Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1896

m J OOUDA ROTTIBDAU Qoad 80 7 S S IO 8 40 40 10 16 10 60 ll li 11 18 I i6 1 84 8 60 8 67 4 60 Mmnlnolil u 7 ff 8 47 ff ff 10 7 ff 18 81 ff ff ff 4 67 meawwVurk ff 7 8 8 64 ff 11 4 ff ff ll 8t ff ff 6 4 0 pgllii 7 4t 9 1 ff ff 11 11 ff ff ll 4t ff ff ff 6 U Botttrdia 7 7 it 81 10 10 10 86 11 10 11 11 18 8 11 66 1 44 4 8 4 16 6 10 KOTTIBDi 0 0 D D i totlerdm 8 67 7 16 7 47 8 61 S1 1 61 lO l 11 60 11 17 1 44 8 60 Otpellg i lO 08 K t f f 1 64 f Hiaiiwtriierk S l 18 ff ff t 10 8 ff ff 01 Hoordnoht 14 ff ff ff f ff ff 10 48 ff ff 1 01 ff Qouda 6 8a 80 7 46 8 07 8 18 I S 60 10 11 10 4 11 08 11 47 8 14 3 oa OOUDl DEN HiAO 7 61 a 0 ir i a 8 18 ff e io 7 80 8 11 8 47 4 7 4 40 6 81 17 f 4 60 ff S7 ff 4 67 ff 84 6 04 ff 8 41 4 t7 6 10 M 8 47 D BN Hits OOUDA 1 7 44 6 61 B BI 6 67 8 66 II 1 8 S1 IIII 4S 10 17 ff 7 10 ff 10 14 8 17 7 18 8 48 10 41 31 7 1 04 11 07 7 61 10 17 10 80 8 10 8 66 IIJI OMTVAisrca Bisr nieutm praehHg lOfinAPVPy Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst SOe Aangevangen 1 Mei Tüd van Greenwich door duizenden l rofes oren en genoesheeren beproefd toegediend en aanbevolen Medert 14 jaren bg bet publiek bekend en gezocht als het beste goedkoopste en onsehadeUjkste U e 6 617 10 7 48 8 60 1 4 lO U 11 1611 81 1 S6 1 44 8 40 4 04 4 s S 6 17 t 117 18 7 68 oTlS l ll Voorb 6 67 ff ff 10 17 1 41 ff ff 4 11 18 S Z Z ir ll ff ff ff lO SS ff ff 1 66 4 6S ff 10 t 48 Zgr M 8 81 ff ff 10 41 1 08 ff 6 04 8 89 69 Ooudi 7 80 S6 8710 18 10 48 11 16 11 18 11 88 1 17 8 47 4 46 Hl 6 64 7 14 7 48 8 11 8 64 64 11 Z T M 7 418 47 ff U ff 11 40 ff 4 67 8 01 10 08 Z Zegw 7 68 8 68 11 11 11 4 ff 6 08 8 18 10 16 Toorb 8 07 08 U 6 1 08 6 10 8 18 10 17 Hu 8 11 1810 7 10 48 ll SO 11 46 11 4 1 08 1 67 4 17 6 16 6 61 11 7 44 B 8U 66 1110 81 11 4 0 d I 8tapl Ie Bl i ijk KniUw g UtMoTf Uiittimiai Bekwidorp BL0EDZD1VERIN6S eo Laxeermiddel Niet anders te verkrggen dan in doosjes k 70 Cents in de Apotheken Hoofddepót K E van SANTEN KOLh F ItoUirdam OUm UTIlCHT 10 67 18 66 1 10 8 17 4 S6 11 14 ff 1 S7 ff 11 18 8 46 8 84 ff 11 46 1 17 8 08 8 60 6 07 VT XICHT S OU0 A 10 10 88 11 38 11 10 1 08 3 61 4 46 8 10 18 11 66 ff ff 4 1 ff 68 10 11 ff ff ff ff 4 14 ff 10 44 11 10 11 11 1 11 3 41 4 S7 6 17 7 0 AllSTKIDA II O O U D A 7 16 10 41 IJ4 l ll 4 46 8 1 10 10 11 11 1 46 1 18 6 4 O O U 1 1 A MSTIRDAM Ooid 87 8 11 61 10 67 11 10 4 11 kmtmitm 0 tl 8 14 1 87 10 68 1 1 1 6 11 W0g8Di dteofteo bewMen Mn d bibliotheken te LÏHtsboD en Ootoibni Ooder geleid Tftn mAreebftanté werd o Woeasdag 3 periooeo bebuoiends tot de beruchte diaTeobende ODUo a te Maanuiet aaogehoadcD naar Waert getransporteerd Al laar werden rerichillaDde partooeo door deo rfchter commiMaris uit Roermoiid gehoord a gacoafroDteerd Daaroa trok d jostitje met de BêDgefaoudeneD Daar Boabofeo Weert om ter plaatse waar zy badden iogeSrokaQ een nadfr ODderruek in te stalleo $ Arondi keerden allen oaar Rotrniosd terug Men meldt ait Bohiedam In eene giiteren gebonden vergadnriog werd madegadeeld dat bet bestaur dar afd kiameomakera Tan deu N N B B zich hreU geeoDititaeard sla Tolgt G Oroeoeweg Ie toorz D r d Tholen 2a toor A Gerritaen la en J T GarTeo 2e aecr T W Qeeraardts laeo A Blomnieateyn 2 panningnieeater A Korpel G Reynboadt J van VeeleoiComoi van tuez P den Ooter B au Eyk en ÏI d Eodt comm van orde Alt door direetanren tbd Apollo gezonden Taracbeen de eerste boekbonder eo eeu ander lid Tao het kaotoorperBooeal Daarom werden ongeveer alle griaven en klacbtea uag eenii herhaald Nieuwe werden daaraan toegeToegd terwyl ook de nietitakon dao mei aiichen opkwamen Die eisoheu te formuteerao staaade da vergadering bleek ohm doaolgk Tegen het atut der vergadering waarin door par on n van elders tot algemeenevtaking werd opgewekt stelde het bcetunr vnn deu N N B B de vraag ot de niet atakeoden den moedhadden deanooda eau staking te aanvaarden Op ds weifeling die zy aan