Goudsche Courant, maandag 6 juli 1896

So DD il door een vergaderiDg voor betover groot gedeelte ait lekken beataaode nitf emiakt dftt zga onderwas oitit rechtzinnig gaiiüeg in Oe beer Lobman beeft elf rsedt iaeeDenhriJven Rao de fergaderiog opgemerbt dat de kleine eommissie ran ooderzoelt dia de motie bad voorgesteld niet in rtaat was o er zijn ondervQi te oordeelen Mfo kan nu licht begrjipen boe Ity OTer dt moreele en K6t nflobappeiyke beroegdheid denkt van een fergaderiDg van 76 leden Als ioBo weten wil waarover het geschil dat die vergadrring gemeend beeft to naogea uitmaken mgent k liep dan kan nipn dat naar t schijnt vry duidelgk afleiden uit twee oitingen De beer Th tieemskerk beweerde dat alte w teoBcbap uit God is en de beoefening daarvan d wil Gods In God ligt alle wetenschap bealoteu en daaruit volgt dat atte eleuschappen met elkander samenbangen en de theologie voorop moet gaan als de moeder van alle andere Mea moet nagaan wanneer de wetenschappen zich het meest hebbeo geconcentreerd om bet eigeniyke middelpunt Ood en dat ia voor de gereformeerden het Calviniatiscbe tydperk Daartegenover stelde dr Schot dat bet niet aangaat aan de daden en woorden der Calvinisten gelyke kracht toe te kennen als aao da beiydenia Dan gaat men den gevaariyicen weg der Roomschen op Daarom protestee de dr S er tegen dat het geweten van dehoo leeraren der Vrye Universiteit aan banden wordt gelegd zoodat zg in hun onderwys niet alleen aan Gods Woord en de belgdenifi maar ook aan de uitspraken van Calvinisten zonden gebonden xyn In de vergadering waren nog slechts 3 leden die met dr S dpz betrekkelyke leervryheid Toor de hoogleeraren der Vrye Universiteit wilden erkennen door duizenden Profes aoren en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen Sedert 14 jaren by het pnbliek be kend en gezocht ala het e f goedkoopste en onschadelijkste Zonierdienst 1896 AanKevangen QOUDl SOTTXRBAH 18 88 1 84 3 60 18 88 18 8 18 48 18 66 1 44 4 8 OTTIBDA M 0 11 80 10 4 U 60 is r 18 08 18 47 HAAG GOU DA Kt e 5 61 7 90 7 48 8 50 19 9 48 lo ll 11 8619 811 36 8 44 8 40 4 04 4 3 3 6 17 8 197 18 7 68 U t iS Voorb 5 67 10 17 1 41 4 8 8 18 8t iva BOA a s 6 M 6 647 14 7 4 8 88 8 64 8 64 U 8 01 10 0 8 18 10 16 8 88 10 87 87 10 18 10 48 11 18 18 10 18 88 1 87 8 47 4 46 18 40 4 67 18 4 6 08 U7 4 l 7 6 86 B 6 8 S7 4 4 8 81 8 66 8 88 10 8 11 48 10 88 1 66 4 68 S SO 9 48 10 43 9 6 04 39 9 69 10 l 10 5419 06 19 689 17 8 144 084 385 16 6 47 8 607 480 9810 1010 88 kKraüveg en Nootdorp LeidsohentlABi en Hekendorp U T K E O H T B O ü D t Crtraoht 88 7 60 9 88 10 10 88 11 38 19 60 8 08 3 59 4 45 6 8 Wwrden 58 8 11 10 88 11 66 4 18 68 üidiiwater 7 07 8 19 10 81 4 84 Omda 7 88 8 38 8 34 10 10 14 44 11 1018 111 99 3 46 4 87 5 17 7 09 10 17 10 84 10 41 11 07 AM8TEBDA U O V D A 8 10 8 84 8 68 4 46 18 7 45 9 46 18 10 11 11 8 48 8 88 l M T4 M U lt 10 80 nalaten konden cog meer koffie te drinken oit vrees andera te zullen sterven De Haagscbe rechtbank veroordeelde heden dfQ kuiper die in eene woning aan da Waldeok Pjrmontkade te s Gravenhagj inbrak en aldaar diefstal pleegde tot 3 jaren gevangenisstraf en den Scheveuiiif heo jongen die op zeer wreedaardit en Hy7 e een hit in de weide mishandelde tot 1 maand Uitspraak doende in de zaak tegen Reens beklaagd van opzette yke beleediging van buftenUndsche reg ereode vorsten in CBkfu van den koning der Belgen eu den Doit nheu keizer veroordeelde de rechtbank te Amsterdam hem tot eeoe gevangenisstraf van 3 maanden W C soldaat by de koloniale reserve e Nijmegen is door de rechtbank te Roermond veroordeeld tot 7 maanden en I1j dagen gevaugenii Btraf wpgens het met valicbe papieren zich hebben laten aanwerven De ïiaak J S die hiermede in verband ataat wordt op den 4en