Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1896

35ste Jaargang Zaterdag 11 Juli J890 i o 7014 UTnf IA i beste mwruviDg tegDu It it s Rheamatiek Landenpgnea kortuii Ëp T ApkerPaiB Expeller 1 g is met het Inti HRn Mn te wenden t en H T Aolter Pain Expelier mmim mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken dijToX flllkB Pail ExpBll8r Pr a 60 oent 75 eent en 1 25 da 8i ii li Vooriünden in de meeste Apotheken en by r X iiohtoi t Co Ie Rottenisni Te Gouda b A WOLFF Markt A 144b eo DE LAAT eo VAN SON apotheker Markt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üifgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN REXmSGEVmG BURGEMEESTER eo WETHOUDERS d r Oetiie ate Gouda Option Artikel 182 tier Wet tan den 2 litea Juni I8 1 gtaaUbl d No 85 Brengen ter Kennis fan de Inf i zetenen dat het uitvoerig en beredeneerd V ratag nn den ioeiland der Gemeente in 189 j ter Plaatse lyJEe Secretarie in drok verkrijgbaar is tegen betalini van een solden Goada den 8 Jali 189C Borgemeester en Wetliondere voornoemd R L MARTENS D Secretari BROUWER ADVERTENTIElff HieuweRoodeBessensap De nieuwe KOODE BESSENSAP uit de Fabriek yan Loui ViaaoMieio te Alfon a d Egn zal binoen enkele dagen tot aflevering gereed zun Om aan de vele aanvragen geregeld te kanoen voldo u worden orders gaarne ingewacht en wederverkooper verzocht peoiale prüscouraut sn te vragen bg De Agent der Fabriek J VtlJi OLI Kleiweg No 2 teGÜUDA ERANSCHE STOOMVEEVEEU Obem isde WB sschrriJ II ppE iirjni it 19 SruUhade Sotterdam Gebreviteerd door Z M den Koning der Balgen HoofddepOt voor GOUDA de Heer A VAN OS Z Speciftliieit vour hot stoomeo en varren vnii a ti Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantelfi veereu bout enz Qordyaen tafelkleeden eoK worden naar de uienwite en laatste methode geverfd Alle goederen helza gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en rolgeni staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zijn de pr ceQ 25 gedaald Te toornen goederen als nteuw afleverbaar in 3 d en te verven goederen in een week VRUt PAABDEmiASET Zaterdag 17 October vour borengenoemde TLiEKKINH xyn verkrijgbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 tl loten voor f 1 0 U j plaataing der loten Ie en 2e Prija COMPLKETE BE8PANN1N0 benevens minstens 20 PAARDEN Wio zeker n n wii üe Editc Eikel CaCOO to oiiUbu i h lenam n gestold en na velo urrofneniingcu in diii handel gekomen oiido don naam des uitvindem Dr Miohaelis verraardigd op do beste machines in liet weroldheroomdo 6labbliBaomenl van Gebl Stollwerck te Keulen eitche J rTI2ie tLeIlV Cikel Cacao in vleirkanten bassen Deze Eilcel Cteao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank Toor dagelgksch gebruik een i 2 theelepeli ran t pasder voor een kop Chooolatt Als geneeskrachtige drank by geval ran diarrhee rienbts met water te gebraiken Terkrygbaai by de Toonuumtia B Apothekers eu Vi Ka ƒ K praftmjss Prga OeneiatlTtttagoiTeordlgv not Reder land Julius Matlenkladt Amiiterdam Ealreistnuit 103 Allerwege bekroond me Eere Diploma s Gouden eu Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Ortificate of Award of the World Hjgienic Eipoailion Chicago 1893 is het WVrclillierocind Driiiveii llnrsl lloiii Exlnict iMELIANÏHE vn oB Machinale Fabriek DE HONIOBLOBM VA II van Schaik Co gevestigd te 8 Gmvenhaye Genu middel is of kan worden aitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONnjCHROEPEClJK het beste middel Ier wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzachten geneest ONM f üDELIJK de strengute hoest en verouderde borstkwalen Oadoiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet nn de vele Mtesten aan de Mk LfANTHË bewezen yn de overtuiging dat hare uitnemende eu genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Ilechtbank te t Gravenfiage HF Verkrygbaar bü F H A WOLFF Drogist Markt Gouda e H v n mild Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordredit i 0 RATELAND Bos cop B V WIJK Oudewo r Eon ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau i LFBElVAItli G Hollandsche uitgave met 27 afb Pri 8 2 gulden Ieder die aan de verflchrikkelyke gevolgeu vau deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een Kekeren dood Te verkrygen by hetVerUga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrij ook in postzegüU en in eiken boekhandel in Holland liet Wissef cii KtTccteiikantoor BAEEITDS C 187 WAKMOESSTRAAT by den DAM telephoon C77 A oop en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BKLEENINOEN Uitvoering vau Specnlatie order i tot de mf est PoordeeliffHte cotulltiï n W F Uitgave van het Maandblad KOBTUNA f per jaar franco per post proefnomniers kfi tcloos V Het b ite onachadelykMe ea t mtklcelylHte poetsmiddel voor Heerca en vooral damei en Klndenchosawerk Il de Appretuur van C M MIIIlM fc C pr SwIIr Bemk Str 14 Men Itttsigocd tüv op naam a fabrieksmerk Vtrkryibav by Il r n WlnkaHwi In lehsanwtrii iBtaatwUii rafltryM 1 ni flMM ul DnM by W ïirévrnw AniiWB mhIh Druk vuti A l i iNkM lS Zoo ESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht il X fELUKS uitgraoiulerd Zondagen vertrekken 2 Boot van GOUDA naar UTRECHT des morgfos ongeveer ttm zeueti en de i uamiddtigH atitrevunr len vief uur Met de an goederendienst bestaat ook eene zeer goeill oope reluffelrgeulteid vuor fatnagtef naar UTRECHT en tnsschengelegen plaatsen Kantoor i ieuwe eerstal De A ent H J MOER BEEK AMERSFOORT AMERSFOORTSOHE MACHINALE Stoom Itrood en Beschuitfabriek stoom Automatiëche ffalsen Meelfabrtek Ftjn gebuild Melk Tarwebrood wordt van de hjiute soorten t rw gom Vt nWfén met zuivere oiiafgHroomde lieate melk vormeogd biijfl bier door minatena vier da eii veracU ou o orhoeriijk van smaak n ia verkrijgbaar in pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat Engelsoh Duitsch eu gallen vorm in stuks van 6 ot 9 ot 12 ot in vloerrorm ook van 18 et 24 ot in extra fijn gekuipten vorm in stuke van 7 et lO i ot 14 Ct on met toevoeging vnn prima tafel natmirbntcr alS Melkka 1 detjes van 2 ct 1 ct Gewoon Krentenbrood ivor lt ala Fgn i ebuild Melk Tarw brood maar inut tnuvoüging van prima krenten en andere prima zuidvriichten varvBardif l blijft bier door velo lagen voiscli en haerlijk van smaak ou is verkrijgbaar in bUSVOrm en Bngeischen vorm in stuks van 8 ct 12 ot 16 ct 24 ot 32 ot en als Krentenbolletjes van 2 ct 1 ct MunitiebroOd bmmbrood wordt van aprciaal or toor goschikte besta tarwesoorten gefabriceerd araaakt bier door buitengewoon beerlijk is zter gezond en verkrijgbaar in ronden vorm 60 Dg 6 ct 120 Dg 12 ct en in langen vorm 50 Dg 5 ot 75 Dg Tl ct 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ot dese