Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1896

35ste Jaargang Donderdag 2 Juli J890 o 7006 EOKEEN in KitoFU Zijd F Vci PARASOLS COMSM T Spicialiteit Witte KOUKIV Handschoenen $ Katoen ijd X a7 Wn is de beste iuwrUTing t en Iiutit Rheumatiek I eoaenpgn9n Itortom fc is AnkerPaHiExpeller Ylt i met het lull nim ui te wanden tegen EaJ AnfcerPaiB Expeller VerioüdJiflid lf $ noet dus steeds in ieder imisgeziD hlS flnkBrPaiw Expeller Prqs ÖO oent 75 oent en fl de flescli VoorliMden in de mMBta Apotheian en bn f A Siotter t Oo te Rotterdam f 4 DAMES Front en IJensdBU 4 BOORDEN P iyMANCHETTEN y i Ruehen PlooiaeU ê KANTENKRAGEN Uden ütofTeii Jitgariiitnren eiiz i NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Te Gouda bjj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Wisbrutt Liffmann PDIKE OtJDE SCHIEDAMMEK GEITEVEE Merk s NIGHTOAP MARKT 136 FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ Ghemiscbe Wassctierij VAN II OPPE IlËiMËIt 19 Kruiskade Rotterdam Qebteveteerd door Z ü den Koning der Belgen Boofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor liet stoonien en verven van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van ploohe mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverld Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden ouschadelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prnien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw alleverbaar iu 3 dagen te verven goederen in een week TANDARTS E CASSÜTO uitgexonderd ZOUDAGS Turfmarkt 172 Gouda j ig onxirbm MJLaA miiiB dv Friiiteinps T B PARIJ Zenden gratis M franco Je generale geïUustreerde catalogus in da hollandsGhe on fransobe talen bevattonde io nieuwste modei TOor bet Zomareetzoen tegen gefrankeerde aanvrage gericbt aan M JULES JILUZOT C PARIS Ue stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bij ht Prtntvmpa worden eveneens osteiooa toegezonden doob men geliev iluidelijlt de verlangde soorten op te geven en oni eveer de prijzen te bepalen Ventendingennnaralls Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaanlon der verzondingen voor Franco Vracbt on RcrtiIcin Correspondentie in atle talm wWrNKELACB Jmuiaiam ï KOMINKUJlU SWOMVl RVr WJ n t lll Ilil SCHt lïIS S MII RI I Agentuur by de Firma Wed BOSMAN tc Gouda Verkrygbaar bij PEETERS Jz Ala bewyB van echtlieid i cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE VRIJE PAARDENMARET ZalenJag 17 üctül er voor bovi krijgbaar bg engenoemde TREKKING zyn ver A BRINKMAN ZN Prijs per lol f J lolen voor f 10 Bjj plaatsing der loten Ie en 2e Prjjs COMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAARDEN Assurantie uaatschappy tegen Braudscbade van 1846 UE NEDERLANDEN iUtpheii Anistei diiin Sopbiaplem Kotteidam ZuicUilaak 60 s GravcnhlKe Nobelslrnal 20 llreda Priusenkaile Alkmaar Langoslraal rondka iitaal 2 üoo i 00 Reserves 1 200 000 Betaalde BraiHlscliaden u 600 ooo IniMutsctiipiJj vnukirt tku goktiiii INBRAAK Effecten in llnuiiikast ziiowel als iiiborilels Winkelfi uedereu euz StoUwerck sch Borstbonbons gefiibriceerd na uuncbiift van den 1 kon Universitoits Prof Üehm Hofrad Dr Harless Boun hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heracbfaeid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebrxiiken Verpakking Oeele pakjes a 25 cent Alom verkrijgbaar Een wan Schal voor de ongelukkige slachtoflers der ZeUbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i LFBKWAKIi i Hollandsche uitgave met 27 atb Prns 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering diu het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj betVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bed ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Goiiilii Diiik tan A IJBishWAsSi Zoon Sto ozao To O O t d iextst ciESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeven en dei namiddags ongeveer len vier uur Met deze goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reUgelegenhetd voer Paêsagicre naar UTREOHT en tuaschengelegeu plaatsen liandteelcaaSaff met roodé lettenti Kantoor IMieuwe t eerstal De Agfenl H J MOEKBKEK £ a 3ê verkrijgbaar Maatschappii tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd ie llotterdu u Zuidbluak S AMERSFOORT AMERSPOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Bcschuitfabriek stoom Automatiiiehe Walsen Meel abriek Fijn Paasohkrentenbrood ordl van de Bjns zuldvruolilen bc lenatuurboler 1 izSrUt n IVct = 1 1 Roggebrood wor ll 1 kei jk te ioorlen rogge en beate zwarte f ls oop fefabriceerd s b erdoor bijzonder beerlijk smaak en verlcrIiebMr In gegarandeerd gewicht van 1 Kg 10 oent vornr gDaar Ordinaire Tarwebloem wordt ook n le besle soorten larwe gemalen maar een mindor j o on o anke sorloenng dan Fria a Tarwebloem wordt speciaal iani volou I l teken l geschikt voor beb nger meol om met water gekookt plakst fseT an 10 make 0 verkrijgbaar in Kg pakjes Tan 5 ot I Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en varandfl rmgen der prezen worden door cns eerst geadveïteerd Onze artikelen zun uitsluitend verkrijgbaar bii onze dénöt houders welke te herkennen zijn aan da lépótbordeu en de wa gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MeühIing i PQH woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépothouder met klein gezin geïraagd tegen vrJwomnBhuür wfge wslT vrachten dor ne on Het groote aantal zenuwkwalen ehr ovEr 2 enOwi jdeN en BlROERre Wnn n korten H d r l d tlt ini vjü hi iï i I oal e rin ran wlljl n ala ook a n i ü i ft a aljMa diS Op da wy door BINNENLAND GOUDA 1 Juli 189 i De ottslag der rerkiezing voor eeü Lid van den Gemeenteriad op Dinsdag 30 Juni 1896 ja als volgt Uitgebracht 874 stemmen Van onwaarde 12 Geldige 862 Htemmen Volstrekte meerderheid 432 stemmen f Hiervan verkregen de heereo G Prince 526 H W M Steeven 320 Zoodit gekozen is de beer O Prince Verder verkrefien de hoeren C Brunt en K L Reckers iedar 5 stemmen M PeetenJz J Zwart Pz A van Vpen F T Scharleman J Masiwyk eo D Ruyter ieder l stem Het onderzoek van bet water der Waterleiding bad gedurende Juni het volgeudt reauUaal 6 Joui 2 8 Mg permflDg kalicna per 1000 cc 13 2 3 20 f 1 0 27 2 0 Aan het poatkautoor Gouda eo da daaronder rMsorteerende halpkautoran werd gedurende de maand Juni 1896 in de Rykapostepaarbank ingelegd f 10504 84 terugbetaald f 7425 43 let laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 4962 Maandag en Dinsdag had aan het Gymoa ïam bet eindexamen plaats ten overstaan van de gecommitteerde boogleerareu Speijer en Scbontp VBQ Groningen en Blok van Leiden Het verlangde getaïgichrift A letteren enx werd uitgereikt ain G J de Moö W J Rooteboom N van Schonweuborg eo B van der Wal Een der leerlingen slaagde niet De hoer Dr B J H Orink alhier is benoemd tot lid van bet Utrechtaab genootschap van kunsten en wetenschappen afd letteren wijsbegeerte enz Het is heden 25 jaar geleden dat de heer J P Delchambre concierge aan het Gymnasium alhier in dienst kwam der gemeente Eerst gedurende 18 jaar by de politie werk FEViLLETOM M 1 lil il 1 2 Ik herinner my dat het kruis hetwelk boren de drie Y s op de dooa stond bysonder 2 aandacht tl ok en myne moeder vertelde hem bg dïf gelegenheid dat zij die dooa eens aan een barer broeders had geleend en ze aldus versierd had terug otitvangen Wel mynheer die doos heeft om van niets anders te spreken als familiestuk ftroote waarde aar de papieren die r in zgn zijn voor mijn zoon onaehatbaar Met uw verlof viel bem de heer Blair iu de rede wil uw lordscbap roo goed zijn mij te zeggen wat die doos bevatte toen gij aan boord waart Er