Goudsche Courant, dinsdag 23 juni 1896

l io 6909 Woensdag 24 Juni J896 35ste Jaargang mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgpave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiyke Nommers VUF CENTEN ADVERTEMTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regpl k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GEVRAAGD ten spoedigste eea LETTEHZETTEU jjj die bekend yn met SMOUTWEKK geuieleB de vooikenr A BRINRMA S Zn HOLIANDSCHK IJzeren Spoorweg Maatschappij i STUDENTENFEESTEN f TE VTUECBT RIDDEBHOF8PELËN EXTRA TREINEN itaar SUMvh Utrecht BUtMtraal gelegen op S mtuuten afttaud rim het Veeêtterretu maar de Hidderkvlipelen uttUen plaat hebben Op Vrijdag 26 Juni 1896 Herhaling van hot Bidderhofspel tegen verminderde entiée BXVHMVHBim van otterdam Maat en Vouda naar Utrecht I fr wl en terug Biet toppende te l Itctlit entraiilittatluii ÊÊeemret Botterdam Maai V 10 10 voorm Goada 033 utrecht Biltstraat A 11 23 Termgreti Utrecht Biltrtraat V t 05 nam Maliebaan 410 Gouda A 5 05 Botterdam Maai 5 28 Op deien trein i a alleen tpeetale biljetten geldig verkrögbsar aan de Stationa op Donderdag 25 Juni tot des avonds 9 uur geldig voor de heenrei alleen op den eaBtratreIn terug op den extratrelu en tol en mei Maandag 29 Juni ook p de trtlnen der gewone dleHtlregelIng Prijien der speciale relourbiljetten yier daijen gildit Van Rotterdam Ie Klawe ƒ 4 60 2e Klaaao t U 3e Klaese 9 9S Vlu üouda Ie Klasae S 09 2e Klaaae t S He Klatse fl M De Haad van AdmitiiHratie Het Uedelegeerd Lid pjkJUJrs B VAN HA88ELÏ os ORAirom maoaww du FriDteiiips T B PABIJ ZendsngratltitfrMCO ilB nienwate modM Toor het om r liMn egen gefrankeerde aanvrage gericht aan M JULES JUJZIT C PARIS De Uien der leuvnte modestoffen in ï oorraad bU ia PrtnMmi worden eTenoen koitelooj toegeionden doch men gellev JnidelIJk de verUragda oerten op te geven n ongeveer de prijien te bepalen Vemndinaan naualle Landen derWereld De caUloguB bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Kranco Vracht en Bnch Correepondentle In alle talen DAMES Attentie v i Het bMte ontchtdelykstt ui gt Sb makkelykste poetsmtddel voor HMftn en vooral dames en Klndenchocnwcrk Ude Appretuur vanG M MUIIer Cr p afrIlB Beuth Str l4 Men l tt f d MQiSS op naam en fabfJekimertc Verkryilitr ky HiKin Wlnkill ri In lohtHwerh lalaMw H lerrM M IM ratl Dl et ky V lANéHum Vahaa BEKWAME Linnennaaister OKVR AAOD Franco brieven onder No 2409 aan het Bureau dezer Courant Ken ware Schat voor de ongelukkige slaebtoffera der Zelfbevlekkintt Onanie en geheime uitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIMG UoUandache uitgave met 27 alb Prna 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevelgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkregen bj hetVer lagaMagazin te Leipzig Noumarkt 34 franco tegen inzending van het beding ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland UT f 8 ie beste tnwruviu legen hylit vvAl Rheumatiek LendenpiJBen kortom = r r Anker PaiR Expeller lerlei aard Wgf is met h t kntl niCH aan te Tflnden tegen Ë p Anker PaiR Expeller Varkendkeid ygt moei dia sleeda ie ieder biiiigezii oX AnkerPiin Expeller Prvs ÖO oent 78 cent en f 1 25 de flaKcli Voortanden ie da meeate ApoüiekoD en bij F A liühter 4 Co te Rotterdfun Te Gonda bjj A WOLFb Maikt A U4b 9U ÜE LAAT en VAN SON apotheker Markt Allerviege bekroond met EereDiploma a Gouden en Zilveren Medaille Ijeneven Eere Diploma Gouden Medaille en IJertifloate of Award of the World a Hygienic Expoaition Cliicago 1893 i het Wereldkroemd llriiiveii llorsl lloiiig Umi MELIAINTHE VIT D