Goudsche Courant, dinsdag 23 juni 1896

om zioh tot de hooge roering te wenden met den ernihtigen aandrang om een wetiiontwerp aan de Vertegeawoordigtng aan te bieden wurbg keuring an vee en in en bHitenlandscb vleeich algemeen worde geregeld eo waarbg aU vaftntaand wordt oi emaakt dat de koeten van onteigening afmakiog en voorzorgsmaatregelen komen ten laste an den Htaut in at die grvallen waarin van geen boosopiet blgkt b Het boofdbestnor overtuigd van da gierige bemceiitngen van onze regeeriog om de op oiog der Duitsche grenzen te verkrggea voor den invoer van vee stelt aan de algemeene vergadering voor de waardaering der Maatscbapjig aan de regeeriog se betuigen met ernetigen aandrang om op den ingeslagen wrg voort te gaan vooral no de geaondbeidatoestand van btft vee in Nederland uitstekend goed is Door den heer A Bos zuivelconauleot ia Zuid Hol land y al eane bespreking ingeleid worden over de vervalscbiog van boter eo kaas Verdere ponten van bebandaling zgu Benoeming van een üd van bet hoofdbestuur uit Noord Holland ter vervanging van d n heer P B J Ferf die met 31 December moet aftreden en niet herkieabasr is De afdeeling Oe tgeest en omstreken heeft voori edragan den heer G B t Hooft te Haarlemmermeer Benoeming van een lid van het houfdbestaur nit ZuidHolland ter vervanging van deu heer H P de Kat van Hardinxveld die met 31 December moet aftraden en niet herkiesbaar is De afdeeling Ofgstgeest en omstreken heelt voorgedragen den beer J J van Hoeken te Oegstgeest Benoeming van een lid der financiè ele commisaie in de plaats van jbr mr W G Dedel die volgens den rooster moet aftreden Voordracht VKQ het hoofdbestuur de heeren H Bieberd Coster te Alkmaar A J van Rossnm te Haarlem en A de Zeeaw te Haarl muermeer Benoeming van een commisiaris voor de onderlinge verzekering der leJen van de Hollaodscbe MaatachRppg van landboow volgens den rooitor moet aftreden de heer W K Lorfi te Haarlem die berkieabaar ia Voordracht van het hoofdbestuur da boeren W K Loefi te Haarlem H A Nebbena Sterling jr te RoKonhurg en J Zgp Hzn te Twisk Men seint uit Batavia aan bet N v d D ivan Zondag 12 uur Generaal Vetter keert naar Java tarug GeneraaUMajoor J J K da MeuHu der Artillerie chef van daa Generaleo stni is benoemd tot Gooverneur van Avjeb en onderboorighaden De correepondeot van da N R Ct e Butavia seint onder dagteekeoïng van 20 Juni Toekoe Oemar nam het hoofd vao L mpagar gevangen Vier bataljona gaan ei heen Het oorspronkelijk telegram luidde Oemar seized chief Lampagar Poor batta lions tbithffr Als het telegram goed is overgeseind moet er oit verstaan worden dat Toekoe Oemar bet hoofd van Lampagar gevangen nam en dat vier bataljons naar die kampoug trek ken D ario zou dan de beteekenis liggen opgesloten dat Oemar zga gezag in da VI Moekimi bet gebied zgner vrouw N a Din weder aanvaard beeft en vgandig is opgetreden tegen bet hoofd van de kampong ten weaten onzer linie dicht aan zee o Om welke redenen hg dat zou hebben gedaan valt zonder uitvoerig twricht over de liatite krggibedryven niet te beoordeelen Wellicht beeft dat hoofd zich naar den zin van Oemar te vredelievend getoond toen onze troepen eenige dagen geleden ago gebied betraden Mocht uit de telegram eobter bet Ënge sche woordje by zgn weggelaten dan wordt de beteekenis geheel omgekeerd Toekoe Oemar zou dan door het hoofd gevangen tgn genomaQ an do vier bataljons die naar Lampagar rak kan zijn afgezonden om bom ta hsleo Aanf evangeo 1 Mei TUd van Greeowlch ZoiDerdleost 1896 80UDi 0TTl BiM 11 18 18 18 18 81 1 84 8 80 9 87 IS M li sa 11 41 11 58 1 44 4 1 4 11 itOTTIKBl M s O U B 1 11 80 18 87 10 18 18 8 10 80 10 4t 10 48 18 