Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1896

7 11 7 8 8 89 ir 7 9 ff 8 0 H 8 18 Ê 7 80 8 88 8 47 4 40 81 6 17 4 0 K 6 87 4 7 H 6 84 04 W 6 41 10 5 1 47 i ZoDierdlenst 1896 AaoKevaogeD 1 Mei Tyd van Greenwich 0OUD 0TTlRDiM Directe iSpoorwe erblndlngen met GüUÜA S IO iAO 8 47 10 57 8 B4 11 4 9 1 11 11 9 10 10 10 36 11 80 7 85 7 47 8 6S 4 8 4 M B O 18 87 1J 08 18 47 7 45 S 07 8 18 9 I S 9 50 10 11 H116 OODOA OODDA DEN BilG iHtge 6 61 7 80 7 43 8 S0 9 19 0 46 loTU 11 8619 81 1 8 44 3 40 4 04 4 38 6 17 6 187 18 7 8 9 88 9 U Toorb 6 67 ff 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Z igw8 11 10 88 1 66 4 8 6 80 9 48 Zei U t i 10 48 8 06 04 6 80 9 9 lOnadi 8 88 7 0 8 189 18 1 47 10 16 10 4 I8 0 18 8 8 17 8 14 4 08 4 386 16 47 8 07 488 9810 1010 88 Stopt Ie Bleiiiqk KtaUweg eo Nooldorp Leideelieiidui u Hakndorp aireoht 6 38 7 0 9 9 88 10 10 38 11 88 18 60 8 08 3 8 4 4 8 86 7 0 8 09 9 07 Woerd 6 58 8 11 10 88 11 66 4 16 8 63 9 88 10 84 hidawiler 7 07 8 19 10 81 4 84 9 86 Soiili 7 88 8 88 9 84 10 10 16 44 11 1018 111 88 3 4 4 87 6 17 7 09 8 98 8 419 49 11 10 floui t SÜ 8 9 37 10 18 10 48 11 18 18 16 19 88 1 87 8 47 4 4 1 4 7 14 7 41 8 86 8 4 9 4 11 OZ T ll 7 48 8 47 11 ff 18 40 4 7 f 8 01 lO Ot e fagw 7 58 8 e 11 11 18 49 08 8 18 10 15 rooib 8 07 9 08 MM 1 03 80 8 86 10 87 Hug 18 9 1810 7 10 48 11 30 11 4 18 46 1 08 1 7 4 17 5 8 58 6 89 7 44 8 11 8 5 9 8810 88 11 46 O I D i U TUCHT 10 57 18 65 8 80 8 17 4 86 1 7 65 11 14 8 87 ff 7 10 11 88 8 46 8 84 6 17 7 18 11 46 1 97 3 08 8 60 6 07 85 7 89 10 17 10 84 10 41 11 07 10 80 T I R D 1 M 8 O n D 1 10 48 8 84 8 68 11 11 1 41 o O U 11 i H T HD M Ooudt 87 8 81 9 8 10 7 18 10 4 11 80 7 II iÜubinUa 0 gt 8 14 9 87 10 6 1 1 18 1 6 0 8 9 46 11 10 De réobtbaok eoht r heeft eicIi ovdr de rraag of AltiDg al dnn niet aeti voornafttn ÏB niet aitgelaten luaar het ver oek om ei o ftidere r deo afgeffexen dI omdat het in elk geval raitstaat dat er in Nederland een i eilacht ii dat den naam draagt ran Altiog Meee althans zich zoo noemt eo chryft Reedfl om die reden kwam hi ii der rechtbank die Tolkomen Try is eune aangfvraagde aaamffrandering al dan niet toe te taan niet weoicheiyit Toor de gerraagde verandering ÏD te willigen Het deeer dagen bij de Tweede Kamer ingediende wetBf Dtwerp hoedpnde algemeene regels orottent tiet watarataatsb staiir ingediend ingevolge het werkplan der ttaRtBComniissie beperkt xich waar aansluiting aan bet beataande ala een eerate eisch wordt aangemerkt tot het etellen run die algnmeene rpgejo waaraan de behoefte is gebleken waaionder die welke de middelen aanwyxen die tot terzekering van oppertoezioht en toezicht moeten strekken Wanr door enkele van deze regels in do beitaande reglementen xal worden ingegrepen geschiedt dat in z er beperkte mate en toi doorzettiui van het heginp el hit de wetgever de middalen tot verzekering van het oppertoeaicbt moet aanwyxen Men lobrytt ait Katwyk aan het Hbl De Gemeenteraad heeft zich onlangn met een niet oubelangrgke beUstingquaestie beziggebonden Deze betreft de p iters eeraren aan het Gymnasium der Jezuïten die ua twintig jareo geleden hun proces verloren te hebben sedert dien tyd geregeld hnn hoofdelgken omNtag badden betaald Thans hebben zij zioh ndermul tegen hun aanslag verzet Gemiddeld was hun vermoedelijk inkomen door Biirgenieeftter en Wethouders hg de heffing voor den hoofdeiyken omslag gesteld op f 1200 toodat y werden aangeslagen voor f 36 Eerst reclanaeerden zy by den Raad maar deze handhaafde den aanslag met algemeene stemmen overlnigd dat de aanslag billyk was te aoemen De aangeilageuen toch roemen zich leeraren aan een gymnasium en zonden dns wanneer zy zich in het maatschappelyk leren ophielden zeker een jaarwedde genieten van ten minste f 1500 a f 2200 Wel ontvangen zy dit bedrag niet in contanten maar de verordening rekent onder het vermoedelyk inkomen natuurlyk ook al nat iemand aan buisvestiog enz ontvangt als vergoedi ig voor zyn arbeid Ter toelichting van de genoemde aaDslagao werd aangevoerd dat de levensw ze dier heeren zookl ni t waa derig genoemd moge worden toch beantwoordt aao alle eisohen die zich iemand van