Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1896

Directe SpoorwegverblndlDgen met GOUDA Zomerdieost 1896 eotlDA IIOTTBRBAU AaogevaDgeo 1 Mei TUd van Greeawicb Qoudt 6 90 7 Ueordieebt T M 8 80 8 10 40 lO lS lO BO 11 18 19 18 19 96 1 94 3 60 8 87 4 60 6 19 6 61 7 11 7 19 8 8 43 8 61 9 67 1 18 H 8 47 H 10 87 18 89 ff 4 67 ff ff 7 6 ff ff ff 10 4 ff NieiwerVerk i 7 8 8 S4 n 11 4 19 8 ff 6 4 ff ff 8 8 ff ff ff 10 11 ff Cpell ♦ BotterdAB 7 7 SK l 11 11 19 48 ff ff ff 6 11 ff ff 8 18 ff ff ff 10 18 f 8 98 a ic 10 10 36 11 90 11 88 19 89 19 68 1 44 4 8 4 16 8 90 6 39 8 10 7 80 8 89 i 47 9 8 10 10 97 11 10 0TT9RDA M 8 0 D D A 1 17 7 88 7 47 8 8 68 9 81 61 10 1 11 60 19 97 1 44 9 60 3 44 4 7 4 40 6 81 8 17 7 96 8 5 9 4 10 4 Oapelle 10 Hiemrkeik t l V 10 99 ff ff 1 64 ff ff 4 60 ff 8 97 ff ff 9 4 ff 8 16 II f 10 88 ff ff 8 01 ff ff 4 67 ff 8 84 ff 9 14 ff Moordreoht 6 98 14 ir V Ê l u 10 48 ff ff 9 08 f ff 6 04 8 41 ff 10 01 ff Qondi 5 8 80 7 48 8 07 8 18 9 11 9 60 10 11 10 49 19 08 18 47 9 14 3 09 4 04 4 97 6 10 6 61 8 47 7 46 8 96 10 07 10 94 aou DA DE N H i A e D E HAAS 600DA 7 68 8 09 Ol D A VTBICBT Uoadi 6 86 9 98 10 19 10 67 19 66 9 90 3 T 4 36 6 87 6 66 8 81 10 17 üadew 8 60 ff 11 14 9 87 ff ff 7 10 ff 10 84 Woerdev 6 69 8 l9 ff ff ff 11 99 9 46 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 irtreelil 8 18 98 8 41 84 10 61 11 46 1 97 8 08 3 60 8 0 8 86 7 89 BOUD A A USTIBDAH 9 04 H 07 Oand 4 87 8 81 9 69 10 87 19 10 4 11 6 90 7 61 10 17 ao o imtHd a 0 81 8 14 9 97 10 18 1 l 8 11 8 80 8 66 11 18 l eHtge 6 817 90 7 48 8 S0 9 1 9 4610 1111 8619 991 36 9 44 8 40 4 04 4 88 6 17 6 197 18 7 68 9 98 9 68 Voorb 6 67 ff ff ff ff ff 10 17 ff 1 41 4 89 6 18 SM4 Z ZegT8 11 ff ff t ff ff 10 89 1 68 4 63 8 80 ITÏO ff Zef M 6 99 ff ff ff 10 48 9 08 6 04 6 39 9 6 ff Onad 6 38 7 60 8 13 18 4T 10 1810 64 19 06 19 699 17 3 14 4 08 4 896 16 6 47 8 607 488 9810 1010 88 Stopt ie Bleuw k EnUwag en Naaidar LeidHheDdiiii ei Uekandorp O T K E O H T 0 O U D A Otreebt 6 38 7 60 39 10 10 88 11 88 19 60 3 08 3 69 4 46 8 38 7 60 8 0 9 07 10 14 Woerden 6 t8 8 11 10 98 11 66 4 18 8 68 9 96 10 84 Üudew ler7 07 8 19 10 81 ff ff ff 4 94 ff ff ff 9 86 oad 7 98 8 89 9 84 10 10 0 44 11 1018 111 99 8 48 4 87 6 17 7 09 8 99 8 419 49 11 10 Ool d 7 80 8 86 9 3710 18 10 4811 16 19 1819 98 1 97 3 47 4 46 6 99 6 64 7 14 7 49 8 98 8 64 9 6411 Zer U 7 49 8 4T 11 19 40 4 67 8 01 ff 10 08 ii Ze W 7 631 68 ff 11 11 19 40 6 08 8 18 10 16 roorb 8 07 9 08 ff ff 11 96 1 08 6 90 8 98 ff 10 97 H e 8 19 9 1810 7 10 48 11 80 11 4119 48 1 08 1 67 4 17 6 98 6 6 6 89 T 44 8 81 S 6t 9 89 10 89 11 4 AHSTEIDAI 7 16 10 49 8 19 10 10 19 11 M T B 8 J Tin 16 20 iirao 5 9 9 20 25 9 5 15 25 30 5 4 9 30 35 2 3 5 35 40 1 7 8 40 45 6 6 12 45 50 4 4 8 50 55 10 4 14 55 40 14 6 20 60 65 10 11 21 65 70 8 7 15 70 75 15 10 25 75 80 12 15 27 80 85 8 U 19 85 90 2 4 6 90 95 1 5 6 95 100 £ r werden 131 huwetykee Toltrüklfeo dus 26 minder daa io bet Torige jiaf Van deze hawelgkeu werdoD aiDK aao TaBScheo joakmBiiB en jonge dochters 111 weduweo 3 gaacbeiden Trouweo wedDiraaari eo joagc docht rs 8 weduwea 8 gescbeid vroawen gesch maooeD en jooge doehters 1 nednwea genob f rouwen Hawilgken aangegaan met vergunaiDg van de reobtbank kraobtens art 650 Borg Wetb gftval Tan afwezigheid kwamen niet Toor Voor de Toltrckkiog Tan 25 huweiykeo werden bewgzaa van onvermogen afgegeren By onderacbeidene hawelijken wer ien 7 kinderen geweltigd £ r wjerdeu in bet af eloopen jaar drie chtecheidingen iugeecbreven Uit den Tolgeaden staat blgkt d maaudoIgkiobe loop der geboTten buwelgken en tei fgevallen Maanden Geboorten Huwe Sterfge Tsllea lyken Januari 52 4 45 Februari 48 4 34 Masri 73 5 51 r 68 86 10 27 58 43 Jani 08 13 40 Joli 54 15 40 AogaBtoi 62 14 40 Srptambtr 60 12 30 Ootobar 92 14 25 Noramber 57 11 30 December 63 2 31 Naar de Koloniën van den SUat rertrokken 14 mannen en 10 vrouwen terwgl 8 mannen tn 4 rronwen ran daar kcmeude lich in dece Gemeente eitigden Uit bet buitenland kwamen hier 5 mannen en 9 