Goudsche Courant, maandag 29 juni 1896

OOUDl tOTTÏRBlM 10 60 11 18 18 11 18 86 1 84 8 60 8 67 4 60 10 67 H 18 88 It H 4 67 n t K K 18 88 k U n 6 4 11 11 II 18 46 H u 6 11 11 80 11 88 18 S1 18 66 1 44 4 8 4 16 6 80 7 11 7 68 8 89 7 6 8 6 n U 8 18 t 7 80 8 88 8 47 4 40 6 81 17 4 60 r 7 die daardoor worden af ewacli l verwacJhtiog l ut t vermeerdering vaS Vli singen i p Hek in dieus i tËlj de mj stschappi i tj de itikomSlen opj qt legt de oi reeol j ihirJ laan u MI iehni rsl Vi een sdlda Vftii ri P van discipline ie Vliiaingen ADhryMp nu dtlj 1 f J Ï W onderofficieren van dat dppot ï t dldi a ïHr Ju aJ Li Il ii i AlJil iPenJSiaat bftreffen Ve gi niet M het van micbaüdelin geep sprake an zyiff hoi de besproken soEfolaat duidelykLbiyk gaf roorgew ide toevallen den geniMheerte witl i misIeidenJ is te zyuen opzictiie gedaan vi w met eeu I werkelyken tydar zon zyn gercl ied L De on d i officieren uoomon deaan giQg zop fojg lag ieu zoo gemeen dat cÜ die niei met stit 1 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwieb BOTTBBDA M O O U D A 8 S1 61 10 19 11 60 18 87 1 44 18 8 1 64 10 88 8 01 10 41 8 08 60 10 11 1 148 18 08 18 47 8 14 7 47 door duizenden Profes aoreo en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen Bedert 14 jaren by het publiek bekend en gezocht als het heate goedkoopste en onachadelijkate 6 10 6 61 6 47 IF N HAAS 60DUA 8 07 S U DADEN H lUtge 6 61 7 80 7 48 8 60 9 1 9 46 lU U 11 3618 8 1 86 8 44 3 40 4 04 4 38 6 17 6 187 18 7 61 9 88 9 68 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 9 6 18 9 14 Z Zfigw8 11 10 88 1 66 4 6S 6 30 9 48 ZeT H 88 10 48 8 06 6 04 1 39 9 69 Gouda 38 7 60 8 13 9 18 9 47 10 1610 64 18 06 18 62 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 6 607 488 8810 1010 18 Stopt te BloUwijk Kraiflweg eo Nootdorp Lsidwhendam au Hekendorp II T H E C H T 0 O C D A 10 10 88 11 83 18 60 3 08 8 68 4 46 6 86 7 60 8 09 8 07 10 1410 83 11 66 4 16 8 68 9 88 10 14 10 81 4 84 9 36 10 44 11 1018 111 88 8 46 4 37 6 17 7 09 8 98 8 419 49 11 10 Ooud 7 8U S S6 87 10 18 10 48 11 16 12 16 18 98 1 87 8 47 4 46 6 S8 5 647 14 7 4 8 S 8 64 9 64 11 Z T M 7 48 8 47 11 18 40 4 67 8 01 10 0 Z Z jw 7 6S 8 66 11 11 18 4 6 08 8 18 10 16 roorb 8 07 08 11 96 1 08 6 80 8 86 10 87 Mtt 8 18 9 18 10 7 10 48 11 30 11 4618 46 1 08 1 67 4 17 6 86 6 69 6 28 7 44 8 818 66 9 8810 88 11 46 BLOEDZDIVERINGS m Laxeermiddel Niat aadérs te verkrygan dan ia dooejea TO Canta in de Apotbekea HoofddepótF I VAS SANTEN KOLFP RotUntam OOl DA UTEKOHT Uoadt 6 86 7 66 8 09 9 88 10 1 10 57 18 66 8 80 8 17 Ondaw 6 60 U 14 8 87 VToerdro 6 69 8 18 11 28 3 46 8 84 Utrwbt 8 18 t ii 8 41 S4 10 61 11 46 1 87 8 08 3 60 6 e O V I A A M 6 T I B S A U Ooodt S7 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 tutardu O St 8 14 9 97 10 68 1 1 18 6 16 10 17 10 84 10 41 11 07 AHSTIKDA H B O U D A 7 16 10 41 8 14 1 68 4 46 6 18 7 4 46 8 1 10 10 11 11 Mi l l 6 4 7 48 1 49 11 10 De YMfttare ootving de volgende merkwftardiga anrrage DtAT ik gepasseerde niaaud Maart ui a Akte lieeft behaald voor ooderwüzers bsu ik 00 ra uw te vragen of nw ook my eiken Dinsdag ds courant Yacaturec gratie wil orerzendeD aan onderstaand adres k wilde UQ ook fciu gaarne neur eoifje betrekkingen ien Wanneer ik de couraut niet gezonden krijgt KOU ik toeh gaarne een aotwoor l van uw £ dls wachten c De Ned DaDsoodernyzarsTereeoigiDg hield 23 en 24 Juni te Amsterdam hare 24ete jaarI jkicbe vergadering De nieuwe daasen Migaon Graziana Lucia WaU en Nieuwe Babj Polka werden door de leden in aindie gebracht en aangenomen Nog dateerende van