Goudsche Courant, zaterdag 27 juni 1896

AaDgevangeD 1 Nel TUd van Greeiwicli t 81 7 11 7 11 8 18 8 48 8 1 Zomerdlenst 1896 aOUDt HOTTIKDAH 11 18 1 14 8 10 8 87 11 18 I M 11 48 11 88 1 44 4 1 4 18 KOTTIIBAM SOUDA Ulrecle SpoorwegverblndlDgen met UOUÜA 10 7 47 U IO 11 17 11 01 11 47 7 48 8 07 J 18 8 11 S0 18 11 60UDil0KN HiaS Haas BOUD A II 1 88 1 44 9 40 4 04 4 91 17 117 18 7 88 8 88 8 88 1 41 1 4 1 t 18 8 14 1 58 4 68 80 8 48 8 88 I 8 04 I S 8 8 Oouda 7 S0 8 88 87 10 18 10 48 U U 18 H 18 18 1 17 8 47 4 48 S I M4 7 14 7 4 M 1 84 M4 ll O Ï V M 7 4l8 4f 11 II ♦ f Ï Ie W 7 8 8 l8 U U 18 4 8 M 8 11 l ï IS 5inï 4048 ViVo U4B18 4 108 f sl 4 1 4 818 S b i 18 7 4 4 8 11 l ll M l il 11 4 jQi i a 8i7 808 i8 l 47 1Ö Um 841Ï 8 11 811 17 s ui OJ 4 lll lB 8 7 i M7 4 l i8lÖ m sHage 8 18 8 1810 7 10 48 11 50 U 48 18 48 1 08 I 8T 4 1T a aae s e s Stopt U Bleiswiik Kt isjeg Noojdon Leidsehendaaiaa Hekendorp 80l D4 UTll 0HT 4 18 1 87 8 88 8 11 10 17 7 18 18 84 8 17 7 18 8 48 10 41 8 07 8 88 7 88 8 04 11 07 OTKBCH T OÜDi 10 10 88 11 88 18 60 8 08 S BI 4 48 ya 10 18 11 88 4 18 01 18 81 4 14 M 44 10 57 11 88 11 14 11 11 11 48 1 87 eotini AHSTiisa M 1 III 10 87 11 10 4 11 6 10 7 51 10 17 10 801 lo l 1 1 18 8 11 8 80 8J8 11 18 AHSTIIDI H O O D i 7 18 8 5 10 41 8 14 1 51 4 48 8 18 7 41 8 48 8 1 imO 11 11 1 48 8 58 5 48 7 48 1 48 ll IC Bnbut i ntd wnliiog iltr Kuner dat ecu meitj wtlka fay kanoH bMfi n i t ur by bcwrert tea oarechte in een kraukziQDii engeiticht i geplMt l weder op rje oeten worde neiteld Ken andrr lenorktbereUl lyoer griefeo wegens bandelin en van rechtrs eo praktifijos eu liet de Katiit r ereolffiog TAO die pernooen en roorttettiii eener proeodare by een K recbtfihof tal gelest n tleo derd wil de Kamer doen gelasten dst d op brengst san goederen die tijdens tyu erbl in de goTangenif door de justitie xgn seikoebt liam wordt nitbetiald Een rienle klaaift ofer misbsndelieg bü een bekeuring At deze onderwerpen behooreo tot de besopgdbeid der reobterlgke mscbt en daaroui werd brslot a daarop sover te gaan tot ds orde ran den dag De andere adressen waaronder een aan tal wegens pensioenqnaesties op één na werden ter griffie gedeponeerd Ier inlage roor df ledeo s Er yn twee adressen bebandeld tan meer dan gewone beteekeois Het eene fs van den heer S 1 W ao Wamel U ileoknm die de medewerking der Kamer ver oekt tooi den aanleg van een haven t Doorwerth Renkum Da omniissie voor de erioekicbriiten gut iu baar verslag op bet belangrgke derer qoaeatie niet allÉfio voor handel en nuierheid naar ook voor jle scheepvaart ao op de wensckelgkhaid om ter lake volkomen te worden iagelicht Hare slotsom ii echter niet een verroek ominlichtingen te richten tot den minister vanwatantast manr enkel nederlevgen tergriffie ter inzage voor de leden Vermnedelykis de bedoe ing by de behandeling der staatsbagrrotiug voor 1897 op dece aaak terug tekonen Wel yn inlichtingen gevraagd op een adres van de Kamer van Koophandel en Kaorieken te Tiel waarin beichouwiuge nied deelingeu en klarhten voorkoiueu over de dieostregpliugen der verschillende spoorwegmaatschappüeu mei betrekking tut elkander Up voorstel der commissie is dit adres aan dan minister van waterstaat handel en nyverbeid verconden net verzoek om inlichtingen pdat bljike wat er van de vermeende grieven ie en ot er voor het verzoek om verbeteringen aan te brengen eenige grond bestaat Bat veralag van da Algameane Rekenkamer OTor 1894 heeft de rommisiie nit de Tweede Kamer in ier haeden het was grsleld aantaiding gegeven tot het voorstel n aan da ministers h t verzoek la richten vdatiedarvuu hen voor zoover hem zniks aangaat alsnog aan da Kamer op dr wijze die hem bet meest g psst eoorkomt inlichtingen verstrekke omtrent de ponten waaromUent in het rapport der oommissip nadere opheldering wenscheiyk is geacht t Daia ongewone vorm vindt tgn aanleidinii