Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1896

i o 7012 Donderd g 9 Juli J896 35ste Jaargang ROKKEN UI knlofB Z Jf Voire PARASOLS c O j V B rv SlKCKllUll mm oiiKx IliiDilscliuenen f DAMES wmm wmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J a BOORDEN MANC HETTEN 4 oyntldeii Stoffen Glt t riil nreii enz Wisbnin Liffmann MARKT 130 De Uitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franpo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tt t 1 uur des midd BmNENLAND Mm Vsoüa Igeas aohteril AD VERTEN TIEN D VAN MOLL is weder Ie Consülteeren Prijsopgave gevraagd Tan 100 kubieke meter Levering begin of midden AUGUSTUS franco groot Scheepsvaarwater Xaandam BriereQ onder motto Ae rn aan De Aanneoier WarmoesBtraat 149 151 Amsterdam liet Wissei en EITectcnkaalüor BAEENDS ü 187 WARMOESSTltAAT btj den DAM teleplioon 677 hoopt en verkoopt Effecten Coupons enz Slait BELBENINGEN Uitvoering vau Speculatie orders tot de meest voordeeCiffste eonditlèn IVF Uitgave van bet Maandblad FOKTÜNA f per jaar franco per post proefuommers kosteloos AUerwege bekroond me tEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Goadeu Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is hel WereldberoeiiKl Druiven liorst llonig Extract MELIANTHE UIT D Machinale fabriek DE HONIGBLOBM VIN II van Schaik fk Co gevestigd to a Gravenhaye Gean middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OJiHMBHOEPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eo verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OHMIDDBLIJK de strengste hoest en veionderde borstkwalea Dadeiyk na bet gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele altesten aan de MELIANTHE bewezen yn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prya worden gesteld De MELIANTHE ii verpakt in fiaconsvan 40 ets 70 cU en ƒ L met gebruiksaanwyzing voorzie van ons Bandelsmerk gedeponeerd a d Kechtbauk Ie g Gravenhage MT VerkrSgbaar b F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H Tiü MILD Veerstal B 128 te fJouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bos cop B T WIJK Oudewai r StoUwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voomchrift van den 1 kon üniversiteita Prof Oehm Hofrad Dr Harlesi Bonn hebbea sedert 50 jaren al TOrzachtend middel legen hoesten 1 heeschheid en aandoening der ademingsorganeu uitsteokende diensten bewezen 1 Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswaidig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjee ik 26 cent Alcin verkrijgbaar Gouda Diul tan A llKisKui v Si Z k FEANSCÏÏE STOOMVEEVERIJ m Cliemiscii t Wassi lieriJ II üMM iii i Hi n II Krutuliiide Ilotterdnm Gebreveteerd door Z M den Koning der Betgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor het stoonieo en verven vau atlu Ueerenen l ame8g rderüben alscok alle Kmdergoederen Speciale iarichiing voor het stoom u van pluchemantels voeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar d ulenwste en laatste methode geverfd AUe goederen betz j gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staat bewerkt Wegens uitbreidiog der fabrieken zgn de prijzen 25 o gedaald Te stoomeu go feren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verveh goederen in eene week De WoDder microscoop VMLrVRH op da wereliltentnoriHt OhlokBO ovsT At ri iQlllium Tvrkooht Brdanii nu byonHvoo fi I varkiTsbAkr Ds roordealen n n dMWD wODdir mfcr lyn Int men i dar voorwerp o uoinHAl verf ioi t Ini kfin wnardoor iitottktuinaii DTDor faut OOK oDcinhlbttrft dleien kU malkeverii lou grout boliynon Onontkeerlyk