deo dag legden proolameerde het boofdbeituur van den N N B B uil aanmerking van de laksheid der niet atakenden het werk te hervatten onder aaobioding van de loouigst dnr werklieden om dia geleideiyk tot oplossing te brengen en 100 dit niet gelukt opnieuw tot staking over ts gaan Van de nietstakeodeu stolen veleo zich hg de vereeuiging aan Da Heer dia dank betuigd bad voor deu staan vau de Schiedamsohe burgers wekte de niat s akanden op iets fan bon loon af teatnau Toor de atakera die ook roor beo hadden geatreden Aangemaand werd thans om onderlinge vrricbillan niet verder uit te plnizao Daarop ging de vergadering waarin een oogenblilÊ rumoer was ontstaan oiet een blij boerau uiteen By bet oitgaau was in de ontmoeting van lakera en ban gezin menig t appanttoooeeltje t zieo dat maar dan een lang verhaal toonde boe zwaar miar ook hoe dringend noodig de atryd was geweeat en boe gelukkig mon wa met bat verkrageo resultaat MflD meldt uit Vlisiingen aao de M Cc O sterenochteod achtervolgdth ean patrouille een ontvlochten klasfliaan Wjjl da man sich tot over de kniaÜu io btt leeggoloopeo verlaatraatje aohter de Booivryekazerne begaf koo ds arrestatie niet plaats bebbeo De vluchteling zat iu bet midden van het vestje bet hoogste liedje uit t liogan totdat tegen negen uur een drietal klasaisnen na veel moeite er in alaagden hem te grypen Aangetieo met geweld niets was uit te riebten omdat de mannen zalf moeilgk op de baeo koodeu blyven staan wiaten ztj den weggeloopene met goede woorden over te halen zyu vochtige schuilplaats te rertateu Ouder deu toevloed van een massa meuschen werd by naar d knzarua teruggebracht Man meldt uit Amsterdam 7 66 l 0 il 10 19 Undi 6 S6 0 d w 6 60 Vouim 6 6 VtiMhl I8 8 11 S 18 8 41 a 64 10 61 Da drie officieren eu de student dis wegens verut tegen de openbare macht eo misbandaling van dan inspecteur vao politie Van der Schriak in bectiteoia werden geooman en reeda door dan rechter commissarts ondervraagd zgD zyn gisteren op vrye roeten gesteld Voor de glai lgpers te Maastricht 4de ly t ia bji de beeren GerHtwn c s ontvangen i 350 80 Van bet bentuur der glasalypers is bericht ontvangen dat da inkomsten voor de wekelykscha uitkeering lang andere wegen tot ben kotn odc aanzienlijk beneden bet beooodigde blyven ei dat het bestuar van den A g Ned DtamaiitbewerkersBoudï met erw zing naar hetgeen bij de beeren Oerritien c s wordt ontvangeo verderen teun geweigerd heeft Da Belgische en HollAndacbe veehandelaars zyo zeer ontevreden oter de wyze waarop men van riikswege met huu vee by de keuring en inspuiting te Ësachen te werk gaat Om de minste reden wordt het nit Nederland aangevoerde vee te ËSRCheu afgekeurd eo met een groot brandmerk op kosten der eige nanra naar Nedprliod teruggezonden Te Eozendaat mag be t geweigerde vee nit t uit deu wagen alvorend door den districtsveearts te zyu gekaard Opmerkelyk mag het nu wet heeteq dat baast at het voor België afgekeurd vee hier te lande zoo gezond wordt bevottdee aUeeo viscb batgeea de ontevredenheid vau de betrokken kooplieden tegen de BsIgiRcbe beambten oog meer opwekt Met vaak oog bloedende brandmerken krijgen de eigenaars hno donr betaald vee terug Het heeft allen scbyn of men in België met de eene hand wil terngnemen wat men mot de aodere geeft Sedert 29 Mei tocb begin der inspuiting met tuberculioe ziju niet mhiJer dan 23 koeien van Ëftncbeu via Rozendaal teruggezonden als uiio o meer lydeode aan tubercutoRe De Frf Ztg komt nog eens op da ramp te Matz terug en wijtt er op dat bet geheele tuighois bestond uit bonten loodsen met daken die met aspbalt ptpier bekleed waren Zij waren gelegen op 100 meter afstand van een ketelfabriek en een yzergieterü en dus voortdurend aan braodge aar blootgesteld hetgeen ta erger waa daar er m de nabyheid geen droppel water was te bekeuneo Hoe bet dm mogelijk is om in een dergelyk gebouw satke gevaarlüka brandbare stoffen te bergen begrypt niemand £ r zyo