io vorechilleade opmerkingen welke in het verslag voorkomen E n daarvan betrot eeu taak welke de Commiisie sraarv noemt In Limburg tyo twee gemeenten wier namen veel op olksar gelijken Sebimmerten Schinnen Een daarvai had een vordering op de Iiykskai en kreeg die maar niet ofschoon een aan yting loor het bedrag was opgeioudeo Dg onderzoek bleek dat de aanwöling by vergissing io de andere gemeente waa terecht gekomen en daar bad laen het geld maar behonden totdat da vergiasiog aan dm dag kwam Da beer Farneomba Snndera zeida in da toatiohtiog der eooclusie sWat moet hst daar een janboel tgn dat zulke dingen kanuen gebeuren De minister van financiën heeft de gevraagde ophelderingen toegezegd en er bggevoegd d t dan misschien opgehelderd kan worden boe lieh in tiimborgache gemeooten feiten hebben kannen voordoen die de commiesie raar beeft genoemd Woensdag bad aan bat alalion Soharnierboto dar Noordhollaudsobe ttoomtram een voorval plaats dat nog al vroolykheid ver wekte pwwegvt k man T 8 40 8 47 8 84 a l a ia 7 18 7 18 7 81 7 18 7 4 7 88 8 8 10 8 18 t ia 1 81 J 8 88 8 87 08 UB M ouda Moordreoht Nienwerkerk üapelle i Kattanlaa 7 88 8 01 8 11 10 18 iolda 8 88 Uudew 8 80 Wonden 8 88 1 18 UtreakI 8 18 1 88 8 41 8 64 10 11 8 11 8 Oouda inatarta 0 8t V 8 14 totiardaai Oapalle Nieuwerksrk Meordraekl Vnoda Eao meisje nit Rgp van miaacbien twintig jaar bad een weddenschap aangegaan dat zg eb als vrachtgoed per tram in een mand naar Scha merhoro ton laten vervoeren 2e zullen me niets doen had te gexegd en was in de niand gekrofien die Dalunrlgk in een goed renwagen geplaatst werd De mand ea haar iiihoad werd geadreaaeerd aan een inwoner van Bcharmerhorn en behoorIgk toegedekt Te Schermerhorn werd zg gelost en op bet perron van het station voorloopig neergezet ongeiiikkigerwyza echter in de oomiddellgke nabijheid van de lOmp waarnit de locomotiel zoo noortig water ontvangt Een paar tranibearobten die iets an bet zaakje moeten geweten hebben scliuved de mand un juist onder de watarpgp der pomp co gingen toen pompen Toen kon da vermetele reizigster ticïi niet meer stilbonden onder vaal pret der omstanders werd zij uit de mand gebaald waarna tg half doornat te voet naar Rgp terugkeerde Doch za had er vgf rgkadaatders mee verdiend zeide te Volgena een bericht van da Exchange TeIfgrapii Company nit Kaïro ia da cholera nu nok uitgebroken te Wadi Haifa het steunpunt tan de krijgsverriehtingen der Kngelscb Egyptische troepen in Boedan Voor de A msterdamsche rechtbank stond gisterrn terecht G il Sligtiog reeds vroeger als flesschentrekkar gesignaleerd en thans l e chuldigd van oplichting Beklaagde had een koopman te llotterdam eene party yzerwerk ter koop geboden die naar net heette te Am sterdam nit Amerika was aangekomen en deten koopman bewogen hem bet geld vour de vracht ongeveer f 60 voor ta schieten I men zonden zg dan het goed aan bet spoorwegstation in ontvangst nemen Zoodn echter da f GO in de rjtk van Sligting terecht weren gekomen deelde deze den koopman op de brutaalste wgze mede dat by er io geliio pen was en dat by naar zyne t GO kon fluiten De goederen nit New York bestonden slechts iu ds verbeelding Uekl ontkende den koopmiin ta hebben opgelicht hg had atechta de f GO van hem geleend en de goederen uil New York bestonden wdl doch waren naar het fckeeu nog steeds niet te Amsterdam aangakomen Hel U M eisch e een gavaagenisatraf van 8 jaar In een der dagbladen vau New Tork kon een klacht voor over het toenemend gebruik van rgwialen De handelaars klagen dat nu reiziger overal afgeweten worden tondor eenige beslalling Vaders geven hoo jongens ge o horloge mannen bun vrouwen geen nieuwe japon meer cadean Een rijitiel is beleenigate geachaok dat nog aangeboden wordt Vooral in Clficago roepen de mudisten ach en wae omdat de aport daar alle begrippen van coquetterie bg de dames