Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1896

l io 1002 BOEEEN lu kstota ZijiJf Mvirr PARASOLS V CO HUB CS r Zaterdag 27 Juni J800 35ste Jaargang ê mimm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 8p i l i i f Witte KOBE AS Jy iHan ilstbome A D A MES fraats cu lir cden De Uit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitr ondering van Zon en Feestdagfen De prijs per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Afzonderl ke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaataniimte Inzending van Advertentie Uit uur des nlid i Agentuur by de Firma Wed BOSMAMteeoBda U ouüa Drnk vaa A BaiNKMAslb Zoon GEVRAAGD ten sjtoedigste een LETTEHZETTEE zg die bek nd ziju met SMOUTWERk genieten de ïooikeur U0LLAND8C1IE IJzeren S oorweg MaatscliappiJ STUDENTENFEESTEN TE VTHECHT RIDDERHOFSPELEN EXTRA TllËii ËIV naar laUoH MltrecM UUItlraul gelegen op a mluuten afitand ran hel Veeêllerreht waar de HUMerhu $pelen mmUen plaal hebben Op Vrijdag 26 Juni 1896 Herhaling Tan het lildderbofspel tegen Terminderde entiiïe KXTnSTIIKim ran Hollerdam Maai en Uonda naar VIrecht Êlllltlraal eu terug niet stoppende te Itreclit lenlmlilKtiilliiii Êleenrelt Uotteidam Maas V lO lO roorin Qonda i 10 13 Utrecht Ujltetrait A 11 28 Verngreiê Utrecht Uiltatraat V 4 05 nam Maliebaan 4 10 Qouda A 5 05 otterdam Maas i 5 28 Op dezen trein zjjn alleen êpeclale Mlfeilen geldig verkriigbaar aan de StatioDa op Donderdag 25 Juni tot des avonds 9 iiui geldig voor de heenrei alleen op den extratrelu terug op den eaotratreln eu iüt en nut Maandag 20 Jutti ook opUe treinen der gewone dlentlregellng Pryien ilcr speciale retourbilJeUen Vier dayen geldig Van Rotterdam Ie Klaiae 2e Klaue S M 3o Klaeeo t t Ven iouda Ie Klasse t 3 00 2e Klasse f aO ae Klasse IM t De Raad van Adminislratie Het Uedeiegeerd Lid I K VAN UA8SELT Megaok en Hoogendijk Sigarenfabnkanten i M 8 T B R U A Hl beeelen hun 3 ets SIGAREN 4g ten meer lie aan j VERKUIJüUAAtt bgi A louis Bisscnopj Unbbele UnuitittJoudtê Ken varc Schat voor de ongelukkige slnchtotfera der Zelfberlekkina Unanie en geheime uitspattingen i net beroemde werk Z Dr Itetuu s HollandKhe uiigaTO mei 27 ftfb Pr s 2 tfuldeu Ieder die aan de verschrikkel ke goTolgeji vau deze ondeugd lydt moet het leieu de oprechte leering die het geeft redt iurlps duiaend vaa eeu Kekereli dood Te rerkrygeu by hetVerlags Magazin te Leipzig Noumarkt 34 franco Mgeu inzeodiug van het bedi Uf ook ill jTo egets eu in eIJFen boekhandel iu üolluid JÉ VAN BiqMMlsTciN S llMKT is proifon JeAiyèlt tls BE STE en volkomen ON SCKArtFLIJK APELOOORN HQUANlj In h OPEÏTBAEE VEEGADEEIÏÏG VAN Kiezers voor den Gemeenteraad gehouden i i JUA I in de Soeieteit Ons ÏENOWiEN in met 78 eldende van de tÜi uitgebrachte stemmen tot Candidaat voor de verkiezing op J0 JUNI a gesteld de Heer G PRIi CE De Stembevoegden worden dringend uitgeiioodigd om trouw op te komen en hunne stemmen op dezen zoo gewenschten Candidaat uit te brengen Namens het Comité P BELLAART Voorzitter D BUIJTEH SecreUris Ili l Slemburean is DIVSDitG as oprn van s morgens 9 tot s namiddags 5 uur St O oancLlo O O t ca iezxst üESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht ÜAOELIJKS aitgeionderd Zondagen vertrokken 2 Hooten van OÜUÜA naar UTRECHT des morgens ongeveer tfu xfivea en des namiddagri ongeveer n olet uur Met dezen goederendienst liestaat ook eene zper ffoeiU oope reinyeii genhtiitl voor Ptmnttt iem naar IJTUECHT en tusschengelegeu plaatsen lüuittoor iXieuwe l eerslal I e feiU II 1 MOEUBIJJi handteeJc0nin f met iK oda letters JLet voora op de ECHT Oberiahnstein OIKMTEUtf om VICTOKIABROn OBIHUHMSTftH Overal Maaiachappii tot Exploitatie der Victoria