rouwen 9 mannen en 13 TroDweo gingen derwaarts Op bet eiade van bet jaar waren er rgf Ambtenaren tid den Burgerleken stand nameIgk de drie leden van het College tan Dagelijkaoh Bestuur en de heeren Q Jager en G Straver Men meldt uit Scbiedum In dan atand der werkstaking aan de fabriek Apollo ie geen eraDdering gekomen Zonder etoornia kwamen de niet Btakande werklieden ten arbeid terwyl de etakeode toezagen of er ook nieuwe krachten werden aanga oerd Te acht uur werd eene huiahondelyke vergftderiog van staken gaboudeu Het wordt betreurd dat ankele persouen dia onder de vlag van dun N N B B van Rotterdam waren overgekomen door bun hooding in de etad bezig zijn de sympathie voor da beweging van overigens goedgezinde ingelatenen to verspelen Oaar de gemeente politie bij de werkstaking die met de kermis sAmenvalt onmogelijk hare taak zonder hulp kao bty en wnarnemen ie uist fen versterking van rijkspolitie aangekomen Van het itakingscoinit ii vancbeoen een manifest aan de bargerg van Schiedam van deo volgenden inbond Medeburgers I ZooaU rsed velen uwer bekend zal zyn verkeereo de werklieden sn de Stearïoekaar seofabnek Aponoc ia staking Iets nieows tolt ge zeggen in Sihtedam Ja weliswaar iets nitinwf maar iets wat volkomen gerechtvaardigd is l e werklieden zgo tiet anders dan gedwongen door de slechte toeütande op de fabriek eo door de bandeliagen van den onderdirecteur Ingelse tot dien ernstigen stap overgegaan l e loonen der volwasveuen beloopeo van G tot 7 golden voor de mannelgke werklieden terwyl wil men een weekloon verdienen men ook nog eeoige nachten moet werken Alle onderlinge besprekingen met de directie dier fabriek hebben tot geen resultaat geleid ondanks il bet afgetoopeu boekjaar een dividend van 35 pot aan de aandeelhouders is aitgekeerd Trots deze kolossale winsten weigert men om iets te doen ten einde de schandelylt lagn loonen der werklieden te verbeteren De meeste grieven der werkliiden lyn tegen een zeker stelsel gedwongen winkelnering genaamd Door zoo n stelsel verplicht men de werklieden hunne kteedereo en levensbehoeften in aangewezen winkels te koopen dat zij dan van hun karig loon per wekelykscbealbetaling moeten missen De waren die dan geleverd worden zyn duur eo slecht By de weging van een brood bteek dat op bet gewicht twee ons te kort kwam Een kleedingstuk dat geleverd was bleek de helft te duur te lyo en nog vele ergerlyke feitQO kwamen aan bet daglicht die den persoon van daa onderdireclasr karakteriaeeren Dat zulke toestanden de positie rao den werkman slecht maken ia onooodig te zeggen Maar ook de middenstand of winkeliers lyden onder zulke toestanden daar de werklieden niet vry zgn om hoone winkelffaren by bon te koopen by hen die ook op zwaren lasten zitteu eu hnnoe waren die van beter ualiteit eo goedkooper zgn niet mogen koopen laat ataan de weinig koopkracht die zg bezitten door de uiterst lage loonen Medeburgers Deze atryd is een rechtviardige strgd al klinkt het u wat bard in de ooren bet woord werkstaking Helpt hen in dien strgd om tot gezonde toestanden te geraken Verleent uwe finaotieule en moreele steun aan iiw medeburgers Steunt zooveel ge kunt zy strgdea voor hetonderbond vun ztcb zelf bunne vrouw en kindaren Wy hopen dat de borgerg en toornametyk de neringdoenden ons zooveel mogelgkfinancieel zullen steunen Nogmaals steant ons io onzen rachtvaardi gen strgd Men meldt uit Schiedam Van wege de directie der kaarsenfabriek is een bekendmaking verschenen waarbg aan de gehuwde werklieden voor de bereiding wascb kamer distillatie koakeokamer perskamer koelhuis cta sifioatie eu vuitpers een loonsverboogiog van f 2 per week en voor de ongehuwden van f 1 50 per week wordt toegezegd terwyl de werktyd zoowel voor dag als nac tploeK gelykelyk op 72 uren per week au 7 7 wordt bepaa d en de premien en bet loon voor overwerk zullen genoten norden als van oude Ook het loon van dt ascbryders zal van f 7 op f 9 worden gebracht da overuren naar evenredigheid Die a s Donderdagavond of Vrydagochtend 7 