gewicbten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépótUouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prUzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zUn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépótbouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabrlekstitels en W H MEUR8ING Te GOÜDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten dor volle ledige kisten Kalhreiner s Rneipp Malzkolfie gezondste en beste koffiebijvoegsel Aan Z nuwlijders en Zentiwzwakken Tbaos is do 25c oplage vorscbeneu van bet hoek De Ze Beproeld eu aanbevolen door de boeren l rof Dr Heriniére Parijs Prengruber Duuardin Bau metZ I nrijs BOUChot Perijs i Ocii Uath Dr Schering Kms Ocz Rutii Dr Cyurkoweoh ky Weoneo uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Uet doel vaa dit werkje ia kennia te verspreiden omtrent ilen aard der zonuwzwakte bare oorzaken eu gevolgeu onderncbt to gevon eo genezing ie vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologische ontdekking lioe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zeQuwgflslel kan gewerkt worden en wel met eun sucoes ddtcoowel een groot nautal uitstekende artsen als de geneeskundige pera aanleiding tot discussie gegeven beeft Het wordt derhalve aan ieder die aan zlekelijken zenuwtoestand ot zoogenaamde zenuwaohtigbeid üooorslafarts Br Jeohl VVeenon i lijdt welke zich kenmerkt door bsbitueole bOOldpUn ml oppersiafnris Ur Sohiesl ÏM gralne congestie groote gevoeligheid ppgewon Chet nils Dr DaTSOB Purijs tier Aken Distrioisarts l r arossmanü oblingen nitz IhslriclaarlsDr Busbach Zirk Kraiiknris Dr Btcingreber üharenlon Consul i r V Asohenbaoh Corfu Ur mcd Corrazza Venetië Argeville P rij Lavabre l a gs Wille Tnufkirrben Cabinet Arcncliou Fortget Lonzao Gullloneau i deiiux LabatUt Bordeaiu Bougavel I rière L Hlrsohfeld Weenen Lteber i nsbruck Hammer i i ne Weiner Wernen AuBt Brootou MatuBohlechner Itrixn denheid Slapeloosheid algemeene llohamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen zijn eu san de govoig n daar van lijden zoomede ann verlammingen Spraak verlies of moeielijk spreken Stuf held in de gewrichten en voortdurende plja in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door de bekende bnlpiniddelen als onthoudiDgs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen findo gk annalle persoueu die vreezen door beroerte overvallen te warden en daartoe reden bobtion wegens verscUijnsciflu van voortdurend angstgevoel boneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Ooifluisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan uilen die tot de iKjv jngenoenide cathegoricn van zenuwljjdersbehooren zoomede aeu bleek ZUOhtige en daardoor lol zwakte vervallende jooge raci ea ook a n geiondon zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten endiedaraiotie der geeatelgke bezigbeid voorkomen willen dringend tengereden zicb in het bant van bovengenoemd boekje te stallen dat franco on kosteloos te voikr jgen is te Amsterdam M CLEBAN Co Heiligeweg 411 Rotterdam l E santen KOI FF Korte Hoofdsteeg 1 UtreOhtilOHU k PORTOK Oudegmebt b d Gasrdbrng F 88 BINNENLAND GOODA 10 JoU 189G Bg kon besluii is op xyn verzoek eervol outslag verleend bg de schuttarg Ihier aan d D heer M ü v Fraokcohuysen als kapt met vergunning oui da Quiform der scbuttvrij ni t de onderacbeidio Ateekeaeuaaü zyn rang verbonden t blgveu dragen By de aanbeetadiag op 8 Juli jL gebonden te Atnaterdam