat inrlyk ago niet alten met den attoop tevreden De voorataodere van de kieswetTak zien ia de door den minister Van Houten ontworpen en met soovtcl talent verdedigde refeling niets dan peaterwerk een tcbe pke van vois en kwasierig houtc en biyven nog steedi gelooven dat de natie binnen een niet al ta lang tydsverloop te bewegen zat zyn tot eene nieuwe kisswrt agitatie Aao de aadere zgde zyo er voor wia tet ontwerp te ver gaat die lirsoger etichen gesteld wilden zien aao den kiezer of wel door correctieven als dan stentdwaDK eeu t jt Birteht verlangden van deo grootea toevloed van nieuwe kieaers uit de lagere standen Deze oovoldaaen ter linker en tei rechtersyde zien dnnkt ons ds omstaudighedeu voorby waaronder deze wet tot atand koost De geschiedenis met bet vorige ontwerp ligt achter ons en kan niet ongedaan gemaakt worden Na de stellige uitspraak der kiezers van 94 moest de wet positieve kenmerken aaDgeveo en kon er ran Taka eenvondig stelwl geen sprake meer zgo terwgl aao den anderen kant de grenzen loo ver moeitan worden uitgezet dat er eeoigssioa voldaan werd aan de verwachtingen die itt de werkliedenwerold door de vorige Regeering aren opgewekt Reeds by de stembus van 94 was dan ook door alle partyen de belofte gedaan dat men een teer ruime uit breiding wilde goedkeuren H t logisch gevolg der gebeortenisseo van iwti jaar geleden wat daa dat de zoogenaamd voornitstnvenden licli zonden moeten uederleggen bg een buus ioziena uiet finale kieswet en dat de conservatieve partgan veel verder zonden moeten gaan dan zg anders voornemens waren Daarom verwondert oni de bftodiog van de nieawe groej Borgetios die o i geen bJyk gai van juist politiek iniiohi toen zg besloot tegen te FEVILLETOK 154 Ik kon de anderen niet herkennen omdat i zwart genaakt waren maar hq wu nist zwart Ik ben gisteren naoht óéümuA uw huis binnen getreden münaeer Lester doch sleobti éénmaal zeide Lydney zeer bedaard Als het waar is dat iemandtut uw kuis ging raor dat ik binnen kwam zoo aUuwe meid beweert dan was dit een ander persoo n Uen verwonderde zioh algemeen dat h zooveel bekende De keer Janes kneep zjjn moad spottend toe Ik bevond ny op dit oogenblik toevallig dichtbij den Hatl vervolgde Lydney Ik hoorde een ptitoolsohot ik zog drtt de voordeur open was enik Ide zonder ny te bedenken naar binnen en kwan de mannen tegen die het huis uitliepeD Mynevooraaanate beweegreden toen ik hier binaen kwan waa om in geval van nood bystand te bieden Als g u niet beter verdedigeo kunt is het Imdig met u geteld seids de heer Lester op ruweo toon Vergun mg n een paar minuten sfsonderlijk te mogen spreken opdat ik in staat m te verdedigen antwoordde 4e jcngfling Gy zult daarnavoldaan ego mgabaer Leater Da keer Leater fees dit venoak rarontwaardifd atemmeii Terecht legt dan ook hei Vaderland De bonding der 17 van da Borgesias groep heelt zeker deo schijn voor sioh eener onwrikbare eooseqnentie maar toch zmden wgmeeneo dat xg zich zeer vergitseo als zg bg de kiezert die met geestdrift met hen voor Tak s kieareobt hebben gestreden ep atgemeene bewondering van hnn hooding rekenen Aanoemiog onder protest van een kiesrecbtoitbraidiug ig bet volstrekt geen bevredigende dan toch een niet oubelangryke tigt op de lyo van hen die de finale kiesrecbtuitbreiding we ischeo Erenzoo is de bonding van een deel der katholieke Harte c s onbegrgpelgk die naar een nitdrukkiog ran helulfde blad in de verwerping van den stemdwang een stok