Goudsche Courant, dinsdag 7 juli 1896

7 11 7 68 8 8 H 7 6 n K 8 8 n tl 8 13 7 80 8 88 8 47 4 4 6 81 8 17 4 60 K 6 87 4 67 H 6 84 6 04 n 6 41 6 10 6 1 6 47 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zonierdlenst 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich OOVDA BOTTIRBAM 18 86 1 84 3 60 8 67 18 88 8 18 48 t 18 68 1 44 4 8 4 16 KOTTEROA M n O U D i 10 1 11 60 18 87 1 44 10 7 4J 18 08 18 47 S 07 DSN HAAO GOUDA OOI DA DEN BAK 7 48 8 0 9 1 g 46 loTll 11 8618 881 36 8 44 3 40 4 04 4 8 3 17 6 187 18 7 8 788 9 18 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 39 6 18 9 84 Z Zeg 6 U 10 88 1 66 4 63 6 80 9 48 Zef 1 6 88 10 48 8 08 6 04 6 89 Onada 6 38 7 60 8 13 9 18 9 47 10 1610 64 18 06 18 88 17 3 14 4 08 4 886 16 6 47 6 607 488 8 I0 1010 83 Stopt ie Bleuvjjk Craiiirag au Nootdorp Laidiobendam ai Hakmlorp 8 86 8 64 9 6411 0 tH ge 6 61 7 10 06 10 16 r 10 87 68 9 8810 8811 46 OoudA 7 80 8 86 9 87 10 13 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 6 i 6 64 7 14 7 49 Zaï M 7 48 8 47 11 o 18 40 4 67 8 01 E Ze w 7 63S 68 11 11 18 4 6 08 8 18 Tootb 8 07 9 08 11 86 1 03 6 80 8 86 Hige 8 18 9 1810 7 10 43 11 30 11 4 18 40 1 08 1 67 4 17 6 86 6 68 6 88 7 44 8 111 UT BK0HT aOUl 10 10 38 11 38 18 60 3 08 3 68 4 46 6 S 10 88 11 66 4 18 8 8 10 31 4 84 10 44 11 1018 111 88 8 46 4 37 17 7 0 OOl DA U TÏÏOHT 7 6 8 09 9 88 10 19 10 67 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 11 14 8 87 11 88 8 46 8 84 6 17 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 8 0 6 07 6 86 10 17 10 84 8 48 10 41 9 04 11 07 AHSTSIDA U 8 O D D A 7 16 10 48 8 34 8 68 4 46 8 1 10 10 11 11 4 66 I M O O U U A A 1 9 68 16 67 10 68 1 K D Pnitsch icheikondigp de heer Herzbö g Wftftrechawt flat ODza tegcriwoordigo boeken niet bestemd zgn foor een lang levuii Id pUatfl Tan lompen gebraikl men allurlei vezelatoff in die met chloorketk worden bibftodeld waarrao eltyd deelen er in btyven die ia een bytend zoor üvergaeo waard ior de vezel worde veroietigd Ëa pod tweede oorzaak rindt by in bet vervangen van Uïerlyke tgm door p nDtaardige waaruit zicli Titriool kan rormen Zoo yti volgeos hem de moderne boekeryen tot ondergang gedoemd Gelnkkig kan dat ecbter nog hw lang doren en dan ia er nog altgd een mïddet tegen de vergankeiykbeid b t bf rdrukkeo De aSociélé dee parlers de Prancec welke sicb de Terzameling der Bprookjes vu legenden in de rerscbillende deelen van Fraiikryk ten doet fltett om ze in de eigenaardige tongvallen uit te gaven is voornemen voor de tentooDatelting van 1900 een nauwkeurige taaikaart Tan Frankryk te ontwerpen lïehalve bet ïfVaQscb worden in Frankryk nog vyf talen gesproken Bretonach of Gallincb in Bretagne Baakiach in de Pyreneën Ualiaaitsch in Corsica en Nizïia Vlaamnch in de ean België greoeende departementen en Duitach in eenige plaatsen rau Saroje De Prins van Oranje Nassao wiens stoffelijk overschot byna een eeuw nadat hy te Padua overleed iu deo voriteiyiten grafkelder te Delft is bygezet waa nog geen 25 jaar oud toen hy stierf Toch voerde hy toen reeds bet opperbevel schap over bet Ooitenrijkscbe leger in Italië wel een bewys dat zyn militaire talen en zeer hoog waren aangeschreven Hjj was nog ruim 4 jaren jonger dan Napoleon tegenover wien hy iu 1797 den aftocht der Oofltenrykscbe troepen io Tyrol dekte en daardoor bewerkte dat de Franachen niet nnar Weeoen doordrongen maar den wapenati atand 0 L oben gdvol jd door den vrede van Campo Formio sloten Pnnii Willem George Frederik de tweed zoon van deo laatsteo stadhouder ea van Willemyntje werd dan ook door zyn lydgenooten als een groot veldoverste bpschoowd an wieo zy zelfs verwachtten dat hij tegeo over Bonaparte zon zgn opgewanaen Met overlyden van den prins op 6 Jiinaari 1799 zes weken nadat keizer Frans hem tot opperbevelhebber in Italë en keiieriyk en koninklyk veldtuigmeeater benoemd had beeft ean die verwacbtingtD den bodem ingeslagen In bet tweede deel van tyn bekend werk over Prins Fredarik der Nederlanden en zijn