08 11 47 niis esuDi IU 6 117 80 7 48 8 6D 8 1 0 4 ID U 11 8618 81 hli 8 44 8 40 4 04 4 M 6 17 187 18 7 68 8 S 8 18 Tootb 6 67 10 17 1 41 4 88 18 4 f Z Zm w U 10 88 1 66 4 68 80 48 Z r 8S 10 41 8 0 6 04 3 60 lOnudi t SS 7 60 8 18 8 18 47 10 1 10 64 18 08 18 68 8 17 8 14 4 08 4 816 16 6 4T t07 48 ll 10 1010 88 aiopl te 3l Uwük Kraimg en Nootdarp UidKhandui u Htkandorp IJT Ï0HT 0DD4 ütnolil SS 7 60 t SS 10 10 88 11 18 18 60 S OS S 6S 4 46 S Wixrdn 6t 8 U 10 8S 11 66 4 10 8S OudciW br7 07 8 18 10 81 4 S4 ea d 7 11 8 88 34 10 10 M 44 11 1018 111 88 8 46 4 37 8 17 7 0 7 10 18 10 48 11 16 18 18 18 88 1 17 8 47 4 46 618 6 647 14 7 4 8 8 J4 U 11 U 40 4 87 01 l uu H 4 M8 l i 11 az 1 QS t SO ë M 8 IS a 10 17 10 4 U 80 11 46 18 4 m U7 4 17 6 86 6 68 88 7 44 8 81 1 68 8810 88 11 4 Zeer ITette Cfesteendrukto mm TJES t worden GELEVERD door A BRIi KMAN en Zd 8 81 66 7 10 7 18 7 8 10 17 10 84 10 41 11 07 8 41 8 04 AMSTllDi M S O n D 1 10 41 8 S4 I 6B 4 4 18 7 45 4 10 10 IIJI S 46 l 8 8 48 8 4 U l 10 17 U 8 7 81 88 0 DiMg nc lot bat liatUn tad 8 n adidut Toor iwt lidmtaisobRp vao d D Qtmesotsra J Zondag middag iond Grocneodaal aao de ZaogMtraat ta tiaicbeD toen er eea Ö jarig kÏDd te water viel en naar deu grond zoalr Qroeoeodaal aarzelde geen ooKenblik om te water te priageu ea redde bek kiad vaa aeo wiieen dood Zaterdag arood werd op d Goawe seo joogeotje door een wielrijder aaogereden H fc kiiid werd by den heer rao Veen iogebriirlit ea ipoedig kwam de heer P de Boer ter plaatee die sQoe orerbreoging naat het Oatlbois wenubeIgk achtte Te Utrecht ii roor bet Tweede Natuiirkondig ezamea geelaagd de beer H Dorlai Een wetw illende band cbrgft ooe het een en ander omtrent de opera De Tempelier tek t van Pbitippi muziek rau Mart J UonmaOf mnziekdirekteur te Gouda welk werk bioDeokort in coocertform te Gouda 7 al ten geboore worden gebracht JDe boofdperionen der opera zgu de ridder 8t Aldemarc ea een Ooetertcbe vrouw Palmira St Aldamar als tempelier ter kruisvtart getogen naar bet Heilige Land ver eakt zijn ridderpHcM daar bjj bekoort i door PflIiQira die op een expeditie door de tempelridden is geraagen genomen Op bevel van den groot meeiter die van de Baraceneo geen nuderMQ bnit weoecbt te bomefiteren daa Jurazelem wordt sg naar het kamp barer Jeodgeuooten ItezoodpQ Om harentwil loopt St Aldemaic icbtsr near den vgaDd over en wordt door baar naar wensch ontvangen Bg eene overwinning door de tempeliers bebenld worden nu beiden gevangen genomen St AlJemar wegens verread voor een krggiread geroepen kan aan bet doodvonnis ontkomen door zich aan een kerkelgke boete te ooderwerpeo Hiertoe besluit bg en verlaat Palmira € die xich echter wreekt door hem ia de kerk te doodeu Onxe briefiohrgver meent dat de moztek veel verdienstelgkB bevat Vooral in deecbilderiog der liefde van 8t Aldemar en Pal mira i da componist gelukkig geweest Deze moiiek is zeer melodieus ea nergens triviaal vooral ket liefdesduet boeit door mooieo klank en uitdrokking In het bgzoDder noemt de scbrgver als zeer bevallig de sria vao Palmira tMüt lotosbloemen in bet haar na de balletmaziek waarin van arabisobe motieven is gebruik gemaakt Ëeniga ingezetenen van Gooda hebben ciobtot een commissie gerormd om te Gouda eeuuitvoering in concertvorm van dit werk mogelgk te maken Zg meenden te mogen rekenen op eenige belangstelling in ons land vooral onder hen die bet opvoeren vau oor pronkelgke Nederiandsohe opera s wenscheute bevorderen te meer nu de heer Bonmanmag rekenen op de medewerking van het bekende Utreohteobe itedelgke Orkeet tau eenkoor van 150 dames en heeren Herker denanders in de opera gebruikelgk is danrop deverbouding