Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1896

7 11 7 81 8 88 7 88 8 8 8 13 V 7 30 8 11 8 47 4 40 5 31 8 17 4 80 f 8 17 4 87 8 84 8 04 8 41 8 10 1 81 47 Directe Spoorwegverblndtogen inet GOUDA Zomerdien t 1896 AaogevangeD 1 Mei TUd vao GreeDwicb eOUDA ROTTIKBlM 11 18 1 84 3 80 3 87 11 31 11 88 11 48 11 88 1 44 4 8 4 18 IIOTTIKBA H 8 O D D 4 10 18 11 80 11 17 1 44 10 7 47 ADVERTENTIEN 18 08 1M7 7 48 8 0 000 DA DB N HiAO OOUDA Hua 6 617 107 4 1 60 8 18 8 4810 1111 1811 1 36 1 44 8 40 4 04 4 33 8 17 117 18 7 68 Tl8 8 81 Voorb 6 67 f 1M7 1 41 4 88 18 9 34 Z ZuwS ll l M è r 1 61 I 4 83 0 80 8 43 Ze M 8 tS 10 4r 1 08 8 04 8 39 9 89 enadi 8 137 608 139 18 9 47 10 18 10 84 11 06 11 88 8 17 3 14 4 08 4 818 16 8 47 607 488 i8IO 1010 18 StODi te Bleuw jk KruUweg eo KaotdarB Leidwkeiid ei Hekeiderp U T I I C H T S O V D A Dtraokt 8 33 0 0 9 31 10 10 33 11 88 11 60 3 08 3 61 4 46 8 81 7 80 JTeeidei 6 18 8 11 10 11 11 66 4 18 8 88 udeweler 7 87 8 18 10 11 4 14 Ooida 7 11 8 38 9 84 10 10 10 44 11 1011 111 11 8 46 4 3 1 17 7 08 t tl y AH8TIIDA M O D D A AMlterdAB 0 Sk 7 18 10 41 1 14 1 68 4 41 0 18 7 4S 9 48 aiMd 7 11 8 18 10 10 M 11 tj4i t t 8 40 I 40 1 49 11 10 8 18 8 14 8 6411 10 06 t 10 18 10 87 66 8 8110 8111 48 OoUi 7 80 8 88 0 37 10 18 10 48 11 16 11 18 11 18 1 17 8 47 4 46 8 rt I 84 7 14 J 49 U 11 40 4 87 f 11 11 11 4 8 08 1 11 18 1 03 8 10 10 48 11 80 11 48 11 46 1 08 1 6J 4 17 1 18 6 616 117 44 8 a 0 1 DA U TKICHT 10 67 11 86 1 10 11 14 1 17 11 11 1 46 11 4 1 17 3 68 O V U A A U a T tl D A M OaudA 4 87 8 11 61 10 87 1 10 4 11 kmMtifm e II 8 14 1 11 M li 1 l l l Ia bet JuBi aomuier rsn h t U Darmstadt fftraobgatad tgdicbrih tot wuberming vad di r D wordt getproken over bet koluiiale trftQuport van le ead kwurteji uit Egypte eu Tripoli I 40gi deo poorwfg Brioditi Ht Qotthard wordao zij door Duittcblaod oaar Ksgoland Ttrrocrd om daar atf lekkeroü gebruikt ta wordfD Alleea m Maart za fl bet artikel wordvo er 258 000 veade kwartaU otflrgebracht wctk aaotal oa verloop tho de maaaden April Mei en Juni tot twee mil lioi a ateeg Atle traoaport moet door Uoitacblaod piaati hebben omdat iu Viaokrük bet varvoer boiteu deo jtchtttjd lerbodeo De kwarlela wordea m aNtaI aao de noordka t T D Atnka gevacgeo en by hooderddaiseod te gelgk per itoomboot Tirzondeu Het vorige jaar toen bet verbod vao verzea d u nog uitit ia Frsokryk beitond kwamen er te Maruilla tuitcbeu de I4 ea 2 millioen lavende kwartels aaa oiu de reis per spoortrein voort te tettan Men kan zicb oorstflllen boe groot het aantal dier arme diertjes mo t xyn die iu Afrika gevsngen worden als mnn bedenkt botveten er reedii m de netten sterven die dan bier en dasr voor ean prysje verkocht wordvn Anderen gaan onderweg clood vooral in Egypte eo Tunis wtar du vervoermiddelen uog teer primitief zgn Dan voli t de x ereis die ze4 of zeven dagen dourt n die de arme dieren in z er Inge kooien dooden eu levenden bfjeeD moeten maken eo men kan b gr jpen in welkeo toeatand zg aankomen Volgens de laatste berekening sterft er dan ook ongeverr 60 percent vaa de oit Afrika verzonden vogels Iu Italië ja biJna overal iu Midden Europa bemerkt m u zeer goed hoe de kwartels in den loop der tgden in aantal verminderen tot zeer groote hchade voor den Undboiiw Het is ie wenscben dat weldra Italië DiiitHcblaDd eu witsarland het voorbeeld vau Frankrgk aulteu volgeu en hst Irnnsport verbieden zoodat bet vervoer vitn levende kwartels door geheel Kuropa ophoudt Door bet hoofdbeetoar van den Nstiooalen Z iderieebood is aan de burgemeesters to geEonden eene brochure van zljneotwege oitgegevflo getiteld Ken kort woord asn bet Nederlaodsche volk met varzoek deze ua letiog aan en leesgezelschap in hunne geBMiite ke willes gaven Utt Ooatstellingwerf sohrgft men aan het H b ad Uit bet gerachteiyk onderzoek betreflendede uak van den gedetineerden ontvanger dezer gemeente is