Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1896

Ho TOOO 35ste Jaargang Donderdag Zf Juni J806 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT ENTIEN worden plaatst van 1 5 regcU a 50 Centen iedere reg meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ue Uitgtive dezer Courant g eschiedt d a g e I ij k 8 met uitr ondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden ig 1 26 franco per post 1 70 Atzonderiijke Nommers VU F CENTEN GEVRAAGD ten spoedigste een LETTEHZETTEE iji die bekend ssijn met SMOUTWËBK genieleo de roorkeoc EOZEEK PAaABOIÜ COMSET BffeitUuit Witte UOBESI o r ÜAME8 BOORDEN MANCHETTEN Buehen PU oi elii tare cBz lauai Olio Wisbrun LitEma nB MARKT 136 A BKINKHiX dl Zn £ HOLLANDSCHE IJzeren Spoorweg MaalscliappIJ sSTUDBNTBNFEBSTEN 3 TB LTUBCHT f RIDDERHOFSPIiLEN EXTRA nmm Haar faften HlrecM UUMraat gelegen ftp S atfniilen afttnnd tian k Veeêtterrelu xaat de Hldtlerho $peleH muUen pUiaU hebben I Op Vrijdag 26 Juni 1896 erliBÜng van het Ridderhofspel tegen vermiaderde entree mXTHAVHBMK Ttn HotlerOam maat en tionia naar I IrrcAl IHtt ttTMtt on temt niet Mappeile te I tteeht Centraalitiitloii f UeenrM l Botterdam Maas V 10 10 roorm 1 Ooada 10 83 I Utrecht Biltttraat A 1123 I Verngret I Utrecht BilUtraat V 4 05 nam Maliebaan 4 10 I Oouda A 5 05 I Bottetdain Ma 528 ¥ Op deien trein tijn alleen ipectdk bit Jetlen g l lig verkrygbaar aan do Htationf op Donderdag 25 uiii tol des avond O uur geldig voor de heenretê aUeen op den taitratrei terug op den extriitrein tn lol en mei Maandag 29 Juni aofc p 4e treinen Her ffete nedUH lregeUng I rijzen der speciale retourblljdlen Vitr daytn yelduf Van Rotterdam leKJaue 4 ttO 2e Klasse S W 3a Klaue M Van Ooada Ie Klasse S 0 2e Klasse t M ae Klaae fl M üt Haad van Adminiatratie Het iedelegeerd Ud B VAN HASSELT liet Wissel en KITectenkigloor EARENDS C 187 WAUMüESSTftAAT bj den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupoos eaz Slnit BELBBNINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de msctt voonleeHffate eonditifn W Uitgave van het Maandblad sFORTUNAf f per jaar franco per post proefnommers kosteloos Ooiida Dnik vau A BKiNkiUN k oo n Sto oa 3o Toootd iexLSt mSTA FETTEk Rdtterdam Gouda IJtrecht DAGELIJKS nitgeioBderd Zondagen vertrekken 2 Booten vaa GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeaen en de namiddags ongeveer ten uUr uur Met deian goederendienst bestaat ook eene seer goedkoope relggetegenheUl voor Pa agler naar UTBECHT en tuscheugelegen plaatsen Kantoor iWteuwe Feerstal De Agent II J MOIÜUBI EK XjVt vooral op de ECHT Jtaadtee c iiin f met rood lettera JObeplahnstein OUtlCTEUKDtHVICTORIABItOlil OBCIilAHItSWM 0 ral ££££ Nl erkriJ9haar t Ssndom it sOt Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Aan Zenuwlyders en Zeniivvzwakken I TbsDt ia Ie 3Ko onlage voraoliaiioa van het book hDo SS I uuwzlektfiB an Beroerte Hiddelon ter vootkO Beproatd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Mariniére i arüt Prengruber Unjardln Eau metZ Parija mlQg eu geneSlDg list doal van ilit werkje ia ken te verapreideti omtrent tien aard der Mnuwzwskte liare oorzak I en Ksvolgen otiderrieht te geven an genezing te