Machinale Fabriek DE IIONIOBLOEM VAN II l vanScliaik C o geveatigd te aOrauenha ie Geao middel ia ol kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het ia OlfHEUttVBPMLlJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en veracblllendo bekroningen getuigt Het verzacht en gcneeat O 2VJW f i O JBi W Af de atrengate hoeat en verouderde borstkwalen Oadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het grooto debiet en de vele atteaten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging d t hare uitnemende en genezende eigenschappen op prga worden geateld Ue MELIANTHE ia verpakt in acona van 40 cta 70 ota en ƒ 1 met gebruikaaanwgzing voorzien van ona Handelamerk gedeponeerd a d Kechtbank te $ Gravenhage 1 Verkrijgbaar bg F H A WOLFK Drogiat Markt Gouda E H va MILD Veeratal B 126 te Goada A BüUMAN Uoordredtt J 0 EATKLAND Boe cop B ï WIJK Oudeaalrr 1 0 k PDIKE 00 DIS T m SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Al be ij eoli lii id i OBchot en kurk steeds voorliea van dan naam der Firma P HOPPE Stoo3Sci bootcLie3 i st ESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS nitgeionderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTBECHT dea morgana ongeveer ten zeveti eu im uamiddags ongeveer ten vi0r uur Met dezen goederendienst beataat ook eene zeer yoedltoope reUgelegenluUl voor Pa afHar naar UTRECHT en tuaachengelegen plaateen Kmitoor Meuwe Veerstal De A enl H J MOEKBKEK AHSaSFOORT AHERSFOORTSCHB MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische WalsengMeelfabHek Prima Wittebrood is aan puik soort wittebrood van de beste ingradicntan gefaI biiceerd is hier door overheerlijk van smaak on seer goedkoop TOrkrijgbaar in panvorm gemerkt met twee keepen in elk einde van den rug i 1 stuks an 5 Ot 7 i Ct 10 Ct Fijn Paasohkrentenbrood wordt van da tijnata zindvrueiiten beste natuurbotar eieren enz vervaardigd is iiierdoor een buitengewoon heerlijk gebak hetwelk niet droog I wordt en voor deze voortreffelijke kwsltleit zeer goedkoop VerkrUSbA r i8 in I I basvorm m stuks van 20 ot 30 ct 40 ct 60 ct 80 ct en als Fijne I Krentenbroodjes van 27s ct Zoet Roggebrood wordt van de smakelükste soorten rogge en baate zwarte 1 tafelsiroop gefaliricoerd is hierdoor bijzonder beerlijk van smaak en verkrijgbaar in gegarandeerd gewicht van 1 Eg 10 cent Ordinaire Tarwebloem wordt ook v n de beste soorten tarwe gemalen maar is een minder fijuo en blanke sortoaring dan Prima Tarwebloem wordt speoiaal aanbevolen als uitstekend geschikt voor bahsDgarsmeal om met water gekookt plakstijfsel van te maken en is verkrijgbaar in V Kg pakjes van 5V ot Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cna eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te berkenneu zijn aan de döpötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEUBSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wonli 1 een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur i matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten dor volle en ledige kisten Het groote aantal zenuwkwalen van lennwhoofdplja af t t i ToerkfMitude tceutcek non ran apoplaxi bananktnuto loé tnfr awn af ataMda alU mtddalau door 4 moilLaobo wataiuatiap aanfawand Kant a a ito alamwattlld kant da aar tM dat al duui hat K brulk makao trs dan aanvondicataB waf aaaalljk inn deliuld aaaa ptayiloloflacha ntdakkini cadaAn beaft dta na handerda proefaaaiugaa tÜana rW d gehaala warald verbrald U aa Urwijl sij Id wetanaoba ipaliJka krlnfen d boagata baUuitaUlM wekt teTena aana watdaad btljkt ta iiJn Toor da tan saaawkwalao lUdaada manaehhaH OadS