Augnstns hervat In eene eergisterenavond gehouden vergadering van de coöperatieve broodbakkery en verbroikavereeniging De Voihurdiug te sGravenhage werd met algemeene temroen bealoteu f 500 te geven aao de werkstakendeglasslyierii te Maastricht Ikt Au yi Tan gewichten alleen geen voldoende waarborgen opleTert tegen bedrog indien ook balans en scha en daaraan niet onderworpen worden in te Loosdrecbt gebleken Daar bood een koopman de er dagen kersen aan voor 25 cent de drie pond Deze lage prgn lokte vele ingezetenen tot knopen uit En wat bleek later ïn ptaat van drie pond leverde de koopman er maar twee niettegenstaande lyn gewichten behooriyk geykt waren Alleen bad hg den oenen arm vau zgn balans ean weinig langer laten maken dao de andere In de N Amitc is onlangs een S rie artikelen opgenomen over bet Leger desHeilsvan de hand des heeren W van Nes De e artikelen met verscbillende toevoegsels zyn thans ala afzonderlyk boekwerk verschenen by de 6rma Kemink Zoou te Utrecht De schrgver schetst daarin de grondbeginselen van het leger en staat vooral uitvoerig stil hij de Nederlaudscbe afdeellng op het Maatsehappelyk Werk Omtrent dit laatste lezen ny in het zeer belangwekkende werk onder meer Evenals de H 8 M zal ook de Mnatsch lot Exploitatie van Staataapoorwegen naar men verneem 12 Juli a a een extra trein doen loopen naar Parya en wel van Amsterdam atreobt Den Bosch Tilburg Breda Rotterdam en Dordrecht Da terugkeer uit Parya zal op den avond van 16 Juli plaats hebben Het Maatsehappelyk werk van het Leger dea Heil zonder de Landkolonie kost het Nederlandsohe volk f 22271 plos wat het teveel betaalt oit puren liefdadigbeidstin voorde waren die het van hel Leger koopt want al wat het Leger vet hoopt ia te duur als koopwaar de opmerking van ongeoorloofde concurrentie door lago pryzeo is ongegrond En wij wagen de opmerking dat f 60000 ons een betrekkelyk groote som is voor het onderhoud van pl m 250 man Het ryk houdt zyn soldalen goedkooper Dronkenschap door koffie is een nieuw gevaar waartegen de dokters willen wsarschowen Dr W Drake ts New York beeft een speciale stadie van deze quaestie gemaakt en ah cyne bevinding medegedeeld dat vergiftiging door veelvuldig koffiegebru k meer voork mt dan men oogenschyntyk wel zon denken Da aiekteverscbynselen tengevolge van mishrnik van koflBe vercoonen zeer veel overeenkomst met die door misbruik van alcohol omdat koffie dyspepsia veel op alcohol dyspepsia getykt De patiëntflD toonen een afkeer van alle voedsel en die afkeer kan zoo groot worden dat ly alleen nog niatr kofHe kunnen gebruiken ol brood in koffie gedoopt Dr Mendel te Berlyn beeft langen tyd de arbeidfiters Ie Essen tot het onderwerp zyner studie gemaakt daar er Ttlen onder faaar lyn die een pond koffie per week gebriiiktsn De zieken onder die vrouwen klaagd n allen over gedraktheid in het hoold en veelvuldige hoofdpynen gepaard met slapeloosheid Een sterke kofiSe beurde haar wet een tydlang op maar spoedig keerden de iektevericbynBelen terug De apieren verslapten de bande beefden en de slachtoffers govnelderi 7 ph 7ÓÓ lek eo zwak dat zij niet Concurrentie door op bet gemoed der kOn pers te werken is ook by bet Maatsehappelyk Werk de eeniga reden van verkoop en zoo is het eigenaardig dat wy aan het eind van onze beschouwingen weer hetzelfde woord vindei wat wy by het geestelyk werk opteekenden werken op bet gemoed Wy durven niet zeggen dat de koopers in malaise verkeert n anders was de vergelyking nog treffender maar wat we wel durven zeggen is dat de maatschappy die het L d H maar stilletjes door laat gaan in zyn zelfonderhoudendrc toevlochteo de verpleegden tot een geinakkelgke hekeering te brengen in malaisi verkeert £ n wij noemen die malaise politiek en