gebleken dat by niet alleen gelden Serduiaterd beeft maar tevens zich heeft schuldig gemaakt aan valsohbeid iu geschriften vooral op dan ontvangslaat van den hoofdeIgken omsls J Het onderzoek wordt voortgezet Een aan den drank verslaafde weduwe te Ngmegen werd Zaterdag wegens buursonuld garechtelgk uit bare woning geiet terwg haar tieurig ioboedeltje op straat werd geplaatst De weduwe zag noch naar bare kinderen uocb naar baar ioboedeltje meer om zoodat liet laatste thans door de straatjeugd geheel is vernield terwyl de kinderen door een buurman zgn opgunomeu Pogingen wordeu aangewend oni de kinderen in een geslicht te doen opoemea Een oiibegrypetgk voorval beeft volgens bet Haagscbe Dagblad onlangs to KqnstaiïtinopDt plaa B gehad Twee matrozen te Kmyrua achiergeblev n van Ür Ms A kmaar waren daarna tot Koustantinopet afgezakt eu kwameu zinh daar hg de bevoegde autoriteit den consul metden eo iu arrest stellen Geen gevangenis beiittaude verwees de ooiii il ze naar de Nederlandicbe iiaTen kajuiten bftaalde dagelgks 5 piaster 55 oetit per persoon voor hun onderhoud en stefïle ziob in verbinding door naidd van geMntiohap eo baiteulaudsche laken mut narina la sOravenliflKc 8 80 8 40 8 47 8 84 l 8 1C 7 18 7 7 18 7 98 7 4 7 18 l l8 17 08 1 8 84 8 30 Isnav Itaordnokl Nlnwnknk 0 mU Kttlerdiua 7 aotUrduD OtMlU 1 10 Ni wnk rk v i l8 liocrdiwkt t r U 7 41 8 47 l b 7 88t 8a Tcwrb 8 07 8 08 K c 8 11 a lS 10 7 Uoti 8 18 1 88 8 08 1 11 10 11 Uudiw 8 80 Wondei t 80 8 11 VtlMll 8 18 8 18 84 fO ll ttottdt 8 11 Na 33 zegge drie eo d rtig dagen waofatea kwam het antwoord dat de uzriae ücb die luidjcfl niet kau aaotrekken dat lij de koiteu au transport naar Holland niet wilde of kon betolflo eo dat tg maar op een ander oorlogschip moesten wachten De consul tea einde raad heeft ben toen door middel vau den havenkapileïo doen aaonion teren op evo Kaiielache b jot als stokers Ziehier dus htt vreemde g val dat twee gedfserteerde luatrozea zich uit vrge beweging bij de Nedtrlsndscbe volgens Marine niet bevoegde antoriteiteu komen ie arrest begeven en dat die Botoriteitna dan genoodzaakt ia om beu in buu vergrgp desertiv te stgr o ja het Zttlfs nog Ie verergeren dooratamooitvriog op een vreemd koopva irdyscbip De zaak is iuterressant uit recbtskuadig oogpunt eu aanbevolen IU de aandacht der rechtsgeleerden Het Comité tot verbetering van den maatscbappflgken en den reohtatoaetand der vrouw in Nederland bv 8taande uit de dames Jeltje de Uüsch Kemper H H Scholteo Commeliu M van der Laan De Joode H BoddaertHrbuurbeque Boefje eu de beereo mr E Fokker prof W L P A Melengraatf prot V vau der Vlugt en mr J C Overvoordf stelt ziuh voor een adres aan de Koningin te richten waarin wordt verzocht het verbod tut bet onderzoek naar bet vadericba op te hefleti Iu breeden kring wordt adhaesie aan dit adres verzocht waarin o a het volgeode tot staving van bet verzoek wordt aangevoerd Waar oodtgds bet onderzoek naar hst vadar chsp hier te lande uagaooeg onbeperkt was vrggelateu zonder dat dit tot orustige bezwaren aanleiding gaf heelt de Fraosche overhoerscbiour hel verbod gelj acht Kooder dat voor ooi land de geringste aanleiding bestond het eerst aau het kind verleende recht hem voortaan te QDthooden Hoe streug men ook oordeelea ov r gemeenschap builen bnw iyk het kind bieroit geboren is onschuldig aau den misstap zgner ouders Deze zgn aansprakelgk voor hel gevolg bunoer daden en bei besef dezer aausprakelgkheid wordt verzwakt door eeoe wetsbepaling die bet onderzoek verbiedt naar den met vrgwitlig erkenneuden vader Door de thans geldende regeling wordt alle last voor het onderhoud van het kind geschoven op de hiertoe meestal te zwakke ichoodera der moeder en wordt aau bet kiad in den voor hem toch reeds zoo moeÜgken trgd in he teven alle aanspraak onthouden tegenover deo plicht vergeten vader Deu vader die zedeiyk dezelfde