Goudsche Courant, dinsdag 7 juli 1896

Ufnf is de beate iawrünog tegen Jioht lijueD vaa al No tOlO 35ste Jaargang Dinsdag H Juli J896 iwruTi Rhsumatieï Iiendenpynan AnkerPainExpeller te wenden t ea NieuwS en Advertentieblad itoor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagcen De prijs per drie maanden i f 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afïonderlijke Nommers VIJF CENTEN Cognac fin Bols 3 40 1 Liter De OOOWAO IIM BOM wordt nl 4 In vanéi 11 Inkoad rootsliii het suut TU Br F r yAN HAMia BOOS ProefilMcIi f 1 so Dltalultud VMTkrllKbur ttltt P H J y WANKÜM J MELKERT Uastham Z jer Nette Gesteendrukte HAAUmHW worden GELEVERD door 4 BRIKKMA en Zn Het Openbaar Examen aan het einde van den CURSUS 1S95 1898 ordt gehou op den 9 en lO JULI e k des morgens 8 lll en des nam 1 3 unr doch den lOdsn tot 4 daar het Examen in de Gymnastiek plaats heeft s nam 3 4 nnr in het Stedeiyk Locaal De Openbare Toelatingsexamens beginnen ZATERDAG 11 JULI te 9 uur amorg en worden tot WOENSDAG den 15iltu voortgezet De Directeur Dr W JULIUS OouJa i Joli 1896 CONCERT DETEmUEKS PLAATSBESPEEKEN ia ilii SoueteiL iM GËlEGENi opverloon vauüe Plaaiskaarleii voor H H DONATEURS en hunne DAMES op MAANDAG 6 JULI 1896 s avonds 8 uur voor overige riouders van Plaatskaarteo op DINSDAG 7 JULI 1896 s avonds 8 uur WIF y r 8 uur zal op lederen avond omtrent het juiste te nemen getal plaatsen g edecidcerd moeten worden RGËLBKSPGLING in de fiROOTE of St MMU op Dinsdag 7 Juli 1896 des avonds 7 nnr door den Heer J H B SPAANDERMAN met medewerking van den Heer Em Staal SoloViolist Amtierdam MF De programma s tevens toegangabeWizen zyu te verkrygen h 0 10 by de Boekhandelaars J van UENTUM ZOON eu by den Koster Physiatrischc Inrichtinji NATüEi SiNAT van St lk ark Scheveningen DE NIEUWE UITVOERIGE met de gekleurde Vugelvluchtkaart van het VA 8T0LKPARK en Omgeving ia gereed en wordt op aanvraag franco toegezonden De Geneesheer Directeur P H EIJKMAN EOEHEIT iu KalO U Ziiit Mcirc PARASOLS COSSETS S c Uu l j witte f J Hiiiidsclioenen A daMES float Heiudon Wisbrun Liffmann MARKT 136 i BOORDLN WMANOHETTBN rr uuchtn Ploolselx i KSNTENKIUOEN Zij4eii Stoffen Gltgttiiil lureu eiii lerlei aard yat iametbetkliti I II Kieapqn Hoofdp a BD Terlcotidlield Ilf gt moflt dtu itaMls in ieder hiüsgezio oorfain a L r ll den worden go hoadea PiTJfl 50 oent 75 oeat ea fi 2b de flesoh VoorKaaden in de meeste Apotheken en bu F A ïiohter t Co U Rotterdam Te Gouda by A WOLFF Markt A U4b SU DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Door sterfgeval te koop of te Imur eeue van ouds bekende FABRIEK iu Jartleiverkartikelen buizen bloempotten etc op een der beats etanden van Üirecht voot uitbreiding vatbaar Br fr onder letter S Centr Adv Bar Kromme Mieuwe Gracht G4 C6 Utrecht TANDARTS E CASSUTO TE C3 OTJIDA zal Woensda if 8 Juli afwezig nijn iimmmmm Men wonlt verzocht op t MERK te letten UIT HKT MaUAZIJK VAS M RAVENSWAAYZüIVFA GORINCHEM Ddze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nomraer en Prfls voorzien van nevenstaand y Merk volgens de Wet gedepol neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BRËËBAAUT LZ EENIG DEPOT der fijnste Haagache Beschuit f 1 40 lEIKERSEN f 1 40 Na ontvangst van een postwissel groot 1 4lO wordt door my een postpakket netto 4 a KG met groote zoete MKIREUSEIN franco verzonden mandje geplombeerd üoideiyk adres wordt beleefd verzocht II A VA DE IICUVEL POIKE OUDPJ SCHIIiDAMMEH GENEVEE Merk i NIGHTCAF Verkrijgbaar l ij PEETERS Jz AU bewija van ecbtheid ia caohet