religieus Üaar voorgewend ongt toof moede en geen vasten grondslag voor een werkalyk geloof kennende neemt zy klank voor metaal en onruitig over den uitslag van den 8 ryd der democratie meent zy in het Leger des Heils een geschikteu bondgenoot te vinden iu het in slaap aussen der dreigende menigte En daarom laat zy het Leger des Heila toe en is het zelfs behulpzaam zich aU een echte woekerpiant te slingeren om al wat er gezoods groeit in kerk en staat en in haar knpllendi armen m raogelyk waren godsdienstzia en gesood verstand te dooden De scliryfster an de NegerliiU uuvr Beecher Stowe is overleden Haar ht roenid boek vcrHclieen ln t aerst uU GülÜA Directe Spoorwegverbindingen met 10 60 10 67 11 1 U U 11 80 8 66 8 20 8 40 8 47 8 64 g i O IC 7 86 7 86 7 88 7 8 7 46 7 66 6 I IO 6 18 6 88 6 88 18 88 61 11 82 81 10 7 47 8 88 6 67 g o 8 18 0 14 8 80 10 86 7 Ooada oor4reoht Kienwerkerk Oapelle Botterdam 10 1 10 8 10 80 10 48 10 4 8 18 1S 60 10 11 7 46 i 07 GOUDA DEN HAAO aotterdam OapelU Kieuwerkerk Uoordreoht eouda U U U 11 96 10 43 U 80 11 46 18 46 l aoud 7 80 6 86 ZOT U 7 48 6 47 Z Z gw 7 i8 8 66 Tooib 8 07 9 08 iHagii 8 18 8 18 10 7 e o I D A U TEIOHT 56 7 10 7 18 7 8 Uosd 6 86 7 66 8 0 8 88 OadBW 6 60 Woardra 6 68 8 18 Vtntll 8 18 e 88 10 19 10 67 18 65 8 80 S 17 4 85 6 67 11 14 9 87 8 48 8 04 U 89 9 46 8 84 8 17 8 41 E4 10 61 11 46 1 87 3 08 8 60 6 07 36 10 17 1U8 8 91 8 87 GOBI A A MSTEBDAM 9 69 10 67 19 10 4 U 6 90 7 61 8 87 8 14 Ooidt e 81 10 68 1 l 6 16 60 8 86 feuilleton in de National Era c een orgaan tot bestryding der slaverny en in 1852 in boekformaat Zij had eerst moeite er een uitgever voor te vinden maar ten slotte werd bet aangenomen door een jongen boekverkooper te Boston die haar 10 pCt no de opbrengst aanbood Weinig boeken hebben zooveel sensatie geoQaakt als Unele Tom s Cabip dat een groote rol hoeft gespeeld in de anti slavernybewüging Binnen het jaar waren reeds een kwarl raillioen exemplaren verkocht en mevr B echer 3to e ontving als baar aaudeet over hei eerste jaar 20 000 dollars Het boek werd io meer dan twintig talen vertaald zelfs in het Arabisch Chineesch en Japan cb in Duitachland verschenen veertien verschillende vertalingen De andere werken van de scbryfster boe goed ook in menig opzicht komen by do NegerhuC haast niet in aanmerking Na deo dood van baar echtgenoot in 188G woonde mevrouw Beecbor Stowe meestal in Florida waar zy eenchinaasappe plantage had De laatste j iren waren 4iaar geestvermogens zeer Afgenomen Zy ia 84 jaar oud geworden Door direeteoren dor Ned Maatscbappg ter bevordering van Ny verheid id aan de algemeene vergadering medegedeeld het rapport door de cummiasie van koophandel uitgebrftcht naar nenleiding van de adviezen over de qirestie van vrybaodel of bescherming van de departementen ingekomen Oit rapport luidt aldus Uit de missive van de departementen Amsterdam Gouda s Gravenhage en Groningen b ykt dat zy willen afwachten de uitwerking der nieuwe bepalingen op den invoer van goederen uit bet buitenland Dat ook het departement Alkmaar ditzelfde wil zich tevens verklarende tegen elke protectie van industrie of handel Dat door het departement Utrecht werd ingezonden een rapport door eene commissie uitgebracht ter zake van de f eat de vrager In dat rapport werden verschillende aange legenheden op het zoo hoogst gewichtige vraagstuk betrekking hebbende besproken en gewezen op de toestanden in het bnitentaod wair protectie in meerdere of mindere mate is ingevoerd en herinnerd aan rapporten etc in ons land te dier zake uitgebracht Deze commi 4aie komt tot de conclusie dat thans het tijdstip niet gekomen i waarop de Maatschappij zich zal hebben uit te sprekfo en dat en bierby sloit het departement zich aan by het gevoelen