opvoeding en stand kan stellen Da directeur van het gymnasinm verklaarde zelf dat de hoofdmaaltyd eiken dag bestaat uit soep 2 vleezen 2 groenten en dessert tpet bier têrwyl by feestelijke gelegenheJÜen ateedswyn wordt geschonkeQ des avond wacht andermaal dan heeren een warme maal Zj hebben verder vrg rooken vry reizen rye onder en bovenkleeding benevens vrye geneeskundige verpleging behalve iawooing hebben zji genot van een prachtige tain met beerlyke vruchtbooueo een waar lusthof 14 H A groot met eigen boerdery bakkery enz Aan het gjmnasinm is verder veiboudeo een borkery met een aantal boeken en tydschriften TOOr stadie en ootspanning Op deze gronden achtte de Raad zich verplicht den aanslag te bandbaven toen daartegen by Ged Staten van Zuid Holland in beroep was gekomen Ged Staten besloten echter anders Zy oordeelden dat de paters leeraren aan het gjmDAsiom te huog vraren aangeslagen dat hun inkomen niet hooger dan f 650 e jaars mag gesteld worden zoo wat den direotenr as de d centea aangaat iToudiy 30 Moordrecht n NieHworVqrk g üopelle Bstteiilua 7 7 ili 7 88 7 89 7 4 1 H I SS 17 08 1 t U 80 Kotterdm Otpdl Kiaawwkerk Uoordmtt oud i I IO S l B i 8i 7 16 8 09 9 88 10 19 ttoildi 8 Uudiw O WMrdao 9 Utmht 6 18 8 18 S8 8 41 0 4 10 61 De kennisgeving van dat bestnit beeft in de nMcUiiting waar ay behandeld werd groote verbazing gewekt Men begrepp niet dat de gaDoamde heeren geplaatst wnreu u dezelfde klasn van inkomen waarin o a aangeslagen zyu een slager met een gezin van vyf kinderen een smid en vertobilleode arobachts lieden die behnlvfl dien aanslag nog alle andere directe belafitingen hebben te betalen geen vermagen bezitten en allen met hard werken in hun ooderhoad moeten voorzien Men kon niet inzien dut Ged Staten in dit opeitht getoond hadden het belastbaar inkomen van leeraren aan een gjmnasiam juister te beoordeelen dtn Burgemeester en Wethouders en betreuren bovenal het gevolg nl d t nu zoovele ingezetenen die moeite hebben rood te komen visscbersweduweo eiiis meer belavtiog zullen hebben op te brengen Er werden nog meer bittere woorden in de raadsvergadering geoit over een beslissing waarvan men de juistheid niet kon toegeven Het gerechtshof ie s Gravenbage bevestigde Zaterdag het vonnis der Rotterdamscfae rechtbank waarby een onderwijzer tevens dagblad correspondent te Amersfoort tot f 10 bnete IS veroordeeld wegens het verspreiden in de r Nederlander van een bericht beleedigend voor den loenrasligen president an he pensioenen oodeiiteuningfoods van ambtenaren by de Centraal Spoorwegmantschappy Het totaal der ioschryviogeo oor de nagelaten betrekkingen bedraagt na 16 386 pond Niet meer dnn 50 lyken zyo vau de Drum mond Caetle aan land gedreven en gevoiule Van 27 d ar an kon een uitvoerige be cbrij tiR gegeven worden maar siechts 10 zyn herkend lo Utrecht heeft de politie overal met groote letters doen annplakkt n Pas op de zakkenrollers N iettegen taande deze waar achuwing i i een feestganger er in gevlogen De man nam aan een vecbtparty deel en toen hy daaarmee eiudigd miste hy een portefeuille roet f 400 bankpnpier De politie ging wel aan bet zoeken maar vinden deed zy niet Het waren vrienden handehvrienden en beideu woonden te Rotterdam De zakene riepen hen natuurlijk meermalen op reis en dan gebeurde het dikwyls dat zy elkander natuorlyk h el toevallig in dezelfde plaatsen ontmoetten b v Maastricht s Gravenhage en tweemaal te Breda en natuurtijk ook Wier toevallig in een sigarenwinkel En of het toevfll QU ïltyd in het spel moest komen de eene had dan altyd een stok laken by zich dat hii wilde verkuopen an de jnffroaw die sigaren verkocht Steels werd door een hunner het gingom beurten onder tranen ge prokeo overontrouw van oen mei je nanr Indië gaan endergelyke roerende verhalen meer Nietaltydlokte het doel dat geen ander was dan navoorafgaande afspraak door opbod een stnklaken dat byv een waarde had van f 3 50 voor f 20 kwyt te raken Doch te s Gravenhage en te Breda lukte de Iruc helaas wel en liepen goedgeloovige lui er ÏD recipectieveiyk voor f 20 en f 40 Doch die overal ingrypende justitie konzich roet die handelingen met vereenigeo