Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1896

Zofflerdlenst 1896 Aangevangen 1 Nel TUd van Greenwich Q0UDA 80TT1RDAM 18 85 1 84 8 50 8 57 4 50 8 19 6 6t 7 11 18 38 18 8 18 46 11 66 1 44 4 8 4 16 HOTTIKDA M S O U O A Directe Spoorwegverbindingen met 10 7 47 11 60 13 87 18 08 18 47 DKN HAAS OOUDA 7 46 8 07 40DDi DEN Bi 4 l Hige 5 617 30 7 43 8 50 t l 9 4 10 1111 8618 311 86 8 44 3 40 4 04 4 33 6 17 6 187 18 7 58 8S B8Voorb 6 57 10 17 1 41 4 8 8 18 84 IZ Z gv6 11 10 38 1 66 4 63 6 80 8 48 Ser M 38 10 43 8 06 6 04 6 8 60 a tlld 6 38 7 50 8 13 t ll 47 10 1610 5418 0618 53 3 17 8 14 4 08 4 3 6 1 6 6 47 6 607 488 8810 1010 88 Stopt lE BLuwjik Kriiuweg m Nootdorp Uidiohendaiii in Hekuidorp U T X I O H T S O D D i mnslit 6 88 7 60 e SS 10 10 88 11 88 13 60 8 08 3 58 4 45 S 8 7 60 8 0 07 10 4 Woerden 6 68 8 11 10 33 11 55 4 16 6 68 88 10 14 UudenU r7 07 8 1 10 81 4 84 r SO Oo d 7 83 8 83 9 34 10 10 M 44 11 10 18 U 1 83 8 46 4 87 5 17 7 0 8 83 8 41 8 4 11 10 8 47 4 46 8 6 647 14 7 49 8 8 64 9 64 11 8 01 I 10 06 8 18 10 15 8 86 10 87 S ud 7 80 8 85 S7 10 18 10 48 11 16 18 1C 18 88 1 87 U 18 40 11 11 18 4 10 48 U O 11 46 1 4 1 07 4 1 7 M6 5 6 O 7 44 8 81 8 56 J lO M ie OOI Di UTÏlCHT 10 6 18 66 8 80 3 17 4 36 6 67 11 14 8 87 11 88 8 46 8 84 6 17 11 45 1 87 8 08 8 60 5 07 6 85 10 17 10 84 10 41 11 07 AHSTEIDA H O V D A 10 4 8 84 1 63 4 46 6 18 7 46 45 10 10 18 11 1 46 66 6 4 7 46 ll M 60in A AUaTiBDAM 0 68 10 5 18 10 4 11 6 0 10 66 1 l l H 6 60 10 80 Men ichryffe ait Sebiedaiii Nadat Zondag id het calé GeerardUi eeoe tan wege den N N B B oilgMcbrefeo tsrgadering was geboudenf des middags pd das avonds toot losse werklieden ia gislerea door het personeel rno de pamkamer pi m 40 man de arbeid neergelegd Ëene commissie van werklieden ion giiitereD bg de dirpctie de grieren bukeod gaan Daiilten Volgens geraeht soa het doel der werk taking sgn hot Terknjgcn ran een Tast loou per dag met rerbooging Toor ovRrureo ea Zondesarbeid deze laatste ad 50 pet Nader roeIJt men aït Scbïpdam De Heer en De Jong van den N Ned BoQtwerkersboadc met eu pnér stakende werklieden hebben geirscbt da directenreu derkaarsenfabriek te spreken De Heer en DeJoDg werden niet toegelaten Aan de werklieden werd nitr men Terneent gezegddat y bet werk weer konden hervatten dochdat geen verhooging van loon kan virleendwo dflo In een gisterenmiddag gehouden vergadering werd door de werklieden heftig ui gevaren tagen een der opzichters üp honn van de fabriek kunnen de werklieden kleerea qp krediet krggen viowege de fabriek worden brood n andere dingen veritrekt aan de worklieden tegen lager prgs dan waarvoor in den kleinhandel te varkrggfn zgn De wgze waarop door den bedoelden oplichter met de regeling belast in dexe wordt gehandeld zgn bejegening der werklieden ae berakeniug van overgetd enz werd zoodanig besproken dat een grondig onderzoek driugend noodig is geworden Terwgl de werklieden hnn grievao voornametgk richtten tegen den bedoelden opzichter moe t bg De Heer de directie tet voornamelgk ontgelden Tegenover bet loon van f 7 per week waarvan aanitonds f2 af moet voor huishuur en ziekenen begrafenisfondsen stelde hg de hoo e winstaaodeelen der directie en de bpitenaporige dividenden der aandeelhoadars Voor aoOver de toei tand in de stad bekend il wordt eikend dat door de directie zeer veel gedaan wordt in het belang van de werklieden voornamelgk bg ziekte De loooen echter die voor telen zonder overgeld aift meer dan f7 bedrogen worden niet ten onrechte unvoldoende genoemd Nadat gisteren reeds twee vergaderingen waren gehouden kwamen ds stakers giitereoBTond te 6 uur voor de derde maal byeen Ditmaal voerde een vrouw het woord die den opzichter I beschuldigde dat hg de mannen loonsverbetering toezegde ten koste van Bet loonstoleel waardoor een ongehuwde werkman 16 50 en een gehawde f7 verdiept werd ren premie genoemd op den aanvoer van jongs vrouwen ïegen 7 uur werd de vergadering gesthorst om de itftkers gelegenheid te geven het personeel van de nachtploeg te moveeran zich bij de slaking aan te