Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1896

Citroen en Pramliozen LIAI0K4DË SLOTEIIAtER C o 7013 Vrijdag 10 Juli J890 35ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der 2elihevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELF EWARIi G HoUandsche uitgave met 27 afb Prbs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen hg hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regeh è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Agentuur by de Firma Wed BOSMAl te Gouda OFEMItE TESEOOFINS te GOUDA ten oventaan Tan den NoUris G C B OBTOIJN DBOOGLEEVKR op DINSDAG 28 JULI 1890 de Diorgens te elf uren in het Logement I e UTRRCBTacHK Dou aan den Langen Tiendeweg van No I Een goed onderhouden op drukken stand gelegen WOONHUIS thans ingericht tot WINKEUIÜÏS ERF PLAATSJE en SCHUUR aan de Turfmarkt tfl Gouda W k H No 35 Verhuurd tot 1 Juli 1897 a D den Heer W F Oabkièbg voor 350 per jaar Het Huis bevat beneden 3 flinke Kamera en Keuken en boven 5 Kamers Zolder en Dienstbodenkamer Het is voorzien van Oasen Waterleiding en van vele gemakken No 2 Een goed onderhouden geniakkelyk ingericht ERF TUINTJE en SCHUUR aan de BreMe Zyde der Karnemelkaloot te Gouda Wijk R No 534 Terstond te aanvaarden Het Huiii bevat beneden 2 Kamers Keuken en Kelder boven 2 Kamers en Zolder en is van Waterleiding on vele gemakken voorzien No 3 Een goed gelegen fVinkeUiwis WOONH018 en EBF ingoriobt tot Zad 1makery aan den Langen Tiendeweg te Gomla Wflk D No 53 Verhaard tot 15 November 1897 aan den beer D Koaiiia Toor 231 per jaar No 4 Een dubbel Hl IB ingericht tot Kofflehuis met Vergunning ERF en PL VATSJE iu den Molenwerf te Oouda Wgk B No 31 Verhuurd bvj de week Yoor 4 20 No 5 Een perceel beat WEI m HOOILAND in de Voorwillens te Öouda kadastraal bekend in Sectie K Noa 865 866 8ö7 808 809 870 871 872 879 1145 1517 en 1780 te samen groot 3 Hectaren 02 Aren 5l Centiaren Te aanvaarden 1 December 1890 En No 6 Een perceel best in de Achterwillens te Goudoy kadastraal bekend in Sectie K No 1345 groot 1 Hectare 6 Areu 30 Centiaren Te aanvaarden 1 December 1896 De perceelen z n te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag dor veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdt van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTUUN DROOGLEEVER ie Gouda Openbare Vrijwillige Verkoopln jj De Notaris J P MAHLSTEDE m yif tfi Bergambacht ie voornemena op mmS WOENSDAG 15 JULÏ 1896 des voorraiddags ten 10 ure in de Übooti Boek te Lehkerkerk in het openbaar te verknopen 1 EENE PARTIJ WEI OF HOOiLAND met WATER gelegeu onder de gemeente Lekkerkerk biunen den Tiendeweg strekt ran A Nesen tot het Tuigende groot l tiHSU Uekliiren 2 Het daarop ataand lllASOEWAS 8 EENH FABTIJ WEI OF HOOILAND met WEO en WATERING aldaar benoorden het vorige binnen t u aan den TiPudeweg groot ƒ 09 05 Hektoren 4 Het daarop staand ORASGKWAS Aauvaaiding by de toewyzing Combinatie der perceelen I en 2 3 en 4 Inlichtingen by den Notaria Oouda priik lan A Hiunkma Zoon CONCERT UITVOERINa VAN DE TEMPELIERS 0£NERAlE ltSFÊTIT £ met SOLISTEN e OKKESl Doiidordugr 9 Juli IJtOG den avond 7 uur precie in de Sociëteit Ons Genoeg en Donatturs hebben rryen toegang Houder van Kaarten ƒ O 50 Uiltimtend op vertoon der Kaarten met Imuder van Kaarten f 1 Eenige BEWIJZEN VAN TOEÜANG roor de üitroering op VRIJDAG 10 JULI zijn