Goudsche Courant, zaterdag 4 juli 1896

1 Zaterdag 4 Juli J890 ISo T008 35ste Jaargang GOUMHE mum NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEK ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd OPEHBARE VERKOOPING te GOUDA tpen orerataaQ ran den NoUrïs G C FOHTÜUN DROOöLEEVER op WOENSDAG 29 JULI 1896 des morgeua te elf uren in het Koffiehuis HAUM0MEt aan de Markt van Ëene guoatig gelegeu enkele jaren geleden gebouwde BOUWMAKSWOHINe met SCHUUK HOOIBERG ERVEN BOOMGAARD WATER en eenige perceelen staande ea liggende aan den Openbareu Rjjw g naast de B K Kerk en aan den Kerk w te Reeuwijk te zAïneu groot 11 Hectaren 48 Aren GU Cenliaren En zulks in 3 perceelen De perceelen zjjn onder behoorlijke borgtocht verhuurd tot 1 Mei 1902 aan Jom Vbbhia voor 1060 per jaar Zfl zyn drie dagen véór den verkoop te bezichtigen Nadere inlichtingen geven Notaris W I H VERHEGGEN te Breda en voornoeÊude Notaris FORTUMN DROOGLEEVER te liouda M9¥l PDIKE ODDE t SCHIËDAMMEH GENEVER Merkt NiailTGAF Verlcrygbnar bij M PEETER8 Jz N B A U bewijs wn Bolitbtjid iscaohet eu kurk steods oorC Hl EDAM zien van den nfiam der Firma P HOPPE Het Wissel en EtTectenkantoor BAEENDS C 187 WARMOESSTRAAT bö den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeellgste eondltiëii WtF Uitgave van het Maandblad t ORTUNA f por jaar ranco per post proefnommers kosteloos FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ tSN Chemische Wasscheiij VA II pPE iii iMi iv 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door L üil den Koning der Belgen ïloofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor het atoouieu en verven vanalle Heerenen name8garderoben a BCok alleKindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van ptucbe mautels veeren bont enz Oordgaen taielkleeden ent worden naar de aieuwBte eu laatste methode geverfd Alle deren hetzij geatoomd oi geverfd worden onechadeljjk voor de gezondheid eu rolgeoa staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyu de prijzen 250 gedaald Gdiulii Piiik riifj lïlt l MVïl Zoo Te atoomen goederen als nieuw afteverbaar in 3 dagen te verven goedereu in een week Cnrciis letter J t rl e eu Orae Oefeulngen BIJEENKOMST op a Vi ijdapaxmd te 8 uur IM HET jyiiiiiii slieklokaiil S iieriiigslritHt H J STEENBERGEN Alterwege bekroond metËereDiploma s Gouden fn iCiiivereu Medailles benevens Eere Dïploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s HygienicExposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Drüiveo llorsl llottig Exlrad MELIANTHE UIT DS Machinale Fabriek DË HONIGBLOËM VAN II van Schalk Co gevestigd te Oravenhage Genu middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSnEBROBPMLIJK het boste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIUDMZÏJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadeljjk na het gebrnik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen ziJD de overtaiging dat hare uitnemende ePj genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in fittcona van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiks aanwyzing voorzien van ons Han dolsmerk gedeponeerd a d Itechtbauk Ie s Oravenhage aiF Verkrijgbaar bj F H A WOLKK Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te nouda A BÜUMAN Moordredit J 0 RATELAND Boa cop PAjRXja B V WIJK Oudeaa r DE ORAWBS MMOA BIirS DV FriiiteDips T B PARIJ B Zenden gratis mfranco Ie generale geïllustreerde oaUlogus in