door bet departement van koloniën wai de taagite insohrgver voor de leveriag van 15 kg hoédennetteokoord de Qoudscbf inaebinale gareoiplonerg voor f44 25 Aan bet adtuissie examen voor s rgki veeartsen gschool dat op 6 Juli een aanvang oani werd deelgenomen door 23 candidateo Ëén candidaat trok zicb gedurende bet xsmei terug Aan de gestelde eisebeu heeft o a voldaao R H J Gallandat Huet van Schoonhoven Geslaagd te Leiden voor het eertte natuurkundig eiaoien de heer F C O de Ridder Sr ia aan garecbtelgk onderaoak iogevteld naar onregelmaiigheden welke in de admioistratie der gasfabriek te Zutphen ago ontdekt De correspondent van de N Rott Ct eiade onder dagtaekening van gisteren Woensdag is eeo excursie gemaakt naar IV en YI Moekims Licht gewond zgo de 1 iteoants Hoekstein en Maerburg en zei minderen Bg het deparieuieot van koloniën is bet olgeude van gis eren gedagteakende telegram van den gnuTernaur generaal van Ned Indiu ODtvaugen Generaal De Moulin overleden Koloui l Stamfoort waarntmeod gouvtrnanr Aan het Verslag der Gemeente Gouda over 1895 ontleenen wg bet volgende 1 Ue kiezerslgsten werden den I5n Uyrt vastgesteld Ëéu beiwaarachrift werd daartegen ingedieod ntmelgk door G A van Manrs wians naam ni t voorkwam in de oj aaf van dtn Ontvanger der Rgks directe belaitingev badoeld bg art 7 al 1 der Kieswet Het bleek dat da reetamant bg vergissing uit die opgaal w a weggelaten en dat bg de overige in de FEViLLETOA 170 ord Dtne zwe ea zag haar aaa maar by kreag geen aoder aotvroord dan een klagend geluid Hij kwaai Hy iloop naar Iwven naar de rui ert en ik vas zoo booi eu zoo outroerd dat ik onwillekeurig beweging maakte U had eerst plan te waobtes totdat ik tot bedaren was gekomea om da zaak met hem uit ta maken Ik had sfgeaproker diea zelfden avond b j hem te komen Maar bjj boorde bewegieg an flaisterda zijt gij daar liefate Waa hst wonder Lady AdaUide dai bet bloed mQ by die woorden als vuur door de aderen bruiate Ik trad hen ta gemoat en verweet hem tijo godddoos verrnadi wg werden haDdgameeai wij wonteldea en kg wierp mg van da klip Dead hg bat met opzetf vroeg zg hijgend terwyt zfj kaar ooUtald gelaat eveo ophief Neen dat geloot ik niet Wy hadden beiden in onze drift niet opgelei dat wij aan den rand van da klip atondeu Ik verloor mgn bewtutiijii □ hij maakte zicb uker soo apoedig mogfelgk weg Maar wie redde u vroeg zij De kommies Mitobet liet u voor dood liggen en do vloed wasaan bet opkomen Ik had mgne reddiag te danken aan een dierbijzoadsre tttssohenkomaten der ToorzieBigbeid dia kiezers gevorderde vereiscbten bef t Ingevolge Raadsbesluit van 5 April werd zgn naam aUaog op de Igsten geplaatst De kiazersigsten werden na verbetering den lOu April geslotei Het aantal kicaers bedroeg voor leden van de Twetde Kamer der Stalen Generaal 1137 voor leden van de Provinciale Staten 1134 den Gemeenteraad 1133 Oe Gemeente leed in bet nfgeloopen jaar treifende verliezen Op den 16 Januari overleed aa eene ongesteldheid van slechts enkele dagen Mr A A van Bergen IJzendoorn Gedur nde meer dau 30 jaren bebartigde hg èa als Bargemecsttr èn als lid van den Raad Gonda s belangen met nauwgesetbeid onpartgdigheid ware trouw eu toewgdiog Groot was da achting die de bnrgerg bem toedroeg dit bleek vooral in 1889 hg gelegenheid van zgo ambtsfeeat toen zgnt verdiensten op chittarende wgw werden gehnldigd en niet het minst bg