Bron geventigd te Jiotterdam Zuidhlaak 8 Aan Z Miu vlütI is en Zeiiuwzwakken Thans jg do aSii oplage veraclieiteu van bet boek De Z ® uuwclekten en Beroerte Middelen ter voork Beprostd ea aanbevolon door de heeren i ruf Dr Hertntére l ariji Prengruber Uujardin Bau metZ Pnrij Boucbot l stii ieb luih Dr scherlng Kms Oei Ratii Ur Oyurkoweob ky W enon Uppnnlefarts Dr Jeobl VVecaoo Opperslafarli Dr Sohiesl K ii CUef arU Dr Oarses I siTJ lief rl llrFreStlOr Aken Diiirieisarit Ur Qrosgmanu ubliulfeD uitv DistrirtssrtsDr BuSbaoh irk Kr inknru ür Steibgrebsr Charetitoi oniul Ur V Asohenbaoh Corfu Dr mrd COrraZSa Venetië ADgeVlUe l nrüv Lavabre Parg t WlUe Taufkircben CabiliCt Arcaohon Fortget Louzao OaiUoaeau Uer deam IiabStUt Bnrileaui BOUgavel l a Ferrière L Biriohfeld Weenon Ueber inotbruck Hammer l lauen Weiner w en n Auat Broclou Hatugoblecbner Hrixn mibg en genesing Hat duel ra i dit werkje is ken te vorspretden omtrent len aard der zoimwzwakta bare oorzak en Kevolgou onderricbt to geven en genezinK te vinden Hut bandelt ovor bet bekend worden van de Pbyaiologiaohe ontdekking boe op de eeovoudigtt denkbare wijze op ons zeunwgeslel kan ewurkt wordtii en wel met een suooes dat zoowel een root aantal uitalokende ertien als de geneeskundige para aanleiding tot discussie gegeven beeft Hi t wordt derhalve aan ieder die aan siekelUken senuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheid lijdt welke zicb kenmerkt door babitueele hoofdpUn migraine congestie groote gevoeligbeid opgeironaenheid Slapelooibeld algemeene Mohi onrast on onaangenaam gevoel verdot die door Beroerte getrofien ijn eu daar van Igden oomode uau Perlammini rerliea oi moeielUk spreken Stijf hela in de gewrichten en voortdurende pOn in dezelve partteele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid en en die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als onthoudiags eu koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaalseeren damp modder of zee baden geeoe genezing of betering verkregen riudu gk aanalle persouan die vreezen door beroerte overvallen te Wrrden en daartoe reden hebben wegens vrisehgnselon van voortdureud angstgCÏOel beneVCldheid van boofd Hbofdpljn met aanvallen van dulieligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen dte tot de bovengenoemde cathegorieu vau Zeuuwlljdersbehooren zoomede aan bleek ZUohtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge ineisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke be igbeid toorkoman willen dringend aangeraden L ziob in büt iMzit van bovengenoemd boekje te stallen dat 1 franco on kosteloos te votkrijgau is ta Amsterdam M CI KBAK h Co Helligeweg 41 I HOtterdam V R vi n SANTKN KOI FF KorU Hoofdsteag 1 DtreoUt1 0BttïkPOtoNjOudjgraeliU j rdW J a boorden 4v4 MANCUETTEN $ uiiehen PlootneU S KANTt NKRAGÏN Xljden Stoffen Gltgamltnreu euz Wisbrun Liffi an j MARKT 136 Wie zeker zijn wii de £ clite Eikel Cacao ts ontvangen tesamengesteld on nu vele prcefiiemingeit ia den handel gekomen onder dea naam des uitvinders Dr Michaelis verraardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblisaement Tan Qebi Stollwerok te Keulen IwIm Bikel acao in Tietkanten bosaen Deze Eilcel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drink Toor i$r gelijksch gebruik een i 2 theelefeb ria t pmder Toor een kop Chocolaüj Als geneeskrachtige drank by gersl Tin diarrhee slecfits met water ta gebralken Verkrijgbaar by de Toomtwaste B Apothekers enz f 1 80 c 0 90 CL 0 36 OenerMlTcttegenwoordign toot H d r land Julius MattenklMtt POIKE ODDE SCHIEDAMMEH GENEVEE Merk i NIGHTCAP Amsterdam KalTeistrut 108 Vwkrygbaor bg PEETER8 Jz AU bevrijs van echtheid U