Goudsche Courant, zaterdag 4 juli 1896

Directe SpoorwegverWDdlngen met GOUDA Zomerdleiist l896 AaogevangeD l Mei W vao Greenwlcb 7 68 7 6 8 6 8 18 8 88 6 81 18 86 48 88 18 8 18 46 18 68 1 44 4 8 4 16 llOTTIRDl M OOIJDA 11 60 18 87 18 08 18 47 HAAS eouoi iHig 6 17 80 7 48 8 60 l 4 10 11 11 8 18 881 36 8 44 S 40 4 04 4 38 17 0 187 18 7 8 IS 8 Voorb 67 10 17 1 41 4 88 6 18 84 Z Z IW6 11 10 88 1 6 4 8 0 80 9 48 Z r k 6 S8 10 48 8 6 04 6 89 9 6 Sniida 6 38 7 60 8 13 8 16 47 10 1610 6418 0618 68 8 17 3 14 4 08 4 886 16 6 47 6 607 488 8810 1010 88 Stopt te BUiiwük Kraitweg ea Kootdorp Laidaokendam an Hakandorp II T K I C H T S O U D A 10 10 88 11 88 18 0 8 08 3 8 4 4 6 86 10 88 U 6 4 16 6 63 10 81 4 84 M 44 11 10 18 11 1 88 8 46 4 37 17 7 0 AHSTÏBDA M a O O D A 7 16 10 48 8 84 8 68 4 46 0 18 7 41 46 8 1 10 10 l ll 8 48 8 66 6 I M U ll 10 80 dat van en dergelyka goad aaneengeiloten kleine groep zooals die der Kuyperisnen byv meer kracht zal uitgaan Moge de echtheid van t restart van het gebeente van prins Frederik aan twyfel ooderhevig zya dia van het gedeukteeken van Caiiova ii boven twyfel verheven In brieven van dien grnoteu kunstenaar beeft men gevonden dat hy op 1 Mei 1806 toen hy zich ta Rome oplii ld eeu pchryveu van baron Van R ede uit Barlyn ontving met versoek een graftombe te vervaardigen voor prins Frederik die te Padua waa overleden Canova antwoordde dat de hoogst aangename herinnering die hy had van den prins en nog meer het voornemen om bet gedenkteeken te Padnn te plaataen aan welke stad hy zich bij uitnem ndbeid gebonden achtte hem had doen besluiten het uit te voeren ofschoon fay tal van andere werken had moeten afwyzen Hy voegde er een opgaai by van de afmetingen op de wyte van zoovele beroemde oude grafmonummteu c Uy weosehte de liefde en teederbeid der ouders voor ta stelteu door bet beeld van een bedroefde en weenende vrouw leunende op een aai waartegen een geninaie ia aangebrachtHet monnmeat zou in fraai Carrarisch marmSf worden uitgevoerd voor de som van ongevfef 4000 gulden In t eind van 1807 bad Canova nog geen antwoord terng O itvangen en schreef daarom DOgmaala aan baron Van Reede o a Ik ben niettemin voortgegaan met den arbeid en byua gereed Mocbt soma de beatelting nibt kunnen doorgaan wegens redeseo waarnaar ik nift vraag dan zal ik haar beschrnwen ala niet gedaan en bet monument voor my houden zooder den minsten schyn vao ook maar de kleinste gevoeligheid c In Janoari 1808 kwam echter esn brief van den priuN van Oranje dia door zyn adjudant Fagel liet scbryven dat hy en zyn familie geuofgen nemen uaet de voltooiing van ean gedenkteeken waarvan de teekeoiug algemeen herft berallen en onder nwe leiding uitgevoerd niet anders dan uitstekend kan slagen c Hy was bereid den prys van 4000 gulden te betalen maar iBt siob tot zyn leedwezen v r plicht de betaling aao te bieden in termynen die naar behooreo zullen worden bepaald Fagel voegile erby dat de brief aan Van Reede niet was aangekomen anders ware stellig ge antwoord daar men niet zou hebbeo getondigd tegen den eerbied versobnidigd aan zulk een brtroemd persoon Een balf jaar daarna onderteekende Caoova een kwitantie houdende dut bü van deu prins tan vraujo öU tiomimscae wjuai nan fe vangen in afrakeoiog op de 2420 scudi bedongen voor de graftombe met de verplichting door bem aanvaard om voor dia som tevens de ko ten te dragen van de kist het vervoer en bet plaateen te Padua op de daarvoor bestemde plek Uit een nota vaa Fagel gedagteakand Berlyn 7 Januari 1812 blijkt dat bet nog verschuldigde bedrag ou worden uitbattuld in vyf termynen tnsschen Poscbeu 1812 en 1813 Onder dea tilal Ean erof blikc beeft mr H GoamftD Borgesioi in de iVrageQ desTgdic van 1 JqU de geacbiedeois van de tolstandkoming der door de Tweede Kanifr aangenomen kieswet critiscb beacbreven Zgne eindcoDclasie ie De conarrvatieven hebben gemeead dat tg door de e beuepen en knutaelacbtige regeling van