Goudsche Courant, maandag 13 juli 1896

6 51 7 U 7 88 8 88 ff 7 68 ff ff 8 8 ff ff 8 18 ff 8 10 7 80 8 11 1 47 4 7 4 40 5 81 6 17 4 80 ff 8 87 4 87 M 8 04 8 41 4 17 8 10 eii 8 47 DEN Rlia GODOl 18 18 1 84 3 80 8 87 4 80 11 81 4 87 11 88 8 8 18 48 8 11 18 88 1 44 4 8 4 18 8 80 HOTTIRDA H 8 0 U D t 10 11 11 80 11 17 1 44 8 80 10 88 1 84 10 88 t 1 01 f 10 48 V f 1 08 ff 10 48 18 08 18 47 1 14 3 09 den baar F Polet den directear van de gemeentelgke gaafabriak en doinwaterleiding te Middelburg ia gevonden en in werking brach t Het instrument t is attgd oog maar een model ziet er hoogflt etoroodig uit en heeft den vorm van omkaite pomp In hei bovendeel er van is een raampje aang brscht waario ali bet toestel gevuld ii het tfOi rdjfli 9Tol voorkomt terwyl er onder de volgende gebroiksnauwyzing is te lazen Zet deu m t doinwater te vnMen emmer onder den uitloop en zie of het aan den voorkant achter glas aangebrsebte peil op vol Blaat Ia dat niet het geval dan wacht men een oogenbük Plaats bei aan dn voorzyde aanwezige handellje naar rechts werp ééo csnt in de aan den lykant aanwesige sleaf draai hei handeltje snel van rechts naar lioks en men bekomt een emmer doinwaterc Het groote uut het groote gemak en bet groote voordeel dat deze dniowAter autoraatao hebtwn springt direct iu get oog als m n bedenkt hoe men tbaos zonder kostbars buitenleiiling op vrrfcbillende plaatsen den inwoowi geUgeubeid geven kan om voor een luttel bedrag l cent per 10 liter elk oogeöblik van den dag zich van zuiver water te vooralen boe na ook do armste van deze onderneming kan profiteeren terwyl ook de exploitatie d r waterleidinj er mede vooruitgaat Wanneer wy nog melden dat de automaat registreert de hoeveelheid water die verstrekt is eu zoo dun controle op de kan uitoefent gelooveu wy voldoende aangetoond te hebbeu dat de nieuwe vindiag van den heer Polet van groot algemeen belang is OlslTVAlJTGhEnsr nieutoe prachtige 0 L van OS Al Kleiweg K 78 73 i aODDA Aan het Verslag der Gemeente Qouda over 1895 ontleaneu wy bet volgende Plaatselijke verordeningen door den Raad gedurende bet jaar vaiitgesteld Strafverordeniogen Geene BeUetingverordeningen Besluit van 12 Februari tot wüciging en nadere rastttellingaener ttieuwe Verordening op de heffing vanSchofilgeld op da Lagere Scholen dar Gemeenta Besluit van 12 Februari tot vaatBielting eener Verordening op de hefHng vnn rechten voor het t ebruik of genot van openbare Gemeentewerken bezittingen of inrichtingen of voor door of vanwege bet GttmeeritebeetaDr verstrekte dionateo goedgekeurd by Koninklyk besluit van 2 April 1895 no 9 Besluit van 8 Maart io wijziging en nadere vaststetliog eener nieawe Verordeaiug op de heffing van Schoolgeld op da Lagere Scholen der Gemeente goedt ekeurd by Koninklyk bs aloit van 1 Mei 1895 no 8 Besluit van 17 Mei tot vasistelliog eener nieuwe Verordening op de heffing van begrafenis nisen grafrechten op de Algemeeoe Begraaf plaatsBesluit van 17 Mui tot vasisielting eener nieawe Verordeoing op de heffing van reebten wegens de uitgifte van stuhiteo de verriobtingen van den Burgerlykeo Stand en andere door of vanwege het Oeme ntebe tuur ter Secretarie terstrekie diensten goedgekeurd by Koninklyk besluit van 17 Juli 1895 no 40 Besluit van t Augustus tot wyiigtug vau bet Besluit tot heffing eener plaataelyke belasting voor bet gebruik van de Waag goedgekeurd by Koninklyk besluit van 6 September 1895 no 30 Bealait van 6 Augusttft t wyziging der nieuwe Verordening op de heffing van begrafenisen grafrechten op de Algemeena Begraafplaats goedgekeurd by Koninklijk beilait van 6 September 1895 