voiir het Dhdnn icht re l i rKl jr pi MD IftDg woDioht liuUliotidelyk ppKrUH tot ondaraoekinj aifai TottdiagtmlddaUD op frond taii rwTKlMahtugen en tast vlseiob op f Toiid TftQ triebinan De m t wktor GTendediortjei die voor het blooto oog nUt liohtbanr Kvri liet men ttutif omivemmen DuituHilIen li het tnatroiuaat met een loupe voor korttdohtlgaD tot liet lesen dar klalnitalaitanvourtlen UebrulkaMHiwyKiil wordt bysevDegd Taraand tegen reinboara SS ota boogar ByvooraltbetalingsUohlB 10 OM Toor porto VerBendnol M rknr Cu niniuidit MaHt inpplj e Hchnl ert AC3om Aiimtfrd iitt li Z Voorburgwal S a ov Nieuwe v d D TRUE FAAESENHARET Zaterdag 17 October voor bovengenoemde TREKKING zijn verkrijgbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lol f I H loten voor f 10 U i plaatsing der loten Ie en 2e Prjjs COMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAARDEN Wüt l st iBwruviQg tegen Jicht f F Apker Pain Expelier Wfit w iden tegen = p j Awlter Painlxpeller im gl mtwt dm steeds in ieder hmsgezip j ü AnkBrPain Expeiler Prijs 50 oent 75 oent en 1 25 de fltmcL VoorhAndea in ds meeste Apotheiea en by F o liioliler i Oo te Rolteniam Te Gonda bji A WOLFF Maikl A 144b eu DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Stooantt TDOotcLieza st EST A FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Uooten van GOUDA naar UTRECHT des morgens oageveor ten e t en dei uaiuuldags ongeveer len eler uur Met de eu goederendienst bestaat ook eene zeer goedhoope relugelegenlietd voor Paasagiera naar UTRECHT en tnsachengelegen plaatsen Kanloor fVieuwe t eerstal De Igent H J M0I ÜBI EK Het groote aantal zenuwkwalen hara voorkoming en lanailng en tijd raeda de aia dmk veraobenen li Dit ooekja pnbllek venXaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere therapie ea dé binnen korten ikia kavat niet alleen retr kei cnete nUnwere therapie ea de dunMde telfii in wanboplge gevaren verkrejen aitwerkliig maar ook vindt men daarin wetanaokappelijke itère verhandelingen alt da m dl ehe Itfadcn die aan date ReneaawijKe gewild tlln Momeda a ohi van tal van getnincbrlften via hooggeplaatata ganaeiknndigea onder weUce P éitère wt4 ér faiiDr aan U pelj klJnlek te ParIJt rua ReHptmeat lOj SUIngrelier mad dr jirattlaairaad laMaskMr aa bét peiykUnlek la Pirljt rue neugtmniii iv oismgroaar maa ar araiiiaaareaikraakilniliea iieHeht de CharanteH Sanifltarath Dr Cohn te Stattin Sroainini aia4 1 Dr F Ttn wnnwboofdpija af tot de roortfgaande kenteekanen Tan apoutexfe banenberoerta toe to fleren nog üteedM alle middelen door de medische wetenaebap aangswend Bent aas bs olMiina tijd komt ae eer toe dat ai do r bat gebruik miikan van den eenvoiidigaten weg nanalUk laan debnid eene pbyiiologiaahe ontdakkinE gedaan heeft die na lionderde proeftiamlnnn thiol oTSr degflbeela wereld verbreid la n terwijl itj in wetcnicbappeltjke kringen da boogatabalaiicitelllac wekt tevens eene weldaad blijkt te sijn voor de aan lenuwkwalan lijdenda metuohhSï DmS geaeetwijEe is attgarondan door den gewezen Uflloiar van Oaaondbelt Dr Il iiuui VelMvsim VilMbofeo en benut op de osdeirlnding opgedaan in eena KKJariga praktijk r wassahlac vnn hrt b M e Hniaiil p r dar worden d rtoc feB falhte itoaiaa kWlS oniHlddallIJk mma het ca ws tel nedeKedeeld Het deze gaaaaawUi wardn weriMllik chltterenda rasaltaten verkregea en zij maakte sooveel opgang dat van e n dew dia ttrindn leacbrevan werkje OVER ZENÜWLIJDEN EN BEROERTE ir I Sahafnratli Dr Babiriii kaïtaat idbungai Or f Forealler itMaaliaer db eotaur van bat liDtpitaai ta Agai Quteafali Bid Enaj Darita Ried