tegenover het orheet moest geletworden en van de volgeode solisteo mevrouwC Kngelen Sawing uit Amsterdam sopraan Palmira t mejoffrouw C Hanan nit Utrecht rU Metusine eene vriendin an Pftlm ra cde baoreo J J Uogmans grootmeenter derTempeliers tenor Jan Dgker eenTempelier tenor Jos M Oretio St Aldemar bariton P H van Duinen een kruisprediker en de aracaeoBche loltan bariton allen uit Amitardam HandeUblad In da algemaena vergadering der HoUandsehe Maatschappy van landbouw die gehouden zal worden op Dinsdag 25 Augostna te Woerden lallan o a worden behandeld de volgende voorstellen van bet boofdbeetoor a Het hoofdbestuur stelt voor dat de algolueene vergadering aan het boofdbestonr opdrage Directe SpoorwegverblndlDgeo met GOUDA 10 80 10 87 11 4 U U U JO l 8 8 0 8 40 8 47 8 64 0 1 IC 7 88 1 U M T M 7 40 I t t i lO 1 10 t it t ai SO losd HMidnokt Kieuwnlmk 11 88 8 81 10 7 47 1S 8I 8 81 10 88 kptU i St t 7 Ml ll 14 0 K tt dui 8 18 8 n 0 lO U 8 07 7 48 GOVDA DEN lil 6 kttndui OtptU Hinmitok Uottdnokt sul Qokdl 7 80 l 2 r U 7 41 8 4T 2 Zhw 7 Toork 8 07 08 H 4 I K M XO eOl OA UTIICHT 10 67 11 66 8 80 8 1711 14 8 87 11 M 46 8 84 11 41 1 87 S OS 8 60 7 18 8 08 8 88 10 1 ustdii i ai Uudiw 8 80 17 t 86 WMtdw 8 80 18 8 41 8 64 10 61 soul k k UtTEIBAkl 8 68 10 87 18 10 n 10 8I 1 1 11 6 11 6 80 80 gtnelit 18 8 88 8 81 8 87 1 87 8 14 Q U U Mea acbrgft uit Utrecht aan de N K Gt Jaap de sigarankoopmao hsd bet voegzaam geoordeeld om nn de gebeale stad als het ware in een bloementuin berschapeii is van zgne zgde ook blijk te geven van zgne boogo iogfoooenheid met bet ste Lnatrum oour boogeschool en daarom zgne magere schouders gebold in een nationale vlag die hg als een omslagdoek om den rug droeg Deze versiering en de medt d ting dat hg bg d za gelegeobeid ter eere vao da studenten aan da boareo feastsigaren verkocht elf voor een dobbeltje waa echter h t e oige wat Jaap met betrekking toG bet studentenfeest liet zien en hoornn Hg bad het te druk met zich te verweren tegen eeu nieuwen concurrent die bet bam veel lastiger maakte dao de alikruuk bet ooit geduau bad en zich dao ook in een talrgk auditorium verbaogen mocht Jaap trachtte wel de klanten van zgn verfoeiden mededinger af te trekken door op hun godsdienstig gevoel ta werken met de opmerking dit de koopman zich schamen moest om op sabbat eeo faisoeulgkcbristenmensrb te komen onderkruipen maar het baatte niet Alikruuk juichte dat zgns vgands zaakje xoo sUcht ging eo riep luidkeels uit dat de menschen hem uu dan toch eindelgk in de gaten begonnen te krggen Toen begreep Jaap dat hg het o er een anderen boeg zon moeten gooien en bg waagde zich daarom op jolitiek terrein Wil ik jelui nou eens vertellen begon hg waarom ik vandaag een vlag draag Dat is omdat de kieswet er door m Jollie bent vandaag allemaal kiezers geworden ja jg ook lach maar aoo dom niet zei hg tegen een boer die hem met open mond aangrgasde vjg ook al jg mag ouk kivzeu en ik zie het nog gebeuren ó K ze je naar de Tweede Kamer sturen ook Dan zorg je maar dat de aardappelen een beetje goedkooper worden boor Sin weet je aan wien jelui dat non te danken hebben dat jelnt kiezera geworden bent van daag Dat hnb je aao mg te danken Gisteren beo ik naar Deu Baag gegaan met een kistje van honderd van dete fijne knakjes Ik heb dsar een oom die heel vael invloed op den linister heeft omdat bg de kncheli op zga bareau goud aaoboodi en die zorgde dat ik in de Tweede Kamer mocht komen Ik hsd gerekend op eeu sigaar voor ieder van de leden maar er waren er maar negen en negentig Meneer Tak bad kiespijn gekregen van de kieswet en dus stak ik zelf qok een kaakje op Met de andere ging ik bg de