en kurk steede voorzien van den naam der Firma P HOPPE Culemborg 22 Juni 1896 SlOllMVKKVl RU ri CiiKBiistiir vAs sniKKU Ageutuur by de F rma Wed BOSMAMteGouda DAMES Attentie v Het beste onschadelykste en ge Ö5 f makkclykste poetsmlddel voor Heerea en vooral dames en KiaderschoenwerkladeAppretuurvanC M Muller Co Berlin Beuth Str 14 Menletteigoed op naam en fabrtekemerk Varkryibair by H tr n Wlnk ll ri in ichoanwwk flilpnlM iM tfraiaryin fliii ani Qaneraal Dipst by W SardamanH Amhaia Gcabonnoeiden wordt herinnerd de betaaldag en der abonnemeiitsfj elden zijn van 1 tot en met 8 JULI De Diredtur Ü C VAN DER L A Dzn f e ondergeteeliende bericllt bij dezp dat hij l BRHtHflÊt is tan de KUIPERSTRAAT naar de HOOaE GOUWE Wfjk C No 172 vroeger bewoond door den Heer D vak 3TRAATEN inleven Directeor der Algemeene Begraafplaats alhier L BIMNEMOIJR Hootdbe dienaar üer Stadsbegra enUten Teïsna deel ik het geachte Pahliels mede dat alle BEGRAFENISSEN door mg worden aangenomen en geregeld evenals dit door den Heer tin STKAATEN geschiedde waarvoor ik rajj beleefdelijk aanbeveel iESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht üAOEIiUKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten geve en des namiddags ongeveer ten oler uur Met dezen goederendienst bestaat ook eeue zeer goedkoope reUgelegenhetd voor Paaaagierg naar UTUECHT en tnsscheugelegen plaatsen Kantoor Xieuwe eerstal De Agrenl II J lUOEItUI EK ui f de Victor a JBron te Oberlahnsteirt by Ems Tafeldrank Van h J ninklykef u s c erjfeder anden eMaatuAofifty ïot Sxfi ifatu cf uïorüvSroft AMERSFOOBT A MERSFOOHTSCHE MACHINALE 8toom Brood en Beschuilfabriek s stoom Automatische ffalsen Meel abrtek Fijn gebuild Melk Tarwebrood woidt vbs do lijnste oorlen tarwe gemsaU alléén met mvere oiiufgflroomde beste melk vormeugil blijft liter door mitistonB vier 1 I ilafeii verscli öh ovorheerlyk van smaak en ia verkrijgbaar in p u geknipt pan vloer hard geknipt plaat Engelsoh Duitach en gallen vorm In stuks van 6 et 9 ot 12 ot in vloervorm ook van X8 et 24 ot in extra fljn geknlpten vorm In stuks van 7 ot lO a ot 14 Ct en met tooïoeging van prima tafel natuurboter alS Melkka I detjes van 2 ot 1 ct Gewoon Krentenbrood wonlt als Vij gebuild Melk Tarwebrood maar met toe oep ing van prima krenten en oiulero prima ziiiilvrucliteii vervaardigd blyft hierdoor 1 vcio dagen verscli en heerlijk van smaak on ia verkrijgbaar in bUSVorm en Engelsoben vorm In stuks van 8 ct 12 ot 16 ct 24 ot 32 ot en I als KrentenboUetjes van 2 ot 1 ct Munitiebrood brulnbrood wordt van aptoiani er voor geschikte beate larwesoorteii gefabriceerd smaakt hier dour buitengewoon heerlijk ia zeer gezond en Verkrijgbaar in ronden vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 ct en in langen vorm 50 Dg 5 ot 75 Dg 7 i et 1 Kg 10 ot 2 Kg 30 ot deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépöt i houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en da waI gens beaohilderd met de fabriekstitela en W H MEURSING Te OOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I een dépötbouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke proirisie en franco vraohten der voile en 1 ledige kiaten Ken ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk rw Dr Retau s iC KLFBKVVARL i Brma Wed P B U4 Gmda Hollandsehe uitgave met 27 aib Prjis 2 gulden leder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moot het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarljks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bü hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt Si franco tegen inzending van het beding ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ioiida ÜMik van A üiilUkUAi Zoon BINNENLAND GOtDA 6 JQli 1896 D adelborst Ie kl C D Juliua wordt met 18 Juli op noD actiritmt gesteld eo 1 Aog d a T geplaatst aaa boord fau B M pautaerscbip Piet Hein Zooats wij in ods vurig naiumer mededneldeo baddeo giitereo de ieestetykheden plaat der Wielerclub Gouda Het weder kon Diet bizoDder genoemd worden da ryders haddeu met eeo tamelgkea wioddrak rekening te booden legen den avond werd de wind veel min der Nadat te II uur de deeluemersen Boudakdei iu de Sociëteit 0ii8 Genoegen byeeo waren gekomen eu bartelgk waren verwelkomd toog men ie 12 HO nnr naar bei terrein van den wedstrgd ol de Moordrechtacben d k voor No 1 van het Programma 1 Nationale wegwedstrijd 20 K M van Meet lite priJH vergald zilteren medaille W Overkleeft ran Rotterdam in 36 m 37 sec 2de pryn liiveren medaille Tb OSerman van Sohiedara iu 36 m 37 aec 3de pr s bronzen medaille J H van Kool berg D van Leiden ïn 37 m Aan dezen wedstryd werd door 9 dpelnemers med edongen 2 Wegwedrtryd voor leden def W C Oooda 10 K M van Meet AantHl dielnemen 5 Ute prgs veiguld ailvereo medaille W Both an Gouda in 17 m 37 sec 2de prgs lantaarn Koeners van Delft 3de prüii reiswgter F Both van Gouda Van de twee laatstgenoemden was geen tyd opgf nonrea 8 öoudflche Pypen Wedstrijd open voor allel Bondsleden Aantal deelnemers 11 De prijs zgnde een klokje werd behaald door Verhoeven van Rotterdam Na fifioop van dit nummer toog men naar het BoDdslokaal waar de prjjzen werden uitgereikt door deu heer C Gebel voorzitter der Jnry die nadat by de prgzen aan de overwinnaars bad ni ereikt een woord van hulde bracht aan de Wieler clnb Ooada die nog zoo kort slechts bestaande toch een zoo goed geslaagd fee t bad g organ iaeerd zoodat ieder zich voelde aangetrokken tot deze club Aan bet diner betwei on volgde werd menigen dronk uitgebracht Tao 7 aar werd een bezoek gebracht aan htt Harmonieconcert door bet Muziekkorps van het 4da reg infanterie in den tuin dar FEViLLETOJX 6 Het wsa raadzaam au de zaak op deze hoogte was r geen vreemdeliog ia tebetrakkeo Hü BrufF bAalds de ileuteU te voonohijo eu ging met don heer Apperly door d m donk ren gaag achter ia het kasteel naar de t kkamer Niemand had hem binnen 3iea komen n Karensbird wacbtte met zyn krniwftgen in een donker hoekje builen bet kasteel Daar de oude lord Dane den beer Apperly de veer in de kast ens gewezen had rood deze dezelve gemakkelijk terug en ttKu hij er op drukte week hei lotsa paneel langzaam op zij Xn kwam er eene kleine kamer van ongeveer zeven voet breed te voorsohiJQ zij was ledig maar midden in stond de vermiste doos Ha I riep de heer Apperly uit Toen Bruir de doos bekeken had want hij kon z ne oogen ter nanwernood gelooven maak e hij in stilte de opmerkiig dat hij nooit in cijn leven verbaasder wu gewast Ik zal u ieu zeggen zeide h lot den adrokaat hij moet de doos hier zelf in hebben gesleept terwgl ik den moleiiaarskneoht uitliet Maar ik bec grijp niet hoe big er de ki obt toe gehad heeft Ik zon wel eens willen weten waar dat faeea leidt zeids de sdvokaat terwijl bij op eena kleine Sociëteit Ons Genoegen waar verschillende wielers aanwezig waren Alvorens men aan bet programma der uitvoering begon werd door het Mutiekkorpf ter eere van de verjaardag van H K H Prinses von Wied het Wien Neerlandsch Bloed uitgevoerd Den luid applaas viel bet korps ten deel In do paoze der muziek