uur zich niet hebben aangemeld om het werk te hervatten zulleo beschouwd worden niet meer aan de fabriek te willen werken aar my door osn der Blakers werd madegedeeld hebben de directeuren ook aan eau der werklieden die zi ni er over beklaagde verzekerd dat ieder werkman bet recht bad zich met grieven rechtstreeks tot de directeuren te wenden Vsn den houder van bet kleereumegazgn no 20 18 iu de vScbied Ct c eeoeadvertentie verschenen waarin hg opkwam tegen het barioht io de N R C en f 250 uitlooft aan hem die het vraar kan maken Is hat bericht onjuist het ïi eea zeer zwak weergeven van de io het openbaar op een der vergadariogeu nitgfbproken beweringen Ter wille van de onpartydigheid meen ik de tegenspraak te moeten releveereti Io eene gisteren avond gehouden vergadering voerde De Joug bet woord Hg vond het treurig dat over het geringe roordael wordt nejuichl Hg richtte eea woor l van bamoedigiog tot de vrouwen op wie in deze mastscfaappg toch zooveel neerkomt Zonder dat er hulp gevraagd is werd reeds f lUO eo 100 brooden toegezegd De mannen verzoekt hg niet buiten hnnoe zelf gekozen bestuurders om te handelen Er i f 2 per week gewonnen maar de gebreken van bet premiestels 1 de gedwong n nering Zondag arbeid en nog zooveel meer werd niet geregeld Tegenover de loonlgst io overleg met eeuige niet tukonden door de directie opgemaakt deelt hy mede de loonlijst der fverkstakers luidende De geüamenigke werklieden der bovenbedoelde fabriek zyn onderling overeengekomen om met het oog op de thans ain de orde zynde grieven bunne eischeu aan hh bestuurders der bovenbedoelde fabriek kenl aar te maken en de staking vol te houden zoolang de ei chen niet geheel zgn ingewilligd en door bh directeuren namens tiet bestuur der fabriek Apolto zijn g03d fekeu rd eu onderteekeod Pensioenwet Qetgk bekend zgn onder de vorige UegeeHeeriag wetsontwerpen ingediend tot wgziijing m aanvulling van enkele bepalingen der wetten van den 9deu Mei 1890 tot regeling vao de pensioenen der bnrgerlyke ambtenaren eu van die bunuer wedunen eo weezen Het laatst bedoelde ontwerp werd tot wet verheven het eerste kwam niet in openbare behaudeting en is door de ouLbindiog van de Tweede Kamer der Staten Generaal vervallen De minister van ünaaciën zich de vraag tellende of niet opnieuw een wetsontswerp tot wgzigiog en aanvulling van de Pensioen wet aan bet oordeel der Wetgevende Macht zou dieoea onderworpen te worden heeft die iraag toestammeud beantwoord Intassehen heeft de bewerking van een nieuw ontwerp nllerlei vertraging ondervonden onder anderen hierdoor dat nader de weoschelijkbeid bleek i ai nog verdere wljzigingeo voor te stellen De strekking van het thans aan de Tweede Kamer aaogeboden ontwerp is geen andere d i dia van dat zgns ambtvoorgangers Ook dit ontwerp strekt om alleen die bepalingen te reranderen waarin oobiilykheden leemten eu hleine gabreken schuilen de heginseleu der rat van den 9deo Mei 1890 meent ook de minister tbaaa intact te moeien laten Het oogeublik van iogrijpende wijzigingeo fu bepalingen van deze wet voor te stellen H naar bet oordeel van dan minister ook nu nog niet gekomen £ en voorgestelde wyziging is van mt er belang namelyk bet voorstel om bel genot van pensioen te doen ophouden by veroordee ling van deo gepensionneerde tot een vryheidshtraf vau drie maanden of langer altyd be hondena de thans ook in de Peosioeowst ver nde bevoegdheid om hy hooinklyk besluit bepalen dat het pensioon aan de naaste betrekkingen vau den gepensionneerde zal tea goede kooien Volgeus bet outwerp zal behalve ten behoeve van da vrouw of de minderjarige kinderen ook ten behoeve vau ds bloedrerwantoo io de opgaande linie over het pensioeu uiogen worden beschikt Alcitotdeu 0 St SmdA 7 91 T r voorkoming van recidive is de mogaIgkheid opengesteld om indien het pensioen niet reeds gedurende den straftgd van den veroordeelde gestrekt beeft om io de behoeften van zgn geiin te voorzien hoogstens de helft van het jaarlykscb bedrag daarvan aan hem bg het verlaten der