Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1896

r So W05 Woensdag 1 ifuli 1800 ste Jaarg MEig mmsm coiikmt Nieum en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTËNTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Covmnt geschiedt dagelijks met uitzondering va Zon en Feestdagen De prys per drie maaUen is 1 25 franco per post 1 70 I Afzonderlijke NommeilVIJF CENTEN laJïd binnen GOD DA 30 Joni 1894 By da bed gghooden itemmiia vooi lid vftu den guBmoteraad verdwo iUg brftcbt 874 itemaen Hat untal kiezen k 1137 By de inacfaryring faa learliogait roor da Ryka boogare borgerachool albier bebbeo ztch aaoftemeld 52 caadidateD aarouder 10 mliijaa Drie daarvan bebban cirh Toor bet tffiede toalatÏDgaaxaaien laten inaohryveD Aan bet aarlang te bondea adui ia eiamen ia daa worden deelganomen door 32 eandi datan Toor da la klasie 2 TOor enkele laaaen 10 TOOr de 2e kl 4 a 1 3 roor da 3e kl 3 TOOr de 4e kl terwyi 1 Toor da 5a kb olgeoa getnignhriH ran aldera sondar examof wordt toegelaten Da Tolontair Tan Dentekom aan de MÜitaira Sebool te Haarlem ii tot het laéate atndiejaar baiorderd Door den baar Ktiegar ingenieur albier ia Zaterdag jl eene conferentie gebonden met Teracbillende hnrgemeeaters io hanne respactiare ïanoelarereeaigiDg te Wfaachoten en andere autoriteiien ioiake bat plani ao oen tramaanleg Winsobolen Delfifll Spflk of Roodeaohool met aandoening tan da dorpen Nianwolda Woldandorp en Termnnten In den tgd Tan St Jan bageteit bengelaari en tiaaebari lich naar de Lek oe eri ao den KrimpeUerwaard om bat baft ta rangen een inaeot waarmee men veel TÏscb kan bemachtigen Onk in de vorige week ging men er weer op uit doch tonder het geweniobte geTolg daar by de haerschendo N en N W winden het begeerde aai licb niet liet zien De zaak van den ingezetene an Schoonhoven die tot 5 dagen gevangenisstraf is veroordeeld wegens medeplichtigheid aan het beackadigou van een tot waterkeering dienend dykje is door dan Hoogan Raad naar bet Hof te Amsterdam verwezen Tydens da Lustrumfeesten te Utrecht werden allMn door de Ulreohtsohe Tram My 30 490 passagiers vervoerd niettegenstaande de dienst op den dag van dan optocht reeds te 12 onr s middags werd gestaakt Olichoou JPP de drukste aren van den dag met al bewmaterieel werd geredan was bet onmogeiyk pvx al de rich aanmeldende paasa giars te rarvoeren Het grootste aantal paaaagian 7352 werd vervoerd op Woensdag den dag waarop HH MM de Koninginnen bet toor ooi hywoonden Aai het gebouw van bet proT bestoor werd gisteren aanbesteed bet uitvoeren van vernieuwingen an beatratiogeu op dan rykagroo tan weg der Ie klasse No 4Tan Gravenbage tot de N H grens Minste insohryver was U Jongenbnrger te Waddingaveeu voor f 7280 Men meldt uit Texel dato 27 Joni Sen arte te a Gravenbage vroeger practiseerand geneesheer alhier wenacht by advertentie aan alle bewonera van Texel een prettige ker mis beginnende Maandag a s toe zich tevena aanbevelende in de berinnering van ben dia hem te zamen oog zesduizend gulden aan onbetaalde rekeningen schuldig zgn Bg meent dat bat geen pas geeft voor zyn geld kermis ta honden Wie nu niet ter kermis kooit wordt stellig ala sobnldanaar van dien acts beschouwd Van de drie personen waaronder een gemeentaraadslid en zgn zoon allen van Maastriebt die voov dr rrondiastiaeutBrechtbaDkaldaar terecht hebban gestaan tat zake va wedorspannigbaid het ontzetten van een beschonken persoon uit de handen va i een a eutvan politi is het raadslid tot één dag en debeide andere beklaagden ieder tot 7 dagengevangeniaitraf