sluiten Velen van deze werd door de vrouwen aan de fabriek bezorgd Hoewel langzaam breidt de alrike zich toch uit De stakers kunnen thans op plm 50 geschat worden Des avor ds 7 uur werd andermaal vergaderd an tot volhouden opgewekt Trgen C uur hedenochtend appèl op bet dijkje dat toegang geeft naar de fabriek om de opkomende dagploeg te bewerken Van den coromiasaris van politie ifleenhörinuering versohenen aan de bepalingen van strafrecht tegen het betemmeren van arbeid door geweld of bedreiging In de gisterenmorgen aangeuomeu motie werd be loten het werk te hervatten al hot loon verhoogd de o zichter I ontslagen eo de gedwongen winkelnering afgeschatt is Het door de directie ten bate der werklieden ingevoerde bondstülael om hen bat koopen op krediet gemakkelgk te maken schijnt omler de leiding van den oplichter I in een gedwongen winkelnering ontaard te zgn 8 40 8 47 8 64 l K 7 85 7 85 7 88 7 8 7 4 7 66 6 8 10 6 1 6 18 6 88 8 88 6 67 0 08 IB 84 80 7 Otfuda HoaidrMbt Nle w OTl OuMlIa Birttirdui Ï T M 7 48 8 47 Z Zm 7 68 8 6 Tootb 8 07 08 tOf 8 18 a l8 10 7 7 16 8 0 t8 lO l UmtM 6 86 ülldtw 8 60 WMrdn 6 5 8 18 utMoM 18 tn 8 41 64 10 61 8 81 87 87 8 14 Qoadl Buttardun hpalla Mimwnkerk iloordraokt Chnids Over bat btzoek van U HaDg Chang aan Nederland schrgvende merkt de Hiagsche oorn apondent der N Gr Crt o a op Coder die Chineescbe beeren moeten aardige Bnuiters zgn die hnn oogen terdege den kost geven Een banner bad dadelgk zijn aandacht er op gevestigd dat de Bcheveningsters waarvan een groep langst den weg van t station naar het hotel stond door een eigenaardigen bonw en door een berkenbaitr streven om zich ïn t Jliiueesrh uit te drnkken zich van de mee t elegitote damet ooderscbeiden Wat die phy ieke onderscheiding batrf lt gfif men hem de opheldering dat de 12 of 13 rokken die de meisjes uit t vinschersdorp op z n ZondftgBch dragen een brdriegelgke overdrijving in de hand werken O bang loog njrpa ké gaf hji met een afwgzend en eenig O zins teleurstelling verradend gebaar te kennen Dat hjj in onze Scbeveningsters beoefenaren van zgn schoone taal meende te ontdekken laat licb verklaren nok mg trof degelgkenis van klanken toen ik een der visschers dochtej i hoorde roepen Joi kai ki so lang ti ao raoi ni Het O M bg de rechtbank ce Middelburg heeft respectieve gk 8 en i jaren gevangenïsstrrf geëischt tegen P de C 68 jaren geboren te Wialdrecht en J de B 26 jaren geboren te Ijeh $re beiden wonende te Hansw ert Kruiningen that gedetineerd ter zake van diefstal van 24 kippen op de hofsteden van de lan Ibouwere Siske Niauwenhuize en Boorman te Lebore in den nacht vau 14 op 15 April en daarop gevolgd gewelddadig verzet tegen een viertal rgkaveldwachtf r die hea wilde arrestee ren Te Doatinchem ziJQ van de Vereeoiging tot bevordering van inwendige zending bedoelende de opleiding van jongelingen tot predikaaten van de 29 kweekeliogeo die bet eiud uxamen va het gymnasium hebhen afgelegd 28 geklaagd Thans heeft deze Vereeniging reeds 122 studenten die aan de rlJks universiteiten hunne studiën voortzetten De tegenspraak der Zotph Ct op een bericht der N R Ct i omtrent roekeloosheid bij t vervoer van patronen per spoor gaf aan laatstgenoemd blad aanleiding ora nadere intormalies te vraden Uen meldt ons nn zoo zegt de N R Gt f thana dat op 16 Mei te 4 uur 38 namiddags met trein 1001 eeo waggon met ontplofbare atofien aan bet station Delfsche Poort te Rotterdam onder politiebewaking een nacht heeft overgrstaan en den volgenden dag s morgens 5 nur 30 van bet station D P met trein 1000 naar 3chi td is vertrokken met beateraming naar MaasslinT Deze waggon was uit Duitschland gekomen over Oldenzaat en verder over Zatpben an Amsterdam hg moet eerst de reis van OldeQ7aal naar Zutpben en van daar weer naar Oldenzaal zonder bewaking hebben afgelegd en van Oldenzaal onder hek voorgei chreven toezicht opnieuw zgn v6r onden Mogelgk zagt de heriobtgaver at in dezen waggon joist geen buskruit i geweest en dat daarin da finesse van het bericht aan de Z Ct in gelegen doch stellig waren er