tyd heeft k1 F de Bas de groote verdiensten van den zoo jong gestorven peetoom van prins Frederik naawkeurig beschreven Wy lezen in dat werk o a dat de prins verloofd was met een Ëngeicche prinses Hy tsfld aan een wond in den rechterschouder 6 jaar te voren in een veldslag opgfdano en verergerd docr een val van bet paard te Berlyn toen by in November 1799 te Padua kwam om bet bevel over het leger m Italië te aanvaarden In zyo laataten brief aan zyn oadsrs die hy kort te voren tn Kogeland bezocht had schreef by Persono6 ne méue je crois une vie pion reglée qoe je ne Ie fais depuïs que je snii ici travaillant presqne toote la joornéa tt ne sortaut ahsulument que loraque te service l ezige Aossi n ai je fait encore que tres pen deconnaissanosB en hommes et pas du tput en femmes Ad rests quoiqae Vous aavez qae de mon naturel je anis un peu paresseuz je trouva qu il n y a pas de mal a être force h m oocnper puisqae l on n a pour lors pas on moment d eonui et du moins aüremeut beaucoop moins qu h ta longoe dons lea assemblees du grand monde Je dine tons les joars k deux beores a U heures je donne la parole et Ie restedes temps je passé a écrirec In denzelfden brief schf f by over den dood van de hoogbejaarde verwrgster zynar jeugd zooals kol De Bas baar noemt au zyn moeder 8 40 8 47 8 64 1 9 1C 7 86 1 S6 7 S 7 8 7 4 IM 6 t lO S lt 6 86 6 8S Qoldl Uoordrwlit 9 38 67 6 08 8 16 14 8 80 7 Nuuiretlcerk Otpelle RotteidHB 7 46 UondA 6 86 Oudew 6 60 tToardea 6 69 Ufaeobl 6 18 8 18 8 88 8 81 9 87 6 87 8 14 aouda iwlaldui 0 8t Ek ttanluii Oapelle Hieawnicwk HoocdruU Ootid Matgré vos diapotei continOelles sv c U bonne Baltetje je suis convaincn que Vous aurez poartant été aSigée de sa mort Hy gaf haar tevens een levendige bescbryving van de Po allei waar de talryke kanalen hem aan Holland herinnerden Padua vrrgeltek hy met bet dorp Voorburg nab i Gravenhage en de trekschuiten op het Breo a kanaul naar Venetië met die van s Gravenhage naar Delft en Lftiden onder de opmerking dnt de schryling op liuo paard gezeten jagers der Hotlandsche trekschniteo er heel al eleganter uitzagen dan huo Venettaana he collegu a Ëeoige weken tater was hy bezweken Kol De Bas beschryft uitvoerig niet alleen hoe tuisterryk de uitvaart was maar wat meer beteekent boe algemeen de vroegiydigs dood van prins Frederik als een groote ramp voor Oostenryk werd befloboiiwd Da Dnitsche Hotlandsche en Engetsche bladen waren eenstemmig in hunne bewondering vsnzyngrojta talent ii In de groote steden der Balaafache republiek bing 74Jn portret in alle prentenwinkels te koop terwyl geen winkelier t zou hebben gewaagd de beelteaia eo van zyn oudert tan den erfprins of van priores Louise uit te stallen T rwijl de anti priosgezinden overigens vomde leden van het buis van Oranje enkel baat en verachtiug prys hadden bleef prins Frederik een voorwerp hunner vereering De aartshertog Karel an Oosteryk verklaarde dat hy den prins boogor stt lde dan een der andere generaals van zyn leger en hem als een broeder betreurde In de Spectateqr du Nord een maaodnchrift dat te Hamburg uitkwam van Februari 1799 wydde een der OostenrykHcho generaals het volgende gedicht aan zyu stry lmakker O toi de noa guerriera l amour et l espéraoce Dontant aeul de toi méme beureoz choix des Cé ara Lorsque du monde entier tn fixais les regarde Pour toi réteroiié commeoee I ImmortntiHé par nos pleurs Tn l auraia été par la gloire Jeu ie héros Vois frémir la Victoire Nos Boldats tVppellaieot tu parais et to meurs Waarby dan in een noot op den tweed n versregel werd vermeld dat de jonge en bemionelyke prins aao de grootste dapperheid koelbloedigheid en kundigheden var boven zyn leeftyd een schier ongeëvenaarde bescheidenheid paarde Trefleuder zyn de volgende regels die de ritmeester De Perponcher die den prins in zyn laatste dagen trouw verrorgde aan hero wydde üen W iPem van vernuft een Maurits m den s ag E eu engelachtig mensch stierf zacht op dev en dag God woog zyn hait zyn deugd zyn