vonden om decen eleotoralen hond te slaan Utgkbaar werkten bg deze fraotiën persoonlgke grieven made tegen den minister Van Houten wien men het aan de eeae zgde niet rergerea kao dat hij met zgn machtigen invloed en aagdeade critiek Taks kieswe eed vallen en aan den anderen kant dat hy met sgn stgven nek zooala de Maasbodec bet eiidrokte wilde boigen voor hetgeen de Katholieken als noodwendig complement van zyn wet hadden pasklaar gemaakt Wy gelooven vasS dal beide fraotiën niet zoo onverstandig gehandeld zouden hebban iodieo niet vóór de stemming nagenoeg Taitstoud dat de wet ook zouder hunne mcdewarkiag toa tot ktand komen Alle bladen ago het eeoa dat deo heer Vsa Hooien al e eer toekomt voor de wgze waarop hg zgue moeilgke laak voorloopig tot een goed einde gebracht beeft Hel iHandelsbladc zegt in zyn Kameroverzicbt van Vrgdag Vooral voor den rro ereo afgevaardigde uit Groningen was het een merkwaardige dag het eindpunt van een strgd vaa jaren De beweging ten gnoste van kiesrechtuitbreidiag ia hier te lande voor een overwegend deeUya werk geweest Meer dan iemand heeft hg asnvaok lgk nagenoeg alleen later geateui d door meerderen gestreden voor h i toekenaeo van politieken invloed van dst gedeelte der werkliedeoklasae hetwelk zich naar zyoe opvatting tot een gezond bestanddeel van de maatichappy h aft watea op te werken Toen echter eenige jaren geleden de stooming zoo ma btig geworden was dat zy dreigde ie gaan beiten deze grenzen toen werd voorgesteld eene kiesrechtni breiding die naar vfler oordeel een overheerscbenden invloed zou verzekeren aan beo die zich hei meest aangenaam weten te maken aan dat gedeelte der bevolking hetwelk behoort tot hei proletariaat of daartoe althans nadert heeft de heer Van Hontea lich door dezen stroom niet laien overweldigen van de band Hij was niet gewoon een afzonderlek onderhoud te rarlaenen aao pariooen dia des oaebu bÜ hem inbraken Als Ljrdoey Iets tot zgne verdediging by te brengen had kon hy er op nlyk voor uit koroeo Wy Inlen ons met geene praatjes afschepen Ais gij niet voor deze vefgaderijjg verkiest te bekennen wurom gy op dat nar in mijn hnii waart zonder mij te wekken weet ik wal ik denken moet Zeg al wat gij te zeggen hebt hier openlijk en zonder omwegen in tegenwoordigheid van Lord Dane en deze beerea of zwyg Dsn geloof ik dat mg niets anders overbluft don te zwijgen hernam de heer Lydnejr na eene korte aarzeling Ik bea nieltemin onsofauldig in deze zaak Ja voor het oogenblik moet ik zwygen I Ard Dane deed een tred voorwaarts Gy het t u voor een gentleman uitgegeveu zeide hij spotleod Lydney labeen boos te wonlen want ook hij deed eenige lohreden voorwaarts en zetde Ik ben Qven goed gentleman ats uw lordsokap en wel in alle mogelijke opziohten waa het stoute antwoord Als bet er op bad kwam te toonsn wie hoogsr itast in rang en itasd zou ik het u mogelijk afwinnsD De baitangewooe bedaardheid waarmede by dit zeide werkie op de taohspiaren van lord Daoe Het gaiiiche gezelickap staarde Lydney aan verbaasd dat bg dit durfde zeggen en men kwan algeneen tot het beelait dst hij een groote deugniet was lotuuKfaen dioteerds de heer Lester den beer Janss het bevel tot iahachtenisnemiog van William Lydney omdat deze beschuldigd werd te Danesbeld Hsll te hebben ingebroken Het doet nij leed dat ik hiertoe varpHoht Ala aes nni heeft hg er iicb recht t en iu geworpen met ongekende kraefatsinapaoning heeft hg zich tegen hei ontwerp van da