kwamen wederom Boodsledeu eu genoodigden byeen in de zoal Kunstmin c tot verwelkoming van de OfBcials van bevriende zoetervereenigingen De heer D IJaseUtyn Gz voorzitter der Clnb nam daarop het woord en beelte allen welkom die aan de uitnoodiging baddeu gevolg gegeven hij bracht een woord van dank aan de hb Gebel Dolosie en Hoottman juryleden voor hunne bereidwilligheid oermede zij dezen dag hunne diensten badden gepresteerd h j sprak de vertegenwoordigers der uitgpnoodigde vereenigingen toe en hoopte dat de goede geest die tuflschen de verschillende vereenigingen beerscbte steeds zoo moge bjgven en dat zy ateed allen mogen bloeien De bh Delosïe Hooftmau Verschoor Hendrike Overboscb en H iiber alle verschillende vereenigingen vertegenwoordigende namen daarop bet woorden wenscbteo de Wielerclub Gouda geluk met bet verkregen snccea en hoopten dat zg steeds op den ingeslagen weg zou voortgaau Na afloop van het concert was een hal georganiseerd dat door velen bezocht werd en waar een aangenamen teon beereohts Da voorzitter d r regalings commissie de heer D IJsselstyu Gzn roept alle aanwezige eau welkom toe ttchetst ia ko te woorden de oprichting der vereenigiog en spoort de leden aan op den ingeslagen weg voort te gaan eu steeds te trachten de bloei dar Wieler clnb Gouda te bevorderen nif rna trad de beer B Jager ophettooneal en overhandigde namens eenige dames een prachtig vaandel waarby epreker zegt dit eeu duidelyk bewys is hoeveel sympathie de W C G geniet eu twyfelt ook niet aan de schoone toekomst der Wielerclnb De Voorzitter bedankte daarna den beer Jager voor da seboooe woorden waBrmedeZËd heb vaandel overhandigde en verzoekt namens de W C G aan welgemeend woord van dank aan de dames over te brengen Voorts werd nog door den beer Booftuian een krans voor bet vaandel overhandigd Ook aan dea beer Kerper werd na da opvoering der wieler marseh een krans aangeboden en aan de medewerkende dames bouquetteo Een gezellig bal afgewisseld door voordrachten besloot de zoo succesvolle dag der W C G Onder de aanwezigen bemerkten wy ook de fDd Aohtb fleer R L Martens met familie donkere deur in een hoekjo wee Ik veronderstel naar de onderaardiohe kelders Dfl heer Blair hield de waoht b Ravensbird en den wagen uit vrees dat eene overrompeling vaa de politie zijne tagenwcordigheid mocht vereïschen Dit bleek evenwel overbodig te zyn De doos werd op den wsgen gezet voor de voorbijgangers zorgvuldig overdekt en veilig door Bavensbird weggekruid terw l de heer Blair on de advoooat don wagen in het oog hiolden PrufF bleef op bet kasteel hij was nog niet geheel ei al uit de dienst van zijn gewaandeo meeE ter ontslagen En toen de doos op Zeemansrust aankwam en oog steeds zorgvuldig overdekt naar boven werd gedragen en bij den eigeopar deo echten lord gebraeht werd ontdekte deze met vreugde en hij zag zijn zoon daarbij met innige dankbaarheid aan dat zij ooaaageroerd was gebleven Nu was z n zoon da rechtmatige erfgenaam der Danes en b j zou als wodaeig weldra openlijk gehuldigd worden 1 Er bestond goene reden tot geheimhouding meer Maar begrijp wel William dat gg u vooralsnog stil moet houdea ik zal telf verklarei wie gjjzyt maar ik waoht daartoe e a geschikt oogenblikaf zeide loid Dane Voor beden avond zgt gij tenminste nog William Lydney Zeer wel was het lachend antwoord Al bleefik dat nog eene gansche week als gy bet wenicht de grap bevalt aij Bil zeggende nam de jongeling zgn hoed om alt te goao Hy wilde Wilfred Lester eens gaan opzoeken Hij had hem den ganscben dag niet gezien 