zjjliet de hauilelsvriendeo lurekeneu en dientengevolge terechtstaan voor de arrondi Bemeutsrechtbank te Hreda Deze wn wel zoo beleefd er votir te zorgen dat de haodel vrienden voor een paar jaar in elkanders oabyheidtullen kannen blyven doch zooder in vereenigiog bande te dryven B Ot Een treurig ongeluk had Vrydagavond omstreeks Il UUT in het hotel Daeaen teSittard plaat 18 85 18 38 18 89 18 4 18 5 OT 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 1 44 TIRS 11 50 8 31 8 48 9 04 10 17 11 86 De 33jarige dochter des huizes zich met een petroleuniiampje naar bare alaapkamer begevende liet dit lampje op de trap uit hare handen vallen Hare kleederen kwamen ongelnkkigerwyze met het vlammetje in aanraking en in een oogwenk stond het meiï je in lichie laaie Eer baar geooegzame hulp kon worden verleend ware hare kleederen al geheel verbrand 8Q haar tichanm zoodanig met brandwonden overladen dat haar toestand hopeloos ia Een jongere lust r die t eerst ter hulp was ge sneld bekwam mede ernstige brandwonden aan beide armea Ken vriend van het Kamerlid 1 Pyttersen Tz heeft aan dezen gevraagd w iamm hy de Borgefius clnb heeft verlaten of het waar is dst hjj niet meer tot de vooruilstrevendeu behoort of hy ministerieel 19 geworden en antiBorgansiaan De beer Pytterwn antwoordt dien vriend in een brief die afgedrukt is in de Avondpost Hy begint daar met na te gaan wat onder een Borgesiaan moet worden veratnan of er in den naam vai den heer Borgesius een program tigt en zoo ja wnarin dit beataat Hy schryft daarover onder meer De heer Borgesiuii sprak en stemde tegen de conversie der 3j pets in 3 pet rentegeveude nationale schuld waardoor het Byk met pim twee inülioen jaarlyks werd bevoordeeld Hy fttemde tegen de regfling der Persooeele belnsting vvelke beoogt de onbillijkheden der bestaande wet die nog verscherpt zyn na de iupoering der Bedryfsbelasting te verzachten en ten deele weg te nemen en waardoor de te zware drok op de volks en de middenklasse wordt verlicht Daarentegen stemde hy voor het amendement der katholieken waardoor de invoering der wet nadat zij door de Staten Geoeraal en de Kroon is goedgekeurd onbepaald wordt uitgesteld Dientengevolge blijven licht en lucht belast als voorheen iets wanrtegen gij en ik jaren lang bebb u gestreden Hy stemde tegen de Kieswet die aller ibominabelstc wellicht is maar waardoor aao drie tot vierhonderd duizend personen die tot heden bleven uii je sloten het kiesrecht wordt toegekend Deza wet hoe weinig sympathiek zy my ook is geeft in ieder ge al eene uitbreiBlap welke men in 1887 niet voor mogelyk hield onk de heer Borgesius niet die toen mèt den heer Van Houten eene regeling voorstelde waarby eveneens het kiesrecht werd verbonden aao aanslag ineo betaling van het Personeel eene huurwaarde eischte van bet dubbelen bedrai en een aauslag in sryks directe belastingen van minstens tien gulden Al mocht hy du en terecht de voorkeur geven aan het ontwerpTak zoo behoefde hy toch principieel zyn stem niet aan dat van den minister Van Houten te ontboudan die meer gaf dan byzeif in ISB7 noodiR achtte Tk zoek in dit alles tevergeefi naar iets dat aN een program mag worden beschouwd allerminst waaneer men nagaat wie by dit alles zijne medestanders waren bniten de volgelingen die thans de zg Borgesi aneche dab vormen vindt men onder hen de kenr der nltracon servatieven d Ansembourg v d Kan v d Berch V Heemstede Travaglioo Sohimmelpenninck Bastort Zoo hieruit iets is op te maken dan is het dst de Borgesianen thans de achterhoej e van het conservatieve leger vormen en voornitstrevend gelykhiideod is geworden met stilstaand l e heer Stantmao zei naar aanleiding van den steun des heeren Borgesins aan het amendement der katholieken verleend dat zyiis inziena de vooruitstrevende voorstemmers in zonderling gezelschap dat der tegpnBtrev oden waren verzeild geraakte wat by hem slechts meer de overtniging vestigde tdat door hen een stukje hoogere politiek werd afgeipeeld c dat het van die manoeuvres waren waardoor ons volk reeds loo vnak is teleurgesteld verbitterd en by den neus genomen De heer Pytterseu waarschuwt tegen een taetiek