uitgedrukt iu de rapporten der bovengenoemde vier departementen ook de gevolgen der nieuwe wyze vau heffing der invoerreobtau in elk gevut baboorun te worden afgewacht Het departement spreekt evenwel den wensch uit dat hft hoofdbestanr by voortduring een waakzaam oog op het oadt rwerp gevestigd bonda Het departement s Gravenhage verklaart het onderwerp van dien aard dat een ernstige bespreking in de departementen zeer gewenacht is Hat departement Zierikzeo geeft een rapport afwykendö van de bovengenoemde Het spreekt als zyn gevoelen uit dat het wenschelyk ia het vrybaudelatelsel te handhaven omdat het nadeel verwacht van iovoaring van protectie Ons advie zegt de commissie ten slotte is om te handelen in den geest der rapporten door Alkmaar Amsterdam Gouda aGraven bage Groningen en Utrecht uitgebracht Men Bchryft Deze week paweerden 4 booten door het Noordbollandich kanaal stoomde da gemeente Pormerend De feestvierende vereenigingeo van socialisten die een uitstapje hadden gemaakt werden door bengels uit Purmerend begroet met een bombardement van steenen en andere projectielen De woede der opvarenden was begrypelyk daar de booten een eind vervolgd werden en er door honderdpn handen geworpen werd met alles wat onder hnn bereik kwam Eenige opvarende sommeerden den kapil iu naar den wal te varen doch gelakkig stoomde hy door want dan waren de ongelokken niet te overzien geweest 1 Nel 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 8 67 7 U n u 10 4 7 6 8 8 44 4 16 I IJ D A 1 44 1 64 i Ol 8 08 8 14 T SO 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 0 Z Zegw U Zar 1 89 OnaJa 88 7 60 8 1 aiopt Aiuterdui e gt Soil 7 99 7 16 8 1 4 97 DEN Het waa een waar ichauduü de i kleltenlen tegen de booten als bl l De volgende heksengsscbiedeoia wordt uit Utrecht ann het Handelcblad gemeld In een slop dal uitkomt in de Gastbuisste die den Witievronwensingrl mf t de Bïltstraat verbindt woont een arbeidif gezin man vrouw en een balijitrig kind De hnissetgke vede en het geluk Vftu bet kleine gezin werden lot voor eenigen tyd door niets verato rd totdat plotseling de kleine begon te sokkelen en trots alle in t werk gestelde pogingen met den dag achteruitging Ue cnders wisten niet wat te beginnen Familie vrienden en buren kwamen er by te pas maaj zonder dat iets hielp Dooh ala een reddende engel bakte een bnurvronw opeens den knoop door Het kind i behekst c Het was zoo eenvoudig dat men licb niet kon bpgrypen er ntet eerdei aan gedacht te hebben t Kwam er nu maar op aan om te weten wie de tooverheka was Maar dat zon dezelfde slimme bnurvronw wel oitvinden Op haar verzoek tiet men haar alleen zy steed het zeegrassen matrasje van het kleine kind open en vond daarin o schrik het model van een kip een staarten zwarte rozen altemaal keuteekanen die dnidelgk wazen op de minder gewenschie tegenwoordigheid van den Vorst der Duisternis Nn wifit de hourvrouw meteen ook wie dien gatit had binnengeloodst Het was een gewezen baurvrouw t en knap oudje dat met haar msB een liandel in bloemen dreef en van wie men zich herinnerde dat ze naast een gezin had gewoond dat lnjna geheel was uitgestorven Het geen kwaad denkenie oudje werd op listige wy7e hy de i zieken zuigeling gebracht Toen vertelde men haar dat zy de tonverkol was die het kind had behekst en dat ze het kind weer moest zegenen of het zou niet best met haar afloopen De bniirvouwpu dreigde in koor mee en het ontbotKte vrouwtje bezweek voor de overmacht Driemaal sprak ze tot het kind God zegen je Niet zonder moeite liet men haar toen gaan Het kind stierf denielfden avond en is girteren begraven Omtrent den brand in het tnighuia te Metz wordt gemeld dat tot dusver yf lyken werden gevonden van twee onderofficieren twee burgers en