Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1896

iVö t007 Vrijdag 3 Juli J800 35ste Jaargang liOIinSOlË COIMNT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitf ondering van Zon en Feestdag en De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Akonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVEBTENTIEN worden gfeplaats van 1 5 reg pls k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tJroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I ilSrA Xwwegelwliroandraet ËererDiploniB H Gouden en Ziltere Medwlles benevens Eere Diplomii Gouden Medaille en Oer tiBcate of Award of Ihe World s Hygienic Exposition Chicago 1893 i liet Wereldberoemd Driim liorül oiii Kxlrail MELIANTHE J UIT DB Machinale Fab el DI HüNIOBLOËM i TAN H K vaii Schalk € gevestigd te sQfavenhage 1 Gean middel m of kan wWen uitgenui den welke de Melianthe 0vertreft lieljis ONBEBRiMpELlJK het beaV middel ter iffireld hetgeen de vele en l verschillende bekroningen getuigt HetH verzacht en ge4e8tOJOII25Ö BiJJiK de strengste Aoest en verouderde borst kwalen DadeHjk na hei gebruik der MEUANTHfii doet zijih weldadige vloed geldeiu flet grOpte debiet en de T le attesten ian de MELIANTtlE bewezen ayn m overtuiging dat harfe uitliemende n nazènde ëigSnechappeu op drga worden ibsteld t e MELIANTHB verpakt in acpns van 40 cta 70 ctg en 1 met ge brutksaauwyziag voorzien van oqs an tisQierk gedepon rd i a d Kechtbank te fr avenlmge u Venkrijgbaar Iby F tA WOLFF Driest Markt Gomla B H VAN MILD Veerstal B i26 te J Ma A iBÜUMAN Mérdrecht J C RATELA BoaUop a V WIJK Oul eu alcr VRIJE PAARDEIÏMARET Zaterdag 17 Uciuber voor bovengenoemde TREKKING zj verkrygbaar bij A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 II lolen voor I 10 Bi plaatsing der loten Ie en 2e Prijs COMPLEETE BESPANiNING benevens minstens 20 PAARDEN Assurantie Maatechappy tegen Brandschade van 1845 DE NEDERLANDEN Zutpheu 4iiistri daiu baiilnaplom Kotterilam ZuidbUnk 60 s ravoilliaKe Nolielstrnal 20 Breda Priuseckide k km t Langeslraat Croudliapttaal S 090 ooo Reserves l soo ooo Betaalde Brandscliadeo u 500 ooo m ÏTbjSaak MERCURIUS J J A Mont n Crabethstraat 27 i ijomli Ortik laii A t itiNKM N Zet Dtn Huutkappij vinikirt tku uk tigw INBRAAK Effecten iii Brandkast noowel als iiibaedels WinkelK eilereii enz liet Wissel eji Klleclenkanloor BAEEFDS C 187 WAHMOESSÏflAAT bji den DAM teleplioon 677 koopt en verh oojit Effecten Coupons enz Sluit BKLEBNlNüEN Uitvoering van Spéculatie ordera tot de lueeat voórüeeligHte coittliliën PflT Uitgave van het Manudblad FOttTUNAt f per jaar franco per Jttiat proefuommers kosteloos JetefiE worilt iil PryswWs i portüJO tr byee saJ ÜBoh van iilre p nt ti mg r Nft eelwIlgtfU lyn i Iq i p li1 1 i k leaf eenvBtUig walrUd Hihii xtV WB rt t p nfMw iMtjJit UU r i iidjngWgT i inU of THoiL TeirtioudiniB Merkui Q a§ ab 9 fc Oo Arnkltrdamj i W 2 BoorbargwaP stoom e FBANSC Chemiscbè Was sfherij ViN 11 OPPË IIFJiHEIt W Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen floofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor hot stoomen en verven van alle Ueeren en üamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom o van pluchemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleedeu enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd oi geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyu da prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw atleverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week TANDARTS E CASSÜÏO Turl markt 172 Gouda jIIjL 0000 8tuk8 uitgeaonderd ZOSDAGH uit d fftllieto maaia eener Jer eerste fauitenlandaohfl fabriekeo over gflnomene coogeuaamde Leger Paarden Dekens moötca tfijfcn den ipotpnJB van fl 2 75 jir atnk worden uitverkoobt Dez8 llttkB analljtbare dekent zijn zoq wam ats een pels ctk 