die dergelyke vermo dens wettigt 3 7 4 50 4 ST 4 5 11 5 80 8 0 4 1 ÜDA 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 D tf 9 10 10 l lt 8 19 ABetwdui e 8t Omit 7 18 Vervolgens antwoordt de keer P op de laatste vraag van zijn vriend dat de dertien nitgestootenen antiBorgesiaaen zy o geworden voor zoover Bornesianlsuie gelijkluidend is hetzij met oonterratisme heizy met obittuotiomim Die dertien stemden vóór de conversie hielpen de aanneming der nieuwe Penoneela belasting bevorderen verzetten zich tegen da poging om de invoering te ergdelen en verzekerden de aanneming der Kieswet Hebbeo nu wy of sij opgehouden den naam van vooroit travenden te verdienen vraagt de schryver Ëertt een enkele daarna meerderen gaven blijk door hunne houding dat by het voeren van deze politiek op hen niet kon worden ge rokend daarom moesten wy worden verwyderd Deze verwijdering heeft den heer P erg zeer gedaan hy toch heeft zich een groote krachtige reformpartij nooit g dacht zoodar een Kerdyk VeegeQB Borgasins Voor my waren hunne namen ouafsoheidelyk verbonden zegt by aan bet begrip van vooruitgang hervorming op sociaal en staatkundig gebied en in den grooten ftryd die aanstaande is nu de hindernis der kies rechtagitatie is gevallen zag ik in hen naast Van Houten Tak Mees RÖelt deaangewezeo leiders van le hervormiogsgezinden die verschillend van inzicht omtrent het ondergeschikte n waren omtrent het groote doel allen ta verzamelen die noch de staatkoode door kerkelyke opvattingen overheerscht willen zien noch de regelmatige ontwikkeling van oov e maatschappelijke fo staatkundige iostellingan wenscben te ot derworpea aan gevaarlyke proefnemingen En ten antwoord op dn vraag of hy ministerieel ia geworden herinnert hy aan zyn Open brief in 1891 door den Liberalen Bond in Friesland uitgegeven waarin de overtuiging der dertien is dat s lande belang niet wordt gebaat door de omrerwerping van een Kabinet maar wél door de vervotling van volksbehoefteo noodzakeiyk voor de regelmatige ontwikkeling van bet land Elk mini lerie uit bekwame mann nsameS gesteld waarvan kracht uitgaat en dat arbeidt aan de vervulling dier tolksbehoefte kan op onzen stenn rekenen Ia dien sin zyn wy ministerieel zouder op te hnudea vooruitstrevende maar ook vooraitgaande liberalen te lyn Vervolgens herinnert de teet P er aao dat in 1891 ook bo enaau op het verkiexiiigspro gram der hervormingsgezinde liberalen stond de op bet platteland vooral in Groningen en Frieslani zoo hoog no dige voorziening in den financ eelen nood der gemeenten eo dan vraagt hy zyn vriend zich den toestand to denken waarin wy zuIIhh geraken wantietr die voorbereide regetiug dor gemeentefinanoiSn ten gevoVge eeoer mii iRterieele crisis weer achterblijft Ëindeiyt xobryft da beer Pjtteraen Welnu wy uemeo den toegeworpen ba 4 schoen op Tegenover de negatieve uitkomsten bunner politiek stellen wij eo zullen wy in de toekomst stellen die der practlsobe politiek door ons voorgestaan van die politiek die het landsbülaog hooger telt dan het parlyhelang en wil medewerken to het verwezenlijken van die jiervrrroiugen op sociaal en staalkundig gebied wulke zoo dringend nooiiig zyn Welk piiDt van het uitvoerige program der Liberale Üoie ook aan de orde moge worden gesteld er zyn er 21 geloof ilc men zal ons tot medewerking bereid vinden ïoslelling van Kamera van Arbeid voelt ge hier met het komiüche der nitstootlng legelint van het arbeidscontract van de pachtcontracten verzekering tegen de nadeeleo waartati de arbeid blootstaot tengevolge van ongevallen ziekte invaliditeit en ouderdom waarbij ik nog de iverkloosbeid znn willen voegen ber orraiag van bet onteigeningsrecht leerplicht verbetering van de rechtspositie der vrouw en van die der natnuriyke kinderen en zooveel meer 9 7 10 4 10 11 10 18 10 97 9 48 9 47 9 4 10 01 10 07 Maar wy willen nog meer ons bewegend op zuiver sociaal gebied optredend als eeue oeconomisobe clob fractie nat dan ook wenscheo wy daarnevens maar niet in de laatste plaat de belangen van het platteland en die van den laudbouw te bevorderen de maatschappelyke poi itie van dn Arbeiders ten platte 7 46 1 86 4 48 i 4 6 