het Uatige kie reohtTraagstok Toorgoed kondao Ikomen de oit komst cal waarscbynlijk leeren dat zij zich daeriyk hebben rergist c De bezwaren tegen het nieuwe kieirecht die de heer Go n aD Borgesiua in zyn stok ootwikkelt zgn de bekende de gebeela aameokoppaliug van het kiesrecht aan een aanslag ia en belasting ia oatuorlyk een fout de heer Borgesius m eDt itAiê dat kat ar veel van heeft nlaof men mat de Kamer een loopje heaft willen nemen door h i de bebaadeling van de wet op het personeel la zeggen dat er taaschen kiesrecht en personeel geen verband ward gelegd ec later de grens voor de kieabevoegdheid is iDdiract reeds door bet personeel bepaald de orerige manieren waarop raeo het Itiesrecht dealaobttg kan worden beteekeuen nieta of heel weinig en met verlaging rau d u izrond baluiingcenans □ TarbiodiBg ran de kie be oegdbeid aao eiken aanaiag in bet peraooeel zon men ongeveer helzelfde hebben bereikt wat de uitbreiding aangaat Het kiezeracorps dat door deze wet zal worden in het leven geroepen acht de heer Borgesiua din ook niet groot r dan hoogstens 500 000 het cyter door den b er Gerritsen gevoodett Kn behalve dat bat z i bekrompen is heelt mr Borgesius op bet kiesrecht nog aan ta merken dut het niat beantwoordt aan deze vier eiscbeo Ie dat de administratie op de al of nieU toekenning der kiesbevoegdbeid zoo weinig mogt Iyk invloed kan oeteoen 2e dat ondergeschiktheid in bet muatachappeiyk leven aicb niet aal doen gevoelen waar bet de vraag geldt of iemand al of niet tot de stembus zat orden toegelaten 3e dat bij ds toekenning van bet kiesrecbi althans zooveel mugeiyk rechtvaardigheid woide betracht en ai het mogelyke worde gedaan om groepen van borttem van ongeveer deuielfden vnlatand en dt zeUde geschiktheid gehjkeiyk toe te laten of uit te sluiten 4e dat de mogelgkheid tot kanstmatige ontkiesering en kunstmatige kiezersteelt tot de kleinst mogeiyke proportiën worde teroggebracht 1 Augustus a s lyn aan de NederOliefabriek te Delft 41 werklieden Zy die konden btyven alsook de directie eu bet verdere kantoorperaoneel zullen zich eene korting op bat tractement moeten getroosten Naar gelang der bckleede betrekkingen bedraagt dese korting 15 10 au 5 pet van bet tractement Tegen Undsche ontslagen Na de verklaring van den beer Pyttersen waarop dit artikel van dan heer Borgesius nataariyk evenwel nog gfen antwoord kan zyo is intosschen nogal belangryk wat de jrbriirex mededeaH over het uiteenvalUo aa grqep der vooruitstrevende liberalen een naam dien de beer Borgesius ongeschikt acht voor da club waarvan by voorzitter geweest is Want de club ia alleen een kiesrecbtclub geweest Ëen vereeoigins van politiek galykgezinden o a op sociaal gebied was zy niet zy waa een club van ledeo dia meenden dat men moant trachten de heginaelen van bet kiesrecbtontwerpTak zooveel niogelyk io eea wet belichaamd te krygen c De fenstemmigheid onder de leden liet byv reeds te wenfoheo by de behandeling van het personeel sVoornitatraveudc op ander dan kieareobtge bied behoefden de leden dezer dub niet te In de anti rev Nederlander leest men Over de quaestie der ouderlyke macht is reeds veel gezegd en geachreven maar er kan niet genoeg op gewezen worden dat eene regeling Tan bet reokt der oudera op de kinderen in sommige gevallen hoogst ooodig ia Daarom zy hier een sprekend feit vermeld dat genomen is uit een verspreid geschrift van moj Maclaine Pont te Zelten rn dat een treurig mssmtmm Maar ook ten opzichte van het kiesreobtvraagstuk bleek de club niet eeosdenkfod te zyn De amendementen der club werden vooraf in aeo paityvergadering besprokan en door de overgroote maardarheid goedgekeurd Maar in da Kamer werden de voornaamste amenderaeut D openlijk veroordeeld door e o betrekkelijk groote minderheid van eigen clubgaoooten en Boo sloeg de club feiteiyk niteeo voordat nog ean beslait tot uitbreiding was genomen De olub had baar raisoo d etre verloren 1 84 10 60 