men sclienmin naar waarde Ën sprak Gy zyt te goed voor een ver lorven aard Al die uitingen van waardeeriug en liefde toonen hoe hoog de jonge Prins bij zyn tydgenooten stond aangeschreven en dat de eer aan zyn nagedaobtenis thans bewezen verdiend is Iu het erk waaraan wy deze byKonderbeden optteenen had kol De Bas met nadruk gewezen op den tobaDdeiyk trenrigen toestand waarin zicb het graf van den Prins te Padua bevond Voor hem is het een groote voldoening dat thana aan zyn aansporing is gevolg gegeven en het stofielyk overschot dank zy H M de Koniogin Kegentas tbans rust iu de vorsteiyke grafgewelven van Delft In het Mbl tegen de Verv c deelt de beer Van Hamtl Roos mede dat hy op verzoek yn byzondere aandacht heeft gewyd aan de tnllooze soorten van spuitwaterii limonades gazeuses en dergelyke dranken die vooral io deze zomerdagrn veel gebruikt worden 10 60 10 67 U 4 11 11 11 80 8 66 11 88 9 81 18 81 8 61 10 86 10 8 10 80 10 48 10 4 e 60 10 11 9 H r 8 31 STKKBAH 18 10 4 11 6 16 6 80 6 60 10 17 11 86 7 61 8 66 Het resolfaat daarvan is h t volgende Na eerst gewezen ta hebben op de bekende gevaren van metaal vergiftiging door de met Itodentin gesloten zoogen sypboni schryft dr Van Hamel Roos Wat nu de zoogen kogelfleachj s betreft hierby is oatiiurtyk bet gevaar voor laetaalver giftiging bnitenge loten doch wordt dsarby niei 1 Jdeu weder in andere opzichten gezontligd Volftens onze ervaring worden dikwyis op p aatsen waar een goode waterleiding outbreekt zeer onzuivere watersoorten voor de vervaardiging van spnitwater gebroikt in het vaste ge oof dat hst koolzuur attea wat verkeerd is doodt Dit mag nu ten opzichte van vele bacteriën het geval zyn het is lang niet met wetenschnppelyke juistheid bewezen dat alle on7uivere en schadetyke drinkwatereoorten door koolzuur alleen gereinigd zauden worden Behalve bacteriën zyn er nog tal van andere stoffen die schadelijk in drinkwater zyu en waartegen hoolznur niets hoegenaamd helpt Wut de vele geurtjes en kleurtjes reap essences en anilinekleurstoffen betreft die het gewone puit ter in nlierlei liuonndes en ciders moeten herscheppen zyn wy van meening dat hierin mtnder gevaar gelegen ia gegeven het feit dat tegenwoordig kleurstoffen inde handel voorkomen welke als geheel giftvry te beschouwen zyn terwyl van de essences slechts uiterst g rioge boeveelhrden gebruikt worden In sommige landen o a Oostenryk is de aanwending ran alle anitinehteuri to£fen voor de kleuring vnn voedingsmiddelen verboden en waarscbynlyk is de oorzaak dexer wel wat dracouische wet te zoeken in het feit dat vroeger ten evoltte v n het aanwezig zyn van arsenicum in de ter kleuring gebruikte anilineklearsiof fuchsiue talryke ernstige vergiftigingpgevaDen geconstateerd 7yn geworden Aanbeveling verdient dein België hflerorhende wet wairbij de fabrikant verplicht is op de etiketten te vermelden of de limonades van vruchtensap of van essences vervaardigd zyn in welk geval de stof eigenaardig SiropdeFantaisiec genoemd moet worden Mnestai zyn dit mengsels van wyn gteen of citroenzunr glucose essences en kleurstof Concludeerende zyn wy van metning dal evenals met zoovele artikelen een nauwlettend toezicht gesteund door behoorlyke wetleiyke bepalingen ook by de koolzuorhoodende dranken dringend ooodzakelgk is Het Chr Democratisch weekblad Vooruit uitgegeven door don anti soc dera Bond van Nederlandaeb spoor weg perooneel Recht en Plicht blykt met de aanneming der kif snet zeer ingenomen te zyn Het wyat er op dat weldra atle spoorwegmannon ktetgereobtigd zullen worden en bonne belangen in de Kamer kunnen doen vertegenwoordigen waarop bet blad laat volgen Maar no opgepast 1 Nu uitgekeken wie onze mannen zyu wie ons vertrouwen waardig is wie onze slem wil en kan doen booren io s lands vergaderzaal Na bestudeerd en ons gezond verstand gebruikt wat wy zooal kunnen eiscben zonder de rechten an anderen te kort te doen wat wy kunnen doen bewerkstelligen door de regeering die voortaan ook onze regeering zyn