1 7 41 7 4Ï M9 lUO 1 lande te varJieteren door het ter bescbikkiog stelten van bouwgrond en het verschaffeo van prodnotieven arbeid door boschcultnnr voor rekeoieg van Staat of gemeente den landbouw te steaneo door het verleeoen van staatswege van technische en financieele bulp en bet verbeteren van het locaal verkeer zaken die reeds thans kunnen worden voorbereid of bevorderd Zal de liberale party toonen die machtige hervormingiparty te willen sijn bereid in haar program te schryven en met ernst te verve euiyken wat er practifch eii uitvoerbaar is onder de eiscben door de democratie gesteld wil by zich aan bet hoofd plsatsen der beweging die naar ik durf vertrouwen zich tfaani na de uitbreiding van bet kiesrecht krachtiger dan tot nu toe zal openbaren niet om te remmen maar om te leiden dan zal zy ons aan hare zyde vinden veiheugd het onde vaandel vaa 1848 waarondar zoo menige overwinning werd bevochten opnieuw te zien ontplooien voor het tront van een groot en machtig leger Maar eerst ook dkn Onder de studenten die dtizer dagen deelnamen aan bet examen in vreemde talen dat door bnogleerareo van de Parysche Universiteit werd afgenomen behoorde ook een blinde jonge man een extern tan het LycéeBufE n Merkwaardig i de w ze waarop deze candidaat vertaalde Hy zat in eet afzonderlyke kamer ete werd geholpen dooreen kleinen jongeo jjion der leeraren dicteerde hem iets dat de student met een puntig instrument op het papier bracht Toen het dictaat was afgeloopeo las de blinde bet over om de leest ekens te plaatsen waarna hy begon te vertalen De woorden die hy niet wist warden door zgn helper opgezocht En nadat hy de vertaling eerst in blindensobrift had gemaakt schreef hy haar voor den examinator op een schryfmachiDe met merkwaardige vlugheid over zoodat hy nog eerder klaar waa dan zyn mede ad piranten De rywielen ontvreemd ten nadeele van dr Heringa te Haarlem zyn terecht Oe dieven hadden ze by een opkooper te Amsterdam verkocht twee rywielen waren nog in diens bezit en zyn in beslag genomen alsmede het derde dat reeds was overgegaan in handen van den caféhooder P aao het Begyuhot te Haarlem De dieven worden opgespoord Tydens de ridderhofspelen te Utrecht deed zich Vrydag een incident voor dat door de groote tegenwoordigheid vau geest van dea ruiter goed is afgeloopeo Het paard van den beer P C Bloys van Treslong Prins werd waarachyniyk door het kletteren der wapens lehiehtig en sloeg np hol Onmiddeltyk werd bet gegrepen en tot staan gebracht en opnieuw nam de rnit r aan het gerecht deel maar slechts voor eeoige minuten want oogenblikkelyk daarna ging het paard ten tweeden male er van door sn vóórdat iemand het kon grypeo waa bet du uit het veld en holde den uitgangoweg van het terrein op Gelukkig zat de ryder vast in het zadel en hield by de tengels stevig in de hand by net ongeveer l meter booge uitgangshek gekomen wist by bet paard door een zwenking te bewegen er over heen te springen zonder ieta aan te reken sprong het paard met den roiter die in volle wapenrosting was en in de eene hand het iwaard hield er over en na bracht de beer Treslong in bet Hoogelandsche park het ros lot staan Het behoeft geen betot dat by lyn wedar reracbyneo op het terrein vau alle zijden luid werd geapplaudisseerd Pe 22 jarige jongeling uit Arnhem die eo l5 jarig mei sje schaakte en te Scberpenzeel wepd gearresteerd i weer op vrye voeten gesteld daar de vader van bet meisje de aanklacbt by de justitie beeft ingetrokken Xen schipper liggende in de Molsukolk te Doeabnrg liet bg het natellen van geld een rykadaalder te water vallen Dadelyk bood zicb iemand aan bet geldstuk op Ie duiken maar dan samen deelen De schipper stemde hitrin toe en weldra was het verlorene terecht dat dan Ook eerlgk werd gehalveerd BultenlaDdscli Overzicht Bij da beraadslaging over de invoeringswet op het Dnitsche bnrgsrlyk wetboek stelde Aoer voer een artikel in te lasacban waarin de zoogenaamd wet op het recht van veraaniging werd geformnleerd Da rykskanselier print Hohenlohe sprak tegen bet vooratel Bg da derde lezing van de noodwet op het reobt van vsreeoiging werd verklaard dat in da vertchitlende