Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1896

opvoedtngsgestiaht dat zü ala noktige laden als sieraden der Maittschappij verlaten Te Marnni mochten zich eeae poes en eea konyo tegelykertyd in de moedervreugde verheugen Evenwel bet konyn stierf acht holpbehoeveode weetjes acbterlateude terwyl aan da kat slechts één der jongen werd gelaten Bereidwillig heeft thans de laatste de zorg voor atle kleinen op rich genomen zoodat zy met haar eigen jong ook de acht konyntjes zoogt De Rykuommissie voor de exameni ter ver krygiog van een dïploms ala staarman aan boord van koopvaardgachepen zal orereenk mstig het hy kouink nk besluit van 17 Juni 1891 Stbl lOti vaatgeftWlde regiment voor die examens met aanvang van 14 Juli te 9 oor zitting houden in het gebouw der Loge te Botterdam In de aanvraag om toegelaten te worden welke den voorzitter den heer J H P E ïnipborst te s Gravenhage vóór 7 Juli por vry moet hebbeu bereikt zal de candidaat onder toezending van eenig authentiek geboortebewijs tevens te kennen moeten geven voor wslke vtart groota of kleine voor welk diploma zeil of stoon eo voor welke rang bij verlangd gnëxamineerd te worden Mocht by het examen volgens een der progrsmma s Bot in dezelfde zitting nog een aanvallingsexamen weiiBchten af te leggen zal by ook moeten vermelden Men tie verder de StaatBOourant van 23 dezer Sinds den dood van den aartshertog Karel Lodewyk den broeder van Keizer Frans Jozef is de ondste zoon van eerstgenuemden aartshertog Frans Ferdinand van OostenrijkE te de Daastgerecbtigde tot de keizerakrooo van OoitenrykHongarye De gezondheidstoestand van den prins is echter zóó ongonstg dat reeds algemeen met de mogelykheid gerekend wordt dat over bem been de kroon zal overgaan op zyn jongeren broeder aartshertog Otto die nit zyn huweiykjmet hertogin Maria Jozefa van Saksen twee zoontjes heeft Hy wwrdt baschoawd als veel meer begaafd din zyn ood re broeder en staat bg de bevnl king inzonderheid by de Hongaren in boog aanzien Ewn bewys dat er voor deze verwachting wet dfgftiyk grond beatast levert de beschik king van keizer Frans Joz f wnarby aartshertog Otto wordt belast met de werkzaam bedan die tit duiv r door a rtsbertog Karel Lodewyk werden nitgeoefend Ook is hem deel opgedragen an de taak om den keiter te vertegenwoordigen wat voorheen aan kroonprins Uudolf was toevertrouwd Een hof auding 19 voorla aan sirtshertog Otto toege voegd waarvAo de kosten door dun keizer wordnn betaald De ontrouwe kaseier Uennin van de Bru Bfllscbe Algemaene Vereenigiug tot Bevordering der Nationale Industrip die de vereenigiog heeft opgelicht voor een bedrag van 2 616 000 fre taal thans wegens dit misdryf terecht voor het Brabantsclie Ilof van AsBi9Be De beklaagde bekende het hem ten la te gelegde en deed bet verhaal van zyne mislukte specolatieH die hem telkens draven om meer geld uit de ksR te nemen De ktstionohef te Blidab die den schuld draagt van bat spoorwegougeluk dat zooveel slachtofïers maakte is tot Iweo jaren gevangenisstraf veroordeeld twee ambtenaren tot 4 maanden De kippen zyn betooverd Op een Walcbarsch dorp was iemand ieos ki peQ zelfs in den besten legtyd byna gaen eieren gaven Een buurvrouw die zoo wat van a let verstand had werd te fanlp geroepen I f verklaarde dat de booze hand over de AaDgevaogen 1 Nel TUd vao Greegwlcb Directe SpoorwegverMndlngeD met GOUDA 7 11 4 0 4 57 8 4 5 11 8 10 1 80 7 61 7 59 8 0 8 13 8 11 6 81 10 4 7 8 39 3 44 10 7 47 7 80 4 40 4 60 4 67 5 04 6 10 8 47 17 97 84 41 47 HAaS OOUDl 4 17 DEN OOVDa DEN Hiie s Hage 6 517 10 7 43 l iO 9 19 9 48 10 1111 3511 911 35 1 44 3 40 4 04 4 38 6 17 117 18 7 68 9 18 9 81 Voorb 5 67 10 17 1 41 4 89 18 9 14 Z Zegw ll 10 81 1 55 4 68 80 9 48 Z v M l8 10 48 l 6 04 i 39 9 69 Gouda 33 7 0 8 13 9 18 9 47 10 1810 64 11 06 11 611 17 8 14 4 08 4 815 16 6 47 607 488 i810 1010 i8 Stopt te Bleiiwyk