zelfs hooggeplaatste officieren die met dan inhoud van bet gebouw volkomen onbekend waren Het is dus niet te verwonderen dal de bevolking ten zwrste veroot waardigd ia en de geheele ramp aanonverantwoordalyke oavoorzicbtigbeid toeeohryft De oad miniftter Tak van Poortvliet 19 enkele dagen geleden uit Zwitserland terngge keerd en vertrok aergisteravond van aOraveo hagA naar zyn buitenverblyf by Middelburg Naar het uiterlijk te oordeeleo is da ziekta niet ergt r geworden en zi t da heer Tak er krachtig uit berioht men aan t Nienwp Het ligt voor de hand dat zy wïen da regeling van hel kiesrecht welka door de Tweede Kamer is aangenomen te ver gaat alle krachten inspannen om baar by de Eerste Kamer schipbreuk te doeo lyden Het is niet zeer waarschyolyk dat dit gelukken zal althans wanneer oieb erostiger badeokingen worden aangewend dao die in bet Haagsche Dagblad d ze week zyn opgeworpen De bedeukiogen be refleo in de eerste plaats de kenteekeneu die in het ontwerp zyo nangenomeu Wat beteekent o a voor deu maatscbappeiykeu welstand zoo wordt g6 vraagd een aanslag van f 1 iu de groudbelasting een spaarbotikje van f 50 een iosobryving io het Grootboek van f 100 Daaruit blyken JukomsUn van sleehta f20 f2 50 of f I 32 1 Zoo gesteld scbyneo inderdaad die kanieekenen al heel zonderling De schryver ler geet eobter er bij te voegen dat by die nit eeo kleine belegging io grondbe7it op het Grootboek of de spaarbank znlk een gering inkomen trekt daarvan alleen oatonrlyk niet leveo kan en oog andere lukomsteo moet bezitten wil by niet iu de badeeling valleo en daardoor read vao bet kiesrecht zyo uitgesloten Men moet echter om kiezer te knooen worden wat de grondbelasting betreft zyn aanslag betaald hebben eo tan miosta eeo jaar achtereen by grootboek eo paarbaok de vrye beecbikktng over de geooeoide bedragen hebben gehad Wiu aao die eischen voldoet zonder bedeeld te worden wordt verondersteld eo mag verooderateld worden overigens voldoende inkomsten te bebbt n om io zyn onderhoud eo dat van zyu gezin te voorzien Had by daarvoor oiiit voldcende middelt o uit arbeid of uit andereu hoofde dan zou hy iX bedeeld moeten woiden of althans zyo stokje grond zyn spaarpeoningen of inschryvjng moeten van de hand doen Die kanteekeoeo berusten dus op een zeersannemelyke onderstelling van betrekketykeuwelstand Dat de schryver dit niet beeft begrepen geeft geen hoo eo dunk van deo ern t waarm de by een zoo gewicht g vraagstukheeft behandeld Aan opzettelyke verzwygingvan een zoo voor de band liggeode oploasiogvan zyn bezwaar mogen wij uiet denken Wynemeo daarom veeleer aan dat hij geschrevenheeft over ean oodnrwerp dat by niet meester was Hdbl Zekere Johannes Kniper oud 31 jaar geboren te Nieowediep tam aan linkerhand en voet en verpleegd in het Stads Armenhuis te Amsterdam wat Woensdag middag ooder het verrichten zyner werkzaamheden in een der raamkozynen gaan zitten viel daarby iu slaap en sloeg achterover vao een boogie an 32 meter Hy kwam terecht op t schuine ziokeo dak vao bet lokaal waarin de meuscbeo moeten wachten die van stadswege bedeeld worden Door deo slag dien de vat van den man veroorzaakte ontstond ooder de roim vyftig wachtenden een ware paniek ze stoveo van schrik niieeo niet wetende wat er was gebeard De ongelukkige werd fer brancard eerst oaar het Israëlitisch Gasthuis g bracht eo van daar naar het Binoen Oastbuis In dien tusschentijd was hy geheel tot zgo bewustzyn gekomen eo verklaarde zich eenig zios bezeerd te hebben aao pols en knie Ook bier werd by onderzocht Volgens de verklaring van dokter Paf wna de man inderdaad in staat om la voet naar bet verplegingshuis terug te keeren Daar aangekomen vroeg bij met een lacheni geticbt wie hem die duikeling nu eens nadeed voor f 100 Zyo va er die evenetins in het hui8 verpleegd wrfrdt kreeg bü het ornemen van t voorgevallene met zijn zoon eeo beroerte Men flchryft nit Wageoingeo dd 8 Juli Toen gsteravond de tram van de