Goudsche Courant, maandag 29 juni 1896

35ste Jaargiing No 7003 Maandag 0 Juni 1800 mimm mtm Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regel a ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd De üitgfave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitrondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN liet Wissel en firectenkanlooi BAEEFDS C 187 WAHMOESSiaAAT by den DAM teleplioon 077 koo t en lerhoopt Effecten Coupons enz Sluit BLLLENÏNGEN Uitvoering van ispecuUtie orders tot de meeat voordeeligëte condition W Uitgave van het Maandblad BORTUNAc ƒ per jaar franco per post proefuoiumera kosteloos bank k n wel kwAriyei mwerpsn puwr het geld ni t Prys 75 cents porto extra nemen lvo t rcnti a 3 byeungeipa ril syn daar eer t aladande epaurbank Kiel aut mi tinoli Tftn seWeapenC Hn ede e Inwerpii g luit i T de j Harb k Hl t matMch 8D geeft tpgelyker j d lullalykhat ngeworp be tmirnan Na ge e I gd te lyu Ao ai aurt n K vüadi wtstr gl te nu leuw Ab Kt lot eiu Ven 8 o Ytrzeiidhiils Heikm oaiiii MHiitHcli U S I h t II Co Amsi rdan N 7 V u I gw I Een ware 8chat voor de ongelukkige alacbtoffers der elfbevlekkma Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBFATARIi G Hollandsche uitgave met 27 ih Pt b 2 ffulden Ieder die aan de verschrik kelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leermg die het geeft redt laarlyka duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlagB Magazm te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en tn eiken boek handel m Holland FEANSCÏÏE STOOMVERVEEIJ Gheiui cho WssscberiJ VA II OPPË IIFJMIHt 4 19 Kruishade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor büUüA de Heer A VAN OS Az Speeiahteit voor het stoooien en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alscok alle Kindergoederen Bpeciale inrichting voor het stoom u van pluche mantels veeren bont en i Gordijnen tafelkleeden ene worden oaai de atenwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of ifeverfa worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding d r fabn SD Ijji do pryaen 25 ü gedaald Te stoomen go deren als nieuw afkverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene wetk li0Fl i UlKE ÜUÜE ifr M ÜIElMMXiLH f GEITEVEE Mer I NIOHTCAP Verknjuboar bij M PEETEUS N B Als bowijs vau eclitlioi 1 is I OHohet en kurk steods voor zien van den na m dor I iriiin VAN Blommestein s Inkt is prü fondei vindclijk de EESTE en volkomen ONSCHADELIJK apeldoorn holla jc P HOPPE GEVRAAGD ten spoedioste een LETTEEZETTEE H die bekend z n met SMOÜTWLRK ge meten de vooi keur A BKI RMA Zn VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 Ocluber voor bovengenoemde TRLK KlNtj 7 u verkrijgbaar bi L BRINKMAN ZN Prijsperliitfl JHolenvoorflO Bi plaataiDg der loteo Ie en 2e Pri 8 CÜMPLEEIE BESPANNING benevens mm stens 20 PAARDEN T AIS DARTS E CASSUTO Tiirlniarkt 172 Gouda Geen Grijs Haar meer DJE NILUWE LONDON doet d gr i6 liareu binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en acht bekt het weg itvallen en neemt de pelletjes van het hoofd London Lischt op den hals vau den dacon DËF oa Verkrygbaar lo flacons van ƒ 1 50 fi ƒ 0 S bij I A CA lSiahi de Papiermolen te G oM a UTnl iö bobtt nwryv g togon I lüieurt atiek I öndf pynan k it AnkerPain Expeller Wat iwi I KJespgn HooMpijn en Verkoudheid aan t wenden t gen gj moet dos steeds in ieder huisgezin j wj X i flnkBrPain Expeller Pnis 50 OMl 76 oenl n fl 25 de flir I Voortjrdan m d meeate Apotheten en b F 4 il litOT t Co te Rotterdam f Goud