nog te bekomen bjj T tl EIJK Oostbaven B 43 terwijl by de Firma J t BENÏUM ZOON gelegenbeid best at tot het bespreken der plaatsen ii O 10 en Tekstboekjes ii 0 25 rerkrygbaar sgn Concert Uitvoering DETHPELIERS MATINEË MUSICALE 01 DONDERDAG 9 JULI 1890 lies namidflagH te uur in de Sociëteit Ons Qenoegen ntj ongunstig weder in tte Xaal der Sociëteit Allerwegebekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diplonia Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd DniiYen l orsl Honi Exlracl MELIANTHE UIT OK Machinale Fabriek DË HONIGBLOEM VAK II K van Schaik Co gevestigd te 8 Qravenhage Gean middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONnERROBPMLlJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verachitlendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONAllDDELIJK de atrengdte hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na bet gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de rele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en ƒ 1 met gebrui ksaanwy zing voorzien van ons Handelamerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie a Gravenhage IHT Verkrijgbaar by F H A WüLFK Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veeratfll B 120 te Gouda A HOU MAN MoordTtehi J C RATELAND Bos io 13 v WIJK Oudewa T Cognar fin Bois X 4 0 de Lit r Da COOHAO PIN BOIS ▼ Bil de Socléti Anuiiymfl I wordt RelevArdii vera geldfi bemande flesBOhen van e liitar inhoud voontien Jnn hit fttte t v ii Dr l P VAN HAMEL ROOS P oeiMo h A H30 I inluliMd vcrkrUsl bij P H J V WANKUM MËLKERT üosthaveu Briiia Wed ii 144 Gouda y Het beate onschadelykste en g makkelykste poctsmiddel voor Heeren en vooral dames en Klnderschoenwerk is de Apprctuur van C M Milller k C Berlin 8euth Str 14 Men lettfligoed VKll op naam en fabrieksmerk y rkr r t r by HaBran Winkelier In lohoenwerii taiittrien iw IlM H MI Bfliwut DtrM kr W lar Hi iHi Arihaa Phvsialrische Inrichtin if HiTÜBi SiHAT van Stojkjwvk Scheveningen DE NIKUWE UITVOEKIGE raet de gekleurde Vtigelvluchtkaart van het V4N STOLKPARK en Omgeving it gereed en wordt op aanvraag franco toegezonden De Geneesheer Directeur P H ELFKMAN FEAITSCHE STOOMVEEVEEIJ KN Gtieiuisehe Was scherij VAN il PPE lli MiKlt 19 Krulnhade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOD DA de Heer A VAN OS Az StoUwerck sclie Borstbonbons fe briceerd na voomchrift van den on Universiteits Prof Gehm Hofrad Dr Harlsss Bonn hebben sedert 50 Jaren ab verzachtend middel tegen boesten hetschheid en aandoening der ademingsorganen uitstBokende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenawardig een bonbon te gebruiken Terpakking 0 ele pakjes i 25 cent Aloin verkrijgbaar dpecialiteit voor het atoonien en verven van alle Heeren en Dame8garderoben al8rok alle Kindergooderen Speciale inrichting voor het atoom n van pluchemantels voeren bont enz Öordyuen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelp voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prtjzen 25 gedaald Te stoomeu go deren ala nieuw aileverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week liet Wissel en Klfcctenkanloor n aWINKEL 0 BAEEITDS Z 187 WABMOESSTBAAT bü den DAM telephoon G77 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz koninkijjkk Si mvi kvf rm C iii iis iir wASsriii iii Sluit BELBENINGEN Oitvoering van Speculatie orders tot de