Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1896

35ste Jaargang No TOOI Vrydag 26 Juni 1896 mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst vaH l 5 regeU èt 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n liroote letter worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Dfe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per post 1 70 Atzonderiyke Nommers VU F CENTEN firma Wed V U 144 Gmda Par Vlasch EOODE BEKSENSAP 25 Ct Half BE8HEN en FRAMBO ENBAP 37 FRAMBOZBNHAP 50 De bekende geurige bËÜSËNWIJNEN LIMONADES enz ly lerkrggbaar Orders op de NIEUWE KÜOOE BEHSËNBAP worden na reeds opgenomen Alle goederen zyn uit de bekende Fabriek ran Louis ViausaiiiU te Al en a d Rijn en Tan diens etiqnet roortien De Agent der Fabriek J van OIJK Kleiweg No 2 t OOUDA Ugw V Allerwege bekroond niet Eere Diploma s Genden en Zilveren Medailles benerons Kere Diplomu Jouden Medaille en OrtiScate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicw o L893 is het Wereldberoemd Druiven llorsl HiHiij Kxlracl MELIANTIIE UIT D Machinale Fabriek DK HÜNIGBI ÜEM II K van Schalk j Co gevestigd te QraumtHuiye Oean middel is ol kan worden uitgevonden welke de Mehauthe overtreft het is OHHKHUOEPEIJJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eo verschillende bekroningen getuigt Het veraacht en geneest OHM I U UJIL IJ K de strengsUi hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MBLIANTHB duet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de rele attesten aan de MKLIANTUE beweaen z in de overtuiging dat hare uitnemende eu genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MËLIANTHË is verpakt lu Hacona van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaunwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te i Graveuhage HF Verkrugbaar by F H A WULFF Drogist Markt Gouila E H T IN MILD Veerstal B 120 te nouda Jt BUUMAN Moonlrielu J C RATEL AND Bos op B V WIJK Oudtwaur AK wn MEBCURIUS J J A Montïjn CralK tliHtraat vTfi f Q Grijs Haar meer DE MKl WK LONDON doet de gry e haren binnen enkele dagen verdwijnen inaakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd WM Ëisüht op den hals van den flacon DÊFosa Verkrügbaar in Baeoiu VBU ƒ l lfOA fOfiS by ƒ l VATHUht de Papiermolen te lamla Zeer Nette Gesteendrukte sonlen GELEVERD door K BftlXkMAV en Xn ÜDiida Diuk Min A lllilM M s Zoon JEVRAAGD ten spoedigste een LETTEHZETTEH 7Ü die l ekend zgn met 8MO0TWËRK geni teu Ü6 roorkear A ltlU K IA i ii MEESTEEENECHT Bescliuitfabriek Een bekwame gevraagd te JioUeriam tegen overeen te komen salaris Adres p brief motto Mmttrknerht bg A rea WEEME te ItotUrda PRANSCHE STO0MVEE7EEIJ Cheiiiisrhi Wa scberiJ U VAM II Pf E IIEi llli K li Krulnhad € Rotterdtim Unbrereteerd door Z M den Koning der Uelgep lioofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Specialiteit roor het Btoomen eu verven vau alle Heerenen Dameflgarderobenjalacok alle Kmdergoedereu Hpectale mrichtiug voor het stoom n vao pluche mantel veeren bout enz Gordynen tafelkleedeu enz worden naar du uieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd ot geverfd worden onBchadeliJk voor de gezondheid en volgeni staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek D zyn de pruzen 2 gedaald Te stfionifu goederen als nieuw afleverbaar lu 3 dagen te verven goederen ui eeue week f 1 40 MEIKEESEN f140 Na ontvangst van eu pontwisiel groot 1 40 wordt door mg een postpakket netto 4 a KG met groote zoete Mi iKi ilSEIN jrauco irerzonden mandje geplombeerd Duidelyk adres wordt beleefd verkocht II A m im iit uvRL pj jRXJrs CaUmbora 22 Juni 1806 DK ORAlfDB MAOAMlNa DV Frintemps T B PARIJ S Zenden gratis NJranGO