vinden I Het handelt over het bekend worden van de Phyaiologiaclie ontdekking iioe op de eenvoudigat denkbare wijze op ona ze nuwgaalel kan gewerkt worden en wel met een aiiccea dat zoo BoUChOti Parija j wal een groot aantnt uitatekende artaen ala de gontoakundige Soh llalh Dr gclierlng Ema aanleiding lol dUouasia gegeven hoell lei Rath Dr Cyurkoweob i Hat rdi daihaiva aan leder die Ban KlekelUkenky Weuuen lanuwtoestand Of Zoogenaamde zenuwaohUgueid Opporalafarla Dr Jeobl Weenon l lyflt welke zrch keiiraorkt door liahilueole hooidpUn ml Chef arte ÜrFrestler Aken Diatriolaarta Dr QroBSmanu ohlingen l nitz DiatrietaarlaUr Busbaob i irk Krankarta Dr Stelngreber hareutoo nnaul Ur v Asobenbaoh Corfu Dr nied Corrazza Venetië I AngeviUe Parija Lavabre Parija Wille Taufkirehan CabiliOt Arcachon Fortgat I Onzae Oullloaeau Hor deauz LabatUt Bordeaux Bougavel Ia Ker ri re L Qirsobfeld Woenen i u Xiieber lonabruek e Hamner Plauen Weiner Weenen tl Aust Brooton e Hatusohleohner Brixn Upperatafaria Dr Sohlesl Kea J gralne congostie groote gevoeligbeld opgewouühafariaDr Darses Parija I denheid Slapeloosbeid algemeene Uohamelljke onrust en onaangenaam gevoel enlor aan zieken die door Beroerte getronen zij en aan de t ovoigea daar van lallen zootnede aan Verlammingen Spraakverliea of moelelUk spreken SttJf beid la de gewrlobten en voortdurende plln In dezelve partleele ïwakte toestanden zwakte van gebeugen Slapeloosbeid enz en die reeds geneeskundige bulp inriepen en door de bokomle hulpmidileleu nia ontnoudings en koudwaterkuren Inwrijvingen eleotrtaeeren galTaniseeren damp modder of lee baden geene genezing of betering verkregen eindeiyk anualle personeu die vreezen door beroerte overvallen te Wnrden en dRitrtoe reden bel l en wegena verHüh iiaeiHu ven voortdurendangstgevoel beneveldbofd van hoofd hoofdpija met aanvallen vandul ellgbeid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder bet voorboofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens enu allen die tot de bovengenoemde uathegorii ü tan zenuWiyderSbehooren zoomede aan bleek ZUOhtlge en daardoor lot zwakte vervallende jonge mpiajea ook aan geiondon zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriobten en die da rescue E der gaeatelgke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bant van bovongeliuemd boekje te alellen dat franco en kosteloos te verkregen ia te Amsterdam M OI KBAN fc Co Heiligeweg 42 Rotterdam V R v n SANTKN K01 FF Korte Hoofdaleeg 1 DtreOht l CIBHÏ po ftTON Oudegrachl b d iaardbrng V 88 GebrS StoU werck s Chocolade en Cacao Deelnatl e door de nieuwste uitvindingnn op machinaal gebied rerjieterde fiibrtcatle en nitalaitend gebruik van n en lijn t grondatollon gariindeerpi Ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao bwintwüorJo ide aac den inhoud dor resp epn aanbevelenswaardig fiiljrikaat nau Lei ri KtikKten De Firma beliaalde 37 Brerets als Hofleverniicier 44 Eero Diploma s gouden enz Medailles een benijs van uitmiuitend fyn f ibrlkiut Keeds WH sdiroef de Aocadeinie ii ti nnl Ie Paris Hou Tou d Mrnona ud dallle d er premUre eliMne conaldArftClon ae votre axoaUaat fabrloation de Chocolat bonbons variea etc e St llwar