ont plolbare stoffen in waarop de bepalingan voor bet vervoer betrekking hebben Bij Duinkerken BV heeft een ongelok met een rgwiel plaats gehad Een heer en eeue dame op een tandem gezeten wilden een zwaar beladen wagen passeeren toen zg kantelden en onder het voertuig kwamen Da heer kreeg beide wielen over de borst en werd zoo zwaar gewond dat hij weinige oogenblikken daarna overleed en de dame werd eveneens ernstig gekwetst Het oorlogsvaartuig RhenuB dat twaalf dagen geleden op den IJssel averg kreeg aan schroef roer enz en nnar Nijmegen werd gesleept om vervolgens naar Hellevoetsluis te worden gepirigee l ten einde daar te dokken lint nog altijd vieugellam voor Ngmegen op GOIUA 11 18 1 11 88 S1 18 88 t 61 10 85 8 10 60 10 67 U 4 11 11 11 10 Ifl l 10 8 10 88 10 48 10 4 8 66 4 67 6 08 6 65 7 10 7 18 7 8 8 48 04 7 61 81 10 17 11 88 8 18 l i 60 10 11 de Waal te dobberen ia afwachting van het bevel om mar het dok te gaan Drie hond rd dagen zonder voed el Zonder aan de waarde an het volgende AmenkaaDt ciia nieuwtje iets te kort ta willen doen moet ona de opmerking van bet hart dat wilde men alle sensotienieuwtjes die nit Amerika tot ons komen gelooven men een geloof zonder greiiieo zou moeten bezitten Een Amerikaaniclie miss uit den staat Michigan dan heeft onlangs de sehitterendete records van Snccl en Merlatti ver achter zich gelaten Deze bnitengewone hopgerkoostenares bleef gedurende 300 dagen eu eTeaveel nachten zonder eten of drinken en zelf de traditioneele gebeimzianige pil versmaadde zg Het spreekt van zelf dat de Ameriksanscbe miss nauwlettend bewaakt w rd door een getmkundige commissie Wat miS chien nog bet merkwaardigste wae was bet feit dat mi s logham de jonge Ameiikaansche in qoaestie bgua onmiddellijk na expiratie van haar vaytentgd een tweede hongerproef ia begonnen die slechts vier maand n zal daren Zg brengt haargrheelen vastentijd in bed door en ze is zoo mager dat men al baar beenderen kan tellen en at baar spieren zon kanuau nitteekenan Niet minder dan 109 ingezetenen van Roermond hebben zich aangemeld om op de Igst laa kiezers voor de Kamer van Koophandel te worden geplaatst Roermond heeft das het record geslagen Ds EuRelsche soldaat leidt een kazerneleven dat zgn Hollandrche collega zou doen watertanden Bg het ontbgt gebruikt hg koffie met brood en boter bij den tweeden maaltijd worden hem de volgende spgzen voorgezet Zondag gebraden vleesch aardappelen pndding Maandag ragout aardappelen rapen Dinrdag gebraden vleescb kool aardap pelen Woensdag scbapenvleesich aardappelen Donderdag ragout aardappelen Vrijdag gebraden vleescb groenten aardappelen Zaterdag schapenvteesch aardappelen Dan ïolgt de derde raanltijd bestaande uit thee brood en boter De gewone soldaat ontvangt vier shillings en zps pence per week De onderoÉBcieren verdienen 2 shillings 75 pence per dag de foeriers eu de aergean ten majoor O shilÜDg 25 pence per da Da soldaat verbindt zich voor 12 jaren waarin zgn reservejaren zgn begrepen Na verloop van dezen tijd ontvangt hg een gratificatie van 3 p st Een recrout kan na drio maanden bet leger verlaten maar hg moet zgn uitrusting teruggeven Da dienst is niet zwaar en gelijk verdiold letïera kazerne heeft haar uitipanningslokalen eo haar leeazalea Als de diensttijd van den soldaat om is verschaft de iStast hom een nieuw burgerpak Waarlijk een niet onbengdenswanrdig bestaan Da Holtandsche stoomtram naar Bchereningen vervoerde eergiatereL tosschen de 19 eu 20 dnizend personen en de Staatstram 14 000 Op Zondag 19 dezer worden internationale wielerwed trgden gehouden op het Sj ortterrein te s Hage 4 60 4 67 5 4 5 11 6 80 6 8 8 44 7 80 9 10 4 7 4 40 4 60 4 57 6 04 6 10 8 60 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 4 87 7 16 8 1 Am t rd me St e di 7 88 Een Schot die verzekerd was tegen on elukkeo met eeQ personentrein stoomboot voor pasfagiers omnibus tram dogcart wagonette coach carriage of ander personen rij to ig vehicle c tuimelde van zgn rgwiel au overleed aan de gevolgen Zgua erfgenamen spraken OQ de verKekeriagsmaalschappg