Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1896

ülrccte SpoorffegverWndlngen met GOUDA ZoBieNleQ8t l896 AangevangeD 1 Mei TUd vas Greenwich OU I 11 11 18 11 lS i5 1 84 3 50 3 67 ff 11 88 19 8f t If n M H 18 48 au tl 11 56 1 44 4 8 4 15 OTIÏIOA M OOODi 10 7 47 11 0 18 87 18 08 18 47 HAAS OOUDA GODDl DKN B sHage 6 617 80 7 48 8 50 9 19 9 4810 1111 8518 28 1 8 8 44 3 40 4 04 4 33 6 17 6 127 18 7 68 9 88 9 8 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Z gw6 1l 10 88 1 6E 4 68 8 80 9 48 Ze M 92 10 48 8 06 04 6 89 9 89 Gnod 6 88 7 50 9 18 9 18 9 47 10 1610 6412 06 18 2 8 17 8 14 4 08 4 385 15 6 47 8 607 488 8810 1010 88 Stopt Ie Blaiawijk KratBireg en Nootdor i L8idBobeQdam en Hekattdorp IT T H R f W T O O O Tl A ütreott 8 88 7 50 Süt I0 10 38 11 88 12 60 8 08 8 58 4 46 8 86 Weerden 8 68 8 11 u 10 Ï8 11 65 n 4 18 8 8S OudewaterT O 8 19 10 81 v jr M h Ooada 7 88 8 8S 9 84 10 10 10 44 11 1018 11 1 8S 3 46 4 S7 6 17 7 09 6 t9 6 54 7 14 7 4 J 8 8a 8 4 9 6411 C Goud 7 80 8 85 9 87 10 13 10 48 11 1 18 18 19 88 1 87 8 47 4 4 6 1 49 08 8 19 10 16 1 03 6 80 8 96 10 87 6 86 6 59 6 88 7 44 8 818 66 9 98 10 88 11 46 e O l D i 10 7 18 5 11 14 11 89 11 46 1 87 10 17 10 84 10 41 11 07 AMSTERDA H 6 O ü D i 9 0 4 8 84 S 68 4 46 8 18 7 46 9 41 10 10 18 11 3 46 8 68 M9 7 4 49 11 10 9 O U U A A 6 8 8 10 7 10 6 1 Tritad mXk koloésasl Terscbil dit ma ht Dehooge Komer moAr di in noodlottig voor uiwat gematigd ii De hemel beware oq Tooit TSrkiezingeD io d bondudageo De beer Hafimaos Terdanlit zelfa de BorgeiiaaeB ao KoyperiaDen dat ze op die bondsdagen gespecoleerd bebbea Slotsom wg zya aan een entzettaod geraar ontsnapt aan het geraar onder den knoet der nltn s te raken en een nienwe verachcrpte editie der kieswel Tak te knjgeo Laat om den hemel en dr Scbaepmau danken Beterkoof konden wy er nooit afkomen Toen verleden jaar in t Circai Carré de heer James Fillis z jn merkwaardige staaUjea ran paardeodressnur vertoonde werd door het legerbestnur beiloten g de cafalerie proeven te nemen met die metbode Uit een artikel tn bet Militair Witl van 25 Jnni blijkt echter dat bet resultaat was dat bot foor ons leger bsataaode veoracbrift goed en voldoende is bevonden en door de methode Filli niet verbeterd wordt Twee beoordeelingen it het buitenland worden daarby aangehaald beide stemmen daarin overeen dat Fillis een groot man io bet cirons kan zgn maar niet de man is om de drpianur van legerpaarden te TOrbeteren Zooall reedt ii gemeld is men er tooh in geslaagd bet stoffeljjk overschot terug te vinden van dfes prins van Oranje die te Padaa w ts begraven Id de Gavetta di Yenezia van Donderdag jl wordt medegedeeld boe men op het juiste spoor is gekomen Na het vertrek der Van Speyk heeft de prefeet gemeend oog eeus pogingen te moeten doen om bet raadsel op te Iosipd Wq heeft in de arobieveu nasporingen laten doen en duruit kwam toen een qaitantie te vooricb o van een metselaar Marco Dando waario deze in gebrekkig Iteliaansch verklaarde van don Andrea Todesco te hebben oatvangeo 6 francs TO0r het graven van eeu kail op een plek voor het gedenkteeken der Prinses en op deielfde plaats te hebben geplaatst de kist van den Prins en een deel van het monument te hebben hersteld Van dit dueumeot werd aan de Nederlandsohe regeermg kennia gegeven en terstond kwamen nadere besohikkingen Dientengevolge begaf zich Dinad avond da bear West nberg oDze gezant te Rome niMr Padoa en begaf lich Woensdagochtend met den prefeet naar den tuin rao de Heremietenkark Daar waren mede aanwezig mevrouw Westenberg de inHpecteor Be BOoi de Nederlandsche consul te Venetië de heer Leopold Bizio bet hoofd van het klooster eu eenige andere personen Volgens de aanw ziog io de vermelde qaitantie liet de prefect nn een opgraving doen b den muur naast het graf van de prinses Fürstenitoin Met spanning werd de arbeid gevolgd en mderdaad daar stiet de punt van een der houweelen Of e n hard voorwerp Terstond begaven zicb de autoriteiten naar deze plek waar nn