ongereer drie eeuwen geleden vindt men naby vele Drentscbe gebachiea rondom den koreueach wallen van keiateenen eertyds aldaar opgericht om den koranakker te besohntteu tegen roorbijgaande Te en fichaponkadden Mnn mankte eernt anrdeawallen omheiningen en om bet nitzakken te voorkomen steunde men deze door miirpQ van keisteenen Meuig gehucht bezit io die wallen len xardig knpitaaltje n i de handel in keien zich door geheel Orentbe baan breekt er z jn plasiteen waar te berekenen is dat it 35 c de hectoliter deze keien tot 3 ü 400Ü gulden waarde vertegenwoordigen Nochtans wordt er niet ain gedacht d ze tgedenkteekeneu der oudheid c op te ruimen Door de Priii idfhe reyeering is de uit Ievering gevraagd van T Speemaiin oud 42 jaren uit Óülken Pruisen thans gedetineerd te Hoermond ter zake van diefstal van vee nit de weide De uitlevering is door de r chtbuuk te Roermond toegestaan en zal geschieden nadat Speemano te Roermond veroordeeld zal zgn wegene verflehillondi diefslallfn onder verzwarende omstandif hedfo replee d in ons land Men zal zich her nneren dat h b hoort tot de beruchte dievenbende onlangs te Uebroek Maeniel door de marechaasseei uit Roermond aangehouden Het geheim der aauflagun in de Bediijf belaiting wordt niet door alle anioriteiteu geëerbiedigd geiyk do wet dit voorachryit Zoo deelde de burgemeester van een Noord Brabantsch dorp geljjk de Noordbr meldt in e uo openbare zitting mede wat sommige aangeslagenen betaalden ten einde te doen uitkomen dat zy zich te laag voor den hoofdeiyken omslag hadden aangegeven De burgemeester achond de wet maar zoodit te veroordeelen is nog meer te veroordeelen ijn het bedrog en de diefstal van hen diezich te laag in de belasting aangeven en dezevindt moo zeker niet op het NoordUrabant Hohe dorp alleen Arnh Ct Tbani is by den uitgever H D Tjeeuk Wiltiuk tfl Haarlem verschenen De kitswet van 1896 geiyk z q ia aangenomen door di Tweede Kamer der Btaten Generaat met de daarby behooreude tabellen e i een alphabetiftch register Hot boekje bevat deze stukkeu zouder toelichting ot beschouwingen Gi termiddKg ontstond er op het Uoth te GeldermaUeu brand O cboon de brandweer spoedig ter plaatse aanwezig waa kon ï nidt beletten dat drie met riet en struo gedekte arbeiderswouiugen in asch werden gelegd er werd weinig gered Hr Ma De linytert is door den minister van marine anngewesen om te Nieuwediep te Teivangea Hr Mn Friso wulke inetzoovele berri Wrri iyders uit Java is aangekomen De 8 40 8 47 8 K4 9 1 9 10 7 86 7 25 7 8S 7 88 7 46 7 Sfi iotkdi 6 8 Meordreaht Nieuwerkerk iOapelle ftotterdam 7 8 3B 6 67 6 08 6 16 fl S4 6 80 6 5 10 6 19 fi SS 8S Elotterdam Oapelle Kieuwerkerk Moordrecht Oonda 7 46 60S bemanning is lieden overjiegftan op de iRnyter Kr komt eeoige beterschap in den toestand der meeste lyders wordt ons uit Nieuwediep gemeld Het gerucht dat onvüldoeode toestand der victualiën de oorziak wn der ziekte kunnou Hbl wy tegenspreken Giiteroohteud nebben te Beerta 116 diepgrivers het werk gestaakt Zy eischen een belangryke loorsverhoogiog De aannemer het ft een dubbeltje per trekkenden meter aangeboden De goedge inden werden met geweld verhinderd bet werk voort te zetten De marechaut ée s van Finsterwolde zyn derwaarts gegaan waarop de Beertster eo Muuteodammer arbeiders het werk her at hebben De anderen zyo vertrokken ij verdienden dageiyks f 1 26 Naby Kampen vermi te een schipper syn 3 arig meisje dat hy nog aveu te voren aan boord spe ende bad gezien mt t een hond Na lang vergeefs gezocht te hebban werd er geroepen dat er een kind te water lag en werkelyk zag