aan om uitbetaling van de f 12 000 waarvoor ban verongelukte bloedverwant was geassureerd maar de as uradenr ontkende dat een rijwiel onder de opgenoemde rgtnigen viel en de reebtir stelde hem io het gelgk o a overwegende dnt man anders evan goed aan paar schaatsen eeo rgtuig ïou kannen noemen Een zeldzaam brutaal geval van zeeroof beeft in den nacht van 29 Mei op de reede van Soerabaja plaats gehad Een naar bet stoomschip sDeacalionc vertrokken praow van het Prauwenveer die vnn dien bodem lading zon overnemen i achter het stoomschip aan en tros vastgemaakt ODV rwacbta knapte de tros en tengevolge daarvan dreef de pranw af an eer de drie man sterke bemannirg het anker kon uitbrengen en dat vasthield was zg tien scheep lengtr n afgedreven Terwgl da praow zoo Oor anker lag kwam eensklapi een dangolan met 7 met pieken en golloks gewapende manschappen bemaod op haar af ea enterde haar De gewapenden kwamen over getaitten het pranwevolk voorover op den grond te gaan liggen en geen geluid te maken lichtten het anker tieten de praow drgven en begonnen toen met de plundering Alles wat maar eebigazins moe te nemen of loa ta werken waaweid meegenomen niets was den rooveri te gating Toen er niets meer te tialen was Üetén da roovera de prauw aan baar lot over en gingen met de djaagelan v ag Ter aanvulling van een vortg bericht omtrent bet ontalag van werklieden eo vermindering van toonen aan da Nederlnndsche Oliefabrivk te Delft wordt gemeld dat met bet oog op het door de fabriek geleden verlies en op dea voortdurenden ongnnstigen gang van zaken waarin zich vooralsnog geene verbetering Iaat voorzien de directie zicb verplicht heeft gezien niet slechts de grootste mogelgk zninigheid in het beheer te betracblen maar zelfs zoolang deze toestand voordourt buitengawcne maat regen toe ta passen die kunnen strekken tot vermindering der onkosten welke op het bedrgf drukken Zij beeft daarom den maatregel genomen dia leden van bet irsoneal te ontslaan wier arbeid we niet overbodig of nutteloos is Ie achten doch in e gegeven omstandigheden in elk gevaltgdelgk kan gemist worden en voorts de loonen van de hoofdbeambten beambten en meesters te verminderen voor ongehuwde met 15 pCt vcor gehuwde zonder kinderen beneden 15 j met 10 pCt en voor de andere naar gelang fan het aantal kinderen In eene vergadering van De Keroc werd door de directie tevens medegedeeld dat het salaris der directie met 25 pCt was verminderd Zaterdag morgen ten zeven unr liep naby Sprokkelen burg boven Ngmegea een schip gesleept door de stoomboot Paal f ongeveer 200 meter uit ziJn roer Daardoor kwam het ia aanvaring met de tjalk van schipper Servaas nic Colgnsplaat De tjalk die geladen ras met grint zonk onmiddelijk Een kind van drie weken moest worden achtergelaten dl moeder werd met moeite gered Niets waa verzekerd Servaas ia door deze ramp broodelooa geworden Te Maastricht ign Zaterdag en Zondag door den Cercie Ëquestre feiatod gegeven waarvan het ridderhtt ipel het glanspunt vormde De stad was overvol van vreemdelingen die dit tournooispet kwamen bgwooen £ n inderdaan bet was de moeite overwaard Kena bescfargving van het ridderbofipel ta geven bü overbodig worden geacht daar dat spel evenals de voorafgaande optochten gaiyk aan die te Utrecht ia geweest Vermeld dient te worden de plechtige ontvangst ten raadbnize waar een troon voor Maximiliaan was opgesteld en de studenten door den burgemeester den hear Pgis werden toegesproken Ook bij den genostameerden optocht werd den ridders in hatgoavarnementsgebouw in da sociëteit kMomns en tL Unionc de eerewgn aangeboden 67 1 18 10 4 10 11 10 18 r 10 87 11 80 48 10 4 47 64 lo ai K 10 07 10 91 7 68 7 5 8 8 18 8 88 8 7 86 8 47 6 81 8 17 87 6 84 41 6 47 7 45 8 86 6 51 Zondagavond hadden op verschillende plaat en maiieliaitroeriDgen plula en weren het Vrythcf en de durun gelegen lOCieUgebouiren geïllomineerd Do feesten hebben zicb gekenmerkt door eene opgeirekte ttemming die onafgebroken heerichte ü den door geen enkelen wanklank gestoord Het nieowite Paröecke