veroordeeld Uit Batavia seint men ondet teekeniagvan gisteren k Gisterenavond zgn vgf balfjWinrf nilgerokt voor eene verkenning van Kamw aid over Anak Galoeng Sibreh en Glieij £ en later telegram luidt Gewond by Senelop de kaföteios Graaflanden De Daanof de luitenants Óyknra Wegener en Rgnen en 31 minderen Gedood 6 minderen De stand van zaken wat de militaire politiek betreft ia ongunstug Het N V d Dag ontving het volgende telegram ln twi e colonnes uitgerukt om Sibreh by Annak Galoeng te tachtigen 6 onzer gesneuveld 31 gewond onder wie de kapitein jbr G J W C H Graafland ritmeester jhr L im t CL de LBDD07 laifc Dgkitni ea de Ie UiteMQts C F A Wageair en Kyeo rer pofldelgk wordi E J C fiyotfn bedoeld cuisie Dog aiei kfgeloopen By het depart meofe ran kolooiëo ia h fc olgande telegram van den gODTerneurgene T van Ketl Iodië betrefieode de kr gsTer tlobtiagen io Atjeb ontvangen Ëergiateren exenrsies naar delXMoekima Vaar befolliÏDg roitig en naar Lanasoet en j eaelop aar bevolking leeDS matig Mmdjimpoe Terlatao Bg Senelop doür klein Aantal ryanden op den terogmftiuh beachoten T rie mtllitaïrea benedea deo rang Tan officier Itiobt gewond Uit Batavia seint meo onder dagtaekening f aa gisteren t De gewapende politie op Lombok heeft op l eoige oproerlingen in Praja gevaurd Kan scbryft uit Nienwediep nn 28 Jnni De in da vorige week met Br Ms fregat ijoban Willem Frieo nit Oost Indië te Niaa diep binnengokomea zieken die thans in bat hospitaal dei marine aldaar verpleegd worden nemen loodanig in beterschap toa dat voor geen hunner meer geraar bestaat en het mea endeel binnen eanjgo dagen net hesp taal za nbaah vwtabaB w xiektaveraeb oaelav heb ben zich niet uitsluitend voorgedaan onder de equipage maar ook by tot den tat major behoorende o£Bcieren van gezondheid van hat schip dr Van dar Voo wordt ook io het hospitaal verpleegd De Friao zal aan s rgka werf worden ontsmet De préfecture maritime van Brest beeft bericht gekregen dat Drummond Ciistle is gevonden op een myl ten noorden van de Pierree Vertes op 50 meter diepte Men echrgft uit ütrecbt Qistereamiddag ometreeka 4 onr ontstond in de kazerne op Damlnst tuiecben twee militairen van bet 5e regt 8b compïe iufant rie op de chambréa twist onder het kaartspel die zoo hoog liep dat de een den ander met een mes dreigde De aangeTallene daardoor verschrikt greep v ynm aanvaller bij den pola en in de worateling dia uu ontstond kwamen zg acbternit in de nabyheid van de trap van welken de aanvaller achterover naar beneden viel met noodlottig gevolg dat hy oomiddeliyk dood wat Daar niemand by den twist en het ongeval tegenwoordig was moet men tot daiver geheel afgaan op de medcdeelingen daftroatraBt van dengean met wiêQ de twist ontitond De kantonrechter te Ond I ieriaod heeft aan de politieverordeuingeu te Oad en NieawBeierland alle bindende kraohtoitngd en totka op deieUda gronden waarop de Hoogo Raad dit heeft gedaan lo zake de bakent Zwolaehe verordening Twee tappen dienahetlwpaiUda nur van alniting nog beioekera in konne localiteiten aanw sig hadden alsmede die be loekeri lven werden van reebtevetvolgiag ontslagen De heer Haffmana is in het sTsnl Weekblad nog het aniwoord eehttldig gebleven op de reehtatreekiohe vraag door mr Harte io De Tgd tot hem gerioht Daarent n houdt hg een beaohouwing over de gevolgen die de verwerping der kieiwet lou gehad hebben Naar alle waarsobyülgkheid waredeEaner ontbonden het woae redmiddel bg radeloosheid en dan moeetea deielfde kieuref de io 1894 den minister Tak tegenover de Kamer in het