140X190 era groot dos het geheel © p ard bedekkend met wol opgenaaid en 3 hreede streepen Toortfl een Icleine pmrtl witte wollene Slaap Dekens root 140X1Ö0 cia wexeiifl seer kleine nleehtfl door Takiui bemerkbure fouten in het weefeel ungelioden a t fl 3 50 per stuk Koaten anders hi t dubbele IV DaldslUk eschravn btf ifliinR a worden MN laat de voorrnad atrt ki iij en tOMeadlnfi I bal bednv o ondur iiinb ui yranpt uJlire voord B Hurwltz triolit Gioote Staat 81 Sto oasft To O O t d iexLSt üESTA FETTEk Rotterdam r Gouda Utrecht DAGELUUS uitgezonderd Zoudagen verlrekken 2 Booten van GOUDA naar UïllEClIÏ des morgens ongeveisr ttÖ meveti eu dm namiddags ongeveer ten vlet hu Met dezen goederendienst bestaat oo eene zeer oedhpope i eiggeleyenheM v or l aaaa fteni uaai UTKEOHT en tusscheugelegeu plaatsen I Kantoor Xieuwe eerstal Ue Agenl H 4 MüEltBI ER f I Ralhreiiier s f gezondste en belte koffiebijvoegs iLi J AaÉ MlUWl SI tl frs eu i eniiwzwakkej Tliaiii o 25o oplage mrsolienen vau bet lioek Daf e uWjièkten en Beroerte Middelen ter vopiko BeproèW ed aanbe o len door die Iieereil Trof i r Meririiére Pnnj Prenjiuber Di rdin Bau BoUChbt Par je pch Halh Dr Schering Kim iea Raih Dr Cyurkoweoti ky Weeiien ppporslafarli Dr Jeblll Weeuou jÜpperslalarWDr Solliesl E i t bef arts Dr Darse8 Parijs A tier Aken Dietriclaarts Dr QrOSSmanu ihliiigon ml l islriot9nrt4 r Busbaoh Zirk Krjiikart br Stelugreber ÜliBrentOD omul Ur V iksohenbaoh Corfu Dr med Corrazaa Venetië AngevlllB Parij Lavabre Parijs Wille Tnurkirchun 1 Cabilict Arcadion Fortget Lonzac Ouilloneau Bordeaux LabatUt Borileaiii Bougavel I a Forrière L Hirsohfeld Weeneit II Lleber lansbruck Hammer Plaui n Weiner Weoaan Aust Broctoii Matusohlechner iJrixH mlng l n genezing Hat doei vua dit werkje IS keanis ïe ver9p m le omtrent lé j aard tier oiiuwzwakte hare oo teakoii en getoijj eu ondernclit to geven en genezing te vinden llet l handelt over het bekend worden van de Pliysiologiscbe ontdek ing boe op di eenvoudigst denkbare vijze op ona zenuwgoalel kan e erkt worden en wel met eun euccee dat zoowel m groot aantal tiitstekende artsen als de geneeskundige pers slnleuling lot disouasie geffeven lieelt Het wo di derhalve aan leder die aan ziekelüken zenuwtoestand of zoogenaamde zeüuwachtigneid lijdt welke loh kenmerkt door lijibituoele booldp n migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapaloosbeid algemeeae UchamelUke onrust on onaimgenaam gevoel verder aai zieken die door Beroerte getrollen zgn eu aan de govolgen daar van lijden zoomode uau Verlammingen Spraakverlles o moeielUk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pün in dezelve partieele zwakte toestanden irtrakte van gaheusen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door da bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eieotnseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle perSonen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens verschijnselen van voortdurend angstgevoel benevetdheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduiieligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aau allen die tut de bovengenoemde cathegorien van ZenUWlljderSbahooren zoomede aan bleek ZUchtlge en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezouden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reaetie der gecstelyke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bezit van bovengenoemd boekje te stellen dal franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLEBaN St Co Hedigeweg 42 Hotterdam l E vin santen KOLEP Korte Hoofdsteeg 1 OtreOht LQBltï k PORTO N Oudegrachl b d Oaardbrug P 8 8 AMERSFOORT AHHmSFOORTSCHE MACHINALE Ktoom Brood en Beschuitt abriek stoom Automatiaohe Walsen Meelfabriek Prima Wittebrood is oe i puik soort witlebriiod van do beste ingrediënten