allengs een looden ki tvan kleine afmetingen te voorscbyn kwam De punt van bet houweel had reeds eau groot gat in de kist geslagen zoodat alle omstanders den inhoud konden zien Alle twyfel was no opgeheven men had de btat met bet Igk van den prins van Oraaje Nassao gevonden Met de grootste omzichtigheid werd de kist nit de groeve gelicht en naar de nabijgolegeo baaerne overgebracht waar een der benedenvertrekken daartoe inderhaast was ingericht Men waebtte uu verdere in tructiëo uit Nederland af maar vermoedde dat het vervoer van bet lyk naar Venetië plaats sou hebben met dezelfde plecbtighedeu die reads vroeger waren vastgestelil Het Uricht dat de Igkkist gevonden was verspreidde ziob als een bliksemstraal door de itad en werd algemeen met voldoening vernomeo Gisteren zijn baron Sirtema vau Orovestiui en jbr Vati Sorhtelfn naar Padoa vertrokken 8 40 8 47 8 64 1 a ic 7 95 7 8 7 9S 7 89 7 7 11 louda Moordreebt Kieuwerlrerk Oapelle Kotteidam S St B 57 OS a ie a 4 a 80 7 Eotterdani 8 Oapelle 10 Nieuwerkerk E li Uoordreoht sa 7 4S ZaT M 7 48 8 47 11 i Ze 7 6S 8 58 11 11 Toorb 8 07 9 08 11 95 Hage 8 18 9 18 10 7 10 48 U SO 11 46 18 46 1 0 7 66 8 09 9 88 10 19 Uonda 6 86 Oudew O Toarden 5 59 Utreeht 6 18 8 18 f 98 8 41 9 54 10 1 8 81 9 17 8 37 8 14 Souda imataidaa C Bt Oouda Si om het itoffeiyk overaohot in ontvangst te nemen ep per spoor naar Nederland over te brengen Het lyit zal nu wel niet naar Veoelië worden gevoerd maar rechtstreeks ait Padoa herwaarts worden gebrach Op vele dorpen van Walchfrru en elders miRsobion ook sterven tegenwoordig een menigte konynen vóór ze hnn wasdom hebbeu bereikt De oorzaak schynt men te moeten zoeken in een al te ruim gebruik van al te gul gegroeide en daardoor sterk waterhoodende groenten Instorting te San Francisco Maaodagavobd jl is te San Franclsco een overbevolkt logtomeot plotseling ingestort zoodat de meeste logeergasteo ooder de puinhoopen bedolven werden Drie personen werden onmiddellijk gedood terwgl mfn kort na de instorting reeds twaalfernstig gewonden te voorschyn bracht Menvreest dat onder de rnïui nog venchsidene lyfcen liggen 1 Gemoedelyke Voovera i i Onder rer obillende roovsrstnkjei die n Welaatste dagen in Sicilië voorvielen is d Iperooting van baron Frasca opmerkelijk o d gemoedeiykheid wa rmede tiet daarby toa iog Dé te Palermo won ode baron bad zierytnig n r bet postkantoor begevenaangeteekenden brief met r X 0 lire f 2350 te ontvangen en daarna nsieven buiten de stad gelegen villa tei keeren i Tegen den middag reed by naat Palermo terng doch op een paar honderd met r vande villa gekomen werd hy doijfr vyf tot datanden gewapende Termomde k els aangt boudeo A Terwyi de anderen jpaard eif koatsiei intoom hielden verzocht een der i oovcirs denbaron terwyl hy heny een revolYer liet bewonderen beleefd om I den aangeteekendenbrief Deze haalde dein brief met 5000 lirenit den aak en overhan gde bem dAü roorer die oanvankeiyk ongellpovig io t middenbracht Pardoo mynheer at t u hetzelfde is zoo ik OW geld willen hebbsJi U De baroij verzekerde dat de aangeteekende brief die hy kort Ie voren aan het postkantoor had gehaald 5000 lire bevatte waarop de roover hem nog eens bekeek t t t beleefd bedankte n den baron heel jdfiaai de band toestnls Toen Frasoo aaraeld Ide aangeboden h M te drukken verzekerde de roover U behoeft niet bang te zyn voor ow leven volstrekt niet Daarna schndde hy krachtig de hand van den baron maakte eene beleefde buiging en vertrok aan het hoofd zyoer vier spitsgezellen die den milden baron allerbeleefdst met de boeden salueerden Een monsterproces tegen de Stenjevecer roo verbande Voor de rechtbank te Agram i dezer dagen de enorme proced re tegen de rooverbende van Stenjevec begonnen welke bende sedert jare de streek onveilig maakte en brandschatte Op de beide eerste zitüngdagen was zulk eeti talryk publiek opgekomen dat het gerechtfgebouw als t ware belegerd werd vn de menscheu formeel vochten om een entréebewys te krygen Men meent dat de