meu op eenigen afstand van het schip iets dryvei Er onmiddellyk heeo roeiende zag men alleen een hoofdje boven water rustende op den koplvan den langzaam voortzwemmenden hond die met het kind U ifrater was geraakt De illuminatie van het Haagscbe BoHcb welke ter gelegenheid van den gaboortdag van H M de Koniogiu Regeote 7al plaatshebben be ooft volgens het Hsagsche Dagblad c zeer luisterryk te zyn en zal die v an vorige jaren zoo mogeiyk nog in schoonheid overtreffen Mocbteo pommii en by bat jgrootscbe decoratiestuk vau verleden jaar zich afvragen wat het toch eigeniyk voiirstelde tbaui beeft hien zich wel degelijk aan een onderwerp gehouden dat met zorg en smaak wordt geooustraeerd Het decoratiestuk dat ongeveer up dezelfdeplaats doch in een eenigszins andere ric bt ingzal verryzen stelt voor een OndHollanaBChStadstafereel waarvan de eigenaardig arcbiiectpnische lijnen door tatlooze gekleorde lichljeszutien worden aangeduid i J De ontwerpers worden geïnspireerd dooreen der overblyfseleo vaif Oud Hollafidscfae bouwkunst nl de poort van Amersfoort waa vao een vrye navolging zal worden gemaakt I et geheel zal door zyn jechiideraebtige torentjes en maren met kapite len een vante brug en een ophaalbrug te n dden vnn den grooten vyver B a recht phantn 4iscbun indruk maken Een gecostumeerde gonilBlvaart zou by deze omgeving zeker passend zijn en in de verbeelding een waterleest voor qQg u tuoveren zooals onze voorouders ze plachten te viaieq Toreadors op de fiets Het ry wiel beeft deaeV digen in Spanje ook in de arena der stieren gevpchten zyn intrede gedaan De toeschoowern in de groote arena te Madrid waren niet weinig verDaasd toen zy den matador Garlo RodrigueE en den welbekenden picador Badüa ieder op een zeer elegant rywiel de kampplaats zagen binnenryden De verba ang van bet publiek wat beigrypelyk daar mei nog nimmer dergelijk toreadors gezien had Doch de verbazing msakte plaats voor algemeene hilariteit toen men Hodrigoez zoodra de stier binnenkwam laogxaam en voffrziehtig op zijn fit ts den aftocht zag blazen De picador Badila reed stoutmoedig in volle vaart op het dier toe doch sUsgde er niet lu bet te treffen De stier echter die met uieuwerwctsighedeu niet scheen op te hebben nam bet rywiel en wieiryder bp de horens en slingerde beide twee meters omboog Badila die op zyn voaten terechtkwam had mepr dan genoeg van den stier en meteen bsdrot fden blik naar zyn rywiel dat in alle bochteu verwrongen op deu grond lag spiong by over de barrière Heelt een niet onderteekende asnteekening omtrent een gedeeltelyke afbetaling op een kwitautio eeuige bewyskracht Deze vrnag is onlange door den Hoogon Baad outkeuueud beantwoord 10 36 8 l i A e S 67 8 66 7 10 6 17 7 18 6 86 7 3 8 81 H 8 48 04 6 10 7 61 t 60 8 66 10 17 11 8 4 36 Eene Trouw hf d een door haren man on rtpokeade kwitantie ter betaling aangeboden en ofichoon de chaldeaaar itechis een klein gedeelte had voldaan het stuk hem gelaten na er op te hebben geschreven d t slechts dut bedrag was betaald Oie aanteekening werd echter later door den schuldenaar van bet stuk verwyderd en de kwitantie gebruikt als bewy van volledige betaling De schuldenaar werd nu vervolgd wegren vervatschiug van een bewysstak en het desbewust gebruik maken van dat veijvalschte stuk Van het eerste werd hy vrysteaprokiMi en wegene bet tweede door de rechtbank te Roermond van alle recbtavervolging ontslagen omdat de verwyderde aanteokeniuglgeenerlei kracht in rechten kon hebben gehad Het gerechtshof te s Hertogenbosch waa ecb r van ben ander gevoelen meende dat dis aanteekening