lijn Wageningen Ede S S die te 5 45 uur bier aaokoQit da Hollaodscbe Steeg passeerde zat daar tosscheo de rails eeo dochtertje vao A v Kooten 15 maanden ood De machinist bemerkte de kleine te iaat eo kon oomogelyk meer stoppen zoodat men meende dat het kiod zou verpletterd worden Toen de tram stilstond eo meo terngging vond men echter het kiod naast de baan op de knietjes liggAO mee slechte een onbaduideude hootdwonde De locomotief had het kind opgeoomeo en jai t over de raiU geworpen Een telegram nit Yokohama bericht dat overatroomingan groote verwoestingen hebben aangericht io Toyama eo Shiga aan de westkust In Toyama alleen zyo drieduizend huizen verwoest Hat verlies aan meosoheolevens is nog oiet vaatgesteld Dtneht 8 7 60 SI Woudn 68 1 11 ff Ü d wiler7 7 8 1 ff ff SMd 7 11 8 SI 84 10 10 AsiUnlui C St Snii 7 M De Aroh Ct c ontving evenals andere bladen di mat zulke reelamM voor dargelglCfl onderaemiogeo geregeld woHan vereerd dezer dagen weer eeoi eene particuliere oor respondentiec over Boedapeat en de teotooaatelliog Daario kwam alleen deze zin betre£Faoda de eigeolgke tentoooatetling voor De exp MÏtie dao is ten hoogste iolerestaut en zien de vreemdelingen hier niet alleen dat de ootwikkeliog vao Hoogarq eene zeer hooga vlucht beeft genomen doch dat zulks ook bet geval is met de tot het Mi arenryk behoorende landen De rest was een uitweiding over Boedapest zooall men io reisbesnbryvingeo enz kan vinden eo die we meeoen redig ongedrukt te kuooeo laten zegt de Aroh Ct c dia in dezeu gedacbtengang nog erg lankmoedig was voor de zinanede over da ten toonstelling ook Het aobyot dat juffrouw Ouédon die beweerde dat door haar da aartaengej Gabriel tot de ParyzenaBra prak nu toch eindelyk ontmai kerd is Aan deo kapelaan van la Boqoette Valadier komt de eer toe haar gebracht ie hebr ben tot de bekenteoia dat ze oiet helderdeziet dao da dames die de toekomst roorapelten nit t ei twee eieren ene De kapelaan ging dezer dagen naar de rue du Furadi waar jnffronw Coédon woont gnf zyn kaartje af an werd dadelyk bioneogelateo Toen zy hem zag begon de zieoeresc aU oaar gewoonte alterlei gedeelten van versregela op te zeggeo die nieta beteekendeo De kapelnan viel haar io de rede on vroeg of hg met deo engel Gabriel kon spreken Juffrouw Ouédon maakte toeo aeotge vreemde gebareo draaide een paar kejreo io het rood enzeide Nu kunt u den engel ondervragen Car dixit angelusc begon de kapelaan waarop bot m dinm verklaarde dat de angel geen Latyn verst md De kapelaan had ooder deo arm eeo pak e waarin een laege hostiedoos was iKao de engel bier dan in zien vroeg by Zekere was het antwoord Wat is er dan n De juffrouw trachtte aan het geven van eeo ankwoord te ontkomen en beffon paatmen op te zeggen Als er een gewyde hostie io wasc ging de kapelaau voort zou de engel op da knieën vallen eo haar aanbiddi n Toeo stood de priester op eo zuid plechtig Dan moet de engel weten of er eeo hoatje io deze doos is ja of neeo Juffrouw Cuédoo viel oo op de koi ëo de tranen atroomdeo over bare waoge i eo ay riep Hy weet dnt er een hostie in de doos ia hij ziet haar eu aanbidt haar Nadat sg gebeden had zeide de kapelaan st og Gg zijt oiet helderziend Gy bebt geen boveooatuurlyke hulp dat ia bewezen waot zie er is geen hostie in de dooa c Toon begon juffrouw Ooédoo hard e schraied eu vroeg van den priester vergiffenis maar met haar Gabrtët ohap is tgedaao De waarheid aao hot hof Een zeer aardige eo le rr ke aoecdote vindt meo io eeo der brieven vao de bekende madame De Sevigné van l December 1864 De koning Lodewyk XIV van Prankryk zeide op zekeren morgen lot maarachalk De Gramnont Waarde maarBcbalk lees u dit kleine puntdicht eene on zeg my dan of u ooit iets smakeloozers gezien hebt Omdat meo weet dat iksedert kort van verzeo boud zend meo mgallerlei gediohteo Nadat de maarschalk bekgedichtje gelezeo had zoide hy tot deo koning Uwe Majesteit heeft een oitstekeod oordeel bet is waar