Goudsche Courant, dinsdag 7 juli 1896

Woensdag 8 Juli J800 35ste Jaargang i o 7011 mmim 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Urrfote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midrf vechten en is dien dag gezien gaande in de iing naar Deventer Prijsopgave gevraagd van 100 kubieke meter 5 Levering begin of midden AUGUSTUS Aanco groot Scheepsvaarwster Zaandam Urieren onder motto Ltem aan Ue Aannemer Warmoeastraat 149 151 AmaUrdam Een ware Schat Toor de ongelakkize slachtoffers der ZellbeTlekking Onanie en geheime ait pattin en ia het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFUEVV Rli G Hollandiche uitgave met 27 atb Prgs 2 golden Ieder die aan de Terscbrikkelgke gevolgen vau deze ondea d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVer lagsMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Sil j Allerwege bekroond me l Eere Diploma s Gouden en Zilveren Wfdaille benevens IJere Diploma Gouden Medaille en Oertificate of Award of the World s Hygienic Exposition C iicoyo 1893 is het Wcreldbcroed Druiïeiiltorsl Bonig Exlnicl MELIANTHE UIT M flachinale Fabriek OB HONIGBLOEM ViN II van Schalk Co gevestigd te a Oraeenhnge Gean middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het l ONHuaitOEPBLlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en versohillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OHM lU DELIJ K de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prfls worden gist ld De MELIANTHE verpakt in flacon van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie s Gravenhage gy Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H Vis MILD Veerstal B 126 te ffoudo A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bo i op 6000 Stuks B V WIJK Oudewa r lit ie fiMiete maai tsner der erite ImitenlaodBcIie fabrickea over menti roogeafttmde r Faarden Dekens iKPton tegon den flpotpnji van fl 2 76 l T fltuk wonteïi uitverkoobt D ze dlkkfl ontljjtbara dekant i Jn zoo warm ata eea iel 0 I4ü X190 om groot dm het hflel purd bedekkend met wol opgenaaid en 3 breedo Btreepen voorin een kleine partij itte woUene Slaap Dekens MKit 140X190 om wf na zeer kleiue l M hU door Taklui bemerkl Are fouten m I wwfiel aangeboden ud fl 3 88 perituk Koatfln audera bet dubbels UaiMÜk feacbreTeii bevielllnffeH worden inoft voOTHftd Mrt kl iiiron oeuBtUntt bednc of onder i niiioiiM itnnpl bH t voeril B Hurwlte otriakt Oroote Staat 81 Gouda Uf k i aii A HniNKlu v Zuun Door sterfgeval te koop of te liuur eene ran Quds bekendf FXBKII K m Aardewerknrtlkt ipii bui7 en bloempotteo etc op een der best stauden van UtrecfU voor uitbreiding vatbsar Br fr onder letter S Centr Adv Bur Kromme Nieuwe Gracht 04 60 Ctrecftt liet Wissei en Btrecteokaotüor BAREFDS Z 187 WAHMOESSTUAAT bu den DAM telephooD 077 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz P AJRZJrS simt BËLEËNINGËN Uitvoering van Hpeculatie orders tot de meest voordeeltgnte conditièn W F Uitgave van hei Maandblad FORTUNA ƒ M per jaar franco per post proefnoramera kosteloos BE ORAlfOa Frintenips T E PARIJ S Zenden gratiSMfranco 1 1 onerale geïllustreerde eaUlogus in de i nllandsche en fransoha talen bovattonde In nieuwste modea Toor hat Zomaraalioen logen gefrankeerde aanvrage gericht aan IR JULES MUZOT C PARIS l e stalen der nieuwste modestoffen in oorraadbljtaPrtntampa worden evencenj nosteloos toegeMnden doch men luKleUik