caohet on kurk steodi vcwr iim van den nnain iler Kirma P HOPPE FRANSCHE STOOMVERVEED Cheniiscbt Wasscher IJ II OPPK IIKIMIJI 19 KruUkad Hotterdam Uebreveteerd door Z M den Koning der Belgen lloofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS AZ Specialiteit voor het sioomen en verren ran alle Heeren en DameBgarderoben alBCok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plache mantels veeren ont enz Oordgneu tofelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid eu volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zan de prgaen 25 gedaald SilKI MM KM RU n Te stoomen goederen als nieuw aVUverbaar in 3 dimen t verven goederen jn eene week BINNENLAND OODDA 26 Jani 1896 Hedenmiddag had een jongmensch op de zwcinschool de onvoorziebtigbaid een braudeDdr pÜp ia zjjne kleed reD te steken met het ge Tolg dat agn pet sporthead kouten ens geheel met gaten ijjo gebrand Ilej M il J Sprnjji is gaalaagd voor hal examen als apoihekersbedieade Aangenoman het beroep by de Nail Her forinde Kerk ta Breedevoort door don heer 1 Warteoa At eand te Qooda Bg kon bealmk ia met ingang van 1 Septamber benoemd tot chef da culture aan ds rijkalandbouwschool te Wageniogrn de heer W Piepw te Gouda De correspondent der cN R Ct te Batavia seint onder dagteekening van gisteren Vele bantings in Lepong beschieten onie oorlogsschepen Ëed tocht daarheen is urgent De aankomst van generaal majoor Da Moulin wordt verwacht Bet laatste gedeelte van bet in hal eogelseb gaatalda telegram luidt Arrival Da Moolia waited Wy hebban dele woorden niet durven vertalen met De aankomst van generaal majoor De Moulin wordt afgewachte met bet oog op het bericht dal de tocht naar Lepoag urgent waa en op het onderstaand beticht van het N v d D dal generaal Vetter in verband daarmeds zgn vertrek naar Java heeft uitgeatsld Aan het iV t i D i seint man uit Batavia Hat vertrek van generaal Vetter naar Java is nitgeateld in verband met een spoedeisebande expeditie naar I epong staatje aan da westkust waar de vgsnd bantings opwierp en op de oorlogsschepen Toorde c Sedert eaaigen tgd hseit de Rotlerdanscfae Tramway Mpij proeven laten nemen met eleetriacbe sehellen op enkele wagens der atraomtramlgn Rotterdam Schiedam Daia dagen werd da inrichting gemaakt door de Eroa W Haaxiisn Co Electro Teehniseb Barean te Rotterdam beproefd van gemeentewege aa goedgekeurd waarop de Maatpg aan FEVILLETOK OE i ÏM M liii 168 Dt idrokaat Jciraai indelgk Tiojaffroaw IUt bibird vargueld binoea sluiTen Hy had hur mei eya baida panptntM gtvaptnd iagthuld loèa lij vlak bg Ztieminiruit wai Zij liet kern tonder een eckel woord t u eo bioaeagiuQ en deed de deur ao ter bflm toe BarsDibird Btond ntut de lofa waarop d kraak txA beidaa If lMlden d D rug nptr da deur gekeerd Dd advocaat geheel vervuld ran de bezigheid die kem wachtte het naken via eea tentainent wMrby hiiit Bckeeo te cijn oaderdfl de wfa ceggand Ik bsb laet leedwezen i oDieD dat y ziek ujt oi nheer dus ving hg aia Myoheer Home niet waarP Da kranke hief liet hoofd op on sag hem aan Hj uu met sy troUohe gelaatitrekkea die na door Ho aanulljden vermagerd waren syaa doordriofenda oofeo en lyno zilveren haarlokkeo eau friii model voor een fortrat geweeit zga Hy wu nog een aekoon man De heer Apperly ataaide hem aan en deinade toea aokterail cyn gelaat teekeade ontwt ting en verbasing Goede kernel I riep by uit terw l by aiob ke klamme Weet van kat voorhoofd veegde Gy 4J y it het mogelykr Gy t kapitein Daae die genoemde firma ufKlro g de ioriehtiog in ftllr wagens deier lyn te doen aaubreugeo De KoDinklgka Nederlaodaobe fabriek van gooden eu xilrereQ werkee firma J M van Kempen k Zooen tbaoa te Voorschoten vieri