althans als een aanwijziug kon gelden en veroordeelde den beklaagde tot 1 jaar gevangenis De FInoge Ksad heeft nu deze beslissing vernietigd Yolf eui zyu arrest kan een niet onderteekende nhnteekening op een kwitantie niet gelden Is een bewys dat slechts gedeeltetyk is betaald Als begin tan bewy by geschrift u ij alleen kuunen dienen als zy gesebrevejol ware door den debiteur zelven Het slok zoo s tivt in hacden van den beklaagde erd gelaten hield daarom geen schriftelyk bewys in dat slechts i edeeltelyk betaling had plaats ge d E et ten laste gelegde en befrezen gèacbteji eit valt om di reden buiten et nrtikel vanlRet strafwettfoek dat straf bf reigt legen bei gebruik ibakeü van een vej valscbt atnk mtd door 3 Terwyl zooMs vfittd ten deu anditeur Effiaitair aUlaar onderzoek wordGVgeda n naar een ve baal is i R v i A nïishandeliog laag Jeu zoo gemeen dat y zwygen kunnen voorbygaao f eb voegen er ten slotte aan toe dat dé man in tegenwoordigheid van eeu onderofficier aan den kommandant elven verklaard heeft dat hy alles bad gedaan om weggejaagd te worden De lltrecbtsche jongedames hebben aan bet stadentenkorps eeu antieke kast aangeboden geheel gebeeldhouwd uit de eerste belft van de J 7a eeuw bestemd om er het archief vao bat korps in te bewaren Op een perkamenten oirkonde staan de gevoelens vertolkt die de dames by de keuze van dit geschenk geleid hebbeu Omheiningen van atekeldraad ziet men evenals liisr te lande ook in Dnitschland 7eer veel vooral by buitens en bosrderyen Ë n grondbezitter naby Bertyu die zijn goed met zulk drasd had omheind werd door de politie aangemaaud dnt Ie verwyderen ats ge aarlyk voor het openbaar verkeer Hy voldeed echter hieraan niet en bracht de znak voor den rechter maar deze stelde bem in het oogeiyk en besliste dat meu om zyu eigen goed te beschermen nooit het leven de gezoudbeid of bet eigendom van anderu in gevaar mag brengen Tot welke redelooze gevalgen de tegenwerking voert welke du Amsterdamscbe politie vaak van de bevolking beeft te verduren blykt weer nit het volgende 4 7 tJtraalit 6 83 7 60 9 88 Woardan 6 68 8 11 Üudawiter7 07 8 19 Sasda 7 88 8 38 S4 10 10 AjBoaterdani CJ St Soiida 7 81 Woensdagavond omstreeks 8 uur werden twee agenten door een voorbyganger gewaar scbuwd dat in de Pontanusstraat eene vrouw werd mishandeld 7j begaven zich er heen en vernamen toen van de vrouw dat een onbekeude man in hare woning was gekomen en haar een gouden horloge en hrccbe bad willen ontrukken De agenten wijten de aanrander op ie sporenen te vatten maar deze werd toen ontzet doer het talryke opdringende publiek dat de agentenloodanig omsingelde at sg niet in staat warenhunne wapens te getuuiitea Kippenmest Da waarde van kippenmest dieoda qieer algemeen bekend te lyn daar bemeBllng van moesgronden steB j de beste uiikonfften op leverde Ten siude des meleiji doet men drooge aarde te is met gips Deze stoffen met den kippen welke in waar Peru guano Me mest van 60 ki strooien daar per jaar produoel Werkeiyk us I Ter Dinsdag meene vergader i My tot Expl vaK mr H P G qS mest doelmatig varuibed de kippenhokken met trooien of wat nog beter rmeitgen zich gemakkelgk en TormcD alzoo een stof ongeveer gelyk staat mst erekent dat men iqet des n een H A land kan ba kip cirea 5 K G m t wel di moeite waard i LuiBterdam gehouden alge van aandeelhoipders der SS vermeldde de voorzitter in xyaeopeatudsrede dat de ki pmeterbo6k r veel aftrek vond of dit echter zou iuflfceoceer n op de ontvangsten van bet gewontWr zigeffsverkeejj m a w of lUr ouden iWOriibbn moest k V00r dit Jaar hlglt