Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1896

j l o T004 Dinsdag 30 Juni J806 35ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VpF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Megank en Hoogendijk Sigarenfabrikauten AMSTKIinAM beeelen Au 13 ets SIGAREN ren Keerête aan VEBKRIJGBAAB bü iLouis Bisschop Êtuhbele Huurt tlouOa OPEÏBÏBEraSïlNI TB a OXJX A op WOENSDAG 1 JÜU 1890 des morgens te at ure in het Hotel Hbt Hübthois aan de Spoorstrant ten overstaan Van den Notarie G 0 FOBTÜUN DROOGLEKVEB vü No 1 Het zeer gunstig bg het Station tan den Staatsspoorweg en van de Trams gelegen i S 6 t e 1 geoaamd HET HEETHTTIS van ouds TIVOLI waarin VSBOÜSSING bestaande in rnirae Gelagkamers Comedieiaal U Logeerkamers Bergplaatsen en grooten Tuin staande en liggende aan de Spoorstraat te Gouda Wyk B No 20 groot 20 Aren Te aanvaarden 1 Mei 1897 No 2 Een HUIS en ERF ingericht tot KoffUhuli waarin VEBOUNNlJiO in de Lange Dwars traat te Gouda Wjjk H No 117 Verhuurd bjj de week voor ƒ 2 65 No 3 Ëen HUIS en EKP met den grond daarvoor en daarachter iii de Lange Korte Akkeren te Oouda Wyk P No 4M Verhuurd by de week voor ƒ 0 90 No 4 Een WINKELHÜIS en ERF en grooten TL IN daarachter nan de smalle zijde van de Karnemelksloot te Gouda Wyk R No 472 over den Trappenbrug groot 3 Aren 40 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1890 No 5 Een HUIS ERF en GROND naast het vorige perceel Wyk B No 473 Verhuurd by de week voor ƒ 1 40 No 6 Eene BOÜWUHSWONinS wyk H No 5 met Stalling Schuur Hooiberg Erven en Boomgaard a n den Platt weg in de gemeente KEECWIJK groot 12 Aren 40 Centiaren En No 7 Een perceel best HOOILADIÜ liggende in de Twaalfmorgen m de ge meente Reeuwijk groot 3 Hectaren l i Aren 80 Centiaren No O IS tot 1 Mei 1897 en een gedeelte van No 7 tot 1 November 1896 verhuurd voor 22ü per jaar aan H Vbhsthü Het averige van perceel No 7 is terstond te aanvaarden De perceelen ZJH Je 3 laatste werkdagen vóór de verkooping van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van O tot 11 uren te len Op het perceel No 1 kan dat kooppenningen onder eerste hypothekair verband tegen eene rente van 4 i7o sj gevestigd biyveo Nadere inlichtingen zyu te bekomen te kantore van voornoemden Notaris FOHTUIJNDBOOGLEEVER te Gouda VAN Blommesteu s Inkt is pro fondeAindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APEUDOÖRN HOLLAND Wat is dn beste iawruvin teges Jiulit Ebeumatiei Lenoenpynen kortom Anker Pain Expeller iiiw tegoH pyoflll VHD lerlei urd gf iB met het buti nnit tan te wenden tegen KJeepyn Hoofdp B en Verkoudheid Yfgi moet dos steeds in ieder huisgezb oSl AnkBr Pain Expelh r Prys 50 oent 75 oent eo ƒ 1 25 de flabofa Voorl suileii in d meeste Apotheken en by f A ichtsr i Oo te Rotterdam Te Gouda bg A en DE LAAT Markt WOLFF Markt A U4b n VAN SON apotheker He Tempeliers DE COMMISSIE van BIJSTAND verzoekt H H LEDEN der S o c i e t e i t ONS GENOEGEN die nog wenschen g ebniik te maken van hun recht op Toeg ang skaartcn voor het Concert op 10 Juli e k daarvoor te teekenen op de lijstdie bij de flrnia J VAN BKNTUM Zn Markt alhier is gedeponeerd daai nog slechts een beperkt aantal jjlaatsen beschikbaar i Assurantie Maatschappij tegen Bfandi van 1845 UK lUtplien kiiisterdani Sopliiaploln Uutleiduin Zuidbluak 60 s il aveilhuge Nübelstraal 20 Breda Priesenkadc Alkmaar LungeBlraat Grondkapltnal ƒ s ooo ooo Reserves 1 200 000 lietaaldc Brandschaden u soo ooo Si XutKl p i vtKikirt tkui otkttsn INon Aa Elfteteu iu Brandkast zoowol Is Inboedels WhikelKucderen ciiz NEDERLANDEN TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda jiiouLiijmuJi tiUynonderd ZOSDAOS EOKKEN iii k luiiL Zijjr Moirt PARASOLS CO BS E TS Sptcinlileil Witte KOBK Ban èclioenen Vy DA MES o £ s BOORDEN O Jv MANOHETTKN g i KANTENIvHAUEN i3 jj stoffen tiltgaruituren em Wisbriiii Liffmanni MARKT 