zal zonder dat zy iets unbereikbaars of onmogelyks nastreeft Nu opgepast I Tot no toe konden we een beele macht afkeuren van a lands regeering haar partydig noemen en zeggen dat zy niets deed voor de welvaart van het land in bet algemeen of van den wetkman in hei byzonder Laten wy nu zorgen nu wy mede het roer io handen krygsn dat bet scbip van Staat voorspoedig zeilt 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 4 7 1 64 8 01 8 08 8 14 4 87 Dliaabt 6 83 7 60 Waarden 6 68 8 11 Oudaw ter7 e7 8 1 Ooad 7 88 8 88 0 34 10 10 9 88 AmitardAm e 8t OoidA 7 88 Nu opgepast De rooden zullen oatuurlyk niet achterwege blyven en al bun pogingen in het werk stellen om au het bewind te komen Dat zou een Sebrikbewiod geven zoo niet erger dan toch zeker even erg als vnn de Fransche revolutie Dat moet verhoed 1 En de werkman heeft de hooge heilige zeodlDg Nederland voor dia ramp te bewaren ledere vakvereeniging moet dus zookraobtigmogelyk hiinr geledevpii verctprkeii Onze Spoorvakvereeniijiag moet dus ook liok zoo machtig mogelyk uitbreiden op alle stationa om een groot tegenwicht in de schaal te kannen werpen Laat bet net gezegd konnen worden dat de rooden de meeste stemmen aitbrengen onder het spoorHegpersooeel Doch opgepast want er zyn meer rooden dan men dankt Nu o epa t en niet gedacht dat y de wy tieid in pacht hebben Neen wy hebben tot heden slechts weinig onze g daohtenover politieke zaken laten gaan Wy waren toch uitgefloten en daarom liet het landbastunr ons koiiri Nu moeten wy op dit punt onze opvoeding en ontwikkeling nog ontvangen Veel lezdu das doch geen krant io de band nemta enkel om de nieuwtjes er uit te halen veel denken veel bezadigd spreken met ei son n fan gezond verstand Dï or deo minister van Marine is te Vieuwediep een commissie benoemd om te onderzoenen of de groote uitbreidiog der beri beri aau boord van de tFriso aan de victualie moet worden geweten Het Dagblad voegt bieraan toe Men vermoedt algemeen dat de Frit04 is geïiÉfpcteerd door schepelingen welke in Indië tan Hr Ms Padang op Friso zyn overgegaan om met dien oorlogsbodem te repatrieeren welk vermoeden ts meer grond vindt ia het feit dnt de tot nogtoe overledenen allen van de Padang ofkomstig zyn Biykens het geti eskundig rapport vernemen wy van bevoegde zyde is een der schepelingen behoorenfie tot de bemanning van Hr Mc Fri oc onlangs niet aao de beri beri overleden doch ran waterzueht een stekte welke meermalen voorkomt hy personen die lang in de tropen vertoefd hebben en wier weerstandaverraogeo daardoor i a genomen Vrijdag stierf weder e n der schepelingen van genoemden bodem een korporaal der mariciers aan dezelfde ziekte Deze korporaal Appeldoorn werd reeds dadelyk tot ds mee t ernstige zieken Kcrekend In het hospitaal woiden nu nog slechts enkel lyders van de Friso verpleegd 82 zyo reeds als hersteld ontslagen Hetsy de ziekte meer of m nder ernstig n geweest en al dan niet van de Padang op de Friso is overgebracht dit dorveii wy nochtans we verzekeren dat de victualie al was ty dan niet de nor aak van de ziekte bepaald slecht i geweeijt wy kregen inzage iin pen brief van een der Bohepelingen aan zyue ouders waarin walgeljjke meedeeliugen vooi komen over de gort 60 het brood t Zal dan ook nuttig zyn als de onderzoekcommissie ook eens navraagt bij 4i minderen Bü de Amsterdamicbe politie is een nieuw onderscheidingsteekeo ingevoerd De agenten krygen het wapen van Amsterdam op den arm als zy zich in een of ander opzicht byzonder verdiensteiyk hebben gemaakt In vroegeren tyd kreeg men ouk wel eens het stadswapen op den schooder maar toen was dat een minder gewilde onderBcheidiDgc Fien spoorbeambte uit Hannover verwyderde zicb Woensdag mot een aanzienliik bedrag met het doel om naar Amerika te reizen Te Deventer was de reis echter al ten einde aan het atation werd by gevat door de marechaussee die hem naar zyn vaderland terugbracht Een bewoner van de Elandstraat te Amsterdam beett zyn ezel die kreupel loopt laten belezen