no 30 Besluit van 11 October tot vaststelling eeu r nieuwe Verordening op de heffing ener Piaatselyke directe belaiting naar bet Inkomen geedgekeurd by Koninklyk beslait van 28 December 1895 no 8 Besluit van S November tot wysiging der Verardaning op de heffing van reenten voor het gebruik cf genot van openbare Gemeentewerken bezittingen of inrichtingen of vodr doiir nf v n wage het Gameeotttbes our ver ülrecte Spoorwegverblndlogen met GOUDA Zomerdlenst 1896 AanRevaageo 1 Mei TUd van Greenwlcb aOVDA SOTTIRSAU 8 40 40 8 47 8 S4 I 1 10 10 7 it 7 47 10 18 10 80 10 87 11 4 11 11 10 88 11 80 8 8 88 11 81 11 81 8 81 8 81 7 48 8 07 8 18 8 18 8 80 10 11 OOODA DEN mts Higa 6 81 7 10 7 48 8 S0 8 18 8 48 lO U 11 8818 18 l U 8 44 8 40 4 04 4 88 8 17 8 187 1 7 88 8 88 8 88 Toorb 5 67 ff ff ff 10 17 1 41 4 88 8 18 8 84 Z Zw 8 11 ff ff ff ff 10 81 ff 1 68 ff ff ff 4 88 8 80 8 48 ZaT H 8 88 ff 10 48 8 08 6 84 8 88 8 69 Gmdl 8 887 80 8 1S 8 18 8 47 10 1810 6411 06 11 68 1 17 8 14 4 08 4 815 18 8 47 8 607 488 8810 1010 18 gloM Is Blmw k Cniiweg ei Nootdorgi Lgiibobrodui n Uekaodarp U T K I C B T e o D o 1 rtlMhl 8 88 7 60 1 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 614 46 8 88 7 10 8 08 8 07 10 14 Wowdn 8 58 8 11 10 88 11 88 4 18 8 88 8 88 10 84 O d r ta7 07 8 18 10 81 ff 4 14 8 88 e M l 7 11 8 88 8 34 10 10 M 44 11 1011 11 1 11 3 48 4 87 8 17 7 89 8 18 8 418 48 11 10 8 87 10 18 10 48 11 18 18 18 18 88 1 17 8 47 4 48 8 18 8 54 7 14 7 4 8 18 8 84 8 84 U 11 ff 18 40 4 87 8 01 10 08 11 11 18 48 ff 8 08 8 18 11 1811 88 l OS 8 80 ff 8 88 10 87 48 Htg 8 l8 liu 10 7 10 48 11 80 11 48 18 48 1 0 1 87 4 17 8 18 8 818 117 44 8 818 88 8 1110 88 11 O I D A U TUCHT 10 87 18 88 1 10 8 17 4 88 8 87 8 88 11 14 1 87 7 10 11 11 1 48 8 84 8 17 7 18 11 48 1 87 8 08 3 80 8 07 8 88 7 88 10 17 18 84 10 41 11 07 8 48 8 04 IHSTiaOlM SOVDl 7 18 9 10 41 8 84 8 63 4 48 8 18 7 46 9 48 8 18 18 10 11 11 8 48 8 88 8 48 f 8 8 48 11 18 o o V n 1 1 uaTiiBiy 8 11 1 81 18 87 18 10 4 11 8 88 7 81 10 17 8 10 88 1 l 8 18 8 80 8 88 ILit 10 80 Staten Oenarui u Kambr Zittiog Ttn Vrydtg 10 Jali 1896 AftDgeDOmsti zga de sddit overeenkomst voor bet iatHrostioDiAl oedareOTervoer de DfttnrftlisaI ie wette D de heffiog in Limbarg de ootfigening voor Nijmegen Bg de wgziglnK der jftchtwel Terklaardo de Minister geen tijdatip te kunnen bepalen Toor en tlgabiele bersieoing der jachtwet In Toorbereiding in een ontwerp hoodende voorziening in be JAg a ei viMchen in territora e wateren wanronder ook de Scbelde en de Zeenwsohs itroomen zolteo worden begrepen Het ontwerp ii gordgekeord De grensregeliog ran Leiden werd door den Min Tan Binnen saken verdedigd en de tvy iging iu lyn voorloopig ontwerp gebractit niet beecboowd van dien aard om tereebtvaardigen een opnieuw hooren der coomifliies Mocbten andere gemeenten greoaregeliofi behoeven b r Leeuwarden dan son de Minieter gaarne die plaat en afwacbteo Oe beer Ëngelberli wat tegen bet ontwerp wegens de gioote lutbreiding aan de grennr ling gegeven Het ontwerp ia aangenomen met S9 tegen 3 atemmeo £ e heer Geertiema beeft van den miuiiter v D koloniën uitgelokt de iovieggiog fan over ggiog Mner nota betrekkelyk den toestand in Atjeb Da minister bracht buldti aan de DBgedaohteois van generaat De Moulin Baveitigd werd gisteren oor de rechtbank in Oen Haag bet vonnis van den Leidscheo kantonrechter A aarby een Haagsche schipper voerende een schnit gedreven door een petroUnm motor veroordeeld werd wegens bet niet vertoonen van de noodtge 1 chten Van Wtronwbare zgdec wordt aan het Volkedagblad bericht dat feu poging van de heernn A C Wertheïm A