gevangenis of van de werkinriohting oit te heeren Eerst over eenigen tgd aal men in staat zgn sioh een oordeel te vormen over de r suliaten der geheels regeling mear in bet bgzooder met betrekking tot do volgens da wetten van 9 Mei 1890 vau de ambtenaren gevorderde bgdragen dan aal ook bat tgd tip zijn aangebroken om te overwegen of een meer algemeene herziening der wetten tot regeling van de peosioanen der burger lyke ambtenaren en vao die hunner na te laten betrekkingen aan da orde behoort t worden gesteld Naar De Standaarde meldt is dr Knjper eergisteren voor eenige wekeu naar bet buiifinland vetrokken Na zgn terugkomst hoopt hg de Sjoode in Middelburg by te woneo Zgn bwoek aan Amerika is tut het volgend j ar nitgastald Een krankzinnige op bet dak Dezer dagen was de rue Notra Dame des Victoires te Parijs het toons I van eeo dramatisch incident Des avonds omstreeki 10 nnr werd de 51 jarige stationsbastelIer Pierre Sorton een vry bekende straatfignur plotseling doer een daoval van waanzin getroffen Ondanks deo hevigeu slagregen was Sortoo alteen in bet hemd gekleed het dakraam van zgn zolderkamer iu de rue de la Baoque uitgeklommau Hg snelde het dak over en bereik e spoedig de straatzijde van het pand waar hg in de dakgoten de zonderlingste dansen uitvoerde Langs alle zolder vensters die bg open vond kiom hy oaar binnen en atlSB wat bem onder het bereik lag wierp hg naar buiten Op een zolderkamer greep hg da brandende lamp van de tafel rond welke vyf naaisters aan bet werk waren en smeet haar op straat In eeo ander zoldervertrek maakte hg rich meester vao een kleine binneokast en een aautsl itoe len die hg eveneeuR op straat wierp Io een oogwenk was de straat bezaaid met allerlei brokstukken van buiBhoudeliJke artikelen Pannen schotels zinken emmers borden bloempotten alles viel op de steenen aan grnzelementen en de man toonde zulk een voortvarendheid bg dit verniplingswerk dat weldra het rgtoig verkeer gestremd werd Eindelijk getukte het een politieagent die geen gevaar ontzag den krankzinnige te overmeesteren Sortoo liet zieh daarop ka m naar het politiebureau brengen waar hy op alle hera gedane vragen sUcbts ten antwoord gaf iWn kameraad heeft my genegerd Omtrent bet tumult te Oud Beierland wordt nader gemeld Bg den heer De K In de Voorstraat werdaa 6 ruiten ingeworpen Het volk eischte daar de wagen van S op den man vao de krankzinnig vrouw die by den heer De K geborgen was Toen aan dien eisch voldaan was werd de wageo in de Vliet gsworpeo Daarna trok bat volk naar den Byl waar de woning Is van dr L die het bewys tot opnaming ia hst gesticht had afgegeven doch de politie had de brug afgezet loodat die woning niet tt bereiken was Telkens werd getracht door de politie been te braken wat echter niet gelokta Na daar toen oogeenigen tydondersehreeuweo en tieren gubleven te zyn trok de troep naar het huis van een oom van B io de Nobelstraat Daar werden dearen en ramen Btokgeslagao en eenmaaJ binnen zgode bleef van bet huisraad niets heal De burgemeester en da politie hebben sicb op loffslgko wgze van bun taak gekwetao doch hun macht waa veel te klein om dab allaa te voorkomen Ten 2 uor toso de dag aanbrak werd het veruielingswerk gestaakt en keerde de rust eenigszios terog PosterUen en Telegraphle Er kunnen geen brieven met aangegeven waarde meer worden toegelaten naar de Franaohe kolonie Obock 0 U D A 9 94 9 68 4 48 8 18 7 46 9 41 Ml 1 86 1 4 1 46 M 11 1 Behalve brieven zgo voortaan ook doosjea met aangegeven waarde to gelaten voor hst Fransche kantoor Tanger Msrocco Bet port dier dooijei bednugt f 1 50 het reobt TU rerrekeoing ie gelgk aso dat Toor briefeo met aaogegeren waarde TOOr Tenger Sedert 1 Juli keoaen meda door taaiebeokomet Tan de Fraowhe Admioietratie pakketten bet gewicbt fan 3 kilogrammen niet te boren l aande worden Terzonden naar de Vereenigde Staten fan Veneznela Het in Nederland te heffen port eo de lan de vreemde Admioistratien uit te keeren ver goedioK bedragen voor elk pakket reep 12 37 en fr 4 25 