Tot s mans groote verwondering heeft hst middel nog geen uitwerking gehad De inspecteur der SophiaVereenigiog tot bescherming van dierena heeft den man daarop en meer afdoend middel aan de band gedaan Te Mizabiscb in t Russische goavernemsut Kieff werd een der onderdanen van den tiaar afgeranseld door een oEBoier omdat hy din nret gegroet had 67 10 4 10 11 10 18 10 87 48 8 47 4 10 01 10 07 1 5 7 86 7 46 7 0 8 0 9 07 10 84 88 10 14 9 88 8 88 8 41 9 49 11 10 6 18 7 46 7 46 46 1 4 11 11 10 Ebd IiraSliat nim pirtg roor den nan en DU bagoDoen de aoldatw bat ein te geven tot een Atgemeenen aaoval tegen de Joden Vele óoiien werden ferwoeat vrouwen en nieiejra miabudeld en veraobaidene personen gedood De officier enrjnemaoaobeppen zgngeatralt Dit de nu van Yokohama ontvani eo baricbteo dria dagen na de door den vloedgolf op de noord ooatknsi veroorzaakte rampen gedateerd biykt dauSe eerate tydingen over deo omvang dar gnenrtenia niet overdreven zyn geweeat Hat zwaarit haalt het eiland Kinkwaaao geleden maar ook aan de kntt ia ontzettende flcbade toegebracht over een atatand naar het noorden van 170 mglen tot Hatainoje coa Bgoa alle atedan aan dit gedeelte der Japanache koat zijn varwoeat Te Baajakami verloren 400 meoschen bet leven te Koidzoemi waren U50 alaohtoffers te Motojoai meer dan 1000 enz de steden die t iterkat geleden hebben waren Kamaisi Mioko en Sakai Duizenden en duizenden zgn omgekomen en het aantal verwoeite gebouwen i niet op ie geven Qroote uitgestrektbeden der knat zga wagi espoeld Kortom de ramp ia niet minder groot dan die bg de reracbrikkaIgka aarddeviog waardoor Japan in 1891 ia betocht an grooter nog dan die bg de vloedgolven welke in 1854 de atad Sjimoda hebben doen vardwguen In Zwitaerland ia de bier boycot begonnen In Zflrich heeft een rolkavergadering besloten drie bierbrouwergen in die stad een in Feldbach de vereanigde brouwergen in Wintertbnr en een in Bbeinfelden te boycotten Deze broowergen laveren bat meeste bier aan volkaberbergen Een algameena bojcot wordt erwacht Tageu dan Italiaan die onlangs op de Leidscbaairaat ta An aterdam een ouden beer sgn genden horloge en ketting ontrolde bg welke gelegenheid hg werd gegrepen ia door het O M bg de reehtbank Zkterdag een ge vaogeoiastref van drie jaren geëi cht Uitspraak 17 dezer Te Haek Hulsberg heeft een 17 jarig jongeling een kind van 9 jaren bg ongeluk door een geweerschot gedood Posterijen en Telegraphle Pakketten van de afmetingen als bedodd by No 14 der Verzameling Tan 1896 zyn thans mtde toegelaten iu het verkeer met België Denemarken Oaitschlaod Oroot Brittaunië en Ierland Hongarge Noorwegen Oostenryk en Zwitserland Benoemd 1 Jali tot brierengaarder te Posterhott H C Qeelen Verplaatst 1 Juli de surnummeraira C Kuipers van Breda naar Utrecht spoorwegpostkantoor No 3 tydelyk H M Bouwmeester van Koevordeo na r Rotterdam tijdelyk en F P W Hagedoorn van Sloterdyk naar s Qrareubage tydelylt de commiezen der posteryen 3de klasse C G A Janssen van Utr obt naar Bergen op Zoom G J Stellenboom tod Rotterdam oa r Amsterdam en G W Heydeman nn Arnbtm naar Nym eo de commies der posteryen 4de klasse B B baron van der Felz van Wageningen naar Arnhem de commies der posterydo en tetegrapbie4dA klasse J C Feht van Nymegeo tydelyk nnar Wageningen de klerk der posteryen en telegrapbia 2de klasse A J Lindt van Rotterdam post kantooi naar Zetten tijdelyk de telegrafist T M A Ruytenburg van Harliogen naar Arasterdam 1 Nov de eoBBiiea der poeteryen 3de klasse H W L WetlaD te Utrecht spoorweg postkantoor No 3 naar Utrecht poatkantoor GsplaaUt 1 Jali de klerk der poaterysn an telegraphie 2de klasse U van Westen te Harlingen telegraaf kan tooi Eervol ontslagen 16 Jani de commies der posteryeo 4da klasse F H R t Hooft Verschoor t s Gravenhage 19 jnni de eommiea der posteryen 3de klasse jhr F H H Bosch te Nymegeo BuUMlandscli Overzicbt 1 1 de Fïansahe Kamer werd Je berudslaging over da bslastingontwerpen voortgezet BascoD en Donmer leverden een oritiek