13Ü 5 nrauWmKELjkCB jiElDOORK V KI M NKIJ IlO Srii i Vivi ini RH ni= iiis III W s riii PM Agentuur by de Firma Wed BOSM4N leUuüda In de OPEirBARE VEEGADEEIUG VAN Kiezers voor den Gemeenteraad gehouden 22 JUNI in de Sociëteit Ons GEUOEaEN is met 78 geldende van de Sii nitgebrachfe stemmen tot Candidaat voor deverkiezingop M TUNI a s gesteld de Heer G PR 11 CE De Stembevoegden worden dringend uit enoodig d om trouw op te komen en hunne stemmen op dezen zoo g ewenschten Candidaat uit te brengen Namens het Comilé P J BELLAART Vooraitter D EUIJTER Secretaris Het Stembureau is DINSDAG a s open van sniorgens 9 tol s namidda gs 5 uur Sto oam To O O t d i©an st ESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zeoeil en dei namiddags ongeveer ten wfoc uur Met deieo goederendienst beatant ook eene ïoer goedkoope relêgelegenheUl voor Pamiagiert naar UTRECHT en tusschengelegen plaatsen Kantoor i ieuwe l eerstal handteelceaintf met rooda letters Maatschappii tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te EottenUtm Zuidbhtat S FDIEE ODDE SCHIEDAMMER GENEVER Merkt N QHTOA P Copac Tin Réis 1 1 40 d Liter De COGNAC FIN BOia van de Socléti Anonyme wordt gelevwd in verzegelde bemande Beseohen van 5 Liter inhoud vooralen Tan iiet attest van Dr P F VAN HAMEL HOOB PiOelfleach A f 1 30 litalnitend vorkriigbaar bij WANKUM Üe A enl II J MOEItBIlEIÏ P H J J MELKERT Verkrijgbaar bn firma Wed l B 144 Gouda Oosthaven PEETEBS Jz AIb bewijs an oclitlioiti i cachet en kurk tteeda voorzien T8H den naam dar Kirma P HOPPE FEANSCHE STOOMVEEVEEÜ KN Gh eniisc e Wasscherij II OPPË IIEIMFJk 19 Kruiskade Botterdam Uebreveteerd door Z M den Koning Het WIsiel en EirfCtenkantoor BAREHDS C 187 WARMOESSTBAAT bfl den DAM telephoon 677 kooi t en ve koopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINGBN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeliDSte comlUiën mr Uitgave van het Maaudblad FOltTUNA f per jaar franco per post proefnoinmers kosteloos der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor hot stoomen en verven van alle Heerenen üamesgarderobeii alefok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gevarfdworden onschadelgk voor d gezondheid auvolgens staal bewerkt Ijouda Ui uk tau A Bsinïman li Zoo De Verkiezing Morgen ie de stembus weder geopend Toor de keuze v een gemeenteraadslid Het geldt de Vervanging Tan den heer C C H Prince die aan de gemeente is ontvallen op een leeftijd welke nog veel van hem deed verwachten Van verschillende zijden ook in den gemeenteraad 18 rechtmatige hulde gebracht aan de verdiensten van dezen waardigen vertegenwoordiger der burgerij die hart had voor de gemeente en zulks bij meer dan eene gelegenheid toonde Het is geen wonder dat de aandacht van de kiezers op de meeting gevallen is op des overledenen broeder den heer G Prince Zijn naam heeft door de toewijding die zijn vader en broeder toonde voor de belangen der gemeente eene goeden klank bij onze burgerij Men mag van hem verwachten dat hij gaarne bereid zal bevonden worden hun voetspoor te volgen indien het vertrouwen der kiezers hem roept om de ledige plaats in den Baad te vervullen Het is zeker een voorrecht voor eene gemeente indien er familiën gevonden worden waarin de liefde voor hun geboorteplaats en de toewijding aan haar belangen in het bloed zit Zij zijn met de behoeften en eigenaardigheden der burgerij ten volle vertrouwd en van jongs af samengegroeid met de plaats hunner inwoning wij achten dus de keuze van den heer Prince zeer gelukkig Mannen die aan het hoofd slaan van belangrijke industrieele ondernemingen die dagelijks in aanraking komen met personen uit allerlei stand en getoond hebben belang te stellen in de publieke zaak behooren in den Raad thuis Wie dus medewerken wil om onze gemeentelijke vertegenwoordiging op waardige wijze aan te vullen stemmen