dat dit het domste eo belachelgkate gedicht ia dat ik ooit las De kooitig begoo te lachen en antwoordde Niet waar de man die dat gemaakt beeft is eeo groote ezel viodt n ook niet Majesteit zei De Grammoot het ia onmogelyk hem een anderen naam ta geven Goed goed zei de koning het doet mg 67 10 4 10 11 10 18 10 17 48 a 47 84 10 01 10 07 1 II 7 16 7 46 7 60 8 0 07 10 14 ff ff 0 18 10 64 ff ff 38 ff l ll 8 41 4 11 1 7 41 M 9 41 II 1M 11 10 gMHMgn dak a loo opreobt gKiprokm h bt ik ben dagut die bat gamaakt heeft Ach Sire welk een terraad Dat Uwe Majaitait my dit moest aaadnen Ik heb bat gedicht maar haaitig g leaen Neeo oeeo tnaartcbalk de eartte gevoelene ign eteedff de aatuarlijkate De koning lachte bartslgk om deze poeti die hg De Qrammont gebakken bad en iedereen vond dat dit het beate leeje was dat men een oaden hoveling koo geven Meviouw de Sevigné vot gt bierbg Wat mg die ten allen tgde gaarne benehonwingeu innk betreft aou ik wenscben dat de koning dargelgke proeven meer nam om op deia wijte tot de ontdekking te komen hoe ver hy er van verwgderd ia ooit de waarheid Ie leareu kennen Woenidag ia er te Ond Gaitel tan hevige brand nitgebroken in de bofdatede van den heer C v d Boom welke gevoed door de aanhondende droogte loo in hevigheid toenam dat da geheel bofitede met de daaraangraoaende aehonr eene prooi der vlammen werd De brandapuit waa spoedig ter plaatae doch kon wegens gebrek aan water geen hnlp verleeoen Allee ia vertekerd Do brand wordt toogeêcbre ven aan een defect aan den bakoven Woeeedagmiddag bad Ie Grolloo Dr bet volgende ongeluk plaala Terwgl twee dochters van H T Kuiper van t hooiland naar hoi taragkeerden werden beiden door den bliksem getroffen t Bleek dat de oudita geen letael bekomen had De jongste 16 jarige evenwel bleef op de plaats deod Aan de buitenmuren der openbare school te Tjum Franekeradeel hebben dezen zomer 29 paran awalnwen bnnne nestjes gebouwd Beschermd door de schooljeugd ondor leiding van het onderwijzend personeel gaan de vogels ongestoord hun gang en atoren zich uiet aan de epalende kinderen iu hen nabijheid Wannear een jong vogeltje uit eeo der nesten valt wordt het onmiddeltgk weer io het neatji gebftcht Dat ia audera en beter dan bet spancen van eUctriiebe moorddraden zooals in zuidelijk Frankrgk Gisteren voormiddag ia door onbekende oorzaak afgebrand de schoen meerfabriek van dfU heer de Bruin staande op de bniten plaata Eooa eo Baak onder de gemeente Velaen Da fabriek waa tegen brandschade verzekerd Woansdagavond om 9 uur i en ISjarige knaap hg het baden in de Loosdoinsche vaart achter de sluiawaohterswoniug verdrotkeo Op last dor jnatitie te Roermond ia W M ait Pruisen aangehoadeu ala verdacht van diefatal bij den landbouwer H H ta Keipen gemeente Grathem uit de gevangenis ontOageu a naar Pruiien uitgeleid Uit goede bron vernemen wg dat door het legerbeataur krachtig is aangedrongen op de wedaroprichting der schietschool en dat de daaromtrent ingebrachte veitoogen hg de regee ring instemming hebben gevonden Men mag dus verwachten dat eerlang de genoemde school wsder ala een feniks uit haar asch verrgzen zal Naar het sehgnt is vooral ds aanitaandeinvoering van het repeteergeweer voor de bewapening van bet leger van invloed geweestom de overtnigiog te vestigen van de noodlakelgkheid eenar goed ingerichte aobietacboolhitr ta lande B Nbl v ÏH reiziger van eane Leidsebe firma in a iil argoed bood eanigen tgd geladen in Waa aoaar ague waren aan hg de ingezetenen Iban der veldwachters beschouwde dit ala wlan zonder vsrgnnning van den burgemeester vsrhalisaerde Toan gisteren voor den kanttorechter de toedracht bleek eo bekl vsrkkMrde dat bjj de huizen der bewoners bionsn rad en dos niet in t openbaar zgne waren aanbood vorderde het Openbaar HiniaUria vrg pnak VBR8L G van de handelingen der Openbare Qaaondbeids Comnissis ta Gouda over het jaar 1895 Wg hebben da aar a hst verslag onier bandaliogen over het afgaloopan