da Met name verwacht men I verkeer on Engeland via nwelfi isten opi aan de kracht tp bdven gai p n uderhan elingeS n et vj verlich ng vapd n hete re iltefit j lpi m die van een Ldt kr van bet y2 eren bak peldoorn oed rkwan ekobien wobden in zy nfl tigitie overleden jïs teugeVi zyde door fü fl r nieUWe bbofjen deedi 4eed i e t oene4en Eyj den stalat lasj Te Posterijen en Tejegrapble In de Vereenigde Staten van Venezaela welke zijn toegetredi n tot het verdrag ran Weeuen van 4 Jali 1891 betreffende de nitwisaeling van pakketten met de post is thans de dienst der pakketpost in werking gebracht Yoorloopig zyn alleen de navolgende kantoren Voor dien dienst in het ioteroatiouaal verkeer opengesteld Caracas La Guaira Puerto Cabello Vela de Coro Maraciiïbo Cumana Carapano en Cindad Bolivar Het max mnm gewicbt der pakketten is vast grsteld op 3 kilogrammen terwyl pakketten met aangegeven waarde verrekeupakketten en ppr expresse te bestellen pakketten niet ter verzending zyn toegelaten De strook van deadreskaartmag voor schriffetyke mededeelingen worden gebezigd Het bezigen van dezelfde Jooaneverklaring voor meerdere pakketten is echter niet geoorloofd Behalve ontplofbare uf ontvlambare stoffen zyn van de verzending naar yene a la uitgefloten cocosolie brandewyu cognac katoen styf el indigo uiker cacao koffie stroop honig gezouten vleesch houtjes voor lucifers zout saleaparille muntstukken werktuigen voor het vervaardigen an munten wapens ammnnitie lood en salpeter De verzending geschiedt voorloopig alleen lungs den weg van Duitsch and met de paketbooten welke de 18e en 28e van elke maand van Hamburg naar La Goaira eu Puerto Cabello vertrekken 9 67 Het ia Nederland te heffen port en de aau de vreemde Adminitratiën nit te keeren vergoeding bedragen voor elk pakket reap f 2 12 eu fr 3 75 IM 10 11 k 10 18 10 10 87 8 6 9 48 f 47 K 64 II 10 01 8 86 10 07 11 10 £ V Bat untol douuanrkkriiigeii bttvalk alk pakkat baboort ta vargaiallen badraagt tier Bauoamd 1 Jali Tot briatangurder taPoorttlialJ M KuDit tot biiarangurdar ta Amatal aan J lan t Waitanda thaoa peatboda ta AmstalraeD Varplti t Iti Jddï Da oommiaa dar postaryen la kl P J Fabina TftD Amatardain poatkantoor Daar het apoorwagpoatkaatoor no 1 staad plaata Amatardam da oommiea der poatargaa 2a kl J F W Hoxal van bat apQorwagpoatkaotoor do 2 atandplaata Amatardato Daar Amalardan k oommiflS der postergen 3e kl G van Grafborst van Amsterdam po tkaotoor naar naar bet spoorwegpostkantoor no 2 standplaats Amiterdam Jnli De sarnninecair der postergen P C W Worst vaa l lymen naar Rotterdam telegraafkanloor de comtoioB der posteryen 4e kl G Hoefer van s Hertogenbosch naar Amsterdam Get laaUt 1 Juli Qe commies der postaryen 4e kl Q M Bnsmann thans met verlof te s Her Overleden 10 Ji ni De commies der telegrapbie Ie kl I J Nienwenhu sen ta Rotlerdam bykanl o r V d Takstraat f Verlof verleend wegens ziekte 16 Juni Aan den Directeur au het telegraafkautcor te fl6raven iage JK vai Asperen Eot 5 Augustus 1896 d J Bult tttlftndÉch Verzlcbt Üe Rgksdag leverde eel ateren het even celdzame als merkwaardige 8 I ouwspel op dat Freiherr voa Stmóm met da ioeiaaldamocra ten band in band ging Hc was bÜ de beraadfllaging over art 1346 vah het Blnrgerlyk Wetboek bepalende di t hi t vermogen der I vrouw tluzy anders bepaald ïs beheerd wordt door en ter beschikking staat van den man ook hei vermogen dat de vrouw tydens het hnwelijk verwerft Twee leden der Ryksparty v Stnmm en Pauü itelden na voor te bepalen dat waar bg bet huwelükscüotract niet anders bepaald ia bet huwelyk beschouwd