morgen op de candidaat der meeting Wij willen niets afdingen op de verdiensten van den andidaat die door een paar andere kiesvereenigingen tegenover den onzen is gesteld Alleen een enkel woord over de motieven die voor die keuze worden opgegeven De heer Steevens FEVILLETOX 11 Ik vraag a boe IcrJjgon wi j do doos uit het kMteel Daar weet ik maar ééa middel op mylord Biiiak u opeolyk bekend Og behoeft u sfechtB ophet kasteel te vertoonen om door alten voor heeren meester erkend te worden Ja wal tnaar ats er kani op is wilde ik liever eerst de dooi terug hebbeo zeido lord Dane Ik wetiiobta dat ik hier een hekwaam politie sgent te mynen dienste bad I Die lui weten overal load op Er is op dit oogenblik en zeer bekwaam man van bel vak te Dfinesheld zeide de keer Appsrly IV weet niet waarom fa j zioh hier ophondt maarik bsb hem vbb middag langi m o kastoor zien komen en hem herkend ik l eb vroeger eens zakea met hem gehad De advokaat was niet op de hoogte van de voorvallen van don laatsten t d h wist niet dat de Solitieagent bijna een week op het kasteel doorgeraoht bad Hsvenabird luiaterdj toe hij wist evenmin dat de heer Blair de voorname I ondenaofae bankier en de politie agent een en dezelfde persoon waren Zoudt gg hem niet hierheen kimnea troonenP vroeg lord Dan zal volgens het strooibiljet der katholieken een zuinig beheer der gemeente financiën voorstaan om zoo mogelijk den belastingdruk te verlichten Eilieve wie wil dat niet Zuinig beheer is ons door de omstandigheden vanzelf voorgeschreven natuurlijk zonder dat do groole belangen die aan de zorg van het gemeentebestuur opgedragen zijn er schade door lijden Den belastingdruk verlichten iei het ideaal van elk burger met gezond verstand niemand betaalt de belasting voor zijn genoegen Dat zijn nielszeggende frases die elk zal onderschrijven welke voor dezen post van vertrouwen in aanmerking komen kan Iets anders is het of de minderbeid in den Raad getoond heeft den steun der burgers ten volle waardig te zijn Vooreerst is die minderheid het in vele zaken onderling oneens ten andere wachten wij nog altijd op de daden waardoor die minderheid zich zoo bijzonder hoeft onderscheiden Wij zien bij elke quaestie van eenig belang verschil van opinie in den raad doch houden ons overtuigd dat meerderheid en minderheid gelijkelijk de belangen der stad wenschen te behartigen Alleen op het gebied van onderwijs bobben wij de minderheid welke bier bedoeld wordt aan het werk gezien en het gevolg was alleen dat er onuitvoerbare besluiten werden genomen door hoogere macht gekeerd omdat het onderwijs er onder lijden zou Naar onze meening heeft juist de ondervinding geleerd dat versterking van deze minderheid niet is in het welbegrepen belang der stad De TergouwBche meent dat de voorstanders van den heer Prince alleen op de stoffelijke zijde der zaak letten en slechts vragen naar het voordeel dat ze er zelf bij hebben Zij vraagt alleen naar het teeken van den Overwinnaar der wereld Maar in één adem voegt zij er bij dat haar candidaat de uitgaven beperken het evenwicht in de financiën herstellen en de lasten verlichten zal Waar is nu het verschil Bij ons is de veer van het zedelijk bewustzijn verlamd want geld is de ziel van de negotie Wordt die anti rev verlichting van lasten dan ook niet door geld uitgedrukt Waarlijk dat teeken dat onze tegenpartij in den strijd vereenigt blijkt Ik zal mijn bost doen antwoordde de heerApperly Hjj is miiBflbien al weder vertrokken z oniet dan ben ik waarlijk verlegen waar ik hem zoeken snl Ga er op uit en doe uw beet verzocht lord Pane Ik mo t die doos terug hebben foei dtit ze myn zoon van een boevenstreek hebber durven beschuldigen en in hechtenis nemen het bpgint er fraai uit te zien Haast u mijnheer voegde hij er op bevelenden toon by en laat iiet aan mij over om den man da zaak zelf uit te