Janrèt en verdediging van bet regeeringsonlwerp althans ran sommige gedeelten ervan Na repliek Tan den miniatar Méline werd ds atgemeene baraadstaging gesloten Door Raiberti is daarop Urugiending van het ontwerp na r de ommiMÏe voorgesteld met walke motie Mélia verklaarde sich niet te kannan vereenifsn dt aanneming teide hy Ml ats een TOtuis Tan wantronwtu worden opgevat Na deze Terklariog is bat TOOrstel 9 door Raibarti ingetrokken De Kamer beeft besloten om Maandag tot de beraadslaging over de artikelen over te gaan President Félix Fanre beeft den nmitins mgr Ferrata met den kardinaalshoed bekleed Ferrata sprak tot den president der repnblisk een rede nit waarin bij seide dat de hooge bedoelingen en bartelyke wensohen van den pBQs deze zgn den godsdienstvrede te stiohtsn door de eenheid de rechtvaardigheid te bevorderen door den eerbied voor de politieke instellingen van het land de katholieken byeen te brengen door den eenigen band van vaderlandsliefde misverstand nit den weg te rnimen wantrouwen te ontwapenen Io politieke kringen ta Weenen wordt verzekerd dat bat vergelyk tusschen Ooateoryk en Uongarye nog io den loop van den herfst by heide parlementen in behandeling zal komen èn ook afgehandeld worden om zoodoende bet opzeggen van bet tol en handelsverdrag te voorkomen Ten opzichte van de verdesliog der gemseosobappelyke tasten blyft men hnpen dat Hongarye er zich ten slotte mede zal vereenigen om 35 pCt by te dragen Volgens partienliere berichteo komen de HoDgaarache ministers in de helft van deze msand naar Waenen om de conferenties over den Aasgleiohc weder te hervatten Het is niet te ontkennen dat da Rijkidsg een belaogryka zittingsperiode achter den mg beeft Zoowel wat de dnnr dezer zitting be treft als ten aanzien van bet aantal en de bslangrykheid der tot stand gekomen wetsontwerpen hseft de Ryksdag in het nu afgesloten tydvak veel meer gedaan dan gewooolyk Van 3 December tot 2 Juli volle 7 maanden dos bleef het parlement bijeen in dien tyd werden 119 zittingen gehouden en ofschoon de opkomst der leden langsn tijd achtereen te gering ts geweest dit euvel verbeterde weldra toan het Burger yk Wetboek in behandeling werd genomen en bij de eindstemming daarover waren ongeveer 300 leden aanwezig drie vierde dus van bet gahaele aantal wat voor den Doitachen Ryksdag in de maand Juli werketyk nog al iets zegt Behalve de begrooting en de aanvuUingabegrooting zyn in dien tyd 13 groote wetsontwerpen behandeld en slechts 2 daarvan het wetsontwerp tot wyzigiog van bet wetboek van strafvordering en dat tot oprichting der kamers van bandwerksnyverheid zyn niet gersedgekomin Eerstgenoemd wetsontwerp zal in het najaar verder behandeld worden bet andere is in de commissie blyven steken tengevolge van den tegenstand van belanghebbenden Er bliJTon das 11 over de margarinewst die daartos behoort ia wel aangenomen maar zal toch vermoedelyk niet bekrachtig worden alle overige zyn reeds door den Bondbraad goedgekeurd Het voornaamste werk door den Ryksdag verricht ii ongelwyfeld do behandeling van het Burgerlyk Wetboek ook de partyen die lang niet tevreden knnnen zyn over eengroot deet der uitkomsten van het debat moeten erkennen dat bet Wetboek den bestaandeB toestand aaomerketyk zat verbeteren Oferigens beeit de gewiobtigste arbeid vso den Ryksdag op economisch gebied plaats gehad de beorswet het Depotgssetzc en de suikerwet Drie wetsontwerpen raken de nyTerhsid de wet tot bet tegengaan van ongeoorloofde mededinging de wyziging der Gewerbeordnung en de wyziging der wet op de coöperatieve vereenigingeo voorts werd nog het handelsverdrag met Japan goedgekeurd Van belang was de aanneming der wet tot hervorming der vierde bataljonsc en zoowel in militair als in koloniaal opzicht van beteekenis was de wet toi reorganisatie der koloniale troepen Het spreekt vanzelf dat het oordeel over het gehalte van den arbeid in deze zitting door den Ryksdag verricht sterk uiteenloopt in verband met de economisohe en