wordt als bniten gemeenschap van goederen gesloten te zijn I Aner ging ni ig verder en wilde dat de echtgenooten alk voor zich bet beheer en de beschikking londen hebban over het varmogen bji hat jlqiten vaa bet huwelyk ingebracht of later verworven Von Stumm erkende dat by in deze zaak nader by de socialisten stond dan by zyn vrienden De Commissie had vond hy het recht der zwakkeren niet genoeg beschermd Ook de prins von Schünaich Carolath tot geen party beboorend wees op de schandelyke misbruiken dis het gevolg yn van den heerschenden toestand waarby dronkaards enz bet zour verdiende geld van hun vrouw kunnen opmaken zonder dat de mannen der wet daar iets tegen doen kunnen De opvatting der oommiisie werd vooral verdedigd op grond vau do by het volk nog overheerschendon mteutug een wyziging str ed meende men tegen het Daitiche rechtsbegrip De lezing der commissie werd aangenomen Ook een poging om de redenen tot ecbtarfaeiding uit te breiden mislukte De commissie bad slechts opgenomen ernstig verzuim van ds echtelyke plichten gro e mishandeling en eerlooze of zedelooze levenswandel Ook voortdorende krankzinnigheid zal geen reden tot echtscheiding zijn De Raad van bestuurders van da Chartered Company beeft het ontslag van Rhodes en Beit als made directe o ren an van Barris als secretaris aangenomen In het daartoe strek kand besluit spreekt da Raad zyu hooge inge Domenheid uit met de groote diensten door Rhodes aan bet Ryk bewezen en betreurt het dat de gebeurtenissen van December in de Transvaal van welke de Oompanj onkundig was het aannemen Tan het ontslag noodzakelyk maken Tegelgk kondigt de Company aan dat Rhodes in Rhod ia zal blyven en haar zyn steun zal verleenen by het bssinur van dat tand Da heer Chamberlain is een leerzaam man dat heeft by in de zitting Tan het Lagerbais wear bewezen President Ern r bad bem indertyd op hoffelykan toon doen weten hoe onaangenaam het waf madedesliogen door de Sngelsche rsgeeriug tot die van Transvaal gericht eent ta lezen in de bladen nog TÓór ze officieel waren ontrsngen Sn in Engeland werd met die skraotenpolitiake van den minister van koloniSn danig den draak gestoken Sir Ellis Asbraead BartUtt vroeg den mïniater inlichtingen over den inbond der jongste tal ranmen van de Transvaalsche regeering D in verband daarmede welke maatregelen de Sngejsebe regeering denkt te nemen fin de beer Chamberlain antwaordde dat by lioh de vroeger ontvangen lessen ten nutte naakte en weigerde iets mede ta daalen roor hij de zakerheid beeft dat zyn antwoord ia extenso de Transraalsebe regeering bereikt heeft De heer Uoatagu White heeft dan heer Chamberlain nog een tel ram medegedeeld betrsfienda de verzoeken der Transvaalsohe regeering Van sommige zyden waren die telegrammen besehoawd als bezield te zyn door een vyandigen geest Dit was echter geenszins de bedoeling der r eering te Pretoria die met de Engelsche regeering in vriendschappelyken ast wil samenwerken om de schuldigen te doen straffen en daardoor vrede en vertrouwen ta herstellen in Znid Afrika BtykauB atn artikel io de Pretoria Press c komt de beer Leyds en te recht op tegen de msening dat hy alleen aansprakelyk is Toor de talegrammen Zy zyn zoowel wat inbond als wat vorm betreft opgesteld io den Uitvoerenden Raad en ieder woord is nauwkeurig overwogen De staatssecretaris schreef en onderteekende ze alleen Het blad betoogt voorts dat de inhoud der telegrammaa volkomen in overeenstemming is met de meening die sedert zes maanden gedeeld wordt door ieder weldeukend man in Zaid Afrika met betre fking tot den inval