gBnawwtJaa la Bitcavondait door dan fawezen UfTIaiar Tas Qaaanihait Dr KamaB V ganaaawtjaa la BiuaTonoaa aoor aan fawezen unioiar vas uaaooaaaii ut KamaB waiaaBaa Vilthefaa en barnat as de ondarrlndlnc optediun In eana W Jarlfa praktijk D r MWaklMr nu het li M bmiI par é t worilea daarto natflilkla atoaka 4mv4I haili ttridallUk MB h sanawfMtcl Miadasedflald Hat daaa fanaaawllaa wsiM wvrkaUtk chltUrtuda raaalUten Tarkragen an ziJ makktn Eooreal opfang dal ran aan law Uknuar taubtaraa warkja QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hars voarheming en geaailH binnen kerten tijd raada da Sla druk venolieneQ 1 Uit Itoekja kavat niet allatn TaM iMt graata pnkllak antaanbara vatÜarlncen omtrent lat weien der nlauweie tberapla aa da laatmada lalfa Ib antaeplia gaTaUan verkregen nltwarkmg maar ook Tindt man daarin vataBaakapnelIJka varbaaialingan nit de ncdiaaba bladen die aan deae ganaaiwIjBa gawUd n laamada iftahMR van tal ran getnlfaohriftan ran hooggeplaatate gaDeelknudigen onder welxa P léaMra Haë dr uraraiiar aaa da palyflIaM la rarlji ruaRouaiaieet tO Slelngrekar awd dr iraktlaatraa Haaaabaar aaa bat hraikilaaliaB Mitlahl aa OharMlaa SaaiUtirath Or Coha U latUa areaaaiaaa nd r afraad arta la Jdhllaaea Or Foraatlar leaaeahaar db aalaMr vaa het heapltaal ta A in lahafanith Dr lahariai kaataal Butaanla taë Eaia Daraaa iad ir ateihaer dlraelaHr dar laJvaaa UiarBBaatlaaha larMUea vaar ibaaarllldara ta Parlla nta St Haaaré 3S4 Gonial vaa Aiohaabaak nad dr ta CarfH Dr aabaab arraal aria la ZlrknHt Obar atabaant iaehl aiad dr It WatMtn Or 0 iaafavil te La Farrlbra Eara lid vaa dan CaMall Caalral d kyiMaa al da Santi in Frankrlik an vela anderen Aan aUan wier wK atel naer faladar BBcadAKn U 9tmwm aaavaauaAMda aunwaahllcliald llj ani vaarvan da kentaekenen tljn ehroniaefia kaafdalja alralaa a aba H heoNaIJn blaadaadraai traata prikkelbaarheid H aa dkaM ilanaleoiliald MohanaHIka aarait aa aaèa heielijka laeataad reraar alle neken die door iieroerto Ketrofren werden en aót lydaa aaa a ga oala vertanningfln envermeeta lot ipriken iwara longval maalaUtk Ukkta itltfliald roTgen daarran looala vertaianlngen envermeeta lot ipriken iwara longval maalaUtk lUkkea itltfliald ier lawrlebtaa nel vaertdaranda pijn plaalialljks iwakta vtriwakklai van gehauaea ani 4n atj dia laata onder geneeaknadlge behandeUag geweeit lijn maar door dn bekentla mladelen ala oatnandlBgaaa en kondwatarknnr wrijven eleclmeeren aloomlool of zeebaden geen genaslDg of laalflBf banaat kwanl gavondaa hebben en ten nlotte eu dia vraaa gavoelan voair fearaerta Mi daaitoa reden hakken wagana TeraobtJnBeten ala iloh aanhoadend aniitlB vaalaa vardaevlfli In hal baafl baaftfpljn met dadaHghatd IkharinBan en Éonker worden voer de oogan drukkende pl a aadar bat vaarbaaM sulilag In da oeran hal woelen van kHibalina In en hel lapen van Ibanden en voeten aas al daaa drla categorliB van aaBawlIJdcra eta ook aan Jonge melejei lljdenda aaa blaahiaobt ia kraabtalaaabaHI ook aan f eaonda lalfe aaa loaie perieaen die veel met hel hoeld werken en geeatelijka raaotla wUlM voorkonen wordt dringend aangeraden ntch het boven vermelde werkje aan ta aobaBaii katwalk op aauvraga kaataleo en fyanoo vereenden wuriH ilooi AnaatardBBi door H CLKIIAN A Co Heiltgeweg iU MatterdABB F E vnn IDAIVTEH KOliTF AtmtUeker Korta HoobtaM U e fet LOBBY A PURTHN OQdei r i lit bij de Qatrdbrag T W Op da v giennlRcn medkniale teutoonitTelUnit ie de lir Wrlaainima ache 9ai wtjae dAor Jnrij met de Zllvereu Wednllle bekrttond GebrS Stoll werck s Chocolade en CacaOa Dffilmatige door de nieuwste