Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1896

Pro Beo raillissement Oerhards De ra gtebUcMng lo bovengeuopmd faillissement is met de bewyzen ter Griffie der Arrondissements Hechtbaiik te liotterdum gedeponeerd om aldaar gedoccnde veertien dagen te blgreu ter lu age van eeh ieder De Cuiator Mr M M SCHIM ïi uta LOÉFF DE cÖMMiisiir VAN Bijstand verzoekt Ï H LEDEN der Sociëteit oks ÈNOEGrEN die nog wenichen gebruikte makeu van hun leöht og Toegang skaarten voor let è Concert op 101 Juli dj k daaivoor jte tepkeiien oy Ijle lijstdie bij de flriuaS J VA Bll Tl 2ii Markt amier h gecfejM neerd De lüül wordt 6 JULI gesloÉli en aan de Zaai zal Óp den avond dci lilvoering geen bur lau worden gehouden I Ut j 1 Reriige Kathnlieke Kiezers 7ïch niet kunneode vereomjjeii met cte Caodidatuurl van den heer H W M 8TEe vENS xullea mNSDAG a a hun stam iiitbren geit op leu heer G PRINCK GENICIK HieZGHS VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 Ucluber zjjn voor borengeDoeuide TliËK KlN krygbaar h A BRINKMAN ZN Prijs i r lol f 1 Ji loien voor I 1 0 Ufl plaatsing der loten Ie en 2e Pri 5 COMPLEETE BESPANNING benevens min teua 20 PAARDEN Immi ware Schal voor de ongelukkige slacbtoflera der Zeltberlelikmg Onanie en gebeime nitspattingen is bet beroemde werk Z Dr lletau i i LFIU V HIA i UoUandsche uitgave met 27 afb Prns 2 faalden Ieder die aan de verschrik kelyke gevolgeii vau deze ondeugd lydt moet het lezen de opiecbte leermg dic het geeft redt jaarl ks dui end van een zekeren dood Te verkregen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het lied ook in poatiegoU en in eiken boekhandel in Holland Cüeen GriisHaarmeorü DE NlfcUWE LONDON doet de gryze baren binnen enkele dageu verdwiinen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pellet ea van bet hootd I U J I 1 j Eischt op den hals van den flacon DFPOsa Verkrggbaar in flacons van i 50 Jb f 0 8fl bg 1 C X tftabr de Papiermolen te üfou a AsSVirSlntiS Maatschappij tegen BïSttldsdiade NEDERLANDEN n m ut ili u tiimtriiliiin s i ihiapli m Kol tenia iii mlblilnk 61 s iairilllU ie Nobtlsinial 211 lliudu l riu kiiile Alkniuui 1 Hiij eHtrnat roiidkapitaal ooo non lleseiïes laoonoo llrtaaldo Hruiidstliadeii 1 4 4po ooo DtM Kuticliijtij tunktrt Uuas k liiu InOn AAK Efleitcu III UraiilkaDt oowel als liiboedeb Wliikelcoederrn icii V Allerwege bekroond met jEere Diploma a Gouden en Zilveren Medailles benevens tere Diploma Gouden Medaille en er tificate of Award of the World s Hygienic Eipdaition Ckuago 1898 is het rliitn iiil Druiven llM Hoiiiij Exlralt meliaothe UIT DM Machinale Fabriek DHfHOJÜIGBl OE H yah Schaak C geveiiitigd to s Qifomehhii qe Geit middel Is ot kan Wiirdeij uitgevohden welke deSMeliaothe wertl eft het ia O SflFAiRèEPE LlJm hét beste middel tei ereld jietAa do vele en verschiUendi ekronAgeff getuigt Het verzacht en geiipest OJjrjtf MiDMUJK de strengste iioest on vw uderde borstkwaleO Dadeljjk na hit gebruik der MEUANÏHE doet I zich de weldacjige invloed gelden Hel groote debiet en de vele attesten aan de MI l IANTHE be wezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaanwgziug voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Itechtbank te ê jrüvmhage ü Verkryghaar b j F H A WOUt tlrogiat Markt Gouda E H VAN MILD Veeritat B 126 te fiouda A BÜÖMAN Moordrecht J C RATEL A ND Bos cop B V WIJK Oudewa i W iC iekor jijU wil de Luiltc I Elliel Cacau te ontvangen Ic 1 i ft gesitdd Lil nd elo prcefnemingen m l n S handol gekomen onde den naam dt s q utvmdeis Dr Michaelis yeiTaardigd op de bLSte machines in het wereldberoemde étabblissoment van Gebr