dr lanaeahaer direottur dar oalvana thi Kldira te Parili rie 8t Haiorfj 334 Cenaul von Aichsnbaoli med dr i ta ZIrknIti OMr atakaartl Jaokl mad dr ta Waanan Dr c Baagaval t Conaafl Central d hyglèaa et de Santé in Frankrijk an vele anderen Aan allen wier nnwseatel m er rnlnder anncedaaa Ie raftn oceBsaaide leunwaebticheld lijden waarvan de kenteekenan zfjn ohronlaoha boefdaljn mlirilM aikfle hoofdpijn bioedaidrana iroote prUtkalbaarheld oojtagdhiid tfapelooalield liolianieliike eiraat en eite hagelijke tontand verder alle xieken die door neroertc zetrorren werden en nog lijden au de refolgen dauvan zooala vartammfagen onvermogen tot iprelien iware tongval maelaHjk aiikkai itltnwM der geatrlebtin nat voortdurend pijn plaataalijlie zwalite verzwakking van geltaiaen ana én alj ue nede onder geBeealnmdige behandellne geweest rijn laaardoorde bekende middelen ala ontbondlngfaaen koud waterkan r wrijven qlectrinenren stnomlool ofzeebadeu geengenealiig of lealgiaf haoner kwaal gevonden hebben en ten atotto zij din vt peii vveleii voor beroerte en durtói reden hebben wegetia veraohijnaolen als i ch aanhauitBnd angitlo voeten verdoovlng in tiet heefl heefipljn net dalietl lield flikkeringen aa donker worden voor da oogsn drukkende pl n ondar hal vaerhoifd aulilRfl In dl eoran het voelen van kriebeling In en het ilapsn van ihandan en voeten aao al dm Hit categoriËD van aennwlljders ala ook uitn hingi meiBjei ll danda aan bleekiuohl an knohtalaeahald ook aan gezonde lelfa aai longa perionen die veel met hat hoofd werken en geeatelijke teaotle wllliin voerkomen wordt dringend aangeraden rmli bet boven veimeide wnrkje aan te aohaffea hetwdk op ftaDvraxikoitilooienn noo verzonden woidt dom Amaterdam door H Cl rilAar A Co HpiliKeweg ti Botterdnin F E th NANTKN KOLFF Apotbekei Korte HooIatMl Leeht LOBItv A roRTO Undfgrmht bij de Gaacdbrag T lW Op de vglenniaib medirinBle tPiiUiuustnlllRg ta de l r Wolismaun iohe f Vljie d ior JurU met de Zllvorcn Wvtlaflie bekroond AMERSFOORT AMËRSFOORTSCHË EAGHINALË Stoom Brood en Bcsehuittabriek stoom Automatische Walnen Meelfabriek Fijn gebuild Melk Tarwebrood wordt vaa de fijnate soorten tarwe gotnaakt 1 I üWééa met zuivere ooafgo ooiiKle beate molk vormeogil btijft hier door miiiBlens vier f I dairun verscb en orcrheerlgk van ainjiik efi is verkrijgbaar in pan gO knipt pan vloer hard geknipt plaat Engelsch DuItscU en alleDvorin in stuks van 6 et 9 ot 12 ot in vloer vorm ook van 8 et 24 ot in extra fijn geknipten vorm in stuJcs van 7 ot lOVg ot 14 et on met toüTOfgint win prima t f l iialuurboter als Molkka I detjes van 3 et 1 ot Gewoon Krentenbrood wonlt als Fijn gebuild Melk Ttirwiibrood maar met I toevoeging van prima krouteii en anilore prima tiidvpitohtoii vervaardi il ilgft hicf door velo dagen verscb en heerlijk van smaak oa is verkrijgbaar in bUSVOrm OD I Engelsohen vorm in stuks van 8 et 12 et 16 et 24 et 32 ot en I als KrentenboUetjes iran 2 ot 1 ot Munitiebrood brmnbrood wordt ran sproiaal er voor geschikte besta tarwesoorten gefHbriceerd smaakt hier door buitengewoon heerlijk is Zber gezond en verkrijgbaar in ronden vorm 60 Dg 6 et 120 Dg 12 ot en in langen I vorm 50 Dg 5 ot 75 Dg 7Va et 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 et deze I gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze depot I houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens besohllderd met de fabriekstltels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 I een dépöthoader met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke prov ifile en tranoo vrachten