k t Iibrikaat ia verkrijgbaar bij 11 H C4 nfiw ur3 Bankotfiaktevs en eiir Oeneraalvertegenwoordiper vwr Nederlatid Jtdias yatteinlodt I Amsterdam Kalvcrstraat 103 u MEESTEBEITBCHT Beschuit fabriek Een bekwame gtxreuigil te Hotter lat tegen oVereen te komen salaris Adne p brief motto MétiUrktieeht hg A tib WEgME te Rotterdam FBAKSCHE STOOIIYEBYEBU N Chenisebe WassehertJ TAN H OPPE IlEIMRIt 19 Kruitkade Rotterdam Uebreveteerd door Z U den Koniag der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heerenen Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleedeo ens worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden ouschedelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zga da prgsen 25 gedaald Ta stoomen goederen als nieuw afleverkaar ia 3 dagen te verven goederen in eene week f 140 UEIEERSEN £ 1 40 Na ontvangst van een postwjjisel grojit 7 40 wordt door mjj een postpakket netto 4 i K6 met gruote zoete MEIKERSEN jranco venondflu mandje geplombeerd Daidelyk adres wordt beleefd Tenoeht B A VAN DE HKUVKb Cml mhtirg 22 Jnni 18S f Jetoeijörfli ryl Prys Ï5 cents n r porto eitnU byeBiigei ia rii Ifldui d ip krl nk mttix nutuma tlHoh vaM selTe peat Nkleilerit imrirplni lolt aivh d ipuulmnk RQtoiiifttitofa D Mfl Ucstrkoirtyii datdaIykfaatLagitWDrp nGMrftgntui Nft elwligd ta ayn la da SMatbitiik laar aenTVudig watr ta ilniten tiii wakt np nlaaw da Inat tot ajiKron TaraqDoing tag ratnb of Tooruitli Terzendhuis Merkm ComDi HüftUch a SehubeH k Co AnttlflIaM N Z YuorburgirHl i Een ware Schat voor de pngelukki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVV4Rli G Hollaudsche uitgave met 27 aib Pröa 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlage Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedi ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TANDARTS E CASSÜTO TBrfmar kt 172 fiouda MilJIS Tï BlïlRIS uMgeeonderd ZOSDAGS mBKHnm m BINNENLAND GOODA 24 Jaoi 18 Z O B de bisBohup aan Haarlem heeft benoemd lot pastoor te Haarlem H Antonios vaa Padaa den weleerw pater A Albada Jelgerama en tot pastoor te Gonda B Joseph den weleerw pater Th J Timmerman laatstelgk pastoor te Bolaward Door de Airondissements reehtbank te Rotterdam warden in de Zitting van Dinsdag 23 Juni de volgende vonnissen gewezen A buiairoow van J W B 51 jaar koopvronw te Sehoonhoven wegens diefstal vaa dekens uit een slaapetee inriohting alhier tot 2 maanden gevangenintraf G B 26 jaar bakkersgeiel te Gouda wegens verduistering vin een quitantie tot 1 maand vangenisstraf Arie V 18 jaar arbeider te Oapelle a d IJsel wegens misbsndeling tot 15 dajen gevao eBisitraf C van D 18 jaar dienstbode te LangeRuigewside wegens diefstal van geld tot 14 dagen gevangenisstraf O H 8 1 jaar boatdraaier te Waddingaveen wegens hniavredebrenk tot f 75 boete suba 15 dsgen heohtenis P ï 20 jaar koopman in vodden 3 A 25 jaar schepenjager en H J van B ond 18 Jaar stoker allen worn nde Ie Gonda wagens mishandeling van militairen aldaar de beide eersten tot 1 maand elk de laaUte tot 3 weken gevaageniastrai In ds eerste plaats stond gisteren bg verstek terecht U L 38 jaar uitgever wonende te Brussel H i zou volgens de aanklacht 0 of omatrseks 18 