Elk pakket behoort van tier doa inererklaringen vergeield te ly De tabel der pakketpoet worde diuuovereeo komatig aangernld Het postkantoor t Gruia in Koomanië ie voor den dienal der pakketpoet in bet interoetionaal verkeer geitoten Benoemd 27 Jaoi tot klerk der poatergeo en tele grepbie late kla ae de klerken drr pode riieu late klaaae F J H van Helat te Vlymen P van der Meolen te Krommeoie B Viseer te Joure H M J Chalmot teOldaniaal B van Drimmelen te Zevenbargen C Flena U Hilveranm W Schermere te Wondriabem M van den Tempelte Raanndonk F J C Voortbns te Ueverwyk A Koopa te G ildermalaen de klerkder telegrepbie Ista klaaae N Schikker teMiddelbarg 27 Juui lot klerk dar poeteryen en telegraphie 2de klaase de klerk der poatergen 2de klaaae mej C Rademaker te Brielle de klerken der telegrapbie 2de klaiae J An fao uilea te Amsterdam J Kluiver Ie Zwoll C Tuyn te s Graveubage mej L 0 C Tan Hove te s Gravenbage mej C Schwarseta Rotterdam 1 Juli Tot adaiatent te Amsterdam A G J Reyntjea thans brieveobes eller aldaar lot klerk der poeteryen en telegrapbie 2de kl mej C A de Vaal te Kotlerdara telegraalkantoor mej L H M Peletier te Rotterdam telegraafkantoor mej S de Boer te Araatordam telegraafkantoor mej U C des Boovrio te Amsterdam telegraafkantoor mej H H ËphraliQ te Amsterdam telegraafkantoor E M J van der Ven te Rotterdam telegraafkantoor J Lorié te Rotterdam telegraafkantoor A Reijndera te Hoogeland A Ouval te Amsterdam telegreafkantoor D Goeter te Rotterdam telegraafhantoer S Douma te Amsterdam telegraafkantoor T A Dgkstra te Amsterdam telegraifkantoor j Haartaen te a Oravenbege telegraafkantoor H B Berreobroek te Amsterdam telegraafkantoor G A Bergers ta Gravenbage lelegroafkantoor A K Damstra te Amsterdam telegraafkantoor C D J Bugs te Amsterdam telegraalkintoor H D Knook te Alfen P J Krsayeveid te a Gravenbage telegraafkao toor H Bennekere te Amaterdam telegraafkantoor K R Klaasesi te Amaterdam telegraafkantoor O A Degens te Rotterdam telegraafkao I oor O L M Plas te Amsterdam telegraafkantoor W Postma te Amsterdam telegraafkantoor D I J Trouw te a Gravenbage telegraafkantoor A C van der Weyat te Rotterdam telegraafkantoor A I Lybaart te a Graven hage telegraafkantoor P H van Wareren ta Amaterdam telegraafkantoor C Veruaaa te Rotterdam telegraafkantoor W H van der Weele te a Gravenbage telegraafkantoor B Belgraver Ie Amsterdani telegraafkantoor tot brieveogaarder te Aalst N B W van dar Schans thane postbode te Leende 1 Aag Tot adaiatent te Nymegen A Lugtan thans geagreiSerde ta Hensden 16 Aug Tot directeur aan het postkantoor ta e Gravenbage J W KSuig thans in gelgke betrekking te Nymagen Verplaatst 1 Juli Naar bet telegraafkantoor te Amsterdam de klerken der poeteryen en telegrapbie Sde klasse J A B Mattouech te Valkanswaard J Kosur te Willemaatsd H P Forlnyn Harreman te St Oederode mej K Zniketberg ta Boogeund naar bet telegraafkantoor te Rotterdam da klerken der poatergen en telagraphie 2de klaaae K H Boscbmann ta Hallevoetelnis en L L Bloksyl te Knik de klerk der telegraphic 2de klasse O 11 C Verschoor van Kraliogs he Teer naar Rotterdam SServol ontslagen 1 Juli De klerk der posteryep en telegrapbie 2de klaaae J E dn Calliee Muller te Amaterdam 1 Ang Ds adsislant J van den Akker te Amersfoort Buitenlandscli Overzicbt De Koning van Zweden eo Noorwegen heeft geweigerd het door het Storting aaogeoomeo wetsontwerp betreffende bat aannemen van een zuiver Noorscbe vlag te bekrachtigen De Spaan aha Kamer verwiarp bg ds behudeliog vao hst adres van antwoord op de troonrade het amandamaiit der Carliiieo waarin instammiog wordt betuigd mak dt FrtBiohRuBiiacbe alliantie De koning heeft bg een val van de trap io ign paleis zich licht aaa het beeo gewond Het Britsche Hoogerhois heeft bg de derde lezing en in oogawgzigden vorm het Ontwerp aangenomeo waarbg de iovoer vao lavend vae voorgoed verboden wordt Lord Herachell had nog een amendement voorgesteld om aan de Regeering de bevoegdheid te geven tot weder toelating van levend vaa