Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1896

7 11 7 68 8 S9 7 89 8 6 8 13 T 80 8 18 8 47 4 40 6 81 6 17 4 80 6 87 4 67 6 84 8 04 6 41 8 10 8 81 6 47 1 HAA8 G0UBA 18 89 ir 8 4 18 48 8 11 11 86 1 44 4 8 4 16 S SO ItOTfïRDA M fl 0 U D A 10 19 11 60 11 87 1 44 8 60 10 89 1 84 10 88 l Ol 10 48 1 08 1 10 48 11 08 18 47 1 14 3 09 11 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich eOODi llOTTIKBAH door duizenden Profes soreu en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen 1 Sedert 14 jaren by het publiek bekend en gezocht als het beate goedkoopste en onschadeHJkête l iHaga 8 617 80 7 48 8 60 9 19 9 46 lOM 11 8618 81 l ii 8 44 3 40 4 04 4 S s 8 11 6 187 18 7 68 oTlS 9 88 iTootb 8 67 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z ïl gw6 n 10 88 1 68 4 88 6 80 9 48 Zef M 6 U 10 48 8 08 8 04 6 89 9 89 finada 6 88 7 80 8 18 9 18 9 47 10 16 lt 64 19 06 18 88 8 17 3 14 4 08 4 398 18 8 47 6 807 486 1810 1010 18 Slopl la BlaUwiik Krauwag en NooUorp Leidsolieiidaik en Hakandoip U T K E C B T O O D D A Clreebt 6 88 7 80 8 9 89 10 10 88 11 38 18 60 8 08 3 88 4 48 6 86 1 60 8 09 9 07 10 14 Waarden 6 E8 8 11 10 13 11 66 4 11 6 68 9 88 10 84 Ondawalerl OJ 8 19 10 81 4 14 9 86 4awla 7 11 8 88 9 84 10 10 44 11 1011 111 18 3 46 4 87 8 17 7 09 8 88 8 419 49 11 10 AMSflIDA H e O ü D A 7 18 9 10 48 8 84 8 68 il9 10 10 11 11 8 4 8 18 9 48 11 1 Twee dieattbodea ait een hot l U InterlalteD gingea tegen den aioad deo Barder op om edelweisz te zoeksn Het werd donker zy kondea den weg niet meer rioden bd een harer stortte in een afgrond De andere blefi verlamd van schrik den gebeelfta nacht op dr telfde plaats zitten tot het dagltcbt aanbrak en zij weder kon afdalen 0e weg op den Harder wordt veel begaan en d ü ook door Baedeker alt mooi en gefabrIoa gepresen maar onder uildrulikelijke waarschuwing tegen afwykingen ter zjjda omdat daardoor reeds els ongelakkso hebben plaats gehad Welk een kroippnds vleïtaat men moet voeren om by een mandaryo als lii Huog Tohang io de gratie te komen blykt ait de vertaling van de opdrachtf die de Korhaus directip Zosdag op baar Chineescb feeslpogramma heeft laten drukken Zy luidt n l D6 roem vau bet Zeebad Scheveoingen i sinds lang bekend en zyne geneeskracht is ta vergeleken met M deagd der kostbare bronnen van bet eiland der Gelukzaligen Om die reden komvn de eddtu en vorlienaoneii van geheel Europa van Oost eu West in menigte daarbeeu gestroomd om ta badea ten einde hunne gezondheid vermeerderd en hnn leven verlengd te zien Heden uu hebben wy het geluk dat Zyiie Ezcetlentie de Keizerlyke Gezant vau bet Middenryk Li Hoeng Tsan zich verwaardigd heeft tgn geerde schreden naar ons nederig badhuis te weodeu Dit is voor ons een groot gelut en een in eeuwigheid met te vergeten gunst Nedergebogen hopen wy dat Uwe Excellentie onzen schralen discb eu onze armoedige ioricbtiog niet zal minachten dit ware ons gelukt Met gebogen lyf smeeken wy Zijne Excellentie den Eeizerlyken Gezant ont welwillend t willen verontschuldigvn eu de directie van het Badhuis in Zijue gunst te willen veroorloreu Hem bare gelukwenschen aan te bieden Nadat Uwe Edele Zyne reis in het Westen zal beëindigd hebben eu in Zyn vaderland zal zyn teruggekeerd en Gy wellicht aan de feestvreugde vau heden zult willen teVugdeuken zoo cal dit inderdaad het gelyk der drie existeottett het voormalig tegenwoordig en toekomstig leven van de directie van oBi badhuis zyn Oprecbt lyk wensoheü wy dat ds verheven Hemel moge beschermen eu bevestigen Zyna Ëxcellsotifl dan Keizerlyken Gezant vhu het Groote Kgk der Centrele Bloem LiHoeng Tiftn dat by eeuwig moge genieten de drie veelheden en de negen gelykbeden eu de roem zyner deugden niet moge vergaan c De drie vt elheden zyu vele jatsn van geluk lung leven en veel zoons de negen gelykheden zyn dat ieniands geluk moge zyn gelyk een berg