Maart j l te Gonda opzetleIgk de eer of goeden nsam van H J J A van de Ven hebbeu aangerand door in het nummer van 19 Maart 1896 van bet aldaar uitgegeven Dagblad van Goudse welk nummer zooala hg wist dat zon geschieden op de gewone wgze is uitgegeven en onder de abnnuée en lasers van dat blad is verspreid alzDo met het kenlyk doel om aan de daarin vermelde feiten ruchtbaarheid te geven tedoen opnemen eene advertentie luidende e Henri nu de Ven colporleor in boekwerken is uil onsen dienst ontslagen lo voor niet betaling van bet coatuom dal ii tegenwoordig draagt 2o voor niet betsling van koatgeid in zgn gewezen logement 3a VOO zwendel en bedr ig sooals teo volle bigkt uit zgn schrgven van 13 Fobrnari 1 1 aan de firraa Hoate bn I ën nilgevera te FEVtLLETOlM 1K Wilfrsd bad niueliieD ileobt geaUpeo on wai daardoor faedeo wellicht Eoo onruxti ttotterdtf dearoio Maria Ia b giatemo arond rroeg naar IhhI gegaao Jl tiflt gy Maria dat kan ik u onmogelijk EOggeo Ik Itea om negea uur naar boven gegaan ik iel tUdeiijk in itaap en ontwaakt atet foor t gen den morgen Sally zegt dat dit mijn geluk ia endat de alBBp mij zal gupezeu Uaria itooü op om heen ta gaan en het ware voor haar telve te wenichen geweeat dat i j niet gckomeu w want al wat Ëdith gezegd bad bad baar onruit vermeerderd Zij was hier bijaa ala eene xondares komen binne alaipen iu de hoop ieta uieuwa te vernemen eenige ukerbeid teu goede of ten kwade te erlangoD Hebt gü ooit het pijnlijke van eene langgerekte oncekerheid ondervonden waarde loxer Dan tuit gy u eaa denkbeeld kaaoen maken van bet geTOel van Maria Letter Zulk eenf oozekerheid ia zwaarder te dragen dan de vrreselijkate werkeUjkbeid Z i verliet Ëditb en ging in het toorbijgaan in de keuken Sallv wai bezig het theeblad voor hare neeatere gereed tt maken en ttond met den rug naar freule Leotfr gekeerd Het wa zeer oobetecm Roturdara althans opzettelgk gesegden Van de Van op die wgie in hel openbaar bg geschrifte hebben baleedigd Uit de verklaring van den belsedigde bleek dat bg half October 1895 als colporteur bg de firma Hoste en Leco iu dienst was gekomen Hj had als zoodanig f 2 8Ü vaat salaris per week doch van alk verkocht boekwerk genoot hg een tantième De agent van da Irma Hoste en Leen Mulder genaamd herbergde den colporteur dte daarvoor f 5 80 per week mout betalen Dit geschiedde onder verrekening van salaris en provisie alzoo met gealoten beurzen ioowel de agent voor Oonda Melder als de agent voor Rotterdam De Zwart waren over Ven de Ven zeer tevreden waarvan door den agent De Zwart achrifUlgk bigk werd gegeven nadat Van de Ven een getuigschrift had verzocht Kort nadat Van de Ven dit getuigschrift in handen had gekregen bleek den agent De Zwart dat zgn colporteer niet meer voor zgo firma doch voor de firma Leenhofl werkte Dit gaf aanleiding tot zgn ontslag waarvan de agent l a Zwart den aboonés te Gonda door een advertentie kennis gaf Daarop volgde een tegenadvarlentie van beklaagde die beantwoord werd door de bewuste advertentie van den firmant Left j De agent C de Zwart verklaarde dat hg Van da Ven f 10 had voorgsKboten voor een caatmm en dat bg tarwgl de colportaar zander zgn voorkennis vqor een