heeren rond au zes üu vgftig van hen deden mji de eer aan om er eentje van mg lerooken Ëu daaraan beb je un de kieswet ie danken Die manscben raakten in zoo q goed bainenr toen za die witte aacb van mgn knakjes zagen en dat van de elf voor eea dubbeltje dat za tot elkaar zeiden is t geen schande dat die Jaap geen kiezer ia en dat zga klanten geen kiezers zgn Npen dat moet veranderen Meascbeo die zulke sigaren erkoopen en knopen kunnen wel kiezer sijn ook En daar staan jelui nou nou ben jelai kiezer en nou zal je tooh wel bet hart niet in je Igl bebbun om de Tweede Kamer in het ongeluk te stellen en geen knukjes te knopen Als je blieft deze vgf voor niemendal eo dan nog vgf voor een dubbeltje en eentje er bg om op ta steken dat ia elf voor tien centen Wie ze niet neemt krggt een opatopper met de kieswet dat hem de kiezen oit den mond vliegen Op dit oogtmblik begon Jan Klaaaseo die achter Jaapi mg tot blüdschap van de straatjeugd igne huisvrouw had a eransald in de feesteiiike stemming die daardoor bjj hem was opgewekt het lo vivat te zingen wat de aandacht van Jaap a politieke beapiegeüugen geheel afleidde zoodat bij weldra alleen tond De poppeokantman had meer succes Die liet Jan Klaaaseo allerlei uien waaronder zeer gewaagde uit yzga studententgdf vertellen en blgkbiar vielen die met het oog op de tgdsomstandigheden meer in den smaak Onder boitengewoon mooi weer bad Vrgdag da garden party c plaats die de Regentes in bet park van Soestdgk gnf Een ropka rgtaigen 4 60 4 67 6 4 6 11 8 80 8 60 6 30 8 44 8 10 4 7 f 7 80 4 40 4 6 4 67 6 04 6 10 1 44 i 64 8 01 1 08 1 14 4 87 DEN 7 16 8 18 Aautwdui 81 SouU 7 88 mmmiÊKmmÊ mm bracht naar hal U D e Bwdadaalt ait raracbillaoda dealen der proviacia da damas aa beeraa aan die zich onder bat geboomte van bat aebilderaehtig aangelegde park verzamaldaa tal van officieren van aehottarg en lager en vela borgerautoriteiten o a da oodgouvar neur van Snrioame jbr van Aech vaa Wgck leden van Gedep en Prov Staten borgemeesters wethonderaen raadsleden profaaeoreu leden van da rechterlgke macht beatoreo Taa vereenigingen enz Het stedelgk orkest van Ulreeht ooder direette van deu beer Hatscbenrojtar io d onilorm der sobotterg maakte muziek aa da genoodigden bewogen zicb op oogedwoogan wgze onder het lommer om den grooten vgrer waarin de fontein hare stralen omhoog wierp terwgl H M zich voortdurend mat rarsabillende gasten onderhield Hoewel door bat geringer aantal vreemdelingen dat deu laatateo tgd als militair voor Indië wordt aangenomen ook zelden meer desertiën van die personen voorkomen bigft men toch vooral in de omstreken van Harderwgk steeds op zgn qni vivec om die desertien zooveel mogalgk ta veoikomao 1 wsB het maar alleen voor de zoogenaamd vang of arrestotiepremie die men dan bakomt Dat echter bg die aaobondingaa ook wal eeoB vergissingen kannen plaats hebben ia cann minder aangenaam voor den persoon zelf kan uit bet navolgende blgken Ëen gepasporteerd sergeant van de landmacht io West India C F S Belg van geboorte onlangs naar België teruggekeerd was dezer dagen te Harderwijk tarnggekomen om zich weder voor den dienst io Indie t verbinden Alvorens zich opuieaw te doen aanneman had hg s morgens iXs borger gekleed nog eens van het natuurschoon der Veluwe willan geoieteo was op zgn eentjec aan de wandeliog gegaan en had deze zoover oitgeatrekt dat hg ter hoogte van Ngkerk komende door zgn uiterlgk en spraak de aandacht dar politie trok die hem ala ook zonder papieraa zijnde aanhield denkende een goede vangst te doea Hoe de man ook praatt hg werd beschouwd als deserteur van bet koloniaal werfdepot en als zoodanig naar Harderwgk overgebracht In