meeat roordeeiigate conditlï n t r Uitgave van het Maandblad FORTUNA ƒ l per jaar lanco per post proefuüiuiiier3 kosteloos Sto oxtt b O O üESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zeven en des namiddag ongeveer len vier uur Met dezen n f n 2 e rel gelegenh td voor Passagier naar UTRECHT en tusscbengelegen plaatsen Kantoor Mieuwe eerstal Dé Agenl II J MüEKBEËK hire voorkomrno en oM tln Oit boekj b vat Bitt aUMa nw kit reaon htkkso 1 pijn It MlilRg In 4 uUr l ni iloor K ri ljntii o H Ulg w O S A ÏTKN KOLFF Anotbeker Kott Hoibtaw 1 Jurtl wut UIvcm H i4all1 k krMM cht Of wuu dnr Het groote aantal zenuwkwalen BINNENLAND GOUDA 9 JqH 1896 J J Schilt te Stulwgk Icerliog tid de Tweede Burgerschool voor Jongens alhier hoofd de heer R Uopold behaalde by het laatstgehoodeo toelatiDgeexatuen voor mnchiuiBtleerliog by de Koo Ned Marine te Hellc oet Idis Dunimer drie Voor dit examen hadden lich ongereer 80 aspiranten aangemeld waarran er 17 geplaatst zgn Baraepen bg de Ned Hervormde KerK te Alfen aan den Rgo loez dn C B Oorthoia te Katwgk aan Zee De correapoodant van de N U Ct te Batavia seint ouder dagteekeniiig vao gisteren Generaal De Montiu ia door een zonnesteek gftrofien syn toestand ia gevaarlgk Een Ie s Gravenhage ontfangan telegram luidt Blgkena een van den gonveroeur generaal van Ned lndië ran giateren gedagteekend telegram is de onlangs opgetreden gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden de generaal majoor J J K de Moulin door een zonnesteek getroffen en is zgn toestand bedenkelgk D correspondent van de N R Ct c te Batavia seint nadar Generaal Da Moolin is overleden Door da afdeelingen an de Eerata Kamer zgn benoemd tot rapporteori lo de heeren Van Hall Fokker Van Heek Welt en Rengars o a over de wetsontwerpen totverande TÏng der grens tusschen Leiden en Leiderdorp Oegit eest en Zoeterwoode tot verhooging der begrooting van hinnanlandsoho zaken wegens ko ten Toor bemettelgke ziekten tot afstand van een strook strand aan de gemeente s Gravenhage tot railing van grond met die gemeente en tot verhooging der Indische begrooting TOor den spoorweg Batavia Anjer 6DI 2o de heeren Bergsma De Jong Van Alpben Van Boneval Faore en Sastea o a over da wetsontwerpen betreffende aanl vnn wegen te Ngmegen verbetering van de Vecht wgzigiog en aanvolliog ran de Hinderwet wgzigiog dar Jaobtwet uitbreiding der reobtbankan ta Breda en Roermond en wgiiging der wat tot regeling van de militaire pensioenen bü de leemacht FEVILLETOX 16B Hemel Harry vwi g rat bet zegt alt d in doodssDgst te verksereu om op eens afschuwelijke miadnad betrapt te worden Als ik mij dos niohts ter rusto begaf plaagden m de rraoBfllyki e drooaen en ontwaakte ik gillende van sugst Men dncbt ta huis dat ik met de nachtinerria geplaagd was mgu man dacht bet ook Eren als het liohaam op den duur onder een iwsren Inst gakromd gast zoo heeft het verleden myne ziel nedergedrukt en ik heb mga geheim nooit san een schepsel durven openbarsu Had Herbert u geheimhouding opgelegd Nooit Hij weet lot op den huidigen dag toe□og niet dal ik u en h m berkend heb H heeft het missahiaa verondersteld tk kan het niet ceggen Ik heb sedert het gebeurde byua niet met hem geaproken Dus heeft rajjo gewaande dood u in alle geval geen geluk aangebracht Adelaide £ en zacht gekerm was haar eenig antwoord QettikP zij had immer verklaard