jaar aan ta bieden iogavolge art 11 onzer verordening Bg ds periodieke aftreding met primo Januari warden da beeren Sprugt en Bargeradgk door den Gemeenteraad herbenoemd terwgl de Commissie tok hsren voorzitter en saoretarii anccessievelgk de hearan Rgk en Teepe herbenoemde De totale stsrfta in de gemeente na aftrek van 31 leTanloos aangegevanen 467 terwgl van la gabeale sterfte die dar kinderen beneden dan laafigd van 2 jaar 217 daa 46 46 pCt badroeg Toor boemettalgke ziekten ook voor de cholera blast Qottda gaapaard Naar aanleiding van baparking in het aantal ll ra an van de watarlaidiag nik welke op kosten van da Gameanta gratis water werd Tontiakt tgdens da laatste eholera epidemie en da daarop volgende jaren besloten wg by Bnrgemeester en Wethouders aao ts dringen het daarheen ta leiden dat io de boawvarordening verpliabtiog tot aanleg van waterleiding in oieow ta bouwen perceelen son worden opgenomen Voorts besloot de Commissie naar aanleiding van den voortdurend slechten toestand der alooten achter d Boalekade eo de Dsrdn Kade Burgemeester en Wethouders in overweging te ge en de noodige stappen te doen tot het varkrggen van toestemming van het t eatuur van den polder Btoemendaal ten einde met behulp van duikers nit de Karnemelksloot daar zooveel mogelgk afdoende Terhateriog aan te brengen Hek bleek ons nadat deze verbataring was aangebracht dat de waterverversehing eo daarmee ook de toestand dier slooten aanmerkelgk verbeterd zgn Bg ons onderzoek naar de bewoonbaarheid vau verschillende perceelen vonden we geen termen over te gaan Burgemeester eo Wethouders tot onbewoonbaarverklaring ke advisneren Docr parkicnlieren geraadpleegd in kweetiën betreffende onvoldoende of gebrekkige rioleariog mestvaalten en slooten gelukte hek ons op eene enkele uiteoudering na ateeda de middelen ter verbetering aan te wyzen of te doen uitvoereo Het waterleidingwater werd wekelgks door ona onderzocht aan de dagbladen warden maandelgks opgaven daaromtrent verstrekt Behoefden wg t vorig jaar Bnrgemeester en Wethouders nog enkele malen te rapporteereo dat het onvoldoende waa dit jaar kouden wg tok onze voldoening conatateeren dak geen enkels maal hek water uit de leiding ona onvoldoende bleek Bultenlandsch Overzicht De FraoBche Kamer zette de diacuaaiën over hel ontwerp betreffende de directe belaatingeo voort en besloot te beginoeo met artikel 2 De eerate paragraaf daarvan werd aangenomen met 333 tegen 206 aten meo de tweede parograai verworpeo met 268 tegeo 258 De republikeio Krante Btelde voor bet ontwerp terug te zeodeo oaar de commissie die met de regeeriog zal te rade gaao en met eeo half our rapport zal uitbreogeo Dit voorstel vood byval en de zitting werd zoo lang geAohorat Bg da heropening diende de republikeio graaf Dn Perier de Larsao eeo motie in waarvan de strekking waa de beraadslagingen ta hervatten in ean aanitaaode buttengewooe zitting Mélioe zeide dat da socialisteD rerantwoor deiyk zyo voor bet mistakken van de hervormiogeo Toejoichiogen biJ bet centram tumult I Bourgeois zegt dat de regeering deqoaeatie vnn vertrouwen had moeteo stellen als zy art 2 onontbeerlijk achtte Mélioe zegt dat de regeeriog eeu nieuw ontwerp zal gereed raakeo zooder de raadgeviogen der vrienden vao Boargeois Na de tusaobenkomat van Bourgeois kao de regeeriog zich niet vergisaen over de beteekenia der oppositie die zg ootmaet De Kamer is zeer woelig Mélioe aanvaardt de motieDo Périer Te midden vao het rumoer wordt gestemd Ofer de prioriteit voor de motieDn Périar Da prioriteit wordt aaogeoomen met 327 tegeo 242 stammen £ en ameodemaot om de diacoisie ta hervatten vóör da vacaotie wordt mat 840 tegen 236 stemmen verworpen eo de motie Du Pirier aaogeoomeu met 323 tegeo 147 stemmen Cochery mioister van finaociSa diende eeo wetsontwerp ia betreffende vier directe belastingen De groote builenlaodacbe bladen zyo bet ar over nu dat de joogate ovtrwiooiog vao de Ëngelacbe