dor roüe en I ledige kisten ui f de V cfonaJBron f e Ober a finsUi l by s Tafeldbank Vanti0 ninklykef uïs der eder anden e4taMs£ afifiy tot Sxp itiitu c utoria Sr0rv ffevestufxluJ oUcrdafn l jui ZaaK O Kathreiiier s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel aOÜDA 8 H 1896 Volgaas aohteritaandt ftdrerteDtii kouDen belaogfltèlleadeD morgeDa oDd de groole repetitiar TiD de Tempeliers bywooeo tagen ra liDderiI tarief Ongitwyfeid 7u leo rslen üwTan gebruik Uftkco daar de eutre prys nr bitiyk ii gesteld De 42 jarif e sjooner M J T wonende te dezer tede wa den Ben Jodi jl oodanka bet feit dat bg reed beschonken was oog zoo verlekkerd op een taaie c dat h de berberg ran ju frouv C Vaa dar Wolf aan de Keizerstraat athter binneo tipte Hy trof echter niemaad tbnia en dit gaf deik raao die in da Uykn werkiDrichtiBig t Hoorn het belp your aell leerde aanleiding om zichzelTeo maar te bedienen fiy greep een karaf balfvoljeoeter die in een bedstede der binnenkamer stond en begaf zich daarmee welgemoed naar buis om zich daar eens op zya nemak to goed tedoen Voor deze zaak atond hy gisteren roor de arroodiaseraenta neobtbaok te Rotterdam terecht Z Ë A requireerde s maas veroordeeling toi eeu roaaod geTaaRenisstraf Mr J M J van der Minne vond deze fltraf roor een maUf die biet bekend itaat lU een dief ran profevsie wet wat hoog Den niet rerschenen beklaagde Jan T 25 jaar melkryder te Nieawerkerka d IJsel werd Terrolgeoe ten latte gelegd den 24en Mei jl Paalns Smink moedwillig een hevigen slag in bet aangezicht te hebbeo gegeven waardoor een bloedende Terwondïtig ontstond Het feit bleek door beklaagde in dronkeaacbap te zyo gepleegd Ëisvb 7 dagen gevangenisstraf Ten slotte Terscheen J M 22 jaar bloemist te Schoonhoren ouder do aanklacht ala zou by den 22en Maart jl op de openbare straat over diene dochter sprekende voor deze beleedigende woorden hebben gezegd Deze oahebbéiykheid van beklaagde bleek te zyn in t leven geroepen door de weigering ran iDe Brnin om den delinquent tot een openbhre vergadering vau bet I eger des Heils toe te laten Eiscb f5 boate sobs 5 dagen becbtenifl Uitspraak over 8 dagen De harddrarerg vereeniging te Bodegraven beeft beslofcen om op Woensdag den 2daD 3tpUmber a e eena barddravery te bonden FEVILLETOX i 1 m iw iiiii Neen dat ia bet niet zetde William Lydney Maria had wel in den grond willen kruipen fk hoop innig dat zy weldra Lady Dane zal zyn Nu ontstelde Maria nog meer Lord Dane nam dit gezejcde roor spot op en zou hem gaarne esD Ug gegeven hebben Maar zij hadden nu den ho k vau den weg bereikt en war to dicht bij het huisren den heer Lester Maria zag dat de deur opsn a oikI trok haar arm terug en Buelde het huis binnen l beer Lydnry koos het bosehpad als den kortstènweg uaar Zeemansrust hij wiat dat Wilfred Leitkdaardoor langer op hem zou moeten wachten ma r ki ino9st zijn vader sprekeu en lord Dane snelde in eene woedende stemming naar huis en zwoer in itille dat Danesheld den volgenden dag ran dezdn gevaarlijken rualverstoorder rertoit zou zijn Toen Maria den Hall in kwam atormen liep ty tegen Lady Adelaide en deu heer Apperly aan De advokaat was daar gekomen met het dringend alhoewel eenigssias geheimzinnig verzoek aan haar Isdyschap hem oniaiddelyk naar Zeamanaruit te rol gen Kij zeide haar dat daar een oud vriend ra haar ziek lag die haar verlangde te zien Lady Adelaide maakte zich gereed eo wilde juiat net deb Tot beitunrsledeo werden herkozen de heereo A Okkerse en J Barggraaf Zondag morgen is de vrouw vao A M te Krimpen a d IJsel voorover io den IJsel g rallvn terwyi