behandeling der zank eeu maand zal duren Aan de beklaagdep worden namelyk ten laste gelegd twaalf sluipoioorden en moorden met berooving een poging tot moord twee berooviogeo en i r diefatallcD lo ao 10 57 11 4 11 11 11 10 8 55 11 18 9 81 18 38 8 51 lO lt 10 8 10 88 10 48 10 49 8 18 8 n 60 10 11 1 67 4 17 UTÏllCHT 6 5 7 10 7 18 7 89 8 17 4 86 6 67 8 80 8 37 8 46 8 08 8 48 9 04 6 17 8 86 8 84 3 60 8TKHD A U 18 10 4 11 1 18 6 1 6 80 6 0 10 17 11 88 7 1 8 Het proces ia io eries verdeeld De eerste serie omvat vier moorden en wel moord met berooving gepleegd op den postillon Ivao pjipiga moord m t berooving op den postillon Ivan Pavlic I isic sluipmoord op Ivjtn Doljan en sluipmoord op Miako Öolzaaki Het O M legde deze feiten ten laste sau de roovers Myo Brezovic Vid Petrek Polovacak en Joro Lase die zich den 20en November 1877 in l inderlaag legden den postwagen tnsaeben Crista en Agram overvielen den postillon Paliga vermoorden en het lijk van fl304post elden beroofden welk bedrag zij onder elkanler verdeelden Bet tweede geval ïi van denzelfJen aard 8tn Ftbroari 1879 legden Brezovic de intusBchen gestorven Fucek en Jozef Koeek zich in hinderlaag en wachtten den poitwagen van Stopnik af Fueek ging het voertuig met een bgl in de faadd tegemojot Toen de postwagen ter hoogte van de hi derlaag gekomen vm ripp Fncek Ben je daar c Op het antwoord zyner spitsgezellen zwaaide Fucek zya byl boven bet hoofd van den ongelakkigen postillon bracht hem een zware verwonding toc en greep de teugels om den postwagen naar bet dichtste gedeelte van het wood te geleidenDwr werd de pOstiPon verder afgemaakt De bo b bedroeg f 40 In de derde zaak vericbyneo ala bekladden nogmaals Myo Brezovic dan vil P itrek Polovscak Joro Kirin en Revrouw Jafa DqtMn de Immimt wegen e r n betaalden sIdipmoOM op haar broeder I an Doljan en de diie eeMen wegen een sluipmoord op den 27en oMber 1880 gepleegd i J In er aat9te g val der eerite serie tyn Myo Brezö icïlen Vid Petrek Polhvscak öellaagd den stiefftoon fan F tr ventfj oiH tejhebben door hem ns vooraftnande ilfij raak jQ een bron telv P ö AlW beklii8g n h behalve imonW JeU Übljani nia be de bekent Qis door hB0 Y t oro afgelegd haar fgeperaiy dqar jjignisi 1 r Eenié ad Bgen geledenyerhtóldeh dé scb blailép dat de pritllL en j Hnsea vjt biden eeh pliotografte igih t geraamtbfi b ojnd oor middel der 4 strRlea bsb bf D oed Di en bientengevolge is de diagüfiiölvan jioht wfiaraan de prins lydt beveStigd Het ii een soort familiekwaal in het Bhts lM dtenhui Zy is ook de reden dat fay jjai een knurite Homborg ondergaat Pas weer lieeft eeu ander boog persoobage de nitrindidg van prof Röntgen te bnat ge noiiien niemand anders dan Li Hang Cbangl Men zal zich herinneren dat op Li toen hy te Simonoseki was om over den vrede te onderhandelen een aanrlag werd gepleegd door een dweepzieken Japannees De kogel waardoor by in het gelaat werd getroffen was zoo diep doorgedrongen dat by niet te vinden was Wat de JapauBobe artsen niet vermochten if nn gelakt met behulp van de X stralen Professor Slaby te Charlottenborg beeft den Chineeschen staatsman gephotograpbeerd met deze stralen en op de photogrsphie was de loop dien de kogel genomen bad onder bet linkeroog en de kogel ze f duidelyk zichtbaar De Chineesche staatsman was zeer verrast over den uitslag der proef By dagvaarding wordt den ex gemeenteontvanger van Ooststellingwerf Fr ten laste gelegd R Vervaltrhing van bet kasboek 22 vervalscbingen zyo daarin by bet onderzoek geconstateerd b Verduistering van f 1000 ten iiadeele van het reservefonds te Appelscha p Verduistering vac circa f 12000 ten nadeele der gemeentekas welk tekort door terugbetaling tot ruim f 2400 werd teruggebracht Liet gflheele tekort in kas bedraagt f GOOOIn de gerechteiyke instructie is hem meerma len gevratigd waar dit geld gebleven i Hy antwoordde dan steeds dRt zeg ik nooit c 4 50 4 7 4 11 80 8 0 5 SB 3 44 6 10 4 7 7 30 4 40 4 0 4 67 6 04 10 1 44 1 4 8 01 8 08 8 14 4 87 DEN Amsterdam 