schertaartikel 190 lanturni ermkkelgk kleine lantairntje die boitengewoon sietljk bewerkt i jo en ook prachtig branden en lioht geren n deze laatanrntjea brandt man geen kaarsen doeh olie die lieb in een net bewerkt reeerroirtje met brander en pit beiindt Steekt men dn pit aan dan straalt bat lampje een helder licht ait dat reracheidene nren blgft branden De vorm der lantaarnlju is Gothiich en doet denken aan koostameewerk Natonrlgk is het werk in blik nitgeroerd doch gtonder stetig ait hel in Ikaoder terwj de kleine gl sroitjea netjes agn ingeiet Hft geheel heeft do grootte tan aen okkernoot Op de kermis tan Neoilly die Zondag jl werd ingeluid maakte het Pargteha publiek loor het eerst kennis met dete uouTeaoté Een petite lanterne kont C sous f 0 15 en is Toor kermi gangers die rreezeo het alenttilgat niet te rullen rindso een ware uitkomst Maar ook de dames koopen zulke laanlaarotjei gaarne en st an ze luMchen een booqoet op de bo st De beeren en heertjes bsTPStigen h t itraleode lampje boven op den hoed zooi at de Pargzenaars iedere arond bg hnn terugkeer van de kermis de Chnups Klj ees op aardige wgie illumineeren Drie Am terdamscba knapen tan 8 tot 13 laren woonachtig in het Hemelrgk echte iwartan beronden zich Vrgdag te ScheHingwonde Zg hadden diiar in da buurt gebedeld Na een poos langs dehi IJkaat gezworren te hebban maakten zg zich meeeier von een riisoherscboitjo ora een poosje te gaan spele vin Veel pleizier haddan zg etauwal niet no hnn tochtj want de herige N W joeg het sobuitje nabg da Oranjes uizen op het droge Daar zaten g nu Aan wal te komen daar was geen denken aan want tusseben hel schuitje eu den wal lag een dikke laag onbegaanbaar week slib waarin zij bg hun pogen om hun raaitaigja ta verlaten zonder tngfel dea dood zouden geronden hebben Zoo waren zg genoodzaakt in hun schoitje ta blgreo den ganschen arond den geheelen naeht zonder eten ol drinken blootgesteld san wear n wind Herat des Zaterdag kwam er redding opdagen Hat bedieoeud peraoaeel ran de Oranjesluis ward hun hachelgken toestand g waar Da Iniskuccbta Prins eo J Kloet eo de liokér tao het stoomgemaal rsn Bcbelling wonde D Rekers kwamen hnn te hnlp Doch gemakkelgk aren zg niet te helpen Met trotseering van eigen leransgeraar door aen eind door het slik te baggeren wisten tg de jongens met toowen en dreggen naar aich toe ta halen waarna de knapen ten huize fan den rgkcopzichter Te Nuil liefderijk werden opgenomen en ran het noodige voorzien Daarna werden zjj nasr hunne woning taAm itardam getransporteerd Wg ontvingen dezer dogen op ons bon au aen bezoek van eau zeer bejaard Amsterdam mar dia het earzama beroep rvn kruier gedurende lallooze jaren nitgeoefend had ao g achten de doarbg gebonden conversatie interesHut genoeg om ze onzen lezers eens mede ta dealen Meneer ik hab wat op mgu hart dat iku mee moet dealen U hebt voor eeoigen tgdgawaarsehawd tegen bedrog met cacao en datinteiassearda mg omdat ik ruim dertig jaargeleden toen ik nog kroier was nn en daneen groot vat van een pakhuis moest halen Nu en wat zou dat Ja tiet n ik vroeg eens op een dag aan mgo baas wat daar in wcs an waartoe bat moest dianan en wat dankt u dat ik te weten kwui c Dat vat bevatte gebrande cichorei en daar ward als de coooo dnnr an achoarsch was ehooolade van gemaakte sHaar dat proefde toch direct iedereen P Ja dat daabt ik ook maar ik ging verder w het ondanaaken en ik kwam Ie weten dnt i de gebrande ciohorei mengden met wat cacao gebrande bruint boónen en lamsvet en dan slikte bet publiek dit lekkers als goedkoops chocoladec sun gtbeoraa lalke dingen nu niet maar Ja ziet n dat weat ik niet maar wat ik n lei kan ik beiadigea en als n t iu uw blad wilt zetten kunt n I gerust doen c Mhl t d Verv Doot da politie t Amsterdam is procMfarbutl opgemaakt tegen een Duitsoher die zich daar ter stede aan oplichtargan had schnldig gemaakt Hg had reeds ten nodeala van iemand een rgwirl verduisterd en daarmede liet ttvradaa ten nodeele van iemand anders en kar met hit Daar da man een lamme hand bad was de poliöa ham vrg