Kruisweg en Nootdorp Leidsehendsii ea Hakandorp 11 T B C H T O ü D 10 10 38 11 38 11 50 8 08 8 59 4 46 8 10 13 11 66 4 1 1 53 10 11 4 84 M 44 11 1011 111 11 8 46 4 37 5 17 7 09 9 87 10 13 10 48 11 15 11 18 11 18 1 17 3 47 4 45 i 1 U 18 40 4 67 11 11 11 49 5 08 11 15 1 03 5 10 io i V K4 1M Z U7 4 f7 t i5 5 H7 8 iü 5 ii ï s i Dtrecht 83 7 60 9 9 31 Woerden 8 68 8 11 O 4ewalar7 07 8 1 fload 7 11 8 8 S4 10 10 10 87 11 5S 1 10 3 17 4 3 6 67 56 11 14 1 37 11 11 1 46 8 34 8 17 M 11 45 1 17 8 Ü8 3 60 6 07 6 7 19 msTERDA U S O D D 1 9 10 41 1 14 1 51 4 41 11 7 4 9 45 10 10 11 11 Ml 1 51 1 41 I 4 M9 ll U R O U tl k k MSTERDIH 9 58 10 61 11 10 4 11 6 10 7 51 10 17 10 61 1 l ll 1 11 60 1 66 UJ Amsterdani e 8t Soada 7 11 7 16 1 19 BtriÜloK it U La Cooquet MBgekomeo oui nog Dlga Igkan rolgena süo mettiodeop te metoo Vencheidaoe rao da 73 die tot hadeo gevoDdeo werdau ii n echter o herkenbaHr De oterblyfselflB oftQ da scbipbreak dryraii aan wal laoga een knitatraok ran tiO myien Alleu syu rol lof f oor d ultopoffarvoda en maDBcblieTaode boading der bewooera aa Queaaant en deo omtrek Een inzeader io dé Ttmea oppert btit denkbeeld aan die lieden eeo atoofotravler ol eo ander gefcheok ta ger Q nik Mü imchryfing daartoe ia Engeland te openaa Onder de gitten oor de nagelaten belrekkingen i da belangrijke gift vao 500 pd at van da Ned Z Afr Spnmy te Atnsterdam Da diiectie Donald Currie beett met bysood ruD dank molding gemaakt van die gift als een taakeu ran de interDati nale aympatbie in het ongaluk ïo de granadierakazerne te Brmael is een Treaaalyk drama afgespeeld Ëen aoldaat De Rnjrttar genaamd kwam dei avondd in beschonken toestand tebuis Op desoldatenkamer gakomen nam hg eeo geweer en eanige pakjes p irooeo en giog in bet halfduister als een dolle man aan bet schieten By de eerste ichotan ontstond een vrfeteiyke paniek Torn het twaalfde schot was gelost kwam een agent vftu politie t hulp maar joist was deze de kamer binneugetreden toen by door een kogel doodelijk in de borst werd getrofien Du dronkaard fourde lumidde s ia alle riebtingeu Toort Ëindelyk werd ntidst de burgemüester en de koofdcommtstaris ran politie waren gewaarschuwd een sterke politiemacht afgezonden die ar na twee ureo in slaagde den wotisteliog de boeien aau te leggen Dank t der du stnrnii waren hehalvo deu oogelukkigen politieagent sitfchts twee militairen licht gewond De meeste soldaten wisten eich bgiydsdoorde raoisn in reiligbeid te breugeu De gebeurtenis beeft te BroMel natoariyk groot opzien gebaard Naftr wy vernemen heeft de minister ran waterstaat aan ecu aantal ambtenikran der telegraphie die oogtTeer A oi meer dieustjaren lellen en dua daarrour in de termen vallen dut zy in den loop van dit jaar den dienst met pensioen zullen verlaten ten einde promotie voor de jongeren gemakkelijker te auikaa Het hoofdbestoor van di confessioneel e ver niging htaft aan d kerkeraden in de Nud Herv Kerk een HÊhryvAn gericht met bet voorstel om op de vergaderingnn die Woenedag a s in al do olaases gtboaden zullen worden esn eenparig en eenstemmig verzoek ta richten t t de Synode om op het voorstel der hb Bruins r s niet in te gaan eo hun verzofk van de band te wysen f Hut laat zich tbaas aanzien dat er iu die kerk eenjgroote beweging op handen is Vooreerst toch scbyot de party die het recht der minderheden reglementair erkend wit zien tbaiiN machtiger dan vroeger omdat do etan gelisohen vermoedelyk de modernen zullen atannen Wan gelyk reeds vroeger ii vermeld behoort aen der drie TOorstelleri tot de evangelische kerkeraad van fjeenwarden zich eenparig voor het voorotel Bniins c i verklaard Ten twaade heeft de verneniging dia al de nnti modernen omvat en daarom msohtigeu tovload uitoefent zich tbana op een voet van oorlog geplaatst Dat biykt overtuigend uit de confliderstie vooreerst welke tnt haar ver oek aan de Kerkeradeu leidde