regeering in het Li erbuia veel eg heeft vao een Pjrrbosoverwiooiog Zalfa de haar aodera zoo goedgeziade Time8 bigft haar de lea lezen Noch de heer Balfour noch lord George Hamilton noch de kaoialier der Scbalkiat die atleeo de reaolntia verdedigdeo zgn er io gealaagd zegt eg om eenig argomeni aan te Toereo dat baten zal om de sohaadvlek Tan laagheid en kleiosialigbeid nit te wi9scben c Scherper kao het baast niet eo dst wordt door de cTimea gezegd I Maar t was dan ook eeo slechte zaak din met slechte motieven werd verdedigd Heeft Salisbury naarde partgverhondiog gerekeod een meerderheid van 147 stemmen in het Ijagerbuis bg de motie van Morley de ongepaatbeid oitspre kende om IndiS te lateo betalen voor de expeditie in Egypte slonk die meerderheid tot 85 atemmeo Dat wgafc segt de Iodep c op eeo atroomiog io da opiniëo die iodien ze al geen dreigend karakter vertoont toch aterk genoeg ia om het Torjkabinat er rekxniog mee te doeo hoodea Tele Dnilseb blode zgn verontwaardigd over de beveatigiag vao het vroeger tegen deo kolooialeii nMemar Wehtan gewesen Toonis door het Bisiohigerieht te Uipzig M near men weet wegens rowe bejegening van ioboorlingeo iode Doitaoh AfrikaaDacbe kolonie Kameroen g eselen pgnigen en doodschieten om geringe rergrgpeo in Januari jl te Pols dam veroordeeld tot alechta 500 Mark boete eo rerplaataing mat gelgken rang naar een andere kolonie Onder de algemeene veroatwnardi ing der publioke opinie kwam bet ministerie vao btittenlandaobe zaken in appèl en OU btgkt dit vergeefach te zgn De Neue8ten Naohriehten en de Vom ZtK noemen het ean achaode en stellen Weblao met Leiüt en Petera op é o Igo die ook door hun oonieoschelykbeden de koloniale politiek van Duitachland in diakrediet gebracht hebbeo De Fransche Orleanistiiohe kroonpretendent prins Philippe hertog van Orleans heeft zich Dinsdag te Weenen verloold met de 29 j rige aarfcabertogin Maria Dorothea oudste doohter van aartabeftog Joaeph De prmi is twee jaar jonger dan ign broid Bet bericht eener oieuwe Triple Alliantie tus iohen Servië Mootenegro en Bolgarga wordt te Weeoen nog iu twgfel getrokken Wel echier gelooft men daar dat koning Alexander van Servië zich mat een der dochters van vorst Nikita van Montenegro zal verlooveu De Prnisiache rotniater vao landb uw heeft aan de Kamers vao liaodbouw eeo uitvoerig rondtchiyveo gezonden over de organiwtie van het landbouwkrediet De regeering wekt de Kamers op toch zoo krachtig mogelgk deze taak tec hand te oemeo en adviaeertom waar dat niet reed gpRchied i vaste commingiün te benoemeo om de beitts middt len te beramen teo bate van bet landbouwkrediet gegevens te veriamalen voor deze aangelegenheid en zich met de particnli re kredietinstalliogeQ in verbinding tB atflten Daar waar de behoefte aan pernooalgk kre et vooreerst oog niet bevredigd kau worden door onderliege aanen werking moeten da Kamers trachten de paar kaaien in deze richting werkzaam te doen zijn Ten slotte noodigt de tninitter de Kamera uit hem binnen zus mnanden eeo rapport te doen toekomen over hetgeen door haar verricht ia ter QitvoeiiDg vso de a ingege en denkbeelden eu Z Exc verzekert h iiir van den kracbtigeo atenu der regeeriog Ijfj at hetgeen io dit opzicht ter tegemoetkoming io den nood van deo laodboQW gedaan zal worünn Het Julinummer van het Amerikaaniche masndHcbrtil Forum t bevat eeo beoorÖeeling vao Mc Kinley door den bekwamen Franscheo staathmshoudkondige Leroy HeAnlieu Hy zegt daarin dat de naam van deo caodidaat der republibeioen voor bet presidentschap io Europa veel meer beduidt dan protcctiooisme Het bescbermeode atelae dat Mo Kioley voorttaat ia eeu poging om deu handel ernstig ta beIcmmcrsD Wordt hg verkoznn dan zullen de protec tionisteu in Koropa nieuwen woed latten Reds vragen die iu Frankrijk een hooier iovoarrechl op tarwe vao 30 ii 40 pCt In Duitsohland wekken zy oiet minder beweging fn Engeland vorderen zg met htin plan voor een JoterBritach