gelyk een heavfl gelyk een plateau gelyk een anrdhoop gelyk een slroom gelyk de volle maan gelijk de schitterende zon dut zyu leveu even lang moge zyu gelyk de zuidelijke berg en gelyk dat van den altoos groenen pynboom eu cypres Uecht van pas tegeuover het bovenstaande schryit de aateur der iChineesche karaktertrekkenc juist heden in c Hbl De Chinees acht ilen Europeaai meer naarmata de Europeaan zichzelven meer acht Nederigheid in China is een bewijs van zwakbeid en vteiery i een bewys van ondergeschiktheid De stakenden blijven badaard en zeer gematigd daar zy niet alten aanklampeb maar zich all en wenden tot ben die Ue laagste Iconen ontvangen Nsdat de fabriek te half acht de verscbillenda ploegen werklieden binnen zyn hek had onttangeo wendde ik my tot eeo der Btakf rs om de byzonderbedun te weten te komen die op de strike betrekking hebbeo Ik vernam bet volgende Het personeel der perskamer ontvangt voor een dagtaak van 78 of pen nacbttsak van 72 uren f 7 per week eu bovendien een premie d e varieert van 30 cent tot f 2 25 en nu er veel werk i en bet der labriek go d gaat op f 1 25 gemiddt ld kan geraamd worden Doch die premie wordt slechts verdiend door onafgeUroken met de grootste inspanning te werken In de nachtploeg bestaat er bovendien soms gelegenheid in extra beurteu voor zieken of wat dan ook gedurau le dag invalteude 58 cent extra te verdienen Als maximum kan het loon alxoo verhoogd worden mot f 1 6G voor overwerk Nadat eeu week lang van s morgens G tot s avonds 7 uur gewerkt is méh an het personeel der perskamer staan van Zondagsmorgens 7 tot Maandagmiddag 1 2 van Maandagavond 7 tot Diusdagmiddag 12 vau Dinsdagavond 7 tot Woensdagmorgen 7 van Woensdagmiddag 1 tot Dooderdagm 12 ven Donderdanavond 7 tut Vrydagmiddsg 12 vau Vrijdagavond 7 tot Zaterdagmorgen 7 eu van Zondagmiddag 1 tot ï ondagavond 7 om s Maandagsmorgens te G uur weer aan te vaugen Dat echter by Kooveel werkuren een intensieve arbeid door geen menach geleverd kan worden Hgt voor de hand Dat de premie verloren wordt of alleen met bovenmenscbelyke inspanning verdiend kau worden behoeft dunkt my niet verzekerd te worden Wordt aldus dan soms een gulden o f 12 of i 13 thuis gebracht dan is dat geld zeer zuur verdiend om er niets ergers van te zeggen Doch met dat overwerk wordt bovendien hel meest hy begunstigd die io het kryt staat wegens bet koopen op krediet doer bemiddeling van den boofd opsicbter I Deze predikt den lieden voor brood te koopen by een bepaald aangewezen bakker met belofte dat t goedkooper en beter zal zyn Hoezeer van de zyde der directie het tegendeel beweerd wordt houden de werklieden vol dat het bro d van slechte qualiteit eo te licht in Luidjss die willen trouwen kunnen op krediet meubelen krygen die kleeren noodig hMft kan datzelfde voorrecht genieten In nr aan de Hoogstraat of by B van Eyk winns vrouw een winkel drytt en die door den hoofdopzichter tot voorman is bevorder4 kunnen gemaakte kleeren en manufacturen gehaald worden op afbetaling als de oprichter I borg beeft gesproken voor de betaling Wat danr tuaschen zit blijkt vry duideijjkuit het volgende verhaal Ben w rkman die eeu credietbrief meegekregen had kocht een jas en liet toen tyn brief zien Nu kon de koop onmogelyk doorgaan of er moest ten minste f 4 by De financieele gevolgen van het kredteUtijlsel worden eenigermate gecompenseerd doordien de in hst kryt staanden het meest met overwerk bedeeld worden Dit gaat echter ten koste van beo die niet in de schuld staan Men meldt uit Schiedam tiiBterenoohtend ióór G uren was een deel van het stakend parrioneel naby bet Oosterhoofd present om te trachten de uog arbeidenden der perskamer te bewegen zich aan Ie sluiten By enkelen gelukte het Eeoe enkele vrouw trachtte met opgewoaden gebaren haren echtvriend tot arbeid over ta halen en de politie handhaafde wsar opstopping