6 dt O oda 7 7 16 6 19 Beklaagde die m 1877 reeds met verduisteren begon leefde op zeer bescheiden voet Deo 6en Juli zal hy terechtstaan Mr Binnert advocaat te Heerenveen zalalazyne verdediger optreden Uit deze zaak blykt alweder boe noodig het is dat B eu W hy controle der administratie van den ontvanger ook liJn kasboek n aan dat in den regtl nooit ge cModt Za rdagni cht is te Heard inbraak gepleegd op he gemeentehuis £ en kast was verplaatst de botnisdfl vvan met geweld opengebrekin eu eetgebrp mes lag op tafel Verdwenen ia een r JKin f 72 zynde gelden van de te He e b tSuude Kamar van navraag Sen Z will oulangfije verwierihoE landgenoten dige kle etf Eeaigi t vergader V Onderwylri van betjti handflcbo ei door hai redevoerii dat tersl en xioh 1 coraei v alleen te en geen IN voet bova rsche dame mej Payer die I van dootor in e geneesknude lezingen voor bftre vrouwelyke ver de nndeelen é r tegenwoorht n geleden sprak zy in de jaar er Veresniging van Zwi serscbe te Aaran over de zonden te Het dr ea van corsetten lange rokken werd heftig istreden £ n de uitTrerkiugj der deze moderne Bavonarola was len honderdtal dames opstonden handteekeoiag verbonden bet tyd af te leggen handechoeoeu in by zeer plechtige gelegenl eden ira japonnen te dragen van eea grond ndelIi K U Barri 8onTille Oliio agtiT gn t tchtimen Terjuudig ü kff matin i il A noraU biJ ijenoemil word 6D 7yn eigen begrafenis tlawO edf eo ho€Jftn ètfloalB Kavi V nii bij wasMobjjulijk nut Mnt l heM ZIJD ifkbijl Ikteolmlaheo J l ij rftdi georganiseetd aMoef vneadeo 6ot uie vrf digd Éjj inl iii l aar als toeacboaWi py wirjielf uf AdS ia lykreje wor lf gl bi jaesteiyk l t CSl f + aarby Si imff mstreken génwo aan de geDoodifijdei waarran de hoofdSQl i ela aan 4 apit gebradi Sen o viert dl op eeif Ooo i nog bg neo en wiens gi I De gryi ide Jl bloilTenrih placIjitiglieiJl buil jttMD 4l slAoi bean süo f biei g f Te Madrid is de eigeoaarst r van een l m bard het slaphtoffer geworden vaneen brotklen efstal Zy bad e gewoonte lederen avond de juweelen die overdag io een een glazenkaat uitgestald lagen op te bergen ia twee kistjes welke zy aobter de toonbank plaatste din te gaan eten en daarna de j meelen weg te sluiten in een brandkast Op zt keren avond maakte een dief vau haar afwezigheid gebruik door den winkel binnen te dringen eu om niet geziui fce ardao op d B ÏMMk aui d 1 d baok te achoiven waar hy zicb het grootste der beide kistjes toeëigende De vrouw des huitea hoorde gerucht en haa tte zicb naar den winkel waar zy den dief zag staan Deze maakte zich ytings uit de voeten en gaf buiten gekomen de kist aan een ander die er mee in een steeg verdween Op het hnlpge roep fan de bestolene liepen eeaige mannen onder het schreeuwen van houdt den diefc den inbreker na maar vermoedelyk waren ze alten in den zaak betrokken en was bet hun doel om de aandacht af te leiden van dengene die in het bez t was vau de kist waarin vo r een waarde van ongeveer 50 000 gulden aan juweeteo was Tot nn toe heeft men geeu spoor van de dieven ontdekt 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 9 47 9 64 10 81 10 07 7 58 7 69 8 a 8 13 8 88 6 31 Er is byua niets moeilyksr zegt de Zutpb Ct naar aanleiding van den over t algemeen ongunstigen uitslag der paardenkenringen in ons land dan aan een veulen van een mnand of drie te zien of er iets goeds uit zal groeien De mooiste dieren ksnne i bij t opgroeien zoo ontzettend tegenvallen en uit een oogenacfayniyk weinig beteekenend venlen komt soma een uitstekend paard voort De opvoeding doet er echter niet weinig aan af Waarom tyn byv de lerache en Hongaarsrhe panrden zoi gezocht en kunnen zy zoo nitstekend tegen allerUi vermoeienissen Ligt dat al voor een deel aan de afstamming voor 9 10 8 6 9 8 7 86 8 47 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 7 60 8 09 07 10 84 u u 9 88 10 S4 t H 9 88 a 8 13 8 41 9 49 11 10 U 80 10 4 een der deel ia het sUHig toe te echriiired asn de wyie waarop deze dieren worden grootgehraebt