de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijien te bepalen VerBondingennaarall Landen dcrWerold De catalogus bevat de Voorwaarden ilor verzondingen voor Franco Vracht en K li Correspondentie In aUe talen vrije fa sdehuaret Zaterdag 17 üctober voor bovengenoemde TllKKKlNG ju verkrijgbaar b A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 loten voor f 10 BlJ plaatsing der loten Ie en 2e Prijs CO MPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAARDEN j Vii ker zü ivn m Ecüt Eikül CufiiO te outvonh t 11 tesaui n gesUild t U aa velo proofnemiagon in dui handel gt kumen onder den naam des uitvinders Dr Miohaelis varraardigd op de büste machines in het wereldberffimde 6tabblis8oraent van OebiiL Stollwerck te Keulen elsche J rT12icfeiLeUV Cikel Cacao in yietkanten bnsaen Deze Üikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank roor dagelijksch gebruik e8n 2 theelepeli t o t poDder TOor een kop Chooolahj Als geneeskrachtige drank by gerd Tan diarrhee slechts met water 1 gebruiken Verkrijgbaar by de Toonumit B Apothekers enz Vt Ko V Ko praftnije nW 0 90 e aSB Qeneratlvntsgenwoordiger Toor Nederland Jullut Mattenkltdt Amnterdam Kalveistratt 103 Sto oraa To o otd ieara st EST A FETTE Rotterdam Gouda Utrecht beateat rM ui fSMit De Agfenl Ih I i AOEU JKS uitgeiouderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT morguns ongeveer ton zetten en dea namiddags ongeveer ten vlet uur Met deteu goederendienst bes t ook eene 7 eer goedkoope reingelegenheitl voor Pa Haglerê naar UTRECfi u i8chengelegeu plaatsen iloor ieuwe eerstal moeubi ëk AKERSFOORT AKERSFOORTSCHG HACHINALE Sloom Itrood en Iteschuitfabriek Htoom Automatiiiche WalKen JUeel abrtek Fijn gebuild Melk Tarwebrood wordt van de hjnate soorten tarwe gemaalt I iilircn mot zuivere oiiiifgn oomdf hoste molk vormengil blijft hier door roiustens vier lacL n versch on ovcrheeplyk an amaalt t u 13 verkrijgbaar In pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat Sngelsoh Duitsch en aUef vorm in stuks van 6 et 9 et 12 ot in vioervorm ook van 8 et 24 et in extra fijn geknipteu vorm in stuks van 7 ot lO s et 14 et en met toevoeging van prima tafel natuurboter aiS MOlkka I detjes van 2 ot 1 et Gewoon Krentenbrood wordt ale Fgn gebuild Molk Tarwebreod maar met tootfooging van prima krentpi en andere prima 7iinivrnohteo vervaardigd bigft hierdoor vdio dagen vorscti en heerlijk van Binaak on ia verkrijgbaar in busvorm en Engelschen vorm in stuks van 8 et 12 ot 16 et 24 ot 32 ot en I als ErenteuboUetjes van 2 et 1 ot Munitiebrood brnmbrood wordt van speeiaal ar voor gescltikte bcata tarweaoor i ten geftdincet rd amaakt hier door buitengewoon heerlgk ia eer gezond en VOrkrijg I baar in ronden vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 et en in langen I vorm 50 Dg 5 ot th Dg 7 et 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ot deze gewichten behalve van kantbroodi worden gegarandeerd Onze dépóthouders mogen met duurder verkoopen en verande ringen der prijzen worden door cns eerst gead verteerd Onze artikelen zijn uitsluitend v krijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MBURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wsrdt I I een dépöthoader met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vaat loon plus Atnke pro isie en franoo vraonten dor voile en ledige kiaten fealhrciiicr s Rneipp Malzkoflie Jia ndteek6iïSa f met rooda letters X et voor l op de Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 ïS Patent H Stolleni Tabri vas iiulg rnl UKiiililraili ritrtauu stitt iclirl imiirtii uiigllcl Der grotitif Brfohl man Palnif H StoUm rfuffj n hat Artasa lu Hfichladenan trerthloien i acfiahmung H iaiabam Uan kaufa óahar uaaara ateta acitarffn H WoWen im ton luu dtract viae in lotcJm Ltaanhandlaniaa damt aaaarflatat wla nabantaHardl auatahlnfii IV M n md ZeufniM md Irmê hWi t l At S Warnung gezondste en beste koffiebijvoegsel BINNENLAND OOODA 7 Jali i89ü Naar iSDliiding vsn ods bericht dat door da C Rimiisi ran Bgataod ter opToeriof vao de Opera dd Tempf tiers eeoe matinré mosicate t n HH Ledea der Sorieteit 0n9 Geooegeac zal word D aangebodeo kanoen wy bet Programma daairan mededeeleo iptnelk aldoa Inidt 1 Oarertare thd de Opera Oberon € C M v Wober 2 BailetmD iek aït bet Maliekdratnn Paride ed Elena Chr GlÜck B Aria per gli Atleti b Cbaconne c Garolte 3 ympbonie No VIII op 93 P gr t L T Btetbofeo a Allegro vitace e con brio b Allegretto Scherzando c Tempo di Minnetto Tiio d All ro vifaca Oie Hebrideoc die Fiji F MandeUsobo lehoble Bartoldy 2 SlegiFche Mrlodiën roor Strijkinatrameiiten K G iag a NorwegiGob b Knie Begegeo 6 Fri meDten uit de Opera Die Meisten ioger van Nilrnbergf R Waguer Vorapiel zomdrilien Akt Tam der Lebrbubeo Graas 40 Hans Sacha Anfsug der Meiatersinger 7 Akademiacbe Feat OoTer torec Job Brahmi Zondag a s zal weder eea wegwedatrijd worden gohoudeo door de Hott wielerclub T b o r rao Rotterdam oaar Utrecht ea terug Ten ongeveer 10 uur sal e 1 te afdeeling 35 profesaionali vertrekken oit de Areaial Concordia 4e de afdeeliog 32 anateurs vertrekken nar later Hat jaarfoeat van de Martha atiobting te Alfen a d Rgn sal plaats bobben Woenidag 8 deter De gemeenteraad van Berg Ambacbt beeft by verordening bepaald dat voortaan i Heen op Vrgdag gratia bowelyken zullen worden vol FEVILLETOl UI IndisD gü u kondt vDorstellen wat ik iyd door die onzakerheiJ toudt gg oiet langer met my apottsn nünhaar Lydney fluiaterde zij ig sprak zacht aUof zg algeoiat was Oij hebt mg eena verzocht a te vertrouwen en ik alel zulk een onbepaald vsrtroowen in u alt ia mijn eigen broeder Wilt gümg niet evenaana uw vertrouwen acbenken Ikweet dat Wilfred bg de bende waa die bij ons iaheeft gehrokea Wat was zga doel F Toen hg bemerkte dat zg zooveel wist deelde hg haar alles mede Z werd onder het verhaalhoe laafter too beklemder Wat was ayn doelP vroeg zij Het k n onmogelijk zgn om het zilrer te strlen of bg ie krankzinnig geworden Neen zeker dat was zgn doel niet Hg werd oniüekt omdat hg zich t gen den dief tal vsn hetzilver verzette Weet gg niet dat Wilfred ieU aadera begeerde vervolgde bg en nu ging Maria aenaklaps een licht op Het bewgastuk daarom was bat te doen I Haefl hg het gevonden f Ja De beer Lester weet er nieta van tn datia een zegen want anders zou bij dea schuldigetevtoB uitviodsn mammamtmÊaÊÊgammmiÊ m am m maB m f ma mp trokken Op andere werkdagen tal d iarvoor f 5 op Zon en feestdagen I 2 5 eges moeten worden voldaan Voor het schrijven van vergnoniag tot het honden van kleine verlotingen zal van f 0 50 tot f 1 leges worden geheven naar gelangd der waarde van het totaal aantal loten De kapitein P A Bpaan van bet 4e reg inf te Leiden wordt op l Sept overgeplaatst naar Breda ea ala leeraar wark nam gesteld bg de KoD Mil Acsd In verband daarmedo wordt hg bg den staf van het wapen overgeplsatsK Tegen den