de liolliindsche en fransohe telen bevattenje Je nieuwste modes Toor het Zomerselioen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan M JULES JtLÜZOT V PARIS De stalen der nieuwste modestoïen in voorraad bljfciPHntemp wordeneveneons kosteloos toegezonden doch men geliev JuiJolgk de verlangde soorten op te geven en ongeveer do prezen te bepalen VeriendingennaaraUe L nden dcrWoreld De caUlogus bevat de Voorwaardon der verzendingen voor Franco Vra ht en Korn lon 1 CorreaponJentle In alle tnlen ASSUrctntie Maatschappij tegen Br ndscbadc 011 NEDERLANDEN v n i845 7iiit lieii Anisli i dani Sopliiuploin Kotterdani Zuiilijluok 50 s GraveilhaKe NoMalmat io Ufflla Priusürikadd AlklIJBai I uogeslraut roiiilkaiiltaal s üoo ooo Rrserves l 200 ioo Iletaalde Brandschaden u 6on ooo B s IbUHUnil vunksit tliui i iiiii iHllK ADi Effecfeii in llraudkast zoflwel als iRboedrls WiukelKuederen enz Sto om Too O td iean st üESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAOELI IKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer teu seifefl en de namiddags ongeveer ten vier uuA Met dezen goederendienst bestaat ook eeue zeer i oedkoope reisgeleffeitheitl voor Pansai ierii flaar UT RËCHT en tusschengelegeu plaatsen De Agcnl II J MOEitBICBK Kathreiiier s Rneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoegsel X et roorai op de ECHT Jiajuiteelcenin f met rooda letters Oberlahnstein ammUKDCHVICTOK ABIiON OBCHlAmStmè Owal t rkrij8bM Maaischavpii tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Kotterdam Zuidblaak S AMERSFOORT AMERSPOOHTSCHE MACHINALE Sloom ilrood en Beschuilfabriek stoom Automatische ffalsen Meelfabriek Prima Wittebrood ia een puik soort wittebrood vsn e beste ingrediënten gefii I liiiceerd 3 hier dnor overllaerlijk vim smaak on zeer soedkoop VOrkrijgbaftr IQ panvorm gemerkt met twee keepen in eJk einde van den rug n I stuks van 5 Ot 7 Ct 10 Ot Fijn PaaSohkrontenbrOOd wordt van de lijnate zuidvruoliten beste natunrboter eieren ouz vervnarili ïd is bitrduor een bniteugetvoou heerlijk obak hetwelk uiet ilroog wordt en voor de ü voortrellelgke kwaliteit zoor goedkoop verkrijgbaar Is in I busvorm i tuks au 20 ct 30 ct 40 ot 60 ct 80 ct en als Fijne Krentenbroodjes van 2 ot Zoet Roggebrood wordt vau do amakotijkste eoortou rogge en bosto zwarte 1 tafelsiroop ifefahrieeerd is hierdoor bijzonder heerlijk van smaak eo verkrijgbaar in gegarandeerd gewicht van 1 Kg 10 cent Ordinaire Tarwebloem wordt ook van do beste soorten tarwe gemalen mnar i een minder fijne en olanko aortoeritig dan Prima Tarwtliloem wordt speciaal aanbevolen als uitstekend geschikt voor behangersmcel om mot water gokookt plnkatijfsel van 1 10 raalon en is verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 5 ot Onze dépöttiouders mogen niet duurder verkoopeu en verandeI ringen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü oaze dépót i houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MBURSINQ Te OOUOA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij wonlnghuur matig vast loon plus flinke provisie eu franco vraohten dor voile en ledige kisten Der ijTOBttt Erfoliff urtten Fafeut H StoUen errungan hat AnlMSi të icNgdsntn trerthlouen Tiactiafimungen i Udn kaufe ddhtf uniere stefii svfuirfe7t H StoUmi nur von un dlmit otfar in Klofian Eiunhtfidlun tn tl dênen uinêr Pfêtit fwlt Mtmatthêiulf M lAltttftM = Z PreUH0t n mul Zeugniêae érttü imd NoM Warnung