and re flrna werkte zijn koatgeid te Gouda bad bigvsn bstalsn Het O M achite het ten laste gelegde voldoende bewezen en reqnireerde wegens smaadschrift f 20U boete subs 40 dagen hechtenis Een drietal boerenjongens mstnit rs t domme gezichten die bg de respclieveiyka eigenaars de onschuld van een pasgeboren kalf zoo doen verwachten verieheen daarop in het zondaarsbankje Hst drieUI G V 17 jaar P E 18 jaar T E 17 jaar sllen arbeiders ts Lopik werd beklaagd in den avond van 6 April j l te Lopik op den Lopikscheo Voordgk met vereeoigde krachten Hetje Kara moedwillig gewelddadig asugegrepen en in een wetering geduwd te hebben Alle drie de bekisagden ontkenden het ten laste gelegde Uit de verklaring van Metje Kers een blozende iSjarige boerendochter bleek dat ig op gameiden dag laat bad gehad van de drie beklaagden die baar op den openbaren weg om eau de Cologne badden gevraagd hetgeen zg had geweigerd Een bnnoer had baar daarop toegevoegd Dan zullen we je van avond wel vinden t maar niets buitengewoon van Sally Mevrouw Lester sohgnt ieU beter te itijn Sally merkte Maria aan terwy zij in gedachte bet tafelIdkeu waaV Sally brooti need tuiachen hare vingen frommelde Ocbl gromde SaUy zij sou nog veel belér xijii ala men baar tieohta met rust liet Waarheen is m jn broeder gegaan vroeg Maria want zij wist niet of isg aen de reis naar Great Cross gelooven kon Satly hoorde aan baar toon dat zg in angst waa tg zag den beoiauvden blik Mes en brood vielen haar eensklaps uit de hand Als er nieta met hem wordt aangevangen zijn wij allen verloren Hg is o bet punt om krankzinnig te worden dat is hij en all htj niet uitDaneabeld komt dan Het twggan ven de meid wu iteiaprekender dan allea wat zij had kunnen seipten Ken klagend ge luid was Maria s eenige antwoord O Sally zeg mg alles I Ik kan die onzeker heid niet langer dragen Is hij in den verloopennacht uit geweest Ja bg wsa uit freule iMter en ik zou hetvoor u verzwijgen nIi ik mg niet verplieht achtte te spreken Ik zeg u dat er iels gedaan moijtwordeD Ik Ueb my gebonden alsof ik van hetitroopeu niets merkte dit U te zeggen ik roerdedat punt tegenover hem niet aan ik zeide alleenaan juffrouw Bndillion wat n j op bet hart lag het baatte niet maat nu wordt het te kras Hg ia gisteren avond uitgegaan terwyl ik bezig waa joffrouw Edith uit te kleeden want het erw kiad ia nog i wak Toen ik weder beneden kwan mm k ont Dei a unds paeaeeerJe Metje Kers w r den LopikKhen Voordgk waar opnieuw de drie jaigees die voor de hofstede van de Wed Ui Oier stonden te praten haar laatig rielen Om van hen af te komen offreerde zg faun uit eigen beweging eau de Cologne doch zg weigerden grepen haar met geweld aan en nadst een der aanranders had gezegd aJe hebt al 18 jaar geleefd da a lang genoeg we lullen je non masr verdrinken a wierpen zg haar met geweld in de diepe wetering langs den weg waaruit bet hevig vereohrikle meisje zich gobeel alleen wist te redden Na bet volbrengen van dit heldenfeit namen de drie beklaagden de vlucht Het bleek dat de beklaagden in vereeniging met ren fierden persoon het den meisjes te J rsveld dikwgis lastig maken Tegen elk banner eischte Z E A 15 dagen gevsngesiastraf Den 29en