van Jameioa en de aanstekers daarvan Wat het onderzosk naar de schuld van Rhodes en vin de Chartered Company aangaatverklaarde de heer Chamberlain dat dit zalplaats hebben zoodra hst onderiotk tegen Jameson zal zyn afgeloopen De minister wilhet vrghondeu van elk party karakter en zichdaarom verstaan jnet het Huis over alles watden vorm en de onderdeelen van hetfonderzoekbeireft De noodaakalykheid om dit ovderzoek oumiddellyk te doen beginnen die in de telegrammen uit Transvaal en ia meer dan een Engelach blad bepleit geworden is scbynt de heer Obamberlaiu nog niet in te zien Wanneer de enqudte commissie benoemd wordt nadat de zaak tegen Jameson berecht is zal bet een hsel eind in 1897 zyo voordat zy baar verslag kan pitbrangen Èn al dien tyd worden de vrede en bet vertrouwen io ZaidAfrika die voor het herstel der goede betrekkingen zoo hoog noodig zyn telkens bedreigd Want de groote bond die de kleine keffers aan den gang maakte loopt nog rond en heeft nog genoeg macht om een nieuwen sprong voor te bereiden Blykens de ferschillende telegrammen wordt de toestand in Zuid Afrika by den dag ernstiger voor de Engelschen Zy badden reeds te kampen met 10000 a 12000 MaUbelen en thans moet ook nog de bevolking van Maahonaland in opstand xyn gekomen De EogeUchen hebben daar dua een harden stryd uit te vechten die natourtijk zal sfloopen in hun voordeel Want de Kaffers mogen sterk zijn in aantal de Engelschen zyn beter gewapend en wanneer maar steeds de Maxims prachtig werken bestaat er voor de Kaffers weinig kans op de overwinning BurgerlijkeD Stand GEBOREN 24 Juni Cornelia Wilbelmina ouders P de Groot en T Groenendyk 25 Martina Alida Anthonia ouders A Verhoef en A Vcenendaal Maria Margsretha ouders B A Zegers en C 3 H Rietveld Cornelis ouders I C den Edil en W M Wiltenborg 26 Hendrik Johannes Geiardos ouden H Futselaar en W C Groenewegen Johanna eu Alida ooders C Jongeneel enM V rdel OVERLEDEN 25 Juni A Boer 4 m 26 F J Brijbag 5 ra ONDERTROUWD 26 Jnni W S Hon koop te Stolwijk 19 j eu P Verburg 19 j C A van der Klis 21 j en N Auuaars 20 j A Kwinkelenbuig 24 j en J C van Leeuwen 25 j A Cabout 33 j enM W Sohoonderwoerd 36 j J A Lieshout 23 j en J M van Velzen 23 j J Muis 25 j en N G A Espitallicr 25 Moordrecht GEBOREN 21 Jani Teuntje ouders W Post en A Vermeer Uaattreobt GftBOREN Abraham ouders W Griffioen eu M van der Panne RECLAME NIEUWE ZENDING Prachtige DASSEN en een groote hoeveelheid DASSEN van af IS Cent A van OS A Kio=weg E 73 73a GOUDA Goedkoopste adres roor Heeren Mode Artikelen Keurs van Amsterdam Vorkn slolkrs 91V lUU 100 lUOi 1001 83 85 85 847 ♦ 2S l fiSVs n 8 loiv 61 7 81 22 HO 95 ♦ 7 02 850 6S9T 528 lOO 60 100 201 13 V 187 5SV 54 lOOV 99 188 0 38 100 877 20 206 218 101 5SV 53V 161 81 81 i 102 lOlV 1007 I00 144 185 l l i i losv 50 1007 iiV 11 14 101 787 29 49 1 18S 201V 108 107V 108 103 116V 122 16S 38 38 UljA SS JUNI NsoBRLAND Ccrt Ned W S l a dito dito dito 3 dito dito dito S HoNoxa Obl Goudl 1881 88 4 Ltilis Insobrijving 1862 81 6 OosTENR Obl in papio 1868 dito tn zilver 186 6 PoRTUOiL Obli met coupon 3 dito ticket 3 ansuMi OM Binnent 1894 4 dito Q eoons ISBO 4 ditobü aoths 1889 4 ditobijHopel88t 90 4 ditoiuKoml leen 188S R dito dito dito 1884 5 SpaNJK Perpel acbulü 1881 4 TuBKRiJ Gepr Couv leen 1890 4 Geo leeniag sorie D jrec leeainf serie C ZuiDAps Ukp V obl 189it S £ iico Obl Buit Sch 1890 6 ViNIZUBLA Obl 4 onbep ISSl A U8TBBi A H ObUgatien 1895 3 EoTTEBDijt Sted Itwn 1894 3 fiu N Afr llaiidelsv aand Arendsb Tab Mij Certificaleii Duii Maatsohappü dito Arnli Kypotfaeekb pandbr 4 Jult M tj