Aehuumaitka € 1 Patent H Stollen BINNENLAND GOUDA 3 jqiï ma Gisterenavond werd aan dao heer P van Dam Beg aotmajoor dia gedurende 55 jaar bü de achuttery alhier werkzaam ia io verschilleDde betrekkingen eene aangeuame verra fiing bereid T D 8 uur wa de ichuttersraad iti ArtiLegi vergaderd waarby de adjudant beneveni alle sergeantmajoors sergeants en korporaals tegenwoordig waren De waarnemende kommandaot ds kapt A van Reedt Dortland opende deze zitting waarby hy bet woord richtte tot deo jubi arin daar het hem een behoefte wns op dezen dag hem geluk te wenschen mot bet zeldzame feest en bem tevens balde te brengen voor al betgeea by gedurende dien tyd voordesobutterjj bad gedaan daar by zyue betrakking dia niet gesalarieerd ir op zulk een uitmuoteude wyEe had waargenomen Ik weoscb ii toe dat het n gegeven moge zyn nog laitg nwe betrekking waar te nemen tot voldoening van u xelveo en van ons en dat het soovenir hetwelk hb Officieren eu da Schut t rsraa i u by deze aanbieden a moge orertuigen dat wy u als vriend beschouwen en daarom drok ik n da band Elet sottvenir werd door den kapt Movi ii in gepaste bewoordingen aan den jubilaris uitgereikt en bestond ait een good remontoir mat de navolgende toscriptte Hulde aan P van DAM Scbntterij 1841 1896 Daarop nam de heer A an Veen lid van den schuttersraad bet woord die bem eveneens gftuk wensobte met dit zeldzame feest en hem dank zf ide voor de humaniteit aan da leden van den schattersraad bewezen bem een goede gezondheid toewenschends op zynen verderen lerensioop De sergeant majoor P van Dam dankte in korte woorden den scbntterira en bh Officieren voor da tot hem gerichte woorden en het aangename souvenir Tydena deze zitting kwam een telegram in vsn den beer Aoditsur Militair die op reii zgnde tevens dan STg maj van Dam gelok wenscbta met dit jubüé Nadat deze sitting gesloten was kwam bet Muziekkorps der Scbuttery voor het gebouw Arti Legi en voorafgegaan door bet korps ging men naar bet lokaal van den heer Hardijzer waar bem opnieaw een aangename verrassing ward bereid FEVILLETOM i i Wftt bedoelt g hernam lord Usue Welke umBtaiidigbedetiP Ik Leg a de iraarheid de beer Lydoey is onschuldig Hebt gy uw verstand verloren riep lord Dsne met deo uowligen nadruk op ieder woord uit Die man onwhuldig Wel zijne sah uld is kUsrblükel k bewezen Weet gg wel dat gy ons allen tart door deze daad zoowel mij als den heer Ijoster da politie hier wat zeg ik dat gij de wet zelfs in hetaangezicht slaat Het doet mj leed dut ik zoo moet handelen als de omstandigheden waarvan ik spreek slgemern bekend zullen z jn Omslandlghoden die aan bet licht zullen komen I viel hem lord Dane die te boos was om hem langer aan te hooren in de rede Welke omstandigheden kunnen verkrachting van da wet verontschuldigen een schuldige in vrijheid stellen P Hoe darfde Bent het toelaten P Bent moest wel toegeven reide de heer Blair Als ik beveel moet bij gehoorzamen Het zal blyken of hy al dan niet moet gehoorcameo antwoordde lord Dane Ik zal hem op straffs van zijne betrekking te vertisESD bevslen Dt adjudant W K 3cnoHng nam daarop het woord waoschte van Dam getuk met dezen dag dankte hem voor de vriendschap die zy steeds van deu jnbilaris badden onder vonden en overbandigde bem een smatkvol en goed gelijkend portret in zjjn uuiforiu Dit portret was genomen van een klein formaat wanrop de heer van Dam met nog twee zyner collega s wss gefoti rafeerd By