gefnbiiceerd is hier door overheerlijk van aniaak on zeer goedkoop verkrijgbaar iu panvorm gemerkt met twee keepen in elk eintie van den rug in stuks van 5 Ot 7 Ot 10 Ct Fijn PaaSOhkrentenbrood wordt van de fijnsle znidvruohlen beste natuurboter eieren enz vervaardigd is hierdoor een buitengewoon heerlijk gebak hetwelk niet droog wordt en voor dozo voortretlelyke kwaliteit zeer goedkoop verkrijgbaar iB in bUSVOrm in stuks van 20 Ot 30 Ot 40 Ot 60 Ct 80 Ct on als Fijne Erentenbroodjes van 2 i ct Zoet Roggebrood wordt van de smakeluksto soorten rogge en beste zwarte tafelsiruop ctabnoeerd is hierdoor bijzonder heerlyk init smaak en verkrijgbaar in gegarandeerd gewicht van 1 Kg ip cent Ordinaire Tarwebloem wordt ook van e beste soorten tarwe gemalen maar 13 een minder lijno en blanke sorteenng dan Primi Tarwebloem wordt speciaal aanbevolen als uitstekend gesobikt voor behaogeramcol om met water gekookt plakstijfaol van te maken en is verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 5 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verknopen en veranderingen der prüzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zün uitsluitend verkrijgbaar btj onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wa 1 gens beschilderd met de fabriekstltels en W H MBUHSINO Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrU wonlnghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten dor volle en I ledige kisten BINNENLAND 1 GODDA 2 JqU 1896 De officier van gezondheid 2de kl bü den lailitttiren genes kpndigen dienst in N Iodië J C Blonk is tot officier van gezondheid Ie klapM bevorderd By den Raad van State afdeelinggeschiilen Vtta beatiitir ia ingekomsD bet kooinkiyk beilait waarbjj in ake bet gbticbil tusschen de gemeentebefltnren vao Catejmborg Hasselt en Gouda over de verplichting tot betaling der kosten van verpleging van de behoeftige kraiLkzinnige Rosalia va Buureu weduwe M J van Bnren fnratj enoeQide gemeente ala da woonplaats vnii dia krankiiuoigtt en dos tot betaling der koiten aAQgeff en t Het N V d D meldt Uit eeo parlicalier telegram U nader bercbl ODtvangen dat de Ie luit K J C Uynan althaea niet leveusgevaarljjk ia gewond Bij de krygfiverrichtingeu op den Tweeden Pinksterdag werd de sergeant U J P Bootama van de koloniale reserte 700 cwaar gewond dat hy daarasn den volgenden dag overleed Earbt gisteren moeaten de oudere te Nümegeu door een sohrgven van pastoor Verbraak in Atjeb die treurige tiding vernamen zoodat men ran regesringawege weer in gebreke ia geblaven daarvan bericht te zenden De correspondent van de N B Ct te Batavia aeint onder dagteekeniog van gisteren OuEe troepen lakkeu naar Praja op om de opstokers te arreateeren By het departement van koloniën ia bat volgende van gii tereu gedagteekende telegram van den gouverneur generaal van Ned Indiü betreffende He krijgaverrichtingen in Atjeh ontvangen Generaal Vetter vertrok Zondag Eergisteren naar Rabat en Sibreb Venaot benting Anak Galoeog waarbinnen metée ont stond waarby vyand 112 dooden nchteriiet Tengkoe Mat Amin gesneuveld genoemd Beoling Stbreh genomen streek getuchtigd weinig tegenstand meer GeRnenveld negen militairen beneden den rang tan officier Gewond vier officieren en 35 militairen beneden dien rang onder welke 28 inlandsche c FEViLLETOX 1 8 Ik bernam WiiHam Dana met meer trots dan waarmede ooit een Dane gesproken liad Gg scheeot daar straks te gslooren dat ik een maa van laog en aanzien ban Ik verzeker u dat ik do verpllohtingen die mgn stund in do raaatschappij mg oplegt niot vergeet en dat ik mijn naam niet ligt lal ontreeren Wilt gy my zeggen waarom gy rag uw vertroawen niet wilt soheDkenP Daar heb ik niets op tegen Het ia omdat Ik niet voor da waarheid kan uitkomen zonder andereu te verraden Juist gQ bedoelt zondur de jongen