staatkundige overtaigiogen van den bsoordeelaar De toestanden zoo onpariydig mogelyk nagsande mag men wel zeggen dat de Ryksdag in weerwil ran hst Tarwerpen van zniko groote middelen als bet voorstel Kanitz toch nog te vaak het oor beeft geleend aan reactionaire overw ingen By de bespreking der werkstaking in de confectiovakken te Berlijn en by de Teroordeeling van het twaegevecht was een groote mate TSQ eanstemmigheid niet te miskennen maar da Ryksdag die lang niet zoo machtig is als de volksvertegenwoordigingen Tan WestEuropa moest zich daarby vergenoegen met wenscben en wat er gewoonlyk van vrome wensohen terechtkomt maa weet t Gisteren waren da kamerverkieaiogen in ds provinciën WeatVlaaoderoo Antwerpen Brabant Namen en Lozemburg Er moeten 77 nieuws leden gekozen worden Van de 77 egeowoordige ladan zyn öS ctericaal 10 liberaal en 1 socialist Sanige clericalen zyn reads gekosen omdat r 9 gasn tegencandidaat hadden onder anderen io Turnhout de Broqoenlle Coomaoa en Dierokx Dat da olericalen weer op de meeste plaatsen da oTerwinnaars znllen zyn is niet twijfelachtig Te Namen wordt ook een senator gekoien Ziehier wat de telegraaf omtrent den afloop voorloopig bericht De gemiddelde uitslag van eenige stembureaax te Brossel it als volgt Decandidaten der verbonden Bocialioten en radicalen ICOO stemmen die der gematigde liberalen 530 stemmen die der katholieken 7 X en dia van den handel 70 stemmen De cyfsr we ke reedd bekend zyn van de verkiezing in de hoofdstad doen een herstemming voorzien tusschen de candidsten van dn verbonden radicalen en socialisten en 18 af tredende afgevaardigden eer katho eken De uitslag van de Vfrkiezingaatryd elders ia voor zoever reeds bekend als volgt Te Namen zyn de nfirfdecde radicalen en liberalen herkozen Te Ditiant zijn de twee aftredende katholieken herkozen met een meerderheid van 3 X 0 stemmen legenovei oandidaten der vereenigde liberalen en socialisten Te Pbilippeville moet herstemming plaats hebben tueseben 2 katholiekdn aan de eene 1 liberaal en 1 socialist aan de andere zyde Te Marcbé is de miuiater van bnitenlandiche zaken herkozen met gioote meerderheid dan vroeger Te Bastogne en te Nencltatenu yn de katholieken herkozen Te Arton is een aftredend liberaal vervangen door een katholiek Tn Virton is een aftredend radicaal herkozen Ts Nyvcl moet herstemming plaats hebben tusschen kstliolieken eu socialisten Het gold hier de vervanging van drie aftredende liberalen en 1 aftredend katholiek Te Antwerpen werd de herkiazing der katholiekao verzekerd by de eerite stemming Te Bru isel bad een hardnekkige stryd plaats en moet een h r temining worden gehouden totscben 18 aftredende katholieken en 18 oandidaten der Tirbontleii radicalen en socialisten De candidaten der katholieken verkregen gemiddeld 88000 Memmen de Sbcialen en radioaten 71600 en de gematigde liberalen 40500 stemmen De uitstag van de herstemming te Brnssel zal Brhaugen van de houding der gematigde liberalen Indien hetgeen waarscbynlyk is dl herstemming aldaar gunstig voorde candidaten der katholieken uitvalt zal de samenstelling der Kamer geen merkbare wy7iging ondergaan Da tydiügen uit Creta zouden voor de vrienden der opstandelingen zeer verblydend zyn wanneer men niet gerAen had dat vrosgere evenzeer verbigdende tydingen achteraf gebleken waren van weinig be eekenia te zyn geweest De gebeurtsniiseo die thana gemald worden zouden obk weer voor nlles doen hopen wanneer da ervaring in deze niet pessimistiech stemde Zoo heeft volgens een telegram uit Constautinopel aan de Herald de pfoolamatie van den 8oltan een uitmuntenden indruk gemaakt te Caoea Voorts zon de Porte tot oreraeoateraming met de mogendheden gekomen zyn tot herstel van da rust op Creta In weerwil daarvan het is waer aan een correspondent van de New York Herald dat hst verteld wordt achten de gezanten het noodig dat van de Porte geëischt worde dat zy alle vyandelykbeden staken en dat by weigering de vreemde oorlogsschepen troepen aan tand zullen