hu A WOLFF Matkt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotlieker Markt DeWoDder microscoop muuTTMi op ds wereldtentoonsl Ohioftjo OTBr d miUloan nrkoobt wardon is du by oni voor ie gêrlsga prya vftn lUobtA TCHu7gbMr D Toordoelvn T n 4 Hn wondarnior ayn dftt mea itMTTOonrwTp csoomaal Targroot Htn kui wawrdoor stofatoman OaontbaèrtykT Mr pUntMi au dierenkttnda an mdingiiniddaiu öp groad tot ondarioftkinf alfa er Tamlaehincan en het rleaish op mad nu Sahlnen Da Int water Imndediartjea dia roor het bloota OOC niet Kiohtbaax üyn alet man laitigonaiwemman Bn tantHon la het Inntrnraent met eon I pe vno krartiiohtigsn tut het iaaen da Uefautelettara voorz en Oebraika Mwyi a wordt bjgevoegd varsond tegea ren boura c a ooger 8y oru beta ug slacl II I Qti vour uorto V TB n lnnl Merkar Oo nmnndit Mnnt rhnnpi Vi Mill tbttl A€o A Halfnta i a Z Voorburgwal AMERSFOORT AMERSPOORTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en Uoschuiltubriek stoom Atitomatlttehe WulHen Meelfubrieh Prima Wittebrood i n t l ort uUcbmol vhh de i et ngroUut üKPlabiKwert IS I er tloor iv iIig rhjk v i snu k in eer sj koip VerkHlgbaai lU panvorm gemerkt met twea keepen m elk emde vau dea rug m sLuU an 5 Ct 7 Ct 10 Ct FijD PaaSOhkroutenbrOOd wordt v uu de hjnsd uilvrmUen bisteimluurboter I emnn ou nrvn ir I gd is bieriio r eeu biilfu ewooi hterlijlc i ibak lietwelk Diet droog ordt en loor üu ü voortrLtlohjke k vnii eit zaer jfoeilkoop Verkr gbaar l8 m busvorm a atuki van 20 ct 30 ct 40 ot 60 ct 80 ct en als Fijne Krentenbroodjes van 27s ct Zoet Rogg ebrOOd worlt van de smalcelykBte soorten rogge en laete zwarte I I tafülaifüop gefabriceerd is hierdoor bijzon lor leerhjk van 4maafc en verkr gbaar 1 I in gegarandeerd gewicht vau 1 Kg 10 cent Ordinaire Tarwebloem wordt ook van do beste soorten turwe gemalen maar j een mtiidür hjne on lUnke sorteer ng dan Pnina larwebloem wordt speciaal aaiibevoleu als uitstekend geschikt voor behnngerameel om met water gekookt plakstijfaol van te malen en is verkrijgbaar in Va Kg pakjes van 5V ct Onze dépöthouders mogeu met duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zun uitsluitend verkrijgbaar bij onze dópótliouders welke te tierkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitelB en W H MEIJRSING Te GOUDA woonhuizen vooi depots in huur gevraagd en wordt I I een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vri ï woninghuur I matig vast loon plus flinke pro isie en franco vrachten dor voi e en I Ie I t e kisten In de OPEITBAIIE VEEGADERIISTG VAN Kiezers voor deiiGemeenteraad gehouden 22 JUJVI in de Sociëteit Ons GENorc FN is met 78 geldende an de 8 5 uitgebiadile stemmen tot Candidaat oor de G l Bli CE De Stembesoegden woiden diingend uitg enoodig d om trouw op te komen en hunne stemmen op dezen 70o gevvenschten Candidaat uit te bieng en NameuB het Comité P J BELLAART VooraitUr D RÜIJTER Secretari liet Stembureau Is DINSDAG a s open vjn smorgeiis 9 tot s namiddags 5 uur Sto O3 o b O otd iezrLSt iESTAFETTE y Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgeiondord Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA niiar UTRECHT des mori eua ongeveer ttu zeven en des namiddags ongeveer ten vlei uur Met dezen goederendienst bestaat ooii eeue zeer oedkoope i elsgelegenheitl voor Panitaylets naar UTHECHf en tusschengelegen plaatsen ISaiiloor IXieuwe l eerstai De A enl II J MOKKBKEK Rariireiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Warnung Der gro8 e Brfolg tfM BfliflM Pafmt H StoUen arrungen