10 67 11 4 11 11 U 80 8 6 De beer Borgesiua koestert echter goede verwachting van de nieuwe cUb eventien leden sterk de soveutien voornit8treyeQdeD € die tegen de wet stamden die ook by de beliBodeling van andere vraagatukken wel meer eensgezind rpn blijkei De chrüver meent 10 16 8 40 8 47 8 4 l 1C 7 86 7 86 7 8 7 8 7 46 7 1 10 6 1 86 6 88 18 88 61 11 88 81 10 86 8 10 7 47 8 88 6 67 6 08 6 10 0 14 6 S0 7 load MoordrMht Nieawnlrnk OaveU Battodui 10 1 10 8 10 86 10 48 10 4 60 10 11 7 46 8 07 8 18 ü eODDl DEN Bit e ftoiteiduD OapaUa Kieawerkerk Uootdrwkt Ooud 6 18 6 4 7 14 7 4 8 86 8 64 6411 8 01 10 068 18 10 16 8 88 10 87 Goud 7 80 86 Ul iü 7 48 8 47 I Z w 7 68 8 66 roorb 8 07 06 fHaie 8 18 18 10 7 87 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 11 i t ï 11 11 H M JJ 10 48 ViVo ll 46 18 4e l 1 67 4 7 6 86 6 68 0 88 7 44 8 81 8 66 t 10 8 11 46 SOl DA UTalCRT S 6 8 81 10 17 1 10 10 84 7 18 8 46 0 41 7 8 04 11 07 Uoldl 8 7 6 i O 10 1 Oudaw 6 60 tf N f n lirotrdn6 6 8 18 Utrecht 18 8 88 8 41 4 10 61 10 67 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 11 14 8 87 ll 8 46 8 84 6 17 11 46 1 87 8 08 8 0 6 07 6 86 OOUUA AMSTÏBBA M 8 10 67 H IO 4 11 6 80 7 11 10 17 8 81 8T Qoad lartudui II 6 87 8 14 10 68 1 U licht werpt op toesténden die een gevolg zyn van de tegenwoordig geldende wetsl epaliiigen Een verwairlooad haveloos kind werd op Talitba KOmi opgenomen Zy ia da dochter vau een bekend dronkaard Zij was elf jaar oad en bad nooit iets geleerd door weer en wind werd zy nitgezondetr om te bedelen De man bad in een oogenblik dat er een beter gevoel opkwam in zyn hart er in toegestemd dat zyn dochtertje eeu goede opvoeding zou krygen zonder dat hem dit ieta kostte want anderen betaalden Toor het kind Toen het meisje eeo weinig thuis geraakte PO wat begon te leeren haalde de vader haar terug Hy kon niet buiten haar want sedert zij weg was knn hy niet meer naar de kroeg gaan Zy bedelde zijne jen Tercnnten byean De man kwam er rond voor nit Hij kon basr desnood met de politie weg laten baten £ r in geen wet m ons land dis dit kind beschermt Men liet haar gaan omdat men moest Zy is er no nog slecb er aan toe dan vroeitar omdat zy het sen tyd lang bnter heeft gebed Nn zwerft zy weer rond haveloos en verwaarloosd bedelende voor haar vader de jeureveroeDten en blootgesteld aau zyn mishandelingen Uit ïjererwyk wordt aan het Centrum geachreven In de laatste jsren zyn uit de duinstreek reusachtige hoeveelheden aardhez ëo verzonden naar Engeland Zy we den t r plaatse ingekiiipt en geconfijt de kweekers konden rekenen op eeu behoorlykeu prys zoodat er zeer groote teN reinen vroeger voor groenten en aardappel teelt bestemd met aardbezieatruiken werden betut Dit jaar beefc plotaeliog dezegemakkelykecnttaur een gevoeligan knak gekregen doordien Engeland zich op and re wy e van aardbezien heeft voorzien Men zegt dat de hooge aoiker ryzen bier te lande aan de e teleuratelling vooruametyk achnld dragen omdat men nu goedkooper en voordeeliger in Schotland terecht kan Intuaschen tijn er ook die beweren dat de zorgen voor de veredeling au bet gewas geen gelyken tred hebben gehouden met de klim mende eischen der overzeesebe 6jnproe er3 Hoe dit zy indien de weigering van Engeland btyft aanhouden zal in bet vervolg weer menig atuk aard bezien land een andere bestemming moeten krygen Ware de tealt io dit jaar niet voor tweederden mislukt de Amsterdamscha markt zou dermate zyn overvoerd dat het publiek de koele zomervrocht byna Ie geef bad gehad en de verkoop wellicht niet eens de KtfSien van verver hnd f oadgemnnkt Als oorzHak van de ramp in het araenaal te Düvaot les Ponts by Mctz geeft men nu op dat vonken nit een voorbyrydende looomotief in een der geboawen terecht kwamen waarin tlagpypen scbietkatoen enz bewaard werden Hoe het mogelyk in dat geval was dat geen betere voorzorgsmaatregelen genomen werden is onhegrypetyk te meer daar een gedeelte der stad