dreigde te ontntaao het consigne doorloopen De directie is steeds vry wet ontoegtukelyk voor de arbeiders Krygt men t een enkele maal zoover dat men een directeur spreekt dan wordt de hoofdopzicbter geroepen die den klager naar zyn werk zendt en ham later namens de directie een O op het rekest komt brengen Ongeveer 5 maanden geloden werd getracht om hooger loon te krygen De hoofdopzichter I beet de klagers echter toe A1 wouwen de heeren je opslag geven dan zal ik zorgen dat je het niet krygt c 9 40 10 16 10 80 11 18 19 18 18 86 18 88 10 67 11 4 11 11 10 86 11 80 11 32 18 81 De ougenaakbaarheid vnn heeren directeuren is oorzaak dat hoewel t reeds een week of 4 Oouda e so 7 88 8 80 8 40 Uoordraeht r 7 88 H 8 47 Nieawerterk r 7 89 H 8 84 Oapalla H 7 48 H 9 1 Batlardui 7 88 8 88 9 1G aottardam 6 6 67 7 86 Oapelle 8 10 8 08 ir Xiauwaikark 8 19 a ie K Uoordreaht 6 88 8 84 K Oauda 8 88 8 80 7 48 aoD 8 07 8 18 9 15 9 80 10 11 DiDBN HAte Boud 7 80 8 88 9 87 10 18 10 48 11 16 19 16 19 88 1 8T 8 47 4 46 6 8 6 84 7 14 7 49 8 88 8 64 9 6411 6 Zav M 7 48 8 47 11 18 40 4 87 8 01 10 08 E Zb w 7 68 8 88 11 11 19 49 8 08 8 18 10 16 Toorb 8 07 9 08 11 98 1 08 t SO 8 98 10 87 Haga 8 18 13 10 7 10 48 11 30 11 4818 48 1 08 1 67 4 17 8 18 6 818 88 7 44 8 818 86 9 8810 88 11 48 a 0 1 D A ll THICBT 8 87 6 8SS1 8 81 10 17 7 10 10 84 6 17 7 18 ♦ 10 41 6 86 7 89 f 04 ll OT londa 6 88 7 88 8 09 9 88 10 19 10 67 18 86 1 10 8 17 4 86 Üudaw 6 60 11 14 8 87 W08rd D6 88 8 18 11 88 8 48 8 84 trtnohl 6 18 8 88 8 41 9 84 1041 11 46 1 87 8 08 3 80 8 07 8 80 7 81 ll 17 8 80 a 86 tl l 10 80 Gouda soul A A M S T E B O A U 87 8 81 9 68 10 87 18 10 4 11 ast 8 14 9 87 10 18 1 1 1 8 18 hommeles is de menschen met ban grieven geen streep verder zyu gekomen De oitbètahng der loooen geschiedt zonder qnitantie door den hoofdopzicbter dte daarby wordt geasst iteerd door ei o kterkje Mnar zoo vroeg ik t is toch vaak voorgekomen dut zieken vanwege de fabriek royaal behandeld werden Ja werd my geantwoord ik weet een geval waarin een ernstige zieke weken aaneen op koateu der fabriek te Rotterdam verpleegd werd t maar Je gewoonte is dat men by ziekte twee weken lau f3 50 en de overige dagen f2 50 ontvangt Er wordt soms meer gegeven maar dat is erg ongel yk Dat gaat naar bet goeddunken van de directie en hangt er van af of je erg in het kryt staat Op myu vraag wat thansdewenschen waren kreeg ik ten antwoord Ontslag vau den boofdopzidhter l eeu loou dat zondtr overwerk in zes werkdagen ons f 10 thuis doft brengen en als het werken niet dringpud noodig is s Zondags rast Vordert bet belang van do fabriek het we moeten er van eten dus we willen er v or werken maar als je 17 jaar op een fabriek b n weet je wel of Zondagsarbeid noodig is of plagen wordt en dat laatste hoeft niet Nuder meldt men De secretaris an bet Net Ned Arbeidasecratariaat is aangekomeu om den ttind van eaken op te nemfn De direetie wil wel onderhandelen met afxonderlyke werklieden maar weigert een commissie te ontvangen De werklieden die zich uog niet by de staking hebben aangesloten willen geen vreemde werkkrachten op de fabriek toelaten Van morgen om 7 aur was een man aangenomen die reeds om 8 uur van de fabriek verwyderd was Om 9 u werden twee man aaugenomen waarop pt m 350 werklieden den arbeid taakten Onderhandelingen worden door hen gevoerd om weer aan het werk ta gaan mits geen andereu voor de stakers wordeo aangenomen AU tegenstelling dient vermeld dat de vaartuigen in de haven beden de vlaggen hebben gebeschen by gelegenheid van den verjaardag van het hoofd der firma H Plant Co die haar werkvolk steeds een flink loon hteft uitbetaald Voor afwisseling in onzen dagelijkschen leveussleur wordt tegenwoordig wel gezorgd IS het niet op materieel gebied dan tenminste op ge btet k terrein Sommige menschen zeggen wel met krampachtige vaathoudendheidaan een