hat Aniass lU nesohladotm u orthloëen Hachahmungeti gagatêii Man k uft d her unwa stets êcharfeti H StoU n nar ton una éraet atfv ki aotohan èlienhandtangaa Ir dantn uit$êr PUkat fwie nebanataha idf auagahtitfiM = Fi eislMen imé ZettgnUê gratk iwtf fhmaê Bi hutamarka Oouda Druk ao A Bbinkmam Zoün ïi ï Patent H Stollen BINNENLAND GOUDA 27 JQDi ïh Door het Comité oor de GameenteraadsV rkiMiQgen is het volgeode strooibiljet veripreid dat wij gaarne opoemeo Ëeo ODT rwaebt ontvallen aao onze Gem ote rao eeo zeer gewaardeerd ttiidgsDoot deo heer C C H Pfidoe uutaam ook aan haren Raad een lid wiens onpartydige toewyding aao de belangen Tko Gonda algemeen erkend wordt Ia het T rTulten der leAige plaats moet den 30iiten Tooraitn worden Gfl wordt opgeroopeu om aeo nn debuigor te kiezen van wian met renbt varwacbt mag worden dat by den elfden y er voor dti aaugelegenbijden di5 uwe belaogstelJiDgirerdieneiJ zal betoonen Die man niRg bwteo van zflf aangewezen te zyn Wy bevelen a aan den Heer G Prmce des orariedanen broeder die uwe Gemeente kent weet wat baar tfn goede moet komen en geschikt II om wakker tn onvermoeid bare belangen voor te liaan wieus dagelyksche werkkring en omgang hem in aanraking brengen met alle klauen van hare inwoners die getrouw aan bet streven jtren en jaren lang door syoe fainitie behartigd elke gelegen beid zal waarnemen om Gouda bloei te bevorderen en wiene meermalen gebleken £ org voor bet openbaar belang ïeu voorbeeld mag geiteld wordfD Wg meenen dos te mogeu rekenen op uwe troDwe opkomdt ter etenibus en op uwe zoo eenparig mogelijke aanbieding van uw ilembiljet met den naam U PRINCE Da anti revolutionaire kieaverepn ging aibwr beeft tot canilidaat gesteld de beer B W M Staevena die tavBDS door de R K KieBvereeoiging candidaat i gosteld Oiateren en bedeu bad het eerite admtseteexameu plaats aan bet Gymnaiiom alhier Toegelaten werden tot de Ie klasse J van Andel Jzn P L Hoocoop 11 P M Joakim L de Jong K Kooymau C Ë Margadant Mej C Niekerk G M Pool G IJssel de Schepper A van der Spek A a Visser E J Wientjea Tot de 4e klasse L PoaI Afgewezen 1 foor de 3de en I voor de 5e klasee FEIILLFIOX Uebbon zy den lieer lydaey iü heoUtenis ge uomeii nep Eavewbird ml terwyi lotd Dane den advokaat met trotschen uudasendeD blik ala ver langde hg eeu aadere verklanug aanzag Men ze nsar ik verneem dat hy zich druk met atroopers heeft afgegeven aide de beer Apperly maar nu heeft hy een leelgk atuk uitgevoerd dathem duur Ie slaan zal komen Uij beeft met nog drie tmdere vermomde peraoaen gisteren naoht bijdeu beer Lester ingebroken om bet zilver te stelen maar men heefl hen gelukkig betrapt voor dat i hun plan ten uitvoer konden breD teD Men heeft alleen I ydney aerkend e hij ia achter de tralies gezet Hoe durft gij in mijne tegenwoordigheid aldus van bem sprekenP nep lord Dane met fonkelenden blik uit Oy weet niet wat gg segl mijabeer poerly Weet gij wie by is Neen mylord Ik weet alleeu dat hy I ydney heet ten minste soo noemt hy ziob Men houdthem hier voor een avontuner Fn ik beiuig u liy dezen dat by weldra lord BI meestar van Daneaheld sal zyu antwoordde zyn lordschap uutroerd Ja gy moogt my vry aanstaren dit Eal h z n Hg is ragn eigeu wettige zoon en hy zfil binnen kotl lord Dane lyn want ik vrees Donderdag 2 Juli herdenkt de beer P van Dnm orgeanto joor en bode by dan schuttersraad den diig dat hy 55 jaar by de dd Bchottery werkaam ia geweest Wg verueidPo dat er plannen bestaan om dien uag met ongemerkt roorbg te laten gaau Gisterenmiddag