leggen Kr hleof do advokaat geene andere keuze over dan te geboonamen H verloor zioh in duizenderlei gissingen Toen h j lacgs de kamer van juffrouw Kavensbird kwam kon hg de vercoekïng niet wederstaao om eens even een praatje met baar te houden Hij had daarbij geeu bepaald doel maar bij zou zich zijne nieuwsgierigheid ditmaal niet htrouwen De heer Blair stond met juffrouw Ravensbird te praten Het scheen wel dat er geen einde kwam aan de verrassingea van den advokaat Dit is de beer Blair de Londenache bankier van Lord Dane zeide 3ophie terwgl zij den heer Apporly bij het noemen van den titel van den heer Blair vol heteekenis asnzag Hg beeft bij zga lordsohap op het kasteel gelogee d De boer Apperty had werkcigk vernomen dat de bankier van mylord op bet kasteel logeerde maar was deze persoon de bankier Hg zag deo petitieagent vragend aan en toen de laatste bemerkte dat men hem herkend had gaf hg den hear Apperly een wenk en legde zgn vinger op zgn lippen De saak waarvoor de heer Blair te Dauesbeld was oathoden was a loopon Dur Ljrdnsy door dra ten slotte niets anders te zijn dan liefde tot den onreohtvaardigen Mammon Wij wenschen de Tergouweche niet to volgen op den weg der verdachtmaking De geheele zaak is dat wij verschillen in onzo opvatting van de taak der overheid Wij achten hel geld voor onderwijs uitgegeven nuttig en productief besteed wat voorde volksontwikkeling noodig is behoort te worden gedaan en goed gedaan al vereisoht het ook opofferingen van den kant der burgerij Onze tegenpartij wil daarop in de eerste plaats beknibbelen en zou daaraan de toekomst van het jonge geslacht en de bloei der gemeente die er nauw mede samenhangt wagen De kiezers kennen genoegzaam beide candidaten Wij kunnen dus met dit weinige volstaan Voor ons die ook voorstanders zijn van een zuinig beheer die ook gaarne den belastingdruk zagen verminderd mits daaronder niet groole belangen schade IJden voor ons is de keuze niet moeilijk Wy kiezen morgen den candidaat der meeting G PRINCE BINNENLAND GÖÜDA 29 Jnoi 1896 Gisteren was het Vi jaar geleden dat de agent van Politie Ie klaaie J Bo tnian Uy de Pulitifl in functie trad in de e gemetnt Zgne coltegn i vereerden hem een aoDvanir bjj dezo geWgenbeid Dr H A W Speckmanii alhier ia benoemd tot leeraar ia de wiskuude werktuig kande en coamographio aan de b ogorB burger school te Arubein De heer J P de Voogi is geslaagd roor bet eindpxaaien d Polytechnische school tn Delft en wel voor werktuigkundig ingenieur U t Batavia seint men aan ile N Rott Courant Vrydag werden tochten gemaakt uBarB0nelo en Biloel waarby 3 minderen gewond werden Toekoe Oemar heeft het hoofd der IV Moekims gevangen genomen overdreven Ijver vno Squiro I eater in heobtenii was genomsp bevond zioh die avonturier nu in de maehl van den heer Bent Do heer Blair begreep bet rechte van de zank uog niet hij en lord Datie verschilden van oordeel ten opzichte van sommigo bij zonderheden eo hun afscheid was vrij koel geweest Da heer Blair was nu op weg naar het station en hg was in het voortjggaan in eemanaruat aangegaan om ze daar met een enkel woord vaarwel te zeggen en voor het laatst nog oi borrellje te drinken Do advokaat nam hem ter sijde en reide hem dat een zijner klienten die zioh op dit oogenblik in diezelfde horherft bevond zijije diensten noodig had en bij vroeg den heer Blair of hij gezind was die te verleeoen Ik mo t u vooraf zeggen dat gg lord Dane zult moeten tegenwerken maar ik hegrijp zelf nogniet op welke wgze gij dit zult moeten aanleggen merkte de advokaat aaij Zullen uwo persoonlijke gevoelens niet in strgd zgn met dis taak P Ken politie agent moet er geene persoonlgke gevoelens op na houden was het antwoord van den heer Blair Lord Dana ontbood sen politie agent uit de stad en men zond mg hierheen Mijne laken met hem zijn ten einde en ab nu eene andere