een kind Yerscbeidene gekwetsten werden uit de puioboepen opgehaald By de herhaalde ontpl iffingen die schrik n ontsteltenis in den omtrek verspreidden werden zware stokken yzer en bont over groote afstanden weggeslingerd Twee kindereu werden op 400 meter afalaod op dia wijze zwaar gewond een stal die 300 meter van het arsenaal stond raakte in brand De stadhouder vau het Ryksland bezocht de plaats des onheils eu srhonk giften aan de gekwetsten Lange veeren Onder Bsilen staat een roggeakker buitengewoon Hy werd verleden herfst bezaaid met een vreemde soort rogge aan een eigenaar door een kennis te Yelp toegezonden Het stfoo gelykt wel liet en ia doorloopend meer dan 2 M lang enkele halmen zelfs 2 60 k 2 70 M eu ook de aren zyn dobbel zoo tang en wel driemaal zoo zwaar als van de iulandache soort Ieder die dezen akker ziet staat er orer verwonderd zelfs de rijksproefvelden iu de onmiddellyke nahyheid die ook een goed gewaa kunnen toonen t gen t voor dezen akker af De eigenaar J Heyting heeft bet zaad van deze rogge voorzoover hy dat voor eigen zaaizaad niet noodig heeft reeds aan onderscheiden landbouwers toegezegd voor f 1 de 5 liters Te Rsiohenberg in Bohemen is de katoeospinnery van Liebig afgebrand vermoadaiyk zijn zes arbeiders en twee werklieden in de vlammen omgekomen TUd van ereenwlck 1 18 7 69 7 6 8 8 13 8 89 6 31 6 10 8 6 9 3 7 96 8 47 8 17 87 84 9 41 47 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 64 7 48 10 94 6 61 7 60 8 09 9 07 10 84 9 88 10 64 9 88 8 99 8 41 9 49 11 10 10 01 10 07 Silteiilaadsch Overzicht 01 Fransobe Kamer set e de beraadslaging off de belaaling op de rente voort Pa minister van fioantign Gocberj verde 4 gde de bebastiog met vour Hy zeide onder tfser Wij zijn overtnigd dat bet recht van den Staat om belaating te beffen van de rente onbeperkt is Alvorens het ontwerp in te dienen heeft ds regeeriog zich beziggeboaden met de vraag of het krediet van Frankryk er onder lyden zal Indien zy bealoteu heeft om op de rente bet gemeene recht toe te passen dan ia het omdat zy de zekerheid heeft gekregen dat het krediet dea lands volstrekt niet bedreigd wordt De tegenwoordige daling der rente is niet veroorzaakt door de dreigende belasting da daling is ingetreden tydena de discussie en zoodra de belasting is aangenomen gaat de rente weer iu de hoogte Do belasting zal het nationaal krediet niet verminderen c Heden voortzetting der diacuasie H t Ëngelsch Lagerhnia behandelde gisteren de b grooting van uitgaven voor bet departement van buitenlandsche zaken Vica mioiater Corzon deelde mede dat de rapporten over Kreta gunstiger luiden Kr heeraobt zeer zeker nog altyd spanning maar de toestand verbetert Byna dageiyks komen de gezanten te Kooalantiuopel hyeen deze byeenkomaten waarin een onafgebroken eenstemmigheid bearacfat hebben geleid tot het voorstellen van vier punten voor Kreta en de Porte heeft aangenomen die onmiddcllyk in toepassing te brengen Engeland weoscht niet geïsoleerd of oitalnitend te handelen in deze aangelegenheid alles wat bet te doen heeft moet gedaan worden door gecombineerde pressie der mogendbedan Engeland zal even ver gaan als de andere mogendheden io haar pressie op de Porta naar het aal niet alleen handelen Indien wy alleen handelen zeide Cnrzon zou het resultaat noodlottig zyn niet alleen voor de bevolking van Kreta maar ool voor den Europeeschen vrede In den Spaanschen Senaat heeft Woensdag het lang verwachte debat over Cuba plaats gehad Maarschalk Martinez Campos verdedigde zijn bonding op Coba met de opmerkiug dat hy enkel verantwoordelyk waa voor de krygaverrichtingan en niet voor de invoering van hervormingen Daarvan droeg de regeering de voMe verantwoordciykheid De maarschalk sprak verder over wat hy noemde