ten ougeveer batf vyf vielen op de Turfmarkt by de trappeibrng twee hinderen Ie water en wel een van Rapis en eeu van Wrfjerlee Lantatgenoemde k autt rde er elf at de andere werd gered door D van Waas die gekleed te water sprong Van tyd tot tyd ontstaat er eea beweging onder de inwonera van Ëitolwykerahus tot bet ferkrygen van waterleiding Brortig wordt erdau ook over gesproken de di ecteur derGoudsche WaterleiaingMy wordl geraadpleegd Toorloopige berekeningen worden gemaakt maar m den regel loopt bet opmets uit en ik geloof ook met dat we thanstot btt doel geraken zullen loch is er biereen groot gebrek aan drinkwater S Ct De Colleole voor den gewapende dienst bedraagd voor Haastrecht f 20 44 hn voor Vhst f 1 97 Tot damea patrona fen voor d No uaaieu breiscbool te Haaatrecbt zyn benoemd de dames Blauken n Det nng Du hooibouw 18 in den polder Berg Amliaeht druk aao den gang Zelden werd deze oogst met zolk gunstig weder binnengehaald De opbreng is zeer goed terwyl de kwaliteit voor de kwantiteit niet onder doet Hjf Aooi komt overal kurkdroog binnen zocMltel vuor hooibroei met zeer bevreesd beboeffi fa Men scbryft uit Nieuwerherk a d lAet In den laataten tyd wordfn ernstige pogingen m het werk gesteld den goeden naam der Holtaodsche kaas in t boitenlaud te herwinnen Daartoe worden hier en daar veireenigiugen van laodbouwers opgericht welke Éaas maken naa bepaalde eiscben Die kaap wordt on derzocht en by goedkeuring gestempeld om dan per postpakket verzonden ts worden Met bet doel nu om ook alhier ulk een vereem ging op te riebten hield de beer Visser van Nteuwa Niedorp met vyf landbouwers uitdeden omtrek m de vorige week een bysenkomst Te betreuren is bet echter dat die vergade ring tot mets leidde Slechts een van de v f landbouwers loot zicb aan We willen nu wel dal myne dagen geteld zyu Wel ik verwar m de raadieleu I nep de buer Apperly uU Hg staarde wezenloos romi en hotzweet brak bem uit Mon noemt bem bier Wilham I ydney Ik zeg u dat hy myn eigen zoon is Oeoffry Wilham Jydn Dane Geolfry ia zgn eerste naaiu raaar tvij hebben bem altyd Wtlliara genoem I mgno vrouw was vau 1 rnnsche atkomat on zg beweerde dat zg den nanm Geoffry met uit Icon spreken Lii gg zegt dat hg in hechtenis is gei omen Welnu komaau De pret al van ko ten duur zyn besloot Lord Dake terwgl hg zioh acl terover in do sofawierp en zgn best deed om tot bedaren te komen Het is een feit dat hg met de ovengen inhet huis van den heer I ester is geweest en datontkent by ook met verzekerde de advoknat diegeheel van zyn stuk ae Myobeer als hg daar was dan geschiedde ditmet eeu goed en edel doel zeide lord Dane met waardigheid Ik weet niets van de gansohe zaak by heefï er mg met over gesproken maar daarvoor durf ik gerust instsun Ba mgnbeer bot is al to dwaas om by inbraak den naam van Wdliam Dane te pas te brengen van WiUiam Dane een van de beste en edelste mensohen die er leven een toe komstig pair vsn Fngeland Zijt gg wel rechthg uw verstand Het scheen wel dat hel brein yjinjden advokaat eenigazins beneveld was 7oo hulpl raw wreef hyztoh over het voorhoofd Hg had eeH g noodig om dit alles te bevatten Weea zoo goed niy nog een oogeoblik uwe aandaobt tt sohsnken besloot de kranke De doos foegereD dpt rr eigenaardige moeilykheden iplleo bestaan maar meu moet met vergeten lat er geen orerwinning zonder stryd behaald Üan worden Waar de landbouwer gedrokt wordt door de lage pryzeu der kaas enz daar i het toch lu de eerste plaata zyn roeping elke gelegenheid die tot verbetenog kan