in de lucht hal kunnen vliegen indien men de brand niet zoo spoedig beperkt had er U dan ouk een streng onderzoek ingesteld Door de onplofBng werden brandende voorwerpen op twee particaliare gebouwen geworpen waarvan er een geheel afbrandde De lichamen van drie der slaohtoSHrs vond men op een afstand van 500 meter van bat tuighuis Overigens loopen de mededeelingen ever het aantal doodfu en gewonden nog zeer niteen ook die over de omstandigheden waaronder de ramp pluata had De meeste slachtoffers zyn militairen hahoorende tot bet cordon dat na bat uitbreken van den brand was aangewezen on bat toighuis af te zetten vele soldaten werden door rondspringende stukken van granaten en patronen gekwetst 8 60 8 67 4 60 4 7 4 11 80 8 0 6 10 4 7 88 8 44 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 87 OEN Dtraokt 6 88 7 60 8 88 Woaidaa 6 8 8 11 üudanalar 7 07 8 1 Hoada 7 8 8 88 34 10 10 Aiulaidam S St eouda 7 88 Te Weenen is tot stand gekomen op initiatief van prof v Philippovich een stichting voor volkshoisv ting in de hoofdstad ter her innering aan bet jubileum T n keizer Fntoi Jozef Met keizerlyke goedkanring i e D een traal besta or samengesteld onder voorzitterschap ven prins Kart Anersberg Het fonds voor uitbreiding der stad en de spaarbank hebben reeds ieder 250 000 floryoen voor de nieuwe stichtino afgestaan tsrwyl de kamer van koophandel 20 000 fiorya en een arbeidersvereeniging 10 000 f veratrekten Bovendien neemt het fonds de bezitting over van een reeds bestaande vareeaiging voor arbeiderswoningen en ontvangt verder drievierde van de opbrengst vao een Olympian ean soort van sport en feestterrein dat achter bet stadspark zal worden gesticht op een terrein van 20 000 vierk Meter Men hoopt dat ook groote kapitali tten au de itad bet baone by zullen dragen in de nieuwe onderofming De agenten Tan politie te Haar em hebben een adres aan den gemeenteraait aldaar gezonden waarin 7y verzoeken een rpgeling van jaarwedden en dienattyd te treffen zooals door den Raad te Amsterdam is bepaald Door de politie te s Oravenhage ia procesverbaal o gamaakt wegens oplichting tegen een jongmen cb die da vensterruiten van tal van ingezetenen tegen schade verzekerde bij een niet bestaande maatschappy die by zelf gedoopt had als Haagsohetilasverzekf ringmaat cbappy t De door hem verstrekte polissen waarop hy da premies in ontvaogst nam waren door hem geteekend in de hoedanigheid van directeur dar voorgeweodo Mitstacbappy Ue vervolgde persoon ia voortvliich ig D Ncderland chB onderwyzerspropaganda club voor drankbestrijding verzamelt sinds ongeveer I jaar eene bibliotheek van werkjes over het alcohol vraagstak en zendt op aanvrage boeken door het ganache land Op die wyze stelt zy zieb voor de gevolgen van het gebruik en miabruik van aleoholisebe dranken op iudividu en samenleving ter algemepQe kennis te brengen en wordt door haar getracht de groote mate van oover ohitligbeid welke by hét publiek op dit gebied heerseht te bestryden De club neoBcbt thans die bibliotheek belanuryk uil te breiden met de bedorling de studie van het a oobol Vrn it 8tuk zouwl mogelyk te bevorderen en weoscht daartoe met wetenscbappelyke onpsrtydigheid zoowrt oflHcieele gegevens ala bet voornaamste dat van veraclulleod standpunt ovar bet vraagstuk gfschreren Ityeeo te breng n Zy vraagt daartoe jaarlykacbe fioaiicieele hydrogen of gittea ineens van belangatellan eD en boaken Ilara poging wordt ondersteund door het bestuur der afd Amaterdam der Ned todaoteo Geheel K nthouderavereeniging door hst boofdheatnor der Ned Yereeniging totafsohalfing van sterkten drank door het hoofdbestuur der Ned Gfheel ontbondersvareeoigiug door het hoofdbestuur van den Nvd Christen Geheel ontbouderabond en door het boofdbS stuur van den Volkabond tegen drankmisbruik beueveoa door een veertigtal doctoren en jurlaten en andere belaugatellendeu in da draukbestrgding Men scbryft uit Maastricht De