verplichtingen tegenover bet kind beeft als de moed r wordt door dm wet geen veraotwoordelljkl eid opgelegd tens j hg zelf bet vadersohsp arkanne of hiertoe gcdwounen worde in de weinige gevallen in ons bargerlglc jvetboek voornoemd OobillgUTlegenover de moeder is deze regeling in dubbele mate unrecbtvaardig tegenover bet kind De recbtvsardigbeid eischt aan het kind tegenover deu vader g en mindare reebten toe te kennen dan tegenover de moeder on bet staatsbelang vordert cm niet kuustmatig eene klasse te schoppen van personen die niet leehta hanne achterstelling dauken aan den verdorven luaatechappelgheu toestand doob daaranboreo hunne beperking en rechten slechts te wijten hébben aan een wetsbepaling die den sterkeren beschermt ten koste van da vrouw eo bet onsoholdige kind Adressaoten verwgzen naar het Jaoaarinummer vau de DeOids en het Juli numoifl van de Vragen des Tgdst en weoBebeoslecbts bierbg in heriiioering te brengen dst de nsluur lyke kinderen door de ongunstige omstandigheden waarin zy in het bijzonder verkeereo eeoe grootere storfte kans vertoonsu dan de wettige kiudereu en dat de overlevenden maar al te veel aan moreelen ondergang zgn blootgesteld 11 11 11 18 lO tO 10 87 11 4 ll U 11 10 8 88 11 11 l tl 11 11 1 81 18 88 10 88 10 4810 48 a i 8 18 lli N H 4 t B 3 17 4 36 3 34 8 60 6 07 Nagenoeg overal zegt het adres verder waar bel verbod van het onderzoek naar bei vader sehap nog gAfepf mat kleine hepatkiog is gebattdhai d o nbaren zich meer eo meer ladctoaB van een opkomend rcchUbewostzgo dat zicb verzet t eu het onrecht het aatourIgk kind aaogedaao door hem in zgn kaoiop leven te beperken door hem bet recht te outboudso kteun ta zoeken hg degenen zgner ouders die hiertoe gewooolgk bet meest iu staat IS Ook in Nedarlaud uit zich steedi sterker de wensch om dit verbod uit onze bnrgelgke wetgeviug te doeo verdwgoeo terwgl de hier tegen aangevoerde bezweren denkbeeldig of overdreven geooemd mogen wordeo De ééoige geredde pass iar van de Drummond Cactle bad bot no 13 een uammer wanrup vele pa aagiets oit hgg loovigh id weioig gesteld zgo omdat er ia onze verlichte 19e eeuw oog manschao zgo die bechteo aan een tongeluksgetatc Maandag zgo de Utrecbtsche academie feeateu geopeod met de ootvangit van de ond studeo keo reQniiten Da rector van deo Henast van het stadeoteakorps jhr H A van Karnebeek b ald eene statige ieeslrede waarin kg de oudUdeo deed opmerken dst sg dnzeltde boog chi ot terugvonden oit hun jengd 1 festgemauert in der Rrde maar wat deo vorm aangaat van stjle Louis XlVt overgegaan io LooisXV Ór Blom Coster antwoordde daarin de medadeeling vlechtende dat hg zentig jaren geleden als student aan ds toetrumfeesteo had deelgeaomeu Na afloop van de ontvangst werden zes reunie dioers nehoaden eo wet vari 1844 lb49 18 i9 I874 1874 1880 18W1 1Ö80 188G189I eu 189 j Des avonds was er feest in Tiroli In de pauze reden de beraateo van Uo tergk Boogarge en Bohemen gevolgd door net witte vendel eo voorafgegsan door zes baiuinhlszers den tuin binoen eo nadat zg waren afgestegen betraden zy na eene korte wandeling door den tuin bet orkest waar door elk der herauten acbtervolgeos de proclamatiën van de hooge personen in Oad Holtand cb werden afge kondigd Vervolgens reden zg de stad duor waar in de straten afdrukken der proclamaties met kwistige hand w rden verspreid De vraag naar loegangibewgzen voor de Kidder hofspelen ia verbazend groot Ër moeten knarten van i 7 50 verkocht zijn voor f 25 De ooiavaarsdieven brachten Zaterdag avond teg n 0 oor een bezoek aan Hooge Zwalnwe maar werden door deu beer A C tu andere ataeentenar n dia met hem waakten zoo hartelgk outvaogen dat hun voorsevst de lust eo ds moed wel zal ootnonieu zgn om iu die gemeente terug te komen Door de meefit voornitstrevenden en gearanceerden onder de wielryders te Amsterdam ie een WiKlrennarsboodc opgericht Nu nog eeo auti