beden haar cMtigjarig beataao De zaak werd in Juni 1835 te Utrecht opgericht door den beer J M van Kempen den vader der tegenwoordige firmanten Zgn tulangatelling m de kunatngferbeid deed hem als atudent bealuiteo Ie gaan lo hei vak aa BJjn vader die te Utrecht handel dreef io goudeo zilverwerk Maar hg wilde oiet uitsluitewl een winkel hy wilde bet zilversmidabedrgf booger opvoeren O a wilde by verbetering breogen ea meer EÏQ leggea in de vormeu van hetgeen de aiU veramid vervaardigde voor getegeDheidsstok ken iD t byzonder was t zgas inziens een eerste eiscb dat nit bet objgpt zulf en niet alleen uit bet infchrift een gedachte spreekt Ëen der eerate proeven die bieraan moest beantwoorden was een Ootbieke bokaal die aao kooiog Willem II tydena een tentoonstelling in 1847 Ie Utrecht gehoodea werd aangeboden Een tweede werk van tulken sjmboliekeo aard was het gesoheuk der ingeseteaen van Barioame aan den afiredeuden gouverneur Van Lanaberge Dinae yverin optreden oor de batrödiog der slftvea in Waat Indië werd uitgedrpkl door eau negerslaaf die sjju rerbroken ketenen met blijdschap vertooot terwijl zgn vroow aan baar kmd on baar eigendom de acboooe vrachten der toekomat laat zien £ q om te bewyzen dat de Hollandecbe zilversmid ook in atyi kan werken sond de heer Van Kempen op de wereldtentooDstelliug van 18 51 te Londen voorwerpen beatemd voor dagelgWeh gebruik in Griekacbea Gotbiechen renaissance Louis XIV en Loois XV stgl die wel de aandacht trekken Inmiddels waren de hulpmiddelea waarmee nl deze voorwerpen werden vervaardigd nog zeer primitief In de kleine werkplaats iu de Cboorstraat werd bei zilver op draaibanken geforceerde en die banken werden aanvankeIgk door mann B io beweging gebracht De werkplaats op het Oudkerbhof waa grooter n gaf rnimte voor een moteu door paarden bewogen die de eakele machines in beé eging bracht naar toch was de ruimte te bekrompen Sindelük werd de zaak verplaatst naar de Oide Qracbt in bet oude Freeeenburgh en 4m kon een kleine stoommachine worden gesteld en het personeel worden nitgebnid Na veel voorboreMÜag werd toen ook ua de zilverfabriek een noudfabriek verbonden en tel uit de dooden ia opgeauao Neen mynheer antwoordde da kranke vrij bita voor iomanil die ziek was ik beo niet kapitein Dane Ik ben lord Dene Kn dat ben ik amiertden dood van mijn vader geweeat De idvokaat waa geheet en al rerbyaterd vau acjirlk en geen wonder Hü wendde eioh van den kranke lot Raventbird en van Rarenabird tot den kranke Ta het eeu droom P stamelde hjj Het ia Keen droom zeide Ravenabird Het lijdt geen twyfal of deze heer ii mijn voormalige meeater na myn lord Ik heb het mei Irota en vreuffde den dag oa de schipbreuk vemomen Waart gij hier op voorbereid wasrde lezer Het waa inderdaad Harry Dane Da val bad h ro niet gedood en gij futi atrake hooren kiir ij gered werd j maar vodraf moeten wy andereiéak vermelden Hy waa in de Xieuwe Wereld ffeblevfn bad daar veraohiltende plaatsen bezocht os in dm waan geleefd det de tojteawoordijja lord Dane die op bet kaïteel woonde zyn broeder Geoffry wai Wel gij gy men denkt dat gy in den grafkeltler te Daneshaid begraven ligt mijnheer jnylead riep de heer Apperly alt Goede hemel I daa brak hy af asel do heftigMid van vro re jaren Ala gy werkelijk lord Dane j jt vrie ia hy de aadere lord Dane op bet Woel AU ik werkelyk lord Dane ben herhaalde da kranke Wat bedoelt gy Apperly Ik ben mijnsvadtii zoon Ja ja dataarlyk maar ik raak verward vau diea plotaetiBgea ommekeer van lak b riep do ver Btwgxe dat deae oademeraing alaagda dieoa de opdracht van koning Willam Hl in 187ÏI lit de juweelen der kroon mm geheel nieuwe parare ie nfaken beataaade nit een diadeem