Stollwerck to Keulen elsche J p n2iel2aeIiV Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank toot dagelijksch gebruik een i 2 theelepela Ton t poeder Toor een kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank bij geru van dlarrhee slechts met water te gebruiken Terkrugbaar by de Toornaamita H TiApothekers ems p Vt Ko Ko ptatbMJe J f 1 80 c 0 90 a 036 Qeneraalrntegeuwoordiger toot Keder and luüus Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 liet Wissel en UTecteBkantoor BAHENDS Z 187 WARMOESSTRAAT by den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz simt BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeelfgate conditlen Wl Uitgave van het Maandbi d ÈORTÜNA ƒ i per jaar francoper post proefnommera kosteloos fjdii iJiiik iri A Hiii km n1 üon In de OPEFBAUE VEEGADEEING VAN Kiezers voor den Gemeenteraad gehouden 22 JUNI in de Sociëteit ONh jIi Kolofn is mH 78 geldende iiij de 83 uitg ebrachljE stemmen tot andidnut o de verkiezing op JfO JUNI a gesteld de Heer O 1 lil CC mbevoegden wprden diingend uitgenoodigd om tl ouwlen en hunne stemmen op dezen zoo gewensohten lit te brengen I j I Namena tiet bomité I P J BELLAABT Vogfzltter i D EÜIJTBB Secretaris i liet Stembureau is DISjSDAG a s opeil v n siqorgen 9 tot namiddags 5 inur + Rotterdam Gouila a Utrecht j ii 1 1 I i CtApEL SS uitgezond ird Zondageiil Vertrekkeii 2 Bd en van ÓOÜDA naar UTRECHT B morgens ongev r ten xeveti en um iiamidd4 a ongeveer ten vier uiif Met dezen goedeJeildiBilbt beswjit ooi eeue zeer jj illioope r UgelfgeHheid voor PuHuauiera aar UTRP CH F eu jUaacliengelegen plftHsen I We AJrent 1 J MOEIiMI EK AMERSFOORT AMEE3P00RTSCHE MA CHINALE Sloom Krood en Ueschuillabriek Sfoom Aiitomattiche Walnen lltettfabrlek Prima Wittebrood is een pmk soort witltiirood vu lU beste panvorm gemerkt met twee keepen in elk einde van den rug m stuks an 5 Ct l7 i Ot 10 et Fijn Faaso lkrontenbrood wordt au de fijnate zuidvruohleu beate natuurboter I eiuroii ouz vervaardigd ia liierdoQr emi biiitangüwooil huerlyk il ebak lltitwelk met droog wordt en vooi Joze vooitrejlelyke kwuli ett zeer goedkoop Verkr glSaar iS in busvorm n stuks van 20 ot 30 et 40 ot 60 ot 80 et en als Fijne Krentenbroodjes van 2V ot Zoet Roggebrood ivorlt van lo amakolijkste aoortou rogge en leate iivnrto 1 t ftlsiioop fffilincLord ia hierdoor byzondor lioerlyk an aipaak en verkrijgbaar in gegarandeerd gewicht van 1 5s 10 cent Ordinaire Tarwebloem wordt ook nn de beste soorten tarwo gemalon maar 1 ten tnindor fijne on olanko sortoenns dan Frinia Tarwi bloeo wordt apeoiaal aiube voleii als uitstekend resotiikt voor beliangaiameel om mot water gekookt plakstijfael van I 10 makon en is verkrijgbaar in i Kg pakjes van 5 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI rmgen der prijzen worden door pna esrst geadverteerd Onze artikelen ziju uitsluitend verkrijgbaar bu onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens besohilderd met de fabriekatitels en W H MBtrRSING Te GOODA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wonlt 1 een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij womnghuur matig vast loon plus flinke pro isie en franco vrachten dor vo ic on lo lige kl ten I J Rathreiiier s Rneipp Malzkoüie gezondste en beste kofEiebijvoegseL Kieaers van Gouda Voor de a s Veikiezing van 30 JUNI w6rdt den Kiezers dringend aanbevolen hunne stem uit te brengen op den Heer H JUSTE DE LA PAISIÈRE die gedurende zijne werkzaamheden aan het station Gouda afdeeling ö i SË thans als waarnemend AssistentStationel iJ ÖW Wi getoond heeft wat h j voor Gouda i Vele Kiezers