uitwisobl üiaii het rijwiel t t troon verbeven is wordt er giet meer gerookt paard gereden ef lang getafeld Ook de geestelgkbeid voegt haar klachten hierbg Lichaamiioefaning trekt de galoovigen van de kerk af en da geestelijken zgo genoodzaakt geweeat hunnen boordere en bof rderessen te doen weten dat kg iederekerk een boevarra l ek bovenstaande overdreven ia valt raoeilyk ta beslissen Het ia echter kensebetsend voor de richting van den tgd Uit htrUtoeht Tot r het 8p l Detêr dageo werd t Pttriji een badieade eensr oote fisanoietla iniicHing io de wyk der Madeleiaekerk gearreitverd die efu bedrtiK van t ir teu hwImIi sgoer nperitnren bad rer uUUrd om lyD i rtitooht roor het ipet e berredi 10 80 10 87 U 4 U U 11 10 8 88 11 11 8 81 18 81 8 81 10 88 8 10 18 18 18 10 88 10 48 10 48 I IO 1 87 1 48 S 08 1 84 8 80 voor rywieleo ia In gea Bjj bet oaftien der boaken van da beoadealdaj inaatftchappij bleek dut otjk nndere bwmbtcu zich aau nneerlgkh deu bkddeo eboldig getuaakt eu weldra was de justitii fle Hcbuldigin op hfi tpoor Ëeo ar dieieob ode ba I zich onder de bedicndeD der maatsebappy guTorincT eu de opbreugat der peroiftneute rerduiitenugea werd aau het ipel gewgd De purttie ichuMige wif n hel Ttior aau de scheoen werd gelfg was de ka Hirr die weldra door de osnd riel ea bfekeode in het gehefi f 80 000 te bebbe Terduislerd Al dut geld had bjj bg de wedreooeo Terepueld en slecbta t 60 bad by oo in zyo bfiit iu de woning vau dea oDtruaweo kawier werd eeu orufangrgke correepondeatia ia b lag geuomeu waaruit bl k dat rrrscbeideoa andere bsdiendeu waaronder eeo der boogstgeplaalftte z ae CDedepliebtigea wareo Te Neokircben in Ditisehlaad vervoegde 2icb deur di D een rua i met xyo twaalfjarige zoon bg een geueeitheer met bet verzoek deo juiigeu die door den boofdonderw izcr wai gaalageo Ie onderzoekea I j jongen wa atok doof Wftiit Dira bod hem niet meer of mioder dan zgu tromniftvlica doorgeilagea De rader rerUngde een bewgs van deo arti om biernsede een aanklacht bij deo rechter Ie kuanen indien a De dokter onderzocht hem en ui Ja vrind dat ie een leelgk ge al de jnngeo ii volkomen doof Maar ooi na zeker te zgn vonr ik bewgi afgeef moet ik eer t oog even met een mee den joageo hot rechter oor afengdin Naowetgki bad de dokter dit duidelgk hoor baar aan den vader medegedeeld ol daar begon de jOQgfn crbarm Igk te icbreeawen eo aan ta gaan en liep zoo enel hg kon het buis dit de straat op Ware de dokter iiiet op zoo n lumiu ue idee gekomen dnn waa de meester met eeo ouoangename aanklacht Toor den rechter rerfcheneo eo bail dt ze gevaar geloopeo ook nog te worden veroordeeld Uij Oolumbnt in de Noord Araerikaanichen staat Ohio ia onlangs eeu tooneslaanschoawd sooats wel alleen denkbaar ia ia het land van den Yankee Tot amastefaaring van het publiek heeft men daar een eobte spoorwegbotsiDg uitgevoerd en uit alle oorden van het land hadden eztratreiaeo niet minder dan 30 000 perponsD naar Cnlumbas vervoerd om dea nienwbeid op hei gebied van xporic ia geoiekeo Wyi per peraoon 75 oeoi moest worden geofTerd eeu Amerikaaniehe pent in 2 eent N ederlaDdsch maakte het syndicast dat de vermaketgkbfid ondernam nogal aardige zaken De twie treinen t al wel oterbo dig ago op te merken dat er geea passsgieni in wareo en evenzoo dat bet gebrnikte materiaal niet van het beste wai zetten lich circa zes kilometeri van elkander verwgderd in beweging en reden eerst een kilometer verlangssam waarna de roaohiniiteo de machines in volle werking brachten enerafiproogeo A ina bereikte de twee treinen een snelheid van 80 kiiometari io het nnr en botsten va k een ontzettende gpkraak juist vóór de tribune opeen Ër volgde aen doffe ontploffing eo foeo rook en stoooiwolken waren opgetrokken zag mm da treiaeu ia een hoop verhogen eo afmarnkt gzer ea versplinterd boot ver ioderd Ooggetoitten schetsen het