met collier en burstatukken Maar met d uitbreiding der machinerieën deed zich opnieuw de behoefte aan ruimere omgeving gevoelen en door een sauealooti vao omatandighedog werd besloten de fabriek io Voorschoten te doen bouwen In 1858 wes se gereed en door bsecbïkking van den Koning kon ig aKoninkIgke Nederlandeobe fabriek van gouden en zilveren werken worden geBOemd De bloei der onderneming nam toe de magaxgoen vroegen meer toevoer de fabricage stelde booxere eiachen en waar waa uitbreiding aoodig tbaoa vuor bet laatst Van hetgeen de fabriek ledert praeateerde noemen wg de volgnnde warkatnkken het oationaal gedenkteeken te a Oravanhage het standbeeld van Jan Pieterazoon Koen te Batavia opgesteld een middeoatuk voor eea silveren Knsaiech tafelservies io Oriekwheo alijl an de Kuoingin wednwe Anna Paulowna veriehilleode ach a tiersbokalen en het titveran nacbtmaalservies in Gothiekeu etgl ook voor koniog Willem III die het aan de Wittemakerk io Deo Haag acbonk eea silveren bgbelmontuur geschenk van bet volk nan den Koning oa deo watersnood van 1861 iosigoes 4m OMdaille bg bet jobiM Ier berdaokiog van de verloaaiog van de Franaoho ovetbeeracbing bg de heriI okiog vao Waterloo en van de landing van kooiog Willem I ta Sobereoingeo vele geschenken onder meer dal der Keai dentie ter eere van het zilveren buwelgkafeeit van Koning eo Koningin io 1864 bg a Koniog zilveren regeeringaiaesl eo bg thnweljjk vao Willem III met Prinses Emma vao Waldeck Pyrmoot De fabriek genoot ateada de gnosi van verMbillende leden van ons vorstenhuis en hcrbaaldelgk bad de direotie Koning Koniegio Priaaen en PrinMieeo rood te leiden door de werkplaatsen De oprichter der fabriek stierf in 1877 zyn zonen A E en J M van Kempen namen het bestuur vaa hem over eo brachten de inrichting tot verderen bloei De directie hoopt het eeatigjarig beetaan barer zaak te herdeoken door beden met het geoeele persooeel eclb stoomboottoabt Ie maken na r het eileod Marken en den namiddag te beatniten met een feMtmaal id de groote saai vao Natura Artis Magistra te Amsterdam Voor bet gereehtebof U s Hertogeaboecli tond gisteren in hooger beroep de heer W bijslerde advokeat uit Ik rraafc wie ia dan de heer van hel kaateetf Ik beb moeite oib mdoe daeh t n te verzamelen 74 gij waarl k aiet door dan val gedood mylord Ala ik dood was ben ïk weder levend gewordeo xeida lord Dane spottend Hy die op het ksAeal woont is eenvoudig Herbert Dane en is nooU ieta aoders geweeat Ik vrees dat het henfc niet boater zal aanstaan afstand te doen van deo titel eo do waardigheid waarvan by zoolang in het gaaot waa Maar nu Ko hoe lyt hy gered f vroeg de adrokaat die nog Biet Meht b greep hoe ziob de zaak had lo9gedrsgen Kolonel Moaoton redde my het leren en ik deed mat zija jacht den overtoobMaaar Amerika Ed ik heb nooit in de rente vern saroDdentald voor dat ik op deze kust eeoige weken gel leo schipbreuk leed dat ik het minate reebl had on dr lltela en de waardigheid myner voorvaderea en dat mya broeder GeolTry dood waa Stel u hiermedevoor het ocgeoblik tevreden Apperiy eu nu ter zake want er i by eeo en ander nogal haaal Maar voor ik verder kiest gy arty voor my ofvoof Herbert Dane ali er een procea taaacbei ons onutaat Er kaa dunkt mij Koene spreke v i een prooea z a hernam de advokaat tonder earzoleo Lord Dane ik meen de heer Herbert zou hetgeaa Up tefceo u il kannen boutlea Maar iW spretik niet van myoe i eebten of aanspraken waa et bedaarde antwoord die lyn onbetwistbaar Weti zoo goed apperly my op mfjoe vraag te antwoorden en bedenk dat ieder oogenblik 1 koalbaar U wilt gy iny wetUtyke raadsmsa of J H Dotoria U Nederweart beklaagd Ier lako dat bg in den loop van het jiar