IH Boiieralo geïllustreerde catalogus in d i iill iiKlsclie en Iranioha talen bevatteuJe ki nieuwste mode voorhal Zamaraalioen lonen gerrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JkLUZOT C PARIS üe talon der aleuwete modesioiren 1 morraiul biJlnPrintempa wordenevenoont lutstoloos toegezonden doch men getievs luiilelijk lie verlangde soorten op te geien i n tn jeveerdopruzen te bepalen ïeraendlnaenliaaraUeLanileiKierWereld Do catalogus bevat de Voorwaanlon der lerzesdlngen voor Franco Vracht en Rerh CorrespondantI In alle tulen Cognac fin Rois 1 1 40 de Lller Ou OOSHAO Tl BUIS vaa dk Soeléie Anoayms wordl sel vwd in rvea 1 d bsmUidB fletiohen vaa 5 J lt r inhoud voonlfln vfto hst ntt MtTAu Dr p r VAN nAKSL ROOa P uotUvieli ft I 1 10 I taiult nil rnrkrljKl blJ P U J V WANKUM 1 MELKEBT üoHhaven In de OPENBARE VEEGADERIITQ VAN Kiezers voor den Gemeenteraad gehouden 22 JVSl in de Soeieteit Osh Genoegkn is met 78 geldende van ile Sii uitg ebraehie pteninien tot Candidaat voor de verkiezino op M Jyjil a s jre sttM de Heer G PRII CE De Stembevoeg den worden dringend uitjfenoodigd om trouw op te komen en hunne stemmen oj dezen zoo gewensehten Candidaat uit te brengen iVamens het Comitéi J J BELLA ABT Voorzitter D RUIJTER SecreUris Ilrt Struibure tt is DINSDAR a s open vto s morgens 9 ot s luiniddtgs 5 uur Stooran bootd iean st i ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOU OA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeven eu des nainiddags ongeveer ten vier uur Met deaett goederendienst bestaat ook eeue zeer goeilkoope ï el gelegenhetd voor Paêtagleri naar U L KECBT en tusscheugelegon plaatsen Kaïiloor Xieuwe l eerslal De A enl II 4 IIOEÜBI EK AMERSFOORT AMERSFOOHTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Bescliuiirabriek Sloom AiitomiiUiiehe WalHen iteeltnbrlek Prima WittObroOd is een pmk soort wulotirood vko de buetu ingreilii iiteii gefsbnoeerd ia liier door otrerheerlyk viin suiaak oii zeer goedkoup VOrknjgb ar iu I panvorm gemerkt met twee keepen in elk einde van den rug m I Btuki vuD B ot 7 i ot 10 ct F1 Q PaasOhkrentenbrOOd wordt aa da njnata luidvruoUlau bnla ilatuurliot r I eieron euz vervaardigd ia Uierdoor aeii biiitüii awoou hoerlijk ebak butwelk oiet droog 1 wordt 60 voor deze voórtreltel ke kwaliteit 7e r goedkoop verkr gbaar iS in busvorm m stuk o ao ot 30 ct 40 ot 60 ct 80 ot en als Pijne I Erentenbroodjes van 27 ct Zoet Roggebrood wordt van do smakelijkite aoortou rogge rii leste zwarte I tafuisiruop grfalinoeerd ia hierdoor bgzonder Heerlyk van aniaak te verkrijgbaar I lu gegarandeerd gewicht van 1 Kg IQ cent Ordinaire Tarwebloem wordt ook van de beate soorten tarwe gemalen maar l iB veo minder fijiie on hinuke sortoeritig dan l rima Cari Lbloeni wordt apocilal aanlievolou als uitstekeud gescliikt voor beliangersmeel om met water gukookt plakatijraol vsn I Ie malen en ia Verkrijgbaar in Vi Kjg pakjes van 5 ot Onze dëpótbouders mogen met duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Oni e artikelen zUu uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépót iiouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekatitela en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I een dépöthouder mat klein gezin gevraagd tegen vrU woningbuur I matig vast loon plus flinke promsie en nanoo vrachten dor volle on j ledige kialen Het groote aantal zenuwkwalen d hMfit MHyptolUic nnvvkwaUB 1U44 nndt wighMl Dm uu tt wUaÉ c i hrtT wtrkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE airi vpBrltmlRB Bn ganBiiaa binaen kVrtaa tiid raada da 3la dnik vBraelianan IB Dit boekla kavat nlat aUaaa veae hal aaeSa rabliBk vantaaakaia