waren papieren in van Tersohillendeu aard mijoheer Papieren en bew jastukkao van mijne beüttiiigen au die van myn soon in Amerika Mijn testament was er ock in Deze papieren kunaeu door anders rervangea wordea maar bet uu moeielijker gaan om da stukken waardoor de sofatheid van mijn huwel k en van d geboorte van myn soon bewezeo Wordt ta vervangen Un mynkeer als die geboorte in twijfel werd getrokken als die niet beweaen kon worden soa de heer Herbert Dane myn wettige erfgenaam zijn en rechtmatig dan titel en de waardigheid aanvaarden in walker bezit hy reeds zoo laag oareohtnatig geweest is Die doos ia ooruak zaam werd hy by de oprichtiog van het Gymnasium iu zijne tegenwoordige betrekking aangesteld Beide ambten bekleedde by met eer en seer ten genoege vau xyn auperieoren Wij wenscheu den wasrdigeo man toe dat by nog vele jaren in gexondbeid de gemeente zal kooneo dienen Ongelwgfeld zullen deze dagen die samenvallea met eo heagtyk hoiaelgk feest hem bewgseo dat by zieb door trouwe plichtsbetrachting en toenydiug aao de hem opgelegde taak de atgemeene achting heeft verworven Door de arroudissemeata rechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgends vonni sen gewezen W K 70 jnar zilversmid te SchoonboveD wegens overtrediog der wet op den waarborg van gouden en zilveren werken lot f 1 80 boste subs 1 dag hechtenis met verbeurdverklaring van het corpas delicti D van der R 21 jaar zilveramid te Schoonhoven wegens mishandelicg tot 8 dagen gevangen isitraf H L 38 jaar oiigever te Brnsspl wegens sroaadscbritt ten laste van H J J A Van de Ven tot f 100 boete sub 20 dagen hechtenis A P 21 jaar arbeider te Moordrecht wegens mishandeling van een rielryder tot 1 week gevangenisstraf Derk B 53 jaar koopman te Schoonhoven wegens beleediging van den brigadier der ryksveldwacht J Spnyman tot f 10 boete aobs 10 dagen hechtenis Daar te Ouderkerk a d IJsel gevallen van roudïonk scbyneu voor te komen waarbij geen geneeskondige hulp is ingeroepen en waarvan ook geen aangifte is gedaan by den borgemeester heeft deze in t belang der vnlksge zondheid ea tot voorkoming eener epidemie by bekendmaking de ingezetenen herinnerd aan hunne wetteiyke verplichting om binnen 24 uor nadat bekend ia dat iu hun gezin eene besmetleUjke ziekte heerRcbt hiervan aan hem mededeeling e doen Tegen degenen die na laten deze aangifte te doen alsook tvgen ben die kindereu ter school zenden ondanks bet voorkomen van eene besmetteiyke ziekte in t gezin wordt eene strafvervolging ingesteld Naar men verneemt syn in aansluiting biermede de hoofden der scholen verzocht opgave te doen der leerlingen die wegens ziekte afwezig zyn opdat naar den aard hiervan desnoodig een ofScieel onderzoek ingesteld kan worden Uit Batavia leint men onder dagfeekening van gisteren dat ik hier oo lang het incognito bewaard heb voor lord Dana voort Ik kan u betutgon dat ik van plan was om bij mijne terugkomst openlijk voor m n uaam uit te komen maar toen wij metdereddiogboot aan wal kwamen en wy hebben onze redding aan den jongen Lester te danken vernamen wij dat wy op de kust van Dan shild aangeland waren Ik gaf William een wenk om zich stil te houden ik voelde mij zoo ziek rn later hoorde ik zooats ik u reeds gezogd heb met schrik dat de tegenwoordigi baron Herbert Dane is en daarna had de diefital van de doos plaats Hij kon toen onmogelijk weten wat er in de doos was merkte de beer Blair peinzend ain Welk doel zou hij er hy kunnen gehad hebbe om nek rnn ds doos muoster te maken Dat weet ik niet Ik denk dat hy op het gezicht van dé dooi ontsteld is dat hom een zekere angst is overvallen dat het verleden aan het liolit zou komen ik bedoel zgn aandeel in mgn dood Zijne verdere beweegredenen kan ik niet doorgronden als men ziek schuldig voelt is men altijd eenigszias gejaagd