I8M4 aan deu preeideat der rechtbank te Koarmond Ier jo O tifieatia sgner staten van koateo quilMttée i had overlegd van aitgevers van cooraotea wegen advertenties die daarin niet waren geplaatst of wet waarin die advertentiee booger getarifieerd waren dan bg geboadeo was an die uitgevers te betalen ter zake van welke feiten bg door de rechtbaok e tt armoad werd schuldig verklaard aan h t gebruik maken van valache gewbriften en te dier zake veroordeald tot tea maanden gevaugeuisatraf Voor deo beklaagde trad evenaU io eersleo aaoleg voor hel gereehtebof ala verdediger op mr J A LoefF adrooaat aldaar Van do tijde van den beklaagde werden een riarlal gttoigen geboord daar de vyfde tuige verhinderd waa te veracbyoen werd de bebaodeling dezer taak uitgesteld tot de tereohtzilliog van a Zitordag des rm te 10 oor i Te Kooveen vertooaen ziek wederom Ie ioor drie jaren een groot aantal mniuo i een groot deel vao deo oogst zoowel te Staphorst als te Konveen is door die dieren varwoeet Eerst zgn vele roggaakkere diaaen ryken oogal beloofden vernield daW kreeg de haver een heart Eo waar hier ea daar eeu weide iusaehen het boowlaod ligt wordt ook deae niet ororgeelngeo At bei jonge malaaka gras wordt weggevreteo terwjjl de harde ateogela ooMogeroard bigvea staan VeraobilleoJe laodbouwer schaften aiob daarom prof F Loeffler s Müuse Bacillus ao eu met aaovankelgk goeden nilalag Een tweede middel dak ook vele moizen bet leven koel beetaal in hol graven vao tamelyk diepe aan da wanden steil optoopeode gaten De muiten die ia daza koiten lereebtkomen kanoeo langs de wanden uiet weer naar boveo klaolereo en worden dee iltaorgena gedood Meermaloo viodt men ae bg tientallen lo een koil Een derde middel is het beetrooien van deo akker mei mniaentarwr mogelijk wel a te bereleo doob in alle gevallen e kostbaar om algemeen toegepast te worden Sl cbt reo paar stokkeo grond werdeo er tot nog toe mee bestrooid Daar eobter niet alle laodboawers die middeleo toepaaaeo blgveo oog genoeg diereo over om hiiD veraebgoiog een ware rampteaehtea Alvorens de Tweede i ft de vorige week uiteeogiag werde nog ingekomen vereoekschriften afgefaaodeld Uit vf le deler adreeeeo blgkt datean nudUI iogeseie ien geen flauw begrip beeft vao t geea at dai niet tot de barnegdlieid der Staten üeneranl bfhoart Zoo vraavt eirti arbotder oit ilie van den loogenaamdan Lord Daoe ayof Alaof ik op dat punt zou aarzelen mylord t Ik wil nalnuHyk uw raadsaiaa liJn ik heb deitf asoapraak op Ik ben met Ia A met den heer H rbert niet op bljionder goede voet of liever hy heeft Art niet op my begivpea en by gebruikt tegenwotndlf altgd den advokaat van den ba r Lester Goed Als flj de andere partjj gakoun badt zou hel y waaraahyniyk meer moeite gekost hebben om de zaken in het geiyk te brengen GIJ hebt van die varmiale doos gehoord Apperly Cy moet voor den dag komen éy bedoeld die doos van den jongen Lyd iev Mide de adVokaat Hy heeft er naar ik hoor gdpgbeweging over gemaakt Ja I maar hel is lyne doos oiet bet de myne De ufre mylord f riep de heer Apperly na een oogenbltk zwggeDa uit Dan verklaart dil het g heim van de lielooning van duizend pond Me Daoeebeld staat verstomd dat xulk eea enaak als die Lydney sene dergelijke som heeft aangeboden Wat bedoelt gy mei het gezegde zulk eea snaak iX Lydney P riep lord Dane uit terwyi bg op M elk woord den noodigen klem legde Wel man is nu natuurlyk op de hoogte welkvleesck men io de kuip heeft al waa by loevallig uw lordacbapa medereiziger en al werd hy tegeiyk i t u gered Maar er ui nu een einde aan zyae snblteryen kofAen waat by is io heehteots geoMaao Beat beeft hem m i nasr het politie bareaa gaao meu en hem daar opgealoteo