zy eea emmer water wilde scheppen Hoewel er een sterke vloed ging is zg er zelf nog uitgekropeo wat wel een wonder mag beeten Zy is nttuurtyk heng geschrikt doch is overigena met een nat pak en het verlies van baar emmer vrggekomen Van het afbrandsn van huizen schuren ene lezen we nog al eena maar dat een wasch op de bleek ïn den brand staat is zeker met alledaagacb Ën dit gebeurde de vorige week by den beer H aan s Gravenweg te Nieuwerkerk a d IJsel Gelukkig werd men door een buurman gewaarsobowd zoodat man tydig genoeg den voortgang van het vuur kon etuiten De schade bedraagt xoo ongeveer zeven gulden Men vermoedt dat de brand ontstaan ii door een smealend eindje sigaar over eeu schnttiog te werpen waarachter de wasoh lag By het examen van gemeente ao btenareD i o B geslaagd de beer Gt van der Molen te Schoonhoren De officier van jostitie bg de rechtbank t Haarlem is in appel gekomen van het vrysprekend vonoia over Hermans beschuldigd van majeiteitscbennis Uit Batavia seint men onder dagteekening vau gisteren Spiooneu hebben gerapporteerd dat de brug gen tusaoben Kroegraba en Lampisang zyn verwoest en dat bg Lampisang een benting ia opgericht Oemar wordt degelijke ia het oog gehouden In de buurt vau Kroegraba wordt door Oemar een groote strooptocht gedaan Daarom zyn drie bataljons met generaal De Moulin naar Boekit Seboen vertrokken De marechauisee heeft in last Oemar te beletten om zyn tocht voort te zetten Men meldt uit den Hai Ëen viertal Chiueescbe bedienden van bet boiteogewoon gezantschap vao China waagde het giiterenavond het hotel te verlaten om eens de stad t i te wandelen Met weinig bekyks vertrokken werden zy weldra gevolgd door groepen nleawsgierigen waarin vooral de straatjengd vertegenwoordigd was zoodat toen zy io de Poten kwamen bet bun pioeiiyk viel zich heer Apperly de deur uit gaan toen Maria binnenkwam Zij vermoedde dat de geheimiinnige vreemdeling haar broeder lord Irkdale was die ich in ongelegenheid bevond Zij vroeg Maria in het roorb gaan vrij bits waarom zij zoo laat van juffrouw üordtllion terug kwam en wie hasr te huis had gebracht Ër bleef Maria geene andere keuze over dan te teggeo dat de heer Lydney het gedaan iiad want zy durfde Wilfred niet noemen Lady Adelaide trok misnoegd hare wenkbrauwen op en ging uit Ata freule Lester mijne eigene dochter was zou ik wel weten wat mij te doen atond zeide zy tot den advokaat Nu waaoh ik mijne handen in onschuld Wil tjj raet geweld het voorbeeld van haar broeder volgen eu zich in het verderf storten zij tao t het zelve weten Maar ik begrijp niet datde politie en gy allen dier Lydnoy op borgtochthebt los gelaten Zijne schuld was boogat moeielijk te bewijzen naar ilc hoor Lady Adelaide Maar wat bet praatje aangaat dat by freule Lostir io i zoeken over te balen offl zjjno vrouw te worden Ik geloof dat gij reratandiger zoudt doen dit tegenover my te laten rusten viel zy hem trotsofain de rede Verschoon my Lady Adelaide ik wilde alleenzeggen dat freule Ijester wel erger te reobt kon komen Dat zy wat zegt gij riep I ady Adelaide uit Dat ïij bel wal slechter zob kunnen treffen was het beilaarde antwoord Ën Lady Adulaide trok hasr shawl mat eene ongeduldige beweging diohter om sioh heen maar vryelijk te bewegen De steeds anngroeiende menigte bracht de vreemdeliegen naar het hotel naar het gedrang was zoo groot dat iedere Obioees met een politieagent naast zich huis martfl begeleid moest worden By de Tweede Kamer is opnieuw ingediend bet door de Kamerontbinding van 1894 vervallen roorstel tot wyziging ea aanvulling der pensioenwet voor