de kazerne aldaar waar de papieren vaa 3 berustten kon spoedig aangetoond worden dat men met geen deserteur te doen had doch met eau gewezen militair die ziob weder voor den dienet in lodi wilde varbiadaa zoodat de veldwachters wel een weinigteleurgesteld weldra dv terugreis naarNgkerk konden aanvaarden Ëen gapeusoonserd militair die vaa aan der privaten aan bet hoofdstation te Groniagaa had gebruik gemaakt bemerkte dat bg daar zgu portefenite iohoodenda f 200 aan baakpapier eo eenige papieren voor hem van waarde had laten liggen Toen hg terugkeerde om zga eigendom weer io bezit te nemen wa bot verdweoeo ea naaporingen er naar hebbeu tol oog toe niet tot bot gewenschta resultaat galaid De heer P J F du Boia onderdirecteur van de Hijksposlapaarbank beeft aena nieuwe achtste uitgave het licht doen zien van cgn bekenden Gids voor inleggers bg de Rgkapostapaarbank en voor bem die bet wenscheu te worden Dia nieowe uitgave is ooodig gsworden tan gevolge van op 1 Juni jl in werkiug getredea wet van 20 Juli 1895 Daarin zijn opgeaoman de reeds door ooa vermelde niet onbelangrgke wgzigingan ra AanvQllingen welke de weV in deo bes aandea tosstand beeft gebracht terwgl bier en daar nog tal van ophelderende aanteekeningen en waoken werden ingaleacht d6or de praktgk aan de hand gedaan Aan bet werkje is voorts zoodanige oitbreiding gegeven dat bet ivegens diiideliikbeid óók ten aanzien van za 67 10 4 10 11 10 18 10 87 8 48 47 1 14 10 01 10 07 7 68 7 6 8 1 8 13 8 88 i l a io 8 6 S 7 86 1 47 17 1 87 4 41 47 u to 10 4 8 0 8 07 1 4 0 88 10 64 S 8 18 8 41 4t U IO 7 60 loL k wtlkt DXt k Rgkipaulank kaaau uufljihftDgMi niMr lot h t larnia rao w tgtTiDg op anddr gebied behooeea mifc frocbt garudplMgd iil knonau worden door iader dit de warkiag diar iaatellioK goed wit leereo kaoiien of Ie ÏDleggar daarmede in aanlakiag komt Da letea drukkea lan dit werkje hebban kon weg geiondem ook met dan achtita ui dit oDgelwyfeld het geral ign Het boekje koat elechto één dobbeltje Da aandeelen der Anut OmDibaiMaat ichappy sga aa de benoemiog ran den wetboader mr Trenb tot profeuor reeda 10 pot ter bearie te Amatardam gereien Tyd Het O M bg het kantoogertcbt ta Nymegen beeit hooger beroep aangetaekeDd tegen het ronaia tan den kaotonreebter waarbg H t N te Wtchen wegens het onbevoegd uitoefenen der reeartaenykoada ia raroordaeld tot f 50 boete aoba 5 dagen he bleni Ia da ataatagaiangania te Michigan V S ia het aan da gerangenen reroorloofd rogela ta hoodeo Niet minder dan tiOO gevleagelde zaagera korten den gavaogeneo dan tgd in hoB kerker Menig hardrooblig misdadiger bg wieu men geen aanhaokelijkheid oor eenig lerend weaen ion terwachtan beeft toch roer bet kleine diertje dat de geranganacbap met ham deelt de teederata zorgen Niet alleen in de eellea maar ook in werkialea rroolgken deee laogera do gerangeoea op Orerdag wordaa de vogela bg mooi weer baiteo gehangen en e aTonda ala de geianganen tan hun werk terngkomeo binnengabaald Niet alleen beoogt bet beatuar ran de getaageoia op daxe wgae dea gerangenen het leren een weinig te veraangenameD maar ook aor hun materieele toekomit ie zorgen De gerangenen mogea nl de rogels dresaeereu en daarna rerkoopea Bet geld krggen zg natanrlgk niet in iiandeo maar wordt bon eerat overhand gd ala ag de gerangenia rerlaten De commiaaie oit bet Nederlandach Land bouwcomité tot het uitbreogao raa een rapport lietrefieede alandbouweredietc heelt zich gecoaatitueerd ala rolgt mr N U Piereon looiaitter H V Bultman Armand Saaaeo F B LBhnia P F L Waldeck J Ba W t rdgk jbr mr W H de Sarornin Lohmaii F F a Jacobs mr A Slotemakar eu mr A Ferf aecrataiii BsB BaM te Briwt ia veroordeeld