Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1896

Ulrecte Spoorwei SverMndlDgen liiet tiUUÜA Zoiu rdleosl 1896 OUDA HnTTlKBlH AaDgevaageikl Mei 4 TUd vas Gre Dwieb llondi e 90 I S8 Uoordnekt 1M 8 8 4 8 40 9 40 10 18 10 80 11 18 II IS 18 88 1 84 3 80 8 87 4 80 6 18 6 61 7 11 7 68 S S9 8 41 i fti 0 67 i i 8 47 10 87L 11 44 f 18 88 4 67 ff 7 68 f e 10 4 i NinwnVnIi 7 88 8 64 I 18 88 t f V 8 4 n 8 8 f ff 0 iMUa 7 48 B H 4ui 7 7 88 0 1 u n 18 48 K H Ir 6 11 H 8 13 10 18 9 8 88 8 1C 10 10 88 U 80 11 11 11 81 18 81 1 44 4 8 4 18 8 80 8 S8 8 10 7 80 8 88 8 47 i 10 10 87 11 10 IIOTTII A M fl 0 U D i K rdua 8 8 87 7 88 7 47 8 SI M1 t ll 10 18 11 80 18 17 1 44 8 80 8 44 4 7 4 40 8 31 8 17 7 6 6 8 48 10 4 8 08 S V 10 88 1 84 t 4 60 0 87 t f 8 47 ff XinUtWk 8 18 0 18 e f 10 18 1 01 t 4 87 V 0 84 V t 8 ff UootliMlit 8 88 8 14 r V 10 41 K 8 08 n t 6 04 0 41 w lo n ff Ooud 8 88 8 80 1 46 8 07 I U l MO i Vl M4t 18 08 18 47 8 14 8 08 4 04 4 87 6 10 6 61 0 47 7 45 10 07 10 14 eou B4 BEN 1 DEN HAAG GOUD 1 Oo d 7 80 8 88 8 87 10 18 10 48 11 16 18 1o l8 88 1 87 8 4T 4 46 8 M 6 84 7 14 7 4 J 8 88 8 64 8 84 11 I T M 7 48 8 47 11 A ll 40 4 87 i 8 01 Ï I gw 7 6S8 88 11 11 18 4 8 08 8 18 10 18 Toörh 8 07 8 08 U ti f 1 08 6 80 8 88 10 87 H 8 11 8 U 10 7 10 48 U 80 11 4618 40 l OS 1 7 4 17 8 88 6 81 8 88 7 44 8 81 8 66 8 8810 8111 41 sMage 8 617 80 7 48 8 60 0 1 9 4610 11 U S6 18 881 86 8 44 8 40 4 04 4 S8 6 17 6 187 18 7 68 9 88 9 18 Voorb 6 67 i v 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z 2egw4 U 10 88 1 66 4 63 6 10 9 48 2ev k 88 10 48 8 08 5 04 6 89 n 9 69 Onuda 6 887 60 8 1S9 18 9 47 10 16 10 64 18 0118 59 8 17 8 14 4 08 4 S96 16 6 47 6 607 488 8810 1010 88 Btopt 3t Blnswnk Kraisweg en Nootdorp I Bidsohendaat ea üakendorp U T B B C H T 0 O O D A 10 10 88 11 88 18 60 8 08 3 68 4 45 6Jt6 10 88 ff 11 66 4 16 W 10 81 ff 4 84 ÏO 44 11 1018 11 1 98 8 46 4 87 6 17 7 09 Ol DA VJTIIcaT 7 81 8 00 8 11 lO ia 10 67 11 66 1 10 3 17 4 81 67 8 66 11 14 1 17 7 10 n ll 1 4S 8 14 1 17 7 18 8 64 10 81 11 48 1 17 8 01 8 80 6 0T H 86 7 18 BnrgerlUken Stand GEBOREN 22 Jaoi Franciieai oicoi ComaKa oudera M Moaa en ü Koorevaar Jobaoaa oudeia J Oawaaaal en N E da Bnin 23 Gaertruida Helena Adriana 10 17 tJtreobt 0 88 7 60 9 9 89 10 84 Woerdea 6 18 8 11 n 10 41 Üudewster7 07 8 19 11 07 Gomda 7 88 8 88 9 84 10 10 UoBéo tjliUtdaw 6 80 ITMldu 8 8 8 1 Wtracht 0 18 8 88 iMBTBRDA H O O D D A 7 16 9 10 48 8 84 9 68 4 46 6 16 7 41 46 8 19 10 10 19 11 8 41 8 66 1 49 A M9 ll U GOUD A A MS TBR Da M M7 Ml 9 18 7 18 10 4 U MO 7 ll 10 17 1 14 1 87 10 10 1 1 1 8 11 0 80 8 81 1U 10 80 BINNENLAND GOODA 2Ï Jooi 1896 8 JArif e koopman Dcrk Ü ait SchoonhoTao icbwa Diita prefjg geit mü ta zgo toen het deo 254ii H t j l in de gnede ilftd Scbooohoteo gencb edde dat de bri a i r d r rykfveldiracbt J SpujmaD ham t rw l bij juut aan da kot met koak ea klare jen rr zat sene dagtaarding ter lake ran opeubare drookaufchap bwteekende Altbao by ro de é n dienaar d irflt tor JaIoip olitiaraauiiao doen allemaal raJecbe f aden en jy kant voor mgo part tikken verata je dat brigadecom mandaot der rykiraldiracbt c n t O M eiicbte ibaue tegen Derk die al aeni twee ntaaaden bromd ook wageut baleedigiog ran eeo ambtenaar f 10 boet inbi 10 dagen hicbteoii Voor da Tfcbtbaak te Araslerdatu verscbaeo JW Dfl Roojr oad 28 jaar reiiigur beechul igd op 32 Mei aan bet CmtrealatHtioa aldaar tau An joflrou een portemooaie mvi f7 82 a aea puir poslKf gaJi to hebben onlrrf emd Ëea Daitacb niflixje wa tan Zaridrooid gekomen ea toen zy aao bet CeotraalttatioD te Amitardem de controle gepaaaeerd wai voelde ty en ruk aao baar tascb en bemerkte tij dat baar port moanaie rerdtrenan wai Beklaegde drong haar toen juiit voorbg Zy liep ham roet den getuige It im en zag toeo dat beklai d de portcmonnnifl wpgwierp waarop by met bebolp ran een onbektadHnaRr bet bureau tan politie gebrncbt werd Ueklaag 