vatklarletaa amtiaat heT waaan dar 2laswan IheraSsaa aUmala lallt la wuaaplia tenllaa varkracan attwaAliik maai ook vialt maa daWa watéaaSanaUlte verliaadaUaaaa alt da lluli bfadaii dia aan daaa taaaaswljaa lawUd aÜL saaaSrSEaiulft va lal v caliünalitmBa vao boonaplaatatajfanaaakaaillnn dar waiia linUalSrMdrdMÏa SS aaallrtkaM taHrila raakaaaBiaal iC StalBiraBar M Sr arat BaBr rKwaaMar aaa M WMhklck 14llÜ4Mi wKvft7 d k ii u ken n a hr ïSrt uJÜSL y rt M fciM iltMtoothaM llah n Sfca n B ai oor berqart troir n wei an noc llMw ta 1 oadar Miwwkoadif betaindetD K w Bit lEiJn tnut door d b k Dde mldd tTkU aaSMCtafMT an kondvtUrkaur wrijven eleclnMer ii itooulooi of iMlHid ii nen iim1m of laaMut kuuwc kwMlj M4u b bb n an tan ilotl ii die r M k I timw hMMffhSM AuSn rvden ïMïn wagma ▼ nohUnaftlon aji i i aaiAaadaiirf aBaatta vaaha vardaatriaa ta bat aM bM lja m MnNflMM MUirtHiw aa i7akar erilM vD r M mbw rirakknda aïir ladar bMMMM I 1 vaal mat bat haold waritaa n taaiteütka lif h hat boren vennalda v rkje aan WaA 1 woidt door i at ilui vu MamwIIJAcn ook it n malilM llirianria aan bitikiaabt u krialilalillbiri ook KUt taiwda nm aaa laai artoafla vaal mat bat haold waritaa va KaaateUlk rwMttTirSS ap auvni kaataJaU an franoo vf rEandrn A BlIcUlcavea uW BündograDht bij da OaaxAkros fa mL n t His da Dr WelaaaaaBa Mht BlMM AM t r4 in tloor M riaKRAM Aé tfitmrAtkt r K MN NAMfl cebt LOBRT Jl Vun Op da i nniach ni dioinale l ntoun n t bckroaitd irljn dMir arlj noC d Xllvercii HcJ è ONBE WIJMSH Id de laatste Raadszitting is van tW TerBchillende kanten de aandacht gevestigd op de aanstaande behandeling dor in de zitting van 17 Januari j l ingediende verordening op de openbare scholen Het eene lid wilde nog epnig uitstel tot na de inschrijving van nieuwe leerlingen de ander drong integendeel op eene spoedige beslissing aan De eerste de heer Van Galen had zeker het oog op de 2e Hurgerschool voor Jongens wier voortbestnan hem een doorn in t oog schijnt de ander de heer Herman wensohte waurschijnlijk eene beslissing te zien genomen op het voorstel van B en W om de 7e klasse van de Ic Burgerschool voor Meisjes op te heffen Dit laatste voorstel ia genoegzaam liekend en heelt ook de aandacht onzer Btadgenooten getrokken blijkens een request door een honderdtal ingezetenen ingediend om daartoe niet over te gaan Het schrijven van B en W van 10 Januari deelt mede dat het denkbeeld afkomstig i van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs Deze schreef n 1 aan B n W het volgende Ook het financieel bolang der gemeente moet door haar in het oog worden gehouden wanneer dientengevolge geen schade aan het onderwijs wordt toegebracht Het is daarom dat onze Commissie ook op middelen heeft gepeinsd om de 2de Burgerschool voor meisjes wederom tot een toestand van bloei te doen geworden Nu oude het aantal daar ter school gaande kinderen zeer worden vermeerderd indien de 7de kl e e der Iste Burgerschool voor meisjes kwam tè vervallen De leerlingen namelijk die uit de Oe klasse d zer school komen zyn nog niet voldoende onderlegd era met vrucht het onderwijs dat aan de hier bestaande inrichtingen van hooger en middelbaar onderwijs of aan de Rijksnormaallessen wordt gegeven te kunnen volgen Deze leerlingen zouden derhalve in de allereerste plaats de 2de Burgerschool voor meisjes nog een of twee jarsn dienen Ie bezoeken terwijl zij ingeval door haar FEVILLETOX 11 m LM AMI Het gut mijn vsratand ts bovsi wat er iu een dsriislijli geval gedaan Boet worden antwooidde 3 lly gemelllk Mijn hoofd loopt m om aederl ik weet dal hij evsugea ia genomen i de oude Gsad vertelde het mij toen h die gainalsn voor bg dethee vsn mijne meeaterea