burgerlijke ambtenaren Ook dit ontwerp strekt tot wegueming van onbill kheden leemten en kleine gebreken zoodat dt beginselen der pensioenwet intact biyven Voor iogrypende wyzigtngen acht de minister van financiën het oogenblik eerst gekomen wanneer pver eenigen tyd de resultaten der geheele regeling en vau de ambtenaarabijdrageu te beaordeelen zyn Door het centraal bestuur vao den Radioalen Bond is aan de afdeelingen rerzonden een circulaire waarby de spoedige byeeuroeping eener atgemeeue vergadering wordt aangekou digd en in verband daarmede de benoeming vao afgevaardigden wordt verzocht Voorts bevat de olrcnUire een opwekking tot krachtige 9t nisatie en tot voorbereiding der verkiezing in leden voor de Tweede Kamer lust korte woordt van den Nationatnt Zuiderzeebond aan het Nederlandsobe volk betoont de Arob Ct t zirb weinig iugenomen Het betoog noemt xy noch bondig noch afdoend noch orertnigend maar voor leer veel tegenspraak vatbaar bet is op een zeer ongeschikt oogenblik in de wereld gezonden wat meer is het stelt eeu op zich zelf goed doel aan volslagen mislukking bloot door de kenxe van een verkeerd middel Na korieiyk de geschiedenis van de droogmaking te hebben nagegaan zet bet blad uiteen hoe thans andere organieke weltelyke regelingen niet minder dringend dan het kiesrecht vraagstuk om den veorrang op de agenda van het Parlement stryden terwyl de tgdzeer kort is Maar zoo vervolgt het blad al was bet oogenblik gunstig gekozen dan nog achten wy den ingeslagen weg een soort van beroep op het volk verkeerd omdat een onderwerp als het besprokene bij uitnemendheid oogeichikt ia om door een nationaal votom of door eene nationale beweging hoe men t noemen wil te worden beslist Het is geheel van techoischsn aard zyode niet vatbaar om door de gemeene item der natie te worden uitgemaakt Het beslissen van zoiver pcUtieke vraagstukken van qnaestiën vau riehtingofsnatheid soheen het beneden zioh te achten te antwoorden Ik denk dat myn broeder lord IrkJa o my do poets apeelt om my op dit ongelegen uur uit te halen zeide zy Het zou juist op hem lyken als hy in de verlegenheid zat en zich niet durfde vertoonen Kn ditmaal waa het de beurt van deu advokaat om te zwygen Toen Lad v Adelaide de ziekenkamer op Zeemansrust binnentrad zag zy alteen Wittiam Lydney Hy giag haar vriendelyk to gemoet hare stem en baar blik verrieden de grootate verontwaardiging Is dit uw werk mynheer Hebt gy mij uitmyn hnia durven laten balen Ik heb om u gezonden Adulaide De slem kwam vnn iemand die aobter Lydney atond ea zij deinsde oj den klank dier atem terug Daar stond Harry Dane die haar met uitgeatrektn banden naderde om haar te verwelkoaea Harry Dane di u zij in den grafkelder te Daneaheld begrarpQ waande Zy gat een gil eefdo van schrik en zou gevallen zijn als William Lydnay haar niet ondersteund had Daarna verwyderde deze zioh zwygend en zy bleven alleen Nadat de eerata verklaring had plants gehad lag daar Lady Adelaide met gebogen geatalte het gelaat iu de kussens dor sofa verborgen ats en toonbeeld van aohaamie en berouw In baareersten schrik bad zij zich woorden laten ontvallen waaruit Lord Dane namelijk da echte Lord bj reep hetgeen bij uit de verhalen van Kavensbird ea Sophie eveneens had opgemaakt dat zij hem en Herbert Daie dien noatlotiigon naoht berkend had en dat z een ralaohen eed had afgelegd van beweging van nationale eer ea uatioiMUil belang desnoods zon indien ons Staatarecbt het toeliet hetgeen bet geval echter niet is al eene zaak zyn van bedeu kei y ken aard maar het rastatellen van eene oplossing ia uitsluitend