uitvindingen ip machinaal gebied verbeterde ftbrietM en uitsluitend gubruik van fijn on fijn tii groiidatoffon gar nileorei len verbruiker van StoIl rerck B Ohècolade en Cacao een unbeve onswKardlg fnbrikuat tau Kiil tten 1 8 Firma bchaulcle ann den Inhoud der resp 87 Brevets 1h lIorUTerRiicler 44 Eere Diploma s ouden cpz Medailles vn b ivij8 Taa uitmuntend fijn fabrika t Keeds IS 4 biLiei f de Accadomie nation lo Paris Kous vou ddtemona tino 1I allI d or premiere claiMe en ooneldératlon ael votro axoallaiit labrloKtlon de Ohooolat banbone varleo eto eto tillwarisk t fabrikaat is verkrijgbaar bij 11 H CoiiiLseui Banketbakkers enz eai Gonersalvortegenwoordiger v ior Neiiorlaitd Jmius Mattemlodt Gouda Drnk van A B i i n Zoos AinBterdnm Kulverstraat 103 BINNENLAND GOT DA 23 Jaoi 1896 Uadtn mtddKg straiktlde het paard tad den Luii KoIoDel Tftp bat Reg laf alhier op d brug bg d MBllagataluin D Lait Kolooel viel r af aa bleef eren met lyo bak in de sttjgbeagel sitten Het paard giog r rao dnor eo werd op da Haf gegrepao waaraa geDoeaida fater bat weder beklom Voor het a Vrijdag en Zaterdag te boudea admiBiie xaiueD aan het Stedeiyk gjmuaeiuiu hebbea lioh twaalf caodidateo aaDga meld TOOr de Ie klaisa 1 roor de 3e 1 tooidi 4 n X TOor de 5e ktaise Gietefeomiddag tea ongeveer 5 oor geraakte eo flportkar met tvee kleiue kÏDderea ia het water der Keugatraat oabij de wiitkol raa den heer Laogeraar £ ea knecht vaa gcDOemdan heer het ooge ok beipeorenda eproog te watei en redde de twee kleioeo De beer H D Kaook werktaam cp het postkantoor te Woerden die Terleden jaar mat Jali ds robooi van den beer Leopold heeft verlaten is thans reedi gaalaagd voor hei examüu ran klerk hg da Poeterijea ea Telegraph io Zaterdag vertrekken ven A materdara petatooiuboot Conrad t naar Oost Iadie de luiteiiunts der infanterie K W de Bock en M L de Boer Gisteren ia te Utrecht het theor genersk examen bfgelegd door den heer J C Metz Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervornido Kerk te St Aotongpolder door den heer A J Wartena cand alhier Beroepen bg de Qenpnpaerde Kerk tiMolenaangraaf ds W Beroepen als rabya by de Port lar Gemeente te Paramaribo de heer J de Wilde godsd leeraar te Alfen d Ilgo Bet nitdiepen door nitkroiing van da Wyk by het atoomgamaal van dan polder Stein ir aaDgeaomeD gewordeo door J Naaman te Jaarsveld voor f 385 Twaalf biljetten waren ingekomen de hoogate inscbryvar was P £ Lacgereld n Hardinitetd voor f 649 FEUtLLETOM iWlWpl US Onder andere beriokten gaf de keer James hem eoii iiauwkaorig verslag vao al hetgeen J ydney misdrevoQ had en ceide hem dat bij in heebtenis vaa genomen Hue gesprek werd onverwacbta doorjaffrcunr Kavensbird afgebroken NieltegeDstaande de jonge Crofta haar gewaarschuwd had dat Eyne beide ehefa verwekt badden niet gestoord te worden droog sg ia de kamer door en kwam er met bare druipnatte parapluie binaen De heeren lachten toevallig toen tii bioaenkwam Dat had ik juist eoo rerwaaht I praten en lachen Va Monsieur Apperly gg zult wel too goed villen ziJB om uw hoed op te zetten en mijte volgen De advocaat hield kis bet e pas kwam gaarne om praatje met julfronw iUvenibird maar thans had hij het te drnk Maar ik kom hier om a te halen riep 9ophieRlampvoeleod uit Er is geene minuut te verliezen De heer die bg ons logssrl heeft sedert üw vertrekop B gewacht en hg vil geen oogenblïk langervaobten nu hij weet dat gg te huis zgt Hg is er ziek daarhfi is lig driftig au als gij weigert sal hg weder instorten Wat vil hy van bqF heeft hg ag ooodlg Dagaboadane graaverpachtingfa ta Haaatreobt hebban opgebracht