bracht Ik geloot ikgeloof waailijli dat hg eer in ataat sou sgp liobvest te Isteg selten daii den heer Wilfred te verrsden 1 maar uw bloeder ia op sijne manier ook edelmoedig freule LMteri en ik vreea dst ala hij vsn OreetCroea terug komt eo hoort wat er ia voorgevallen b4 onder tich te bedenken naar bet poliUebureu isl loepen en lieh self al aanklagen omden heer Lydney vrij te atallen O wsj wordt ik voor mijne oavoortichtigbeid gestraft Voor uwe onvooniehtigbeid vroejf Meris die wonder ophoorde ra dese bekentenis Wel ja freule Leetor Ik waa dweaa gjuf fc ii B tot bunne buwelijkspUonen asn te letten m hem te beloven dat ik hen helpen lou en gisrne hel werk van twee meiden op mg wilde nemen lx trok genlijk partij voor bon omdst Ik het niet kon verdragen dat SÏquire l eater en eijne mooie vrouw hen zoo onbillijk behandelden en ik heb den beer Wilfred vsn jongs if sis m n slgen kind lief gehad geen tofgang tot Gymnasium of Hoogere Burgerschool werd verlarifed het ontwikkelend onderwijs onder leiding van het bekwame hoofd dezer school zouden kunnen volgen Doch ook voor die meisjes wier ouders een langdurig voortgezet onderwijs niet noodzakelijk achten zoude een ¥ nof tweejarig verblijf aan di ze school nog zeer veel nut kunnen hebben Door dezen maatregel de opheffing van de 7de klasse aan de school van den heer van Cittcrt zou de zoo zeer gewenschte aansluiting tusschen de beide Burgerscholen voor meisjes op de meest natuorljjke wijze worden bereikt de 1ste Burgerschool blijven wat zij was eeue voortreifelijke school met uitgeKreid leerplan en de tweede Burgerschool beter bevolkt worden De financieele voordeden voor de stad zouden zijn in de eerste plaats het verhoogde schoolgeld voor iedere leerling on in de tweede plaats het afschaffen van eene onderwijzeres aan de 1ste Burgerschool voor meisjes Dat donkbeeld is bij B en W dadelijk in goede aarde gevallen zoodat zij het in hun nieuwe Aferordening hebben ov rgenomeii Ovet bet algemeen schijnt dat fCoU e in zijn tegenwoordige samenstelling gaarne te bezuinigen op het Openbaar onderwijs Het is echter de vraag of bot waar is dat het onderwijs door den voorgrsteldeu maatregel geen schade lijdeo zou De Ie Burgerschool van Meisjes is bestemd om eindonderwijs te geven aan de groote meerderheid der meisjes wier maatschappelijke positie medebrengt dat zij aan lager onderwijs met oen beetje Fransoh genoeg hebben TereoKt zeggen dan ook bovengenoemde adressanten dat de bloei van de 2e Meisjesschool een heel mooi ding is maar dat die niet moet gekocht worden ten koste van de Ie Overgang naar een andere school voor één of twee jaar is altoos schadelijk als die niet noodzakelijk is De kinderen komen in geheel andere omgeving en worden volgens een geheel ander leerplan onderwezen en eer ze er weder eenigszins thuis raken zou de leertjjd voor haar voorbij zijn Wü zjjn het eens met het adres dat de allereerste beginselen van Duitsch Wel bekome het mg Maar ik had nooit gedsehl dat hg soa te recht coii komen Sally weet gg waarom bg jngn broeder het deed wat ign doel waa F Neen antwoordde de meid op mianoegden toon Ik denk d t ttj hst silver en al wat sij vor der hebben weggekaapt sullen verdeelen Ma een fataoeotijk man eens soo laag nnkt komt bij van kwaad tot erger i scheen nergana i troost te agn en Maria gingmet een beSorgd hart nsar hnia Terwgl sg onderweg was begon de avond te vallen Zg waa bang en meende in alken boom md vijand in eiken draai van den weg eeire hinderlaag te zien miaa hien zocht de politie haar broeder nu jreeda Kr waren eeuige uren verHopen aedert William Lydney gevat waa en hg had miaacbien allee bekend 4 Toen ag haar huia bereikte