de qnaai medeplichtigheid der Vereenigde Staten aan vr buiter expedities en verklaarde dat y OU verkiezen de erkenning van de patan delingen als oorlogvoerende party Hy smeekte de regeering door alle mogelijke middelen en concessies een einde te maken aan den stryd die twintigduizend mensobeolevena en honderden millioeoen per jaar kost c en eindigde met een lofspraak op de Spaansehe soldaten op Cuba die daverende toejaichingen uitlokte De minister president Ganovas del Castillo verklaarde dat de regeering wel geneigd was hervormingen in te voeren maar deze mogen niet den prya voor den opstand zyn En 100 blyft de toestand dezelfde de regeering zal hervormingen invoeren als eerst de opstandelingen de wapens neerleggen maar deze toonen zich daartoe nog niet genegd De intocht van den Czaar in Peteraburg wordt telkens weer uitgesteld en de datum ligt on geheel in bet onzekere De feesttlykbeden zyn alvaat afgelast Men brengt dit in verband niet mee de strike maar met bet gerucht dat de Czaar aan geelzneht tgdt in welke mate ia niet bekend Oc werkstaking moet zoo goed nis geëindigd zyn De meeste stakers hebben den arbeid hervat en in alle spinnergen wordt weer gewerkt De aanleggert van de beweging zyn door de politie eenvoudig buiten de stad gezet om aldus de organiaatia te verzwakken Een eoht Buasiacbe maatregel Over de oorzaken der werkstaking is men het nog niet eens Iu Duitsche bladen ii betoogd dat de grieven der werkstaking waren onrechtvaardige loonakorting de lange werktyden benadeeling door bon patroons door middel van vervalschte schalen waarop het prodoct van den arbeid gewogen werd gebrekkige machines die telkens hersteld moesten worden en gevaar opleverden willekeurige D ongeregelde betaling van het loon dat twee keer in de maand behoorde uitbetaald te worden enz De Pargtche Débats gelooft echter dat de werkstaking begonnen is omdat da arbeiders ook de drie dagen dat het bedryf wegens de kroningsfeasten stilstond loon wilden trekken Boe het zy de strike scheen oitmonteod georganiseerd en de arbeiders ontvingen geld it Amerika Frankryk Dnitsohland en andere landen De werkstaking te Petersbnrg waa reeds voorafgegaan door werkstakingen in andere deelen dea lands werkelgk acbynen er in de Roisiacba fabrieken sommige voor de arbeiders onboudbare toestanden te beerachen De loonen b v zgn ongehooid laag iaRossische fabrieken Zoo hoeft mea maar weinig werklui die meer dan 30 40 kopeken een kopeke is eoowat 1 cent per dag verdienen Ja maar wordt er gezegd vrouw en kinderen werken altemaal ook en samen brengen dese verdiensten een heel aardig sommetje in de week binnen Maar men heeft dan ook niet te vragen naar den treurigen toestand van zoo n arbeidersbnisboudeo waar de heele familie slechts de weinige overblyvende nren thuis komt om te slapen en dan weer vroeg s morgens er op oit moet om hun armzalige penninkje voor dien dag te verzamelen Ook op bet stak van arbeidsduur hadden de stakers gegronde grieven Een werktyd van 16 a 17 nran per dag kan zeker niet kort heeteu Zelfs in het autocratische Rusland doet zich de noodzakelykheid van een arbeidswetgeving dan ook zoodanig gevoelen dat naar men beweert de regeering voornemens is om zelfs den maximalen arbeidsdag in te T0er n En dit niet alecbts voor vrouwen of kinderen maar ook volwassen arbeiders Het ia trouwens van algeme ne bekendheid dat in de meeste Russische fabrieken de arbeidadnur veel ts lang dnurt In tairyke werkplaatsen van Moskou en omatrekeo bedrsagt hy zestien en meer uren daags Afzonderlyk kunnen de patroons hier weinig aan veranderen althans zy hebben er nimmer de proef mede genomen maar het goaverneuient gaat nu de zaak io handen nemen Sinds lang bestond zoo meu zegt het plan hiertoe in de