of bovenal technische vraagstukken die boven de berat ing der groote menigte liggen het decreteeren van den aanleg van groote openbare werken op den daarby roor te sobryTea voet by wyze van volksstemming dat ware slechts cnzianig te noemen Gene regeeriog KOU rolkomen gerechtigd zyn dergelyke aitspraken scbouderoph end naast zich neer ta leggeu Op het oogenblik is de Zniderzee zaak io overweging of in behandeling by de regeering aan welke de etastscommissie haar verslag uitbracht Het kan zyn al slet de Nationale Bond voor wélken de zaak klaar ii als de dag dit om begrypelyke redenen uie in dat niettegenstaaude dat verslag nog ernstige bodenkingen tegen de daarin gedane vooritetlen bestaan is dit zoo dan is eene verklaring van de qua talis tot oordeeleo onbevoegde natie dat zy die voorstellen goed en uitvoerbaar acht van nol en geener waarde Het woord i aan de teobuiek aan de financiers aan de eoonomisteo en Staatslieden die te onderzoeken eo te beiliasen hebben aaar mogetykheid eu voorzichtigheid Zoo da ngeeriog voor dat onderzoek ta veel tgd jip jnt too zy bare bMli niiig naar den zin van den Kationalen Bond te lang uitstelt om het volle besef barer verantwoordelijkheid t eoovertgdgenoot en nageslacht to aanvaarden dan verdiend zy allerminst den smaleodeu uitval waarmede de Bood dit kort woord besluit dat het voor den vreemdeling wordt bevestigd dat io het land der kleine Koningin vao Holland alsof de leeftyd van den monarch iets afdoet tot den ondernemingsgeest of de geestkracht der onderdanen ge$o kracht meer aanwezig is tot groote dad n Terwyl Maandag een vrachtwagen op de terugreis van Rotterdam naar Zeveoboizen in deu Prina Alextnderpolder waa schrikte eensklaps het paard voor een onbekend voorwerp Een der passagiers sprong uit den wagen met bet oDgelakkig gevolg dat de zwaar beladen wagen over r yne beide beenen giug Thuisgekomen bleek dat één der beenen vry ernstig gekneusd was zoodatgeneeskandigahulpmoest ingeroepen worden en de patiffnt op een stokje moest gaan De collecte voor den gewa tendeo dienst bracht te Zevenhuizen f 12 op Mijn leven is jaren lang eene aaoeeniebakellng var waehoop en ellende geweeat jammerdezlj overal vervolgde my de vreeselyke angat dat myn meineed ontdekt zou worden Ik had niet neer kunnenlyden als ik ran meineed beschuldigd en naar du galeien gezcnden was tot io mijHe droomen toeheeft de angst my vervolgd Hy zat dioht by baar on luisterde zwygend toe En daar bleef het oiet bij Ik hsb my lelre ook eeaigzins als de oorzaak van uw dood bsacbouwd want als ik dien avond dadelijk gezegd had watik gezien had waart gij wellicht nog gered mtar in myn dwaze gebeobtbeid aan Herbert Dane zweeg ik Ach boezeer heb ik voor myn zonde geboet 1 De vergelding begon reeds eenige uren later Maar toen was het te laat en ik legde den valaehen eeil uf waardoor ik voor altyd myne ruüt verloor Het waa een vreeselijk geheim om te drageu Adelaide Ken geheim dal de vloek werd van myn leven wna het hartatocbtelyke antwoord Ik beb steedsbet afschtiwelyke tooneel de worslohng op dea heuveltop tusscben u en Herbert voor oogen gehad dat gezicht vervolgde my altijd en overal zoowelover dag onder myn bezigheden ala dea nachts in de eazaambeid de raeipeed bezwaarde my tot stervena toe Begrypt gij wel wat mijn lol had knooen zyn als de waarheid aan bet licht was gekomen ik zou als medeplichtig aan de miadaad beaobuldigd zyn Die gedachte lietroy nei s rust by al wal ik deed zoowel in bet dagelykiehe leven als in den nmgaug met myne vrienden vervolgde my de aogst en sidderde ik Inwendig i Wordt ttmtfi