rtond Sr oen knecht aan de deur die haar vader uitliet De heer Leater aobeen in groote spanning te siin Msria had hem nooit MO booa getien aedert hij Lydney do denr uitzette Hoe durft Bent een geraogsne in vrgheid tellen dien ik be huldig van bij mij te bsbbeningebroken F riep hij nit Ik zal hem gebonden nsar de gevangenis terug laten brengen Zonder op Maria te letten streek bg baar woedend Ü i t Wat ia er guudeF vroeg zg aan don knecht Wel freule men zegt dal dia persoon die Lydney loa is gelalen antwoordde de man Meeater gaal er op uit om hém weder vaat te laten zotten Hij ee mylord Dane hebben beden eau Itenl getagd dst 4 vu ew borglooht hooran willen an Ëngelsch van geene waarde zijn indien er niet verder op wordt voortgebouwd Zooals de school van den heer Van Cittert thans is ingericht voldoet ig aan de behoeften van het gros der leerlingen die gewoon liiger onderwijs behoeven en geeft tevens gelegenheid om zooveel Fransch te leeren ala voor verdere studie op inrichtingen van midd en hooger onderwijs noodig is De verwachting dat het hooger schoolgeld een cenigssins belangrijke bate in de stadskas zou brengen zal wel ijdel blijken immers het meerendeel der ouders zal eerder besluiten hunne kinderen van school te nemen dan ze nog een jaar op de 2e Burgerschool te doen Daarvoor is hot schoolgeld te hoog Het resultaat zou dus hoogstwaarschijnlijk zjjn dat vele leerlingen de school een jaar vroeger verlieten hetgeen zeker nidt in het belang der volksontwikkeling en van het onderwijs zou zjjn Over het geheel komt het ons voor dat de autoriteiten zich te veel laten influenceeren door het betrekkelijk geringe aantal dorgenen die de Ze Burgerscholen bezoeken Het ligt toch voor de hand dat in eene gemeente als de onze niet vele ouders zich de opoffering kunnen getroosten hun kindereu zoo Ung de school te laten bezoeken als voor eene degelijke opleiding aldaar noodig is ook hot hooger schoolgeld dat voor velen die een groot gezin hebben een belangrüke factor is sohrikt ze daarvan af Uit den aard der zaak kunnen die klassen niet sterk bezet zjjn en la dat onderwijs voor de stad betrekkelijk kostbaar Daaraan is echter niet veel te doen en kunstmiddelen zooals de Comm V T er thans een bedacht heeft komen ons steeds bedenkelijk voor Wij hopen dus dat de Raad ziJn aandacht wijden zal aan het ingekomen adres en zal besluiten vooralsnog niet tot ophefling dsr 7e klasse van de Ie b v m over te gaan Wat de nieuwe plannen betreft die de heer Van Galen hoeft met de 2e Burgerschool voor Jongens daarvan is ons niets bekend Mocht die school minder gaan bloeien dan ligt de schuld thans grootendeels bij den Raad zelf Maria s hart klopte slsof het braken sou sllerlri sngstige gedachten woelden haar door het hoofd en zij ijlde baar vader na De beer Leatar hoorde dat hem iemand volgde en zag om ug selfi bij bet achemerlioht dat ilj doodableek en mst bevende lippen otar hen toe kwam Papa papa nep s zy waa soo onleteld dat zij ter nauwemood wiat wat a j seide of wat sIj zeggen wilde luister even Laat dia zaak maten Vervolg den beer Lydney niet verder sla hü vrij geaUld u of ala sg hem ifij willen aullen Wg hebben op den Hall nieta vermlat vervolg die zaak verder niot Ik zon Lydney vrg laten ik zon de zaak niet verder vervolgen herbaalde de beer I ter terwglhg haar bM aanataien Wat bedoelt gij F Hij is OMchuldig pepal gij zijt op Vndwsalépoof Op welken grond segt gij dst jonge juffrouw vtdeg de heer Lester spottend Urw l hij zgn best deed bedaard te bigven Ik ik heb ar geene gronden voor antwoordde sij verlegen en bedroof Behalve behalve de overtuiging van fflgn ei hart Da overtuiging die uwe dwaaabeid n iab