tgne uitvaart welke onder algemeene deelneming plaats had Hg was riddar in de orde van den Nederlaadschen Leeuw Den 19den Jansari op den dag der bagrafenis van Mr van Bergen IJzeDdo rn itierl na een langdurig Igden de beer H W G Koning die gedurende 7 jaran lid van den Gemeenteraad en aedert 28 April 1888 Wetbou der was geweest Hg was een man vau gruotu werkkracht wiens eerlgke en gveriga pliebtsbetracbting door een ieder werd erkend eii gewaardeerd De heer W J Fortugn Droogleever dii adert 9 November 1838 dus 57 jaren lang onafgebroken alt Raadslid zitting bad gehad stelde zich uithoofde van zijn hoogen leeftgd niet meer verkiesbaar De Raad besloot iu zgne vergadering van den 18 Juni hem dank te betuigen voor df vele eu goede diensten door hem aan de Ge meente bewezen Ëiudelgk trad oit den Raad de heer A van Veeo die sedart lSS het lidmaatschap met gver en belangstelling had vervuld doch wiena mandaat bij ague periodieke aftreding met werd vernieuwd In de plaati van de beeren Mr A A van Bergen IJxendoorn en B W G Koning werden verkozen de beeren P de Raadt en B J Nederhorst die den 8sten Maart zitting namen terwgl ter vervanging van da beeren W J Fortnga Droogleever eu A van Veen werden benoemd de beeren J van Galen en A Jaspers Li die op den 3den September de hg de Wet gevorderde eedeu aflegden Tot BorgemeesUr dezar Gemeente als op ons rechtstreeks uit den liomel toegezonden wordon zaide lord Dana met die ontzag Kolonel Monoton was tetenrgenteld over mgn uitblijven hg wilde niet vertrekken voordat h mij vaarwel had gnegd en toen bij met z n jacht op de hoogte van bet kastfel was liet hij zich met de boot aan wal breogea met het plan om mg op het kasteel vaarwel ta komeo uggen De boot legde op hetzelfde punt aan waar ik lag Ijot wel op hg was niet recht te huis op die kust en hg zag het smalle straad voor bet breedere hooger op aan dat ik hem dien morgen geweren had wg waren geumentijk de hoogte afgekomen de trappen afgedaald en hadden soo dal gedeelte van het strand bereikt Hg vond mg daar bewusteloos liggen zonder tgd te verliezen dr eg bij mij met behulp van eon matroos in da twot en zij roeiden naar bet jacht terug Door da beweging van het varen kwam ik bg Monoton wilde mg toen san wal brengen maar ik was oog geheel onder den invloed vau bet verraad rao I dy Adelnide en verkoos de rats met hem te doen Niet terag niet terug riep ik voort voort I Mgn hoofd waa gewond en verward mgna arm en mijna zijde waren zwaar gewond Zg pveii aan mgaa dringende bede geboot en roeiden zaehtjas naar boord terug ïk verbood hen ergen aan te leggen ik wilde zelfs niet dat Monetoi schrgven zou Lost hen denkeo dal ik dood ben ceide ik tot hem Maar waarom Ach waarom Wel moogl g j dat vragen Waarom zggeo wg vaak in drilt zulke onvergeeflijke dwaasheden f Ik voelde dat alles mij tegen liep dat de hamel m varlaUo ha l en ik smaakte in ijBe verbetering eeo g boagen om ns te wreken Tolger van wgUn Mr A A van Berden IJzendoorn werd bg Kouinkigk besluit van 18 Fabrnari 1895 no 2 beooemd de beer R L rteni burgemeester vaa bodegraven dieden llUn Maart ign ambt aanvaardde Ter voorziening in de vacature natataan door bfl overiyden van den beer 11 W G Koning W d den 8 Maart tut Wetboader verkozen t F H G van Iterson die op deoaeHdeu d4g als zoodanig in fonctie trad leduranda de vacature fungeerde de beer G Straver als waarnt mend