9fi maakte zioh ongerust over hem Hij koos dea wag lauga Daneshsld Uall niet uit Uit een op deu 2den dezer vimi den OoQvarnenr Generaal van Ned Indië by bet departement viiu koloniën ontvtngen telegrapbisch bericht blykt dat by de jongste gevechten in Atjoh zyn gesneuveld de sergeant F Verbey algemeen stamboek nummer 24109 de korporaal W B Teurlings algemeen stamboek nummer 28053 en de fusetier H J Klaassens algemeen stamboek nummer 23330 n dat gevaarlyk is gewond de fnselier U H K Boomsema algemeen stamboek nummer 40069 3t Ct By het departement van koloniën la het volgende van gisteren gedagteekende telegram van deo Gouverneor Geoeraal van Ned Tudiê ontvangen Rust ia Amfoeang Timor weder ernstigverstoord Tot herstel wordt gewapende politieversterkt flr Ms flottielie vaartnig Borneottijdelyk e Koepang St Ct De correapoodeot dar N K Ct te Batavia seint lo Amfoeang op Timor ia een ernstige ri stverstoring onistaan De oproerliugen hebben verEcheidene moorden begaan De politie i versterkt Een oorlogsschip van Borneo gaat naar Koepang I3 l OÜII vaa justitie h toft geen Urmen gevonden om tot vervolging over te gaan tegen dan chef eener groute stoomvaartmaatgchappy te Rotterdam legen wien een aanklacht wai ingediead als zoude hij zich bebbeu schuldig gemaakt aan bet onder eede afleggen van valsche getuigenis Twee Ghineesche bedienden die nadat de stoet het plein voor het station ia Den Haag had verlaten iu den bötel omnibos zonden wegryden kregen met elkander twist Ben hunner sloeg een ruit van bat rytuig stuk en bracht met een stuk glas zyo tegenstander een auede over het hoofd toe Anderen beweren dat hy zyn tegenstander met het hoofd door de roit zon geduwd hebhen De twistenden werden gescheiden de een werd met den omnibus en de ander met oen afzonderlgk rytnig vervoerd Beiden bleken verwond te zyn In het Hotel dea Indes werden zy door dr Ockerse verbonden Ten poatkantore te Loosdrecht werd dezer dagen van eene Daitnche firma aan pikket ontTangan geadresseerd aan Mevrouw Nieuws vau den Dag Daar er vaa eeo buwelyk van het N v d D uiats bekend wm eu gemakzucht het wae den langste weg raaiir Uo weg had voor William Lydney iets b zondor aantrekkelyks Toen h het bosohpad naderde verbeelde hij zich dat hy twistende stemmen hoorde en hij meende die van Wilfred en zijne zuster te herkennen Willrail was van Great Cross terug gekeerd en Maria was hem in haar onrust te gemoet gegaan Zij bood hem eenig geld aan zooveel aU zij bij elkander had kunnen krügon zij smeekti hem de plaats to verlaten totdat hij buiten gevaar zou zyn van vervolgd te worden Wilfred werd driftig Hij hield veel van Maria en nam haar kwalijk dat zij kfm verdacht Hg weigerde aan haar verlangen te voldoen het oene woord lokte het andere uit eu eindelük barste Maria in snikken uit eu fluisterde dat hg wel vriendelijk zou zyn als hü wist dat zij zich om zijoentwitle zou moeten opofferen en lord Dane huwen Ei waarlglü zeide Wilfrod en juist op hetzelfde oogenblik kwam de heer Lydney daar aan Wilfred wist niet dat hjj gevangen had gezeten Maria dacht dat bü op borgtocht was vrygestetd Zy aohaamde zloh dat hg haar snikkr nd betrapte en de heer Lydney waa zoo reiwonderd dat bij geengeluid kon geven JTa wel moogt gg u verwonderen 1 zeide Wilfred knorrig tot hem Zg willen haar nu tot eeahuwelyk met lord Dane dwingen dan zal de Uall van ons beiden verlost zyn O Wilfred smeekte zg met gloeqende wangen Ik waa op weg naar u r huis Lester zeide d beer Lydney in de hoop hen tot bodaren te brengen liÉ moet u spreken