aaat riep de beer I eater uit dg moeat u tchaman den naam van dien man over uwe lippen te laten gaan Ik zal hem vervolgen op dood en leven vervolgde de hoer I ee er 10 drift eene aterke uitdrukking bezigende O papa doe bet niet doe bel niet I riep sg uil lorwjjl ig zijo arm greep sla wilde sij hen UTUgluiuiAn en In tranen uitbanlle toU de snak Wanneer een school ia het openbaar wordt afgebroken en de wenscheiHkbeid van opheCBng wordt gedecreteerd dan ligt het voor de hand dat het vertrouwen van het publiek geschokt wordt Ook hier dreigt het geviar dat men uit financieele overwegingen een goode school gaat bederven wanneer men net onderwijs in Duitsch es Éngelsch als oen aanhangsel voegt bij de bestaande Ie burgerschool voor jongens Deze is Hink bezet heeft een goeden naam on voldoet in alle opzichten aan het doel waarmede ze is opgericht Wij vreezen dat weder de zuinigheid de wyiheid zal bedriegen Is er vermindering van kosten noodig dan zouden wj de voorkeur geven aan eene reorganisatie der 2e Burgersehool in dien geest dnt de lagere klassen vervielen en dat sjj das hoofdzakelijk bestemd werd voor die teerlingen der Ie Burgerschool welke niet voor midd of hooger onderwijs bestemd zjjn en toch voor hun volgend leven kennis van wiskunde envreemde talen noodig hebben Dan wordt aan bet voorschrift der wet en bet verlangen der hoogere autoriteiten voldaan zonder dat men gevaar loopt de goede inrichting voor het gewone en het aan midd en hoogere scholen aansluitende onderwijs door een oieutr anhangiel te bedorven Onze itaad schijnt in den laatsten lyd geneigd bet openbaar onderwijs te beschouwen als een proefveld voor toepassing van allerlei meer of minder gegronde theoriedn en allerlei gewaagde denkbeelden worden daar ten beste gegeven Het komt ons voor dat men juist op dat gebied voorzichtig moet zgn met het afbreken van het bestaande een voste leiding g f rond op deskundige adviezen en voorgeicht door de ervaring hier en eldera is noodig wil men niet telkens door een wissefvalligc meerderbeidMÉ den Road minder gewenKlite hervornif en tn zien ingevoerd Gelukkig dat op onderwysV gebied althans hooger gezag een oog i i t zeil houdt en niet aan de gemeenteraden de handen vrij gelaten wordt ruateii Gij v t a t wat gij 1IO0I in welk Ml ko flti iak D r un bii liobt zulUa komm gij 1 fuk ftrfolgt U bat nooit by u opg koa n dbt Ma imIw dan tl mt I ydwy Mbuldig soa ktiiMn t t Wurom wat bwloflU g f vrotgliii raraokrikt liy ontataM nlat uw uer ran hatgMD dj aaiila dan fan haar undarlingtn toon Wonit eiJ raund Ik durf DÏat Mggeu wat ik badoal ik durf ar waarl k niel Toor nil koinan Maar galoof Qiij papa all owa ar l uw gtluk u dierbaar i n lult gij daw xaak oiot rtrdar ondartoaken Dit Mggande keerda tij tlok anikkaad om au poedda lob naar huia Da baer I eatar ug kaar ii8R0 gd ao oalatald na Op anraMiI bekroop bem de aunt dat aij Uafd voor dien avoDturior dun Lydney bad opgavat Hat 4 adiam wal dat d beer letter op Mo pant met btindbeid gealagen waa waat bj kwau met op de gedaebte dat tij baog wm dat eao ander pereoou whaldtg wae ef dat lija toop Wilfred aan de inbraak van den vorifeii naekt bad deel gaBOoaeo De beer Home ut in koortaaoktige Bpaaaing in de tekenkamer vaa Zeeaaniruit want too hadden tï de garner gedoopt waar da ileke rreaaideliag 100 lang rerblüf bTeld Hij wai de man niet om bedaard tegeetpraak of dwaradrgver te rwdragea of om xijne berelet in den wind te xi 6 ilaan bg Mheea daar niet aan Jiewooa b had met kwalgk rerborgen ongeduld op de terugkomat van deo hoer Apptrly te Daantield gewanbl ea tiu den lemg waa llet dó beer HAme hem venoekea onmiddellük bg hem te komai irer e reeJfrfj ci 1