dat baar ganaohe levsn eene aaneenschakeling van jamc r en ellende wsa geweest De angst die baar omrn vervolgde de wroeging bei was geen berouw ad haar tot het rampzalige koude wreede gstoellooze w en gemaakt dat li Mi voor fich sslvs leefde so onuitstaanbaar Gisterenavond te hatfelf werd te Amsterdam een inapeoteur van politie die zich met een sornumerair van politie m de Warmoealtraat bevond ter Bssiatentie geroepen in een koffiehuis aangezieo eenige burgera wien de toegang naa geweigerd binnen wilden dringen Nadit bedoelde ioapectenr aan genoemde heeren zgna qaaliteit bekend gemaakt en zgn politieÜnt getoond had verzocht hg bon beleefd de inrichting te verlaten waaraan zg niet voldeden lerwgl een bunoer hem een vniatMag op bet aangezicht gaf waarop een formeele woistoling volgde Van alie zgden werd de inapeoteur toen met tokken geitagen totdat hg bowostelooa op den grond viel Toen hg weer bykwam bevond hij ich nog in het koffiehuis en bloedde uit het hoofd hg had eene wond aan het hoofd bekomen welke in het Binnen Gasthaia is verbonden Eenige dier heeren zijn later door een hoofdagent en den aurnnmerair gearresteerd hetgeen met hevig verzet gepanrd giog waarbg van den gummi wapenatok en van de sabel ii gebruik gemaakt De gearresteerden zgn bekand De snrnnmerair is door eenige der arrestanten tegen do beenen geschopt terwgl een agent in de wachtkamer door een banner in bet aan gezicht is geslagen Vo gens bet tNieawa v d Dag xgh de gearresteerden vier officieren da 2 luits J I 3 van het Ie reg vest art te Utrecht M I 3 van het 2e reg rest art te Naarden J H P en G J P beiden van het Se reg hoz te s Gravenhage Een van hen ia bg het verzet aan het hoofd gewond en naar het militair hospitaal gebracht N R Ct De vier officieren die te Amsterdam werden gearresteerd wegens verzet en mishaDdeling van politiebeaicbten zgn gisteren naar de cel overgebracht Wegens deelneming van een borger aan het verzet is de zaak niet van de competentie van den krggaraad en dus naar den gewonen strafrechter verwezen De afdeelingen der Eerste Kamer hebben gekoisn tot rapporteurs voor da kie wet de heeren Melvill van Lynden Fokker Pgnackar Hordgk Schimmelpenninck van der Oje en Rshusen Men meldt nik Utrrcht Hst Leger des Heits hield gisteren op het landgoed Voordaao hg Utrecht een grooten nationalen velddag die voor een deel door generaal Booth geleid door duizenden bezoekers bijgewoond werd Door den commandant voor WOB voor anderen HsrrY Daue naderde haar nogmaals en verzocht haar weder op te staan Ditmaal voldeed zij aan liju H oek en nam sg op de sofa plaats maar z verhorgVar hoofd weder iu de kussens IIÜ lette sioh nader en eide ü j alleen waart door uw gedrag aohnidig aanbet gebeurde van dieu nacht Adelaide Alaof lij dat aist wist eg wist het beter dan hij s j hief hare hand smeekend op als wilde zij da herinnering verdrgven Hst is voorbij Harry bet is voorbij JOf het ia voorby herhaalde ky en nu de potisie dea levens voor de werkelgkheid heeft plaats gemaakt kunnen wg er over spreken Ik beo ouder dau mijne jaren ik verkwgn langeaam aan eeneODgoneesIljks kwaal gg agt eene getrouwde vrouw de moixler van venoheidene kinderen Zg beurde het hoofd op Wie zegt dat gij stervend zijtP Ik zelf de doctoren hebben bet mg gezegd Niets is bedriegetgker dan ragne oogensohgolgkekracht zg is even verraderlgk als gij vroeger