Bondsstaten waar bet verbod bestaat dat politieke veraeoigingen met elkaar in verbinding treden dit verbod baiten werking zal worden gesteld Spreker kan er nn da venekering byvoegen dat de regeeriagen van plan syn dit verbod door wetteiyke bepaling af te sehaiTan eo zoo ipeedig mogelyk aen reobtatoestaad ia het levtn leven te roepen Hierdoor zal bet doel veel sneller bereikt worden dan door het voorstelAm r daar hst burgerlijk wetboek eerst in 1890 in werking treedt Het burgeriyk wetboek en de invoeringswet lyn bg tweede leiing aangenomen hoofdzakeiyk volgens do redactie der commissie Dinsdag derde lezing van het bargeriyk wetboek Het door een Berlijnsch blad vermeld bericht omtrent bet aftreden van den Prnisischen minister van Handel vryheer von Berlepsch overkomt ons niet overwschts c Dal segt de Kölnisobe Zeitnng en het grootste aantal bladen zeggen byna hetzelfde Vryheer von Berlepach was ten doode opgeschreven eiken dag kon hg der Lncanna verwachten er werd zelfs Ijarbaalde malen beweerd dat der Lncanns op weg was naar den minijiler van handel maar telkens bleken die berichten onjoist ThauB echter bestaat er geen twgfel meer Vryheer von Berlepsch heeft zyn onslag gevraagd en ontvangen Ds reden van zijn ontslag sehgot ona duidelyk zegt de KölDieche Zeitungc wy nemen slechts één blsd alt de vele die een artikel wgdsn aan den aftredenden minister Vryheer von Berlepseh is om het in korte woorden te zeggen en offer der spreelwoordelyk geworden parlementaire Wetter wend igkeit Tan jongs af een vriend van actieve sociale politiek van wege den Staat had hy uit de besluiten der groote meerderheid van den Ryksdag in aansioiting met bet besluit des Keizers van Februari 1890 de aaosporiug ontvangen voor ver strekkende sooiaaU politieke plannen op het veelvoudig gebied van de ngverheid wetgeving ter beachermiog der werklieden orgaoiaatie der arbeiders hervorming van de Kamer van Koophandel Een deel van dit gebied werd door hem met succes doorploegd maar de groote varanderingen en moeiiykheden welke daaruit voortvloeiden voor onze ngverheid in concurrentie met die van het buitenland hadden spoedig een ontnuchtering tengevolge van onze parlementaire lichamen evenals van de openbare meaning steeds meer werd da basn gebrokaji voor het gevoelen dat men in een werking getreden arbeiderawetgeving tyd moest laten om zich in te burgeren en alle overytde nieuwigheden te vermyden Do heer Von Berlapach wilde geen rekening honden met deze atrooming hy hield zich aan de vroegere parlementaire bealniten zonder rekening te houden met de ontbiane ontnuchtering eo zoo moest bg het beleven dat aen aantal vragen welker oplossing hij voorstelde in overeenstemming met de vroeger genomen bevluiten vooral bg de conservatieve meerderheid van den Pruiaiscben Landdag een sterken tegenstand ontmoetten c De kleinere staten van bet Balkon schiereiland laten da veeten varen die hen lang van elkander hebben verwyderd en achten het oogenblik gekomen om vereenigd het hoofd te kunntn biedeo tegen den stand van zaken zooala die thans is of worden zal en misBcbien ook om daarvan zooveel mogelyk voordeel te trekken Serviërs en Bulgaren willen als goede buren in vriendschap naast alkander laven en Montenegro sloit zieh bg ben aan De vorst van Montenegro na eerst een bezoek te hebben gebracht aan Weenen bevindt zicb thans in de Servische hoofdstad Zaterdag is hy daar aangekomen en zyn ontvangst is zóó geweeat dat by zicb geen betere kan wenscheo Het regende dat het goot toen hy te Belgrado arriveerde maar niettemin hadden zich duizenden en duizenden nieuwsgierigen ge schaard langs den korten weg van het station naar he kooinklyk paleis Bij de oatrangst op het station koste de verst herhaaldelgk eo met vaderlyke innigheid den koning man vertaalt hier een tel ram uit Belgrado De vorst en xyn gevolg waren geklead ie de schilderachtige nationale kleederdracht Stormachtig was het gejuich toen by den rit naar het paleis varat Nicolaaa de rechterhand nam van den koning en die in de cgne Ugda en vasthiefd gednrende den ganscban toeht Minder goed is de verstandhouding tnsschen Serviërs en Hongaren De