wielrace8boud en we tgn alweer volledig toerust Da volgende wgzigicgen en aanvullingen zijn aangebracht 111 de apaarbaokwtt vau 25 Mei 1880 Sibl no 88 d or de wet vau 20 Jali 1895 Btbl 00 135 waarvan Ie wetenschap voor de inleggers bg de Hykspostspsarbauk van belang kan worden geacht Uet maximum tegoed waanan rente wordtuitgekeerd is verhoogd van 800 tot f 1200 terwgl bet voor vereeuigingen stichlingenen fondsen van maatscbappelyk of godsdienstitf belang of tot onderling hulpbetoonop f 2400 is bepaald De voornaardea welke ten aanzien vaoterugbetalingen kunnen worden gesteld zijnuitgebreid eu gewgzigd in dien zio ditthans voorzieo is in geval van overlgdenvan deo persoon die de voorwaarde maakte alsmede io geval de gebeurtenis waarvan det rogbetaliog afhangt nimmer plaafci heeft 4 80 4 87 8 4 8 11 8 10 1 80 3 44 1 84 1 01 1 08 1 14 4 04 4 17 Ingetrokken is de beVoegdb eid van den man om verzet san te teekcuen tegen terug betaling aao tgna vrnaw om zelf t ri betaling te vorderen van hetgeen op eao spaarbankboekje te haren name verseholdigd ia 4 Omtrent de bavo dheid van vader ofvoogd om als zoodanig terogbateliag te vorderen vau het verscboldigde op boekjes tennsme huooer minderjiirige kinderen of pupitleo is be Miald dat iodian deze den leeltgdvan 12 jaren hebben bereikt vader of voogd ter verkrggiog dier teragbelaling de mach tiging des kantonrechters behoeven 5 Uitgebreid zgo de gevallen eo ds voorwaarden waaronder eeo doplicaat botkje kao wordea verkregeo en verminderd ia bet kostende bedrag dier boekjes van 50 tot 25 o ot terwgl tiet imperatief voorschrift omtrent betaling van duplicaten facoltatief is geworden De gelegenheid is opeogeateld om door tussebenltomat vao de Hgkspostspaarbsok Naliooale Scbo d aan te koopeo ten behoeve en voor rekeniug vau die inleggers wiet ti goed het toelaat mite dit t goed gedurende 3 mannden aan het tgdstip der aanvrage OOM iddelgk voorafgaande teomioste j heeft beloopen vao bet oomioaal bedrng der ver langde Staatsschuld De reuien van Ü root boek loschrgviogea door tosBcbenkomst der Rgkspoats paar book bewerkstfltigd kouoen door diezelfde tusscheukomst op machtiging der belaoghebbendeu kosteloos worden ingevorderd omdan ambtihalva ala inleg op bonoe spaarbaokboekjes te wórden ingeschreven terwglvoormelde machtiging of procuratie vrg iavan zegel en van de formaliteit vso registratie Beperkt zgu de reotiterlgke machtigingen som noodig voor de invordering vauipaar bankgelden door de weltelgke vertegenwoordigers vao inleggers die het beheer vanhunne goederen hebben verloren Uitbreiding is gegeven aan de vrgttellingvan zegnl en registratierechten van stukken iu sommige gevallen aoodig voor inleg tnterugbetaling van gelden In oitzicht is gesteld de mogelykbeidvan een anderen reotevoet bg algemeenenmaatregel van bestuur vaat te atellen dochniet dan na Igdige wasrschnwiog en ala oitvloeisel van de oiinwe wet zgoingevoerd spaar bank zegels tot het doenvan inlagen ad f 1 ter vervaogiog van detot dus ver voor dat mü gebezigde fran keerzegels Tr Ë3U eo ander is oitvoeriA Mchreven en op duidelgka wuze tocfgeticbt in Jen pas verscheoea nieuwen Bpaarbstikgtd8 vfelke ad 10 centc aan atle kantoreo der posta fyen verkrggbaar ft Over het jooroalistieke ongelok Woensdag jl met de kabelbaan te Boedapest voorgevallen meldt het Hbl nader het volgeode Het paleis vao den minister Banffy waar aan de dsgbladschrgvers eeo avoodpartg was aaugebodeo hoog gelegeo eo oaar de stad Boeda aan de rivier kao meu van daar afdalen langs een hgna loodrechten kabelspoorweg Oe eene wagen gaat omboog terwgl de andere daalt eo een stoomwerktuig in de diepte brengt het stalen koord io bewegiog Vele gasten wareo in rgtuigen gekomen die langs eeu omweg boven komeo maar de meesten giogeo met den fuoicutaire oaar Pest terug Toen lueo deo slag hoorde begreep iedereen dadelgk dat een ongelok gebeurd was