9 il reeds rroeger eenmaal wegene zakkenro leo reroordeeld H j beweerd teu eiiiile raad ie xyogcweatt maar de preAideot weea er op dnt op den beklaagde gevonden u een andere portemonsie met f3 60 coodat by nog niet geboel Tan middelen ontbloot wae Ten einde raad ia aai de preaideot iemand die geen cent beeft en geen toeTlucht en in da laatata Tier eo twintig uren aiet gegeten beeft De ambtenaar rau bet O M deelde mede dat desa beklaagde by ds politie bekend atundi ala verdacht van ca kenrollery Hyia een ge I Taarlgk menach die alt beer gekleed zicb tua i loben e menigte dringt om ryn alag te laaui Eiiffh 2 jaar geTaBgeoiMtraf Oomiddeltgk oa het inTO re i vkn betboog leboolgeldtarief te Alphen a d Ryn bleek het dian Raad dat er no miiJdelan noodïg toudeb tyn om de aaogaetagouen te kannen TerTolgeti by waDbetaHnff In de rergaderiug tkd 18 Maart werd daarom de lang be o ten Terordeniog weder met boveogenoeui Joel gewytigd en behoefde daardoor cene ieuwe koniuklyka goadkenring OnminldeUtiiy werd door bëuogh ebben den weder een adres a n H M vat iondan doob weder londrr sitc Kamt 3 da ar werd de verordening vau i8 Ma l bg kooinklyk batluit goedg kaord en 22 daser afgekondigd ♦ l krgganuul ta aGrarenbage veroordeel de den atnkrgdy J L D van bat 2 reg sient veld artilleria tot een ma od militaire g Tange BiHtraf ttt aaka van diefstal in de ebaitfbfe ten nadeele van een kameraad 2 maleit gepleegd den soldaat D L vaft de kolcjoiale reurve gedetaebeerd by het algemeen dép6t ven ditioipline te Vliasingeo tnt xea maanden militaire detentie wegene bet plegen au ineubordioatief beatunde ott beleedigïng met woorden van sijaen meerdere in lang en den stukryder bg bet 2e regiment veld ariillerie J J H tot 2 maanden militaire gevang oisatraf ter take ran diefstal in het laapkwartiar ge pteegd ten nadtala van aen kameraad I Koningin Victoria baeft 100 pd et gesjeven aan bet fonds voor de nagelaten betrekkingen der ohipbreukelingen an de Dramm ndCastle Id ronda eijfera in nu 1 000 pond bijieu GmtU 0 81 Ingannde op hi t ilenkbaetd door roa iaaan der in de Timea heeft de firma DonuldCarria inaehrijvingeo g pend voor een sDmmmoad Castle Memorial Fnndc waaruit de kostao bestreden aooden worden van een of ander ge chebk a n de bewoners van bet eif lad Uolèue en uodere deelen der Fraoaebe kaat aan m bieden uit daokbairbeid vm r da faolp en de sympathie na de rcbipbrenk betuigd fl t pa riemen tul id Broadhorst aal morgen in bet fiagerbuis aan Am minister van financiën de vrsag sirlleo of het m A baJoeliug ligt Tan de regeering om een oflBcieel bnldebtijk AAn die Kranvcbe vissrbers te doen toekomen Da aartflbisiwhop van Cantarbury he ft aao den bbé Lo Jeune op Molene een briaf van deiikhetoigiog gezonden tGg opreekt t r cbt van de troost die aan dearmeacbterbiyveoden fschonken wordt zoo schrijft de aartffbis4chop door het besef dat ztj in vrede rasien op Kraoacben bodem onder ds scbsdnw van iht kruin f ea D troost zyo ig verachnldigd Uts u eu ann uw dierbaar volk Daden vao barmhartigheid met zno eel toewgding verriclft brengen du mensohen van Teracbilleods natiën tot elkaar c £ r IS overigens weinig nieuws van bet too II el der ramp Weer z yn eeni e lykengeTonilen op bet kerkhof van Molene is nu geen jilaats meer roodat in t vervolg de gevondenen op bet ettandje Ledenei ter aarde b Bteld luopten worden De prefect van Finisterr beeft erlof gegeven tot bet opgraven van de tater naar de besebryving herkende Ijjken deoverI li selen van mrvroow Wilson Wed en Walter VVbipp PU llnrold Stepbeas broeder van het l arlementslid van dien naam zullen nu naar Kageland overjfebracbt worden In bet LagerbaÏH verklaarde en der ministers III antwoord op een vraag vao Stephens dat n nauwkeurig onderzoek zal worden ingesteld naar da oorzaken van de ramp de minister irak daarb zyii sympathie nit met het treurige vurliea door Stephens en oog zooveel anderen