zjnden Arm Torkye Het geeft alles toe wat de vreemdelingen willen de Creteozers verslaan de Turksche troepen keer op keer Koerden Perzen en Armeniërs brandschatten het land io de buurt van Van by overmaat van ramp deserteeren de troepen hij Yeddah ateken de Druilen weer het hoofd op die Vrydag pen Tarkschs colonne met achtien officieren totaal io de pan hakten staan moeilykheden met Griekenland Macedonië en Bjrië vour de deur en dan eischt men van Turkys dat bet de vyandetykhsden staken zal en wordt het bedreigd met de oorlogsschepen van de groote mogendheden Het zyn niet alleen de afwezigen die altyd schuld hebben het zyn ook en in de eerste plaats de zwakken RECLAME door daiiendeii Profes soren en geneoaheeren beproefd toegediend en aanbevolen t Bedert 14 jaren bg het publiek bekend en gezocht als het beste goe lkoopitte en onêchadeHJkate BLOEDZOIYERINGS m Laxeermiddel Niet andera ta verkrggen dan in doosjes k 70 Cents in de Apotheken Roofddep6t F E VAK SANTEN KüLFF Rotttrdmn NIEUWE ZENDING Prachtige DASSEN n een groote hoeveelheid DASSEN van af 15 Cent A van OS At Kleiweg E 73 73o GOUDA Goedkoopste adres voor Heeren Mode Artikelen Beurs van Inislerclam Vorkra alotkra 981 lOOV loov 1007 881 88 86 8 s 2A 68 6S 98 987 99Vl 987 1041 601 80 0Vii SlVl 110 98 48 100 97V 88 865 m 831 lOOV 67 100 8017 1S87 61V 61 100 100 1867 98 loev 110 V 199 V 818V l87a 109 51 63V 68 1667 99 60 60V 81 109 101 100 1007 1447 1367 18 108 87 100 w U 11 1 101 77 1061 101 V 99 60V 14 201 201 lo Vi 107 104 lOS Vi 11 1281 166 36 1117 4 JULI N jnaBLiND Cert Ked W S 1 dito dilo dilD 3 dito dito dito 3 UoNOU Obl Qoudl 1881 88 4 iTiUl iDSchrijving 1868 81 5 OoSTSSa 01 1 inpapio 1868 i dito in lilver 1868 6 Portugal Oblig met coupon 3 dilo ticket S avaUNO UU Bionenl 1894 4 dito Oeoona 1880 4 dito bij Rothi 1889 4 dilobüHopal8SII 0 4 dito in j 0ud leen 1883 6 dilo dito dito 1884 5 Spanji Ferpet aobuld 1881 4 Toaiiu Oepr Öonv leen 1890 4 Qao leeaiog serie D Oec leenioK serie C ZoiDAva Bip V obl 189S Ullioo Obl Buit Soh 1890 6 VillMlIlLA Obl 4 onbop 1881 AuniaoAU Obllgatiea 1896 3 BoTTlmlM Sled leen 1894 8 Ntn N Afr Hacdelsv aaud Arendib TBb Mü üertiloaten DeuMaaUchappü dito Amb Hjpolbeekb pandbr 4 Oull Mij dar Vorslenl sand l Or Hypolhoekb paiidbr S J Nsdorlandache bank aaad Ned Handelmaatvrh dilo N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rolt llypothaekb pandbr S J Utr Hypotheekb dito 8Vi OoiTKNa Ooat Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 j AülalKA Equit hypotb pandb Maiw L 6 Pr Lieu eert 6 N D Holl U 8poorw Mij aaud Mij tol üipl V SI Spv aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik 3pm aand 8 dilo dito dilo 1891 dilo 8 TAl II Spoorwl 1887 89 A Xabl 8 Zuid lul Spirmij A U obl 3 PoLiN Warschau Weenen aBud 4RoaL Or BuBa Spw Mij obl 47 1 Balliaohe dito aaud Faatowa dito aand i Iwanff Dombr dito aand S Kurak Cb AEOW 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AlliaiaA Oenl Pao Sp Hij obl 6 Chic l North W pr Cf aand dilodiloWüi 8l Peter obl 7 Denver fc Hio Gr Bpm eert v a lUinoiiCaatral obl in goud 4 Louiar A NaahvillaCgrt v aaud Mexico N Spw Mij lehjp o 6 Hiaa Kauaas r 4 pot pref aand N York Ontario fc Woal aand j dito Peuna Ohio oblig 6 i Oregon Calif la hvp in goud 5 81 Paul Minn k Öanit obl 7 L n Pao Hoofdlijn oblig 6 1 dito dito Line Col la hyp O 5 Cabada Can 8oulh Cerl v aand I Va O Ballar k Nav la b d c O Amilerd Omtilbua Mij aand Rotlerd Tramwog Maala aand Nio Stad Amaterdam aand 8 Stad Koltordam aand 8 BiLOia Stall Anlwerponl887 8 i Stad Bruiael 1886 HoNO Tbeiai Begullr Oeaellach 4 OoBTKNR Staataleeoing 1860 8 K K Goal B Cr 1880 8 Spanje Sud Madrid 3 1868 Van V r Uei llyp Spoljl oerl ADVERTENTIEW Bevallen van een Dochter Mejoffrouw A DUUNSTEK VlBBtlCI Markt No 135 Mgnen dnnk aan allen die mg bg mgne benoeming tot lid van den Gemeenteraad blgken van belangstelling gaven G PUIi CE Gouda a Juli 96 KnM hl l IK Sl lOMVlHVi UN M ins Hl w ssnii Agentuur by de Firma Wed BOSM4M te Gouda