ongelgk elelden ihana tneeehen den minister Van Houten en de KHaer beslissen Dit ware op sicb leU reedi een ongeluk geweest want dat sya geen vm iakkon Toor kieeere Maat dit dut gelaten er be stond thana een moeügkkeid die aioh in 1894 Vü voordeed De wei ware ditmaal vwrworpen door de Fomenwerkibg van hen fitót wie de uitbreiding te ver met ben voor wie se niet ver genoeg ging Dese twee uiterste riehtiogen moesten dos ook bg de verkieaiogen een lyn trekken en elkaars o ndidaten stennen Verbeeldt u dien warboel I De vooroitetrevende liberalen radicalen en Keyperianeo met de katholieken strgdende tegen gematigd liberalen en ooDservatteven Ik hoor reeds alle bezadigde lui in den lande vragen Uoe hebbeo wghet DD met u katholieken Bg de verkieiingeo in 1894 wierpt gij al uw gewicht in ouie schaal en deedt dia doorslaan Thans houdt gg het met de rooden Dat de katholieken dan ook bij de verkietingen met radicalen en Kuyppriauen souden meegegaan ign betwgfelt de beer H Zg xoodeu s i Kich merr bg de gematigdeo hebbeo aangesloteo Na znlt gg eggen iMaar dan hadden ook de vooruitstrevendeo evenals in 1894 bet onderspit gedolven Het zgn immers n altgd dezelfde kiezeri sDexelfde kieier ja maar niet hetseUde jsargetg □ 1894 werd er den lOen April gekozen Tbana ware er in Juli gekozen das ia den hoogen zomer Weei ge wel beste FEVILLETOK I D Gij he it vropjfer wanrschijnlyk van hot ongeTal gahoord dftt kapitein Willinm Henry Dane trof toen by op tekaren nacht hjj helder mnanlicht het j bij to al ol door rerraad fan de klip atortte en dienteag Toïga naar men mceade het laten verloor teveua dat zyn lichaam eemge weken later werd opgevÏBcht en in het familiegraf bijgezet Dat heb ik Ternomen antwoordde de hacr Blair BrafF da bediende op het kasteel maakt gaarne eeu praatje aU men hem flleohte eeuiguini aanmosdigt eu bq heeft mij allerlei geschiedenisten verteld diein de familie Dane zijn Toorgevallen A Ues ter goeder trouw hij rerlelt mot den noodigen trots a wat ter eere van de Daoaa kan strokkeu Welnu mijnheer maar wees loo goed plaats te nemeo terwijt gij mij aanhoort viel hem de pair in de rede terw l hij hem een atoel tegenover zyne litplaats op de sofa aanwees Ik William HenryDane ben niet door dien val gedood ik werd gered en deed den overtooht naar Amerika op het jacht van een Triond n ik ben daar sedert dien tijd gebleven in de Btallige meening dat mijn broeder tleoffry mijn vader als lord Dane was opgevolgd Mijnheer Herbert Dane nu de zoogenaamde lord Dane wi rp mij vao de klip De politie agent trok zgne wenkbrauwen eanigermate op doch zaide verder niets Ik las van tijd lot tijd Kngelaohe couranten dui vervolgde lord Dane Ik zag daaruit dat mgn vader gestorven wat en dat leoffry lord Dane mo stond er in de courant hem was opgevolgd en het il nooit i i mij opgekomen dat de erfgenaam iemand andara dan mijo broeder Qeoffry kon zijn Had ik geweten dat hol Herbert en dal ik zelfde echte Lord Dane was dan zou ik met de eerste de Ijetle malzeilende boot hierheen eijn gekomen Mijn Bloeder Geoffry en ik waren niet op een zeer goeden voet noohtana schreef ik hom bij gelegenheid dat hij Lord Dane werd ik kreeg geen antwoordop dien bfief en ik kon hem dit niet vergeven enwilde niet weder schrijven Ach 1 wij zijn helaasmaar al te seer geneigd aan dergelijke gevoelenstoe te geven Wij worden er vroeg of laat voor gestraft Toon ik na verloop van jaren myne krachten voelde afnemen achtte ik mij verplicht naar huia terug te kearen ik had niot gehoord dat Lord Dane getrouwd was en myn zoon was dus