regeeringskringen en door de jongste gebeorteoiasen te St Petersbnrg is de yver een weinig geprikkeld Yry algemeen wordt toegegeven dat de arbeidstoestanden veel te wenschen overlaten dat de arbeiders dikwyis moeten overwerken zonder hiervoor eitra loon te ontvangen en dat de boeten in menige fabriek zóó hoog zyn dat zy soms 15 tot 0 percent van het geheele loon uitmaken Bg elke loooabetaling worden de fabrieka inspecteura met klachten overstelpt en hebbeo zy de nanden vot om de partyen tet kalmte te brengen Wanneer men hierbij dan nog voegt dat de ouderbazen op de fabrieken doorgaans van de werklieden een bevys van erkentelijkheid vorderen voor kon aanstelling dan ziet men dat de positie der Rossische werklieden inderdaad niet henydenswaard ia en ook nog iu een ander opzicht dan dat van den arbeidsduur verbetrriog behoeft In weerwil van de geruststellende verklaringtsn vau regeeringsvege wordt de toestand in Zuid Afrika toch ala ernstig beschouwd De lEvening Newst gelooft dat er een algemeen oproer van de geheele bevolking voor de deur staat Uit Gwelo wordt aan de Daily Telegraph gpseiud dat kapitein White met zyn vliegBude rolonopc daar aangekomen ia en onmiddellyk naar Fort Charter al doortrekken De weg van Butowajo naar Gwelo beeft hy in 4 dag afgelegd hetgeen een recordmarcbi moet zgn Iu bet Lagerhuis d ed Cbamberlain de volgeode mededeelingen in antwoord op verschillende vragen Er is geen enkelu grond voor bet bericht dat sir Hercules Robinaon wagens den staat zyner geiondbeid niet naar da Kaap zal terugkeeren Het gerucht is niet waar de booge commissaris ia wel aii k geweeat maar hy wordt beter en hoopt naar Zuid Afrika terug te keeren Ik heb geen telegram ootrangen van Engelache ingezetenen te BuIowbjo sinds bet ontslag van Rhodes is aangenomen maar ik ontving een telegram van 200 Traosvaalsche immigranten in Rhodesia die hnn vertrouwen in Rhodes en zyne politiek uitspraken Ik vermoed dat de bedoeling is den wensch te kennen te geven dat hg in zyn functie zal hersteld worden zonder het uitdrakkelyk te leggen RECLAME BLOEOZDIVfiRINGS en Laxeermiddel Ni t andera te rerkrljgen dan in doosiee a70 Cents in de Apotheken Hoofddepftt F E TA SANTEN KOLFP RoUirdam Burgerlijken Stand GEBOREN 1 Juli Pieter AJriana onderi M Tan Leeuwen en W de Juag 2 Salanna Calharina Albertiaa onders J Brediae en A M Hage Cornelie Adriaan onders B Kooreraar ea J Tempelman Wilbelmina Johanna ondera N van der Zgde en J de Hoog Gerardui Johannes onders J H van den Eog en C M de Jong Anthonins onden T Koster en P Vink S Johannes Arnotdns ouders J Raapii en M Tan der Veer OVERLEDEN 2 Juli H de Jong 12 d H M Van den Eng G m 3 J Borst 58 j J Tan den Berg 8 w ONDERTROUWD 3 Juli P Tan Tol te Boskoop 26 j en 0 A Joogerheld 25 j M J Reparoo 25 j en S Rozekrana 25 j J M Sparnaay 23 j en C dsKoegt 19 j L 8tra er 59 j en E Tboen 44 j J A Poosioen te Rotterdam 33 j en D P Tan Vliet 31 j C Groeneweg 24 j enJ M A Vermeulen 24 j A Tan dePavoordt 27 j en 0 Boer 31 j D Tander Kiat 35 j en C Enopnerts 42 j M J Hcriche 22 j en B Zorg 22 j W Broer 29 j en J M Koeman te Moordrecht 22 j NIEUWE ZENDING Prachtige DASSEN en een groote hoeveelheid DASSEN Tan at 13 Cmt L van QS Az KWweg E 73 73a GOUDA Goedkoopste adres Toor Heeren Mode Artikeleu Beurs van Amsterdam 8 JlfLI Vorkrs lotkra N DMi ilo Gert Ned W S 91 a 1 98 dito dito dito 3 100 100 lOOll dito dito dito 8 O l HoNOi Obl Goudl 1881 88 i 1T4UE IniobriJTiiig 18f 81 5 88 a OoaTma Obl inpspio 1868 i s V dito in zilrer 1888 6 8S SS a PoBTyOAL Oblig met coupoD 3 dito tirket 3 28 Vl avswso Obl Binnenl 1894 4 68 63 dito Geconi 1880 4 98 dito bij Bolh 1889 4 99V8 dito bü Hope 1889 90 4 98 7 ditoingoud leen 1883 f dito dito dito 1884 3 106 SrLvn Perpel schuld 1881 