bacaliteit Er is niets nieuws onder de zon f maar deze traditioneele machtsprenk orkeuuen wij volstrekt niet Waar zou het met de kranten heen moeten als er op onze plaueet niets nleows te vermelden viel Zouden Ad m eo Eva indien zy hier nog eens een kykje konden nemen niet met verba lng bemerken dat bun nakomelingen alleeu uit zoebt naar bat nieuwe ia den loop der eeuwen het oorsprouttelyke vijgebladeren cO toum zoodanig veredeld bebben dat de dragers ervan meer op ornamenten of scboorsteenpulletjes dan op menschen gelyken Wy twyfelen er geen oogenblik aan en dat er 2 der nieuws geen verbazing mogelyk zou zyn zat ook wel niemand belwyfelen al is bet da i ook dikvvyls batrekkelyk nieuws waarover de wereld zich verbaast 8 87 4 87 4 7 4 17 DEM Amalardam8 Bl hndt 7 11 Zoo had men tot heden er nog niet aan gedacht dat de vroowea emancipatie sich ook zou uitstrekken tot het oigenlyke zeemansberoep Geheel doordrongen van den ernst van den stryd om het bestaan was het request dat miss Robina Barton dezer dagen aan deu minister van marine te Victoria richtte en waarin zy om toelating tot bet stonrmansexameo verzocht De dame beriep er zich op dat zy vier jaar als hofmeesterej op zeestoomers gevaren had biven de 17 jaar oud waa hoeveel er boven dat zei ze niet en derhalve eiaohen kon lot het staatsexamen toegelaten te worden daar de Mariufl Acte van 1890 de toelating van at diegenen toestond welke boven de 17 jaar ood zyn en minstens vier jaar dienat als zeevarenden hebben gedaan Over hei verzoek werd in een openbare vergadering der marine autoriteit te Melbourne beraadslaagd eo dat wel met den plecbtstatigen ernst die aliaen in een Engelaeh ambtelyk college mogelyk is De jonge dame vond zoowel gevsarlyke t geostanders als warme verdedigers Ten alotte kregen echter de vrouweuhaters de overhand en WHrd het verzoek van de band gewezen Mivs Fiobioa Barton is echter in geenen deele geneigd ziek by dit besluit near te leggen zy wil bet hooger opc zoekeu eu zien of Engeland een gunstiger bodem voor vroowen emaacipafcie heeft Namens de Belgische justitie ii aan deouze opsporing en aanhouding verzocht van Ëugène SoQwein gewezen wiaselagent te Brussel dia voortvluchtig is eu by verstek den 27en April door de rechtbank te Bropiel tot 9 jaren eo 9 maanden gevangfoisstraf ia veroordeeld wegens bedriegelyke bankbreuk en oplichting van effecteu ter waarde van 500 000 francs Ter secreUrie te Mildwolda ook wel Uildwolde gesobreveo vervoegden zich dezer dagen een beer en een dame uit Amerika vergezeld van een tolk om een onderzoek in te stellen naar de nakomelingen van zekeren Schwarzwotd De naam Mildwotdec van een huo toebehoorende farm wai oorzaak dat dit onderzoek daar plaats had Eenig resultaat laverJe bet echter niet op Te Uden is op de stoomtramlijn een ernstig ongeluk gebeurd Een vrouw die met de tram mede moest en waarscbijnlyk in de meening verkeerde dat men haar met had opgemerkt sprong op de ia beweging zynda tram De sprong miste en zy kwam tnsschen de wielen van den wagen terecht met het ongelukkig gevolg dat haar byna bet hoofd werd afge reden eu zy onmiddellyk ovetleed 7 was gehawd en moeder van 7 kioderea Bji vonnis der arrondissemenls rechtbank te Dordrecht van 11 Juni jl werd rechtsingang met last tot instructie en bevel tot gerangenuemiug verleend tegen den 24 jarigeD Coroeüs van Koyk vroeger woonachtig ta OadBeier laud ter zake van schaking van een 15 jarig meisje uit die gemeente Vau K bad dat meinje medegenomen naar Geut maar al spoedig was zyn geld op en keerde hy naar Holland terug terwyl by haar ain haar lot overliet Het meinje nam toen haar intrek iu een bierhuis van ds bekende aoort waar sy door barea vader werd teruggevonden die baar met medewerking der Belgiecbe politie naar hare woonplaats terugbracht Haar ontvoerder die zich eerat nog in Rotterdam moet hebben opgehouden