Zoo goed als zomer en winter altyd loopend in een streek die by voldoend voedsel een beerlyke gelegerheid aanbiedt tot 1 open en springen die door den rotsachtigeu bodem liefst wat kalkachtig van aard aanleiding geeft tot goede ontwikkeling van boef en beenspieren en vooral van bet beendergestel groeit bet ionge dier op eu wordt mettertyd een paard dat tegen den iovlosil van weer eu wind is gehard en een groot volhoudingavermogen bezit iets dat onze inlandache paarden veetal missen Wie dus verstandig wil handelen en een goed veulen opfokken beginne met een dier te koopeo dat door afstamming zoowel van moeden als vau vaderszydeeeuigs waarborgen geeft voor en goede ontwikkeling Bij late het dier dat fnatuurlyk eerst een maand of drie de moedermelk als voedsel heeft gebruikt ao daArby r eds geleerd beeft uit dcn bak wat haver mee ie pluizen zooveel mogelyk buiten in da vrye natuor waar het to pen kan enj bpriagen wMr het zyne spieren kkn oefenei waar het de gezonde versterkende buitenlucht kan inademen en door een flinken bloedsomloop de werking der longen kan verhoogec Vooral dat laAtste is van hoog belang Eendier toch dat het marcheeren moet kunnenvolhouden dient een diepe goed ontwikkeldeborbtkas mét flinke tongen te hebban Dooraanhoudend op en ijler draven komt het bloedin beweging de Ipngen vollen zich telkensmet een groot hoeveelheid de ingeademdefrissche Inèht oefet it daar hare krachtige werking uit eUMu Vjbordeelige ontwikkeling b yft iet uit io djh re i t Spreekt van izelf dat daarby een goede voeding niet vergeteh mag worden Door een veraneldeo bioedaomfpop door een Aanhoudend verblyf in de buitenlocbt hWterinbetlictiaam van het dier eui ve nelde ètofwiiseling plaats 1 die oatuorlyk de hoefte tot opneming Tjb voedsAt aanzienlyk vermeerdert Nu kan men wel meeoen dat het jonge dier in het weiland zyn kost wel zal v ndea en in armoede groot gebracht neer rerstandsvermogen tegen allerlei I nadeelige invloeden zal verkrygen maar dat bj is o i n grove dwaling Het rnwa voeder dal het weiland hem aanbiedt en dat vooral ia lie wintertyd in onze tage weilanden zeer weinig kracht bevat kaa onmogelyk voldoende lyn voor een flinke ontwikkeliug van het spieren heender stelsel Daartoe behoort nog wat beters en als men i erkaiyk een degelyk paard wil fokken mag en bet in de jeogd niet laten ontbreken aan va d el waarin cl noodig ato D aaowazig igDi die voor de vorming van het lichaam hoog ooodzakelyk lyn Op onzen kalkarmen bodem mi men dat vooral niet vergeten en daarom ia het bepaald oen vereiscnte te noemen hek dagelyks wat haver te geven De verversknecht Hof waa Maandagocht nd bezig met bet verven der overkapping van bet nienwe stationsgebouw te Groningen De man viel brak den nek en was onmiddellyk dood Bultenlandsch Overzicbt In de Italiaanache Kamer was giitereu de b rooting van buitenl odscbe zaken aan de orde Lneifero zeide dat de belangen van Italië a Engeland in de Middel la n dec be Zee identiek zyn maar de politiek van Frankryk is in itryd met de Italiaansche belaugen Nazi sprak over de quaeatie van Tunis en zeide dat Bizerta een b yveod gevnar ia voor Italië Het protretor van Frankryk over Tunis heeft geen juridische waarde Italië moet geen afstand doen van lyu recht Spreker steld voor een Ëuropeesch congres byeen te roepen om de quaeitie welke alle mogendheden met Toais hebben op te lossen Het gernobt loopt aldos ging hy voort dat Frankryk militaire strydkrachten hy het eiland Djerbn byeentrekt Spreker noodigde de regeeriog uit niet te vergeten hoe Frankryk in Abnaynië heeft gehandeld Imbriani zeide dat Frankryk naar Tunis is gegaan op instigatie van Duitschland De Fraosebe Kamer is gisteren begonnen met de beraadslaging ever het belastiugontwerp van minister Coehérj het rapport der begrootingseommissie op dit ontwerp it Yrydag rondgedeeld Het vorige Ministerie had voorgesteld een progressieve inkomstenbelasting met aanslag naar aangifte of naar schatting van ambtswege De Kamer beeft hei ontwerp