en het gezicht van de dooa herft hem nataurlyk aan my herinnerd Lady Adelaide Lester heeft hem misaohien vro r verteld dat ik getrouwd waa geweest en bij heeft waaracbijnlgk gevroesd dat er een erfgenaam zou komen opdagen die hem van de baan zou schuiven Uw lordichap heeft van en brief aan uw broeder gesproken denkt gy dat de heer Herbert Dane dien brief ontvangen heeft en dat hy weet dat gg leeft f Dat durf ik siet zeggen Nu gg myne geaohiedenia tot dua rarra kant en deit getuigen Otizp verliezen van gisteren werden geleden J het hernemen van Anak Galoeng Da vy ind tiet 130 dooden achter Sibreh en Rabat erden lerbrand De ritmeester jhr L D C Ie Lannoy werd niet gewond Aan bet N v d D i seint men uit Batavia Anatc Galoeng stormenderhand genomen Daarbinnen werden 130 tykea van Atjehers gefonden Zwaar gewond werden de luitenants Dykotra en Rynen de gisteren genoemde anderen licht Wij leden geen meerdere verliezen Het cyfer onzer verliezen werd gisteren gemeld Uit bet groot aantal dooden by den vgand blykt dat hü bevig verzet bood aan onze troepen by het oprukken door de kamponga Sibreh en Rabat op een paar honderd meters zuideiyk en zuid weateiyk van Anak Galoeng Ten loiden dier kam oogs waaruit onze vroegere post Anak Galoeng werd bestookt tigt mis igit Baid en nog zuidelyker de booflzetel van Toekoe Baid Oaloebalaog der VII Moekims Of de actie tegen die missigit waarheen de verkenoiag gericht was en tegen dit hoofd zelf za worden doorgezet blykt niet nit ons draadbericht Zondaguacht is ingebroken ia de villa der iratniKw Qmalthn lr aan hot Vondel park teAmsterdam Ken poging om de brandkast en een kist welke waarde bevatte te openen qitslokte Slechts enkele voorwerpen tot een waarde van f 300 worden vermist De dieren hebben zich io een der kamers te goed gedaan aan cognac en sigaren en hebben een briefje achtergelaten dat het hun goed bad gesmaakt Van heden af ia de historische verzameling der flcbuttery te Amsterdam voor bet publiek ter bezichtiging gesteld Deze merkwaardige verzameling vau unilormen wapens prenten penningen enz ia gehuisvest in drie benedenzalen van het Stedeiyk Museum Van Baerlestraat Voor eenige dagen zon een knecht voor zyn patroon te Dinksperloo aan bet station te Terborgh een kilometerboekje hiden waarvoor hem f 27 50 wag medegegeven De man kwam echter met tVet geld dook zonder kilometerboekje terug XToen men Ibem naar de reden vroeg was het an cgord 1 J8 men wilde my een boekje met een pa sr elletjes papier in de hand stoppen die nog geen vyf penningen waard waren Nadat de man aan bet ver terwijl hij op Ravensbird en den hoer Appeily wees znllen die taven vraag ik u of gij mij met raad en daad wilt bijstaan om de doos terug te bekomen f Wel zeker Qoed Wilt gij ook zorgen dat mijn zoon iu vrgheid wordt gesteld Ja mij dunkt dat ik dit weï op mij durf nemen rop voorwaarde dat hy mij rekenschap kan geven waarom hg in den verloopen nacht met die deugnieten in het huis van den he r Lester is godrongen Lord Dane wierp het hoofd ia den nek Ik wee daar niots van zeida hg trotsoh maar ik weet dal William de besta en edelmoedigste jongen Ier wereld is Hy brengt al zyn leJigen tgd door om dien rerongelykten eoou vnn den heor Lester na te gaan en doet zyn beat om den armen vent van verkoerdhedtm terug to brengen en ik ben overtuigd dat hij hem gisteren nacht met dat doel gevolgd is Ik zal u een brieQe voor h m meda geven waarin ik hom za verzoeken u zijn vertrouwen te schenken ICan hij dat doen P vroeg loid Dana ik bedoel ten opzichte van dien ongetukkigen Lester Zeker Ik zal hem als vriend niet als politieagent nanhooren Hij zou misschien het rerstandigat zyn als ik er onmiddeltijk heen ging ik zat intuasohon ov r de andere zaak nadenken en uw iordaohap raad geren ala ik terug kom Intusschen