ueleden De ft ma Donald Currie lant bet bericht t genf prekeD dat dtt Drummond Caatle op de l ierree Vertes vergRBU zoe zgo men weet Uarfan ten minste nog niets m t r ekerheid Ala bet wrak gevonden wordt zal men I a i ten bet te laten springen dan znlten I lgetwyfeld nog veel meer lyken aau den dag komen Men seint uit Batavia onder dagteekening iin giiteren Het doel van onzen laataten tocht om den vfjand in te sluiten is mislukt Wy ondervonden WKÏuig tegenstand en hadden ïén doode 11 acht gfwandan Met den in het telegram vermelden laa eèav toobt zal weL bedoeld zyo de gisteren vermolde tonht naar KroeBg Kali By het departement van koloniën is het eDde van gisteren gedagteekande telegram v in den Gooverneur Oeneraal van Ned Indië batreffewle don kry ga ver richtingen in Atjeh mtvangen 1 Gisteren coloooe van Tjadoengio deKroeog HeJA tUai over gebergte naar Kroeng Kali wae bean andere colonne van Lamjong Rentiogf beoosten Kroeng Kali genomen gebergte doorkruist s Avonds In dti Hnïe terug G iieuvefd een gewond zeven militairan beneden l if rang vin officier Aan het N v d D c seiiuh men uitHatavia De troepen tuchtigen iu bet noordelyk deel der XXVI Moekims de be ittingen van Nja Makani ou Toekoe Tjoft Toeogkoep Gesn aveld een soldaat gewond aoht Generaal Vetter vertrekt morgen naar tkUvia I Aan da Sam Ct wordt nit Koia Radja gf 9rhraveo 8 81 8 48 a 04 Du vorige maal meldde ik o dat Oamar aan dcu regaeriogacoo unssarit generaal Y tter L Hri brief had j opohravpn docb dal de mlioud vao dat scbru en nog niet bekend waa nn is zoo wat nitgelekt dat Oamar o m nogmaala zyo bonding tiaeht ta verootMbnIdigen en zich met nadruk bektaigt over de verwoesting zyner eigendommen door het bombardement ea dat oiettegenitaande d or hem geen vyaodelykheden tegeu bet gouvernement gepleegd zyo en bet juist zyu Tast voornemen i om zicb geheel onzijdig IB bonden teozy bet goovernemeiit nogmaaU over tijn diensten zoude willen t ftacbikken enz enz Zooale men ziet is Oemar een geslepen diplomaat manr bet ia de vraag of hy bij een treffen met onze troepen een even bekwaam anuvoeder zal b yken te ryn Het ia evenwel een vastatiaod f it gelyk ik o reuds vrorger schreef dat T Ot rasr ook by zgn eigen laudiiliedpu niet vertrouwd wordt en dat een groot aantal Atjebars w o vele booggeplaatsten zeer tegeu den oorlog zyo doch ovefütemd en overheerscht door de oorlog artg of gedwongen worden met den grooten hoop mede ten stryde te trekken of machtelooï zijn om van hun goede gezindheid tan onzent krachtig te doen blgken Alléén een krachtige gewnidige wyze van optreden onzerzydf het geeselen van den vgtind in het hart van AtHib een streng en vastberaden militair regime is m i be eenige miidel om ons gezag en prestige alhier te beratellen de Atj bsche oorlogs rty te vernietigen en aan de goed esinden onder hen een zcgenrgk bestuar te geven Hetgeen ik hiervoren neerschreef is geen wynhflid van my alleen vela ernstige mannen van ondervinding en nadanken ziju bet er mede ef ni maar buitendien is het een ddvies door rail uit den mond van een voornaam Aljebscb hoofd vernomen De buitengewone warmte der laatste dagfin heeft te Londen verscheidene KtachtofrerB g mfiakt Alleen in bet noord oostelyk gedeelte der fctad kwaren eergiatermiddag vyf sterfgevslten tengevolge der hitte voor terwyi ich te Aihford in Kent eenige gevallen van zonnesteek voordeden waaronder met doodelyken afioop In het westetgk gedeelte van Engeland ia de warmte bgna ondraaglgk Op last van den viceadmiraal air Edmund remautle commandant te Devonport doen de officieren en matrozen der aldaar liggende marine vaar tuigen dienst in bet tenue dat iu de tropen gebruikelijk is Zekere P uit Volendan had aich laten aanmoneleren op een botter van den heer Meer borg te Katwgk Hy kwam echter ui spoedig te Volendum terug en vertelde daar dat de logger gezonken was hy zelf bad nren in den maat gezeten