begaf zich vervolgens naar de Haarlemmermeer om werk te zoeken Daar was het dat by Zaterdag door twee ryksveldwachters in eeu kroegje werd aaugetroffeo gearresteerd en gevankelyk overgebracht uoar Haarlem vanwaar hy Zaterdagmiddag nasr het Huis van Bewaring aldaar ia getransporteerd Iu het Maandblad tegen de Vervalsobingeus van dr Hamel Roos komt het volgende voor over de gevaren vhu onzuivere koolzuurhoudende dranken Wy ontvingen hst verzoek onze aandacht te wydeo aan de tallooze soorten van spaitwater limonades gazeuaes o i dergelijke dranken welke vooral in di ze zomerdagen in zeer groote hoeveelheden gebruikt worden en wel speciaal de vraag te behandelen of hierin ook een gevaar voor de gezondheid kan liggen 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 9 10 10 17 8 8 9 8 9 48 10 4 9 47 8 84 10 01 6 47 7 46 8 16 10 07 10 94 8 18 7 7 48 48 4 48 i 48 Reeds vroeger hebben wy berhaaldelyk gewezen op het gevaar van metaalvergiftïgiog door bet gebruik van mat lood en tin gestoten zoogen ajphons en niet zelden troffen wy nog in verschillende plaatsen deie hoogst verwerpe lylca flaaacheD ua Somoiigeii achten bet apoortja lood of tin waarmede het water in dase flesicheD a eeda Teroireioigd wordt zoo gering dat B bat oor omchadehjk bouden doch zü Tergaten dat gegeveo de groote hoeTaelhedaD poitwatar walka vooral ia de warmte gabroibt worden al deaa spoortjes te ztman niet meer één spoortje Tormen doch wel degelyk zich in sommige organen rau het Hobaam zallan aau hoopen met voor de gezondheid zeer ni laalige gevolgen Wat nn do zoogen kogelfiesobjes betreft hierby is natuurlgk het gevaar voor metaalvergiftiging buitengesloten doch wordt daarbg niet zelden weder in andera opzichten gezondigd Yolgeoa onze ervaring worden dikwyla op plaatsen waar opq ftoede waterlfidiog ontbreekt zeer onzuivere watersoorten oor de vervaardiging van epuilwatar gebruikt in het vaste geloof dat bet koolzuur alles wat verkeerd is doodt Dil mag nu ten opzichte van vela baotariëeu het geval zjjn bel ia lang nitt met weteuschappaiyke juütheid bewezen dut alle onzuivere eu schadelijke drinkwateraoorten door koolzuur alleen gereinigd zouden worden Ëabalve bncter ëen zjjn er nog tal van andere stoffen die schadelyk in drinkwater zyu en waartegen koolzuur niets hoegenaamd helpt Wat da vele geurljes eu kleurtjes resp essences en anilinekleurstoSen betreft die het gewone spuitwater in alterlei limonades en ciders moeten herscheppen zijn wy vau meeuiog dat hierin minder gevaar g tegen ia gegaven bat feit dat tegenwoordig klenrstoffen in dao handel voorkomen welke als geheel giftvry te tHSchonwen zjjn terwyl van de es sences stechta uiterst geringe hoeveelheden abraibt worden Io sommige landen o a Oostenrijk ia de aanwending van alle aniline kleurstoffen voor da kleuring van voedingsmiddelen verboden en waarscbynlyk is da oorzaak dezer wel wat draconische wet te zoeken io bet feit dat vroeger ten gavolge van het aanwezig zijn van arsenicum in de ter kleuring gebruikte anilinekleuratof ochaine t ilryke ernstige vergiftigtOKSgevalleo geconstateerd zyn geworden Aanbeveling verdientdein België heerscbende wet waarby de fabrikant varplicht is op de etiketten ta vermelden of de limonades van vrnohteupap of van essences vervaardigd zyn 10 welk geval de stof eigenaardig sSJirop da Faotaisiec genoemd moet worden Meestal zyn dit mengtels van wyn iteen of citroenzuur glucose essences en kleurstof Conoludeereude zijn wj van mafuing t evenals met zoovele artikelen een nanwiettend toezicht gesteand door buhoorlyke wettelyke bapalingen ook by de kooUuurboodendedianken dringand noodzakelyk is Builenlandscli Overzicht Bg de TJOrtgezelte beraadslaging over de directe belattiogen zegt de Fransche minister Méline dat da regeering het statns quo niet goedkenrt en geen tegenvoorstel zat toelaten Zy stelt een vermindering van