tot 1 jaar gerangeuisstral wegens majeateitabeleediging Zulk een ronnia kout tegenwoordig dogeiyka roor maar nieuw ia aekar de aard van bet dehct de mau ïKt in hechteoia eu uitte de balaedigende woorden in t bgiyn vuu een mede gedeliueerde die hem verklikte Buiteolandscli Overzicbt Via dea waaiuemeodeo gouferneur van Kaafland beeft PanI Kruger door den TransTsalacheo ataataaecretaria dr Leyda twee iipëohee laten eenden aan den Uritaohan Mi niater ran Koloniën Chamberlain In da eerate dépêche wordt aterk aangedrongen op rerrotging au Cecil Ehodae Beit en Harril In de tweede woidt verlangd dat de Hgkeregearing bat geheele bestuur zoowel ciriel ala militair ran het gebied der Chartared Company op zieh zal oemea en ten zeerste wordt daarin betreurd dat het onderzoek naar de medeplichtigheid raa de Chartered Company aan Jameaoo a iaral ia nilgeateld Zoo zgu dan nn de rollen omgekeerd en zal de tragedie rerdar moetan afgaapseld worden in Engeland nadat de Zuid Afrik Rep iu alle opzichten haar plicht heeft gedaan en rvel meer aelfs dan haar plicht Oom Paul heeft zich door Chamberlain a tergende aanniatigiag niet tot wra laat latea rervoeren maar terwgl hg der rechtighaid haar loop liet ten alotte genade roor recht laten gelden en sich jegens de werktuigen der atraffelooa rondloopaada hoofdsehnrken grootmoedig betorad Het alle recht mag hy dug thaaa rraged dat Engeland eindelgk eens die hoofdsehnrken lelren onder handen neme en ook de Chartered Company niet langer oppermachtig de bau late spelen in Afrika Zal bg daarmede gehoor vinden bg Het trotsehe en door booghaidawaan rerblindo Albion Ea zal de koopman ran Birmingham eindelgk ataateman genoeg worden om te loeren inzien dat de aiade Jaanari roor de geheele wereld zwaar door hem gecompromitteerde Britache Regeering geen oogenblik langer mag dralen om haar rerloren eer tern Ie winnen 1 Zal de macht raa geld en bofrelatie duurzaam ater ker blgken dan bat opanbare reektageroel Dan zal bet coaserTaiief noioniatiseh kabinet Saliabary Chambarlain roor altooa gebrandmerkt staaa en zal bat rechtielf zich eenmaal wrakea Oilnkkig aga ar in Eo ehud zelf nog honderdduizenden die dit oodanka kon verstokt nalioaale aati Boereabagrippen aeer goed inzien en het zich bg geteganbeid lullen weUn te herinaereo De Times is nalunriyk slacht Ie apreken over hetgeen zy noemt den dictalorialea toon dien dr Leyda aanslaat en betreurt het dat de nilingen van dr Leyda ainda zgu terugkeer ait Berign gehflumerkt zgn door een geeat vaj achterdocht ea wraakzucht waarvan president Kruger s sigen mededeelingen zelffc in de eerste hitte van natnurlgke verontwaardiging over Jameson s inval geheel vrg waren Ook da Daily Chronicles hsd den toon der dépéchea meer io overaenatemming mat de diplomatieke usance gewenacht maar moet overigena toegevea dal hetgeen de Traoavaalache regeering verlangt niet meer daa billgk is Op Chamberlain mat de plicht om te bewgzen dat de regeeriag nieta te maken heeft met de achterbakache iatrigee van Rhodea Eau groot deel der natie zegt de Daily Newa zal bet raat preaident Kroger in een of meer opzichten aena zgn Wat den gad cideerden toon der telegrammen betreft het ia zeker een goede aport om ChamberUin betaald te zetten met zgn eigen munt maar ia het ook eeu goede polietiek Hoe bet zg het ia ergerlgk dat het beillooze nitatel van de regeering met het beloofde onderzoek una land blootstelt aan deze telegraphische leajea van dr Leyda c Volgena berichten uit Rome ie het decreet uitgevaardigd waarbg de oorlogstoeataad iu Erytbrea roor geëindigd wordt verklaard De correspondent der Corriere della Seras geeft bericht van eeu onderhoud