ontslagen geraeeDts ontvanf er van Ooststellingwerf P W S ia door bet O M voor de rechtbank te ïleerenveen H jaren gevaDgeaiaatrat geëi chl na aftrek van de preventieve bechteoia De beer Booth leider van bet Leger dea Heils is gisterenavond in Den Flaag anngekomen en hield iu het Casiaogeboow vooreen vrg groote schare betangateMenden of nieuwsgierigen een toespraak welke hg aanving met een verhaal van zga eigen Itivenagesohiedenis en die van hei Hrilsleger Mnxiek en zaoguitvoeringen werden gegeven door bet Haagrcïi e musiehkorpa en een Belgisch mnziekgexelschap dat don generanl op zgu reis door Nederland v rgezelt en ook tegenwoordig zat zgn op den velddag naby Utreeht Woetisdaft Zondagavond kregen twee alagersknechts in een slagerswinkel in de Gravanatraat in Den Haag twiat Da een gaf den ander plotseling een steek in de baikstreek met een mea dnt by Juist in de hand had D getrofiane een ongehnwde jonge man werd oaar het liekenhnia vervoerd Ds dader ia in arrest Gisteren was de tofstand van den patient vrg bevredigend De eommiasarid van politie te Zntphen verzoekt namens de weduwe Beger wonende in de Donkereateeg aldaar opsporing aanhouding en overbrenging van bare 17 jarige dochter Wilhetmina Johanna Beyer lang ongeveer 1 70 M zwart haar blauwe oogen nena een weinig gedeukt mond gewoon twee gooden ringen aan een der vingers van de rechterhand gekleed met donkerblauwe blouse blanwachtigen rok booge laanjea met glimmende punten n zwarten hoed Genoemde minderjarige heeft M Joai jl heimelgk de oaderlgke woning Nu begrijp ilt alleü stamelde zij En gg hebt de schuld op n genomen om bem te redden I Hoo zullen wg bet u ooit vergelden Een eigenaardige glimlach plooide zich om zgn mond terwijl hg zeide Ik zal mogelgk eenmaal op die vergelding aandriugea maar beloof m om iotusachea alle bezorgdheid loten varen Kr is iemand even machtig als lord Dane die zich Wilfreds belangen aan wil trekken Hg zai niet rusten vooï dat hg bam vsn al zijne bezwaren verlost beeft en ik ben overtuigd dat het bem gelukken zal Bedoult gg u zei ven P Neen Ik ben slecbts tweede persoon Geloofmg alles zal te raobt komen Maria ik zou u datniet op losae gronden beloven Maar hoe zult gg u zelven vrg pleiten P Oijkuot d sftraf tocb aiet voor hem dragen Oij zgtnu gewis op borgtocht vrg gesteld Wilfred Lydney lachte Bekommer u met over mij ik ben zoo vrg als een vogel veel vrg er dan hij ik ben niet voor was rdelgk maar voor goed in vrjjbeui gesteld Herinner u één ding Maria niemand verdenkt Wilfred van deze zaak de haad ge leead te hebben gg moet oppassen dat gij u op dit punt gcea enkel woord laat ontvalier Het b te wat g doen kunt is da zaak zelve te vergeten Zoudt gg dat niet kunnen P voegde hg er bg terwgl bg ztch tot baar vrendde O dat ik bet vergeten koa I Valt het Q dan zoo zwaar op mg te vertroQwen P fluialenie b zaebt Ik hoop dat gij mg op onzen levensweg in gewichtiger zaken dan deze uw vertrouwen zult scbenkon I Op deze wooiden blooadt s dirp en er orcrviel 1 tfen sehryft uit bet Westland aan de Re8 Bode Indien da drniven met St Jan 24 Jani bloeien dan knoneii wg tevreden tgn pleegt de tainder te zeggao Welou dit jaar waren zg op dian dag reeds nitgebtoeid Overbotdig dus te zeggen dst de druiven dit jaar prachtig staan zoo prachtig als velen lih niet herinneren ze gezien te Jiebben De tuinder hoopt dan ook als alles gald gaat op ve e prachtige en vroege druiven Maar hg kan