Zeer wel j wy kannen urn n opwandelen aut het pakje klaarblykelgk niet voor Myobaar bestemd was kon dit uatuurlyk niet aanstonds besteld worden Toch gclnktd het aan de postadministratie er achter te komen welke dame ar bedoeld wat en werd het pakje dan ook aan de rechthebbende uitgereikt Door acht te Middelburg gevestigde vaken arbeidersvereenigingsn is gezameolyk met al de bestaande vereenigingen te VliasiugeD aan den MiddeIbBrgscben bestuurderkbood op gedragen te Middelburg Vlistingen en aoo roogelyk te Goes protestvergaderiogen te beleggen tegen den glas eo nardewarkfabrikant Regout te Maastricht iu zake diana bekende houding tegenovrr de nu in staking zynde maar vroeger by hem werkzame glasilypew Naar aanleiding van hetgeen een dorpiOBderwyzerc aan de Arnb Gt geschreven heeft meldt men dat oboolkinderen wel gebruikt xya om eeo woordenboek in de wereld te brengen in het woordenboek van Vaa dea Ënde vindt men een bericht vaa Deo Drukker tot den Leierc waarin aan Pieter van Waaabergen herinnerd wordt boe zyn rader Van Waasbergec i weleer een Franach en NederdaitBcb woordenboek had lafflangesteld By placht namelyk aan da ichooljoLgeot en aade ren voor iedere honderd woordeUf die ze hem brachten twee stuivers te ge en ea alzoo had by hetzelve werk voor dezen hg een gelapt Door dr A de Jager werd deze byzonderhaid medegedeeld in bet Tweede Deel vaa xgu Archief voor Nederlandsche Taalkande ËQD Ëngelfch plattelanda geneMheer met een zeer uitgebreide praktgk maakt vaa de postdoiven een even intelligent als practisch gebruik Wanneer de dokter s morgens vro per rytuig er op nitgaat om dikwgls eerst s avonds terug te keeren neemt deae heer telkens eenige postduiven me 1e en wanneer in meer ernstige gefallan zoo snel mogelyk geneesmiddelen uoodig zyn wordt soel het recept geschreven aan een dnif bevaatigd eu in een minimam van tgd is de kleine bode ter plaatae waar de kneaht het diar in oatvangsi neemt en onmiddellgk bet recept doet uitvoeren an dit beatellen laat In zeer erostige govaltea laat de dokier ookeenige postdoiven achter ten eiade oomiddellykberiobt te ontvangen zoodra eenige verandering intreedt welke de komst van den dokter nood zakelyk maakt N 8 woorilde hij gereedelyk veibeugd om xoodoende van Maria on haar lastige vragen verlost te zijn Zondt gij niet zoo goed willen z n m ne zuster eerst den boek van den weg om te willen brengen l ydney vroeg hy ik wil zelf liever niet verder gaan Ik zal bier wachten tot dal gjj terug komt Daar er zoo zonder kompHnenteo over baar be schikt werd bleaf Maria geene andere keuze over dan been te gaan De beer Lydney volgde baar Zeg mij wat u deert fluisterde h op vertrouwelijken toon Ik kan u misschien troosten Na was zy hare ontroering niet lanjcer meester zij weende en snikte niet meer maar hasr boezeu hijgde en hare handen beefden 01 sijt niet wet of ontsteld zeide hfj toenbij bespeurde dat zij niet antwoorden kon Zegmij wat u deert Ik beo ziek en ontsteld antwoorMezjj terwylzij haar bezorgd eu ont uit gelaat tot hem ophief Zeg mij de waarheid omtrent bet gebeurde vandenverloopeu nacht Ik kan die oDZelcerheid niet verdragen Bedoelt gy de waarheid omtrent m zalven F Neen neen ik heb geen oogenblik aan u getwyfeld Ik weet dat gy de trouwste vriend terwereld zyt Ik weet dat gy beden de schuld vaneen ander op n genomen hebt om hen niet te verraden Het was Wilfred die in deu varloopen naohtop den Hall binnen kwam en Tifle zag hem vooru aan Neen gy vergisten Tlfia ziet te aeherp om eieh te vergissen Zij heeft mfj gezien