spoedig op het spoor an werd kg in rerzekerde bewaring gesteld an gebonden Bultenlandsch Overzicht De tweede raadpUgiug in BelgiS van bet algemeen door het meerroadig raruiohi stemrecht is evBD rgk atn verrassingen geweest als de eerste die nanwelgks twee jaar geleden is £ r moestan ditmaal 77 afgefaardigdenzetets vorden vervnld dat wil zeggen da eene reeks van volksvertagennoordigers moest zich aan een nianwe verkiasiog onderwerpen aangezien om de twee jaar de helft van de Kamer moet worden hernieuwd Van dia 77 waren 66 clericaat 10 liberaal en 1 socialistisch De verkiezingen van Zondig hebben stellige oitkomsten opgeleverd in 18 arrondissementen de clericaten hebban gezegepraald in zestien 4e radicalen in éón en de radicalen in varbood met de socialisten in éëa In vier arrondlisamenten moet berstemmiag weien Gekozen zgn 87 katholieken en wel achttien in West Vlaandereo zes te Lsnvan vier te Meehelan drie te TnrnboDt twee te Dinant een te Aarlen te Bastogoe te Marebe en to Neofchatean Door da verkiezing van Aarlen verliezen de progressisten een letel Van de oppositie zgo gekozen vier radicalen en een socialist te weten een radicaal te Yirton en een tyst van de verbonden radicalen ea socialisten bestaande uit drie radioalen en een socialist te Namen Io dit laatste arrondissement is ook een radicaal gekozen tot senator t r vervanging van een aLderen overleden radicaal In herstemming komen 35 katholieken aarvan dertig aftredende ledeo te weten achttien te BrDBsel elf te Aotwerpen en een te Ngvel en vgf nieuwe candidaten namelgk drie te Ngvel en iwee te Philippevilla Geen enkele aftredende katholiek is voorgoed van de baan terwgl de liberal en behalve den Koioemden nog vier zetels teriezen drie te Ngvel progréasisten en een te Pbilippeville gematigdliberaal Een aodere liberaal komt in herBtemiciog te Pbilippefille en te Brnssfl de radico socisliatische candiJateoIgst negen van ieder De toestand in de hoofdstad is baitengewoon opmerkelgk Vóór Iwee jaar kregen de clericalen bg de eerste stemming omstreeks 93 U00 de libaralen die toen verbonden waren met de radicalen 60 000 en de socialisten 38 000 Ditmaal baddao de radicalen gebroken met de liberalen en een Ig t gevormd gemeensohappelgk met de socialisten De uitslag van de stemming ii nn clericslen 88 000 radicalen en socialisten 7I 000en 40 000 stemmen Daar de liberalen en dericalen vooral hebben gsgverd tegen de socialisten an bon bondgenooten ia ds zegepraal van de dericalen bg da herstemming verzekerd de liberalen zullen blaüco of voor de dericalen stemmen zoodat de socialisten eu radioalen noodzakelgk bet onderspit znlleo delven Te Antwerpen bad Coremans de leidsman van de dericalen dia tot de Meeting behooren roekeloos aan zgn par tijgen ooten voorspeld dat zg 20 000 stammen meerderheid zon hebben Maar zie zgn Igst komt in herstemming daar de drie mededingende Igsten samen 1176 stemmen meer hebben behaald dan de zijne De cgfers zgn dericalen 5G 400 liberalen 42 500 sociatiaten 9285 christdgk deniocraten 5791 Daai alleen de twee eerste Igsten in herstemming komen en de christelgkdemo craten wel voor da oaodidateo van de Meeting zollen stemmen ia de zegepraal van laatstgenoemden ffaarschgnlgk Het kenpchetsande van den uitslag is bdt ontzagigk getal ttsmmen dat door de sooialiateo is behaald Deze hebben groote vordariogeu gemaakt sedert twee jaar In Brossel dosn ze een sprong fan 38 000 tot omstreeks 60 000 in Ngvel van 6500 tot 19 900 in Antwerpen van 5200 tot 9300 in Leuven van 5000 tot 18 000 Verder hebban ze een aantal stemmen behaald in arrondisseonenten waar man niet gedacht bad dat ban propaganda vrucht zon dragen De liberalen hebben hnn getal leden in de Kamar nog verder zien slinken maar ze hebben toch in de groote steden terke minderheden behaald 42 000 in Antwerpen en 40 000 in Btanel De claricalan gaan aobternit en de christelgk democratan badreigen in verscheiden arrondiuementen de eendracht van de partg In Brussel is da meerderheid tegen de c ericalen die io 1 94 nog maar 5000 stemmen bedroeg gestegen