voor deu polder BenedenHaaitraoht f 187 voor den polder Hoog eo Laag Bilwgk f 33 eo voor den polder Agtarpoort f 8 Zondag jt hield Dr J C Pool züne intrede in de Hervormde Kerk te BaastrecbtJ naar aan eiding van Maltbeni 7 van 21 In dea Stornpolder te Krimpen a d IJssel is gistermiddag te twee uren een 4 jarig knaapje at spelende ta water geraakt ud levenloos opgehaald Uit Batavia seint meo onder dagteekening van giateren aan de N R Ct Het vyfde bataljon keert met de tweede bergbattery naar Java terug De correspondent vau de N R Ct c ta Batavia seinde Zondag Generaal Vetter is van zjjn post ontbeveD Generaalmajoor De Moulin is tot gouverneur van Atjeh benoemd Blykeos een onder dagteekening van 21 dazer by bet departement van koloniën ontvangen telegram van deu Gonverneur Geoeraal van NodarlandachlDdiê ia de aan den luitenantgeneraal J A Vetter ala regeeringe commissaris in Atjeb gageven opdracht beëindigd eo is de geueraal raajoor J J K De Mouliu benoamd tot civiel eo militair gouverneur vau Atjeb eo ODderboorigbedeo De correspoudeot van de aN R Ct te Batavia seint onder dagteekening van gisteren Onze troepso keerden van den lantaten tocht terug zonder verliezen geleden te hebben Beden gaat wtrr eene aoloone naar Kroeng Raba Naar wy vernemen ii de voorloopige hechtenis van J F de Vos verdacht van den moord op den jongen Hoogsteden door de rechtbnnk te Rotterdam verlengd Ëeo loteliog in de proviocie Grooiageo die eeo vry nommer bad getrokkeo trakteerd daarop en gaf toen o a ook drie borrels aan eeo kind van IX jaar Dat hij daarvoor gerecdtelijk ward vervolgd daar da Drankwet t strafbaar stelda zal oiemaod verwonderen Wel daarentegen dat by ward vrygesproken om i ü testamaat te maken Ik kan toob niet door dien regen toopen zeide de beer Apperly gtimlaohend Oy zult mede gaan al regent of hagelt bet moasieur zeide Sophie op snik een gebiedenden toon dat de beer Apperly er verbaasd van waa Hst isvan meer belang dan gg dCnkt en gij moogt nietvaigereu of dralen om mg te volgen Hst was juistéén uur toen bij boorde dat gij terug waart gekomen bet ia reeds twee uur geleden dat hg denjongen beer Lydoay uitzood om u le vragen of ggaangekomen waart Dat kg den jongen Lydaey hierheen tood Pvroeg de advokaat op ougeloovigen loon Wel hijheeft van middag heel wst anders te doen gehad faij zit op het politte bureau bij den heer Beat vaat Ueefl de heer Bent den keer Lydney vastgezet wat zegt gg gilde Sophie Ja vaatgrzet jnffrouv Rsvenabird De jongeLydney behoorde tot de Bende die iu den verloopennacht bg Squire Lester heeft ingebroken Hg is totau toe de eentgs dien men herkend heeft en daarom il hg in verzekerde bevaring gesteld iufirouv Kavensbird keerde zich om onder herbaalde uitroepen van schrik en ontvetting en zonder de minste plichtplegingen te maken zOndar aan hare parapluie te denken klotste eg door den regen en over ds mo lderigo straten naar iieemaoernst terug De advokaat nam hare parapluie mede terwgl bij eene andere voor zich zelf opstak volgde hg haar Er liep dien middag nog niemand anders door den regen en vel Maria I atér Zij had een angatig voorgavosl dat haar onbazonuen broeder Wilfred bg de bende vos geveest eit dst William Lydoay £ en vartegaowoordiger van aCantnü NflWB haaft een basoek aau Ooesaaot en Molens ge braehi an ook den eenigen levenden paatagier van da Dromuuod Castle Marqanrdtf gaaprokeo Deze was oog niet gubeet bekomr o van d geeatelyke eo lichamelyka schokkeo die by had oodergaan maar hoopte toch Zaterdag in staat ta syn om naar Londen te vertrekken Wy hadden een bijzonder goede reis gehad tot wy Zt