waart Adelaide Zg hief hare handen wederom smeekend omhoog dat was haar antwoord Waarom hebt gg mg bedrogen besloot lord Dane Ik Tersam belaaal te laat hoe whaodelijkgg m j verraden hadt Gij bsdroogt m j in uw blinden hartstocht voor Herbert En toch bobt gglater niet net hem willen trouwen en dat verwondert mg niet daar gg hem voor een moardenaar hieldt Waart gg dieozelfden nacht van uwe liefde ganssen N Bderliind dan heer Ctibborn werd de üpeniogs ditost gehouden waarna de generaal eene hCiligingS Conferentie leidde Oier het gehaele uitgestrekte terrein waren d bezoekers in groepen verspreid dia ten 12 u 30 bet uur vao dee algemeeoen bitstond zich op een gege en teekeo allen eerbiedig iij itet gabed verdiepten Op twee tribunes werd door onderscheidene sprekers het woord gevoerd en vooral de onvfrmoeide generaal Booth hield ean pasr malen a4a rede dia 2 b 2 uur duurde De opgewekte muziek en het gezang der menigte klank dikwgls zeer indrukwekkend onder het dicht gebladerte Er heerschten overigens een drukte en een vroolgka stemntiiig die soms aan een asar fatsoenlgke kermis deden denken welke indruk nog versterkt werd door een aantal kramen en tenten waarin van allerlei werd te koop gabodeo 0ok tentjes en brancards van bet Witte Krnia waren op het terrein aanwezig De jonge strgderav hielden eveneens een heiligingBbgeenkomst en een heiligings demonstratie en tot slot werd een groote revue van alle aanwezigen met banieren voor den generaal gebonden De feestelgke sluiting die volgsoi bet programma door den generaal soa plaats habbeo bleef wegens het vergevorderde uor achterwege Oorverdoovend wai bet gejoioh dèi nik de kin erMhara opsteeg toen da grgze fl p faal en bezoek bracht aan het kamp der jongs strijders en daar de kinderen toesprak Hst wflder ofschoon de lucht eenjgflzins dreigend was hield zich goed Aau het Verslag der Gemeente Gouda over 1895 ontleenen wg het volgende De werkelgka bevolking der gemeente bestond op 31 December 1894 ait H V B Getl 9761 10796 20557 Vermeerderd gedurende bet jaar door H V B Qcil Geboorte 365 408 773 Vestiging 573 581 1154 Geh verm 938 989 1927 Vetmiuderd gedorende het jaar door Sterfte 236 225 461 Vertrek 521 562 1083 i Geh Term 757 787 1155 De bevolking is dus vermeerderd met 181 202 383 zoodat zg op 31 December 1895 bedroeg 9942 10998 20940 Ganeeat men even spoedig van eene liefde als men die opvat vroeg zg verwijtend Ik geloof niet dat ik volkomen genezen wat van die liefde toen hij na eene afwezigbeid van tien jaren terugkeerde Ben ik in andere opzichten trouwaloos go weest ik waa ket ten minste niet aan mijne liefde EJj was sterker dan ik Kn vol van die liefde huwdet gij GeorgsLoster P Wat mosBt ik doen Er bleef rag geene aodei keuze Kon huwelgk met hem scheen mij een dragatgker lot dan eens verbanning naar Schotland Hgis een goed echtgenoot voor mij geweest Ja zeer gosd on toegevend naar ik hoor hernam Tjord Dane Hg is beter geweest voor udan voor de kinderen van de arme Katharina Hor diUion Lord Dane boog zijn streng rechtvaardig gelaat over baar heen en een gloogend rood overtoog hare wangen Had g zich vroeger uooil de slechte betiBDdeltn wetke zij die kinderen had aangedaan verveten op du oogenblik voelde zg bet schandelgks van baar gedrag Wilt gg mg niet zeggen hoe gg gered zgt vroag zij om aan bet gesprek eene andere winding te geven Kn