Lester te verraden mijnheer Dane Maar ik beloof u tie Btipate geheimhouding Gij kunt aaij gerust allee toevertrouwen zonder dnt gij in het minst behoeft te vreezen dat g hem zult beuadeelen Ik beo niet te vergeefs in Daresheld geweest ik weet welke praatjes er ia omloop zijn mijne betrekking brengt meda dat ik my met dergelyka zaken moet inlaten en ik we t byna e en eel van dien ongelukkigen man als gij Ik veronderstel dat hg da belbatnel van het komplot van den vongen nacht was Maar ik herken dat het mij verwondert dat hg zich zoo ceer heeft kunnen vergeten om het zilver van Bgoen De miniater van biunenlandache zaken beeft nader door tnaachenkomst van gedeputeerde staten der provinciën aan de gemeentebentoren veriocht voor ditmaal ten behoeve van het regeeringsveralag over den toestand van het lager onderwijl over 1895 ook te willen opgefeo a welke openbare onderwyzers in iederegemeente andere ambten of bedieningen ver vullen en b welke ambten vij bekleeden Het gevenvan onderwya by de ryksnormaallesseu blyftbuiten aanmerking Ëen beer uit Atfen wa zoo bereidwillig voor een schipper borg te blyveo voor f 225 Op zekeren dag ontving hy een brief met het treurige bericht dat de schipper rgn schuit kwyt WAR Kr had eeo aanvaring plaats gehad met een onbekende raderboot en met groote moeit badden de chippers er nog bet laven afgebracht Alle was weg Geld was weg goed waa weg alles alles was weg Genoemde borg had medelyden met de arme kerels en betaalde eu de schippers ha lden braaf ücbik over s mans lichtgeloovigbeid Edoch t hadden te vropg pret gemaakt want de JDstitie kwam er achter en de schippers L K en A v D baddeu zich thans voorde llaagsche rechtbank te vfrautwoordcu wegens oplichting Eisch voor ieder 9 maanden gevaogeairatraf De Gids van Juü bevat o a een fraai in memoriam door prof A G van Hamel gewyd aan zyn voormaligen ambtgenoot wyl o Allard Pierson Men sohryft uit Oosterwoid Van de schansen en alerklen in de 16e en 17e eeuw aangelegd tegen de herbaalde aanvallen van de vyanden is in den snid oostboel van Friesland weinig meer overgebleven Een daarvan ondtyda een der grootste schansen is nog byna ougeaohonden te zien Eenige beminnaars van oudheden hebben deze bezichtigd Het volgends is eene bevinding van ona persoonlijk bezoek Midden in eeoe groote beidfvfakte waar de herder zyne schnpen laat grazen op een uithoek in bet noord weiten van Drenthe by het dorpje Een das aan de Drenthscha Groningscbeen Frieaobegrenzen verheft zich de schans genaamd Zwartedyk Van de noord en oustzyde levert zy een forsch en duidelyk gezicht op Aan den noord oost en zuidkant is de schans byna nog ongeschonden en i de omgrachting nog volkomen zichtbaar De wastzyde is minder volledig vader ie atelan William Dane begreep dnt hy wgs zou doon alles ain dezen man van ondervinding te bekennen Eb hy deed bet Hg verklaarde dat de arma verfingelgkte Wilfred Lester die over het algemeen harder beoordeeld werd dan hij verdiende niot bad ingebroken om he zlver te stelen maar alleen om het bewijsstuk van zijn rechtmatig erfdeel te bemachtigen bij voegde er bij dat de reden dai zij allen betrapt werden was dat Wilfred zicb tegen het atelen van het zilver verzet bad en sea pistool had afgeschoten Squire Lester dient dit alles te weten merkte da heer Blair aan Hij raoft de zaak ter wille vanzijn zoon met vervolgen Ik vrees dat het schuldige gedrag van zynzoon Squire Lester zou aanmoedigen om de zaak das te eer ta vervolgen was het antwoord Uy isvreotelijk verbitterd tegen zijn zoon Keen ik verkies bier te blyven liever dan Wilfred Lester teverraden Hg heeft vc n vader en mij het leven gored Qy Bohijnt u niet hyzonder over uwe gevangsDHchap Ie verontrusten merkte de heer Biair aan terwijl hij hem iu het kalme minzame gelaat staarde AIb men ean gerust geweten heeft is