lasten van 50 millioen voor Zg verlaagt de gelgkheid tusschei hel roerend en onroerend goed daar het erop aankomt paal en perk te stellen aan de pogingen der socialisten die het gezond verstand der boareu in de war truohten te brengen De heer Méline dringt aan op de verwerping van bet tegenvoorstel Douiner daar de aan neming daarvan zou leiden tot onteigening van de onroerende bezittingen en gelykmaking van fortuin en bovendien de meerderheid niet aaueenslniten zou Wanneer de Kamar bet regeeringsvonrstel niet aanneemt en een andere politiek aanwyst dat zal dit ministerie daar geen uitvoering aan kunnen gsveu Na een zeer stormachtige zitting stelt de eerate minister de zuivere quaestie van ver troowen naar aanleiding van bet at of nietaanoemen van bet voorstet Doumer Het eetv e artikel daarvan wordt verworpen met £ 83 tegen 254 stemmen Deze uiUlag wordt op alle banken met applaus begroet Beide partyen beweren de overwinning behaald te bebbeo De Kamer gaat oileen tot Donderdag a 8 Tegen het bfilait der Britsche regeering om de Boldy en het onderbond van de Indikcfae troepen gebmikt bg de Egyptische expeditie naar Dongolft ten laste der Indische schatkist te doen komen zyn indertyd heel wat protesten uit Indië ingekomen Kn uit de thans openbaar gemaakte brief tvissel ing tnsschen de Briteobe en de Indische regeering blykt dat ook de Onderkoning van Indië en zyn Raad tegen dit besluit nadrukkelgk verzet hebbeu aangeteekeud Even weinig ingenomen met het besluit van lord Salisbury s Kabinet wareu ook alle andere Indische ambtenares van ervaring die deden aitkomen dat de Indische financiën nu juist weer in bet gereede wareu gekomen en dat het Indische leger toch al niet sterker dan Doodxakelgk waa veriwakt werd roet 2500 man De minister voor Indië liet sich eebter doer het proteet van den oaderkoning niet lermnrwen De bondiBg der Britsche regeering heeft ecbtar ook in Engeland ernitiga afkenriog gevonden eo na de openbaarmaking der bovenbedoelde correspondentie viel zelfs de Toryper haar lan De Times betreorde bet dat de regeering doof is gebleven voor het protest des Onderkoniugs Daily Graphic zei dat Engeland dankbaar mag zyn dat Indië troepen wil leeaen en vond bet tsummnn van gemeenheid Indië omdat bet de manscbappea leent ook voor deien te laten betaten Èn de St James s Gazettes sprak vau een groote onrechtvsardigbeid c L af er on ook in het Lagerhuis over gehandeld zou worden was wet te voorzien Gisteren kwam het tot een interesiaut debat en toen een stemming volgde bleek dat de meerderheid der regeering op dit pont evenals JiÏQ de quaestie vsn een najaarszitiing eu de onderwyswet aanzienlijk was geslonken By het ameodemeot Morlsy dan de ougepaatbeid uitsprokende van het dragen der expeditiekosteo door Indië stond het 275 tegen 190 Ëen meerderheid voor de regeering di S van niet neer dan 85 stemmen Uet regeeringsvoorstal zelf werd aangenomen met 252 tegen lOü stemmen Uit deze cyfers blykt nog dat 6f de opkomst der leden wet wat te wensohen had overgelaten 6f dat velen i ich hadden ontbonden Uet totasl aantal afgevaardigden bedraagt 670 De Tory llegeering in Engeland is inderdaad niet gelukkig zoomin in haar buiteolandsche als binueuJandiobe politiek Ze beeft niettegenstaande haar reusachtige meerderheid wat het binoenlaudsch bestuur aangaat weinig anders te doen dan iu te trekken en ierng te trekken De onderwyswet ingetrokken het voorstel tot het geven van een extra pensioen aan den hertog van Cambridge ingetrokken eu wat ze niet intrekt maar handhaaft stait op tegenstand zelfs by geestverwanten Zoo heeft ze om niet nog meer in te trekken volhard bg haar onrechtvaardige bevoordeeling van landeigenaars ten koste der steden doob uit het kamp der Tories rgzen daartegen niet minder scherpe protesten dan uit bet oppositie lflger De kroon op haar werk zette de conservatieve r