4 60V ToitxllJ Oepr Conr leeu 1890 4 7BV Gec leening aerie D 80 SO Ooc leening aerie C 81 1 21V Zoid Afb Blp T obl 1891 5 110 Umioo Obl Buit Soh 1890 6 94 VIIIISUBU Obl t onbep 1881 48 Ahrbboaii Obligslien ISIS 3 97 BoTTlaniH Sted leen 1894 3 98 N D N Afr HacdelaT aand 63 Arendab Tab Mij Oertiiioalen 660 Deii Mastachsppij dito S30 Arnh Hypothebkb pandbr 4 lOO Olllt Uii det Votatenl aand 67 a lir Hjrpolleekb psudbr i l f sderlandache bank aand 100 201 t ed HandelmaaVrh dito 138 N W fc Pao Hjp b pandbr 1 60 60 Rolt Hf potheekb pandbr 3 i 100 Utr Hjrpolheekb dito 8 OoBTBKa Ooat HoQg bank aand 1 100 1861 RusL Hypotheekbank pandb 4 1 100 Kkkmia Equit hypoth pandb 6 Malir L O Pr Lien eert 8 as H D HoU U Spoorir Mij aand 1087 Mij tot Elpl T St Spv aand Ked Ind Spoorwegm aand 199 Ned Zuid Afrïk 8pm aand 8 808 MO dito dito dito 1891 dito B loiy TiLll 8poorwl 1887 89 A Eobl 3 ZuidItal apwmij A U obl 8 50 A 63 m 68 PoLBN Waraohau Weenen aand 4 161 eid RcaL Qr Eusa Spw Mg obl 4 997 Baltiaohe dito aand 61V 61Vb Faatowa dito aand 6 81 ii 1017 IvanR Dombr dito aand 5 Kursk Ch AzaiT 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 101 100 AliBBniiL Cent Pao 8p Hij obl 6 lOOV Ohio kNorth W pr C aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 186 Denrer Ie Bio Gr 8pm eert T a I V Illinoia Central obl in goud i 103 LouisT h NaahTilleCert T aand 481 1 Ueiioo N Spir Mij lehyp o 8 100 1 Hiaa Kanaaa r 4 pet pref aand N York Ontario £ West aand 11 1 14 H i dito Panna Ohio oblig 8 101 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 77 St Paul Minn it Hanit obl 7 106 I d Pac Hoofdlijn oblig 8 101 dito dito Lino Col le hyp 0 8 n Uanaoa Can South Cert v aand 60 Vbx 0 Eallw k NaT le h d c 0 i Vii Amaterd Omnibua Mij aand 201 Rotterd Tramireg MaatB aand 201 Kbd 8tad Amatordam aand 3 108 Stad Boltordam aand 3 107 Vi Beloh Stad AntirerpenI887 S Stad Brussel 1886 104 108 Hovo Theiss Kegullr Oesallsch i 117 OoiTBNR Staatsleening 1860 8 IS K K 00Bt B Cr 1880 3 166 Spinjb Sud Madrid 8 1888 87 Man Ver Bei Hyp SpobI oert 11IV ADVERTENTIEN f Voor do talryke hartelyke biyken Tan belangstelling onderronden bg ons 50 Jarig Huwelijksfeest betuigen wjj mede namens onze Kinderen ouBeo weigemeenden dank J HOOGENDOORN en Echtgenoote Onda 4 Jnli 189G Nogmaals myn r hartelyken dank aan den Kommandant en H H Officieren ed Leden Tan den Schuttersraad Onderofficieren en Korporaals der Schottery Tan Qouda Toor de prachtige geschenken eu byzondere hulde my geschon ken by gelegenheid Tan myn 55 jarig Jnbilé ook teTena het Muziekkorps Toor hunne uitstekende diensten by deze foestaTond Ook hartelijk dank aau myn buurtbewoners en allen die my blyken gaTen Tan hunne belangstelling P T DAM Oouda 4 Jnli 1896 Bij Tonnis der Arroudissements Rechtbank te Rotterdam d d 12 JUNI 1896 is hethuwelyk bestaande tusachen mcTrouw CATHABINA JOBAyXA LA FBHGEfKÜculiere en den heer PIBTEB COBUMLIS QLAZESEB koopman beide wonende te Rotterdam ontbonden Terklaard door echtscheiding met alle gcTolgen Tan dien De procureur Tan Eiseheres Mr C F A HOOGEWEEGEN INBHAÜIt MERCURIIfê J J A Montijn Crabethstiaat 276 VRIJE FAAHDEMARET Zaterdag 17 October Toor boTcngenoemde TREKKING zjju Terkrygbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lot f 1 loten voor f 10 By plaatsing der loten le en 2e Prgs COMPLEETE BESPANNING benoTens minstens 20 PAARDEN FHANSCHE STOOMYEBVEHU BN GheiuisGhe WasscberIJ TiN II OPPE IIEIMEK 19 KruUkade Botterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en TorTen Tan alle Heereuen Damesgarderoben alscok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzji gestoomd ol geverfd worden onsohsdelyk Toor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in S dagen te TerTen goederen in eene week