leiden met beide banden aao te grypen We hopen dan ook van heeler bane dat ar anderen ge vonden worden die zich door eentge moeite met laten afsobrikkeo raaar gaarne lid van sulk een vereeniging wiUeo zyn It Ouderkerk a d IJssel is pjpgeriobt een varebtiiging Werkmana Zorgc die zich ten doel slelt hare leden allen werklieden tegen eeue matige coolnbntie eeue aitkeenng te verzekeren by zielxte of ongeluk Het beatuur wordt door werklieden gevoerd reeds 50 leden en 40 donateurs zyn toegetreden De leden van de lijerste Kamer der States Generaal zgn byeengeroepen legen Dinsdag 7 Juli des avonds te 8 aur Het bericht van bet vinden van het gebeente vau Prins irederik te Padua wordt bevestigd Bet wao besloten in een kleine looden kist zooali men dacht begraven in don tnin van de kerk der Eremitaai naaat bet graf der gravin Von Fürstenitein De opgraving geschiedde lo tegenwoordigheid van deii prefect den Hollandachen gesant en andere autoriteiten Aan da Eerste kamer is eeu ov rzicht gezonden van de beraadslaging welke in de Tweede Kamer ts gehouden over bet wetsontwerp tot regeling vau het kiesrecht en de benoeming vau afgevaardigden ter StatenGoneraal Dat overwicht bevat ook eeu opsomming vnu de amendementen welke op net wetsontwerp zyn voorgesteld en het lot dat aan die amendementen IS ten deel gevallen Wy zien daaruit dat niet minder dan H amendementen en subamendementen in behandeling Eju geweest Daarvan zyn 36 groo tendeels van de commissie van rapporteurs aangenomen 32 verworpen 15 ingetrokken of veivalleu en 11 door de regeering overgenomen Het Vad heriunert dat bet 50 jaren geleden 13 dat in Engeland de graanrechten werden afgeschaft In de oecooomische geschiedenis 13 dit een gewichtig tydstip zegt bet blad omdat met deze beslissing een onherstelbare alag werd teegebracht aau bet protectio waarover zoo veel bewegirg is geweest behoonl oorsptonkelgk aun myne moeder Lady Dane F stonden de letters van haar geboorte naam op Verena Vincent Veraar y was als gy u hennuert een uichlje vuH geDoraul Vinount en had zyn naam aan genomes Het lydt geen twgfel of Iforbert Dane heeft de iloos kerkend toen hg die op het stranl zag staan hg had ze dikwgls gezien en hg wtst dat de broedei vau mgn moeder de jonge Verner de gnl had gehad om bet Maltbeze Kruis boven de letters te laten plaatsen Ik had die doos toevallig in Canada achter gelaten toea ik don laataten keer naar ingeland over kwam foeu Herbert Dane de doos erkende is hem gewis onwillokeung zekeren angst overvallen en heeft hy dien teu gevolge de doos naar het kasteel laten brengen Hy heeft wollioht gevreesd dat zyn slachtoffer uit de dooden was opgestaan om hem te komen beschuldigen Zgn slacbtotfer nep de heer Apperly uit Ja zyn slaohtofFer Hy de heer Herbert Dane wierp my jaren geledon van de khp af Hg deedbet met met opzet dat wil ik aannemea maar hyliet toe dat myne trouwe vriend en dienaar hier wees bg op Ilavonsbird van de daad verdacht eu beschuldigd werd Ik weet met wat hg gevreesdheeft en dat beleekend niets hy beeft de doos heet en verbergt haar l n nu wenschte ik vsn u te weten Apperly of er goheimo borgplaatseu m bet kasteel zyn wiiar men zulk eene doos ou kunnen verstoppen Ja die zyn er was bot antwoord De oude lord Done uw vader hoeft za my eenmaal gewezen Vr is m Ie kast waar do sebrageu be wüard worden lu de kamer die wg de Igkkamer ptaohten te noeuea eene geheime veer alt men nisme als stelsel ter bevordering dar volkswAl vaart Zy bekroonde een laoga reeks van maatregelen door den mmicter