met generaal Baratieri De generaal gaf zgn verbazing te kennen dat iu raag onder bem staande generaala zgn onbekwaamheid derfden batreareo Hat kon wellicht jniat zijn dat hg niet voor gouverneur geschikt waa geweeet maar de rechtere waren niet geroepen om hierorer huo maeoing ait te apreken Wanneer de Regeering al een fout beging door hem vgf jaar lang op zgn hoogen post te laten dan had hg voor zich ch naar zgn besten wil en macht zgn plicht gedaan Alleen eeu samentreffen van alle mogelijke omatandigbadan waa aan de catastrophe schuld geweest Op de vraag of by dacht pcBiiopu aan te vragen antwoordde generaal Baratieri dat h zichzelf ala volkomen vrijgesproken beaohouwde en daar hy aan den krggsraad niet het recht tot een moreel oordeel toekeode bleef hg wat hg geweeat waa Ook zgn mandaat ala afgevaardigde zou hij niet prijageven maar in het najaar wederom ia de Kamer veraefagneo De generaal zou met de eerate de beate stoomboot naar Europa scheep gaan De Spaansche autoriteiten op Cuba beweren dat da troepen een overwinning hebbeu behaald op de inaorgenten bij Puerto Principe maar de sTimaac oorrearondent te Havana vernam uit betrouwbare bron dat het een échec is geweeat Volgeus deze lezing verliet geaeraal Caatellauoa de atad Puerto Principe met 1500 man om de ateltingen van Maximo Comez te gaan verkacnen Twintig mglan beiteu de atad gekomen werden de troepen oit aeu hinderlaag beacbotao zoodat zg moeateu terugtrekken De generaal vroeg Oümiddellgk versterkingen generaat Godoy aloot zich met 2000 man bg hem aan en de gecombineerde strgdmacht trok naar Puerto Principe terug De rebelleu brachten ben thuis voortdurend vareode van de hoogten aan weerazgdan van den weg De Spanjaarden verloren volgens de ofhcieele opgave 2 officieren en 36 man het verlies der opalaodelingca ia niet bekend maar moet gering zgu Onder de hoofden van den opatand in de ooatelgke districten moet verdeeldheid heerschen sommigsn willen voortgaan met het vernielen der plantages anderen zgn daar legeo maar te Harana houdt men het er voor dat de eersten de overhand zullen behooden In de Spaanscbs Cortes diende de Minister van Oorlog aan ontwerp in waarbg de troepenmacht op Cuba op I X 000 man wordt gebracht Da repoblikeinsehe partg dar Vereenigde 3tatan beeft zich ten gunste van den gouden landaard verklaard en daardoor achearing in haar eigen party ta voorachijn geroepen Onder leiding van den aansbar Teller hekben de afgevaardigdea van Colorado Idaho Utah en Nevada veratokte Bilrerites a de eonrantie verlaten De heer Teller moet ter rechtvaardiging vao zgn heeogaaa een achitterende rede gehouden hebben Bet was de beate radevoering welke sinda jaren in da Repnblikeinache Conventie ia gehoord Zetfsjde goudmannen applaadisseerdeu zegt een telegram nit New York De voorstanders van het zilver hebben daarna een vergadering gehouden waar de heer Teller herhaatdelgk bartelgke ovatiee werden gebracht Zoodra zgn naam alachta werd geaoerad brak er een atormachtig gejuich los Er ia verder oomiddeliyk een adrea uitgevaardigd waarin da goaden atandaard wordt veroordeeld en de senator Teller krachtig voor het presidentschap wordt aaubvvolen De verkiazbg van dan keer Mc Kinley i dua nog niet zoo aaker It fi sedert eea paar dagen scheen DAMES en HEEKEN A van OS Az KWweg E 73 37a GOUDA Beurü van Ainslerdam Vork slotkrs 1 loovi loos 1001 100 s 88 84 ♦ ia Vi 9Vl 68 l 104V l s 7 81 38 UU 6 41 s 7 68 z S50 6S9 s 6S8 lOO U too 801 is v U7 63 64 100 TJ 88 z 10 77 808 805 t 8 101 53 sav 101 VlS 68 81 81 10 101 100 100 144 18 l Vl 108 l V 601 loo ll s 11 1 w 101 78 i 4 V 14 186 01 108 107 103 108 116 188 1S6 38 SB lil 80 JONl NZ0HI 