men meestal kalm ondor atle mogetyke omstandigheden Wat de beschuldiging tegen rag aangaat behoef iku slechts naar Zeemanarust te verwyzeu en u te zeggen dat zich daar de echte Lorp Dane bevindt die te huis is gekomen om üjja rechtmatig erfdeelte aanvaarden en dat ik zgn zoon ben Als men dat ta Paneaheld wist zou het praatje weldra uitgobloed hebhen mear De wallen hebben eene hoogte van pl m 10 a 12 meter De zgdeo ieder een lengte f fan 140 ik 150 paa g hl den omtrek zyn veel kogels van verschillende grootte gevonden men vertoonde ons latüf die een middellyu had van pi ra 8 cen Itimeter Ouden van agen weten by overflavering mede te deelen dat in genoemde scbans een hniaje had gestaan doch men weet geen J dere byzonderheden omtrent deze sterkte te l ftirmelden De schans werd in 1593 onder het bestuur pan Willem Lodewyk graaf van Nasiau stad h uder van Friesland aangelegd Üerbaaldfllyk werd de schans door Spaenscbe troepen aangevallen ïn 1673 toen de Friezen vele iuvallao te varduren hadden en men vele schansen verbasterde of nieuwe opwierp werd de eenigszïns Itrervailen schans Zwartedyk hersteld en in Bt at van enweer gebracht ter afwending der vyandeiyke aanvallen van deu bisschop van Munster Hoe de scholen ten plaftelande uitstekende bureaux zgn om te adverteeren schetst een fidorptonderwijzeri in de Arnh Ot a Onder meer sohryft h y Iemand verloor een stok met zilveren knop Hij adverteerde liet het s Zondags aflezen aas hei mocht met baten Hy was an bont 4ÉSS D Toa ean tot b op ean den inval krygt de hulp van een paar schoolhoofden iu te roepen eo ziet binnen drie dagen bracht een jongen uit eene naburige gemeente den dierbaren stok erog Een beer had by een val van zyn paard in het dorp L zyn gouden bril verloren Hy bemerkte dit eerst toen hy thiris kwam ta G By wendde zich dadelyk tot bet schoolhoofd te L eo ziet de bril kwam terug Ziet men buiten door t ontrouw sohcolbezoek in ons vrye vaderland al weinig resultaten van het onderwys bonnen de bekwaamste onderwyzers zich in deze moetelyk verdiaostelyk maken schatten onstoffelyk wel te verstaan kunnen ze zicb vergaderen in hulpvaardigheid De boer heeft een koe geslacht ze wordt morgeu om zoo en 100 laat nitgepoud mei been voor 15 ct zonder voor 20 ct tpond t Schipper E ia met kolen aaiigekomeo lost morgen voor 14 stuivers afhalen 15 thnis c De goochelaar g eft Donderdagavond een voorstelling bij Ë te rang 25 ct 2e enz kinderen half geld vRynder al morgen de zwarte bessen ontvangen tegen 6 ct c Boer van Wyhe heeft drie losse arbeiders noodig zonder den kost c Overmorgen om 6 nur veevergadering veeleden van het veefonds Ik denk dat ik mij met aan die praatje hoef te storen ten minste niet ten uwe opzichte en in zoo verre het uwe gavaDgansohap geldt hernam de heer Blair Og koot mat my mede gaan Hij volgde hem in de voorkamer waar Bent zal te sohryven Deze laatste stond haastig op toen hg zgn gevangene zag bioneakomen Hg had heimolglc eene gfoote voorliefde voor den jongen Lydney maar dat ging niet zoo ver dat hy hem openlgk zou begunstigen nu by in hechtenis was genomen Ik ben zoo vrij uwe gevangene ta ontalaan Bent merkte de heer Blair bedaard aan Doze hoer heett my bewezen dat hjj onschuldig is en hy verdient vrij gesteld te wordtri Wie geeft u daar het recht toaP vroeg Bent na eene pauze waarin de grootste verbazing op zyn gelaat te lezen stond Qy staat onder myue orders on zijt verplichtmy te gehoorzamen was het bestisseBd antwoord Uaar hoo zal tk mg tegenover lord Dane en Squire Lester verantwoorden vroeg de ongelukkige oommiuaris die zich ten hoogste verongelijkt gevoelde 7j nullen mg ter dood toe vervolgen Verwijs hen uaar my zeide de heer Blair Gy zyt vrij mynheer Dit zeggende hield hij dedeur open on boog voor den gevangene dien hyvoor zioh uit liet gaan Het ontging den kommissaris niet dat Üe buiging zeer onderdanig was Al had hg tien oogao ot zyne baioblkking gehad nog zou hy zyne verbazing niet utt hebben kunnen drukken De heer Lydney keerde zich om en zag hem lachend aan Maak u met ongorust Beat Er zal een tyd komen dat gg zult inzien dat alles in orde is Wat uen kostelyk en goedkoop adverUotiebnreau de meester doet dat voor de eer I h Ken een school waar tot 1892 de brievengftardor om 10 uur de schoot instormdey kranten brieven en soms geld uitdeelde onder de fcboolkindaren en dan matig naar zyn moeder de vrouwe ging Niet waar we gaan vooruit wat al gemakken verschaft toob onze 19e aenw boven de 18e en dal nog wel door die volksschoUn die t attyd gedaan hebben Uit goede bron verneemt bet Utr Dagbl t dat mr Tak vaa Poortvljal oud minïster die lydt aan eene keelaandoening beterende is Eerst vertoefde hy te Baden Baden waar hy eene kuur onderging sedert 4 weken hondt by verblyf te Lausanne aan het meer van Geneve Zyne geneesbeeren hebben geronde hoop op geheel herstel en met hunne toestemming zal mr T v P in desa maand naar MiddBlburg vertrekken om daar voorloopigop zyn buiten ta blyven wonen la bet weder echter in ona land te guar dan zal mr T v P op advies xyner geueesheercD nog eeo tydlang in het zeiden verblyvan De schutter Th v d S t sHertogen boacb die door het gefingeerd overbreogao vaa zyn domicilie naar ene gemeente waar de fobuttery rustend is lioh aan de achntteryoefeniogen tracht te onttrekken ii Dinsdag door den schuttsrsraad veroordeeld tot 4 galdboeten ieder van f 6 25 en in de kosten ten bedrage van f 3 Men meldt uit Haarlem Het nationaal zendingsfeest op bet buitenverblyf Waterland vno jhr mr J W G Borael ran Hogalanden te Velzen had hoewel bet weder in den vroegen ochtend niet bepaald medewerkte een groot aantal bsioekera getrokken die per spoor per boot en thana ook in grooteu getale per tram werden aangavoard Allen verlustigden zich lu den aanblik dien het achoooe buiten oplevert eo roemden zeer de vrygevigheid van den gastheer die volkomen vrybeid van beneging had toegestaan Van andere zeudingsfeesteo onderiobeidde zich dat van vandaag niet Dezelfde bekende tafr reeltjes waren te aanscboawen dezelfde vroolykheid en opgewektheid vielen waar te oemeo ook als er zoo nu en dao een buitje tot schnileo dwong Verschillende zangvereeoigingeu lieteo zich van tyd tot tyd hooren en brachten veel by tot het welslagen van btt feeit Het nieuws dat de hear Lydney in hechtenis was genomen had zioh als een loopend vuurtje door bert Danasheld verspreid Hat baarde dos niet weinig opzien toun men hem vry mot den bankier van lord Dane voorby zag gaan en men geloofde atgemeon dat de ryke financier borg voor bem was gebleven Toen zij het stadje door gingen volgdeo ben verscheidene meDschen m er was zeifa iemand zoo beleefd om het nieuws aan den heer Lester over te brengen Toen de heer Blair er zgn medgezol dicht by Zeemsnsruit warea kwam juist Lord Dane midden op den weg aan zwaayan Goeae pen ia in staat om zgne verbaicing te schetsen toen hg zag dat Lydney vrg was Hy had een volte minuut noodig om zirh te overtuigen dat hy zich niet vergiste Toen wenkte bij don hoer Blair dien hy ook zeer verwonderd aanzag Lord Dane was knorrig gestemd het hinderde hem dat de komst van den poHtieagent te nanesheld vruchteloos was geweest het afscheid tussohei hem en dien heer was ook lang niet zoo vriendscbappelgk gewaest als hunne eerste ontmoeting Wat hoeft dit te beduiden P vroeg hg op trotschen toon Wie heeft dien korel los gelaten f De hear Blair naderde zijn lordschap Lydnay raakte iu het voorbygaan even aan zijn hoed en lord Dans nau die beleefdheid voor spot op Men heeft mij omstandigheden geopenbaard waaruit bly kt dat de heer Lydney onschuldig is Hat was daarom myn plicht hem in vrjjheid ta tallen