tafreel als bgconder aangrgpend vooral bei oogenblik dat de botsing voorafging Ei n ingezetene van Ohio kre ralfi een hevig zeouwtoeval Ongalooflyk klinkt het düfib wat il io Amerika ongetooflgk dat er een mao was die voordat het hniveriogwekkend spel een aanvang nan deo directenr der veraakalgkbeid denlieer Mills aanbood voor een som van 1500 dallar op eu der tot vernietiging gedoemde locomotieven dtn dollen rit me te maken Zondag zal t UOO jarea geleden ign dat de vrgzinnigc grnrtf Plons V in de nabgbeid der 6 18 i 4 10 4 87 8 4 8 11 8 10 1 80 8 10 4 7 ih 7 80 4 40 4 S0 4 87 8 04 8 10 8 189 1 44 1 84 1 01 1 08 1 14 S O 4 17 O IN sHaga 1 81 7 80 7 48 SO 18 4 10 U 11 8818 Voorb 8 87 s 18 n 11 81 M 4I Z Zegw ll Zev I 8l Dtreekt 8 81 7 10 8 8 Weerde 8 58 S U Uadewater7 7 8 18 Oonda 7 11 8 91 8 84 18 10 liaatardaai e St Owda Ill MMIHMpMMMVnHMiB VillpVMHipPHpMIpiaBVnMSSBHeVW Hakkülaariibrog hg Muidtn b rj 4 r cootervo tiere edelen vermoord werd ï aen der meest bekende episodes nit deo ai gd iaaacbea de drmokraile en de ari4okratie De rwnar verwoBd graaf werd door de Oooier naar Muiderbent gebracht Opdaplaatv waar hg d o gfest f werd 28 jam later eene kepel gesticht mei gaooegxane iokomaten b giftigd nni ar dagelijks sifimiseeu voor dso vermoorde ie doen Lat r is op de plaate di r kapel da tegenwoordige Hervornida keik van Moiderbarg gebouwd Bg het schyfschicten op de vlakte tmi Waalsdorp is gister ochtend de sergeant V van het 0 rag inf die dien t deed in deo kutlfl door een afstniteuden kogel in deborit getroffen hg kon lieh te roet naar het einde der schietbaan begeren om te melden dat fag getroffen wa maar ii onmiddelgk naar het hospitaal vervoerd Op sommige Daitsche spoorwegen bestaat eeu 4a klasse Vroeger moest men daarii staan uaar tater Verden er zitplaatsen ia a ii gebracht Nu zolleo die echter wéér verwgderd worden omdat siada di zitplaatsen er ego veel minder gebroik wordt gamaakl rmi Ue 6 kiasae De Londenscbe correspondent der Ariib Ct Khrgfl Dames die Vrgdag tot da vrouweatriboM van bet Ijagerhuis wttnschtao te worden iotgelateu werd op In i van dan voorzitter medagadeeld dat de oiid rwerpso welke dien dag in hebandeliog zouden komen hare tegeuwooi digheid ongeweoicbt maakten Uel debat betrof do bg onderhedeQ ran een ipilitair schandaal dat met recht een torm van verontwaardiging over de esvels van ons militarisme heeft doen opgaan aen debat dat een schrikwekkend llcbt wierp over praktgkeo vau de ofBciereo io het Ëogelscbe leger Oe officier van ges Fowler was ontslagao uit deo dienft omdat hg acht offic eren looa uien Aeef jongelieden oit de hoogste Ëngelsche kringen die zich in een tent aan da TiiiVte uitspattingen badden ovargegeveo bij hunne cuperieoren bad aangeklaagd TydeoB de bebaudeliug vao dit oodarwerp bleek dat bet ministerie van Oorlog alle details in banden had d6ch gedachtig aan het spreek woord dat usii zgn vuil linuen thuis moei wvrscbeo zich sehrap had gttzci om aau ht publiek niet to veel daarvan bekend te maken Het fraaiste van die zaak U dat dokter Kowler dien meu op culk eene ka akterloose wgze zgn ontslag gaf van het miuiiteris van Oorlog een schitterend getoigscbrift verkreeg waarvan het gevolg was dat meq hem aeoa hooge betrekking opdro aan het miniiteria van Kolooito Di te Parg ali dagblodcorreipondao tfl en oonfdreueièra welbekende Lydia PaaohkoÉI 1 een Ra ïiiscbe gravin die haar gebeala vermogen mei speculatiën had ver ore i kwam te Brassel hulp vri n by deo Rossiacben gezant Bet scbgnt dat haar stap niet het gevenschte gevolg had althans toen ZIJ het gsxantichap verliet schoot sgl z ch met een revalrsr door hatthart eo riel op ds btraat neer De kogel schgnt la lyo afgewakeo u kon er wordeu aitgehaald ei de doctoren hopen hasr iu het leven te behouden B i l 18 10 4 e 10 11 e 10 18 10 17 11 80 8 48 10 4 1 47 1 84 10 01 10 07 10 14 7 81 