uit eaoig land dat door beida Hoïzen van het Parlement sou zün vrijverklaard van veeiiekta maar dit whrd varworpen Sir William Hareourt heeft eeo rede gahondsn in eeo liberale meeting te Hollowaj Hg saida o a dat ds regeerlogsineerderheid reeds begint te wankelen op haar voetstuk dat als de Üegearing toch moAst vallen dit maar hoe sar hoe beter moast gebeuren dat het ministerie een outzatteoden slag hul gekregen door het gabeorde met de Schoolwet en ten slotte brandmerkte hg de Agricultoral flaiing Bill als een openlgk gegeven geschenk nit de openbare kas aan de groodaïgeoaars Io bet Lagerhuis zei de Minister Chamberlain vernomen la hebben dat de directeuren der Chartered Company er ernstig aan denken als volmacht aan Cecil Rhodes te ontnemen binnen enkele dagen zou hg de beslissing mïdedeelen Als de nieuwe leaning maar slaagt en de Company hem kan missen zal zg bem on zeker gaarne loslaten om niet verder gacompromitteerd te worden Uit Londen wordt aaa Magdeb Ztg gemeld dat zeer waarscbgnlgk de ommissie vaa enqoite naar da handelingen der Chartered Company bestaan zal nit 9 conservatieven en 6 liberalen onder welke Hareourt Labonchere en Dilke Ohambarlain zon voorzitter zgn Het onder Eoek zal eerst beginnen in Juonari wanneer bet parlement weder bgeenkomt De Vo8a Ztg merkt bierbg op Het begin van bei onderzoek verscboveo tot Januari Chamberlain de beichermer van den heer Cecil Rhodes de leider daarvan de zaak ziet er buitengewoon hoopvol ni Natuurlgk alleen voor Rhodes en de Chartered Company Uitstel Dit is wat de Britsche regeering poogt te krggea in zake bet parlementair onderzoek betreffende het verleden van Tba Chartered en de daden van Rhodes en Jameson Ze doet al bet mogelgke om eerst aaostaaode jaar dit onderzoek te doen plaats hebben £ n bet regeeringsblad The Standard verklapt op ongekunstelde wgze hst geheim voor de volgeudè mededeeiJog wg oursiveereo The appointmsnt ot the Committee will therefore maan the postponement of the proceedings until the Honaa meets next year by which time it is believed to be probable that all public interest in the mattsrs involved will have ceased Da benoeming van deze commissie beteekent derhal va het uitstellen van elk optreden in deze totdat het parlement aanstaande jaar bgeeo komt tegen walken tgd het waarschijnlgk wordt geacht dat alle belangstelling van het publiek in deia zaak ten einde aal zgo Welk een bekentenis Zeker dit uitstel is slim maar een groote mogendheid onwaardig De regeering der Z A Repobliek beeft al haar onderzoek haar processen nz ten einde gebracht £ n Engeland Het ergertgkst van alias is de voordurende straffeloosheid waarin Rhodes zich verheugt Rhodes met rust gelaten eo zgn instrumem Jameson voor da rechtbank gedaagd Welk een bespotting van alle rechtvaardigheid en hillgkbeid Is da Manchester Guardian goed ingelicht dan zil de Daitsche regeariag der Sngelsche in deze aan las toedienen Iets meer dan een stoot onder water is in overweging De heer Beit die met Rhodes in de Transvaal tegen de regeering samenzweerde ii Duitscher gebleven Hat Doitsche wetboek geeft der regeering recht de uitlevering ta eisenen van Duitsche onderdanen dia in hat buitenland daden gepleegd hebben welke vgandig sgn tegen een Staat waarmede Duitscbland in rrieodschappelgke betrekking staat Als Beit zich bad laten natural iseereo in Zoid Afrika ware hg aao dit gevaar ontkomen Maar hg deed even als de msaste Uitlaoders die Britsche ooderdanen blevan terwgl ze bet stemrecht eiscben als Transvaalscb borger Gg solt geen t ee heeran dienen zal tot Bait gezegd worden Indien het bericht waarheid behelst xal de Britseba ragseriog aeo barda les ontvangOD en de openbare meening io de geheele beaebaafde wereld lal zeggen ge hebt wat ga verdient I Dat sir Hercotes Robinson tot pair verheven is verdient deze bezadigdo staatsman zeker Miar zgn belooning bad gaspaard moeten gaan mai da bestraffing van Rhodes Ds Conventie van Chio o heeft baar warkTaamhedan reeds begoooeo bestaande in de vastetelling