mijn rechtmatige erfgenaam Wy aobeepten ons op de Wint in myn arme knecht verdronk maar mijn zoon ea ik werden zooala gij gehoprd jtuU hebben gered l w KOonP zeido do A rjiBlair die nu voor et eerst sprak UV Ja mijnheer mijn zo i eroam Lord Dane mot nadruk Dezelfde persoort die heden op last von George Lester op aanklacht van inbraak in hechtenis is genomen hij is mijn zoon Hij William Lvdney vroeg de poliiie agent als meende h dat hij verkeerd verstond Hy ea niemand anders mijuheer H j is Wil Ham Dane een toekomstig pair von Engeland Bij Jupiter 1 riep de heer Blair uit die voor het eerst van zijn leven eens recht verwonderd was William had toevallig ijn zakboekje bg eich toen by gered werd Daarin bevoodon zieh brieven en papieren van waarde zoodat wij op dat pnnt geene zorg hadden En nu verwondert het u natuurlijk waarom ik mij niet dadelyk openlijk bekend heh gemaakt Dat Bal ik u uitleggen Ik was verscheidene uren nadat ik aan wal kwam zoo ziek en geschokt dat ik verplicht was mij stil te houden en elke aai doening te vermijden Terwijl ik nog in dien toestand verkeerde vernam ik tot myne hoogste verbazing dat Herbert Dane mijn vader wai opgevolgd Ik achtte het raadzaam voorrJchlig te werk te gaan ik bleef ziek en moest iedere ontroering vermyden omdat elke gemoedsbeweging nadeelig op mijne kwaal werkte en ik hooptf dat de doos uit de zee zou komen opdagen Myn eerste huwelijk was in het geheim voltrokken mynheer Ik trouwde in Canada tydens myn eerste verblijf aldaar de dochter van een li ranscb koopman die zich daar gevestigd had Wy gingen een geheim huwelyk aan buiten voorkennis van haar vader die znlk een afkeer van da Franschon had dat elke poging om zijne toestemming te verwerven vruchteloos zou zijn geweest Myne vrouw Weef bü haar vader in huis niemand vermoeddeoni betrekking zg was van tgd tol tijd afwezig Bg een dier gelegenheden werd William geboren en Geoffry William Lydney gedoopt Haar vader stierf en liet haar een aanzienlijk vermogen na kort daarop overleod tü zelve en kwam haar fortuin aan mün zom Ik stip alleen de hoofdpunten aan mijnheer Blfti aaide lord Deuei er is geen tijd om in bijzonderhedec te treden Ik had geene andere reden om mijn huwelijk voor raijne eigene familie geheim te houden dan omjat mijne vrouw de dochter van een koopman was geweest Toen ik de laatste keer te huis was deelde ik aan Adelaide Krrol die ik wensohte te huwen mede dat ik weduwnaar was Ik sprak haar niat over myn zoon maar ik was voornemens on haar en en ayao familie voordot ik mijne huwelijksvoorwaarden stulde mede e deelen dat ik een Eoon had Walnu y weet dat ik van de kl p werd geworpen dat is te ioggeu Herbert en ik worstelden en door een ongelukkigen stoot van hem die niet met opzet geschiedde daar ben ik overluigd van stortte ik naar beneden Mijn vriend kolonel Moncton vond mij bewusteloos op het strand liggen liet m aan boord dragen en ik deed de reis met hem naar Amerika Maar dat behoort alles tot het verleden en ik behoef er niet bij stil te staan moar nu kom ik tot de hoofdzaak Do doos die uit het wrak gered is is op het kasteel Dane dat weet ik zeker maar hoe zal ik ze in myn bezit krygen F De heer Blair schoof zijn stoel dichter bg Lord Dane het werd nu zgne beurt om te spreken Herbert Dane moet de doos berkend hebhen Mijne moeder gaf mij die toen ik voor het eerit met mifa regiment naar Canada vertrok en toen ik mgne pipieren en kostbaarheden inpakte stond Herbert Dane die toen een jongs knaap van ongeveer tien jaren oud was bij mij en hielp mij inpakken