7 8 8 8 8 18 8 11 8 81 M 7 15 8 47 8 17 8 17 8 14 41 1 47 10 8 81 7 45 8 15 7 80 1 0 07 10 14 18 110 14 f 8 88 ll 8 41 1 48 11 10 Keu van Bomneya beste scbildergeQ dat aenrefds lang overleden viecoaiiteasc Glifdea euhaar zuster Lady Elisabeth Spaocer aU muienvoorstelt kwam dezer dagen te Loodea inWiltes s Rooms onder deo hamar De ttrgdbegon met eeo bod van i 12000 en ontwikktitdtt zich zoodanig dat na een wedstryd inhet hoogbieden waarbg enkele gegadigden bgHË 3000 tegelyk Qpbodeo het doek eindelgkvoor 4 126 000 werd toegewezen aan een knusthaodelaar dia ongetwgfeid volmacht van eeorykeu kanstvriend had i Ia da Janboda wgal Z op bat groot btlaag eiMf b tr owbare velledige bevolkingasta Uatiak en tracht de gaheele onwaarde aan te toaneo van da bavolking atalistieken in onze kolaei Een staaltje van rekbaarheid van cyfare ontleent Z aan twee bronneo Volgens Veth a Java la druk is Java s bevolking van 1815 tot 1872 gaategen van 4 600000 lielen tot 17 millioan aielen de bevolking son dos verdobbalea in 40 a 50 jaar Uit ketKol Versl van 1888 Bgl XII waa echter de bevolkingaveroieatdering in 1880 slechte 81 OOt lielen op eeo totaal van 19 540 000 hetgeen zou wgeen 9P aen verdubbeling in 250 jaar Io de Maartaüaveriag 189G vaa de sludiscba üjdsc staat een zcar levenawardig artikel ook al onderteekeod Z onder den titel Opnierkingeo over de statistiek der bevolking van N I t waarin schrgvar held r doet nitkomen dat de laatale cglars verkregen volgana de regeling van 1880 ga a verlronwec verdienao Zalfa van de lodiaehe hoofdptaats n al Bataria ao Soerabaje beataat geen deoffdetyke betrouwbare bevolkingaatatistiek f Ia de Rgnatraat te Arnban bleek Zondagavond weer ho nuttig t ie dat soldaten buiten dienst gewapend loopeo Daardoor garaakten nl in esne vecbtpirty e n paar manaehan aoo flink gewond dat sy naar t eiakenbnia njoeaten wqrden gebracht C v ond no k der Berlgoaohe politie naar dan verkoop vaa melk heeft tot anlke oagnnatige reaultatao geleid dat een apecinal eorpa van ambtenaren met de controle op den verkoopvan dit voedingauiddel zal worden belast Buiteslandsch Overzlcbt De intocht lan den T aar en de Tiaritis fe St Pe ersbnrg t en heden verwacht zal niet plaats hebbeo Hei gevolg alleen zat daar op 27 dezer terugkeoren Mogelijk stsat dit Boht rw gabiyveo van den feestslgkeo intocht in verband mee de groots werkstaking wolka ia de Russische hoofdstad nog roorldoort au thans 176 009 stakers omvat Ds oodarkandelingen tosschen patroons en stakers hebben eehter reeds een gadteltelgk sacces gebad xoodat men spoedig bet einde der stakiojg meeot te u Og Q rerwachten De berichten uit Matabeleland blgveo zeer verootrastaod Sleeds meer breidt zich de opstand oit Volgaus eeu talegram uit Kaapstad aan ds Times is de gcheela streek rondom fort Salisbury in ppstaad De ta Johannesburg reraobgnende Standard and Diggers Newi zegt dat da lïlanke holooisten zelf de oorzaak zgn van desa uitbarsting Bun gedrag tegenover da jonjie inlaudscbe vroawen wekte de vsrontwaardiging op vao de inbonrliugen die besloten aich van de gshaete blanke overbsflrschtng ta ottt oao In Transvaal gnai bet gerucht dat de inboorlingeo een aaoval deden op fort Salisburj waarbg da bluksn sware verliezen leden De opatandelingen zouden io bet versterkte leger kamp zgn doorgedrongeo vgftig blanken gedood an vreeselgk mishandeld hebban Dit bericht is in tegenspraak met mededeelingen ran Central News Agency dat aan da Loodansche bladen maldda sTeo laatste is holp verleend aao het belegerde fort Salisbory Kapitsin Taylor su viei en dertig man oer regeerin gatroe pen zgn aangekomen mei leveosmiddeleo 140 geweren 60 000 gevolde pairoongordels eu oen MaximkuioD Uit Kaapstad wordt gameid dat hei coutiimebt van Natal is opgerukt naar Masbooa Iftod en 2000 opstandeliltgan uiteen heeft gedraveo Het gevecht Bkd plaats indtf