op deo Jiabelepoorweg De gasten verlieten dadelijk het pnleïs en de eerste minister giug onmiddeliyk naai bet station om te zifu wat hg doen kon om te helpen Slechts tot hatf 11 gaan om de vg minoteo de wagsna op en neer De gasten hadden de beambten overgebaikld nog na den bepaalden tgd met bet werk voort te gaan de dalende wagens werden over old de conducteur was reeds oaar huis eo eeo stoker niet met het remtq stel vettroowd nam z plaats io en naaweUjka was de drievoudige wagen in bewegiog of met wilde netheid stortte hg omlaag Het 8 67 10 4 10 11 10 18 10 17 8 48 8 47 1 84 10 01 10 07 1 11 7 16 8 6 7 46 8 16 8 09 9 07 10 14 1 18 10 84 9 84 8 41 8 48 11 10 11 10 aiteiBd ru dia dtlenden wigtn werd Terpl lt rd ta de eiögeade wagea werd ereaeeit terbrgtdd Nteaiaad werd gedood nur dei eecretari Tio deo mioiiUr moeiUD b ide beeaea wordea afgesat akele peraauoDea kregen boofdwoadea aiur geeo hanovr werd swaar gekweUt Kr wirea ook Nederlaaders ia deo treio doch geea bonaer werd gedeerd Bianea eer kortea tgd kwameo wageoe met braocanli aa pleagiaiteri orer de groota ysereo braggea raa Peel laarenoen Mto bleef helpea lot 2 uar io deo oachl 0e harddraTerg rer eQtgiag Vooiwaarta te Oodawater heeft beilotau liit jaar wed r eea wielerwedelrgd ta bondao eo wal loor amateur roorKÏea raa rijbewgzeo rao deo A N W B Prgien 1 gouileo 1 rergold tilvereo l lilreren en 3 brjoieu medaillee Da wedttrgd lal pitau bekbea Dinidag dea lldea Auguitoi dei roormiddage terwijl dea namiddaga eeoe barddri erg zal gehouden wordeo tao paarden die oooit hooger prga wooaen dan I 200 De politiek op den kaneel Door de predikanten drr Ned Hen Qemeenta ta Haarlem werd Zondag de aanneming der kieaaet dnor de Tweede Kamer in bet gebed bedatbt De weaach werd uitgatproken datde bealiaaiog der Kamer ten ragen lan het Nederlaodaohe Tolk zou aiJD Da lergaant Kogge die deo razenden aotdaat io de grenadiarlkaurae te Bruaaet bvdwoog ia tot premier veigeant berorderd en iu particotiere aadieotie eotrangeu door prini Albert den troonopvolger die hem zyu portret in gouden Igat met eigenhandig geechrereo opdracht ecbonk By de iowgdiag ran een gedt nktaeken roor de itrgdera fan 1870 71 te Hockenbeim in Baden werden xoogeoaamde rolkeapelen gehooden o a maatklimmen £ en mut riel om terwgl tich een H jarige koaap daarin beroud De jongro brak de nek en was dadelyk dood BullenlaDdscli Overzicht By de sanataande vetkieiingen io België belooft vooral van betaog te wordeo deo omvang te leeren kennen van de socialiatuche bewegiog voor zoo er hg oit den oitslag cal vallen te beooideelen Men herinnert zich het rerrasaend insultaat by de eerste verkieziogao ktft ktens de nieuwe kieswet Da seeiahstiscke party trok de Belgische kamer binnen met eeo getalsterkte gelgk men io geeo ander laad by de veroveriog vau baar eerste parlemeotazeiala had aanschouwd Meo behoeft geeo aoeialist te ijjo om to eoostateerep dat haar tegenwoordigheid io de Delgische kamer goede vrnchteo heeft opgeleverd voor de arbeiders Niet alleeo gaveo de socialistische afgevsardigden blgk van een groote werkkracht by bet iadienao vao eigen wetsootwerpen betrekking hebbend op werklieden maar aan hun critiek eo zoo indirect teo deele aao hun invloed mag men het toeacbrgven dat de clericale regeering reeds menigen stap Voorwaarts heeft gezet op bet gebied der arbeidswetgeving waarby de kamer haar gewillig volgde Wat beloven on de verkiezingen op 5 Joti a 8 ons omtrent de socialistische beweging vooruitgang of aehteroitgang Met de toeatanden goed vertrouwde personen nifenfn op te merken dat de sympathieën voor de arbeideraparty io de steden mat name onder deo burgariiand zijn verminderd Vele oniargc Bobikte ambtenaren kleine burgera en kooplieden die iu de laatste jaren zich upaoiyk hebben verklaard voor de democratieche n social iatiac he ideeifn schynen veraohrikt te zyo geworden door het