1S0 Cen Ned W S i dito dito dito 3 dito dito dito 8 UoNOia übl Goudl 1881 88 4 iTXUB lesohryviog I8r 8 91 6 OosTSKa OU in papie 1803 dito in silver 1868 6 Poanoiu Oblig mat coupon U dito tiekal 3 BuaUHli Areudsb Tab Hg Dertieimtrii Duii MsatKihappy dito Arob Ilypotbeekb pandbr 4 Uult Mij der Vorsteul aanj s Gr Hypotbeekb paudbr 3Vi Nadortaudschfl bank aanil Ned Ilaudelniaii h dito N W k Pao Hyp b pandbr S Rolt Hypotheekb pandbr 3 i Utr Hypotheokb dito S ÜoaMN Ooet HonK bank aand 1 llDBI Hypotheekbank paudb 4l AhIIUA Kquit bypotb paodb 6 Haisr L O Pr Lien eert 4l0 Holl IJ Spoorw Mij aand Mij lot Ezpl 1 St Spir aand Ned ind gpoorvregm aand Ned Zuid Afnk Spm aand dito dito dito 18 dito 6 lIiLls 8poorwl 188Ï 8 A Kobl S Zuid lul Spwmij A H obl 8 PoLSK Waraohau Waouen Band 4 anal Or Kuas apw Uij obl 47 Balusche dito aand Paatowa dito aand 6 Iwang Üombr dito aand i ïursk üh Aaow Sp kap obl 4 dito dito olilig 4 AjnaiiA Cant Pao 8p Mij obl Chic k North W pr CJ r aand dito dito Win St Pelar obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert T v j Illinois Central obl in goud 4 Louisv Il NaabvilloCert v aand Ueiioo N Spw Hij Uh p o 8 Uias ICansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario It West aand dito Penns Ohio oblig Oregon Jalif Ie bvp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 l n Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito I iuo Jol Ie byp O 6 OaNAU Can Soatb tirt v aand ra O Ballw k Nav Ie h d o Amsterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegMaali aand Man Stad Amsterdam aand 3 Stad liollordam aand 8 HiLOlz Stad Antiverpenl887 S s Stad Brussel 1888 i l HoHO Theiss Regullr Oesellsch 4 OosTBNK StaaUleening 1880 6 K K Ooat B Cr l880 8 Sfuijb Stad Madrid 3 1808 NsD Var B Hjrp SpobI eert ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed onze geliefde Vader en Bebnwdvader WILLEM FREDERIK BARBIERS Emeritus Lulbersch Predikant Ridder der Orde van den Sikenkroon Haarlim 19 Juni 1896 OoiUrbak Nemourif Haarlem leiden M O BARBIERS M F BARBIEBS IM THUHN P C J BARBIERS J W BARBIERS W M C C vi BOMBÜROH Baaaiaas H H VIN ROMBURGB Het Wissel eo Eirecleokuloor BABEUDS ü 187 WARMOESSTKAAT bg deu DAM telepLoon Ö77 koopt en t r lcoOi Effecten Coupons enz Sluit BELËENINQEN Ditvoeriug van Speculatie orders tot da meest voordtetig te eondtHëu WtF Uitgave van het Maandblad FORTÜNA J per jaar franco per post proefuommers kosteloos FBANSCHE STOOMVEBYEBU 111 Gkenisoke WtssekeriJ TA H OPPE HEIMER 11 SruUkoH Jtotterilam iebreveteard door Z M den Koning der Belgen HoofddepOt voor GOUDA de Heer A VAN OS i Z Specialiteit voor het stoomen en verven vau alle Heerenen Dameegar derohen alsook alle Sindergoederen Speciale inrichting voor hel stoom u vaii ptucoe manteta veeren bont enz Gordynen tafelkleadeu enz worden aaar da nieuwst en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zga de prüzeu 2 gedaald Te stoomen goederen als nieuw atlavertiaar m 3 dagen ta verven goederen in eese week rÏBRAÏÏ J f CjlA MEBCURUIS J J A Montijn Crabethstraat iHi mamÊÊÊÊlÊÊÊm TANDARTS E CASSÜTO uUgmonderd ZOUVAOa Turrmarkl 172 Gouda 6000 8tuk8 uit d ftllltt naiit ofiuAr der eeritt IndiUniHidMk bbnckn o r Leger Paarden Dekeng maaun tegaa den spotpni vaa 8 2 75 rw stuk werden aitvarkoehl Oeia Ikke aaelljttara dekene ilje laa arai als eea pala aa iiOXlM aso uroot daa bel tahaala paard badakkand met wol opfeaeaid aa 8 braeda streepan ▼ mHs MSB klalasa riu wlttewollene Slaap Deken iroat 140X180 cm wefen laar kleine slaahia deer vaUni bemsrkl re foataa in hel weaM aa aboden ad 8 3 60 par stuk Eoataa aaden bet ilnblu la iV DaMalOfc B Hurwltz MaaatrIakO Oroote Suut Si