niet rechtstreeks verworpen maar noodigde de begrootiogcommi ie nit om in overleg met de regeering een balastingbarvorming voor te bereiden op de Totgendé grondslagen invoering van eenalgemeena iDkomstenbelasting afschaffing van de belasting op daoreo en vensters benevens van die op het mobilair Het mloisterie Méline heeft zich gehaast aan dit verhtnfpn te voldoen Belastiagen op deoren vensten en mobilair worien afgeichaft by het ontwerp Cochéry dat tevens in groots trekken een algemeene belasting op het inkomen invoert door te gelasten ce opmakiog van lysten welke alle bronnen van inkomsten zuflen omvatten Verder voert bet ontjrerp een complementaire belasting in die teoi doel heeft te treffen het totaal inkomen afgeleid uit uitwendige kenteekeneu Deze zoogenaamde woningbelasting is het voornaamste deel van het ontwerp zy laat de groote massa ider kleine betastingbetalers vry maar is een opslag voor de meergegoeden Aldus wordt 0 ok door dit ministerie de verdeeling der belastingen in wezenlyk demooratisohen geest gewyzigd En het blgTt niet by de woniugbelastiag Ten einde ook de belegde overwinsten te treffen wit de beer Coobérj een belasting van 4 tot 4 percent heffen van Frhnscbe ataatsrenten Dit is het gevaariyke pont van bet ontwerp het is oiet onmogelyk dat deze belastinghervorming die overigens in de Fraosebe pers veel waardeering vindt daarop schipbreuk lydt De derde lezing van bet Burgerlyk Wetboek is door den Duitsoben Rykadag vastgesteld op hecjen nsdat Zaterdag de tweede lezing gereed gekomen was de stoutste verwachtingen worden dus niet beschaamd Qroote voldoening verwekte de verklaring Zaterdagr ter zake van het recht van vereeniging afgelegd door den Rykskanselier Alleen de afgevaardigde Haoisnaann van de Zoid duiische volksparty en S sociaal democraten gaven uiting aan bon wantrouwen De commissie is zeide Haossmann in een ander geval ook wel afgeweken van het beginsel dat dit vetsontfifBi p niet gaan moest op het terrein vAn het gemeene recht en als volgens de v0rktaring van den Rykskaosalier de verbonden r eeringen inderdaad foornemens zyn elk uit haar eigen wetgeving de bepaling to schrappen waarby verboden wordt dat politieke vereenigingen zich met elkaar in betrekking stellen dan kan dit evengoed in de invoeringswet van het Burgerlyk Wetboek bepaald worden Toen Boettioher hiertegen aanvoerde dat slechts in 12 Duitache Staten het verbod nog bestaat en dat de regeeringen van die staten zich bereid verklaard hebben het daarheen te leiden dat dit verbod opgeheven wordt dreef Haustmann den spet met die geruststellende verzekering de regeeringen zyu bereid het ergens heen te leiden Wy kunnen echter niet verwachten meende de democratische afgevaardigde dat dit spoedig in zyn werk zal gann er zyn al zooveel beloften gedaan waarby wy oog tevergeefs wachten op Tervnlling Deze bazorgdheid van de niterats Unkerzüde werd echter naar t scheen niet door de overige partyen gedeeld Qelyk vroeger op de Conventie der republikeinen is nu in Amerika aller aandacht gespannen op de groote party vergadering van de democraten Den 7en Juli komt deze in Chicago byeen en ook daar zal de muntquaestie het groote bsilisseode punt van de agenda zyn dat over het al of niet niteen vallen der party beslist Men weet wat Clevelands inzichten lea deze zyn Zoodra hy zag boe de zaken te StLooii liepen heeft Cleveland een sobryvan gericht aan de New YorkHerald waarin hy niet als president doch ats eeu eenvoudig inaar onwrikbaar trouw en door de party met groote onderscheiding bejegend lid zyn partygenooten nogmaals de oumogelykheid voorhield om op den basis vau de vrije zilveraan munting eeae meerderheid te verkrygan Hy verklaarde niet ta kannen gelooven dat de party op dezen dwaalweg zon biyven steken en noodigde hare leiders uit dit ongeluk af te wenden Nu beet Cleveland toen hy dit scbryven openbaar maakte óf gehandeld in overleg met Mr Whitney den leider van da oosteIgke democraten óf hy heeft daarmede een byzonder