Serviërs die uit Bongaryê T naar hun vaderland teragkeereu ondervinden aan de Bongaarscbe grenaplaatsen de grootste moeiiykheden eo alleen wanneer er niets aan hnn passen ooibreekt wordt hnn het heengaan veroorloofd De Hongaarache schepen die aan den Ser TÏachen oevar van den Donan aanleggen nebben een sterke politiemaoht aan boord en beletten bet landen der Servische onderdanen Dat dit aanleiding moet geven fcot conflicten is te begrgpen Donderdag nog kwam da Sarvisehe politie in boksing met de Hongaarache toen de laatste wilde beletten dat een iohip eenige hoedarden Serviëra aan land zette Eerst toen de Servische politie dreigde geweld te gebruiken gavan da Hongareo toa Over Kreta geen nieuws De ambassadeara hebben de Forte de oitroering van bet verdrag van Haleppa aanbevolen Onder dit verdrag wordt verstaan de in 1878 aangenomen overeenkomat of conatitatie welke in het by Ganea gelegen plaitsje van dien naam tassohen Mnktbar Pacha en de laden der Kreteniiiofae vergadering werd gesloten De aisoheni watke de Kretensera toen steldan waren de volgende Aanneming van de io 1870 voorgestelde wyzigiogen van bet organieke statuut vani KreU Benoeming van een Christetykan Vali Ivan het eitaod yan de egde der Porte en bekredhtiging van desan door de Ëaropeesohe groote l ogendheden voor vy jaren alsmede herkiezing van dezen opnienw voor vyf jaar voor hét geval hg de meerderheid der inwoders voU zich heeft Het behooren der vice stadhonjlers tot dien godsdienst walken het meerendeef van de door hen bestuarde inwoners beiydtL Aanvolling der bestaande watten door d Fnnsche wetboeken en bescherming der rechtbanken tegen de bevalen der Porte Beperking der garnizoenen op de versterkte plaatsaa Bestemming van de helft der zuivere inkomsten van het eiland voor de staatskas en gebrnik van de andere helft voor openbare werke op bet eiland Benoeming vaa vrederechtsrf Verplichte kennis dar Orieksche taal vbor alle ambtenaren Aanstelling van Christenen by de douane Over deze ponten werd van Il6 September tot 15 October anderhandelfj en in hoofdzaak werden zij aangenomen Volgens telegrammen uit Petersbura in de Duitsohe bladen is de intocht van den Czaar slechts uitgesteld ten gevolge van oen aanval van geelzneht hy den ICeizer De werkstaking is uog niet geëindigd Eenige fabrikanten zyn geneigd toe te geven maar da Regering is daartegen De openbare meeniog z a op de band der werkstakera zyn en hun ai ben gematigd eu billyk vinden Volgens berichten uit Soedan zoji er aen paniek ontstaan ign ten gevolge van den slag hij Firket Een stoombootje door Gordon gebouwd tydens hel beleg van Kartoeiq was uit Dongola naar den derden waterval gesooden om drie booten met gewonde Derw sehen af te balen maar toen de kapitein veroAm dat da Egyptische rnitery te Kaibar was ti t hy lyn boot in den steek en keerde naar Dongola terug Men twijfelt er aan of Oohgola wet verdedigd zal worden I INGEZONDEN Mijnheer d RtiatUurf Wees zoo goed en geef my een pUat je voor het volgende t Betreft de a s Urkiezing voor een lid van deta gemeen ter aald In de vergadering van het Comité werd gesteld de heer G Prince Dat gasshiedde Maaodag Den daaropvolgenden Woensdag zoo hoorde ik lou plaats hebben da vergadering van da R C party of R C kiesvereaniging Ik was daar aeér benieuwd naar waot van rdrschülende R C kiezers werd beweerd dat iadege eveo omstandigheden de oandidataur vag den heer G Prince zooveel instemming vond dat geen R C het tegen hem zon willed opnemen G Prince was zóó zeer de gewilde candidaat dat er in de R C kiesvereeniging sprake ia geweest iwy moeten ia dete verkilszing geen candidaat stellen f Verscheidenheid van meening echter onder de + 30 vergaderden deed het werk van den avond voort gaan Èf xx da orde kwam de candidatour en tegelgkertyd daarmede een ingekomen stnk Van Uien Dat heb ik niet preoies te weten kanteen komen Of hst van den Voorzitter den Sboretaris of van een gemengde Commissie van de zich noemende A uti Revolutionaire Kiesvereeniging Vreest God eert dea Koning c afkomstig is ikweet het niet maar wel weet ik dat de voorlezing vaa dat document de KJ C kiezersergerlgk ontstemde