Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1896

3öste Jaargang Maandag 13 Juli 1890 So 7015 mjsmM mum IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden gfeplafttst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Atzonderlyke Nommers VU F CENTEN Citroen en Fram bozen LIMOMDË SLOTIIAKIR C Wflt inwruTing Wgsn IiUil Ilal Rheumatiflk I odenpyneu korU m HnkerPainExpellBr y gl il mat bet Ml nw un ta venijan lagen HS Anlier Painlxpeller If g nuMrt du itMds in ioder tioisgezin Ez AnkerPainïxpelIfi hosdaa PnJH 60 oant 75 oeat m fl 25 de fiuevL Voorlünden in da maaata Apotfaakan en bt ir AvVtUohtai t Oo ta Battardani Ta Qouda by A WÜLFK Maikl A U4b 9U DB LAAT en VAM SON apotheker Markt tegea 0000 stuks uit rtc fallieto maaiift eener dfli eernte buitetilandRche fitbrii keo ovpt g eiiomen zoogcoaBinde Leger Paarden Dekens inoflt D te 5en dea Bpotpnjii van fl 2 78 n r atuk worden uitverkt ohl Dszi dlküe ontlijtbare dekeni iljn zoo warm alt eon pela OB HOXldO om groot dui het geheels paard bedekkend met wol oi enwud en 8 breedo ttreepen ▼ eortn een kleine partij witte woUene Slaap Dekens OToot 140X190 om wegoii eeor kleine le htt door Taklui benierkl Are foaten ia bat weefifl aangeboden ud fl 3 80 per itak Koften anders het ilubbela ttf OmlltUlk lêMhrarrn bitHiellIngai wonlen owf l n toetendlnu w bel kednt f onder reinboure cevDSfil B HnrwltM Maaatriallt Groot Staat 8t VRUE FAAmmtARET ialcrdüg 17 Ocluber foor bovengenoemde ÏKBKKINO min verkrijgbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 H blen ïoor I 10 Bu plaatsing der loten Ie en 2e i riiB COMPLEETE BE8PANNIN0 benevens min tena 20 PAARDEN Wlo zeker zyn mi de Echte Eikel Cacao te outvangen tes mi ngesteld en na viele proefnemiiigen in den handel gekomen ondor dea naam dea uitvinders Dr Miohaelis Termrdigd op da beste machines in het wereldberoomde 6tabbli3soment van Gebl StoUwerck te Keulen eliche Cikel Cacao in vierkanten busaen Deze Eikel Ctcao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor i rgelijksch gebruik een A 2 theelepela ran t poeder voor een kop Chooolah Alt geneeaknchtige drank by gerd Tan diarrhee slechts met water ta gebraikea Yerkrügbaar b J de Toornumal B l lApothekers tea Ko V g proribnijej f Wtt 0 0 90 nS 35 OeneraalTaitagenwoortligsr voor Heder land luliut Mattanklodl Amnterdam KalveiBtmt lOS U H dii Hi a llUNK i Z lll FRANSCHE ST00M7EEVEEU KN ChwniscliR Wa scherIJ TAM II OPPEVIIKIUKIt tif KfuUkade Hottetdam ïHbrevetet rd door M deu Konia der Belgen Hoöfddepót Toor üüUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor bot atootueu on Tenren Tftn alle Heereiien ï ame8g rderoben ftl8Cok alle KiodorgoodereD Hpecmle inrichting voor bet atooin d van pIuche mautelH voeren bont enz Üordgnen tafelkleeden qui worden naar de uieuwste en laatste métbode geverfd AUe goederen betzy gestoomd of iteverhi worden ooscbadetijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pr JEen 25 j gedaald PüjRXjrs Te § toomen go deren als nieuw aflevorbaar in 3 dagen te verven goederen in eene wefk rui onAifDa MMaxmiita du FriBtenips T B PARIJ S Zenden gratis M franco Ie Konerale geïllustreerde catalogus iii do mliaiidsohe en franache talen bevattende li jiiflu wste modes voor hel 3Eomep el oen legen gefrankeerde aanvrage gericht aan I JULES JILUZOT i C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen m uovraad bij Prtntemp wordeneven0 n9 kdslelous toegezonden doch men gehove luulülijk de verlangde soorten op te gevon I ll DO eveer de prijzen te bepalen Varsendlngen naar alle Landen derWereld Dl catalogus bevat de Voorwaarden dor etvj ndingen voor Franco Vracht n Kffhinn Correepondentle In alle tnlen Keu ware Schal voor de ongelukkige slacbtoSers der a ibevlekkiug Onanie en geheime uitspattingen is hot beroemde werk Z Dr Uetau s i Liiu vvAiti i a HoUandsche uitgave met 27 afb Pr fl 2 gulden leder ie aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leseu de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duidend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Mi aziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland f ch MERCURIUS J J A Mont ijn rabethstraat ü ti VAN Blommestcim s Iinkt IS jiro foiuleA mJelijk de BESTE en volkomed ONSCHADELIJK APEUDOORiV HOLl i D INBRAAK I AMERSFOORT AMBRaFOOHTSCHK MACHINALE I Sloom Itrood eii Keschuitrabriek I Uloom Jiitomnttsrhe Wrilufit lUeel abrlele 1 Tarwebrood met Krenten onll van il iiulkmu loorlünlnruc prima kri uua I I en ruiijiien Kefoljrlreenl liier iloor ïü t smuknigk en Moncl bigft u r l ng ïOrs i I K M r gociikoop 1 11 verkrijgbaar m langen on ronden vloorvorm In I atuks van 5 et 10 et 16 ot 20 et 30 et 40 et 50 et en in I speciale plaatvorme i n stukt van 3 Ct 5 ot 10 ot I Gewoon Blankbrood i aU Tarwebrüod met Krfntcn maar ponder pnma kren I Ion n rotgnen on verkrijgbaar in stuks van 8 ot 12 ot 16 et 20 I I ot 24 et I Voerbrood wordl graütendaeU van do beate en krachtigste a orten rogge au I vorder van atukjea arwo zaden en andere üaivere bestanddeelen vervaardigd ia luerI djor eeo veer voedzaam e nd en amakeiijk voor en toer gfodkoop verkrijgbaar 1 11 Kg 7 ot 3 Kg 14 et deze gewichten behalve van kantbrood I worden gegarandeerd I Gera spte Broodjes van 2 9 ct worden van do tijne soorten tarwa gemaakt I OQ zijn hierdoor overbeerlgk van smaak Prima ÜngebUild Roggemeel wordt vau de hjnita oo amakelüksta soorten 1 rogge gemalen on ia verkrijgbaar In Kg pakjes van 6 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verande I ringen der prezen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aUn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépöt 1 houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstltels en W H MBURSINQ Te GODDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en ordt I een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrU woninghuur l matig vast loon plus flinke pro isle en fttinoo vrachten der volle en letlige kisten Sto 03 a bo O td iexLSt iiESTAFETTEK Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTBECHT des morgans ongeveer in xeoen en des namiddags ongeveer ten vlei uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer yoetllioope relagelrgeitlieid voor ftutagUra naar UTRECHT en tnsscheugelegeu plaatsen Kantoor lïieuwe l eerslal De Ag enl 11 J MOËltBKEK eis Overal 4£i = fS verkrijgbaar t Sandom ie 0 Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bran gevestigd te Uotterdam Zuidblaak 8 I J Kalhreiiier s Rneipp Malzkoffie O Patent H StoUen rabft Slers scharf Iramnii uillllcl üi iii J mt iliiltllriittli ribttkiii Warnung Der grona fSrft4g unttr fatent H StotUn irrmimt hêt Antau lu rarteUetiatiBn tverthUtêen Nachahmunom gei$bm Mftn kaufe liahar unaft utet tcharfeti H StoU H Mjr ¥ on uni dinct iHhf lit kIc mi tlunhandlufgM Ir hr ti uniar Plaket fwH luban aadf magéltiiifilii ZZ FrfMiMm and i gezondste en beste koffiebijvoegsel BINNENLAND GODDA U Jali 1896 Gisteren en eergisteren bod aan de Kgk hoogere burgersohool alhier het JMrlykacb opeolMar examen plaats Ëokole belangstellenden woaroudar wg mut genoegen de leden der Commiisie van Toezicht op het middelbaar ODderwija opmerkten maakten van deze gelegenheid gebruik om kennis te maken met dr reaaltateo van dat onderwijs Uit ï naar II werden bevorderd A A JohaoDk de Ridder Sophia Schouten A van der Leedeo A A Boon M Ëikelenboom V Itxig Heine Jt Oeertrnida Burgersdijk Elizabeth H M van Schouwenburg A W Haber A T J Teeling O W Veldhoflzen A van Wp W Stokman B G Jtiellborst J Sam om voorwaardelijk ook J Kortenoever Voor enkele lessen Sophia W Ronden Alidn A Vergeer NioLbevorderd 6 Uil 11 naar IlïVJobaana M Koog B D W J van Garderen P Haverkamp W Haverkamp A van Daotitg L H Postbamos A D Donk J L L Overbosch A Tom A U J Breebaart N Schinkel G Dirkzwager M Hoogtodyk A W ten Bosch J L Lafeber G A de Raadt Voorwaardelijk ook A T van der Leeden en D W W va i Haaasbei en Voor enkele lessen Maria Stok man Maria Hoogenboom Anna M Grebe Jocoba H Veiter Hendrika Vetter en voor woordelijk Hermine D Bertelman Niet bevorderd 6 Van ni naar IV J G B van Haek A Berman C J W Ottolaader P C Sobriek H Pont P Haverkamp Begemann A J F vao Hattum A J F Kiebl A van Kolkerea Voorwaardelak ook H W P Bonte C A W Fournisr D C Samsom J Grebe M A J Kortenoever Voor enkele lessen W F Karper Annie P IJssel de Schepper Charlotte P Wander Maria G K Boon Cornelia S J van Scnoowenbarg Van ÏV naar V J W van Kampen W A Both G P Frets A P C Naman van Son J E Stok Voorwaardelijk ook H J Gorter en J vaa Dnyae Voor enkele lessen Elizabeth Keoi P K Kruiswijk en J A Dook Niet bevorderd 3 De leerlingen der 5e klaise nemen deel aan het eindexamen in Zoid HoUand dat b s Maandag te s Graveahage een aanvang neemt Door den directeur derartillarie inrichtiDgeu ward gisteren aanbesteed de levering van ver ehUlenda behoeUen ten behoeve der stapel FEViLLETOM 171 Ik bleef buiten a Isods eo schreef niet meer oaar ïkigeland ik bracht al die jaren neeital reizend door ik bezocht de afgelagenate gedeelten vao de NUuwe Wereld reisde overal rond en kwam nooit op het deakbe ld dat de heer Harbart Dauo hior de taagels io haodao bad en de familie vertegenwoordigaude My dunkt dat de h riaueriag aan mij hem tooh moal vervuld hebben besloot lord Dane na een oogenblik peiozens Lad Adelaide schudde het hoofd Auderen vtfrironderden zich dat hij tioh na do erfenis buiten s aadi begaf en zich jaren lang in den rreomde ophield Ik zou hun dat hebbin Icunnen uitteggaa ik begraep teer goed dat het gezicht vau al die oude ptoataen hem ondragelijk wai Ja beraam lord Daoe En h ui ziek ook vaUifsr geacht hebben als hjj buiten het bereik dar Iritache wet bleef I e Treea dat sgn verraad aan hot licht sou kon n en dat men zou ontdekken dat hij Harry Dane ran do klip bad gestooten sal hem manigeD zweetdroppel gekost hebben de aitspraak van het gerecht was Moord met voorbedachten rade Kr volgde eene pauu Het was alsof zij haar ho TSD Bchaamte nooit meer zou kuDneii opheffen Uasft Hwbsrt dan brief den bri dien ik mngacgnen laagste inschryver waa o a voor Perceel 5 Diverse hoeveelheden bennep tonw enz de Ooad obe Mach Garenspinnerjj Gouda voor f 1618 75 By het op dfn 27 en 29 Juni jl ta Rotterdam gehouden examen voor Rykaachsapsmeter vaa binnen vaartuigen a onder meer geslaagd da alhier gestation neerde kommiezan van Rgki belastingen J B Engelman en H Zandvoort Aan dan beer H J Nederborsfc alhier is by onderbaodÉchen aanbesteding opgedragen bet maken van eene uitbreiding aan de Bnskroilfabriek te Ouderkerk aan den Am iel voor i 14643 Door den ingenienr A J Krieger alhier is ibans aan de betrokken raden der verschillende gemeenten concessie aangevraagd voor den aanleg en de exploitatie van eeii stoomtramweg van Roodeschool langs Delf zgl naar Winschoten Morgen tal de jaarlykacha Intern wielar wegwedstryd Rotterdam Utrecht n terng plaats hebbeu Ten ooge eer 10 uur zal de eerste atdeeling vertrekken eu een half uur later 09 tweede Ouders orden attent gemaakt dat het zeer weoscheiyk is dat hg de doortocht door Gouda eg hunna kinderen hy siofa boudeQ eO dat bet publiek zooveel raogelyk zorgt de weg vry te houden ter voorkoming van oogelokken A s Maandag tal door de muziek der dd Schottery een muziek uitvoering worden g even op de Markt 66t het Stadshuis ten 7 uur Hedenmorgen werd een heïIioMate b raveo iWn groote massa belangstellenden waren daarby tegenwoordig Achter de lykwagen waarop da kiat was geplaatst die met de vlag van bet Leger was overdekt volgde eene groote achare kinderen het Belgisebe muziekkorps en vele heilaoldaten zoonel manr ciyke als vronweiyke Op de begraafplaats werd het woord gevoerd door de kapiteins Van Breeroo maj Palatra leider van het leger in België kapt De Vriei en kant Corjée eveneens oit België alsmede zaater Bik Den landbouwer M te WiltigO Lnugerak rof Dinsdag een ongeluk Toen hg aan het hooiryden was viel door een toeval de geladen wagen om Een joogeliag lag boven op het voer Doordien hg zich by i vallen aan eeo boompje vas grpep kreeg zgn val gelukkig aan Geoiïry schreef ontvangsn Hg was aan lord Dane gericht Daar weet ik niets van Ik bah bem aedsrt dien naehl slechts selden ontmoet Ik sou denken dat hij hem niot ootrangen heeft Waarom P Omdat om s ne gevoelens volgens de mijneQte beoordeelen de vorzekermji dat gij nog altgdleefdet de gmotate varliohtinK moest zjjn die hemte beurt kon vallen en hij zich dunkt nig gehaastzou habbeo het verteden goed te maken Zoo komthet mg ten minste voor Wanneer zgt gij te Danesheld aangekomen vroeg zü vorder Van daag Den taatiten September toen hebben e woedende golven mij op deze kust geworpen Zonderling niet waar F Als uw stieRcoon niet zoo moedigwas geweest en niet met e reddiagboot van walwas gealokeo zou ik Daneabehl nooit weder hebbengezien Den laatsten September I herhaalde zg uiterstverbaasd Waart gij onder de geredden P Hebt gghier at dien tijd in Zaemansrutt onder den naamvan Home ti k gelagen Juist Maar waarom deadt gij dai Ik had er mijne r ea voor Uogelgk was eeo mijner beweegredenen een gevoel van ktesohheid om lord Dane aiet ta plotseling zijne titels en zga inkomeo te ontaemen Hij zeide dit met een apottendon glimlach Lady Adelaide deinsde onwrllekeurtg terug Zg voelde den omvang van zgne woorden Zij had daaraan nog niet gadaobt Ja het ia waar nu gij terag syt gekomen zaoiJHulge wending dat hg niet onder het boot ui fcn sloot terecht kwam HiJ kwam er uo Dfit den schrik en een nat t ak af Overigens I p het ongeval dat veer ernstige gevolgen b d kannen hebben met eenige avery aan den Dat een naamlooze vennootschap na het hJMtaao van een 12 tal oren weer ontbonden t B worden werd jl Dinsdag te Haastrecht resiigd Maandagavond + 11 unr zaUo danige heeren aan de straat een glas bier te gebruiken juist toen een koopman mat een d tal paarden van de Utrecbtsobe markt aankwam om zich weer naar a Oravenbage te begeven De koopman rustte een weinig we r os de warmde De heeren merkten bg het tal paarden één op dat niterlyk er zeer schoon uitiag Onmiddellgk werd baslotaa een ventootichap op te riebten en haar Paardentrio tb noemen Het bewuste paard werd na veel hiven en bieden gekocht en raim 12 oar bood da koopman bet aan het gzeren l ek van het raadbnis met bet gezegde nu is het oor owe reken ng Het paard werd aangenomen de kosten werden betnald en brt bevst werd op deo stal gebracht an den koffiehuishouder Deo volgenden morgen kwamen de drie venDooten spoedig zien docb o jammer wat waren zg bedrogen daar het dier een gebrek had dat welUobt na één jaar eerst genezen kon tyn Twee der veanooten trachtten dadelgk faun aandeel aan den derden over te doen dat ben na eenigen tgU gelakte waardoor zoodoende de venoootsobap ophield Men icbrijU uit Vtiit d d 8 Joli Ueden morgen merkte de rgkaveldwashter Van Spanje te Haastreobt alhier een man langs den weg die bem zeer verdacht voorkwam Al spoedig vernam hg dat dezelfde man dan vorigen avond bg ééa der ingezetenen oachtverbltjf bad gevraagd Toen hem dit geweigerd werd sprak hg een bedreigeng uit dïe deo landbouwer het versoek tot vnrblgf deed toestaan Van S ging hem toen na en ou hoorde hg dat da man bg den timmerman De J eea horloge uit den wiukel had weggenomen De knecht van den timmerman ging hemperfii ts na ea spoedig werd bg gevolgd door De JzeU Zg hadden bet geluk hem tot bekanteaia te brengen en omdat bij nu op het gebied van B was ging de knecht de politie aldaar waarKbttwao Spoedig ging de veldwachter per üats hem na en de hewoste persoon werd in bewaring genomen Jammer dat Van S ook niet van een fiets voorzien was anders had hij warkalgk voldoening gebad van zga opmerk laamheid Hij waa iotasoeben den gemeente IS Herbert niet langer lord Dane Oij moet tord Dana zijn I Ik ben brd Dane Herbert ii het nooit geweest Waarom zijt gij dan niet teruggekeerd omuwta titel to aanvaarden Ik wist mot dat ik een titel l aanvaardenhsd Hebt itü mij met verstaan toen ik eeïde datik daofat da mgn 6roeder üeofTr lord Dane was Ja ou begrijp b o hoofd duizelt Wat zal dat eec verpletterende slaft voor hem zijn I Ja wel ui het dat Men zegt dat hg Maria l rfister ten huwelgk ui vr en I at mooie kind I Ik herinner mg haar neg altgd zoo nis zij vroeger was Van wie hebt gij dat gehoord froeg IJidy Adelaide Ik weet allee wss het antwoord MoedigtgÜ hem aan Ik moedig btim uiet aan en ik werk bemniel tegen Ik zou mg met gefn huwelijksplaaneDvab Herbert willen lalatea Maria houdt niet vanhem zü is onioard evea als baar broeder en houdtzich met dien Lydney nw retskameraad uit Amerika o i Gij moogt wel oppassen Hsrry ik zag hemzoï straks toen ik binnenkwam in uwe kamer H dsugt niet hij is een avonturier een strooper e ninpreker en hij zoekt zïoh in de gunst van Mariain ta dringen on haar fortuin in te pakken Hijbteft verleden nacht bg ona iagebroken Waarlgk wat be bedaard antwoord Het zijn e are besobuldigingeo tegen een Dane Togen een Dane I Ja wal zouden se dat zgn Biar ik spreek van geen Dane Ik wel William Lydney is een Dane so een veldwachter Oosterling gaan roapan waardoor de mao ia dien tgd liob op hst gebied ran B had begeven Dit geval toont weer aan dat hak hoog noodig t jd wordt de politie an fleisan tn voorzien daar zg in tgd van spotd hiervan kunnen gebruik makan Gisternamiddag heeft ia Schiedam het vronwelgk personeel der stearine kaarseofabrisk kApoUoc dat niet in de loonsverhoogiogbegrepen wae het werk gestaakt Naar de S C verneemt moet het aantal ongeveer 200 bedrageo Gisteravond hielden ig een vergadering onder leiding van Da Jonge b taarslid van deo N N B B De vaandeldrager van eant afdealiog haïlsoldaten die te Tial terag kwamen van de meeting bg Utrecht weigerde zgue banier omlaag te bonden toen de politie ham daartoe sommeerde wegens deo volksoploop dia bjj den tocht door Tial ontstond Het vaandel werd in beslag genomen en prooes verbaal opgemaakt Omtrent den moord van den earouaaelboadar te Baadong lezen we in bet sBatav Nbl Da jeugdige moordenaar is de zoon vau wglen den architect van B O W de Vink de jongen muntte reeds op de gouvernamaotschool dcor domheid uit en heelt dan ook maar weinig geleerd Op den avond voor dan moord moet by door Weston van den draaimolen gegooid zyn omdat hg niet betaald had en dit feit waa de aanleiding tot de mitdaad Met een lakrevolvertje tevens ploerteadoodar en dolk ohoot da Vink den slapenden draaimolenaar een kogel ia de hersens lullet geroofde geld ia nog niet gaTondso dat moet de medepliehtige inlander genomen en ergens rsrborgen habboD Jan do Vink werd onder militaire bewaking naar Batavia overgebracht By het departement van koloniën is bat volgende van giileran gedagteekende telegram van den gouverneur generaal van Med Indif betreffende da krggsverrichtingen in Atjab uatvangen Dinsdag eene bande van de heavels van Lampaja in ds IV Moakims verdreven Liaht gawond twee officieren en 6 militairen beoeden den rang van afficier Donderdag gezocht naar een zwervanda bende in de moekim Lanpagger VI moekims welke tarngtrok van Balangkala Twee iatandiobe mindere militairen gewond f geboren Dsne Ijuiy Adelaide zat hem half wezenloos van schrik aan te staren Lord Dane boog zich voorover en raakte baar arm aan Qii zult u herinoeren dat ik u verteld heb dat ik vrvsger in Amerika getrouwd was geweeal Ik zeids u toon niet dat alt dit hawelgk een zoongeboren was maar ik wilde u dat v j r ons huwelijk mededeeleo Adelaide Hij is h t dis gü allenhier in Daneaheld voor een avonturier hebt gehouden llij is mijn eigen zoon GeofTry William Lydney Dane Wel dan ui hü hg ker Lord Dane zgn I stamelde zij toen zij hare gedachtenverzameld bad Van hut oogenfolik af dat deze kwijnende bont niet meer zal adem baton is hij heer van Daneshehl Goede Godt hijgde Lady Adelaide Ëa ikheb ham uitgeaaakt voor ja ik weet zelfs nietwaarvoor Voor alles behalve een gentleaiaD Wijdoen dat alten Ju dat weet ik Hg tal zich dea laater nietaantrekken Gjj behoeft na niet meer te vragen waarom de politie het bevel van uw man ia denwind geslagen en hem loegelaten beeft Un is bg waarlijk dw zoon Maar wurouibobt gij mij dit niet gozefd toen gg mg verleldet dat g reedi eenmaal gehuwd waart geweest Ik oordeelde het beter om die zaak langM erhaod te ontsluieren Ik sou bet a natuniHIk v f6r ona huwelijk medagederid bebbea De taak maakte wat geldelijke aangelegenheden betrof geen ondarsehrid ITonU eera