en was daarna gered Hy liet wonden in de handen zien die hy gekregen had door het vasthfluden van touwwerk terwyi hy in den mast zat Later bleek dat by gedeserteerd was en met een sigaar zich brand wonden ssn de handen bad toegebracht om aan zgn verbaal meer schijn vso waarheid Ie geven In de gemeente Seboterland doet zicb bet voegende niet nlledaagscbe geval voor De jongeling die by de loting voor da nationale militie no 88 heelt getrokken een cnnimer dat is gebleken di nstplicbtig te zgn is geboekt als eenige zoon omdat hy die reden van vryatelling had opgegeven Wat is nu echter gebleken De ouders vanden jongeliuft levan van elkander geocheiden ofschoon bet buwelyk niet door de wet isontbonden De vader llKwbonacbtig te St Johsnnesga terwijl de moeder te Utrecht woont endaar leeft met een broeder van haren wettigenechtgenoot De vrouw beeft by haren zwager te Utrecht vier kinderen waaronder een jongen is Daar de onders vanoden loteling niet wettig zijn geacheiden kon y niet als reden van vryatelling laten gelden eenige zoon te zyu AwsterdaaftBt 1 88 De Kuk il by Ged Staten van Fr esU ndin oudarsoek Ds Amtiardamsohe rechtbank vonnis irg zenda in de zaak tegen Heraans beachaldigd van baleedigiag in goeden naam en eer op grond van eenige uitdrukkingen in het aak blad de Rooda Duivelt gebezigd ten aaoxien van den aanspreker Vroom i Baariam spnk den beklasgda vrg Op bet Moeeum van Kunstitgverheid te Haarlem zal gedurende de maanden Joli Augustus eene tentoonstelling gehouden ordeti van ontwerpen schetsen teeketfiogen en modellen die betrekking hebben op bet kunstambacht en vervsardigd zgn door den architect Dr P J H Cuypers Het ruime aandeel dat de heer Cuypers in de ontwikkeling van bat kanstambacht bier te lande gebnd beeft is een waarborg dat feze tentoooatelling zeer belangrgk zal zyn Dat geheimeiouige afscbuwelyke misdadea niet iitleen het eigen zyn van onzen fgd zooals wul eens beweerd wordt wy vooden c by veruienwiog het getoigen s van iu een geschreven reisboek van een Nederlandscb lee kapitein die tn 1815 met het eikadar naarde Middel landacbe zee ia geweest Hy verbaalt ia tmloeld boek dat hy te Napels ia gesprek geraakte met eeu Italiaanscbeo baron uit lieoua De baron gaf onzen kapïteto den rnad vooral voorzichtig te wezen sn om dien raad klem by te zetten deed hy hr verhaal van iets akelige dat hem daar gebeurd was Over s konings paleis dat op een groot plein staat heeft men een koffiehuis waar ik gewoonlijk des morgeoa myn ontbyt nam Twee buizen links van d ar woonde een dame die ik viak op het balcoo van haar wooing zag en wier ichonofaeid mjj betooverde toodsnig dat ik meermalen per dag over bet plein wandelde alleen om baar te zien 01 haar dan eerbiedig te grosten Ik wa toeo zeer jong en edelman genoeg om myn sympathie voor scboone dames niet te verbergen Byna veertien dagen dnurde mgo flaueereu toen zy op een morgen mgn groet beantwoordde en of zg bat by toeval of met opzet deed weet ik niet maar eg liet eea handschoen vallen voor myn voeten Ik raapta dien dadelyk op kuste hem en klopte aan da poott Een bediende deed mg open en geleidde mg naar boyen Ik maakte de dame behoorlyk het bof en ik werd daarbg niat minder door haar bekoorlykbeid ali door haar ontwikkeling en haar ventand getroffen By het afscheid nemen erzocbt ik haar we der eens mogen bezoeken wat zij my gun tiglgk toeetond Op rokeren avond tegen zonsondergang klopte ik weder aan en de bediende geleidde mg door ean aantal kamera naar een kUin vertrek waar hy mij verzocht even te willen wachten want mevrouw bad jniat iets te doen Om mg den tyd te verkorten bezag ik da kleine schilderyen aan den wand in t bgzonder een dat zeer mooi gedaan was en waarvan ik den maker niet kenle Om tyo naam t visden wteef ik met myn vinger op de donkerste plaats van het doekje toen ik met verbnzing zag dat hut behangsel week Ik lichtte bet op eo vond daarachter