vorige regeeriog verzet Juiit daarom is de heer Van Hooten bg sommigen zoozeer gehaat omdat SB weet dat hei welili en dezer oppositie en slotte toch aan diens krachtige persoontgkheid te danken was Doob nadat hetgeen hü en velen met hem een gevaar achtteo voor hei land voor het oogenblik was gekeerd toen de baojir was gewreken heeft de afgevaardigde minister geworden getoond dat bg niet alleen kracht bezat in hei negatieve doch dat hg eveneens in staat wa de dreigeode wateren in eene veilige bedding te leiden Nog vele woorden ie wgdan aan de deugden of gebreken van het aangenomen wetsontwerp daarvoor is thans de tgd voorbg Moge er gezegd kannen worden dat door de wgsbeid vaa Regeering en Veri enwoordiging op 19 Joni 1896 besloten werd aan een groot deel van de Nederlandsche werklieden aandeel ie gaven in de puliüeke leiding van het laad en dat die daad tet zegen is geweest voor allen omdat zoowel de nieawe als de oode kiezers door deze daad vaa vertroaweo meer dan tot dusverre den ernst van bei ioegekende recht iazf en en de verantwoorde gkheïd die er mede gepaard gaat gevoelen Ten slotte willen wg voor oase lezers de boofdbepaling der nianwe rageliog in een kori oreraichi r eameeren Zij maakt tot kiezer voor de Tweede Kamer en voor de Provinciale Staten de manuelgke Nederlanders boven 25 jaar lo die tot welk bedrag ook zgn aangeslagen en hun laatste aanslagen betaald hebben in de personeele de vermogens of bedryfsbelaating en die ten minste f 1 in ds grondbelasting hebben betaald 2o de niet aldus aaageslaganea die voldoen aan ééa der volgende vereisobten ui dal zg B van l Ang tot 31 Jaonari eeu woning in bnur hebben gehad vaa een werkelgken hnarpryi raa f 0 80 f 2 50 per week naar gelang der gemeente en niet meer dan eenmaal in dien lijd zyn verhoisd of eeu vaartuig van ten minste 24 kob meier krach lens eigendom vruchtgebruik of hnor hebbeo bewoond b gedurende de laatste 13 maanden ó6r 31 Januari bg dezelfde pennon onderneming of instelling in dienstbetrekking zyo geweest ook de inwonende zoon lu het bedrgf der oadera en daar over het laatste jaar eea loon hebbeo genoten van i 275 550 afwisaalend naar de gemeente of een gelglc pensioen van een openbare instelling of gelgk bedr nit toon en pensioen te cameo Gemis bsD alt gg oniobuldig sgt zAïde de beer Lester pottend De zaak zs morgen door het gerioht publiek onderzooht worden zoo lang moet gy ia verzekerde bewanag bl JTen Iu verzekerde bewaring waar vroeg de beer Lydney lerwgl hg zioh tot hen wendde De Squire antwoordde zeer beleefd De heer Bent ui voor u zorgen Kr Is aanhet politiebureau plaati voor dsigel ks gasten Maar mgobeer Iveatar dit wordt al te d aas merkte de heer Lydney aan Qg kunt niet rerondsrstelleo dst ik bg u heb ingebroken Het zal uitgewezen warden was het antwoord Bent ik geef den gevangene aan u over Maar mijnheer fvciter Zwgg mijnheer beval de Squire Ik wil niets mesr hooien Kn de beer Lydney zweeg niet zoozeer uit gehoorzaamheid dso wel omdat hg scheen na te denken Hg begreep dat bij den sehgn tegen zich had en bg zag gaeu kans om zich te rechtvaardigen zonder Wilfred Lester te verraden Qg zult n toch wel op borgtoobt los laten f Neen zeide de keer Lesisr bedaard Bent de zaak is afgedaan Dit was een wenk voor den heer Bent on zich net ó ü gevangene te verwgdsrsn Maar degevnogane trad eerst vooruit naderde Lady Adelaide en freule Lester en sprak De sckgn is au tegen mg maar ik smeek u t gelooven dat er