toebereidselsn voor het hier Zondag a s te houden ridderhofspel naderen hunne voU tooiiug De militaire oefenplaats De Kommens is reeds als toornooiveld ingericht Behalve eene groote tribune zyn daarop nog drieao d re getimmerten aangebracht terwy de Nortonpompan niet zyn vergeten De versiering van het terrein ia o idragen aan den heer Chapelte ta Luik Verder sullen prtKhtig versierd worden de redontezalen waar koning Maxiiniliaan cour zat houden de sociëteiten rUniont Momns ide Bodegac enz In l UnioQ zal Maximiliaau officieel ontvangen en hem een silvarea beker ter berinnering aao zyn verblgf te Maaatriobt aangeboden worden De Koning van Bobenen brengt zyn eigen rytuigen mede waaronder aen met vier paarden 7 l 18 10 4 10 11 10 18 f 10 87 11 10 48 10 4 47 14 10 81 H 10 07 It M 9 8 7 86 8 47 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 7 46 7 60 8 0 1 07 10 14 1 88 10 64 8 18 8 41 4a 11 10 De heeren Lorents en Vonk de Both leden dar maakerade commifisia te Utrecht hebbaa bier frrtoefd om mai bet bestaor Tan dao iCarcla Eqaastrac de regehof tan dan optocht eo Tan bet ridderbofapel te beaprekeo WaDoeer het weder gunatig it rerwacht men Ie bezoelera nit AkeD Luik en omliggende plaataen In de Vragen des Tyda fan Jnli achryft da heer H A tan IJsialatpyo o er Het telaphöonrraagetuk io Nederland In lijn met eel cgler an nitkomaten an eiploitstie in 008 land en elders vordnideiykt en geadstriuraard artikel komt de cbryiar tot deie conoloeiea da telepbooo moet in de gemrenttn aao de gemeenten blijven de Stnat moet het intereoni unala net eiploiteeren roordecommonale telopboon vast tarief voor do inlercommonale betahng per gesprek rerlaging tan het interoommunaal tarief roor dicht bij elkander liggende gemeenten en mogelijkheid ras aansluiting ouk buiten de gemeentegrens Toor bepaalde districten Oiataroamiddag oniatreeka 4J uur werd er brand ontdekt iu bet lakhokcn den moffaloien gelegen in de kelderverdieping tan de rjwielau tabliek tan den hear W Bafler aan do Maas kade O i no 38 ho k De Rogteralraat ta Rotterdam De brand die liob i den beginoe nogal ernstig liet aaniien bepaalde ïicb tot dia afdeeliog welke bykaoa aitbrandde en erd in een half uur gebluscht door d werking van spnil 20 onder de leidjng van den hoofdman der brandweer den beer J H Torlej Dnwel Een aantal andere spuiten eveneens uitgerukt konden terstond weder inrukken Da inboedel is niet verieket hei gabonw wel doch do schade ia niet van betaekeni Hat oogenblik waarop de booten dnarsliggera tan do Amorikaanscbo spoorwegen door gieren of stalen dwarsligger inllen worden vervangen acbgot niet meer loo ver verwjdtrd ie zgn althans volgens ean mededaeling van de Iroo Ago Men leidt dit af uit een contract onlange door een spoorwegmaat h ppö geaiuten voor de levering van dwarsligger wasrbg is gebleken dat bet niet mogelgk was daartoor bet gebruikelgka uit het noorden betrokken wiite eikenhout te bezigen terwgl dat uit het zoidan aao te voeren veel te hoog in prgs was om hat met vrucht aao te wenden Neemt men hierbij in aanmerking dat de prjs der gieren en atnian dnariliggers steada dalende is dan ligt bet voor de baud dat ecu vervanging der bouten door die van deze qelalen tortaardigd niet lang lal kunnen nilblgten althans in Amerika Stoompost Builenlanilscji Overzicht In België is nu alleen aandacht voor de verkiezingen op Zondag aanstaande Za om vatten de proviuciën Brabant Antwerpen Weft Vlaanderen Namen en Luxemburg die samen 77 afgevaardigden naar de Kamer zenden Onder ben zyn 66 roomscben 10 liberalen en 1 socialist Bet is wel opmerkeiyk dat van de 33 socialistische Kamerleden slechts één by deze stemming betrokken is Alzoo hebben de socialisten ditmaal byna niets ta verliezen en wel kans om veel te winnen Vooral yveren zy voor de verovering van Brussel Voor de liberalen die maar 15 zetels in t geheel becitleo ii deze stryd om 10 plaateen byna een levensqnaestie Maar vo r de