nabgheid dor BeatrioeMgn mat bat Maxim kanon werd 0 troap der ioboorliogeo aangevallen Zg zoebien toevlucht tcbtar kopjes en leden daardoor gvipg verliezen maar van tegenstand bieden jpi geeo spc ke De inboorlingen trokken terug en liaiao da Natalsche troepen trekkas ooar kat noorden In hei Engalsche Lage haia zeida Chamber Iain te hopen dai bei beloofde oaderzoak nasrdan inval iu Transvaal hetwelk zsl plaats bobben aoodra hei onderzoek tegen Jam eson is afgrioopao gabael vrgzal btgven raoels partgküakter Da ministar zal iivk dus op ds hoogtestdian van bat algemeen gevoelen van hetHiiif in de hoop ioi aao oreraenstemmiog tekomao omtrent den vorm an de ponten vanbat onderzoek Wat betreft da quoasiia of da rgkstrwpan io da oproeriga disiriotea vaa £ o ptscb ZoidAfrika moatan varatarkt worden heaft bg dan waaroamandai hoogen coamis arista Kaapstad Verzocht daarover generaal sir Frederick Garriogton te raadplegen Da ragearing be ft de talegramman van dr Layds ontv Dgan maar wa ns da aanmarkiogen die Tranaraal iadartgd heeft gemaakt op hei poblicaeran van Chamberlsin s dépêche toen Transvaal er nog slechts aen oittrekse van had onivaogaD is sprakar niet gaoeigd iolicb tingen ia gaven over dan inhoud ran bataatwoord d t hg haaft gaaondan voordat bg waat doi het antwoord in bet bezit van da Transvaalsehe regaeriog is Da TroMvaalache consuUgenaraal beeft aas CbantbarUin aana depêche msdegad Jd wurin agna regeering verklaart t hou laedwaaan bamerkt te hebben dat de jongste telagrammeu van dr Leyds bescboQwd worden al ia zgo bezield door een Tgandigen gaast Daaraada was eehter niets v digs bedoeld de Transvaalsehe regeeriog wenschte afleen in vriendacbappalgkeo geest made te werken met bet Britache gouvernement om de aehuldtgen hou atraf te doan onderhaaa want daardoor sullau beide rageariogen den vrede enbet vertrounen io ZnidAfrika herstelte De Engalschï KcoQOtwièi somt de radenen op waarom Spanje zoo gehecht blgft aao bet bebood vau Coba behalve de oaiionale aar Er sijn betoogt dat blad gewichtigestoffetgke belangen mee gemoeid Handel schee rvaart en landbouw in Spanje leven voor een groot deel van Coba wegens de hooge iovoerrec tan die er vao waren ait sndera landen worden gebeveo Er werd in 1893 voor ruim 61 millioan galdeo uü Spanje naar d t Parel dar Autillaoc uitgevoerd vooral katoenen en andera manufacturen zeep kaarsen schoenen papier hout enz Fortonco en da Phitippgpan trekken ook veel oit Spanje dat van eigen fabrikatso naar aadara tanden alaohts ongeveer voor 12 millioen s jaars oitgevoert Als da rgstoogst mislukt veoniet Spaaja zalf Cuba vao voedingsmiddelen nit andere landen Zelf krggt het voor 18 millioen koloniale waren nit Cuba vooral luiksr tabak en cacao en dat bedrag is zooveel als Portorico an de PhiUppjipan uitvooren naar bet moederland Dat alles wordt grooteodeels vervoerd mst Spsmaiche schepen waarbg Üarcalooa Sautauder Gadix Malaga eo andere barent groot betsog hebben Boieudien ztjn da Spanjaarden voor een zeer groot bedrag houders van de Cabaansobe schuld waarvoor de invoerracbtan als waarborg dienen Nog grooter is bet belang van Spaaje hg spootwagt n plantjes enz op bet Weat Iodisch eiland Hst bedrag daar belegd wordt op eeoige milliardao guldens berekend Pat alles maskt dat Spanje alle kracbtau inspaot om Cuba te behouden en de tusscbeukomst uer Vereeoigde Statao tracht ta voorkomen Gelakt bat den opstand te badwiogen dan zal Cuba in eenige jareo wader de offers rergoedan di er thans voor wordeu gebroobt Dsar staat bat rchiar niat naar Da Dncaaaad Wifa s sister BilN is in het Ëugelseha Hoogerhuis hg twaede lezing aangenomen met 142 t eo 113 stemmen met aaue meeiderhtid dus vao 29 stemmen de grootste sedert bet iadienen der wet In 1882 werd da wei verworpen mat 3 tegao 269 stammen in 1883 aaoganomen doch by de derde lazing in keiielfde jaar wederom