een groote flauwverlicbte kamer eu ge knnt u myo schrik voorstellen ata ik daar in het midden op den vloer bet lyk van een man zag liggen oog warm inleen plas bloed Doodahjk ontsteld ging ik in de kleine kamf r terug en dacht er over na wat mg thani te doen stond De man was pas vermoord en hoogstwaarschgnfgk wachtte mg renzelfde lot Hoe moest ik hier vandaan komen Zooder hulp zon ik onibogelyk door het doolbof van kamers goed en wel de buitendeur bereiken eu een plotseling vertrek sou aegwaaa wekken eu mg aso de grootste gevaren blootetetlao 7 60 8 09 9 07 10 14 V 9 88 10 14 ff ff 9 80 b 8 88 8 41 9 49 11 10 Ik wist niet wat te doen en ik waa jaiat voornentans het ergste te wagen en mg aan doortocht uaar botten te banen toen mgo scboone gebald iu een sïertgk morgeakleed ktesMtnd zy vonoeht mg ta gaan tittaa aa vu de be min nel gk beid talve Ik deed tdlea wat in myn vermogen was om vroolgk la sebyoea Wy praatten en laokteo ea eehertstan tot ik eiodulgk mgn band ia mga sak ttak en met goedgespeeldea cbrik uitriep Hamel daar heb ik myn brieventaacb in mgn hotel laten liggen £ r aga witaeli in ran groote waarde ik moet dadelgk naar huis Blaar dat wilde zg niet zg veraocht xy ame kte my xe fs te blyvan eo mgn belofte Au ik terug zou komen trok zy iu twijfel Bg wyze van onderpand irok ik toeo oen kostbaren gooden risg van myn vinger en gaf baar dien met een beleefd lachje Nn aehaen zy overtuigd Zy belde en gaf last ray uit te laten In de vrye lucht baalde ik raimer adem eo dakalyk raadpleegde ik eeu myaar vriaudan wat my nu te doen stond Wy gavao k gerrebt van myn avontuur kennis doch car de noodige rechercheurs hg elkaar wareu wareo een paar uren heengegaan en toen wg het buis bicueadrougeo vonden wg bet gohaal varlatan Het lyk lag nog op dezelfde plaats Nooit ia er ia deze geheimsionige saak licht gekomen Zekere K Pb J Schroef gepensioneerd Ooat Indiscb militair en landlooper werd voor tenige da en nit de kolonie Veenhuizen na aan vierjarig verblgf ontslagen hem werd hy yn vertrek f 275 ter baud geateld Zgne vroaw die te Twyzelerbeide woont ton htm ta Groningen tegemoet reiaen Zg brachten te Groningen eeu dag in vroolykheid door ee tapten in den trein om baiswaarts te keereo Toen ze halfweg wareo riep de man Och ik b o mgn renten kwyt c Toen de trein te Zoidborn stil hield pproog hy er uit en apoorde inet dnn volgenden trein naar Qrooingao terug terwyi cjjne vrouw te Buitenpost afstapte waar baar man ook net den taabsten treïn tan Groningen arriveerde maar zonder geld Hg had nog xooveel dat hy een rgtnig kon namen naar Twyzel Onderweg hteld men hy ao herberg aan waar bet echtpaar zich te goed deed aan Schiedammer nat met het gefolg dat zy beiden te veel kregen terwyi ze aone fleacb met jenever mee in den wagen aamen Toen ze voorgoed aititapten en nog een eindje moesten loopea om bnooe woonplaats Twyselerbeideff te bereiken rolden te in een greppel nabij den w en na elkander weer opgeholpen te hebbeo landden zy eiudelgk op de ptaaia dar beetemmiog aao wnar zy zich spoedig ter ruste begaven om den roes uit te slapen Door da politie van Qroningea HÉÉpdt onvermoeid een onderzoek iagesteld oMr betvemiate geld U p BulteDlaDdsch Overzicht De oaderbandelingen touchen Oostenryk en Hougarye ver bat hernieowen van da overeenkomst die ia 1897 eindigt hebben n steeds niot tot een resoltaat geleid Dit beaft in Hougarye aanleiding gegeven tot eenige verbittering want te Budapest geeft men de schuld voor het afspringen der ooderbandeliageu geheel aan Oostenrgk wijl dit weigerde toa te stemmen in de voorgestelde verdeeling van de quota Bg wyze van bedreiging hebbao enkele HoBgaarsche bladen thans gesproken over eenr samengaan van Hongareo eo Czecben om de overeenkomst in Hoogaarscheo zia door te dryveo Dit denkbeeld beaft tn nationale kringen hevige varontwaardiging gewekt De kPesti Nadlot segt dit is gdele p at Tvaarsan