van een democratisch program èn ia de aaowgaiog van en caodtdaat voor bet preiidantaohap Dat de voorstandara van vrgeaitvaraaomnn ting er de overhand zollan hebben stond t voorzien en is bg da eersïe stemming van beteekenid reeds aao bat licht gekomen Üe eerste daad van da Conventie bat benoemen van een tgdelgken voorzitter was een o erwiooiog voor de silvermanoen de door ben voorgestelde senator Daniël vao Virginië werd gekozen met groota meerderheid op senator Hill vau New York die door de goud democraten was voorgesteld H t stond 556 tegen 349 Sen langdurig gejuich aan de zgde der ilverm n bsgroette den uitslag van deze stemming Het aangeboden bondgenootschap vao de uitgeweken Republikeinen der Conventie van St Louis eu da dar soogenaamde Popotisten is afgewezen Zg zoudan met beo ten strgd zgn opgetrokken indien zg den republikein Bchen Silverman T llar candidaat wilden maken Dit echter hebben de damocratau geweigerd vooral door toedo Jt der Zaider gedelegeerden die van een candidaat uit het kamp dertegenpartg niet wilden booren Als mogelgke candidaat wordt nu de heer Bland uit Missouri genoemd de bekende oitviuder van bet stelsel van geregelden vtrplichteu aankoop van zilver door de schatkist Vsel zoo niet alles schgut er van af te bangen of de gouvernecr vao Illinois de beer Altgeld genoemden heer wil steunen Maar ook andere namen vindt men vermeld Het zgn dorkere dageo voor da democra tische partg Als in 1 60 is zg wanhopig verdeeld Het ziet er naar uit zoo schreef de NewYork Herald vóór een week reeds dat haar leiders ats in dat jaar geneigd sgn de vaderlandaliefde vaarwel te zeggeu door de oaesnigheid wulkom te heeten Indien xgalle pArtggeuooten konden vereeuigen op een eerliike en coostitotiooeele politiek dkn zouden er genoeg democratische stemmeu sgn om in November de overwinning zeker te maken maar tot die vereeniging schgaen ze nistmeer in staat Evenals in 18G0 zullen er nu iu 189G twee demoorntische partgen zgn die satnen de nederlaag Igden Ëu zoo vertiest meu macht en invloed teveus De Amerikaansche gezant te Rome do heer Wayue MacVeagb beeft in een Zaterdag te Pargs gefaoudeo toespraak de zilverquaesUe gekaoschetet als van gsen practisch belang niet inziende boe eenige wet gelgke waarde kau geven aan twee metalen wier prodoctiakosten verschillsn Intusitchen kan de wet wel degelgk gelgke nominale waards er aao toe kennen en een zilveren doüar van 60 oente f 1 50 tot wettig betaalmiddel verklaren ter kwgting vao een verschuldigden gooden dollar Dit juist willen de zilvermannen iu het belang hunner mgnen en dit juist verwerpen de democraten der Oostelgka Staten Bg dezeu strgd Btsat bet krediet der Veresnigde Staten op het spel want met de Presidentsverkiezing zul blgken of zg teerlgk geld willaa al dan niet Tocb ofschoon de strgd tnsschen republikeinen en democraten èn tusschen ds democraten onderling in naam loopt over ds vrge zilveraaiimuoting ii io werkelgkheid het verschil van veel verdere strekking en geldt het meer de qaaestie of de westelijke laodbouvrdistricten zullen luisteren oaar de adviezen der popatistische agitators die beo tegen de beweerde suprematie van de geidmachteu io bet Oosten in opstand willen doen komen Met goede oogsten van de voornaamste stapelproducten in bet vooruitzicht is bet niet wai r cbgulgk dat de volksleiders vtel succe op hoc pogingen zulten hebben maar niettemin is het te verklaren dat de voortdoreods herinnering aan hetgeen bg de verkiezingscampagne van 1860 heef plaats gehad de beiitteLde klasse in Amerika eenigsiins huiverig maakt Iu Londen echter is meo over bit algemeen geneigd den loop der zaken met kalmte af te wachten overtaigd als men is dat bg de stembus de overgroote meerderheid ziob zal verklaren tegen eene m ntpolitiek dit io abstracto misschien juist moge zgo maar waarvan men hg voorbaat weet dat de Amerikaausobe Unie alléén niet krachtig genoeg is om haar tegenover de andere Staten van de beschaafde wereld te handhaven MARKTBERICHTE M Oouda JuU ls A