Peel ontworpan en doorgezet npyt deu tegenstand vau hst gros zyner vroegere partygenooten waardoor de nyverheid van baar kluistera werd bevryd de handel tot aieuw leven werd gewekt da eerste lerenshehoeften goedkooper werdeu gemaakt de welvaart van de kern der uaMe tot oooger peil werd opgevoerd lu onze dagen zacht men dat de pryten der landbouwproducten zoo naar omlaag zyn gedrukt dat ds landbouwitand zich zyn middel van bestaan ontvallen aiet en het goedkoops brood m t de verarming der boereu betaald wordt men zoekt naar middelen tot prgiopdryving om de bearbeiding van den alter weer loonend te maken Van sommige ztjdeo wordt daarom in graanrechten weder heit gezocht of met inkomende rechten niet meer tevreden wil men eeu stelsel van staatsverloop van graan organiieeren of voor bet miosi door verbod van termynhandel de speculatie aan banden leggen Men bereikt zegt HetVad hat doel met of met schiet bet voorby Wal slaagt rosu er in anii het grondbezit een bate te verzekeren met op arbeid bernstsude maar de arbeid velf wordt met ruimer beloond de gtaauprys wordt met vaster en het algemeen beeft in duurder brood op la brengen wat enkflen teu goede komt Langs andere wegen miret redding gerookt worden voor de oeoonomische kwalen vau on en tyd bsfaaldeiyk voor da agrarische nooden De bakens moeten verzet waar het ty verlaopt De bodem ook in oudEuropa is nog ryk genoeg om aan erlgken arbeid brood te verscbaffeo maar alleen door de lessen der wetenschap te volgen dcor vooroordeelen af te sohudden door nist aau ongemotiveerde voorrechten zich vast te klampen kan da bodem tot den boogsten graad van vruchtbaarheid ten bate van wie hem behouden worden opgevoerd Over elke kuustmaUge verhooging van graanpryten is in 1840 TüorfMd recht gedaan en voor volken die met deSi aring te rode gaan is terugkeer naar bet vroegere wtsèl onmogelijk Nalat aan de politie was kennis gegeven dat op een kamer in de Leidschedwarsstraat te Amsterdam vier kicdereu door hunne ouder onverzorgd waren achtergelaten is een agent derwaarts gezonden die bedoelde kinderen naar het bureau heeft gftbrachfc Zy waren oud 14 U 8 en 5 jaar en zeiden dat hun moeder oud 43 jaar sedert Maandag en hun vader oud 40 jaar stucadoor sedert Donderdagmorgen was vertrokken daarop drukt wgkt een los paneel en ontdekt men verscheidene kleine borgplaaisen Dan 18 myiift doos daar 1 nep lord Dane uit Ue jonge Boecher hetft oan William verteld dat hy van dergelgke aohmlhoeken m hot kasteel bad ge hoord maar ik betwgfelde of zo ar waren Ën ziedaar nu waarom ik zoo noode op uwe terugkomst gewacht h b Ik was overtuigd dat gg er zekeralles van wtst Het ts onderling dat mgn vaderer oiy nooit over gesproken heelt Ik geloof dat hy dit onderwerp met gaarne aanroerde er liep v n ouds een praatje dat oen van de lords Dane zich met smokkelaars bad opgeboudei hernam de heer 7eor wel Hoe kunnen wy die doos nn bestmeester worden Apptrly Hg kan haar wel vern eld hebben was hot antwoord Dat denk ik niet Hy kan de doos met openen omdat hy de sleutels niet hnd Het ts een eigenaardige sleutel Wiiliam had hem in zyn zakboekje toen hy gered werd Fn hel zou meer bjveging enlast veroorzaken om die doos open te doen steken dan voor een gestolen stuk raadzaam zou zyn 1 n wat bevatte de doos vroeg do heer Apperlv Zoudt gy met wyzer doen om in plaats van naar byionderheden te vragen dio wy later kunnen behandelen u uitsluitend by de zaak zelve te bc C len gaf lord Dana bem op dan gen ardigen ihatenden loon der Danes teu anlwooid i