zat William Lidney om hem nog zoo te hlyven noemen op het politie bureau in de kamer der gevangenen te wachlen Hy wilde zyn vader uiat met zijn gavangennemiog bezwaren eo zond OQopboudelyk boodsohapptn aan dsn heer Apperly atand was gebracht wat en kilometerboekje is kon hy weder naar Terborgh gaan OQi meer geruat dan de eerste maal bet kilometerboekje in ontvangst te nemen De handboogseb uttersvereeaiging Ülorla Soranoi te Dongen vierde Zondag en Maandag haar 50jarig jubilé Het feest werd geopend met een loisterryken optocht waarna een obncours plaats bad Op het feestterrein werden door de beide plaatselyke harmonieën muziekuitvoeringen gegeven en de feestelijkheden besloten met een concert door het moiiekkorps der dd schnttery te Breda Tal van veraenigingeo hadden zich voor den wedstryd aaogegeveo en een groots menigte vreemdeUngau woonde de feestviering by Drieduizend zeshonderd emigranten met verschillende stoomschepen aangebracht arriveerden in den loop vau den 3 en April te Ëltis eiland in de haven van New York Volgen de New Yorksche bladen is dit de eerste maal at zulk een groot aantal land verb uiiera op één dag to New York arriveerde Merkwaardig was het dat de emigranten voor het grootste gedeelte lersn Daitachera en Zweden waren terwy Italië dat doorgaans het grootste contingent tandverhniiers levert ternaaweraood vettegenwoordigd was Byna allen bleken te voldoen aso de voorwaalraAn der Anigratiawat terwyl eenige dagen later ruim tweehonderd Italianen die niet aan die voorwaarden val deden naar hun land werden teruggezond Io de te Aarau gebonden algemeens vergadering der Zwitserache onderwyzerasssnvereeni ging hield juflrouw Dr Peyer een vurige rede tegen alle mogelyke toilet ongerecbtighedeo vooral tegen het corset De reilevoering bad tot resultaat dat ongeveer 100 dames zich sehrifteiyk verbonden voortaan noch een corset noch bandschoenen meer te dr èn ten opzichte vau handschoenen zyn plechtige gelegenbedan uitgezonderd en voortaan slechts rokken te laten maken die den voet geheel vrylaten De Amalerdamsche rechtbank veroordeeldü gisteren drie der uitfluiters t die verleden weelt terecht stonden tot gevangenisstraffen van één tot drie maanden en iprak den vierde vrij wegens gebrek aan bewya G H Sligtiog werd wegens oplichting veroordaAld tol 3 jaren gevangenisstraf Hy had op sltnksobe wyze bet geld in handen weten te krygen tot betaling van de vracht eener zending goederen welke niet beAtood Toen de deur open ging hoopte hij den advokaat eindelijk te zien binnen komen maar bet bleek dat het slechts de Londensche bankier van lord Dane de heer Blair was Ik breng u eeu re altje van lord Dane dus viag ds heer Blair aan terwijl hij een toegerouwen papier overhandigde William bekeek hel papier en daarna ziji bezoeker Van wien zeidat gy f Vac den echten lord Dane was het fluisterend antwoord Kn ik geloof dat Ik thans de eer heb met den toekomatigen lord te apreken Uw rader verzoekt u in dit briefjo mg uw vertiouven to achenken hy heeft dit zelf ook gedaan Ik lalu wellicht ill vrgheid kunnen stelten Maar met wolk doel mengt gy u in deze zaak riep de gevangene uit Og zyt een vriend van van hem op het kasteel zijn bankier uit de stad Qy hebt u onder een aangenomen naam te Danesheld opgehouden mijnheer Dane ik erenzoo Ik ben niet de bankier van lord Dane ik wei tniet hoe dat praatje in de wereld is gekomon Ik ben eeu van de voornaamste politie hsambten uit de stad Uw vader heeft mijne hulp en myne dienslen ingeroepen en ik ben bereid die t rerleenen Maar leg mij eerst wat u gisteren nacht met die deugnieten in hot huis van d n beer Lester bracht Daar kan ik u niet op antwoorden ik kanmg op dat punt niet verklaren aatwoordde bfjgejaagd Waart gg niet io hun komplot betrokken P hadt gy geene afspraak met ben F