van de druiven alleen niet lavDn en bet is er verre van dat ziJn andere geffaasen even gunstig atann De appelboomen hebben goed gebloeid niasr de felle noordenwind in Mei heeft ze doen druipen zoodat zeer w nig vruchtdo aan de boomen utten Alleen ia de kans goed dat zg thans groot sullen wordeo hetgeen nipt alleen ten goede komt aan het beschot maar ook aan den prga Do aardappelen ign heerlyk van smaak maar o zoo goedkoop en de tuindergeefc maar om den prgs dan om deo amaak Ook bat beschot is over t algemeen klein Bssaen zgo er meer en beter dan in jaren en ook de prgs belooft iets hooger te zgn al ware t alleen omdat de tumder ze aiet spoedig vo r weinig gevea zal na de ervaring van het varig jaar loen deze steeg van 2 tot 10 cent per poqd eu de tuinder haast al het voordeel in de zakken der opkoopars zag gaan Perziken zgn er weinig en ook niet duur Alteen de grooien doen een goeden prgs maar er zga veel kleine Krnisbeaaen zgn er ook slechts matig Aardbeien gaven klein beschot eu waren laag i i prgs Ook de meloenen zgn niet duur maar gelnkkig nog at veel in getal De asperges kwamen met da koude maar slecht uit deu grond doch bieven daardoor nog al prijzig En één woord een zeldzaam jaar zal het niet worden maar indien de verwachtingen van het oogeublik vervuld worden zat hst nog al schikken lotnsschen veel is daarvan na Dog niet te zeggen Dat men ratten hoe lastige boisgenooten ze ook mogen zgn maar niet zoo wreed mag ter dood brengen als de haat tegen al wat tangstaart is ous zon kannen inblazen heeft een ingezetene tr Winschoten ondervonden De marechaupsee maakte proces verbaal tegen hem op omdat hij een levende rat met petroleum overgoten en toen in brand gestoken had baar een pgnlgk gevoel Zelfs nu terwgl sg zoo vertroawolgk uaast hem ing was zg zich naar al te zoer bewast boe men baar in Daneshald als mon ben te zamea gezien bad veroordeeld zou hebben Zg wist nie wie hg was ig bad geen andere grond voor bnar vertrouwen in hem dan bare eigenr innerlgke overtuiging Maar Mana I ester waa de persoon niet om rustig de publieke opinie te trotseoreu on op eigene wieken te drgven Ik zal weldra wollichf reeds overeen paar uren met den heer Lester kunnen spreken Qij staat mg dit immers toe P Om met hem te sproken vroeg zij aU begreep zg niet wat bg bedoelde Ja om over u te spreken Daar ik hoor dat lord Dane op uwe band aandringt dien ik m te haasten opdat gij tossoben ons beiden kunl kiezen Hg vatte bare banden Niettegenstaande er twjjfel en zorg bg baar ovorble f klopte haar bart van getuk en btijdü boop dit was wellicht de reden dat zgigeene nadereads voeislappea hoorde Het was lord Daue die naderde Zgn lordsobap waa ongemerkt van bet diner been gegaan zoodra de tafel werd weggenomen Hg was onrustig en gejaagd en spoetlde zich naar buis Zijne verontwaardiging Iaat ziob uiet beachrgven toen bg ontdekte dat de persoon die ziob omkeerde de ex gevangene en de jonge daoie naast hem freule Lester was Maria voelde dat er oogaoaohijnlgk ieta oobetamelgks in hunne houding was zij wilde ticb recbtvaardigen on zeide eenigszins gejaagd dat zg Wilfred zoo even verlaten bad Lord Dane verklojirde op hoogen toon dat fajj haar te huis sou brragen eo Toen Zaterdagavond j l een der Ohineesjet nit h t gevolg van Li Hoeng Taobang op bet voorplein van hpt Hotel du Indes een luchtje kwam aoheppen waa bg het mikpaat van den lach en beapotiingszucht van het talrgke publiek