toKeibond Doch eeo nieuwe beweging voor beacheraing iu Europa zou eeo tap terug zijo voor de beschaving eo zeer schadelgk voor de V 8 Want de Amerikaanscbe graanboeren zullen zuur kijken als Ëaropa bun bet koren terogzeodt Aaogaande bet bimetallisme oordeelt de beer L roy 6eaul eu dat deze beweging dood is Vrge zilveraanmooting togeo eeoe verboudiog vao 16 tot 1 is eenvoudig oodeokbaar eo zoo weinig zgn de Ëuropeesche regeeringeo nu van plan stappen te doeo tot het bimetallisme dat de eenige groote mogendheid die nog niet den enkelen goeden standaard heeft oo gverig er naar streeft dien te knooen iovoereo Rnaland ia al jari o lang bezig good te verzamelen vooroamelgk uit de V S en bezit ou de grootste hoeveelheid die op één plaats is opgehoopt £ 420 000 000 Het heeft veel meer goud dan de reaerve der Franaobe baok bedraagt Noch Rostand noch Oostaargk Hongarge ooch Fraokrgk denken er dus aao te veraodereo De Amerikaaoache republiek moge Europa protectiooistiich maken het bimetallisme tal zy geeu leveo meer kuooeo ioblazen zegt Beaulieo RECLAME i L van OS As Kleiweg E 73 73o GOUDA 1 1 Beurs van Amsterdam Vorkra slotkra IV 100 i ov IOOV H l 86 8 Vis 88V 8IV Va Va M l B Vs HS u s Va ny 104 u 01 78 0 0 Via 110 t 4 100 IV 88 B S m 881V iOOV 57 100 ÏOIV 1 B Bl a BlV lOOVa 100 mm 189 9 a 98 10 110 v IM i Vt 101 8 5t 1 8I S M l OO ov 8IV io V lOlV lOO IOOV 144V 186V 18 108 J 48V 100 n li iiV UVa 1 101 77 lOiVa lOl Vu 8 50V 1 14 1 201 01V 1 107V 1 107 104 1 lOS V 116V mv 165 38 1 IIIV JULI zDzat iND CerI Ne l W S l i tlito dito dito 8 dito dito dito S KoNa iR Obl Goucll 1831 88 4 Itaui Inaohrijviag lans Sl i OosTZsa Obl inpapiii IBII8 dito in llWer tM 5 foRTLOAl Oblig met coupon i dilo ticket 8 auaUKD Ubl Binnen 18 t dilo Qeoont 1880 4 ditobüRothi liaa 4 ditobiJHop 18Sllll0 4 ditoioKOud leen 1888 ft dito dito dito 1814 k aFxNja Parpet aohuld 1881 4 TuazzN Oepr Oouv leen 1810 4 Qeo leeaing lerio 1 Ge leenioK aeria C ZuiuAra Uzp v obl 18 J 5 Mszioo OW Buil Soh 1890 VsNazoau Obl 4 onbop 1881 STSZUH OblijtstioD ISII 8 aoTTazDiil aiod leen 1 4 3 Vau N Afr Hscdelav ssud Arenüsb Tsb Hu lartlBcaten D iiMsatachappil dilo Amh Kypotheekb psodbr 4 UuILMiJ dar Vonlenl ssnd a Or Hynolheekb psiidbr a i Nederlandaohe buk aand Ned Handelmaatsrh dito N W h Pao H p b pandbr Kotl Hvpotbeekb psudbr 3 Utr Hjrpotheekb dito S i OoaraKZ Oost Hong bank aand RoBL Hypotkeekbsnk pandb 4 AMKaiKJk Kquit hypoth psadb K Maiw U O Pr Uen eert t su Holl U 8po3rw Mij aand Itij lot Kipl V 81 8pw sind Ked Ind Bnoorwegm sand Ned Zuid Atrik Spm sand dito dilo dilolètl dilo TU lz 8poorwl 18B B A Kabl 8 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 PoLBH Wsrschsu Weenen ssnd 4 RnsL Qr ausa Bp H i obl 4 Balliaebe dito aand Fulowa dilo ssnd i IwSQg Uombr dito ssnd 5 Knrskah AaowBp ksp ol l 4 dito dito oblig 4 Avzalzi Oenl Pao 8p Hij obl e Ohio fc North W pt O send dilo dito Win 81 Peter obl ï Denver k Bio Qr Spn oert v s lUinoiaOeetral obl In goud 4 Uuiar k NsahvlIleCerl v ssnd Mexioo N 8pw Mij lehjpo 6 Itisa Kenau 4 pet pref aand N York OnUrio A Wott ased dito Panna Üliio al lif 8 OrogoQ Calif Ie hvp in goud k 91 Paul Uinn A Manit obl 7 L d Psc Hoordilin oblii A dilo dilo Line Col Ie b p O k Canxui Csn Soulh erl v aand ViN U BslIw fcNsv leh d e O Amalerd OmUbua Mij sa d Rolterd TrsmwaK MaSts sand Nan Stad Amaterdsoi aand 8 Btsd RotlordAm aaiid S BsLoiz BUul Aiilwernenl887 S i Siad Brunei 1888 l lloNO Theiaa Regulll lesellach 4 UoaTSNR Blasuleeeing I860 k K IC Oost U Cr 1880 8 JFANja 8lad Madrid 8 1888 Nan VcT Hoa Hyp SpobI eert ADVERTENTIEN ga Geen JjjkOrïjs Haar meer II tffl UE NIEUWE LONDON dook de grgza haren binnen enkele dagen verdwgnen maakt hak haar glanzend en zacht belet hek uikvallen en neemt de pelletjes van hek hootd l ischk op den hals van den aoon DüroBk Verkrggbanr in flacons van t l SOJt 0 SS Onsa VINKEL Agentuur by de Firma Wed BOSMAIlteGuuda by I J C lWfabr de Papiermolen keffoi