daingaods bewe redenen bsataan die mg rerbladeren mg op dit oogenblik te reebtvsardigen Kog een korten tgd en dan zat alles wat nu nog duister is opgehelderd werden Ik vraag of vermindering van vast toon gednronde lu boogite 2 maanden w oa aiekte of rerwoading blyft buiten aanmerking gedurende een jaar v $ór 1 Februari deo vrgen eigendom hebben gehad vaa ten miaat f 100 op het Grootboek of f 50 bij de Rgkspostspaarbaak d voldaan hebben aan de eiaehen van eau weitelgk va tgeateld examen voor eenig ambi beroep of bedrgf Uitgesloten aijn lo zy ie het kieiraohi by TOnnii ie ontzegd 2o ig dia in etuigonsehap of heehleais zjjo 3o sy die bg vonnis de beeehlkking of iiet beheer over hun vermogen hebben verloren 4o iji die iu het vorig borgerlgk jaar raa eeo inaielHog ran liefdadigheid of van een gemeeotebeiioar oaderatand hebbeo genoten Onder onderataad verstaat de kieswet telfce onderaieuoing in geld of aadere beaoodigdheden tot leoiging van nood aan behoeftigan verstrekt Wat militairen betreft wordt voor alUn beoeden deo graad van sergeant en daarmede gelgkgsatetden de uitoefeniag geschorst a voor vrgwitligers bu le ztemaohi gedoreade ban dieasitijd b voor vrgwilligers bg de laadmaobt loo lang zg onder de wapenen ign behalve l ijbeide oorten de kieaers kraobteas belasiifig betaling of bunr c de milioieaa zoolang ze niet mat giootverlof ziJB d de marinereserve zoolang ze ia aotierindienii is Omtrent het kieercebi voor de gemeenteraden bevat de regeliag deze beparkiig dal degenen die geen rgkidirecte belasting brtalen orer t volte leatste jaar in de plaaiietgke directe belasting ten minste f oM i 2 5ü naar gelang dar gemeente mosten hebben betaald Het is te verwaebteo dat deze kietwei gedurende een reeks van jaren onzen politieken touitaud beheerMhen zal want aan een weder opleven der agitatie ia den eersten tgd gelooren wg niet BINNENLAND GOUDA 22 Jani mii Wij berinniren d o kieaers voer dso Jameentaraad aau d opeabir rergaderiag die Deden afood gebonden irordt in da Sociëteit tOus u alleen ng te bleven vertrouwen Hy hsd haar beidan asngeaprokeo nsar s oe laatste woorden waren klaarblgkelgk tet Maria gericht Zjj zag ben rol vertrouwen aan hij scheen tivredea met dit antwoord en er lag eene wsreld van trouw en opreohheid ia sijn teedaren blik en in des glim Uoh wair mede hfj hoai bij bet keengaan aaasag Ik ben gereeil nijnheer Bent Gij behoef aoij niet te boeien Ik zal u gewillig volgaa Zg verwgderden zich te eancn en de oohterblgvenden trtbieldea na beider vertrek mb onaaageaasm pgnl k gevoel Lady Adelaide zag op alsof zg uit een droom ontwaakte Ik erken dat hg mij schrik aaajaogt oatriel haar onwillekeurig Wie Lady Adehiidel vroeg lord Dane Die jonge nan die Lydasy Toen b n daar straks tegenoet trad ea z n hoofd met dien kalisentrotsoWen blik ophief was er zulk ene treffende grlijkenis tusaohen hem a de Danes dst ik er vaa ontitelde gij hebt mogelijk gezien dat IkoawUlek arig teru deinsd I ord Dane naakte sonwyien volmaakt dszeifde bewogiag Hany Deny hoewel in Bladere mate eveneeas Hg il onbesehaander dan al da Danes zemen f enonen Hoe durfde de vent bat wagen o en reuie Lester aan te iprekeaf Ik zou hen eea opstopper hebben kunnen geven De vergadeiing was afgeloopea Toen de keer James op zgn kantoor terug kwan vood h daar d e heer Apperly De advocaat was ongeveer een uur geleden saagekomen en het nieuws wu reeds door Danesbeld verspreid iWpréi aaraaVd i Gouda Drnk tan A Bkinkhah Zoo