verworpen VerUdan jaar ward het ontwerp bg twaada lezing verworpen mei aan mearderhaïd van slechts 8 sti mmen 129 tegen 120 De genoemde wet is eiganigk nooit beschouwd als een partgvet dai daad men ook hg da laatste stemming niet T de maordarhaid behoorden ook o a de prins van Walas de hertog van York de hertogen van Fife Redford Sutherland St Albans en Westminister onder de tegeostammers behoorden de hertogen ran Abarcorn Argyll Buco each Marlborough Newcastle Richmond Qrafiow en Someraet Ook de miaisteri waren verdeeld Lord Salisbury de Wosalii r der schatkist de hertog van Norfolk de lords Crpss Dodlej Limmerick eo Selborne hebben gestemd tegen da wet welke werd gesteund door den hertog van Devonshire deo markies Van Ijinsdowoe eo de lords Ooslow ea Kintore Dr aartsbisschoppen Vaa York en Canterbury en 17 bisechoppen waren in de minderheid Lord Roaabary verklaarde zich mat enkele zgnrr aanhMigers vóór da wet et stond in dit geval naast sommige oniooivtaa ala de lords James of Berafold Morley Borion Camperdown Rotschild KeUia Revelsioke Safion Slaotey of AIderley fo Wolrerton INQBZONPBM Qea ê Sfdadwrl Io uw hoofdartikel van hadao zegt U dat in de laatste zitting da baar ran ialan aitstsl rrocg van behjsndaling der Verordening op bat ondarwgs tarwgl de baar Harmao iatagendaal op aeoa spoedige baslisaiDg anodroog Varoorloof mg Ü ta doen opmerket dat dit laatata onjuist is Da heer Herman ide iniagaddaal dat bij ziah uitstekend k n Veraenigen mat het aitaiel dat de baar i wilde maar dat hij gaarne tag dat nit voorge stalda Verordening door B en W efn gadeelta aan da orde z worden gMteld D l dat daal batwalk betralmng beeft op de opheffing der 7a klaaia bg Van Citiart Vooral met b t oog op roorztaoiag in da raaatnre aan die school walke op ia baslisiing wacht Bet beeft na den Kbgn dat de kaar Herman behoort ioi da roorstanders van da opheffing dar boogata klapa ran da labargsrsobool roor mej jas iavwgl ik lakai waet dat bgdia wil handhaven an allaan op spoed aandrong om die niet ta lataa hadarrèn door eaaa langdoriga roaainre roor oadarwgzores Mat da opname daxer regelen zal U saar rerpliehtaa Uw gatroowaa leaor X Onzê inUiiHng h nuUt p kti hrU Vtrthjftin dtt biad van dé raaJêtiittng etfeven en dtend aileen tn d n sttn dat het dcor ont t $ b$ tpreken ondtrvttrp van actueel belang was IndUn WH aanUiding gavtn tot dt opvatting dat dê h erHerman in deie juaeitie aan dê tijde van B tn W Mou slocm n h h H wit ons setr gebreking uitgedruktOetn oogtnbnk KMnn wy daaraan gedacht Intêgendttl wy zijn ovtrtuigd dat dtx héer dié iteed voor goed openbaarondtne in dê br4t tprtngt alUtn êpotdigtbehandelóig wenscAi omdat Ay dê Ie kloêtê wilbehouden en uitêtêl der bêêUênng nitt in hêtbelang der school acht Rkd ï OSTEiLiaEiisr LIJST vao brieven geadresseerd aan oobekeuden gedurende de Ie helft ddr maand Juni 1896 en lerugta verkrygen door tusscbeukomst ao het postkantoor te Gouda Verzonden van Uouda U van Bentem Gouda J ran Irk Slie dracht C Braadgk V A U Uohlmeüer Amsterdam B de Katar Rotterdam Varzonden van Uoodarak Mealeobeek Rotterdam Verzondao van Zoatermaar Oodeweardi Zeist De Directenr van bat Postkantoor VORST Eli NIEUWE ZENDING Prachtige DASSEN en een groote hoeveelheid DASSEN van al 1 C efif A van OS Az Klo weg E 73 730 GOUDA Goedkoopste adres voor Hoeren Mode Artlkclen Ileiirs van Aiuslenlaiiu Veikn tolkrs IV IV lOUl i lüj 10 Vis loov 89 II HV ♦ f ♦ S ls 1 Va Vi n 1 is v M s 7 1 i 110 IT 5 610 6S8 lOO ao 100 IOI is V i V 6 l loov II lil 8 10 tri lOt 105 IU 101 V4 V Vi Itl Il mV 101 H 1 100 100 IU U5 s J lll s 10 loo c IW 11 UI IV i II 4 m in loiV IOI lOJ los 1 lUV Ui lei 31 88 lil NKDEKL iit CenNsil W S dito ihto dito Sdito dito dito a llühQAK Oil Uoudl 18SI SS 4 Itaur Iuichryring g8 8 8l S JoaTRNK Obl ia mpit 1818 dito in tllver UOtl 6 PoRTtOAi Oblig mat ooupon jdito tteket 3 