groeten indruk gemaakt op dezen bij lyn partij in hoog aanzien staanden man Mr Whitney die eveueens voor ageiond gelde is had zoo geheel de hoop laten varen om de democraten te bewegen tot verkiezingspolitiek die uitzicht gaf op eensgezind handelen dat hy op het pont stond nsar Efiropa op reis te gaan en deel te nemen aso de Henleywedstryden in Engeland Op den dag echter waarop Clerelands scbryven io de Herald verscheen heeft hy verklaard te zullen blyvenen op de nationale conzeotie ta Chicago te verschynen onder opmerking dat de democraten van den staat Naw York van een zilver platform niets willen weten De gang van zaken te St Louis inzonderheid het feit dat twee schrandere en vastberaden repoblikeinen Mr Hanna en Mr Flatt de NewYorksche leider de republikeinscbe party te elfder ore toch nog onder één hoed hebben gebracht heeft blykbaar tfy Cleveland en Whitney de gedachte opgewekt eenzelfde poging te wagen en hun tegenstanders die door goud en bescherming bij elkaar zyn gehraebt met goud en een meer gematigd niet agressief protectionisme bet hoofd te bieden Qroot schynen de oitzicbten op succes Intnsschen niet al ia het voorbarig te voorspellen dat een een dcrgetyke poging niet gelukken zal Ean veeg teeken blyft het dat het bimetaUistiseh mani t van Whitnej totnogtoe xoo weinig instettamiog viudt noch in het Westen noch in het Zuiden Gouverneur Boies lan lowa de voornaamste zilvercandidaat voor bet presidentschap verklaarde aan een vertegenwoordiger van de World Het is te laat voor een compromis over dj mont qaaestie va de democratische party De zilverparty overtuigd van haar eigen kracht krygt steeds meer selfrertroowen Op de democratische conventie van Noord Karo Una twee dagen na die van New York gehouden werden slechts 31 stemmen uilgebracht voor goud en 907 voor zilver Ën de conventie van Georgië was nagenoeg eenstemmig i gelyken sin en haar resolutie voor vryezitveraanmonting de meest radicale die er dosver aangenomen is De tegenstandera an Wbitoey juiohen nu dat by zichzelf en zyn party iu bon banden heeft geleverd We zullen zien het ia kort dag in ieder geval Maar mooi staan de kansen van de goud mannen onder de democraten niet Chamberlain zeide gisteren in bet Eogetsche Lagerhuis De advocaat der Chartered Company deelt my mede i dat Rhodes Beit en Butherfoord Harris bun ontslag hebben aangeboden en dat dit is aangenomen Indien er meer troepen noodig zyn om den opstand in Maahonalsnd te onderdrukken is het naar ik hoor niet wenschelyk om daarvoor Indiiche regimenten te gebruikeo omdat dit door do inlanders zal beschouwd worden als een bekeittenis van zwakheid van de zijde der blaukon Da generaals Goodenongh uu Carrington behban wy doen weten dat de Engelsche reg ering bereid is alle versterkingen te zenden die zy noodig achten maar zy verklaren eenstemmig dat op het oogenblik versterkingen niet noodig zyo Wy stellen echter voor het garnizoen aan de Kaap op zyn sterkte te honden en wy zullen de plaats der troepen die naar het front gezonden zyu of misschien oog gezonden zullen worden door anderen aanvullen Tot dat doel heeft een bataljon fuaeliers op Malta bevel gekregen zich naar Kaap te begeven Db berichten uit Rhodesia of Chartertand blyven zoo ongunstig mogelyk Honderddertig blanken zyn reedi gedood of gevangen genomen en het gerucht dat fort Charter gevallen is blyft aanhouden In verschillende kampen verdedigen de ongelukkige blanke kolonisten zicb tegen ds bes omsiugetende Masbona Hoe zullen al die blanken Rhodes en Jameson verwensohen aan wie de geheele opstand Aan laboorlingen te wQten is Het gerneht dab ds blanken onderlieg streden en dat da Engelschen verslagen waren heeft de inboorlingen doen opstaan Voorwaar de straf voor Rhodes en Jameson is zwaar indien bun geweten spreekt RECLAME door duizenden Profes soren en geneesheeren beproefd toegediend eu aanbevolen I Bedert 14 jaren by het publiek bekend en gezocht als het ï beste goedkoopste en onnchadelijkate BLOEDZlïlVERINGS en