niemand ia Hongarye waarde kan hechten £ n by de openbare ma aing vindt het plan dan ook voIetijÉEl geen ftean Sedert 1885 liebben de Czaehao berbaaldelyk gapoogd aao naowe en vrieodschappelyka ver tandhoodiog met Hongarge te verkrggen elke poging om door samengaan als oppositie tegen Ooiteniyk aan invloed te winnen werd door Hongarge afgewezen met de verklaring I dat hot aieta koo aanbieden om da Czechan van dienst te zya Het zou dan Giackeo niet verhiaderen binnen de granien van het dualisme allea te verkrygen wat bat verlangen kon maar voor vrat daar bnita l viel kon aa wilde Hongarge geen steon verleeaen Mieacbisn was het om de beecfionwingea der Frankfurter te logenstraffen die ar tick aaa gwërgerd had dat in drie dagen ongavear 1500 artikelen van het Burg Wetb in dan Duitseban Rykadag aren afgehamerd giateren ll t men aon gaheela vergadering bastasd aan Mn onderwerp scbadelooaiitelliBg wegaos het nadeel ibor het wild toegebracht aaa da te veld staande gewaieeo De conmistie had bat oorsprookelgke art 819 in uier v e aangevold dat ook de haun o fazanten genoemd warden onder da diersoorten in bet artikel opgeaomd n Frhr v OaUliogan dioade nn aaa ameniemant in strakkeoda om het woord faazenc te schrappen Qraaf Mirbach Freiberr T Ötamm en Paoli stelden selfa voor deie felieeU ehadelootstellingtqoaaatie nit bet BsTgariyk Wafftotk ta verwgdaren Hel debat li in hooMzaak over bat mio of meer eraatige van de verwoaatingen door de veracbillenda soorten tan wild op bet veld aangelicht en daar inlke aakeo beiwaarlyk in cijfers nit ta drakken gu waren de beraadslagingen aeer wydloopig Ten slotte werd bat amendement Galttingen aangenomen met 178 tagen 69 stemmen tegen stemden behalve de vrysinnigcn en sociaal democrataa 2 nationaal liberalen en 13 leden van het oantrnm Het artikel aldui fiewijzigd werd aangenomen allaen ide recbterzyde stemde tegen Komt er niets in den weg dan is bet by den snellen Rang der beraadslagingen over het Bargerlgk 1 etboek aU m t dit te mooie woord wil geven aan de beUandeling van deae aangel enbaid door den Ityksdag waar chgnlyk dat nog voor bet einde dezer week de twaade lesing vaa het B W afgeloopan zal xyo eu ook de derde lezing daarvan aUmede de derde lezing der margarinewet nog slechts enkele dagen iu beslag zuUud nemen too lat de littirg van dm Ryksdag t en bet einde dar maand verdaagd kan worden De reis van miniater von Boettiober near Kiel waar de Keizer zich bevindt staat vermoedelyk biermede in verband Ook heeft da beurswet daar de keizerlyka bekrachtiging verkregen De Duitaebe keizer en d keiierin vertrekken deo 29stao deaer met het jacht Hohenzollero van Kiel naar Wilhelmshaveu om daar het te Water laten van aen oorlogsacbip by te wonen Den Isten Juli aanvaardt de keizer zgn jaarigksche reis naar hst hooge noorden terwyi de keizerin naar Potsdam tcrogkeert Li Hong Chang verluiert zyu tyd iu Duitaobland niet Byna alle groote werken worden door hem bevocht en voor militaire aangelegenh den schgnt hy eeu byzooder iwak te hebben Deo 28sten Juni zal bg naar Krupp vertrekken 29 en 30 Juni zal by de verschillende inrichten te E sea besoeken en 1 Juli een bezoek brengen aan bat schietterreiu te Meppen Volgens de latere dépêches neemt men aau dat niet de vroegere keizarin regentas van China de pleegmoeder ea tante van deo tegenwoordigen keizer keizerin Tsoebii overleden is maar e kviaera eigen moeder dte nooit een politieke rol beeft gespeeld en wier dood dus ook ge n terugslag kan hebben op de boitenlandsche politiek van bet ryk In Spauje houdt men zicb thans druk beiig met da ingrypende finanrieete plannen der regeeriog Het is echter nog onmogelyk een jnist oordeel daarover te vormen Dat de toestand op Cuba zeer zorgelijk in blykt uit eeo tolegran uit Madrid dat voor bet eerst van l hooge ciekteeijfer der troepen gewag maakt Ia 42 Cabaautche hospitaten liggen 6000 zieken Ër worden 389 