RuBUNo Obl Binnen U94 4 dtto Oecoos L8I0 4 dito hij aolht lStt 4 ilito bij Hope l8SU n 4 dituiDcoud l ou l8S8 t aito dito dito 18S4 S dpiNJa Pdrpet sebuld iSS 4 Tuaxsij lepr tvODV leen ttfito 4 iiiMS luoBÏng terie D i s leeniuK seria C Zuiu Ara UiP r obl ïiVii UzKico Obl Buit Bah IStIO Vknkzvbla 01 1 4 onbep 1881 Arsndab Tab Utj rtiAuateii Dtfti Maatsohsppij dito Arah Hypötheekb p adbr 4 Cult Mij der Voratool asnd t Gr HypothtMkb psadbr 8 f Nederlsnoaohe luok ssad iSlad Ksudelnum li dito N W k Fao Ifyp b pandtir Rott Uypotheekb paadbr 3V Utr Hypothoukl dito 31 üosnKO Ooat llong lisrijcssnd I ÜDSL Hypotheekbank pandb 4 i Amkuei Illquit liypoth paodb t Mazw l G Pr Uün oert S Sii Holl U Sp 3rw M sand U tolKxpl v 8t Sp unit Ked Ind Spoorwegm uud fed Kiiid A rnk Spm sand A dito dito dito IBVI dilo t lTi UK apoorwl USV Sf K Kobl 8 Zuid lial Spviitd A U obl 8 PoLiM Warschau Waenen sa d 4 auau Gr Ruas 8p r Mij obl 4 Balüsofae dito sand Putowa dito ssnd t wang Uambr dito ssnd 5 ICurak Ch Atow Bp In obl 4 dito dito oblig 4 AKuiKA Oent Pse Sp Mi obl I Chic fc North W pr asnd dito dito Win 3t PuUr tM 7 Deuvurk Rio dr Spm eert r o Uliooii Antral obl in goud 4 Loviar fc NsshrilleC ert v aaiid Mexico N Spw Mij lebvp ü tl Miss tCaaais r 4 pet pruf aaud S ¥ork Ontario k Wosi Mnd dito Pttnoa Obio oblig 4 i OrefcoQ Oallf Ie hvp in gcud i 9t Paul Minn k oit ulil 7 t o Pac Hoofdliia öbltK t dito dito Line Jo te hyp O K Oa xo Cao Suuth fV rl v asnd Via C KalIw fcNar leli d o O Jlsisteid OiDuims M sand Rotterd Trsmireft Maala aand Kin Stad AfDitvrdaai satul 3 Hlad Roiiurdam aaud S ÜElsOlz 8ta4l iit rftfipoiiUS7 2V dtad UrUM l SH HoMB Tbeish ReguUi Gmellacli 4 OosTiNH Staataleuninfi I8A0 i K X ÜOiUlt Cr ISyif itA Hit BflEd Madrid S US8 Nao Var Bes Hyjj Bpobl oert ADVERTEWTIEN f 140 EIEERSEN f HO Na ontvangst van een postwiaaet groot 1 40 wordt dow mg en poatpakket netto 4Vt 1 t gn te zoete i ii iki ksi n iNnnro verzonden mandje geplombeerd Dnidelgk adres wordt baleafd verzocht H A VAN DEN HKUVEL CitUmborq 22 Jam 18IH 2 Allerwege bekroond met KereDiploma s Jouden eu Zilferea Medtitles bapeeena Eere Diploiut lloudea Medulle eu l rtiflote o Awud of the World s Uygienic Eiposilion Chieago 1863 is het WerekliiemiiKl l rttiv n ll rsl li iiig Extnrt MELIANTHE urt Dl MitchiutleFtbriek DB HONIUBLOKUs ll V vanSchaik Co geeestigd te êOtwenhag Gesn muldel is ut kku wordeu uitgerondeu welke de Mehauthe orertrelt liet is OSUKKROKPKIAJK het besU middel ter wereld hetf n de ele eu Teraehillende bekruniugeo getuigt Het eerwcht en geneest OiVJf rO ££ 7K de strengste hoest en eeronderde borstkwalen Dndeiyk Uk het gebruik der MELIANTHB doet tieh de weldtdigeinvloed gelden Het groote debiet en de eele ntteeten uü de MKLIANTUE beweien sgn de ofertniging d t hare uitnemende en geneaende eigeuKhappen op prgs worden gestold De MEUANTHB ia earpakt in Hacoui Tan 40 cta 70 ets u 1 tiet gebraiksaauwyüng vooraieo ran ons Handelsmerk gedeponeerd a d KeehtbanHi M A Oravenhage Wf Verkrggbaar bg F H A WULKt Drogist Markt Imdm E H esN MILD VearsUI vU 126 U nimJa A IuUMAN Moordnchl J O BATBLANO BoêUop B T WIJK Oudmaicr Uegank en Boogendijk Sigarenfabrikanten AMMTKHDAM breele kim 3 ets SIGAREN len meerite Min VERKUIJOUAAU by louis Bisschopl Uubbele Bumrt tJifuila 6000 Stuks it de rslllate aasss eensr d r eerste baltenleadsel fsMek oier geooBssBe soo eoss de Leger Paarden Dekens meel 0 tefei den spvtnijs rsii 2 75 per stak werden lilreriiolbl Deie likte eeslljltare lekeee il a lee wira als en iele es ItOxiM eo rt i dus bsi lekeeh pwd bedekkead mt wel epfe sail ea t tire le streenea TMrto MHB hielsss vss wittewolleBe Slaap Dekaas UMI 140 XUO on wetens teer kleine sleekis deer TaUm bensrkl n l baton in bet weelM eaa boden nd 3 10 per slok Eostsa aaden bet JnbiMile £ t rtfs U I I11W na W leasw It to a li iri rf lS rS B Hurwltx m