Roomsehen staat ook veel op t spel Verlieten zy bon zeer greote meerderheid dan kiygt ban Kabinet een geduohten knak In een rede die de president der Kamer de ex iremier Bearnaert te Tbielt voor yn kiezers gehouden heaft straalde zyn diepe bezorgdheid over België s toekomst door De a B Kondag zal beslissen seide hy of België een land dermaateebappelgke orde blyvsn aal dan wel een prooi der sociale revolelie worden Reeds ten Torigen jare toen Beernaert een der knapste lunnen van België deu presideotttetel der Kamar innam sprak by t met dispen trust il dat s lands koekomst hem donker toeUbgnt In menig opzicht ralt bat Kabinet dat nn un het bewiod ist te lovao op sociaal poli tiek gebied heeft het lich niet tot woorden bepaald maar geven talryke voorstellen en maatr elen blyk van da ernitige zucht em iets te doen iets goeds tot stand te brengen doch dat ter zgde schuiven van de militatre qoaeatie beeft onder de lagere klassen van da bevolking het gezag dar oonservatieven allesbehalve vars erkt Pas weer is door Kamer en Senaat nitgemaakt dat tenminste voorloopig het iteliel der plaatsvervanging bebooden blyft Aan invoeriog vso den persoonlyken dienstplicht het Hevelingsdeokbeeld van den minister vnn oorlog generaal Brassine valt das niette denken Men beeft alleen aan milieieas en nywilligars een vergoeding 360 frcs per jaar to ekend hopende dus door bet toestsan vaa deie Toordeeleo te ontkomen aan den periooalyken dieostpUobt en tevens velen te bewegen tot bet Trywiltig dienst ne eB Op den laatstea dag der beraadslaging in den Dnitschen Ryksdag over het Burg Wetb is nog iets belaogryks voorgevallen de voortdurende krankzionigheid is toch opgenomen onder de redenen tot eohtsc beid ing zooals van verschillende zydan voorspeld werd dat ge beuren zon By de tweede lezing wal bet daartoe strekkende voorstel der commissie met zeer geringe meerderbeid en by sleehte op komst der leden verworpen 125 tegen 116 stemmen nn by ds derds lezing werd Mnackal a voorstel om de bepaling weer ia art 1552 op te nemen mat 161 tegen 133 stemman aangenomen nadat de voorsteller die tot de vryzinnige volkaparty behoort in een uitvoerige an doorwrochte rede bet hoogst wenaohelyka vau den maatregel in het licht gesteld had en de Prnnlische miniater van jostitie Scbönstedt nog had verklaard dat de groote meerderheid der bondsregeeringen bet met de commissie eens was By da eindslemming onthielden zich da antisemieten Elzassera Welfen de conservatieven Herder en v Langen en het lid der Ryksparty Ritter te timen 18 ledsn Tegen stemden alle sociaal democraten dr Sigl Bachmeier en Brnckmaier van den Beierechen Boerenbond en da conservatieven Plökz Werdeok en Hilgendorf te samen 48 V r 222 leden Qet groote werk ia ongetwyfeld voorde vryzinnigen onder bet Doltsche volk veel aantrekkelyker geworden door de uitkomsten der tweede en derde lezing waarin verscheidene pogmgen vbd conservatieve en reactionnaire zyde en ook eenige zwakke pogingen meer ala vlagvertonn dan in t vertrouwen op succes door de aociaaUdemocraten aangewend afgeslagen werden Vooral bet belangryk te besluit van de derde lezing brengt voldoening teweeg Natuurlyk echter zyn velen niet tevreden en behalve dat een reuzenwerk als dit nood akelykarwys gebreken hebben moet meanen sommigao dat bet nieowe Borgerlyk Wetboek niet op de hoogte is van zijn tyd dat bet niet genoeg rekening houdt met da moderne maatscbappaiyke beschouwingen Prof Manger van de universiteit te Weenen noemde het een in artikelen gebracht pandekteuboek c Daarentegen wordt hst werk vsn andere zyda nit bnndig geprezen De deskundigen zullen het daarover wal nooit eens worden Zeker is het cbtur dat bet tot stand komen der eenheid van het bnrgerlyk recht iu Duitsobland een feit is van groote nationale betaekenis In de voortreffelyke rede waarmede iodertyd de stsatsseorataris Nieberding de beraadslagingen der tweede lazing opende ward uiteengezet in hoe verwarde en varoadarda toestanden Uoitschland Ie dien aanzien tot beden beeft verkeerd Door een werk els dit wordt de Duitsehe eenheid hecht en dunrcaam gemaakt meer nog misschien daa door een nieawen zegevierenden veldtocht De Ryksdag heeft gisteren hst margarineontwerp overeenkomstig de bij de tweede lezing genomen besluiten mat verwerping van al a ingediende ameadementen definitief aangenomen Het verbod om ds margarine te kleuren by de tweede lezing vastgesteld ataook de bepaling dat boter en margarine niet in dezelfde rerkooplokalen mag worden verkrygbaar gestald werden behouden ondanks de verklaringen van de ministers von Hammerslein en Bötticher dat bet behoud van deze beide voorschriften het ontwerp voor deu Bondsraad onunnemelyk zou maken flat centrom stamde met de conaervatieven voor de handhaving vso de b atissingao by de tweede lezing genomen Het in werking treden der wet werd op 1 Janoari 1897 bepaald De thans aan de orde zijnde interpellatie van Arnim betreffende de plaatselijke graanpryzen werd ingetrokken De Rykskanselier kondigt daarop de rerdaging van den Ryksd tot 10 November aan Uit naam des Keizers en van de regeeringen betuigt hy den Ryksdag erksntelykheid voor de buitengewone bereidwilligheid en toewyding waarmede de behandeling van het Borgerlyk Wetboek ten einde gebracht is Eenheid ran reehi omslnit de natie met een nienwen baed en verhoogt ons aanzien naar baiten Het bewnstsyn dat er getyk recht voor allen is zal ook hst gevoel levendiger maken dat allen gelyke plichten hebben tegeoover bet vAderlaad De Ryksdag beeft zich door dit werk in booge mate verdienstelyk jegens bet vaderland gemaakt Algemeene toejaicbingen De sociaal democraten hebben op een enkelen na de zaal verlaten De voorzitter Von Bool spreekt zyu dank voor deze woorden nit Hy dankt de leden van den Ryksdag voor dan etenn by de leiding van de werkzaamheden door hem ondervonden De vergadering betuigt dan voorzitter dank doordien de leden sieh van bun zetels verheffen Von Baol besloït met een hoab op den Keizer De oe sociaal deinooraat blyft zitten Stormachtig geroep Srait I Von Bool sluit de vergadering De nienwe goavernanr van Kreta Georgi Paeha Berovitcb is te Caisea aangekoaaen De tegenwoordigheid ran dan man die in den ongeredderden toeitaad ep het eiland Samos orde wist te brengen en ta bewaren boezemt der bevolking vertrouwen in De gonrerneur lal beproeven den Tvanddaft zitting te doen houden Volgens Aslyc zyn er vaa de 70 slechts 43 afgevaardigden 25 Muzelmannen en 18 Chriateoen naar Ganea gekomen De Konrerneur zal in den Landdag een troonrede voorlezen waarin hy de hulp der vertegenwoordigera van het volk van Kreta inroept om de rast op het eiland te herstellen wsarin hy verder do verzekefiog geeft van de welwillende gezindheid van den soltan wiens levendige wensch is de bezwaren der Kretensen weg te nemen Daarvan zal Abdoel Hamid spoedig een bawys kunnen laveren De Atbeensche oorrespondent van The Times meldt dat de mogendheden niet geheel tevreden zyu met bat antwoord der Porte op basr voorstellen De gezanten hebben aao de Porte medegedeeld dat bunoa regeeringen rerlangeu da categorische verklaringen dat de Porte zal uitvoeren het verdrag van Hal ppa met de wyzigingen welke de Landda van Kreta daarin zal aanbrengen NIEUWE ZENDING Prachtige DASSEN en eeu groote hoeveelheid DASSEN van af IS CmU L van OS Ai Kleiweg E 73 73fl GOUDA Goedkoopste adres voor Heeren Mode Artikelen Beurs van Amslerdam Votkr lolkra 1 BSi 100 louv m u 100 A l DBVu li l i 88 83 IV ny 99V ni 105 BOV 75 SO 0 8i 211 110 94 ti l 7 86 59 650 590 lOO 67 100 joiv 1S8 60 60 lOO i 100 1S6V 100 38 108V DS nu lOi l tlO Kiy 5 50 53Vi 58 16 eid 61 11 81 i lOlV 101 100 100 IU 1861 IK l loé 481 10 11 u H i 101 77 lOi m sa 60V Sfll SOI ICi 107 104 losv 117 131 U6 31 lil a JULL Nbdbbland Cert Neil W 8 f dito dito dilo S dito dito dito 8 Ho OAii Obl Goudl 1881 88 4 Italië Inschrijving 18fi2 81 5 OosTBNR Obl inpipte 1868 ï dito m zilver 1868 5 PoRTUQAb Oblig mat coupon U dito ticket 3 ftusLAMD Obl Binnenl ISSl 4 dito GeooQB 1880 4 ditobijRotbs 1889 4 dito by Hope l83 fl0 4 dito in goud lees 1883 ü dito dito dito 1884 b 3rANJR Perpet aobuld 1881 4 TozKliJ Gepr Conv leen 1890 4 Geo teen ing serie D Geo leeniDK serie O ZuïnAFB Rep v obl 1892 B Mexico Obl Buit 8ch 1890 8 ViNKzuBLA Obl 4 oubep 1881 A lfSTERUAM OMigatien 18S5 3 OoTTSEDAH Sted leeo 1894 3 Men N Xfr Hscdelsv aaud Arandsb Tab Mjj Certificaten DuiiMaatsohappii dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vorstonl aand s Gr Hypotheekb psudbr SVi Naderlandscbe bank lumd Med Handelmaa rh dito N W k Pac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr S i Utr Hypotheekb dito S OoaTiNa Oost Hong b nk aand ttusL Hypotheekbank paodb 4 Vi Maiw h G Pr tien eert 6 tJsD Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Expl V St 8pw aand ï ed Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito fi TAWE 8poorwl 188Ï 89 A Eobl S Zuid Ital Spirmij k U obl 8 PoLiH Warschau Weenen asnd 4 KuBL Gr RuBs Spw Hij obl 4 Bahische dito aand Fastowa dito aand B wang Dombr dito sand 5 iCursk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 MKaiKA Oent Pac 8p Hij obl 6 Ohio k North W pr 0 v aand dito dito Win SU Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav k NaahviUeCert v aand Hexico N Spw Mij lebyp o 8 Miss Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud S St Faal Mian k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Uanaoa Can South Cert v aand Ven 0 Baltw k Nav Ie h d o O Amsterd Omiiibus Uij aand Rotterd TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Eoltordam aand 3 llCLOix Stad Antwerpenl887 2Vi Stad Brussel 1888 3 i HoNO Tbeiss Reguttr Gesellsch 4 OosTEMR StaaUleenin 18S0 6 BargerlUkan Stand Hoordrecbt OVERLEDEN J W V rw 4 m K K Ooat B Cr 1880 8 PANjs Stad Madrid S 18fl6 Vsn Ver Rm Hvp SpobI oert GEVONDEN VOORWERPEN der mund Jdui 1896 dit nog niet door de verliezer xijn afgehuld 1 benra iobood 12 ceot 2 rozenkrauiea l blaowe schort 1 ukwoordeaboek 11 lohool boeken 1 R C kerkboek 1 joage geit 1 jai l ceintuur 1 horlogekettiog 2 ermbandeD l lilrrren horloge 1 balk lang + 2 M 1 gooden troowriog waarin de letters CS F B I gedeelte ran een goud oorbelletje 2 paraploies 3 sleatels 1 koperen schroef wagen L borenetok na een goud oorbelletje 1 tijTeren vingerhoed gemerkt D K 1 broche 1 knot zwart garen De geronden roorwerpen der maanden Januari eu Febreeri 1896 en December 1895 en niet door de verliezers afgehaald liggen ter beschikking rsn de rinders tnet inechtoe ming en art 20U B W Bureau zoo eel mogelyk geopend morgens ran U 1 uur Oondu 3 Juli 1896 De Commissans Tan Politie W N VAN OABDEBKN ADVERTENTXEN Door sterfgeval te koop of te liuur eene van ouds bekende FABRIEK in 4ar l werkurtlktlen buizen bloempotten eto op een der beste standen Tan Utrecht voor uitbreiding vatbaar Br fr onder letter 8 Centr Adv Bur Kromme Nieuwe Gracht 64 66 Dtrtclit Allernege bekroond meEereDiploraa s Qoudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tiScate of Award of the World s Hygienic Exposition Oiicagii 1893 is het Wereliibemnd Driiiven Uorst Honig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOBH V4S II I van Schalk Co gevestigd te s Qravenhage Geen middel ia of kan worden uitaevonden welke de Melianthe overtreft net is OaHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OJiMIDDELIJK de strengste hoest ea verouderde borst kwalen Dadelp na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons Tan 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing Toorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Graven iage 1 Verkrijgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H Tin MILD VeersUl B 126 te Goada A BüDMAN Moordrakt J C BATELAND Boticop B T WIJK Oudmiairr TANDARTS E CASSUTO uUgexonderd ZOUDAOS Turfmarkt 172 Gouda