Wethouder daartoe béioemd bg Raadsbeeluit van 22 Januari Bet Collega vau Üagelgkscb Bestuor bestond op 31 December jl uit de beeren R L Martens Bnrgomeester Df P G van Iterson jaar v aflr 1899 J M Noothoven V Goor 1896 Vatte Commissiëu Ie De Conjmisaie betast met het ontwerpeti en herzien der plaatsalgke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd werd vernieuwd en aldus samengaateld Voorzitter de Burgemeester Leden de beeren Dr F H G van Iteraon C 0 H Prince H Jager H J Nederhorst De heer Nederhorst werd verkozen ter vervi iog v u den heer W J Fortngu Droogleever die wegen sgn uittreden uit den Gemeenteraad opgehouden had deel oit te a aken vau de Commissie 2e De Commissie van beheer der StedaIgke Gasfabriek ingesteld bg Raadsbestaii vfl n 21 December 1886 waarin zitting badden de beeren R L Martens Voorzitter C P W Dessiog F Herman de Groot Pa De heer Martens werd door bet Dagelgkich Bestuur der Gemeente algevaardigd ter vervanging van wglen den Heer Mr A A van Bargen IJzendoorn terwgl de baer Herman de Groot door den Rand werd benoemd iu de plaats van deo heer C C 11 Priuoe die zijn ontslag bad genomen De volgende veranderingen baddan in bet personeel der Gemeente ambtenaren en bedienden plaats De heer C J G L von Sternbatb dip gedurende bijna 37 jaren in den dienst der Gemeente was geweest vroeg om gezondbeidiredenen ontslag nit zgne betrekking van HoofdCommies ter Secretarie Dit ontslag werd eervol verleend met dankbetaiging voor de vele en goede diensten door bem aan de Gemepnle bewezen Maar om zoo heen ta gaan fluisterde zij ver wijtend terwijl zg bedacht dat hg haar san levoa vaa jammer hail kunnen besparen Die oaobt was het keerpunt zoowel thq uw als van mÜD leven woa het veelbeteekand antwoord van Lord Dane Ik zag in dat zij die mg op aarde boven alles dierbaar was oen schandelijk spol met mjj gespeeld had dat zij mij bespot en verraden had en dat haar hort aan Herbert Dane behoonla IIÜ beroemde zich hierop terwijl wij worstelden Ik verberldde mij dat ik niets beters kon doen dan bet tand uit te gaan ik waa wellicht romanesk genoeg om zekere voldoening te smaken over de oogeoblikkelijkB foltvrinii die I sdy Adelaide ten gevolge vau mijn gewaande dood zou ondervinden en ik kreeg op eenmaal een afschuw van Kngaland Zij voelde nu meer dan ooit hoe goddelooa kaar varnad was geweest lij alleen wist hoe diep zg het gevoelde Kn nu verder ik betwijfwlda gaeu oogenblik of mea had gezien dat ik lao boord van het jaobl was gebracht bestoot lord Dane Zoodoende was ik gerust leu opzichte van mijne ouders en ik was vaa plan hun spoedig te aohrijvao Toen wij onza reis bijna volbracht badden weid ik door sleepend koortsen aangetast sleepende zenuwkoortsen waaronder geest en lichaam beiden kwgoden Ik zal huu schrijven zoodra ik weder bolsr ben tcida ik tot HonctOB 1 en ik verbood bem om te sohrijreo Maar ik vm keenle maanden lang in zulk een toestand dat het mg oomogelijk was leschrÜvan mijn hoofd had uar geleden door den val n miJD liefaaams efaaamsen zielel den werkten daareaboven a ongunstig op mjjoe berseosu loodat ik even la de Tengevolge vao dit ontslag wardw nat ingang van dau liteu April bevorderd tot HooMCommiH de beer W Kromhout Jr tot len Commies de heer R Moerkerk ea tot 3au Commies de heer Ë Boven terwgl tot Anbtenaar ter Secretarie werd benoemd de heiT A H van Dehn werkuam ter Secretarie