onverwacht incoea der arbsideraparty Op het platte land daarent eo moet da socialistische beiregiog dank zy een yverige propaganda belangrgk aan terrein hebbeo gewoooeo vooral io West Vlaanderen eo io Brabaot Zoo krggi onder de oieuwe kieswet de politieke strgd in België langzamerhand een andar karakter bestond hy iroeger alleeo tosacbao liberalen en clericaten die elkander de heeruhappy belwiatteo thaoa brengeo de socialisten een nieaw element in deo atryd Zg traden wel is waar als tegeoatander der clerieala regaering op doch doeo dit oiet onder de exclofieve anti elerloale leuze de godsdienstkwesUe geldt voor beo oiet als politiek geloofaartikel de clericala heerachappg tterost op groodbesit en reactioooiire begioseleo en dese bestrijdt de arbeiderspariy De Fraosche Kamer heeft oaeenigediscoasie het aanvellioKfikrediet van fra 4 800 000 tot dekkiog van de kosten der Siam expeditie aangenomen Daaraa gisg ly voort met het wetaontwerp betreffende den Trouwen en kinderarbeid Ëen amendement vao Georges Berrj strekkeodeom de wet oiet toepasselijk te Tsrklareo voorzoo n betreft den nachtarbeid den door van deu dagarbeid en den dag rolt per week opalaohtergen bakkergen enz werd ondanks den teganitaad dar commissie met 318 iegen 245 stemmen aangenomen De ioteroatiooale laodboow coaamisaia heeft sergiater ooder voorzittarschap van Mélioe vergaderd Ër waren vertegeowoordigera vao België Doitsohlaod Ooiteorgk Zwedeo eo Zwiteerlacd Mélioe weea op den vrachtbaren arbeid van de taodbouw congresMn door welken reeds een ïnteruatiocale bescherming van nuttige vogels tot stand komt Het Congres te Brussel had nu aan de commiasie opgedragen advies oit te brengeo over den terugkeer tot het ioteroatiooale bimetalliame over bet oot vao eeo ioteroatiooale oonveotie voor de veterioaire politie over scheikoodig onderzoek van land bon wprodncten De commissie heeft zich vereenigd foet den ensch der bimetallieka bondeo en beeft besloten dat het bestuur de noodige stappeo zou doen by de Fraasche r egeering om haar te verzoeken bet initiatief te nemen totdebgeenroepiog van een interoatiooale muntconfereotie Statistieke opgaven bewyxea dathetioL895 tusicheo Frankrijk en Zwitaerlaad gesloten bandelstractaat den handel tosachao die beide landeo teo goede is gekomen Bet totaal san den Franscheo uifvoer naar Zwitserland bedraagt voor het tgdvak van 1 September 1895 tot 31 Manrt I89t fra 145 274 000 d i 42 pet meer dan io hetzelfde tgdperk vao bet vurige jaar De Zwitaerache oitvoer is met 15 pet of frs 7 695 000 toegenomen Het vroeger bestaande tarief had den invoer van FranRche waren in Zwitserland byna geheel doen eindigen Io alte takken van nyverheid beeft de oitvoer van Doitschtaad in 1895 dien van 1894 betangryk overschreden de katoenoitvoer ging met 27 pCt vao 157 5 tot 200 6 millioen M de lederiodustrie met 2G pCt van 132 millioeo de zyde ioduatrie met 23 pCt van 122 9 151 2 millioen de machinerieën met 19 pCt van 133 5 158 9 millioeo de gierindustrie met 18 pCt van 256 4 301 8 millioeo de wot iqdoatrie met 17 pCt van 229 5 tot 268 9 millioen Mark vooruit Keizer Frauz Joseph keert van Boedapest oaar Weenen terog om reeda spoedig zgo zomerverblyf te Ischt tegaao betrekken vroeger don io andere jareo het geval pleegt te zgo wgl reeda io Aogoatos te Weeneo het besoek vao deo Tsaar rerwacht wordt die dan vermoedelgk ook naar Barlyo zal gaan De toeatand op het Balkan schiereiland die langen tgd een bron van zorg en ongernstheid is geweeat schijnt in den laatsten tgd inderdaad ernstiger te zyn dan ooit Men behoeft nn niet al te veel geloof te hechten aao de veracbrikkslgke berichten der Ëagelscheo eo Grieken Maar evenmin mag meo dit doeo aao de offioieele berichieu der Torksche regeering waarin io den regel alle ongeregeldheden worden ootkeod of ten laste gel d van hen die de verdrokteo healeo te ego Waooeer men van beide