tot 23 000 stemmen De vier ministers die candidaat waren de beeren Nijsseos Fchotlaert Vanden peereboom on De Farffreau zgn herkozen evenals de haar Beemaert voerzitter van de Kamer De Kamer bestond uit 105 leden van da rechterzg 18 liberalen en 29 socialisten Op t oogenblik telt zg 76 dericalen 12 liberalen en 29 socialisten Er moeien 35 herstemmingen 2ga die waarschgnlgk grootendaels da dericalan gunstig zullen wezen Het Fransche ministerie Méline dat van de aociaüaten niets wil weten heeft zich de toejaichiagen van zgn teganstandsra moeten laten Welgarallen De hwr Janrès heeft enkele dealen van bet belaatingontwerp Cocbérj verdedigd op een wgze die den heer Méline al bgzonder ODungenaam moet zgn Bg seids o m Er il in dit ontwerp een poging tol decantraÜMtie waarmede wg ons gelnkwenïchao an waarvaur wg gebruik zullen maken dat beloof ik n Door zgn ontwerp bera dt de regeering een sooialen strgd voor waaraan wg det l zollen namen Met da belasting op de rente wensch ik bet kabinet galok het herstelt daardoor de overleveringen van de groote revolnlie Hetgeen wg willen is den landman den eerbied voor bet kapitaal ontnemen De voorloopige overwinning walke het ministerie Zaterdag in de Kamer beeft behaald zal den beer Méline beal wat aangenamer cgn dan deze verdediging Da radicale afgevaardigde Raibarti had voorgesteld het ontwerp terug te zenden naar de begrootingscommiMie die een gunstig rapport heeft uitgebracht Toen echter de heer Móline vrklaarde de aanneming van dit voorstel te zollen baschouwen als aen votum van wantrouwen trok Raiberti zgn motie in waarop de Kamer besloot te beginnen met deartikelagewgze behandeling Da neeste tegenkanting ondervindt de voorgestelde reutebelasting Man gelooft niet dat de Kamer geneigd zal zgu dexe goed te kenran De gematigden onderhandelen met de regeering over afscheiding dar belasting van de raat van Cochéry s hervormiogsplan De rtntabelasting zou dan verworpen kannen worden ao het aftreden der regeeriog voorkomen door aanneming van de overige belasting voorstellen Er wordt echter ook verteld dat de regeering bat geheels ontwerp zal intrekken De Italiaenscba Senaat beeft da begrooting van boitenlandache zaken aangenomen De hertog van Sermoneta minister van buitenlandsche zaken sprak het bericht tegen dat iemand naar Frankrijk is gezonden voor onderhandelingen op commercieel gebied Lord Hamilton Ëngelscb minister van Indië stelde een refolnlia voor om de gewone koeten van de Indische troepen die oaarSoeakim zijn gezonden te doen dragen door Indië John Morlej beatreed de resolutie door een amendement waarin verklaard wordt dat bet ongepast ie kosteu van walken aard ook voor de expeditie te doen dragen door Indië Het amendameat Morley werd verworpen met 275 tegen 190 stemmen en da motieHamilton aangenoman met 252 tegen 106 De Daily News vertdt dat minister Chamberlain heeft bei lotsn het onderzoek naar hft aandeel van de iChartered Company in den rooftocht van dr Jameson op te dragen aan een commissie te kiezan deor en uit het Laoerbnis Het voornaamste bezwaar tegen dit beslnit is bet uitstel van het onderzoek tot het volgend jaar De regeering blgft weigeren het onderzoek te doen aanvangen vóór hetprocesJameson es is afgdoopen en de gewoonte wil dat efn commissie nit bet Lagerhuis alleen vergadert tgdens den ziUiagstgd van het Hnix De Daily News nieeut echter dat het zeer wel mogelgk is der te benoemen commissie de bevoegdheid toe te kannen ook zitting te bonden tgdens de parteraentsvacaotie Wg zullen spoedig weten of Je rsgearing geneigd is deze raadgevini op te volgen De lerscbe afgevaardigde Swift Mac Nail zal den haer Chamberlain verzoeken de commiasia te laten vergaderen ondanks de verdaging van hst Hnis SCHUTTERIJ BEKENDMAKING Borgemeesler en Wethouder der gsmsaDta Gouda voldoande aan ait 21 van Zgner Majasteits besluit van IA lom 1828 Staatsblad no 42 brengen ter kenni v n belanghebbendeo dat de Commissie van onderzoek omschreven iu art 15 dar Wet op de Sehutteigen van 11 April 1827 Staatsblad no 17 zitting lal