Maart jl bevond T J Natzgl Bieb op een hoogeu tweewieler op den Rot terdamsohan dgk ter hoogte van Moordrecht In zgn gezelschap varen twee andere wielrgdsrs op safeties Op eeo gegeven oogenblik passeerden twee personen waarvan er een den andsr een duw gaf zoadat deze legen den hoogen tweewieler vloog die met zgn bergder omsloeg en b hadigd werd Een der twee personen volgens de aanklacht de 21 jarige Moordrechtsehe arbeider A P keerde daarop Skiug ea gaf den wielrgder heveadian een geroeligen slag in t gelaat Bak aagde kon zich wel herinneren dat hg bg het paasearen der wielr ders driftig was geworden omdat zg bgna den gsheelen weg beatoegen doeh dat hg den wielrgder iu quaeatie had geslagen wist hij eenvoudig loiet Eenige getuigen die het gezien badden waren gelukkig iets beter van gehengen Het O M zeide hg de toelichting van zgo requisitoir deze zaak die feitelgk niet van beteekeois was te hebben vervolgd omdat het feit te M rdrecht is gaplsegd dat op dit gebied een slschten naam heeft s Winters worden er acbaatseurijders en s zomers wielrgders gemolesteerd Z E A reqnireerde derhalve bekissgde s veroordeeliog tot 1 week gevangenisstraf Uit Batavia wordt gneiiid Ueoeraal majoor f J K de Moalin tot oog chet fan den generalen eiaf thani be noemd tot civiel eo militair goorerneor ran Atjeh en oaderhoorigbedeo zal zioh Zaterdag B i ioachejrao oaar Atjeb e De correspondent der N R C HÏnt Het vijfde bataljon keert mei da tweed bergbattery naar Java terag e aaapt bet was toan omstreeks negen uur Ik weehtte htèr in de koude want ik had mgn kaukeevuur uit laten fiaan tot twee aur in den morgen en toen kwam hg mnt den heer Lydney te buis Ik heb van moeten zgn hoed gezien freule Lester en oen wiet ik geno ik wist wat er den vorige naebt gebeurd was r Hebt gü zgn hoed gezien F stotterde Maria I Dat oQde vilten vod dat h j gewooel k draagt hij bezit nieta anders Kr was van binnen zwart krip in gespeld voer ds meid voort terwgl z j bet mea opnam en een ruk nan de kont brood gaf let wu er uitgetarnd slechts een speld en een klein stukje krip hing er nog aan Maria sloeg de bevende band aati het klamme voorhoofd en kloppende slapen Zij had dit allee gevreesfl maar de bevestiging trof haar diep Zij bad in haar angst allerlei visioenen van gevangenissen en reeda zag zg Wilfred in hare verbeelding achter de tralie zitten Willred voor wiea zg haar leven opgeofferd zou hebben I Ik nam er de speld af eo verOrandde bet lee Igko stokje krip voer Sally vooH En ik kan u beUsigen dat het minste geraas aan de deur mU van da j bet tiart in de keel deed klopoen Ik daokt telkens dat er dienders aan de deur kwamen Als hg gevangen wordt genomen freule I ter dA is het met zijn rronw gedaan zg zou het beetervee Zij heeft tof nu toe geen erg in het gebeurde Is hij werkelijk aiar ireat Crosa gegaan f H ik geloof het wel Ik geloof dat hy nietin Daneabeld durfde blgven tgne onrust den gan seben dag door waa vreeeelijk om aan te ziou t Ik heb geea enkel woord tegw hem willen zeggeni by Uit Batafia eeint mea oader dagt k aiog van giatertn Do colonne die naar Üro ag lUba ia ge weeet ia teraggekatrd tweeeavalerietii erdaa gewond lieden beeft eene actie tegen Ikfoeog Kali plaat £ ene colonne gaat er op oorlogeecbepen orer Lanenga keen en oene ooloftao or r Lamjeng Ücaeraal Vetiar kaert Donderdag naariatt terag By bet departement ran koloniën ie bet rolgeode ran gisteren gadagteekende telegram van den aoDverneor Oeucraat Tan Ned Iadil batrefteode de krygiferricbtiBgen in Atjeb ontvangen Gisteren over Beradin Olitaraeu aaar Kroeng Baba Bevolking in de IV Moekimi rnaiig AUeen beooitea Kroosg Haba vnir ean aan klflioe bende Two aTaloriaton wartUn liebl gewond Eenige dagen geleden mré door een boot der atoom boot maat eehappg Alkmaar Packet op de Zaan by Zaandam een roeiboot orerfaren met bet gevolg dat de maa die daarin waa Ttrdronk De directie beeft aan de wedaw f 4 weeke toegezegd tot baar jo igsta kind tbane 3 jaar M le t van 23 jaar bcolt bereikt Uit erkenteijfkbeid roor de roreleiyke gift door H H M fil de Koninginnen aan h t neoeioenfonda der Kon Ned fabriek van J M Tan Kempen Zonen te Vooraoboteo geftcbonkeo bg gelegenheid van haar teetigjarig beelaae bebbeu do werklieden dier fabriek eene kenrige afbeelding in zilver van Rara Majejteite pantaerdek oreDaohip Koningin TVilheloiiua der Noda landeaaan H M de Kontn in aangeboden welk buldebtyk welwillend ie aaoraard Te Uildeabeim beeft een joogmeneeh t or lyn liebtziooigbtid iwaar meeten boeten Hg wilde voor agn rrienden ala tTunripowere optreden eo na n daartoe beniine ia tgn mond dat by over e n braadenden lucifer ion pnwen Toen ereowel de eerate droppel met do riam ia aanraking kwam iloeg dete in den mond van den onbeabnae aoodat iol vnor nit lyn neue kwam en by tentond bewnetelooe op dan S rond viel Zgn vrienden wikkelden i a aoold adelgk 10 een banddoek om de vlammen te imoreo waarop mon beo naar bet gtithnte Torfoerde By ii nog eteede bnitoa kwak maakt bet nu al te bout Waartoe zou de beer Lydney met hem md Bjjn gekomen vroeg Maria aantclaod Bally wierp haar hoofd leehead in denXnek Zy hebben be boer ik opgepekt omdat hj op den Hall zou heb wa iogebrokn Die dwalen t Dat zfj n u begnjpeu dat de heer Lydney daar niel toe in aat ia Ik sou hem ala ik wil le beel wot2nndu kunnen vertellen Wel ky ia tot op den huidig 1 dag de reddende eegel ven myn meestor pwei t on beeft ken dag eo nacht nagegaan om hem o p den goeden wog te bonden I De beer Lydney bleef nog een uur nadat zij te buia gekomen waren bij ham hg giae niet weg voor drie uur midden in den nacht j by had hem opgewaebt zooveel weet ik er van omdat bg bang was dat hy kattekwaad lou uitvoeren maar hy wiat nieta van lyneUplabneB voor dat ket te laat wai Ja de tbeer Lyooey is den Hall bt non gegaan voer Satly voert op rea toon alsof aji eene deakboetdige vergadering toesprak maar kg deed bet alleen om myn meester er uil te kaUn Hij had mij beloofd Wilfred ie het weg te houden zeide Mana zaekt Kn bg hooft tyn woord gebeudoa ala menallee wiet op eene manier waarioe weinige men sekea ia staat zouden zgn zeide i alty met geestdrift Kn waartoe boeit hom al üjne moeite güliend nab t zoo met hem aflooplF Het mes viel Hally uU de baodk Maria stond bevend voor haar Wat cttlleu wg aanvangen Solly F Qy begiypt ligt dal wy den heer Lydney niet voor bem knairtn opofferen HW9fM