zgden het gemiddelde neemt heeft men uog genoeg reenen om Ie mogen eonatateeren dat in Turkge de toestand thans oiterst gevaarlgk is Torkys kan zyn lot oiet ontloopen het rgk ia teo doodè opgeschreven al doen versobilleode mogendheden ook haar beat om het oogsnblik der executie ateeda uit te stellen Doidelyk wordt dit gei d in eeo artikel dar K5lnische Zeiteng van Maandag 22 Juni Tot voor korten tyd hebbeo de verschillende confeasies in het grootste deel van bet Torksche ryk rnatig naast elkander geleefd De Mohamedanen leden evenzeer onder de willekeur van het bedorven ambtenaars stelsel als de Chriateuen eo hadden bovendien oog den zwaren last van den krygsdienst Door de Armenische oolosteo is io dezen toestand verandering gekomen Io het Turksche volk tooot zich eeo steeda sterker wordend gevoel dat zgn heerachappg wordt bedreigd door de oogeloovigen het godsdienstig fanatisme is wakker geworden en wanneer bg nieaweopstaodeo io Macedonië Armenië of elders het boiteniaod weer de beschermende hand uitatrekt over de Ëoropeaoeo dan vreezen kenners van land eo bevolking eeo veraobrikkelgken storm die uitbarsten eal over alles wat Cfaristeo heet Het ia heel gemakkeiyk om van de groene tafel af Torkye telkens nieuwe hervormingeu op te dringen die volgens de geecbiedkondige ontwikkeling dei rgka geheel ondoorvoerbaar ign maar met die nota s heeft men alleen dit bereikt dat tbaos kraohteo zyn opgeroepen die tot oog toe rustig sloimerden Wanneer men de Ooatersohe qoaestie met geweld wil oplossen dan moet men voorbereid zgo op dcB ondergang eo de iitam aal zich gereed maken tot aen besliaseodeo strijd die stroomen bloedt aal doen vloeie i en waarvan de gevolgen voor bet Ëuropeesche iatateaatelffti niet ta overzien aya Wegens de sleohta aanvoerders ▼ emiat men zitb dikwgis met de waarde van het TEi ksehe leger eo wel geheel teo onrechte Betkaeosehenmateriaal overtreft dat van alle Ëuropeesche lagers en het zon tot aao het oïterste vechten waaneer de eataatropba komt Vóór dien tgd seSter zonden de Moslemen verecbrikkelgk wraak nemen op alle oogeloovigeo ïo bon midden De Ëoropeeeche diplomatie kan er zich op beroemen dat zy dit heeft bereikt dat ie het loon voor de volledige onbekendheid met de itemmitig en toeitandeu ia Tarkytt waarmede men jarenlang nota s beeft gewitseld eo herrorniingsplaoaen beraamd heeft Te redden ia bet rgk der Oemanen niet meer de bronnen van zgn leveokkracbt ggn verdroogd maar op dit oogenblik koet elke poging om te vroegtydig het vervallen gebouw ta doen springen verscbrikkelgke oAers Laten wij hopen dat deze weieascfaap de kabÏMtten mag nopen om kleine sQerngroaze die thans evenals Servië ploteeliog d o igd tot onroat makeu gekomen achten kraebtïg tot rust te brengeo Daarmede bewgst men der beschaving eo den wereldvrede meer nut dan uet het gebruiken van woorden Zoodra de onrustige elementen iu Turkije weten dat ry hun opstootjes maken op eigen ko teo eo bg de zekere oederlaag oiet behoeveo te rekeoen op beaobarmtog vso boiteo dao ulleu zy den lost tot avnuturf n wel verttexen c DAMES en HËKRËN A van OS A Klo weg K 73 37ü GOUDA Beurs van Ainsterdanie Voikn lolkr l 100 100 lOOl i 100 t i 8I MV 4 V 8 l 1 104 V T l n 110 DU 4 1 7 1 to 7 iU lOO 0 100 lOl is V t iV 8 lOO i aii mm u t 10 vi 0I iOt 113 101 j 53 SS t 161 SI 81 10 101 1001 100 144 185 18 1011 60 100 11 U 1 101 78 105 1M 8 mm 4 14 18 01 tOB 107 108 108 lUV lil 181 88 S8 111 IS ivm S B uisD Oert Ne 1 VV S dito ilito dito S ilito itito dito 3 HnNO a Obl toudl 1881 88 4 ITA UR lasobryving tS 3 8l 6 OosTiNK Obt inpapto I8fl8 ililo 111 silver 186S i PoRTiuii O jli met oupau It dito ticket 3 Iti SLAND Obl Uiutienl 1894 4 dito teoons 1880 4 lilobg Kutba lSSV 4 ilito bij tlopel8a 4 dito iu Koud leeu 1888 fl dito liito dito 1884 h Sri NJS ferpet schulJ 1881 4 Tuaziij ïepr f uv leen 1890 4 lïec leeuingierie 1 deo lefiniuK