overtuigd lynde vao htt onwettige beillooze en kerkverwoqsleuda van eene dernelyke regeling Aldus toch drukt zij ftioh uit Hl Varder nit sy zich in een bsgeleidand achryven in uitdrukkiogrn aan het krggsbedryf outleend en spreekt van ten ttrydegeroept n een saoTal gewaagd c e u alarmkreet gekomeij en en klnro a gestoken enz 8 40 S 47 8 84 9 1 a ic 7 6 J IO 7 it 1M l i T 4 7 t5 1 10 S K lt t li 8 3S 5 S7 08 a l6 14 SO nouda Maordreekl NieHwerkerk OapaUa Katterdan 7 48 Eotterdan Oapalla Hienwarkerk Uoordraekt oola Oouda 7 80 8 85 Zav M 7 418 47 i Zegw 7 58 8 8 Toorb 8 07 9 08 sHage 8 11 9 13 10 7 7 85 8 09 9 11 10 1 8 11 F IS Uoada 5 85 Ondew 5 50 ffoerdea 5 69 Utrecht 1 8 41 84 U tl 8 11 9 17 87 8 14 aeuda iwlardaai C St Doeh at bet sterkate bewys ia op den bodem van de 7ief van de leden tan bat hoofdbestoar tigt btykbaar een sleraming eooftladie steeds bevonden wordt waar m o tot het uiterste verzet bereid is de stemming van het BarciHme De daad van BrniDS é s torh wordt gequalifieeerd als een voorzetten aan de Bynode van een aobotel met geso deu ko kc t uitwerken in regtemeniHiren vorm van t recht der minderbcdeo ea hft verzoek van Broins c s om als béwys vrd adbaaaie eea naamkaartje te zenden wordt toegeschreven aan de volgende beweegreden opdat zyc Bruins c dat het kaartje by betoverbaadigen van bun schotel mede kannen overreiken flla een hewys voor de uitoeme idheid van hun fabrikaat Men zegt dus niet te veel wdnneer men beweert dat er een strgd op bet punt staat vao te ontbranden die niet enkel voor da Nad Herv Kerk van groot belang in maar ook voor eau volk daar die Kerk met baar 1350 gemaeuteo en haar ruim twee milltoen leden verreweg het grootste deel omvat van wat men hel Nsderlandache volk pleegt te noemen Ëea vreeselyke misdaad Te Vervieri in België is Zaterdag een vreesetyke misdaad ontdekt die aldaar een levaDdige emotie bpeft verooreaakt te meer daar het parket er niet in gealsagd is den sluier dar geheimzinnigheid die dere zuak omhuld te verwydereo De wrduwe Lejeune werd door een barer buren halfdood in haar slaapkamer gevonden Zes ernstige VfrwondJngon waren haar met een byl aan het hoofd toegebracht In het aangrenzende vertrek lag da zoon van het slachtofier op zyn bed vastgebonden De justitie die onmiddelijk gewaarschuwd werd begon natuurlyk direct hat onderzoek met bet verhoor van den zoon Dete verklaardo dat in den nacht van Vrgdag op Zaterdag een individu de woning binoengedrODgen was die hem na zijn moeder te hebben vermoord bad vaatgebonden om ongestoord het huis te kannen doorzoeken De zoon wiens verklaringen geen voldoende opheldering van het feit gaven werd onmiddellyk gearresteerd De weduwe Lejeune is kort daarop naar het hospitaal vervoerd Haar tosstaud ii hnpelnofi Het CrotraaUisraëlietisch weeshuis te Utrecht vierde glst ren 7 yn 25 jsrig be taan In 1871 werden de eerste wee en opgenomen aanvankelyk kosteloos doch dit stelsel moest meu wegens den staat der middelen 8 oedig verlaten om er later geleidetyk toe terug te keereu en het all einddoel in het oog te houden Van de 31 Dec aanwezige 53 weezen werden er toea een 11 tal kost loü8 verpleegd Men had ïoor de inrichting twee perceelen aan de Nieuwegracbt op den boek van dti Magda1en i8teeii aangekocht Aaovankelykwerd een gedeelte bij de Magila aoaiteeg verbouwd in 1879 werd een deel aan de andere zyde geheel voor meisjes ingericht later werd et u huisje voor tyders aan besraettelyke ziekten in den tuin opgericht terwyl eiudelgk in 1884 het middengedeelte verbouwd w j d en bet ge heel gemaakt werd tot een gebbuw dat voor zyn dool uitnemend ii inifpricht Toen de in wydiog van bet geheel tot zyu doel ingericht gebouw plants had hebben wy omtrend da geacbidenis der oprichtiug en der inrichting van het gebouw alvmede over d behandeliog verpleging en opvoeding der weezen uitvoerige msdedeelingeu gedaan Voor belangitellendea zyn daarvan nog enkele overdrukken foorhaQden wy herhalen don wennob waarmede wy toen besloten en die nu by het 25 jarig ffo t in ruimen kring weerklank moge vinden Mogen velen laraëlieten en niet iBraSltetan die ook tot dusver hie pen verder da helpende handen uitstekken en het zoover braogen dat man de poorten van bet zoo scboone gesticht 100 wyd mogelyk kunne openzette opdat bet voor alle Israëlietifiche weezen tKgerTOvr betaald worde of niet een toevlat tiooiré ziJ MO oangeaaara ebuis aen verplegings en Zomerdlenst 1896 OOUD A OTTIRBIM 10 50 10 87 11 4 11 11 11 80 ll U H ll U 1 U 8 K M It M I H 19 41 U li 81 11 88 1 44 4 8 4 U KOITÏRBA M 8 O U D i 1 44 1 84 1 01 08 1 14 10 19 lO J io a 10 4S 10 49 U W U J7 9 80 10 11 8 18 li 19 08 11 47 54 7 14 7 41 8 1 8 84 9 54 U 8 01 10 08 8 U l 15 10 17 10 84 10 41 11 07 8 48 9 04 8 11 10 17 kipp9B gagaao wm ea fc i gnf tagalyk bet r captom die band kraobteloaa ta maken Ziehier Str oi tn bet hok mur vooral op k t lichaam van de kippen een handvol zont Zoodra de veertn daardoor aangerarnkt sjjo vardwyot de hand en de kipp a leggen overvloedig Het middel ii loegepaat en als d dieren nog ééni leggen geven ce huo rate ti Taaar Nicolaas II bwft bavoleo dit in Jannari 1897 in Siberië de vryzinnige recbl spraak moet ingevoerd worden dïe in 1864 op bevel van Alexander U ootworpen ward Iq zyn schryvan aan den minister van Juatitia waarin dit bevel is vervat merkt de tsaar op dat hy zich parsooolyk beeft overtoigd dat Siberië in de laaUte jaren op bet gebied van het maatscbappelyk leven zulke groota vorderingen beeft gemaakt dat de varouderda as onvolkomen rechtspraak niet maer un da beboeffe kan voldoen Indien er somwyleu Nederlanders mochten zyn die willen spotten over de Rasiiseb toeitaoden welken t HOgetyk maken dat ean in 1864 ontworpen wat eerst in 1897 wordt in gevoerd dan worden zy nitgenoodigd vooraf eens in eigen land en Nederlandscbe wetgeving rond te zien of men daar niet rais oohien óók wetten ton kunnen vinden die een dertigtal jaren geleden afgekeurd maar niettemin nog ateada niet vervangen zyn By den kop van da Waal vlak voer bet fort Pannerden ia een groote boei geplaatat waarop zich een bel bevindt De strooming doet de boei aanhoudend schommelen welke beweging wordt overgebracht op den klepel der bel De belboei is gelegd om de schippers te waarschuwen by nacht ou mistig weer Door de Alkmaarsche tramvareenigiagiaaaa verschillende gemeectebeeturen concessie aangevraagd voor het leggen van nils voor een paardentram ran Alkmaar naar Oudkarspel langs de dorpen Oudorp St Pancrai Brovk op Langendyk Znid Schnrwoude en NoordBcharwoode 003i IT É VOOR GElEENTERAADSVERKIEZINeEN Gisterenavond bail eene openbare ergadariag plrtBti van weg boTcnganoamü Comité Blffi geichreveu De Voorzitter da heer P J Beliaart opende deze vergadering en dealde meda dat de hb D Kuyter an A vao Haedt Dortland beatuar leden verhinderd waren tegenwoordig te ijjn De heer Beliaart beaprak de recjfo waarou bet Comité wader moeat vergsd reu an hardnobt da verdiensten van den overleden heer Prince voor al hetgeen hy had gedaan in het belang dezer Qemaante Hy waars bowde de kietera niet lich vaardig uameu te neaman daar da plsati van den overledene niüeiiyii te varvulten aou zyn Daarop werd bet reglement voorgelezen dat aldas luidt zy die ter openbare vergadering rerachyaeo moeten kiezers zyn van den Gem antaraad zy zyn gehouden de praaentiaiyit te teakenen au babben zich te gedragen naar de voorschrififD van bet Reglement van Orde hetwelk by de opening der vergadering zal worden voorgeleien Het luidt aldaa § 1 Ieder kiezer mag voor elke vaeaiora ééa Candidaat voorstellen mits tweeaanwaaige leden van bet Comité deze Candidatnnr ondersteunen § 2 Het bs preken der Candidaluur ia geoorloofd de Voorzitter is echter verplicht den spreker hefc woord t ontnamen indien near zyn oordeet de b preking ia hatelyke pt rso naliteiten mocht ontaarden 9 87 10 4 10 11 10 18 10 17 9 48 9 47 9 54 10 01 10 07 i S 9 10 8 6 9 3 7 86 7 46 1 09 9 07 10 14 9 18 10 14 3 8 11 8 41 9 49 ll lO 7 60 11 10 10 4 § 3 Bg Tolalrakta maMdatheid ru itamman wordt da Candidaat geproclameerd Bg gaan Tolatrakta meerderheid haatt aene iwaada vnjestamniiog plaate zoo ooodig wordt na de tweede ateoiming da Candidaat gekozen nit da twe paraonen die de meaata itamman op zich habban vareanigd Bg atakiug der stemmau wordt de oodatain jaren geproclamaard § 4 Al de kieiars dis ter openbare rargadaring aan da afcammiog voor Candidatan habban daelganomen worden geacht gebonden te zgn bnuna stem bg de verkiezing nit te brengen op den Candidaat of da Caadidaten door de maarderhaid der vergadering aangewezen § 5 Bedanken voor eena Candidatnnr wordt niet aangenoman en kan alsoo geen at ring in da verkiezing te weeg braogan Vooral bracht de Voorzitter in kariuneriug g 4 van dit reglement Daarop werd gelegenheid gageven namen te noaman Da haar C O 3pit noemde da njym van dan haar d Princa welke candidataar ward onderatauad door da bh F Herman Fz en H A C Brinkman Daar ar gaan namen verder warden genoemd stelde da kaar 0 Messemakar voor de heer G Princa als de gekozen candidaat te besohoawau Da beer J Breabaart Lz kwam hiertegen op daar bat niet volgens het reglement was Daarop werd den heer Spit gelegenheid gegeven da eandidatuor van den heer Prince aan ta bavelan dia gelooide niet veel te moeten zeggen om zyn candidaat aan te beveleo daar hg aan de vergadering genoeg bekend waa hij wai bovendien een geboren Gonwenaar die Gouda bemint an ik geloof dat hy gaarne een candidatnnr zal aaavaarden waarom bg den heer Princa tan zeerste aanbeveelt Oa baar F Herman Fz beval daarop uog nadar daia oandidatonr aan da beer Prince kende hg als aan groot industrieel een man vol energie an werkkracht en noemde bet aen gelakkiga keuze en hoopte dat den 30 Joni alle kiezara dan baer Prince zouden slemman De beer H A C Brinkman bad by het gesprokana van da beide vorige sprekers nie s meer ta Toegan hy geloofde dat de heer Princa de rechte man was op de rechte plaats Tot stemming wordt overgegaan De bear Princa verkreeg 78 stemmen 4 atamnen in blanco en 1 van onwaarde terwyl 2 kiazara voor de stemming de aaal verlieten De Voorzitter wenschte de vergadering getuk met de gedane keoze eo hoopte dat ieder in bun eigen kring het mojelgke zoa doen om de caodidatnur van den beer Princa ta doen legeriem BuitenlaDdsch Overzicht De Eogelaohe regaeriiig is bet geacbarrel mat de Education bill eiudelyk moede Na tal van zittingen is in het Lagerhuis oog niet eens de eerste alinea van de eerste paragraaf goedgekeurd De miuisterra ld beeft Zaterdag een zitting gehouden waarin besloten is het ontwerp in ta trekken Gisteren heeft da heer Batfour dit in het Lagerhaii medegedeeld Naar da bladen vernemen bestaat het plan een geheel nieuw ontwerp in te dienen dat te gemoet komt san da bezwaren in bat Lagerhuis tegen bet ontwerp geopperd en dit ontwerp in de volgende zitting van bet Parlement in ta dienen Zoo raakt het ontwerp nog spoediger van de baan dan verladen week door de tegenstanders gehoopt werd Bat wetsontwerp waarby da bepaling dat bet voor invoer in Engeland bestemde vee in de baren ran aankomst geslacht moet worden van bigvenden aard wordt verklaard in door kat Laöarbnia bg derde lezing met 232 tegen 75 itaitfmen aangenomen In Frankrgk wil men de sscrutin da liste wear gaan invoeren een dar gewone hulpmiddelen om aan de verkiezingen eena ee anderen draai te gaven Valt de meerderheid by de stemming in enkelvoudige districten scrutin d arrondiesement niet nit naar den ain dar rageariog dan worden de meerrondige districten hersteld scrntin de liateli an omgakaatd Naar da Figaros rernaemt beeft tbana da regaaring bat plan aan tweeslachtig etalaal in U roaran Op bat platteland zullen da ankelroodiga diatricten bebooden blyren in staden mat maer dan 100 XK inwoners daarentegen zal da ssorntin da lisias worden ingeteerd Daze maatregel wordt vooigeatald juist nn in andara landen zooats in Nederland bet beginael doorgevoerd wordt om elk man één atam ta gaven an da groota kiaadistrietan Ie verdealaa in enkelvoadige diatricten De Figaro tayfett ar dan ook aan of deie wgiiging zelfa al wordt zy door de regaaring gegrond op haar administratieve enquête in het Parlement Taal aanhangers zal vindan De Franacha Kamer beeft Zaterdag de wet waarby bat eiland Madagascar definitief tot au Fransoba kolonie wordt verklaard andua ophoudt enkel onder potectoraat te staan met aan sohynbwir aotonooimistisch baatoor onder Franaebe controle aangenomen Da minister Hanolauz die ladartgd aan protectoraat da voatknr gaf betoogde tbui zalf da noodzakalgkhaid der annexatie tan eia4a aUa door Uadagasaar met het buitenland gesloten baadalatractaten te doen vervallen en tot eea zuiveren toeataod ttf geraken evenals byv Engeland door zyn definitieve annexatie ven Birma het doar Madelaj met Frankrgk gesloten tractaat deed vervallen By da quaastia van da afschafSng dar slavarng haeft het kabinet of althane de minister van koloniën Lebon nog een oogenblik arnatig gevaar geloopan Da miniatar preeident Uélioe ea Leboq wilden wel de afschaffing aanvaarden doch slechts gelaidelgk d i met de volgens hen onmisbare OTjrgangsmaatragalen eo Lebon voegde er in zyn yver zelfs onvoorzichtig by sals de Kamer dergelyka overgangsmaatregelen niet wil zal aen ander minister zich met de ten uitvoerlegging der wat ta balasten hebban Dft portafeuille quaeatie dos en daarMélina betzelfde standpnnt bad ingenomen konhet wel een kabinetsqaaestia genoemd worden Maar het beginsel van de afschaffing en dereraobiltende redevoeringen waaronder vooraldie van Deproge den afgevaardigde van La Martinique en Déroulède van nit de tropen haddea de vergadering warm gemaakt en toende verschillende orders van den dag werdenvaorgelezen waa er aigenlyk gean waarmededa Kagaering na hetgeen haar laden baddenvooropgesteld zicb kon vereenigan Op deregeeringsbaok was een groote verlegenheiddnideiyk zichtbaar In die omstandigheden verklaarde Maline te aanvaarden de motie van De Mab waarin wel de onmiddeliybe invryheidsteUing der slaven werd uitgesproken maar met opdracht aan de Regeeriag om de maatregelen daartga te nemen De Liokorzgde zocht met baar geschreeow van Lebon Lebon c en De ssinister van Koloniën op de tribune 4 en door de heftige taal en onderbrekingen van Janrés de tegenspraak tusschen de woorden der ministers en die der door hen aanvaarde motie Ie onderstrepen maar de Kamer welke met de motie van De Mahy baar zie kreeg wilde geen crisis en zoo werd nadat nog Janrès verzekerd had voor dia motie te zullen stammen omdat zy de uitdrukking was van de poliek welke hy aau dia der Regeering had tegenovergesteld de onmiddellyke afschaffing der slaveruy met algameene atammen aan de regeering opgelegd Te Parys worden groota toebereidselen gemaakt voor de ontvangst van Li Hoeng Tsjang Aan de Kamers ral een krediet worden gevraagd ter bestrgding der kosten van onthaal De gezamenlyke kosten der kroningsfeaaten te Moacoo worden op aestig millioen gulden geraamd maar Stead s Review of Reviews t vindt dit volstrekt gean verkwisting veelaar een uattige geldbelegging daar de pracht van het gelttumineerde KremI en de sch ttereode praal der feesten zoawal als bat militair vertoon en ds millioeoen volks een onuitwiscbbaren indruk znllen gemaakt hebben op Aziatische vorsten die daardoor voorgoed het hopeiooze eener eventueele poging tot opstand zullen hebben leeren inzien Ook meent Stead dat als men den regeeringsduor van een Tsaar op gemiddeld 20 jaar stelt vyi preeidentaverkieziugan voor telkens vier jaar in Amerika allicht nog meer zullen kosten De Ëngelscbe bladen bevatten in baar geheel de resolutie over da muotquaestie zooals dia door da Conventie der repoblikeinsebe party ta St Louis als onderdeel van bet platform voor de aanstaande presidentarer kiezing is vastgesteld Mstt meent dat de beer M Kintay van de rergramda zilverpartij niet veel te vreezen heeft Colorado Utah Nevada en een paar andere Staten wellicht kunnen hem afvallen maar daarentegen zal hy vermoedaiyk Missoori Kentucky de beide Virginia s Msrjland en Tenessee winnen Intossoben hebban de zilvermannen uit da republikeinen aen gavreesden candidaat tegenover hem gesteld t Is de senator Teller een groot redenaar die op de Conventie zelfa aan de gondmannea nu en dan toejuiobingen wist sf ta dwingen Hy wordt door zyn aanhangers zeer gevierd en dazen hebben onmiddellyk een adres uitgevaardigd waarin de goeden standaard wordt veroordeeld en Teller ala candidaat voor het presidentschap aanbarolan Op de Conventie der democraten is no aller aandacht geveatigd In sterker mate nog dan de repnblikeinacba is de demooratisehe party door de maniqnaestie verdeeld en bat vroeger reeds meegadeetde etnk van president Cleveland bewijst die groote verdeeldheid evenzeer ale het de ernstige vreea uitspreekt dat da zilveipartij in bet kamp der democraten groota kans heeft van te winnen Het ion zoo verwondarlgk niet wezen ala bat goudea program dar republikeinen deCunventie der democraten prikkelde om alle pogingen in bat werk te stellen tot het verkrggen van een platform voor zilver ten einde tot bare gelederen de repablikeinacbe zilvermannen en de Populisten te kunnen trakkea Dat er pogingen worden aangewend om de zilver an gondmannen e er en weer zonder onderscheid van partykien by elkander ta brengen is bekend De dissidente repnblikainoB zgn nitgaaoodigd om naar Chicago ta koman op da democratiaaka Coarantia Zjj baaft te kiezen tuaachen tweairlai Zy kan den wsetelyken vleogei barer party loslataa a n candidaat uit da oostelgke ststen stellen an zich voor baodhaviog van den gondau etandaard verklaren 6t sg kan een man nit bat wasten kiezen en siab voor bat zilver nitaprakaa Haar taak zal niet gemakkelyk zyn en al hebban de democraten bet vaordeel van tgd tot het nemen van maatregelen zy staan tagenner die groota meerderheid die Mc Kin lej met zgn bealist platform voer bet goud beaft op zich weten te vereenigan Van de betrekkelyke sterkta der zilver of gondtracties zal natunrigk de candidaluur afhangen beeft de eerstgenoemde de oterband dan schynt gonvarneur Boies uit Jowa kans ta hebben wint de goudpartij dan scbynt de gevezen gouverneur van Massaehusets Rosaell de man te zullen zyn Maar bet is nog niet 7 Juli Er kan nog veel gebeuren doch dat de kansen voor de democraten in dezen strijd om het Presidentschap gunstig staan zal wel door niemand worden beweerd DAMES en HBBRBN A van OS Az KWweg E 73 37o OOUÜA fiUpi Beurs van Anislerdam Vorkn slotkra 9IV 91 l l 100 lOO l 1001 83 1 86 85 84 u Vl 63 S l 99 8 1041 U U 1 7 1 1 98 110 1 96 ♦ 97 69 Z 60 1 59 G28 lOO 1 0 100 901 1861 187 A 53 54 lOO i 99 1 138 98 ino 97 10 906 n 101 6 31 631 Hl Vi 89V 81 81 10 101 100 100 144 185V l l IS ll lOl s 6011 lOo i ll s 11 1 101 1 106 lOl s 19 49 14 186 201 108 107V 103 108 11 11 I 6 1 31 SS lil 11 JUNI NzBZlliUn Oen Nod W 9 I iito dtlo dilo 3 ilito dito dito S llONOiz Obl Oouill 1881 884 iTAUe Inschrijving ISÜS Sl 5 OoSTtlis Obl inpapio 1868 dito in zilver 189 6 Poaitioii ü jjiit mat coupon 3 ilito tiekst 3 ansltN Obl Binnenl 1894 4 dito OeoODS 1880 4 dito bij llotbl 1889 4 ihtobüllopeiaS9 0 4 tlitüingoud leun 1683 t dito dilo dito 1884 3pi j Perpol sohuld 1881 4 TuaxziJ öepr CoDv leen 1890 4 Oeo leening serie O tjea leuning serie C ZuiuArs Rlp obl 1893 6 Uaxico 01 1 Buil goh 1890 6 VsKazozi UM 4 oiiliap 1881 AiUTJiaii ii Ulilig liou Ut6 3 RoTxzauAM aiod loon 1894 3 Nan N A fr lUndelsy un l Mndsb T b Mg rtificatrn DeiiMsstsoluppg ililo Arnh Hypotheekb paiidbr 4 üult Mü der Vorstenl send s Gr Hypotheokb psiidlir 3Vi Nedorlsudscho bank ssiul Nod llaad lmsa h dito N W It Pao Hyp b pandbr S Rolt Hypotheokb pandbr 3Vi Ulr Hypolhookb dilo 31 Uosniia Uost llong bank ssnd RüSL Hypolhoekbsnk pandb Vi AHXaiKA Equit liypotb psodb 6 Maiw L Q Pr Lion oerl Vbv Holl U Spojrw Mij aand klij tot Kipl V 81 gp aand Ned lod gpoorwegm aand Ned Zuid Afrik gpm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 iTALIcgpoorwl 1887 89 A iCobl 8 Zttid ltal gpwmii A ll obl 8 PotBM Warsobau Weenen aAnd 4 RosL Or Buis gpw Mg obl 4 i Baltiaohe dito aaud Psstows dito aand S Iwaog Dombr dito aand i Kursk h AsoW Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AlUBUA Cenl Pso Sp Mij obl 8 Chic fc North W pr C v aand dito dito Win SL PeUr obl 7 Uenver fc Bio Gr gpm eert v 1 Illinois Ceatral obl in goud 4 Louiav fc NsshvilleCen v aand l Melioo N gpw Hij lehyp o Uiss Kansas v 4 pol prof ssnd N ïorkOnUriokW l aand dilo Penns Ohio oblig Oregon Calif Ie kvp in gond 6 Bi Paul Hinn fc Hsnit obl 7 l n Pso Hoofdliin oblig dito dilo Line Col Ie byp O 6 C mni C n goulh Ort v aand VzK C Ballw fcNa leh d o O Amsterd Omiiibus Hij aand Kottard Tramireg Maals ssnd Nau Stad Amslordsm aand 3 glad KoHerdsm und S HiLsii Stad Anliverpenl887 i i Stad Brusael 188 i s HoHO Theis Begullt Oosellsch 4 Oost SlsaUleening 18 0 5 K K Oost B Cr 1880 8 ÜPAmi Stad Madrid 3 1808 Nsn V r B i Hyp SpobI oerl BargerlUken Stand GEBOREN 20 Juni Johanna CornalU ondara C van Oosteorgk en J M Schritk Hendrika en Maria oaders O de Joogf enN Borger Willemyntje Korneliske ouders S Koot en G Siedsma Willem Frederik coders D de Weger ea K van der Spelt 21 Neeltja Adriaaa Maria ouden B L van Vaan an B C dan Boad CarMlis vim C Haarkans an C van Gassal Jacob Oatharina Johanna ouders A de Mink an N Prevoo Neeltje Hendrika oudere H Kooiman ao C Rietveld 22 Lieuwe ondara L Cuareller en J J de Brayn Dirk eudara W Q S Kriapyn an M da Brnyn OVERLEDEN 19 Juni W van Wingardea 34 j B J Brankmail 2 21 A Schiebtoak 18 m ADVERTENTIEN Uegank en Hoogendijk Sigarenfabrikanten AMSTERDAM bevelen kun 3 ets SIGAREN ton eer le Mm VERKRIJGBAAR bg louis Bisschop Uuëbele Buurt fiMHia ttlr Allerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden eu Zilveren Medaillea benevena Eera Diplom Gonden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chieago 1893 is bet MdberoeDiil Droiven lltrsl lltnig Kxtnct MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DB BONIQBLOEMs V41I II K vanSchaikfcCo gevestigd te ê Gravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Meliantbe overtreft liet is OlfHBBBOEfELlJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele ea rersobillende bekroningen getuigt Hat letZhchtenffenmBlONM I ODBLtJK de strengste boest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat bare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden geeteld De MELIANTHE is verpakt in fiacons van 40 ets 70 ets eu 1 met gebruikaaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te a Oravmftai t W Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist MaVt Oniuia E H van MILD Vearatal ü 126 ta nouda A BOÜMAN MoordTHht 1 C RATELAND Boêkcop B ï WIJK Oudtaairr KnM KI IJM SrooMvi Kvi i rj n Mi iisi III v ss III KI Agentuur by de Firma Wat = S = lege p n van I brlel sard W t ismetketMsaMIsaatowsadealegea d rrurbu teg o Jmtit RhenmsUek LeadsBptJnsn kortom Antar Palii ExpBlIer vëïiiëuSkeli Val moet dos steeds li aam VeOrlUUl dsawoideafehoadea leder htdsgssb Mmhm M Fr so seat 7S oeat f it da Aasoli Voerhsndeo in ds niMete ipothokoD eo bu f k Jolil fc Co Ie BoWenUm Te Gonda by A WOLFF Markt A U4beu DE LAAT en VAN ÜN apotheker Markt Wed BOSM IIlteGooda