Iq granen giag wat hooger dan Tsrwa Zeenwl dito 6 30 l f 10 Polder ZseuirMhe 4 S6 i f 8 60 Pryzen doorseii 7 Mindere Ükends 1 90 a 8 26 Eogge Polder f Buitenlaodsohe per 70 k ƒ 8 40 u Gerst Winter f f Zomer f Chevallier ƒ 4 B0 s 6 tS Haver per heet 3 80 a 3 6 per 100 kilo 8 26 i 8 60 Hennepzaad InlandBob 7 s 7 Ï6 BuitenUndsohe ƒ 6 B0 a 5 7 Ksaa riessad ƒ 8 7 80 Koolzaad r a Erwten Kookerwten Niet kokende f a Boitenlandsohe voersrwteo per 80 Kilo ƒ 4 Boonsn Bruice boooeo i Witte boonsn i Oulvsnboonen it ƒ FaardeabooDSD i Maii per 100 Kilo Bont AmerikaaDsobe 4 10 ü 4 80 CiDquauliiie 1 60 i 8 78 Poïsaisn ƒ 4 76 6 YiiHtrnKT Uelkvas red saavoer hsndat as pry zen vry wsl Vette varkens rad aanvoer handsl matig 14 4 16 ot par half KO Biggen voor Engtland red asavoer handel matig 13 i 14 ot per half KG Magera biggen rwl aanvaar handel flauw 0 80 a 0 70 per waak Vetta schapen rel aanvoer bandal flaigr Üli M Weilstnmersn r l asnvosr hsodelC vlug SV JS Nuchtere kalven red aaavoer hsMsl vlug ƒ i lf Fokkalvarsn 10 i ÏO Vachten Wol k per K G Aangsvosrd 118 partyen kau Handel vrijwsl Ie qusl 86 a 87 e qual 1 a 88 Zwasrders ƒ 88 f KoordHollsadsohs ƒ 1 i ƒ 88 Boter red aanvoer hsndel vry wet Gwboter ƒ 1 10 l to nUnwe praehtig Weiboter ƒ 0 95 it 1 06 p Kilo A vau OS Al Kleiweg E 73 73a GOUDA Beur van Amsterdam Vorkn lolkra 100 leov 100 siv 881 V 86 i v 99 9 BV 104 O a 78 i o l l 110 91 ♦ 100 8i 888 681 lOOV 87 100 loiv 188 81V 61 lOOVa 100 u y 98 108 110 199 i V IlSl 10 Il 61 681 1 0 l oy 607 10 101 100 100 1447 1861 IS lOS 481 100 m 11 ii Vi 14 101 77 1061 lOl l 99 BOV 14 801 201 107V 107 104 IU UI 188 1 981 1 UI S JULI NiDliaLiND Cerl Nad W S ilito dilo dilo 3 dito dilo dilo S ll0Ka i Obl ioDdl 1881 8S 4 ITALIK iQutirijfing 18H2 81 6 OoaTINK Obl inpapio 1868 dilo in lilrar 1888 6 PQKTUQAL Oblie t OOUpOt J dito ticket 8 SuauKU Ubl Binnenl 18 4 dito Oaooaa 1880 4 ditobgRalh l88 4 ditobyHo el8SI 90 4 dito in ud leoB 1888 8 dito dito dilo 1884 8 3P1 IIJI Ferpal aohald 1881 4 TuiKIIJ Oflpr Coar lean 1860 4 6ln laeDiiigBarieU Oae leenioK aarie O ZuidAh Bn T obi 18 8 8 Uixioo Obl Buil Sob 1810 8 ViNllDIU übl 4 onbep 1881 AHariiuiH Obligatien 1818 8 aoTTUDm Stad Iwn 18114 S NlD N Afr Handalar aand Areudik Tab M rtiloalen DdUMaataohappil dito Arnh Hypothebkb pandbr 4 Oult Mij der Yotalenl aaad Or Hynolbaekb puidbr S i Kaderlandaohe bank aaad Ned Hudelmaat rb dito N W kPae Hyp b pandbr 6 Rolt Hypothaakb pandbr 8 Ulr Hypotkaekb dito Sl i OoiTim Ooat Hong buik und RuaL Hypotbeekbank oandb 4V Ameeika Kquit bypotk paadb ft Uam UÖ lienoart 8 4iu HoU U Spoorir Ug aand Mij lot Kipl T at 8p aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 8 dito dilo dito 1891 dito ft TU ll Spoorwl 188 8 A Hobl Sl Zuid tul Spirmij A H obl 8 PoLlH Waraokau Weenen a od 4 RvaL Or Buaa Bpir Mij obl 4 Balliache dito aand Faatowa dito aand S Ivanff Dombr dito aand 5 Kurak Oh Aio ap kap obl 4 dito dilo oblig 4 AüMiii Cent Pac 8p Mij obl 8 Obio liNortl W pr C aand dito dito Win 81 Polar obl 7 Denver k Eio ir Bpm oert T a lUinoii Cootral obl in goud 4 Loui k NaahTilleCertv aand Mexico N Bpw Mij lehyp o 6 Uiaa Kuaaa t 4 pot pref aand N YorkOnUrio fc Woit aand dito Panne Ohio oblig 8 Oregoc Galif la bvp iu goud ft SI Paul Hioo k Maait obl 7 Un Pac Hoofdliln oblig 8 dito dilo Lioo üol Ie byp O ij OlHiOi Can Bouth Oerl r and Vly O Eallw kNav leh d c O Amit l Omuibu Hij aand Kott TramwegMaat aaud StiD Stad Amatordam aaud 3 Stad Bolterdam aand 8 BtLOia Btad Antiferpenl887 i i Stul Brutt 1 1888 S i Ho o Thoia Bogullr QaMllreh 4 OcTHNit Slaataleening 1880 8 lC lC Oo t B r 1880 8 itiLSlt Btad Madrid 8 1888 Niu Var Bei Hyp Spobl oorl Burgerlijken Btsnd GEBOREN 7 Juli HarianaJohan oii tn J A O Strariog eo L K Blokland 9 Agatha üatharina oudere J taa Sprang an M Haf enea GEBUWD 8 Juli A Kwlnkalanbarg aa J C Tan Ueowen J A Lieahout an J M Tan V izan J Mnis an N Q A EapiUllier A Caboul en M W Schoonderwoard S Nieuvr ald en S Bargaboaff W S Bonkoop en P Verbnrg CA Tan dar Klii an N Aanaara