Algeheels onderwerpingwerd vereischt Wilde de R C Ikie ereenigingds zegeningen der imzichten van 4 antirevo Intionaire party blyven geniete dlaa moest zgzieh vei binden een candidaat te stellen vanwien vooraf een onderteakeiid bjewgs moaatworden overgelegd dat hy zich l verbood deantirevolotionairu party geheel ivu at te dienen Afschaffing van de kermis en algeibeela heiligingvan den Zondag i Daar zouden t de heerenDessiog V d Sauden en Jaspers Ijnee leeren wat het bateekende er een meeniJg op na tehouden die verschilde vun die der heerenDerelcsen van Galen n Vingerling Van een getoige dier vergadering èeb ik vernomen dat ar een algemeene ItriUing yan verontwaardiging ontstond over een dergei yke aanmatiging Hoeveel R C can idaten ayn gevraagd Je l ignore Zy waren nitette vindeii Een ander is met de keuze vereerd jEndezelfdii voorwaarden stellende kiesvereeniging kon van dioo zelfden oandidaat geen geteeklsnd contraet verkrggen Toeh stelde zy hem V at een fierheid van overtuiging Zy stelde zieh tevree met een kloitje in t let Zooal i gy ziel Liberalea Catholiaken en ouparti digen kiea den opgedrongen oandidaat niet maar t lis myn opreohte wenach Stemt trouw en veel eo onverdacht G PRINOtE + iX NIIiUWB ZENDING Prachtige DASSEN en e in groote hoeveelheid DASSGN rui f 51 Cent A van OS Az Kle w K E 73 73 QOODA Goedkoopate wtrea TOor Heeren Mode Artikelen Iteurs van ni8terdam Votkrs slotkra IV 91 lOO 1001 S3 85 661 841 l 6 68Vi l 99 98 1041 fllV 76 l 22 110 9 V ♦ 97 52 650 6291 688 lOO 60 ion 201 13 Vi u 6S 64 loe ii 99 188 l m 28 109 977 SOI 805 iia 101 jnly 531 5SV 96 JUKI NiinsiiLiND Cerl NmI W S dito dito dito dito dito dito S iloNOAii OU GoDdl 18S1 88 4 Italiï laiohrijving 1862 8t 5 OosTtNll Obl in papie 1868 dito in rX iM 1868 5 PoKTtlQiL Oblig m t coupou j dito tiolcet 3 amumu UU BionDDl 1 8S 4 4 dito Oooou 1880 4 dito bij Hollis IS89 4 dito bil Hope 1881 90 4 dito iu goud leeo 1883 ft dito dito dito 1884 i SpANJt Perpst Kiiuld 1881 4 Tomi Oepr Con loon 1890 4 loc leouing serie 1 Geo leeoiiiK erie C ZuiuAn Uip obl 18US 6 Meuoo Obl Buit Scb 1890 6 VIHIZDILA OU 4 onbep 1881 urrKDAM Obli tien 18VS 8 RoTTliDAli 9ted leen 1894 3 KiD N Afr HtndelM Mud Arendsb T b MJj Certificaten Ouii MaatBOb ppü dito Arnh Hf potheukb pandbr 4 Oult nMy der Voratenl aand Gr Hynotlieekb pandbr S i Naderlandaohe baak aaud Ned Haodelmaa h dito N W k Pao Hyp b pandbr Rott Hjrpotlieekb pandbr S i Utr Hypothoekb dito 3 i OoiTlNE OoBtHong bank aand ttusL Hypotheekbank pandb 4 i MBUKA Equit hypoth paudb 8 Haxv U O Pr tienoert 6 Il Holl IJ apoorv Mij aand l Mij tot Ibipl V at 8p aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zuid AMk apm aand 6 dito dito dito 1891 dito t TU lt apoonrl 1887 811 A Eobl 8 Znid Ital Spwrnij A H obl S foLKN Warschau Weenen aand 4 161 aoal Or Buas Spw Mg oU 47 9 Vm Balli lhe dito aand 68V Fastowa dito aand S 81 81 Inng Dombr dito aand S I01 i Kursk Oh Aiow ap kap oM 4 10l dito dito oblig 4 lOO i AHIUtA Oent Pao Sp Mij oU 6 lOO i Chic tNorlh W pr Cf aand 144 dito dito Win 8t Peter oU 185 Donrar k Sio Gr Spm oen T IS n l Vu Illinois Central obl in goud 4 10a i Louia k NasIlTilleCert aand S0 Ueiico N Spw Mij lehyp a 6 lOo Uiis Kansas t 4 pet prof aan 1 l i I H N ïork Ontario li West aand 14 dito Ponns Uhio oblig 6 i 101 Oregon Calif lohvp ingoudS 787 8t Panl Minn Il Öanit olil 7 106 L n Pao Hoofdliin oblig 8 10 dito dito l inc Col Ie hyp 0 5 89 Canada Can aonth Ccrt r aand 49 j 7bii C Ball It Na Ie h d e O 14 Amsterd Omnibus My aand I8t llotterd Tramweg Maals aand 201 NlD Stad Amsterdam aand 3 WI atad Roltordam aand S 107 B t on atad Anl orpenl887 2V lOS t Stad Brussel 1886 2 i H 8 i HONO TheissKegulli Oesellsch 4i 1I6V OosTlNR ataatsleening 1860 5 Ui K K Oost B Cr 1880 8 I6 Spakji atad Madrid 3 1888 38 Nau Ver ei Hyp apoU oert lil ADVERTENTIEN ♦ Zoo d H er wil en iJ leven hopen onze geliefde Ouders Bebuwden Grootoudera J HOOGENDOORN m M BROEKHUIZEN den 1 JULI a hnnne IOa farf0e Echteereentgiug te herdenken Hunne dankbar Kinderen D HOOGEN DOORN Ji A J HOOGBNDOORN LiiiDwaKaTii A Dl JÜNO HOOQINDOOSN A DB JONG Az Qouda Etttenaingel Q U2 29 Jnni 1896