ziektegevallen gesignaleerd die ernstige vrees voor t optreden van epidemische cholera wettigen Iu de hoofdstad loopt voorte het gerucht dit de regeeriog nog een 100000 msn naar Cuba zal zenden 40 000 man r 0Bden reeds in Augustus of September vertrekken 40000 in October en de rest nog voor bet einde van bet jaar De aandrang van Transvaal op vervolging van Rhodes Beit eo Harris en op bespoediging vau het onderzoek in zake de medeplichtigheid der Chartered Company c is bg allegeraaktbeid der Sngeliche jingo pers toch niet geheel zonder uitwerking gebleven Volgens I Daily Cbroniole althans beeft de minister Chamberlain besloten het onderzoek te verhaasten en da Commissie van Enquête niat zooals eerst bepaald was uit leden der beide Buizen van het Parlement te doen bestaan maar enkel Uden van het Lagerhuis onder presidiam van hem Chamberltin Het blad meent dat da compromitt haode telegrammen door de Traosvaalscba Regeeriog gepubliceerd door deze zullen worden ui eleverd om als grondslag van beachnidiging te dienen De besobnldigden in bet proces Jameaon c s die i iet vóór 20 Joli voor het Hooggerechtshof moeten ver8obynen amnseerBn zich thans met oititap es ta maken Bet Hoogerknia beeft et 142 tegen 113 stemmen weder eens de jaarlgks wederkeerende Deceas4d Wife s Sister BilU in tweede lezing aangenomen waarbg het huwelyk met de inster der overledene vrouw voor de b rgerlyke wet geoorloofd wordt verklaard De prioa van Wallis eo de hertog vaa Fife itemden vóór Maar vooreerst heefi de wet toch oog geen kans op definitieve aanneming De democratische staatsconventie van NewTork heeft een program aangenomen wsarin de ooDveotie lioh verklaart voor den tegenwoordlgeo goaden standaard totdat een internationale samenwerking ten opzichte van bet bimetallisme kan worden verkregen MAR TBSRICH T 8 N Qoada 85 Juni L896 Hoewel de sanvoer vsa granen woder klein was kon men toch alleen tot verlaagde prijun kooperi vinden Tarwe l uwsahs 6 60 a 7 Mindere dito 6 40 A 6 60 Afwükeade 9 a S 96 Polder ƒ 6 90 A 6 86 Bogga Zeeawsche 4 96 A 4 60 Polder f S SO A 4 fiaitenlaadicbe per 70 k 8 60 s 8 60 Gerst Winter s ƒ Zomer i ChevalHer 4 60 A 6 86 Haver per heet 8 66 A 3 95 per 100 kilo 6 85 6 50 Heonepaaad Utandsob 7 s 7 96 Baitoalaadseks 6 60 a 5 7R Ksdi rieiasil 6 A 7 76 KoobMad A Erwten Kookerwten A Niet kokende a Bnileolandsoke voererwten per 80 Cilo l Boanea Bruice boonen ƒ A ƒ Witte booasu ƒ A Oaivcaboonen A ƒ Psardeoboooeo A Malt per 100 Kilo Bonto AaerikatBsohe 4 80 A 4 40 CiBi asBline 6 75 A 6 Foxanian 4 75 A ƒ 6 VERKAiKt Uelkres red sanvoer hiedel en prijzeo atix Vttte varkens goede sanvoer handel lauw 14 a ISVi t per kslf KG Bi n voor Eogetand red laavoer bsodel flanw iS A 18V et C r kalf KG Magere biggen goede aanvoer ndol fiHuw 0 35 A 0 7 per week Vetie sokapea rei aanvoer hsodsl Bauw 14 a f WetUmmarea goed i ainvosr hsodel vlug i 16 Nuohtere kalven goede a avoer kaadel rwl 6 A 18 Pokkalveren ƒ 10 a 80 VMliteil Wol a per K i Aangevoerd 198 partyen kaas Handel nalïg te uil 85 A 87 8e qusl l A 81 Zwaardere 88 A ï oordUolUidtche ƒ 1 A 85 Bater goede aanroer handel mstig Uoeboler 0 90 A l IO Weiboter 1 10 A 1 80 p Kilo DAMES n HEEItKN A van OS Al KIe weg B 73 37ü GÜUDA Iteiir H van mstenlam Vorkr lolkri l l 91 lOuVi 100 IIW ll lOOV 18 1 t 81 ♦ ♦ u V Vi 9 IMV IV 71 1 l 0 110 n i 7 SI eso s V 588 lOO so 100 iOt l l i i S loo ♦ tg u V 18 IIUI 77 101 tos 118 101 58V lai Vi SI iOI 101 1001 100 144 7 15 i io v 50 lOO i 11 U 101 V lOS ioi 7 V ♦ 1 181 01 108 j 107 108 108 uev til 181 1 SS 38 l 9S JUHl NsRiaUND Cen Ned W 8 f tito ihlo dito 6 dito dito dito 3 novnku Ob ioudl 1881 86 4 iriUK loschrgving 18l ï 8t B OosTiMs Obl in papiu 1868 dito In litrer UAB PosTioii Oblig met ooupoii U dito tirket S KusuN Obl Bianenl 1694 4 ditoHeooni 1860 4 tlitobijHolhslSSB 4 dito l ü Hupe 188V UÜ4 dito in goud lüQti 1888 dito dito dito 1884 h dPANJS Parpul