partg mijne diensten inroept mag ik niet weigeren en ikverlang ook geenszins zulks te doen al worden die diensten tegen lord Dane ingeroepeü Ik ben totuw dienst Z j gingen sender verder dralen naar boven Lord Dane stond nu bg den haard met Kavensbird te praten Als het in Ravensbirds aard had gelagen om zich te verwonderen dan zou hg daartoe zeker alle mogelgke reden gehad hebben toen hg deo GadtpntMrde Stalen vao Zaid HolludlMb ban der Staten vergadenug ooganatif gMulTiseerd omtreDt het ontwerp vrq den niniiter van binoentandsche cakon dia faet gavoeleu van de Staten vroeg tot iplitaing van Rottardam in vijf kieadistricftn voor de verkiesiag van ledeu der Provinciale Staten £ aD persoon die dooi de arroadissemeoUrachtbank te MaAitricbt wegens landloopery tot twaalf dagen heohtenii werd veroiirdeeld beeft tegen dit vonnis hooger beroeji saugA teekeud omdat de ritchtbatjk niet taveoB sgua o izen Ung naar eene rykiwarkiurichting voor den tyd van drie jaren had bavoleo xooals door het O M was geëiscbt Volgens eene globale berekening brachten de 8taati Uollaadaobe en Centraal spoor wegmRatflchapp jen gexamenlyk ongeveer 86 00U personen naar Utrecht tot bywooing van de Maskerade Hierbg sgo niet gerekend da vreemdelingen dia reeds deo voriges dag in da stad warea gekomen en zy die per tram boot rütuig of te voet zjja gekomen Een balangryke beschikking nam da raehibank te Arnhem eenigen tyd geleden op iemands veriuek om zyn naam te mogen ver anderen VolflT ni artikel 68 B W muk taen v ur de verandnring au een voornaam of om voornamen by de syna te mogen vo en de toestemming hebben van de rechtbank syner woonplaats Wil men cyn geslachtsnaam veranderen dan moet toestemming worden gevraagd van den koning on d se wordt niet toegestaan dan nadat een jaar ia verloopen sedert van de aanvraag de aaakondiging in de officïeela nieuws papieren heeft plaats gebad opdat belanghebbenden hnniie bezwaren kunnen inbrengen Nd had de heer L A Mees te DMtfochem tot genoemde rechtbank het versoeVgericht 2yn voornamen te mogen veranderen in L A Atting dexelfde die lija vader heelt gedragen De officier van justitie waa eehter van oordeel dat het verzoek behoorde te worden afgewezen omdat de naam Alting is de geslachtsnaam van een siodsetnwen inOroningen voorkomende familie en dat al moge die naam wet eeoB door fam tieledin van den reqaestrant minder joist als voornaam aau fannne kinderen xya gieten dit niet wegneemt dat genoemde naam ia en blyft een geslachtsnaam Volgena den offioier had de verzoeker daarom da koninklijke toestemming ti vragen zooganaamden bankier op aonmaa in oen politieagent herschapen zag Ue beer Appurly merkte h bet binnenkomen aau dat bg zgo man reeds gevonden had en stelde den heer Blair aan lord Dane voor I Mgnbeer seide de pair terwgl hg zgn edel getast en zgne indrukwekkende gestatts tot den hoer Blair wendde ik heb raad en medewerking noodig Ik heb grieven tegen Herbert Dane den zoogenaamden lord Dane die t naar ik hoor hierontbodpQ heeft Wilt gij mg van dieast zgn F Ik weet het niet woi het vooriichtige antwoord van den beer Blair Als gij qig de omstandigheden hebt medegedeeld kan Ik u misschien raad geven Mijnheer Home als ik het wel heb F Neen mijnheer Ik hee tte Homo zoolang ik niet voor mgn echten naam uit durfde komen maar dit is nu voorby Ik ben Lord Dane De heer Blair kuchte eveh hg daohl dat de persoon over hem niet recht bg zgn hoofi was en eer een oppasser dan een pollitie agent van oood had Hg zag den heer Appe y ran ter zgüe aai Zgn lordschap spreekt de wsarheid merkte de laatste san Hg is de echts Lord Dane De eohte Wïlüsm Heory Lord Dane de aenige overgebleven zoon van den ouden Lord Dane van wien gg wellicht hebt gehoord voer de pair voort Gg sohgnt vorbsasd mifjaheer Blair ik dacht dat mannen van uw vak nooit verwonderd waren Wordt rertoigJ M