Laxeermiddel Niet anders Ie TOrkrflgen dan in doosje a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepót F E TAN SANTEN KÜLKP RotUrdam KEI I 1SGËV1 G Da Burgemeester van Gouda brengt b deze ter kennia ran de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Óriecte Belastingen enz te Botterdam op dan 27n Juni 1896 executoir is ierklaard Een kohier roor de belasting op het Personeel dienst 1896 7 No 1 wijlc n A D Dat voormeld Kohier ter in otdering is gesteld in handen lan den Heer Ontvanger dat ieder dta daarop voorkomt verplicht is zgneo aanslag op den bg de wet bepsialden voet te voldoen en dat beden ingaat de termyn van Drie Maanden binnen ivelken de reclames behooren te worden ingediend Oonda den 30o Jaoi 1896 De Bnrgemeeater voornoemd R L MARÏBJSS BurgerlUken Stand GEBOKES 27 Juni Jacomina oudcra W an Vliet en H A Zwaaneveld Baatiaan oodets M Bakker en C van den Bfook 28 Chrialiaau Gerrit oudera J Streefkerkeu C M Fontein Nicolaae oudera N A Uoogteijling en A Braodse Albert Doow ouders N Vf van Holten en C C dnu Adel Marions Johannes oudms A HendrikseenM H Plak 30 Cornelis Johanu Is onder P H J ialeber eu O U KIst OVEBLEDEN 28 Jnni H d Jtwg gd 29 A B de Koning 3 NIEUWE ZENDING Prachtige DASSEN en een groote hoeveelheid DASSEN van SI Cent A van OS Al Kleiweg E 73 73 GOUD Goedkoopste adres voor Heeren Mode Artikelen Iteiirs van Amsterdam t JUKI Vorkrs slotkrs NlDBKUND Oert Ned W 8 Il 91V 91 s dito dito dito S 100 100 dito dito dito 3 1001 looy HONOA Obl Ooudl 1881 88 4 talis InschriJTing I8fl2 81 5 83 rm Omtsnb om in papio 1868 85 81 s ihto in zilver 18S8 6 847 is PoRTUOAl Oblig met coupon a dito tioket S is ausUNO OM Binnenl 1894 4 68 dilo Oeoons 1880 4 l dito li Jolbs f889 4 99 m dito bij Hope 1889 90 4 98 7 ditolngoud leen 1883 dito dito dito 1884 S 104V SPAHJI Perpel schuld 1831 4 TUEKBIJ repr Couv leen 1890 4 It Geo leening serie D Sl s tiee leeniu serie C n Zuiu Ara Bip v obl 189 5 110 Mïlioo Obl Buit Soh IS90 6 95Vs VlHSZCSLA OU 4 onbep 1881 4 A KarrsujAll Obbgstien 1816 3 97 BOTTBIDAM Sted leen 1894 3 Ntn N Afr Hacdclsv aaud ii Arendsb Tab Hij Certia trii 660 Deii Maatsobappij dito 6J9 88 Arab Hypotheekb paodbr 4 lOO Cult U der Vorslenl ssud 60 s Gr Hypolbeekb pandbr 8 100 801 fed Handelmaa h dito 1S6V l 7 N W k Pac Hyp b pandbr i 63 A 64V Roti Hypotheekb pandbr S loev Ulr Hypotheekb dito 3 i 99 OosTKKK Oost Hong bauk Band 1S8 ansL Hypotheekbank pandb 4 iHBKlKA Rquit hypotb pandb 6 Uaiw h e Pr lien cert 6 99 38 Min Holl IJ 8poorw Mij aand 109 Mij tol Kipl V at Sp aand 97 Hed Ind Spoorwegm aand iOI Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 05 tL8 dito dito dito 1891 dito S 101 TAlll Spoorwl 1887 8 A KoM 8 mi Zuid Ital Spwmij A H oW 3 5SV 58 PoLBN Warschau Weenen aaiid 4 161 airsl Gr Kuas 8pir Mg obl 4 Vi Bahiache dito aand 6 i Fastofva dito aand 6 SI 81 Iwaug Dömbr dito aand 5 losv Kursk Cb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 101 loov AMBaiKA CeDt Pao 8p Mij obl 6 lOO s Ohic iKorth W pr O v aaud 144 dito dito Win 8t Peter obl r 186 noaver Hio Gr Spm oert v a 1 l is Illinois Central obl in goud i lOJl Louiav k NashvillaCert v and 60 looV Mexico N 8piv Mij leh p o 6 Miss Kansas v 4 pot prof aand ll s 11 N ïork Ontario k West aaud ♦ dito Penns Ohio oblig 6 101 Oregon Calif Ie hvp in goud i 787 St Paul Minn Ii Manit obl 7 105 108 Un Pao Hoofdhin oblig S dito dito Lino Col Ie hyp 0 5 99 Oamaua Can South Cort v aand Vbk C RaUw fc Nav Io h d c 0 14 Amsterd Omnibus Mg aand 18 Rotterd Tramweg Maats aand iOl NsD Stad Amsterdam aand 3 108 Stad not tordam aand 8 107V Bbloib SUd Antirerpenl887 3 SnuL uaael 1888 2 s HoNO Thoi S4l ullr Oesellaoh 4 10S losy 116 OosTBNR Staalslooning 1880 i U8 K K Oost B Cr 1880 3 166 Sfaiije Stad Madrid 3 1888 38 38 Nso V r Boa Hyp SpobI eert IIIV ADVERTENTIEN Tentoonstelling TAN GAST0K8TELLM TOT VerwftrniiRg Verücbtiag en Drijfkraohl IN TOOR TOESTELLE ter verwarming met Coke TB HOUDBN te Q OXJ1D A van II tot 24 OCTOBER 1896 BMT COMITÉ