lehuld 1681 4 roaKi iJ epr oiiv leoD 18HÜ 4 Oec leoning lerie 1 Oao leoning serie ZinoAra Rrp v obl ISVi Maxiou Obl Buit Bob tSUü A ViNazuaLA Ubt 4 onbep 1661 AjMHraaDAH ObUgatien 1 95 S BonaauAM 9ted Imh 1894 3 Sso N A fr HandeUv Mud Arendtb Tsb Mi tlertifiosK Dmi Msatsohappij dito Amk Hjpotbeekb pandbr 4 ult My der Vorstonl sand Gr Hypolhettkl pmidbr 8 Nedurlanasoho bsnk asud Ked Haodelnuui li dito ti W fc Pac Hyp b pamlbr 6 Hotl Ilypotheekb paudbr S Utr Hypotheekb dito 3 t JwriMZ OoitHong bank sand lic Hypotheekbank Nodb 4 Maiw 1 O Pr Liim oerU 6 Ilo Koll IJ Spoorw M saad Mij tot Kipl v 8t Spw aand Had Ind Bpoorwegm aaud Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lT UB flpoorwl 1881 8 A Robl 8 Zuid Ital Spwm A ILobl Sl oLKN WarscbAü Waenen uiid 4KosL Gr Hiiw 8pw Mij ubl 4 BaUiiche dito asnd Fastowa dito Asml Iwaog Dotnbr dito atiil Kursk Cb AEow yp knp obl i dito iHto obltg 4 AHcaiKA iii Pac 8p Mij obl 6 bic fcNortb W pr C v uiid dilodito Wiu Bt Petur obl 7 Üoaver It Rto Gr Spnt eurt v a UlinoisCealrsl obl in goud 4 fjOuUv Il NuhvilleC rLv ajuiJ Muxioo N Spw H lehj p o 6 Miss Kau as v 4 pet pruf aand N rorkOnUrioli WuM und dito Ponni Ohio oUlig 1 Orvgou Ciilif Ie bvp in goud 5 81 Psul Minn k Mnnit obl 7 L o Pae lloofdl D obtig ft dito dito Line o Ie kyp O 5 UiNAOi Cao South rt v aand ViM C Ballw It Nav Ie b d o O Amsterd Ombibui Mij aand Hotterd Tram weg Maats und NiD Stad Amaterdam aaud 3 Stad WTturaam aand S ItlLOia 8twl AiitwarpenlR87 9 Stad Bruaaol 1686 8 tloHO Tbeiib Regutlr Goseltsck 4 OosTBNR StaaUleentng 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spakji Stad Madrid 8 1868 Nan T r Hm Hyp SpobI oart oadan il J P ThwHu II J E Tl gk S4 AJriuu JolwaiiM jMatrat Mitn A Dekkar n i C kWu OVERLKDEN 24 Joiii P Compar 73 j UEHUWD 24 Jaoi T a d a Sain i U Hm P C Kuglnburg m O Dooruik M fl J E B rnU n L W d a W g lUrawilk GEBOREN Jobtau thrgaratht onltra O GalduiODd u M ti t Rm Ojjt Mfibai oadari Ü Borgar an W dao Hondykar GEHUWD J nn H rakiU A da Jonf ADVERTENTIEWf MO Üi ZAAK Wordt door bysondera oniiUodigfaedau ta Rolltrtkm tar oTeroiuae ungabodan aan ZAAK in Hoaden Btoamen Vaaran Uatan aui tagaa futuaraprüi Spoad faniackt Fr br latt A f d Bookh H A KRAMERSkZOON AoUtnimn U2ajr Allarwagabakroond met EaraDiploma a Gondea eu Zilveran Uedaitln benaKoa E r DiploB Uoudan MadaiUa en Or tiHcta of Award of tba World a Hjgianic Eipoaition CMau o 1893 ia het Wenililbenieind nniiven Vtrsi flogig Extncl MELIANTHË UIT oa Macbiaala Fabriek DE BÜNrOBLOBUc li van8cbaikft Co geraatigd t Oravenhag Ue n middel ia ot kan worden uitgerooden welke da Meliantha trertraft riet ia OyBBBBOEPBLIJK het beate middel ter wereld hetgeen de Tele enreraehillende bekroningen getuigt HetTeruoht eo geneeat ONMIÜOÉLIJK de atreogate hoeat en veiouderde boratkwalen üadelgk na bet gebrnik darMELIANTHË doet iicb da weldadigeinvloed galden liet groote debiet en dafele attaatso aan da MIClilANTHB beweaeo yn de overtuiging dat bare uitnemende en ganetande igenachappea pp prya worden gaatetd De MELIANTHE ia verpakt in aoona van 40 cta 70 cta en ƒ 1 met ga bmikaaanwyzing vooreien van ona Han delamerk gedeponeerd a d Kechtbank la MT Verkriigbaar bg F H A WOLFF Drogiat Markt Oeiula E H liv MILD VaeraUl B 126 ta Kouda A BUUHAN Moordrtilu J t BATELAND BotUop jkMXJtm B V WIJK OuitKolrr Frinteips T B yAlUJ S Zinden iritltis franco la nenarala lalUaatraaida aatalogua in da hollundsaha en Irauaka tales tavattanle Je n lenwate nodaa vaor kat CemapaaltMn lefen fefrankaarda aaavrafe erlcht aan H JUB JttlZIT i e PARIS De atalan dar alanwata modaatoffan la t udrraad bUlal r irt n W wndaiiaTeneeni kostelooa toeiaaondaa doek man alleva Juulehjk da varlanfda aoortm of Ie even m onüeveer de prilïan t bepalen Varaandlaf onnaaralla Lauad a derWarald De catalofu tavat da Voorwaarden der renendinfen voor rraaeo Vraeht en Reehlen Oorreapondantia In alte talan