der Vorstoni aaud s Gr Hypotheokb pandbr 3V ederlundsoho bank aaud Ëfed Haadelmaa h dito N W k Pac Hyp b pandbr Rott Hypotbeekb pandbr 3V Utr Hypotbeekb dito 31 OosTKKa Ooit lioug bank aand ttusL Hypotheekbank pandb 4Vi AHiaiKA Bquit hypoth pandb 6 Maxw L u ITr Lion eert 6 Ibo HoU IJ Spoorw My aand Mij tot Expl V 8t 8pw aand Med lud Spoorwegm aaud Ned Zuid Afrik 9pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 TAiiK SpOürwl 188Ï 89 A Bobl S Zuid lul Spwmij A H obl 3 Polen Wsracbau Weooen aand 4 ttuBL Gr RuBs Spw My obl Baltiflohe dito aand Futowa dito aaud S Iwaag Dombr dito aand h ICursk Cb Aïow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHiaiXA Cent Pac Sp Mij obl 6 Ghie k North W pr C v sand dito dito Win 8t Peter obl Denver k Bio Gr Spm oert v b illinois Cootral obl in goud 4 Louisv h Nash villeCerl v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 MÜiB Kansai v 4 pet pref aand N York Ontario Wosi aand dito Ponai Ohio oblig 6 j Oregon Calif Ie Kvp lu goud 5 St Paul Mian k Manit obl 7 t n Pac Hoofdhin oblig H dito dito Lino Col Ie kyp O 5 ÜANAUA Can South üort v aand Vin C Ballw k Nav Ie h d c O Amaterd Omiiibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aaud t io Stad Amsterdam aand 3 Stad Roltordam aand S itsLOiE Stad Antworpenl887 2Vi Stad Brussel 1886 2 Homo Theis Regullr Gesellsch 4 osTKKR Staatsleening 1860 5 K £ Oost B Cr 1880 3 Spuijb Stad Madrid S 1868 N Bn Ver Boz Hyp Spobl oert ADVERTENTIEN Eeoige Katholieke Kiezers zieh niet knnnende vereenigen met de Candidataar van den heer H W M STEËVKNS zullen DINSDAG a s hun stem uitbrengen op deu heer G PRINCE EBNIOE KIEZERS Een EKSTER OO kan een mensch vaat last veroorzaken Om die in 5 ii 6 dagen totaal te Terwyderen hale men een Dooaje LIKDOOHNZALF met Oebraikaaanwyr ing tegen 10 Cettt per ttmk by Ja VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA Lange G roenendaal ZONDAQAVOND 8 ure STRIJEORKEST oDder irectie van den heer Van d r Want in de ACHTERZAAL SERRE en TUIN B Mngang maaler tra4it Openbare Vrywllllge Verkooplog BBtk wHt iw De Notari J P MAHLSTEDE te BergambaclU is Toornemans op VRIJDAG 31 JULI 1396 tan Berberga ran C B cEii en op VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1896 ten Herberge van W H vi Zowr beide aldaar telkens des ruormiddags tan 10 ure bg Telling veihooging en afslag in het openbaar ta rerkoopen De grootendeels oieuw gebouwde BOÜWHANSWONING no 276 met SCHUUR KRVE en TUIN in de kom Tan het dorp Da HUIZEN geteekand nos 244 en 245 met SCHUUR en Aanbehooren aan den Groenen Kerkweg Een BOOMGAARD met nieuw gebouwde SCHUUR en ERVE nabg bet slot Alsmede diverse perceelen uilmuRtend WËl en HOOILA D Bouw Qras en Qriendlaud etaande eu gelegen onder de gemeente BERGAMBACHT te zamen groot 9 24 92 Hectaren zooaU breeder is omBchreren in Teilingboekjes ereuala de gewenschte inlichtingen te bekomen ten kantore rau den Notaris oPEmsE iimms te GOUDA ten OTerstaan Tan den Notaris G O PORTUUN DKOOGLEEVBR op DINSDAG 30 JUNI 1896 V Des morgens te 9 uren aan de Looybalie aan de Jerusalemstraat en daarna aan bet Huis Wyk D No 3 aan den Korten Tiendeweg en 2 des namiddags te H uren aan bat Lokaal Wyk K No 252 aau de Peperstraat Tan Eenige afgekeurde SN VERBEURD VERKLAARDE VOORWERPEN Meubelen en Hnisraad Bedden en BedÉUgoed enz Daaga te voren op de gewone uren te zien VRIJE FAARDENUARET Zaterdag 17 October Is OTBl TOor bovengeuoemde TRËK K1NG z jn verkrggbaar by A BRINKMAN ZN Prijs r lot f 1 loten voor f 10 B j plaatsing der loten Ie en 2e Prys COMPLEETE BESPANNING beneiens minstens 20 PAARDEN