der gemeente W etbroek eu Achttieuhoven Aao mej L L van Bergen werd op baar vercoek eervol ontslag verleeod als StadsVroedvrouw Iu deie vacature werd vooriieii door de benoeming van mej J Schipper geb Leni te Weeip Overladen sgn N van der Pool bragwachter aan de draaibrag op de GoBwabgdeGroeneodaal en N vaa Blokland brogaaobter aan de ophaalbrng op de Gouwe over de Nieuwe Haven tevens Igkdrager Oe eerste werd opgevolgd door G van Balen terwgl ter vervanging van den laatstgeaoamd tot brugwacbter werd aangesteld P B van den Broek Tot Igkdrager werd benoemd C Verubnt die als noodbalp iykdrager vervangen werd door J H Verkerk ïn den namiddag van 29 Met jl ooutreefas i uur ontmoette een minof meer beschonken seeman aau den Schiedamecbendgk te Kotterdam eene vrouw die een kind meisje bgsicb had en welke vrouw hem klaagde dat ig niet iu taat was geweeit haar kind dien dag te voeden De gebowde aeeman noodigde daarom da vrouw uil met bet kiod mede te pi n naar zgne woning waar hg hen van eten lou voor aien Na in zgne woning te K jn gekomen beeft de vronw zich ongemerkt weten te vrrtvgderen met achterlating van bet kiud terwijl g verder niets van sieh heeft doen hooreo De vronw bad xooals later bleek in de woniag van den seeman eeo briefje achtergelaten waaruit kon worden opgemaakt dat zg uit Amsterdam afkomstig en dat zg of bet kiod t Maastricht geboren zou agn Hst zoowel to die gemeenten als te Rotterdam ingestelde onderzoek heeft echter geenerlei reiultsat gehad Signalement van de vronw oogeveer 25 jaar wellivht fcellneriii n van verdachte sedan De commiasaria vau politie in de 4e afd aldasr verzoekt opsporing aanhouding en overbrenging van deze vrouw of ioliohtingeo die tot bare ontdekking kuooea leiden De heer £ W Moes aai bibliothecaris der Univeroiteits bibliotbeek te Amiterdam ia benoemd tot ridder in de orde van Sint Jago hen verteend door den koning vnn Portugal meeste zieken het schrgven telkens uitstelde en oiudigJe met niet te schrgveri Dit was zeer verkeerdvan mij en ik werd er zwaar voor gestraft Na verloop van waken zoo niet vau maanden droomde ik op zekeren nsoht van mijne ouders Toen Ik dea morgana ontwaakte verweet ik mg mijn ang stilzwijgen als eene grove ondankbaarheid Ik bisstoot dienzelfdan dag te schrgven en deed hel ook Datis te zeggen ik had papier en inkt voo mij en woa tol halfweg de e rste bladzijde gekomen toea een vriend m t oeue Ifoudpnsohe eouraot die wekelUks uitkwam binnentrad Ik vree dat hier een bericht iu staal dat u treffeo zal Dsna zaide hg en bg reikte mg het oieowiblnd over Het is meer gebeurd Adelaide dat men van buis droomt tn spoedig tijding van buis krggt Ik laa in de oouraot de aankovdiging van den dood mgoer balde ouders Van beiden itj zijn niet tegelijk gestorven Van beiden Het eigeslijke bericht wat de dood van mijo vader maar daarbij werd tevens aan f abaald hoe kort geleden zijoe vronw overleden was aaronder werd met een paar woorden vermeld dat GeofTry als bsron Dsne wss opgevolgd ac ik dacht natuurlek dat bet mgn broeder wu Iksebreefonmiddelijk maar heb nooit antwoord gekr ea ZÜ zag haastig op Neen ik kreeg geeo antwoord Dit verdrootmij ik dacht dut UeofTry nog altijd soo ais vauoude vijandig t en mij gezied was ea ik liet hem zijn gang gaan en waschte mijne haodeu in ousekuld Het waa mi pijenl k onversobitlig of ik ooit meer Iets uit Kngeland hoorde of niet