odag Laa Pairaas bereikten t vertelde Harqaardt Tueo iloeg bet woer wat om eo wy kregen tegeawioden eo xware t a n Maar Dinsdagmiddag werd het woer kalos eo aomwgleu too mistig dat de kapitein liet stoppen en peilen Uet peillood vrerd het laatst uit f rworpen Dinsdagavond om half acht Daar iosdug de laatste dag waa dien we samen aan boord zoudeo doorbrengen hielden da pass iers een muiiekfeestje als besluit en dat ging vroolgk zyo gang lot kwart over tienen Op dat uur wandelde ik een paar maal het dek rood eo ging toen naar de rookkamer Tatwyi ik daar zat voelde ik eeu zwakkeo chotr Hg wa niet hevig Flet was net alsof het schip tegen eeo havenhoofd was geloopeo Ik liep dadelgk de kamer ait maar bel acheeo daïi mgu vrees oiwt bewaarheid werd Alles scheen in den haak te xyu Al gaow achter b on het schip voorover te bellen aoodat ik merkte dat bet ernstig beschadigd moest zgu Denkeoda dat ik een konden nacht op de open jwa in een sloep zou mouten doorbraogeo trok ik ragn overjas aan eo deed ale voonorgsmaatregel een reddinggordel aan Voor ik goed kon begrypen wat er gebeorde zonk hel schip eu dreef ik io zee schrglings op eeo steog Ëerat had by nog zeven of acbt andera schipbraukelingeu in zyo nabyheid sieo ewalkeo maar toen de dag aanbrak wareo er oog manr twee de vierde officier Ellis eo eeo oobekeode passagier die met Marquardt op eenige bonten tateu De oobekeode passagier koD het weldra nist meer oithoodeu au glipte in het water nadat Marqnardt ergaefsche pogingen had gedaio om hem op te hoodao Toan begon Ellis te waobopen eo moet omstreeks oegeo uur gestorven zyo Marqoardt zelf verloor bet bewnstzijo on berinnerde lieh niets meer vao hetgeen met ham gebeurd was totdat by deo visscber Bertbele dia hem gered bad over zich haeo zag buigen De scblpbreukeliog had twaalf uur roodgezworven mat de beeoen in t water hangende lo den koodeo nacht Veel Ëogelsrben koroeu Le Cooqoat Motdne an Oaassant bezoeken Gistereu waran in i geheel 75 Igken geiooden sommige verminkt door da scherpe rotsen De passagiers hadden ingevolge zgne belofte san haar hem alleen gevolgd vas om h jm te beaohermen Zg kon ziob geen denkbeeld maken hos Wilfred tot iets dergelgks gekomen waa zg wiat in haar angst niet vat tg denken mooat maar kon van onruat niet i hols blgveo Torn het begon Is schemeren en bet nist denkfligk vaa dat men haar misaen zou sloop tij stil de deur uit en spoedde Kg zich aaar bet buis van baar br eder De iuekt begon terwgl z j onder veg ws8 veder op ts klaren de regen hield op en eeu gouden liehtstreep vertoonde zich in het Westen Kdith vaa alleen in de zitkamer de vuurgloed van den hanrd viel op faaar galaat dat er in den laataten tijd zoo veel tleuriger begon uit te ïieii Maria slo een anftatÏRen blik nm zioh heen Waar ia Wdfred vroeg zg Hg is naar Oreat Croaa gegaan antvoordJeRdith Naar Great Cross herbaalde Maria zeer teleurgesieid Ik ik had hem iets te zeggen Hg zal zoo aaaalonds wal terug komen zeide Edith op onversfHilligen toon Waarom gaat ggniet zitten Maria F t o Maria onderdrukte een zuchten ging zitten Wat een heerlgk vutff Kdith I zolda zij werktuigelgk zg scheen in gepeins przonkeo Ik begrijp niet oe Sally Urt mei Aa k tvi f stelt zeide Edtth vertrouwelgk Zg breagl AtonB een balven emmer ot kolun binnen alaof hél uiata is Wat ik er van z het helpt niet g kcai Sally Ik vat niet hos zg aan de helft komt tAi g die gedachte komt somvglen bg mg op ts ta Msrgaretka baar geld voorschiet Maar dan dank voor een groot gedaelta raddinf rdela om kuDoan doen maar tusaohen da klippen nn eilanden syn sterke draaikolkeo waarin de beste zwemmer lai oodor moet guan tarwyi de branding buiten de riffeo zeer hevig is De Dmmmohd Cast s was raim acbt t ur ver oit haar koars topo zy op de klip atist Op Ooeaaant ts geen wrakboofc aangespoeld Marquardt da garsddo paaaagisr Tarhaalde oog het volgsoda aan een vsrilaggsTsr ran ds Timss Bet was natonrlyk viseaelyk naar ik hoorde volstrekt niets van de vreeealykaknitan waarvan sommige bladeo gesproken kübben ook heb ik niet meer dan eeo half donyo msntobsn met dl golven zien wontelao Verrawsg da mee ten gingeo met het sobip ia ds dispu en ale sommigen gildeo moeteo bun kreten toeb verdoofd ego geworden door bet geraae van deo ootsnappeoden stoom waot toeo deserats maohini t dis aan dak waa tag dat bet aohip snel begon te tinbsn snalds by naar bsnsdto om lyn plioht ts doeo eo ts belattan dat da kstsis aproogao De acbok was too bevig gs wesst dat da macbioea stilstonden Zootang nat watar o iet tot lak by het dak was gakonsn hield iedereen zieb ruallg want da kapitsin stond van ds brug da paesagisra aan ts sporen tot kalmte in afwaohtiag vao bat gsrssd ayo dsr booten maar wy lagen al in hst watar vóór da booten nog uitgstet warsn sn voordat ty die naar bsuedeo gesneld waren om hunos vrieodeo en verwanten te waaraofaowaa fsis moeders wier kinderen rtads sliapan tsrng konden komen stroomde bat watsr orsr dsn boeg en naar stuurboordiyde overhellsad aoak het tehip weg Juist toen ik waar bovenkwun werd ik met wanhopige kracht by da kssl gegrepen door eeo dame ik geloof dat bak ms vroow Itsid was de mosder vao bst msiijs dak ta Ooeaaant begraven ie ik rokte g loe waarna ik myn best dsed om baar boren te bondan maar zg zook in de diepte Haar dub dia by bet kleiae meisje was dasd at wat fay kon om haar C3 radden naar da stroom had ban weldra oit bst gaziebk gedrevao a Wood so Qodbolt verklaren beiden dat bet sobip 100 ootzettaod aoal took dat alacbta sfnigan aao ds oppervlakte bleven Zsifi da psrsooen dis aau dek varen werden voor hst maereudeel zoover io de diepts Oisdegealsard dat zg gaatorvan waren lang voor zg waar boven kwamaa De Cntentio door de maalsohappg DouU Corria afgehuurd heeft eenigeo tgd tsTM fs gaiocht naar nverhlijfseleo vao bat icbip Marqoardt Wood en Godbolt lynnngehsal hersteld an naar Kngeland terngg basrH Dr ik ook vsdan vaar zou tante Margaretka bst lao daan balaaf Wat had Wilfred le Great Cross te doea P vroeg Maria zonder veel acht op hare voorden ts hebben geslagen Hy moest een advoesat aprvken Hg pnsttavaa allerlei van de zondsrllngato dingen en teidavoor hg uitging vjj zulten nu apoedig rp sün Ig waa den ganacheu dag in eana orerprIkksLiaBtemming ik geloof niet dat by raoht vel is Hoe bedoelt gg f vroeg Maria wier hart sneller klopte Hji was soo rusteloos als ik van eene vronwaprak zou ik haast zeggen zoo zfouvoehtlg antwoordde de arme onnootels vrouv Als er iamandaan de deur klopte gluurde hg door een reetje omte sien vie het vas hy grendelde tot twsa maaltoe de deur van de kamer en ging er met i io rugtegen aao staan Ik vroeg bsm waarvoor hy soobang vaa waarom hij zoo onrustig was maar tic kouniets uit hem krggea Hg schoen haag te sQa voorzijns eigen schaduw Vreesalgke Itevestigiog Maria s hart klopte alsof bet barsten zou S n ding verbaaads kaar en v 1 dat mevrouw Lester bel gebeurde op den Hall niet aanroerde r Sally was nok al zoo onmatig Hat waa alaof jg de deur ter nauw rnuod opan durfde doea ala ar isoBand aaosebelde zg aatvoordde uil bat raam ik feaorde ran morgen dat zg Wilfred loo aAnauwde Mg dunkt dat bet baar niet mooi staat dwi armen man uit te acheldeu omdat fag ziek is