honden in het Raadhuis dezer gemeente op Maandag den 20 Juli 1896 das voormiddags tan 10 ure en roepen hg deze op alle de voor de Schal terg ingeschreven personen om voor genoemde Commissie te verecbguen ten einde redenen van vrgitelling hebbende dia aan het oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts worden belanghebbenden aangemaand ora niet te lersnimen op dm bepaalden tgd voor de Commissie van onderioek te tarschgnee daar zg die niet mochten opkomen gebonden worden geene redeoao tot vrgstelling te hebbeo en voor zooverre hnn dieostplichtiga nnmmars zgn ten deel gevallen bg de Sohntterg zollen worden iogelgfd Gonda 7 Juli 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEXXISGEnXG F ICHTIS0I1N WS1 1IB OITIAÏ SCHID OF KINDJl KCIIHIH TIBOOIZAIIII BCROEMEESTSS WSTBOUDERB v u Oonda Qeaien art 8 der Wet van den i Jui 1875 StoaUblad no 95 Doen te weten Dat tij vergunning hebban verleend aan E Jonker Zonen en faoona rechtverkrijgandaD tot bet nitbreiden hnnnar pottenbakkerg in bat perceel aan den Raam wük O No 503 ka dastraal bekend sectia D fo 956 Gouda dan 6 Jeli 1896 Borgemeester en Wethouders voornoamd R l MARTENS De Srgretans BROÜWEB BurgerlUksn Stand GEBOREN 3 Juli Ja ouders J van Galen en M C de Winkel i Arie Johannes naders D van dan Tooren en M Scbriek Geiard ouders J Qravestegn en J van Dam Hendrik oodera D M van Hoorn en C van Soest 5 Alida Cornelia ouders C vnn Moarik en A C Matse Pelronalla Autoinetta Hendrika Amalia ouders B A M Dngostee en A C M Verbeeck 6 Franciseus Johannes ouders J Brugstans an H van der Kroef 01 JTV A 2iTC3 Hlsr nieuwe prachtige A van OS As Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkn lolkr M A 100 190 lÖÖ 8 V 86V Vi 88 881 88 l 68 98 98 7 104 801 78V HO s O s SI 110 VI A 4il 100 88 886 81 100 57 100 soiy 138 61 5ÏV lOOV 100 138 99 88 108 UO 98 199 118 IlS 101 1 il H l 68 18 Vh 60 J lOl 100 100 144 188 18 103 48 100 11 11 141 101 77 108 lOl Vl 8 50 14 801 1 SOI lOI s 107 10 u lOS Vi 116 1 168 361 11IV S JULI NSDHHND Cert Ned W 8 dito dito dito S dito dito dilo t HoNOAa Obl Goudl 1881 88 4 iTiHS In hrijving 1868 81 S OosTSHa Obl inpapio 1888 i dito in lilrer 1868 B PoRTUOAl Obtig met coupon a dito ticket 8 USUND übl Biouenl 1804 4 dito OeoODS liaO 4 ditobgRoths l88a 4 ditobiJHapelS3llt0 4 dito in goud leee 1888 8 dito dito dito 1884 1 apiiui Perpel schuld 1881 4 TuBKin Gepr Conr leen 1890 4 OecleeniugterieD Oec leeninK serie U ZuioAra Qlp v obl 1891 Uiuoo Obl Buit Bob 18aO 8 VsHBZUiLA Ubl 4 onbep 1881 AunsiuAU Obliüitien 1818 8 ttoTTSiDul Stad loon 1894 8 riD N kfr Handelsv saud Areodib Tab Mij Certifloaleo DenMutsoh ppij dito Arob Hvpothebkb pandbr 4 Cult Mii d r Vorsten send s Or Hjrpotheekb paiidbr 8 i Nederlsndsche bank aaad Nod Handelmast rh dito N W k Pac H p b pandbr l Roti Ilypotheekb pandbr 3V Utr H pothcakb dilo OosTlna Oost Hoog bank uiid BusL Hypotheekbank pandb 4 AmollIA Kquit bypoth psndb 8 Maiw L O Pr Lien eerl 6 NiD Holl IJ 8poorw Hg aand l Hij tot Kipl V 8t Sp und Ned Ind Spoonregoi aand Ned Kuid Afrik Spm asnd 8 dilo dito dito 1891 dilo t TAlILSpoorvl 1887 8 A Kobl a Zuid lul BpwmU A U obl 8 PoLSN Warsebsu Weonen Band 4 Sdsl Or Euas 8pir M j obl 4 BaltiMShe dito aand Futom dito aand wang Dombr dito aand 5 ICursk Ch AE0w 8p kap obl 4 dito dilo oblig 4 AuuiA Gesl Pso 8p Mij obl 6 Chic k North W pr O V and dito dito Win SI Peter obl 7 Denver k Bio Gr Bpm eert v Illinois Ceatral obl in goud 4 Uuisv fc Kiiah illeCert v aand Meiioo N 8pw Mij lehyp o 6 UiiB Kansas r 4 pet prof aand N ïorkOntariokWost Kind dito Panns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud i 8t Paul Minn k Haait obl 1 Uo Pso Hoofdlijn oblig 8 dito dilo Liao Col Ie hyp O 6 Camaoa Cao Soatk Oort v aand Vbn C Kallw k NaT Ie h d o 0 Amsterd Omnibus Mij tand Rotterd TramvegHaats aaad Nsu Suul Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 BiLsil Stad Antwerpenltl 8 aiad Brussel 1888 2 Hoso Thoiu Regullr OesellKh 4 OosT NR StasUlooning 1890 1 K K Oost B Cr 1881 8 irkUll Suul Madrid 3 1888 NlD V r Bei Hyp Spobl mrl