serie IviüKwt Uzr V ubl Un b Uaiico Obl Hult Scb I8tt l A VsNBZUZLA Obl 4 ouliep 1881 LUSTZKUAM Obtifffttiee IS 18 8 KoTTKaoA M Sted leoii L8B4 3 H ü N A rr UtnileUv aaiid Arendib Tab Hu rtifioalen Deu Maataohappij dito Arob Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Vorsteul aatid s Gr llypotbedkb paudbr S i Nsderlaadsohs bank untt Ked Handelmas b dito N W Il Pao Hyp b pandbr ft Rott Hypotbeekb pandbr S t Utr Hypotbeekb dito S i OosTiNa Ooat Hoag ttaokssiid ftusL Hypotheekbank pandb 4 i AHlaiKJk F uit bypoth paudb 5 Mazw L G Pr Lien oert 8 Mbi Holl IJ Spoorw IIij aand Mij tot Rxpl V 8t apw aand Ked Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Bpio sand fl dito dito dilolStfl dito ft lTiXllB apoorwl IB8J 8 A Kol l 3 Zuid IUl SpwDiü A H ol l 3 PoLBK Warsehnu Wetia n aKiid 4 RüSL Gr Buss Spw Mij obl 4 Baltiache dito uiul Fastows dito taud ft wang Uombr dito and S ICursk Oh Aeow Sp kap obl 4 dito dito obliff 4 AuiautA Cuut Psc Sp Mij ubl 8 Chie Il North W pr V r uud dito dito Wiu St Poter obl 7 Denver fc Hlo Gr Spm cort v a lliooisCeatrsl obl in oud Louisv Il Ksibvill C rt v nsoil Mexico N 8pv Mg letivp o A Uias Kansas v 4 pot prof aaiid N YorkOnUriofc Wotl aand dito Penas Obio oblif A Oregoo Calif Ie byp iu oud ft Bt Paul Mian Ii Hsuit obl 7 L o Pao Hoofdlijn oblig A dito dito Lino Col Is byp O ft CiNAOa Cao 8outb Cert v ssad 7iir C Raltir Ii Nsv Ie h d e O Amsterd Omübus Mg aand Rotterd Tram weg Maats ssod Kao 8tad Amtterdam aaml 3 Stad Kotlordam aand 3 ItKLOta Btad Antwerpeiil887 8Vi Blad Brussel 1886 3 i HoKO Theiss Regallr Oaseirech 4 OosTKNR Staataleening I8A0 TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda lULIuliu iij uunuuijiuiaiiji uUaaiotxlerik ZOJIDAO S K fL Oost B Cr 1880 3 Spamjb Stad Madrid 3 18A8 Nbd Vw Bei Hyp SpobI oert HOLLANDSCHE IJieren Spoorweg MaatscbappU STUDENTIÏFBESTEN TB liTRBCHT RIDDERHOF8PKLËN EXTKA nmm naar HlaUan l $reekt BlUêlraml gelegen p A minulen afêtané tvM Uet Veeutterrein waar 4e Êllééerka tpelen muilen pinul keihen Op Vrijdag 26 Juni 1896 UerliiUiiig THD het Ridderhofspel tegen rcrminderJe entree KXTBMTHBUm an fferAlM Maat en U m4a naar l lreeM WMf tiraal ra lerng niet st ipfsar te I lireht iilr l liilleii JV iir fa llolterdara Mau V 1010 loorm iouila 1083 UtrKht Biltttnut A 11 23 TermgreU Utrecht Bilutrut V 4 05 Mm Maliebun 4 10 i Uouila A 5 06 Uotterdam Maai 5 28 üp deteo traiu ign alleen tpedale Ml lellen geldig verkrijgbaar aan de Stationt op Donderdag 25 uri tot dea BTonda 9 uur geldig voor de heenrelt aUeem op d n ejBlratreln lemg op den eaUratreln eu tut m mtt Maandag 29 Juni aak opée treinen ter gewone itleHêlregeHng Hrijun Ier speciale retourblljelleii Vitr datje geldig Van RotUrdam leKlane 4 M 2e Klam t a W 3e Klaa t M Van Uonda Ie KlasM 2a Klane t to t KlaiM 1 M De Haad van AdminiHratie liet Uedelegeerd Ud tt VAN I1A88BLT Het Wl s sel en Klleclriikgatoor EASEITDS Z 187 WAUMÜESSTRAAT bg deu DAM telephoon 077 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Slnii UKLËKNINQBN Uitroering ran 8pmnlatie $ider tot de meett voordeeUgnte eomUUn 1 Ditgave lan het Maandblad FORTÜNA l per jaar franfo per poet proefnommeri koatelooa WiO üükcl zgn nil d Eclltfe Eikol Cacau i outrani n leMiiuMi gesteld en n iele nroofnemingen ia din 1 bandtil gi konuii oiule den naam dttt 1 uitvindorH Dr Michaellt verraardiKd I op de bcute machina In het wereldM 1 rcomde ótabbliaaouient ran Qdbr StoUwarck te Keulen lieha J FTDie ztLeUf Bikel Cacao is vierkanten buaen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drink voor d leiykich gebruik een t 2 theehfeb ras I t poeder voor een kop Chooolata Ali 1 genaeakncfctige drank by geval ras 1 oiarrliee ilechta met vater te gebralken 1 Terkrügbaai by de ToomuatM B Hl Ap t£eken eu Vi Ka Ke nafta 1 t UO e 4 90 t m OeneraalTMtigenvoordiger ewt Heder land Julh Mattankltdl Amalierdain Kalveiatraat 108