eerïng echter met het voorstel Indjë te laten betalen voor den oorlog in Soedan Salisbury mag eigenlyk van geluk spreken dat by ten deze nog een meerderheid beeft gekregen Maar gaat by door op den ingeslagen weg dan is het fiasco van dit Kabinet dat zoo hoog inzette ontwyfelbaar Da geruchten over een ministerieels crisis in Italië hebben zich bevestigd Generaal Ricott ongeduldig over de vertraging van zyn tegerwet welke de Regeering uit vrees voor te hevige oppositie niet durfde indienen heelt werkelyk als minister van Oorlog zgn ontslag genomen Vermoedelgk zal hy door den oudminister Pelloux vervangen wordeo zonder dat deze persoonswisieling eeu verdere kabinets wgziging zal ten gevolge hebbeo De Italiaaosche Kamer beeft besloten tot een eoqnête naar den toestand der Staatssporeo Er zal nagegaan worden of de dienst plaats heeft volgens het verdrag 1885 of de salarissen der beambten en de dienstregeling in overeenstemming zgn met de belangen van den Slaat De commissie van onderzoek zal bestaan uit 6 Bonatoien 6 afgevaardigden en 3 leden door de Regeering benoemd en haar rapport binnen zes maanden uitbrengen Terwyl de opperbevelhebber Baldissera van Erythrea naar Italië wederkeert en daar wellicht reeds heden of morgen verwacht kan worden heeft ook zgn vrggesproken voorganger Baratieri zich te Soes ingescheept om naar Europa weer te keeren hy gaat echter niet naar Italië maar naar zgn bloedverwant te Triest niet om op zyn lauweren te rosten maar om zegt men een zelfverdediging te schrgven De werkstaking te St Petersburg duurt nog voort 42000 mannen en vroowen in deyzerfabrieken en weveryen volharden hy honeisch om booger loon Dit is zeker een hoogst merkwaardig teeken des tgds in een land als Rusland De arbeiders in de locomotief fabrieken van Putilor en de stoomsmederg van Alexandrorsk ondersteunen de werkitakers met ban weekloon De Engelsobe trades uaions willen hen ook belpen De beeren Burns en Mann hebben dit aan het Russische comité medegedeeld Of die Engeliche hulp de stakers van veel nut zal zyn schgnt zeer te betwyfelen De Russische regeering zal na wellicht harde maatregelen gaan veronteoholdigen door den EngelBchen trades unions staatkundige dryfveeren toe te schrgrsn in plaats van sociale Volgens een telegram uit Peteraburg in de Nene Freie Presses is een nienwe Russische leening in de maak De regeering onderhandelt met een groep Duitsche bankiers vertegenwoordigd door de firma Mendelssohn om een gondleening van 300 a 500 millioen roebel aan de markt te brengen Het crediet van Rusland was nooit beter dan tegenwoordig eu doarom wil het nu zijn geldsomloop verbeteren De democratische conventie te Chicago werd giateren om twaalf nur geopend De minder beid van bet nationaal comité bod een rapport ingeleverd waarbij als tydeiijk ptesident der conventie aenrtor Dsnirl werd aanbevoleu lo plaats v n den aeoator IMI aan wieu de meerdi rheid de voorkeur gegeven had Na vele redevofringen va i beiden ig leo werd de minderheid 10 het gplg ge teld met 556 tegen 349 stemmen Du zilvermanueo ontvingen de meedeeling van dereii uitslag met groot gejuich oisiT v A isra Eisr nteuwe prachtige L van OS Al KWweg E 73 73 i GOUDA Beur8 van Amsterdam Vorkrs 100 1601 887 85 8B SS s 68Vi 8V 8 8 101 i loy 761 uo 100 97 SS5 5811 iOOV 67 100 aoiv 138 611 IOOV 100 99 alotkrs lööv 8B 5V 63 9 0 6 JULI NzBZRLiXD Cert Ned W S 1 dito dito dilo 3 dito dito dilo S HoNOiE übl Goudl 1881 88 4 LliUï Insohrijïiug 1868 81 5 OoSTSNB Obl in papio 1868 i dito in zilver 1868 6 PoRTUOiL O jlig met coupon 1 dito ticket 3 ausuNu Ubl Blnneol 1894 4 dito Oeoons 1880 4 ditobijaoIb lS8V4 dito bij Hope 1889 90 4 dito iu oud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Sfakji Ferpet sobuld 1881 4 Toaniij lepr Couf lean 1890 4 Qeo leeniug serie D Geo leening serie C ZuibAfe Kip y obl 1B9J 6 Mslioo Obl Buit 3ob 