dat het Hotel stond aan te gapen Onze gestaarte vriend was daar erhtar niets boos om maar bestoot int andeal hen dia hem 2Ó0 nitlachten ook eens op zijn geraak tagaan uitlachen En de daad by het woord voegende ging hg laidkeels lachende vlak langs de menigte loopea en hoe harder bet volk lachte hoe harder onze Chinees t nitscbaterda terwgl by dan de n an dan genen ü het publiek hartetgk de hand schudde Het lachen bedaarde natnnrlgk niet maar no was t geen ipottach meer maar een gulta lach om den goeden Inim van John Cbinaman die zich ala bg tooveralag itt een groote popatariteit mocht virheogao San vermaksigk voorval bad eer gister nacht iiabg de groote Markthallen t Pargs plaats De bewoners der in de osbghaid van da Hallen gelegen buiten hadden herbaaldolgk bg den commissaris van politie bnoner wgk geklaagd over bet oorverdoovende gebalk dat de ezels der talrgke marktvoertnigeo gedurende verscheidene uren an den nacht lieten hooren De commissaris kwam op eau gelnkkigen inval om den wanschen der klagers die s nachts niet alapen konden tegemoet te komen Hg gaf politieagenten beval xich vsn zakken ta voorzien en telkens wanneer er een etel balkte het dier een zak om den kop te binden De ezels echter die met deze behandeling niets op hadden begonnen nn in plaats van hou gewone gebalk weemoedige en hartversohenvende klaagtoooeo oit te stooten Toen da buren die medelgden kregen da ezels van kun vermomming wilden ontdoaut stieten zij op een bardnakkigsn tegenstand van de zgde der politie Eerst na Mtog smeeken werd den langooreo het licht teroggegeren Tot dank lieten de bevrgders san lang vraugdegsbrul hooren H M de Regentes wordt desa week te Delft verwBcbt tot het brengeo van een ba zoek aan den koninklyken grafkelder Onder t traiueeran op de Haagicba Wielerbaan tgn op een avond der vorige week door t springen van deo achterband aanar gangmakenda triplet vgf aohter rgdende wielrenners gevallen Besieling en van der Mey werden t ergste gewond makkte eene beweging alaof h haar zgn arm aan wilde hiedaa maar de beer Lydney was bem voor en legde baar arm zonder de minste pHobtpiegingen in den zijnen Met uw verlof lord Danei ik maak mg sterk dat ik freule Lester besobermea kan Laat freule Lester loa aobreeuwde lord Dane buiten zich zriven van woede Maria b r pt g niet dat gg u weggooit Zg stond als tusscben twee vuren en wist geen rui Zij wilde zich loa maken maar de beer Lydney bield hanr arm stevig vast Zg werd b jaa boos toen sg zag dat h glimlachte I rd Daae keerde zich tot Maria Ik zat moeien golooveo dat het sohandeljfk praatje hetwelk in Daneaheld loopt niet geheel vao grond ontbloot is men zegt dat het deze man dezen avonturier dezen nachtelgken inbreker gelukt is zich tn de gunst van freule Laater te dringen en dat bg baar zoo betooverd heeft dat z zich om z oent wille zoozeer zat vergeten om een fauwelgk mat hen aan te gaan I Na uw lordsobap dit onderwerp aanroert heken ik bier ronduit dat het mgn vurige weaaob ia om bot bart en de band van freule Lester te veroveren aotwoonlde bg koel Mocht ik hierin slagen dan zal baar geluk eindelgk verMkerd zijn Ik geloof dat ik beter in staat zai zgn om haargotakkigte maken dan uw lordscbap Maria riep Lord Daae ademloos en met fouketende oogeo wi verdraagt gg zalk eene beleediging P Dit gaat te ver Neem miÜ aiet kwalgk ala ik u zeg dat dit eene grove beleedigiag ia voor de tpekomatige Lady Paos 0 tmlt wmotfJ