boe ik het verraad ontdekte dat aanleiding gaf tot bet ongeluk antwoordde hg het scheenwel dat hg geen plan bad haar te sparen Kuntgg u het rertedon nog goed herinneren Alsof het mij alles niet steeds voor den geesthad gestaan I tien lapge jaren Ik hoorde dat gij Adelaide iCrrol dis ik bOO innig lief had mg bedroog dat tsrwjjl gij Oodar dit getal ago begrapen 115 en 18 Trouwen gebuisveat in de onder bat militair gaaag geplaatste geboowen De iodeuling der bevolking naar de ter sohillenda godsdienstige gezindten is aU volgt M V TolMl Nedard Hervormdan 5555 6193 11748 Fransch of Waalseh Herv 17 15 32 Enfalsche of Presbyt Herv 4 4 Erangelisch Lutherscben 2U 237 448 Hersteld Evaog Luth 13 4 Doopsgez of Mennonieten 19 20 39 Remonstranten 233 2G1 494 Hernhutters of van da Morav Broeders l 1 Gsreformeerden 543 562 1105 Roomsch Katholieken 3014 3382 6396 OudRoomscheu of van de Bisschoppel ke Kterezy 61 74 135 Naderduitsoha IsraétieUn 185 194 379 Tot geen der genoemde gezindten behoorsode 99 56 155 Totaal 9942 10998 20940 Het getal der geborenen binnen de gemeente bedroeg Manu Vr B Om Uvend 374 409 783 Levenloos aangegeven 17 14 31 Te zaman 391 423 814 In bet vorig jaar wardan geboren Umib Vr B Onl Levend 415 370 785 Levenloos aang eren 17 20 37 Te zamen 432 390 822 Ondar da geborenen lo 1895 waren 21 onechte kiadsrau namelgk 13 jaogens ep 8 meisjes Er waren 10 tweelinggeboorteo MiDu Vr B OhI De sterfte binnen de gemeente zonderde levenloos aangegavenen was 240 227 467 In bet vorige jaar bedroeg zii 255 225 480 Van da overleden warsn er MauD Vr B Ocil Ongehuwd 158 138 296 Gehuwd 59 38 97 In weduwanstaat 23 51 74 Gescheiden van echt Borgarlgke staat onbekend Van dexe iitierven H V B Om Beneden het jaar 96 18 184 Van 1 tot 5 jaren 26 23 49 5 10 V 5 5 10 10 15 14 5 voor mij Üetde huicheldet uw harlaan Herbert Dane behoorde Men vertelde mij dat gg de gswoonie had s avonds rendez vous san Herbert op ds boogie te geren Ik geloofde het niet en uam het deogene die het mij mededeelde kwalijk Maar toen ik net kolonel Monctou door de ralosn van de kapel ging vond ik isn stuk roae lint in het midden met paarlen bozel Ik herinnerde mij dat gij dit den vorigen dag aan tafsl had gedragen en wist nu dat gy daar den vorigen avond met ilerbert Dane geweest waart Nu vielen rag de schillen van de oogen en ik basloot u beiden nauwlettoud gade te slaan Herinnert gij u dat ik dien roidilag toen mgn vader dacht dat ik aan boord van de Faarl zou dineeren onverwacht san tafel plaats nam herinnert gij u hoe stil ik was Ik had den gansohsa dag over mijne gnoven nagedacht en wai zelfs ntst in eene stemming om het geselschap van Monoton te kunnen genieten Na den maaltgd ging ik uit om sfsohei i van mgn vriend op de Paarl te nemen maar ik ging eerst da hoogte eens op en daar volgde mij e n man met eea pak koopwaren op den rog Hg nam het pak van zgn rag en drong mg om iets van hem te koopen Ik wilde het niet doen en scheepte hem vrg rnw dit erken ik sf want ik was in geine aangename stemming en daarop werd de rent boos en onbeacfaofl Ik dreigde hem dat als bg zich niet uit de voeten n kte ik hem door de dienstboden van mijn vader tau laten oppakken daarop ging da man been en begaf ik mg in de ruïnen Ik wilde mg met oigon oogen overtuigen dat men mg geene Ê raatjes had wijs gemaakt on wachtte u en Herbert line af JTerA eanetfif