dit portret was gevoegd een album met de uamen der gevers Op bet titelblad stond 1841 2 Juii 1896 Ter gelegenheid van zyn 55 jarig jnbi é aangeboden door bet kader der dd Schuttery te Goflda aan P van DAM Sergeant Majoor Bode van den Schuttersraad Het portret dat eits kend was geslaagd is vervaardigd door den beer M D WesseTs dia reeds zoo mfnigmaal getoond heeft In hem opgedragen taak mar genoegen van iedereen te kannen volbrengen Qet album was gascbreveo door den fonrier R N van der Pool die beide heeren brengen wy gaarne een woord van hulde voor hetgeen zy gelaierd hebben het wai in een woord prachtig Nog langen tjjd bleef men gezellig byeen den tyd doorbrengende met muziek en voordraohtea H B offioMrea kwamen i w w o byeenkomst waar een gezellige toon heerachte en hiermede werd deze avond besloten die zeker nog lang eane aangename berinnering bij den heer van Dam zal nalaten Naar wy vernemen zal majoor W Palatra leider van het L ger de Heils in België vergezeld ran hei beroemde muziekkorps vnu bet L d H in België Gouda bezoeken op Vrydag 10 Juli e k By aankomst der trein i middags 13 31 zal een feestelyke ontvangst door bet korps plaats hebben aan het station waarna een marsch onder bet spelen van Uadereo door bet muziekkorps zal gehouden worden naar het lokaal Groote byeenkomstea worden dien dag gebondeo s middags ó uur en halfzeven op liet terrein van den heer v d Staal einde Beerekade en s avonds 8 uur in de zaal Oranje en Nederlandc op de Turfmarkt Onder dagteekening van gisteren MÏnt de Indische orrespondenE vau het Baadelsblad Bij de inneming van Anak Qaloeng zyn aan de zijde van deo vyando a gesneuveld Toekoe Mahmoed jongere broeder van Toekoe Hassin l oekua Nja Amio zoon van bet vroegere hoofd dien deugniet op ataaaden voet weder vast te setteu Vergun mij u met den uoodigen eerbied voor uw lordsohap te zeggen dat het u niet baten zal Z oojang ik hier ben staat Bent onder mij enia hy verplicht my te gehoorzamen Lord Dane zag dat hy overal tegenstand ontmoette Men had hem sedert hy lord Dane wss nooit zoo durver trotseeren Hü was lotterlyk ten einde raad Waarom zgt gy te Danesbeld gebleven F vroeg hy Gï verlirt mijn huis een uur geleden om naarden trein te gaan Dat is waar Maar toen ik op weg naar het tation wa ontmoette ik den advokaat Apperly die mij zekere zaak toevertrouwde en rayna diensten iiiriep Geloof my lord Dane ik heb dezen jongenman niet in vryheid gesteld om u te tarten waarom zou ik dat doen f maar omdat ik veraomen heb dat hy v lach beschuldigd i wij zouden in ongelegenheid zy n gtkomen als by langer gevangen was gebleven Maar ik moet uw lordsohap goeden avond wensohen want ik heb dringendezaken te verrichten Hy nam sija hoed af en rerwgdarde sioh Lord Dane bleef gansch verwezen en hulpeloos staan Men durfde hem des beer en meester va i de plaats trolseeren I Zijn lordschap daoht dat de wereld op baar einde liep Hy begaf zich naar het politie bareau on ontmoette Bent die juist uit wilde gaan De e nige verontschuldiging die de commissaris kon aanvoeren was dat hy nteU had in te brengen zoolang de heer Blair ts Danesbeld was Er zou dienzelfdea dag een groot politiek diner te Danesbeld gegeven wo as een van de leden van jïengkoe di Tiros eu 40 volgelingen van dea W tendeut saItan Uit een op den leo dezer van deo Gour Generaal van Ned ludië by het departement van koloniën ontvangen telegrafisch beiicht blykt dat bg de jongste gevechten in Atjeh gewond zyn de kapitein der infantetie Jbr Q J W C H üraafland en de Ie luitenants der infanterie Ü K Dijkstra C F A Wagener eu K J C Rijnen De Indische correspondent vao het sHandels blad c seint Het lie bataljon liggen op Lombok is naar Praja opgerukt Msu meldt uit Den Flaag De heer Q tot 1 Juli jl pachter der buffetten in het staatuspoorstaticn alhier Woena dag avond te Q uur nit Arnhem terugkeerende ia by ht t verlaten van don trein door eene tot DOg toe onopgehelderde oorzaak van het perron gevallen en op het daarlangs tooponde spoor terechtgekomen juist toen een rangeertreio zich io beweging wilde zetten Hy bleef voor de wielen liggen maar bad door den val het schouderblad gekneusd In yne nabggelegeo woning werd hem heelkundige hulp verleend Te Haarlem sneed zich voor eenige maanden een jongen by bet breken van een glasruit vry ernstig aan den pols Een geneesheer wist de wond te heelen maar zonderling genoeg de hand bleef onbruikbaar en de jongen klaagde steeds over een vreemde pyn in den pols Ten laatste besloot de geneesheer de hulp io te roepen van dr Valkema Blanw om den pols door middel van Röntgenstralen te pbotographeeren Ëa afgaand op de photographic welke een zwarte streep in den poli vertoonde werd by eene operatie op die pisk een stok glas gevonden De band is nu weer goed te gebruiken Waaracbynlyk ter ver wezen lyking van een der ideeën van den heer Hermann vervoer van levende zeeviscb is te IJmuiden aangekomen uit België een groote waggon Daarin bevinden zich eeo zestal yzeren tanks waarin ongeveer 8000 KG levende visob in water vervoerd kan worden dat door een petrdeummotor voortdurend in beweging gehouden wordt Hst zeewster wordt in den waggon gepompt ao behoortyk gpfiltrserd Boven in den wagen zijn tnchtreserroirs om het water voortdnrend met versche lucht te kunnen Termengeo het graafschap was voorzitter lord Dana en Squire Lester waren aan weêrszyden van dezen geplaatst Beide heeren warea in eene misnoegde stemming Het was een feit dat de gevangene Lydney in vryheid was gesteld en do heer Leatarbon zich geen denkbeeld van eene dergelijke handelwyze maken want hij bad oog geena gelagenheid kunnen vinden om Bent te spreken Xerwyl zy rustig aan afel zaten stapte de h er Apperly in all r t naar het kasteel Dane HÜ mUi den baar BrulT aena op gaan zonken en het lot was hem gunstig want de heer Bruff stond toevallig blootshoofd aan de poort een luchtje te ach ppan Goeden avond myiheer ik wist dat gyteruggekomen waart zeide hy op vroolykeo toon want hy was blijde een oude kennis te ontmoeten Ik hoop niet dal gy hier zïjt gekomen om mylordte spreken mynheer Apperly Hy is op het dinar tk kom u eens opzoeken BrufT was het antwoord Ik kom u voor aano wandeling afhalen Voor eene wandaliagP herhaalde Bruff Ja op verzoek van lord Dane Kryguwhoed eo onder weg zal ik u vertellen wat er gaande is Zeg niets aan de dienstboden Bruff kwam mat zgn hoed op buiten en da advocaat sloeg dan weg naar Danesbeld met hem io Ds zwaarlgvigo Bruff had moeite om den advocaat by te houden Mylord is toch niot sïck vroeg hij denkende dat dit het geval zou zyn of wel dat de heer Apperly eene weddingschap had en zich daarom zoo hasstte Waartoe kan hij my aoodig hebhen Hij is zeer ziek antwoordde de boer Apperly ernstig Ik vrees Bruff dat hy nooit meer ge Het Bat Nieuwsbladc meldt Een handelaar tt Batavia ontving op 30 Mei uit Bandong telegrafisch hst verzoek eenige revolvers en patronen te zenden aangezien aldaar een vreeselyke moord voorafgegaan door roof bad plaats gehad Het blad brengt hierby in herinnering dat reeds sedert veraoheideue dagen met betrekking tot Bandong ongunstige berichten de ronde deden zoo zelfs dat oit Soerabaja den 22n aan sDe Locc werd geseind dat er geruchten liepen van een opstootje en versubaidtne inwoners reeds vertrokken zouden ign Dit b richt echter vond geen bevestiging Dit onderstaand telegram door het blad ontvangen blykt thans dat het gebeurde zich bepaalde tot éia enkel gevat van moord Da eigenaar van een earousssl Weston ge beeten werd op gruwelyke wyze vermoord ea beroofd Hg lag alleen te slapen in een bambo zen hut waar de plaatskaartjes verkocht worden uaait het oarousce tegenover de kweekschool voor inlandsobe onderwyzers Hg is door het voorhoofd geschoten Een yzsren koffer is door den moordenaar medegesomen en geopend op het plein Dit moet by helder maantioht gebeurd zyu Men lehat dat er f500 gerooii is Een later bericht meldt dat de coordenaars zyn gevat het zyn de Earopaaan de Vink eu een inlander ooggetnige was van Jen i o keeltaeoiam aan het licht gebracht Weston is in zyn slaap door den ruim 16 jarigen Jan de Vink werkzaam op bet atelier der Staats poorwegeu met een revolvec door bet hoefd geschoten De wonden op hst hoofd en in den bals werden bem toegebracht door den inlander Masbardl met een slagwapen van De Vink De inlander Reboe een vroegere bediende van deu vermoorde stond tydena den moord buiten en beeft met de anderen de koffer opengebroken Hg beeft een volledige bekentenis afgel d In bet Buioerveld Dr is een steeaenbamer gevonden waarin en cïlindervormig gat van twee oenlimetar middellyu Da breedte van den hamer is 4 cM en de lengte van daar tot den scherpen kant is 5 cM Alleen het gedeelte dat voor bewerking gediend heeft is aanwezig Het boveneind is by net eitindarvorming gat afgebroken en verloren gegaan Het aanwezige is echter wegens zyn gladheid en fraaie bewerking zeer merkwaardig nezen zal Bruff bl ef verschrikt stil staan eensklaps scheen hrm een lioht op te gaan Zeg my om s hemels wil het ergste mgnbeer Apperly I Hy is toch ni t dood F Neen neen neen kom maar mede ky ïs zoo teveod als gij of ik Wel hy h eft u laten roepen Bruff er is gaan tyd te verliezen Ik heb u gatagd dat hg ziek niet dat hy dood ia Ik daoht aan glatareB avond en kreeg toen in eens den aogst dat hg dood was hernam Bruff terwiil hij zoo snel mogelijk voortliep Mylord waseen ftchtje op da hoogte gaao scheppen bet was oen naeriijke manuschyn en toen bij terug kwam zag ik hem ir het voorl ygaan aan MijnhearApperly als gg ooit een geest hebt gezien zoudtgÜ er hem voor gehouden hebben I Hij zag er uitals een doode aen doode en zoo ontsteld dat ik hem niet durjye aanspraken Uy zag er uit alsof hy San geest had gezien vulde de advokoat aan Ken geest I hernam Bruff verachtolyk Ik wilde zeggen alsof hom eene doodelijke kwaal was overvallen Het is hsm wellicht baden avond weder overkomem God geva dat hy het te boven kont 1 Ik daebt dat gy niet byzonder san syn lord schag gehecht waart Ik ben niet zoozeer aan hem gehecht als aande vorige lords zeide Bruff eeuigszins ontroerd vooral niat zoo als aan den ouden lord en dan beei Harry Ik had het nooit byzonder op den hefr Herbert Dane begrepen Maar de andaren z n dood on by is uu Lord Dana Hy is een goede maaster 0ordt renolffd