1890 6 Vmiuula Obl 4 oübep 1881 A iariUAH Obligsiieu ISIS 8 BOTTUDUI Sted leen 1894 3 u N kh Hscdelsv ssud Arsndsb Tsb Mij Gertifioaten Deu Usstsobsppg dito Anh H pothei kb psudbr 4 Udt Mij der Vorsteol ssud i Qr Hypotbeokb psiidbr 8V Nedertandsobe bank sand Ned Hsndelmaa rb dito 51 N W kPac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 3 Utr Hypotboekb dilo Si OosTlKR Oost Heng baukasud BusL Hypotbeekbankpandb 41 HUliu Squit bypotb psudb 6 108 981 199 818V 10 50 1 63V 1561 991 60 81 10 t lOlV 100 100 144 186 13 103 48 100 11 14 101 77 108 101 29 60 14 801 801 107 1071 104 Maiw L G Pr Lien oert 6 Ifil HolLIJ Spoorw Mij aand Ulj totEipl r 8t 3p r sand ed Ind 8poorwegm sand IS s 61 63 Ned Zuid Afrik Spm aand dito dilo dito 1891 dito 6 TiLI Spoorwl 188Ï 89 A Kobl S Zuid Ilal SpwmiJ A H obl S PoLIH Warschau Weenen sand 4 RosL Or Euss 8p Mg obl 4 60 Bahisohe dito aand Futowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Cb Azow Sp kap obl 4 dito dito obtig 4 AtUEllA Cent Pae Sp Mij obl 6 Gbic k North W pr ü f aand ditoditoWiu Bt Peter obl 7 Denver fc Blo Gr Spm cert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NashvilleGert v aand Mexico N 9pw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N YorkOnUriok West sand dito Penna Ohio oblig Oregon Calif Ie byp in goud 6 8t Paul Minn fc Hanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 CidiDi Can Soutb Cert v aand Tsx C Balliv fc Nar Ie b d o O Amslerd Omnibus Mij sand Rotlerd Tramweg Maats aand Nsli Stad Ansterdam aand 8 Stad Botlordam sand 8 BlLSll 8tadAnt erpenl887 2Vi 8ud Brussel 1886 S t l S Vi Hora Tbeisi Begnllr Geiellscfa 4 118 i OosTlNR 8laatsleening 1860 6 i 121 RECLAME K K Oost B ür 1830 3 i 165 SpaNJE Btsd Madrid 8 1868 86 NSD V r Bas Hyp apobl cert illl BLOEDZDlVfiRINGS en Laxeermiddel Niet anders te verkrijgen dan in doosjes i 70 Cent in de Apotheken Hoofddepót F E va SANTEN KüLPF HotUriam ADVERTENTIEN V Voor de vele blgkeu van belangstelling op den 28 JUNI j l ootrangtn betuigen vg hiermede onnn hartelgken dank J P DELCHAMBRB en Eohtgenoote By AKTE den 10 UEI 1896 ten overstaan van den Notaris H GROENENDAAL te Gouda verleden zgn de Statuten van de te Gouda gevestigd Coöperatieve Browlbakker f en Verbruikii vereeniging ONS VOORDEEL gewyzigd De AKTE ia in baar geheel opgenomen iu het bijvoegsel van de Nid StaaU Courant van den 7 Juli 189G no 157 onder het doorloopend uommer 406 BURGEMEESTEH on WETHOUDERS van Gouda zullen WÜENSDAO den 22 JULI 1896 des namiddags ten hall twee uur in het Raadhuis bg enkele iuschryving aanbesteden a Het uitvoeren van verl werken in drie pereeelen Het maken van 340 Meter planken Oever bekleeding langs de Fluweelen Singel e Het uitvoeren van herstellingen aan de brug begin ioudsche Rijpad onder Boskoop Inlichtingen worden gegeven door den G meente Bouwmeester OPENBARE VIRK00PIN6 te GOUDA ten OTeraiutt Tan den NoUria a C FORTÜUN DROOQLEEVEU op WOENSDAG 29 JULI 1896 des iuorg ni te elf uren in het KofBehnis Hikuoiiikk aan de Markt ran Ëene guuitig gelegen enkele jaren geleden gebouwde Bonwummo met SCHUUR HOOIBERG ERVEN BOOMGAARD WATER en eenige pereeelen staande en liggende aan den Oiienbareu Itgwag naast de R K Kerk en aan deu Kerkweg te Reeuwijk te zaraen groot II llectoren 48 Aren 60 Ceiitliireii En zulks in 3 pereeelen De pereeelen zyu onder behoorlyke borgtocht verhuurd tot 1 Mei 1902 aau JoHs VEfiH AR voor ƒ 1050 per jaar Zy zyn drie dagen vóór den verkoop te bezichtigen Nadere inlichtingen geven Notaris W I H VERREOQEN te Breda en voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Prijsopgave gevraagd van 1 K kubieke nieter Levering begin of midden AUGUSTUS franco groot Bcheepsvaarwater Zaandam Brieven onder motto Leem aan De Aannemer Warmoesstraat 149 151 Amtterdam Zeer ITette Gesteendrukte mEAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn K