Goudsche Courant, zaterdag 4 juli 1896

35ste Jaargang INo TOOO Maandag 6 Juli J896 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met tiitr onderingf van Zon en Feestdaggen De pr js per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De heer Ë Uoveo alhier ia giaferen geslaag l voor het 2e gedeelte ao het notarieel staatsexamen Dit wereldberoemde KAU DE COLOGNE BOOFDWAXnil reinigt liet hoofd van Koos en Bchilvevs dood onmiddelyk alle lerend onrein bevorderd de haargroei en wordt door 1 H Professoren aan jong en oud bizonder aanbevolen Flacons met gebruikaaanw zing 40 Cent bii J van üije Kleiweg o t Guild Megank bn Hoogendijk Sigarenfabrikanten A M S V E U A M bevelen hun 3 ets SIGAREN 1 len meertte aan 0m VERKBIJGBAAB bij Louis Bisschop Uubbele Huurt Uouda Een ware Schal voor de ongelnkkize slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVARli G flolIandBche aitgave met 27 afb Pri 3 2 galden Ieder die aan de Terachrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlflka duizend van een zekeren dood Te verkregen bjj het Verlaga M aziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tbgen inzending van het liedia ook in I postzegels en in eiken boekhandel in Holland INBRAAK tsch JMERCURIUS i J J A Montijn Ürabethstraat öTO FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gheniisttlii Wasscberij 11 OPPE IIIüillElt 19 Kruinhade Rotterdam jlebreveteerd door M deu Koning der Belgen Hoülddepöt voor 0013 DA de Heer A VAN OS 8peoialiteit voor het stoonien en verven van alle Heerenen liamesgarderobcti alsook alle Kiildergoederen Speciale inrichting voor het atoom u van plache niantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden iiaar de nieuwste en laatate methode geverld Alle goederen hetzij gestoomd of uevertd worden onachadeljjk voor de gezondheid en votgena ataal bewerkt Wegena uitbreiding der fabrlektn 7 in de prycen 25 u gedaald Te atoomeu go deron als nienw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen ui een wetk DAMES Attentie v Hel beste onschadelykste tit ge ♦ Kul makkelykate poetsmlddel voot Heeren en vooral dames en KlnderschoenwerkladeAppretuurvaDC M MÜUet Co Sarllfl Bfluth Str 14 Men Ittt goed op naam en fabrielumerk VsfkrygtMr by Heargn Wlnkelliri In tohoanwirk gilinUrlin AigaryBit ni iiii GBnaraal DspDt by W Bardemann Arnhtm TRUE FAARDEiniAREI Zalcrdag 17 cldber voor bovengenoemde TlllCKKiNU zyn verkrjjgbaar bij A BRINKMAN ZN Prijs per lol f l il lolen voor I 10 Uij plaatsing der loten Ie en 2e Prijs COMPLEETE BKSPANNING benevens minstens 20 PAARDEN De Wonder microscoop WMtrvui op ds vtiir li ten onat té Oliir go over ile ïi j milliOBii T rkoaht werden ib nu hy oni vvtir d ring prji van leobU TM lurygbku D ▼ oordealm tko dmn wond r aiier yu d t men Mdsr TQorwerp o M O maAi vorgroot ifaik k B fiardoor Btotatomea n voor h t oog onsiohtbare dieraii ftls mcDiaTeri boo Kroot adiyneti Onontbee lyk voor Tiet ouden loht dar pUnten en dinreakiinde en MD fanggeweanoht huiahoudalyk ppuaat tot ondeneoaklng aller ▼ oadlngsaiiddeUn op grond van ▼ arTKUoblngan u het Tlaeaoh op ITond Tkn triohinen De m t water uraDdadiartjeii die voor liet bloota oog niat aiohtbaar cyn eiet men lutig ODUwamineii Buiteadien is h t laatrnmBnt met een loupa voor kortaiobtigflii tot het leean dar klalDataleiterBTOorBien QabraikaaKnwyaing wordt byffeToegd TaraanO tegen remboure ïs ota hooger By voorail betaling fachl 10 ctB voor porto VerzeiidlinlH Merkar Cuiiunandil HaatHchuupli dl Srhnbrrt A io N2 Vo irhurgvvnl n Ni nw 1 Dl Het Wissel en Effectenkanloor BAREHDS l C 187 WARMOESSTRAAT by den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BëLEKNINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeliyate conditiën Wl Uitgave van het Maandblad FORTÜNAt I per jaar franco per post proefnoramera kostelooa Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze baren binnen enkele dagen verdw juen maakt het haar glanzend en zacbt belet het uitvallen en neeo de pelletjea van het hoofd Èischt op den halavanden flacon l DÉFoai Verkrygbaar in flacons van J 50 ƒ 0 8 by I 4 C ï ijï Lenaenpyoen kottoi Anker PainExpeller UTnf ia de beste lawniYine ttwea Jicl ti Rheamatiek f te ea E Hjoen van Terlei aard gf la met het taiti niHl aan te wenden tegeu Saür Anlier PainExpEller Ygf moet diu steeds in ieder huisgezii Toorhao a ll l r ll Ü den woidea i hnudea Prya 60 cent 76 cent en fl 2b ie floacli V orl nden in da meeste Apothelten et bii F 4 llitAtw i Co te Rotterdam Te Gouda bjj A WOLFF MaiKt A 144b m DE LAAT en VAN SON apotlielier Marlt Assurantie Maatschappij tegen BrStndseliado van 1845 DE NEDERLANDEN iitplieii tinhterdiiiii ophiapUtiii Rortcrilitni Zuiil l k 60 s UniVCIlhaice follol lrnBl 20 llll dft Priosenkadf Alkltiaar Lnngestraat rniidkapitaal 3 ooo noo Hrserves l 2no ooo Uelaairte Braiidscliaden l4 600 ooo SmUiattcUftij Timkicl tkut kttgia InBRAAK Enecteii ill Brandkast zoiiwel als iiiboeilrls Wliikelj uedereii enz joudii Drnk uo A llaifJKMAN Züoy AMERSFOORT AMERSPOORTSCHB MACHINALE I Sloom llrood on Kcscliuiltabriek Sloom Automatische Walnen Meellabviek Fijn gobuUd Melk Tarwebrood u dt van U rt iisl ooHon laciro geraaaH I lléeii mot ziiivurp niniI i oomili Ueste m ik ormi U i blijft liier door minsteic vier I I da t ii sersch cu ovcrhoerlijk ran ainaiik ri ia verkrijgbaar in pan ge I 1 knipt pan vloer hard geknipt plaat Engelach Dultsch on 1 galleiivorm in stuks van 6 et 9 ot 12 ot in vloerïorm ook van 18 et 24 et in extra fijn geknipten vorm in stuks van 7 ot 1 10 g Ct 14 ot en nii t toevoeging kan prima tafel imtuurboter alS Molkka I I dotjes van 2 ct 1 ct 1 Gewoon Krentenbrood wonlt als Fgn gebuild Melk Tanvobrood maar mot I I touvooging vat prima krontei on andore prima Kiiiilvriioiitou vervaardigd blgft bier door I velo dagen verscli en hoerlijk van smaak en ia verkrijgbaar in bUSVOrm en 1 Sngelachen vorm in stuks van 8 ct 12 ct 16 ct 24 ot 32 ot en 1I als Krentenbolletjes van 2 ot 1 ct MuDltiebroOd bmiubrooil wordt van speciaal or voor geaciiikto besta tarwosoor 1 ten gefabriceerd smaakt hier door buitengewoon lieerlijk is zeer gezond co verkrijg I I baar in ronden vorm 60 Dg 6 ct 130 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 5 ot 15 Dg 7V ct 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ct deze I gewichten behalve van kantbroodj worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zUn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépötI houders welke te herkpnnen zijn aan de dépótborden en de wagens beschilderd n et de fabriekstiteis en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vry woninghuur matig vast loon plus flinke pro isie m franco vrachten der voile on ledige kisten Stoo3a x bootd iea LSt üESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS nitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT das morgene ongeveer ten xeoeii en dea namiddags ongeveer Len vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope relsgelegenli Ul voor Paësagtera naar UTUECHT en tnsschengelegen plaatsen au looi i ieuwe i eerstal haudtaejkeniïkg met roodB letters Let vooral op de Overal MaatscfiappiJ tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak S Het groote aantal zenuwkwalen TAB lAimwhoofdplJn tf tot 1 rotnfganada kanteaktnen tkh apoplixla hanenbtrotiU loa toafrleeren aor BtoeA alli mlddelan door e meAiBohe weteni ap aanwaiid Ktnt ua Mn idl Mtjjd kBintïB Mr tot dat tlJ door hot ïobruik makojpvan dau flanroadintan ac Ulk lundnlmld ona pbjaloloflaaho oatdakkinc codaBn heeft dl na honderde proa omiBMB tiuuii mrde Keiieelo worafd Yerbreid ia en Urwyl tj in woteniohappoliJkB kringaB de boonto MuntoUJü Cl j vi st T de aan MiiHwkwaloii lUdando n rtSïa Doia tavena aane weldaad bUJkt te ilJn 1 He Agml il 1 MOEI BliiEK D v WKsaahlBi aahlBit praktijk lUtt ëU ilBtaofon 9 benut p de ondenrlndinE opgedaan In eene 60J rifevnn fc I P r img wordsa daftrto K kL ichltterenda EaeoltAtan Torkragon en sii maakte aaoveel opkanf dat rui m m im tfhrS v BOBehreye werki QVER ZENUWLiJDEN EN BEROERTE v orktmlpiB en genazins daurin wotuuloluippelijka iM l kflolkrlft lafk Md dr pra binnen kortsn tUd rMdi de 81e dmk vereelienen it Dit boekji kevat niet ellen TMr hM nMU pabliek venteenbue rerkltrinen omtrent het weie dei aenirere tbereple ea a umSS elfe in wenhopltepvelle verkregen uitwerking meer ook Tindtrae vorbasdelinien nit de meamab ïlaaen die un deie enaoiirilie re ven ttl vu cetniHolirlfteB vin boonepleetete reBeeekundicen ondei w reeeer u nelyfllalel lePerlle nieAeeieeioel 1 ataOirektr el r pel r eu eei treekileidtie eettolt de Ckereelea leeiriuretli iJr Oeki te lleltlei Iruaeuieriü iTV LlSta u ï Vi f leeeeekeev Jlreoleer vee ktt bevltaal te Aiaai leliela aU Dr SeÏMu kaeWS Buteenle Bed Emt Deraee mad dr leeaeBheai dlrietetir der aelveee tkereeeetieehB leHehsW Mir mmW te Zlrtain OWr aUlaant Jaotl eied dr te Weeaaa Ir C leeaaval te La rirrlfce rienl Sd na d Ceaeell Oaetral dlyittae el de tealé la Freatrl k en vele anderen pile ael daKelliteld flkkaHagen ee doetar orden veer aa aaaae anikkeede plje oader kei vëèfkaM kal vaalen van kriibellni In te het alepee vaa Ihaadee an voela aan al dwa dria a ra ela ook oen enge melilai lllltndt aan tiaakieabi ea kiaebleleoekeld a loage paraeeen dia vael eiel bet heeld warfcan en geepteliik rewble wUln voorkenaa woidt driagend aangeraden leb liet boven vermelde wéikle aan hl aahaSatLhatwatt op eanria e keeUleea en fraeoe veitonden wordt door j unw AH t rd na dooi H CI EBAN dl Co Heiiigewog da r B van HASTEN KOLTP Xuothekoi Korte HoofatMI cM BRT dl POBTOir UudegrarfTt bij de Oaerdhiu tTlB Op da gienniaca mediomaia tentoonatellinK ia de r Weli r arUae dnor JniiJ m t d ailv rea Medaille bekrooad int eobe Aan allen wiei a iBBarKM el meer f minder vednwa 1 rM r BMamd i ÖODDA 4 Jali 189Ö Volgaarne vestigen wy de aandacht op oodarstaand proRranma voor bat orgelconcert op DiDsdaaarond 7 uur in de Qroote Kerk aarait blgkt dat de beer £ m Staal SoloViolist Ie Amsteidam zgne medewerbing voor een viertal nommers heeft toegelegd waaronder het Largo van Handel en beL sohoone Ave Maria van Schubert Verdere aRubeveling voor dit concert achten wg overbodig Het programma luidt aldus 1 Foga über den Namen B A C H RobertScbumann 2 nate in A dur 6 F Hüodel t Andante b Allegro c Adagio d Allrgro Voor viool met orgelbegeleiding Duetto aas Lieber ohne F Mendelssohn Worte Op verzoek Bartholdj Romance Teodseo Voor viool met orgelbe geltidiag 5 Andante uit de OrgelSonate in Ke Majenr Alph Maill 6a Largo O P Hiiudel b Ave Maria Frans Soholntt Voor Viool met Orgelbegeleiding 7 Fantasie über Dr W Volokmar JezQS meinc Zoversicht c Ev Gez 39 a Andante oon moto b Allegro 0 Andante religioso d Allegro con spirito wy vernemen dat de Commissie van Bgstand concertoitvoering d Tempeliers het plan heaft den leden van da Sociëteit Ons Qenoegene op Donderdag 9 Juli a 8 eene matinee nusicale aan te bieden uit te voeren door het biroemde orcheal vau het Utrecbtach stedelijk muzirkcorps directeur de beer Wooter Hutacbsnrnjtai hetzelfde corps dat de uitvoering der Tempeliers zat begeleiden Hst is een bewijs van erkentelgklieid van do üommissie tegeaover de ledeu die hare sociëteit tna dagen beschikbaar stelde voor de uitvoe ring van bovengenoemd werk Èene aanbeveling om kennis te maken met dit oitslekende moziekgeielschap is bjjna overbodig FEVILLETOJX 1 6 Als eeo Ud rin de oude fimilifl uit zya Rraf wal opgcituD Bondt gy u dan rerpHcht aohtan ham tfl dt net of Eoudt gg u aan den tegenwoordigen lord gehoaden rekaaen Wel in dit geral mu de tegenwoordige lord Diet lord I aae zijn xeide Brulf na een oogoublik peiDteni Waarom oppert gij onmoget kheden myoneer Apperty Alsof ik iemand anders zou diuuen dan de oude familieledea als zg iu levea waren De heer Apperly stapte baaatig Toort tot dat zij Zeemansmst bereikt baddeo Uen koo Brulf oRazien dat b ongerust was Is mylord zoo ziek dat men hem hierbeen beeft gebracht I Dan bodden zij hem ook wei ooar iqn eigen huis kunnen brengen dat ligt niet eoo Teel rerder af Kom mee en mor niet zeide de advocaat Hij ging met Brulf naar boTon en trad de ziekenkamer biunen Bruif sloeg een onxeduldigen blik om zich heeo Hij ziig den jongen Lydney Rarensbird den beer Bjair eo op de sofa sat iemand dien bij leebts even aanzag H acheea er op dit oogenblik met bg stW te taan dat hg den beer Lydney in rensekerde bewaring waande en den beer Blair op den trein naar Londen Het proKramnia der feestelgkhedeo te geven door de Wielerclub Qondac op Zondag 5 Juli 1896 isaldui IX aar RgePDJEomH der deelaemers en Boaaledeo in znal Kunstmin t Sociëteit 0d Genoegen f 12 30 aar Tocht der deelaemers en beiangstelleDdeu naar het wodatrydterrein teStotwykerBluïa 1 30 Qiir Aaanvang der races No l Nationale wegwedstrgd 20 KeM van meet open voor leden van d n Algemeen Nederlandsdb Wielrgdera Bood voorsien van rijbewijs als Amateur lite prga verguld iWveren medaille 2de pry zilveren medaille 3de prys bronzeo medaille Deelnemers hieraan zbb W P de Vriefl Rotterdam W Overkleeft Rotterdam Van KoolbergBo Rotterdam T H Offerman Schiedam Virioao Leiden J N van deiKnoop yiaardingen B Hotz Leiden B M Keiler Leiden Alex van Lier Den Haag A Koopman Dordrecht P G Janaen Rot terdain P A Both Gonda Deze wedstryd wordt gehoaden op de i Moorddr dyh No 2 Wegwedetrgd voor leden der W O Gonda 10 K M van meet Pr B V vys t zilveren medailte en kunstvoorwerpen Deelnemers hieraan zyn Kee Gonda V d Velden Delft Coeners Di lft Numnici1111 Gonda W Both Gonda Van Heek Gonda P Both Gouda Deze wedatrgd wordt gehouden op Siolwykerslnis No 3 Gondsche pypen wedstrgd open voor alle Bonddleden Prija Ëeo kunstvoorwerj Na afloop der wedetryden tocht naar bft Bonds café Uitreiking der pryzeo 7 30 nur Harmonie Concert in de Soeietei Ons GpDOegent te geven door het Stafmnziekkorp van bel 4e Regiment Infanterie directeur de beer W van Erp Na afloop bal afgewisseld dcor mnziek en voordracht toeganketyk voor hb werkeodf en kunatlievende leden der W C G mrt dames donateurs en introdocóes In de op gisterenavond ten 9 nre gehouden Kerkelyke vergadering is met een groote meerderheid van stemmen benoemd by de Nederd Geref Gemeente afd B Da J H Dooner predikant te Nienwdorp by Goes Waar is raylord vroeg hg bezorgd Baar zeide de beer Apperly Lord Dane stoad van de sofa op en naderde Brulf met een glimlach Het gelaat van Bruff werd langer en hg staarde aogstig in het rond De heer Bniff had zijo leven laog de bggeloovigen bellangd die aan geesten geloovec op dit oogenblik zou hg niet meer hebben ilur en zeggen dat hg er niet aan geloofde Herkent gij mg niet BruffF Ik beo uw meester ik ben het zeil in levenden Igve Ög gij zgt bet levend evenbeeld van denheer Harry op het haar na riep Bruff uit terwgl bg de omstanders in wanhopige rerslagenhsid aanstaarde Maar dat is onmogelgk Ja ik ben de beer Harry zelf Bruff De heer Harry is niet door den val gedood hg leeft nog IV dacht dat gij mij herkend zoudt hebbeu Aoh die stem kende hij maar al te goed Had hij nog een oogenblik getwgfeld nu niet meer Er welden tranen ïn eijne oogen en zelfs zgne handen beefden van ontroering toen hg voor lord Dane nederknielde Mylord I miia ware eohte lord Ik herken u stamelde h j onder een vloed ran tranen Nu deoude Bruff Tui5r igo dood nog weder een echt lidvan de familie Dane op hel kasteel ziet kan bij invrede sterven I Lord Dane ratte zgue banden en verzocht hem op te Slaan Ik zal bier niet laagsden schepter voeren neg slechts korten tgd en dan zal ik daar rusten waar men meent dat ik au reeds begraven tig in bet familiegraf van d Danes Maar vervolgde IxM Daae torwyl bg zgn zoon tot lioh trok en zgne Als een byzooderheid kan vermeld worden dat in de gemeente Stolwgk gedurende hei afgeloopen halfjaar alechta 15 perionen xyn overleden en dat op een bevolking van plm 2300 zielen Ëen tweede byzonderheid i dat er bij die 15 slechte één wai van het manaeiyk geslacht Sinds den 229ten Mei is geen aangifte van overiyden gedaan Men achryft uit Zevenhoizep dd 2 Jnli Allerwege is men druk bezig met het any den en maaien der karwy Het eerate geschiedt door maaiers met een krom mra bel tweede met een maaimachine Daar dit werk alleen by nacht en in den vroegen ochtend geachiedeo kan omdat by droog weder de bauwen openspringen door den slag tegen den stengel is het noodzakeiyk licht by zich if bebbeu tenzy het lichte maan is Voor df anyders ia dat onmogeiyk zoodat deze dikwyts in de aloot terecht komen Toob ia voor hen nu een prettige tyd aangebroken daar eeu extra verdienate hun zeer welkom is D qualiteit van de karwy Iaat opson mige plaateen nogal te weni ohen over Daarentegen tyn de pryzen vry boog iets wat den landman zeer te atade komt want er is veel karwy uitgezaaid Men ïchryft nit Nteawerkerk a d IJael dd Twee heeren en drie dames nit Rotterdam zouden Woensdagavond per rytuig beapannai met een muilezel hunwaarta keeren Aan a Gravenweg raakte men op hol en welk moeite men ook deed het dier tot staan te brengen alles te vergeefsch Door het slingeren tan het rytuig kwam de viervoeter in het water terecht terwijl het rytuig zelf mft zyn aa tegen eeo boom bleef hangen D timmerman G van der Sterre die zich joist in de oabyheid bevond schoot toe en zette he wagentje w der op lyn wielen zoodat de dames en heeren nu konden uitatappen Gelukkig bad niemand zich noemenswaardig betrerd Alleen badden de reizigers het verlies der aardbeien te betreuren welke zy met zich voerden By het departement van koloniën is hel volgende van gisteren gedagteekeode telegram van den Gouverneur Gene aal van Ned Indij = ontvangen Militaire patrouilles naar Preja en BatoeKlian gezonden ter opvatting van dertien muiters tegen Praju a gezag waaronder zich hoofden bevinden Eogetenberg is reeds te Praja hand op diens schouder legde ik hoop dat gg hem even trouw en eerlek zult dienen als mg aelren Hij is do toekomstige heer en meester van het kasteel Hg is P Hg is een andere Qeoffry Bruff Geoffry William Lydney Dan mijn eenigo zoon Wees hem trouw om mijns vaders en grootvadera wille Ik heb dadelgk den man van aansien in hem herkend antwoordde Brulf met van vreugde stralende oogen van bet eerste oogenblik dat ik hem zag zag ik dat hij in de wieg wus gelegd om te gebieden Freule Dane zeide dat hg op myladygelijkt Zij heeft dat waarlgk gezegd Dat hg np mijue moeder gelgkt Ja die gelijkenis is mij eveneens opgevallen moar hg heeft de trekken van de Danes Bruff wilt gij mg eendienst bewijzen Ach raytord ik beb alles voor u en de uwen over al moest ik mgn teven voor u opofferen Maar weet vooraf Bruff dat gij verraad zult moetan plag n tegen uw tegenwoordigen meester In sHemeia naam was het antwoord Kn ik hoop dat ik tot uw dood geen anderen meester zat hebben dan a mylor Goed Ik heb een afschuw van alle mogelijke verrsad maar het is misschien versehoonbaar verraad met verraad te vergelden Hg heeft lang genoeg vurraderlgk gehandeld Gg vraagt niet wtero van de klip slootte Bruff vroeg hot zelf nu nog niet Hg wist wien bg verdacht Het was Herbert Dane Hg stootte mg uielaaet opzet van de klip Haar hg bacdelde later verradelgk en valsob toen h den oosobuldige Liefrinck eergisteren naar Ltmbok vertrokken c Stet Men meldt dat het reeds weleen lang ïn de diamantindnstrie vrees lyk slap is Ër ayn te Amsterdam circa 3000 diamaatbewerkerü op het oogenblik werkloos Dfl korporaal der marintera A eenderberibari lydera van Hr Me oorlogsfregat Joban Willem Priao voor wians leven reeds dadJyk werd gevreesd doch dia tater hentellende wai il in hit marinehospitaal te Nienwediep overleden Ër worden thans oog 15 zieken Tan de Friso in het hospitaal verpleegd 82 tyn er reeds ontslagen en met verlof vertrokken By het verhnieeu liet een buorder te Arnhem syne woning in lalk e n rerregaandentoeitaod van vervniling anhtar dat de eigenaarde tiap zelfs moest afbreken In da kelder twas afval geborgen ook vergane overblyfielanvan geiten ea achipea die volgens deskondigen wel een kwarieeaw daar moeten get cnhebben Het ongedierte had zich ïn dat buisonbelemmerd ontwikkeld De hoisbaai lydtgroote schade A C De jnstitie te Maastricht beeft siok gittaren naar HeekHulsberg begevan ten einda ondarzoek te doen naar den aldaar gepliegden 0 willigen mtufslag op het 9 jarig zoontje van den landbouwer Curvers De zaak moet zich aldus hebben toegedragen Ëen zekere P oud 17 iaar had een geweer van den muur genomen eo niet wetende dal het geladen was dit schertaeode op den verslagene die met andere kinderen stond te spelen aangelegd Het sohot ging af en trof Oorvers zuo ongelukkig ia het hoofd dat hy dood ne deratortte De jaarvergadering der tVereeniging voor hooger onderwys op Gereformeerden grond8lag heeft Donderdag met 72 tegen 4 stemmen de motie aangenomen volgens welke de gereformeerde beginselen naar den eisch van art 2 der atatoten der Vereeniging aUgronds K U onderwys door prof DeSavorolu Lobmau gegeven niet tot bun recht zyn gekomen Met verpletterende meerderheid heeft de vergadering dus als gebleken aangenomen dat Booala de heer Hovy het noemde en terepa ontkende de beer Lohman niet gereformeerd ia c Prof Lohman was by de Vrye Uniraraiteitf hoogleeraar voor de rechtswetenschap spoelde Maar dal is nu voorbij wij hebbeo eene andere taak te verrichten Bruff Waar is die doos Bruff P De vermiste doos P vroeg Bruff terwgt hj bet hoofd schudde Mylord ik weet het niet ik hebhet nooit geweten Het was mgne doos Bruff en vroeger behoorde zij aan mgne moeder Ik vermoed dat HerbertDane de doos ia het kasteel rerliorgen he fi De heer Blair deze heer hier denkt dat gy ze missohien van avond torwijt uw meester uit is zoudt kunnen vindrn Zijn raad verdient in aanmerking te komen Bruff want hij ia een bekwaam politieBgeot De arme Bruff werd vuurrood Wat was de minzame Londensche bankier die ala vriend met hem omgegaan had en met wien hij als vriend zulke vertroQwal ke praatjes had gehouden een politieagent I Wie weet wat hem gedachteloos ontvallen waa P l n om op Ie dooa t rug te komen Bruff zou hebben kannen zweren dat zg niet op het kasteel wof De heer Apperly legde hem de zook uit en zeide dat er op het kasteel geheime bergplaatsen waren waarin men door het berghok toegang had Bruff veegde zich terwgl hij luisterde het klamme zweet van bet voorhoofd en dacht dat hij nooit van zgne verwondering bekomen zou Hg nam niettemin met hart en ziel deel oen het komplot en er was geen t jd te verliezea Hg spoedde zich met den tieer Apperty naar bet kasteel Tlavensbird volgde met een kruiwagen