Prins en jhtAlberda van Ekeniluiu by den heer Louis R gout lid drr Kerste Kamer om de werkstaking te doen eindigen is mislukt Men verneemt dat da Nederlandsche justitio de Qttleveriag beeft aangevraagd van deu luitenaot kwerti rmeester M L 1 die zich te Antwerpen bevond en zyne papieren te Leiden opvroeg ten einde te Antwerpen in het huwelyk te treden Alvorens evenwel de Belgisohe n eeriog aan het erzoek tot uitlevering kou volctoen acbyut de voortvluchtige luiteoaot tuot geroken te hebben en hueft by tyu domicilie naar Frankryk verplaatst Ret onderzoek door de politie te Utrecht ingesteld naar het voorgevallene met betOjnrig toontje van Z dat d ed denken ain bet treurigf ialt met het zoontje van Hoogstpden heeft aangetoond dat de gehecle geschifdeois elders reeds met byzonderhnden wereldknndig gemaakt en die ook iu de groote bladen reeda baren weg gevonden heeft geheel verzonnen is wat de jongen dan ook ten slotte by de politio bekend heeft llneds Maandag werd ons het gebeele verbaal in al tyo kleuren medegedeeld roorziohtigbeidshalve pieenden wy echter met de mededeeling van de ons zeer onwaarscbyolyk klinkende gelohiedenis te moeten wachten tot aangilt by de politie was gedaan en hebben ons toen flipchts tot de korte vermelding vau het feit bfpaftld Biykbanr zich willende verontschuldigen voor zyn lang wegblyven heeft de knaap een leugen opgedivobt en de ouders schynea dit verhsal oog verder geillustreerd te hebben zoodat het ten alotte geleek op het te Rotterdam gepleegde misdrijf en hier veel eensatïe verwekte daar door de politie reech eenige personen waren aa gehouden en het gerucht ging dat de knaap daaruit ook al den dader had aangewezen Men famft linh dus ten gevolge van bet liegen van dan iongen onnoodig ongerast gemaakt U o Dê tMidd Ct maakt n tiding van een praetische aanwending van den antomaat voor de verstekking van duinwater zooale die door 90 7 7 81 7 ia 7 411 T i 6 1 10 5 l i 8l t Oondi liMrinelit KUnwIrerk OtiMlIa RoftBnUm 1 17 a oa a it 14 to totMidui OhwUi HlMvaiktik ÜMidneht Chioda Ooudi 7 S0 i ai 7 88 8 08 8 18 10 11 ttoldl 8 88 Oudaw 8 80 Wotrdw 8 88 DtrMht 8 18 8 18 8 88 8 41 8 84 10 81 8 87 8 14 Qottda AjmI KUb 0 tt Z T H 7 4S 7 Z W 7 tS t Toorb 1 07 0I strekte diensten goedgekeurd by Koninklyk besluit van 27 December 1895 no 13 3 VerordeoittgeD van verwhiltende aard Herziening van het bestaande en vestatelUng van een nienw Reglement van Orde voor de vergaderingen an den Gemeenteraad dd 20 December Instroctien B wluit van 17 Mei tot wyziging der Instructie voor den Direhteor der Algemeena Begraafplaats van 29 October 1862 BuileolaDdscli Overzicht Dd Fraoftche Kaner beeft Donderdag ni t bt handeld artikel 1 vau het ontwerp Doché y betreffende de directe belastiugei dut het hegiusel der wet bevat De beer Dalnmbre rapporteur der begrootingsoommisoie stelde voor onmiddellyk over te gaan tot behauJeling van art 2 en de volgende bepalingen De oud micisler van financiën Denmer protfiteerde en vroeg hoe men over de verschillende bepalingen kon beraadsIagAO zouder vooraf bet beginsel der inkomstenbelasting te hebben vastgeftteid De roini ter Cocbóry bestreed den spreker met de opmerking dat men eerst de grondslagen moest vaststellen vooMat gesproken kon worden over de formule Het ministerie behaalde de overwinning met 316 stemmen tegen 227 besloot de Kamer artikel 1 voorloopig te laten ruiten en te be ginnen met artikel 2 regelende de belasting op gebouwde eigendommen Het eerste lid van dit artikel wordt aangenomeo mei 333 tegen 206 stammen Op de aaovianketijke zegepraal der regeering ia spoedig een nederlaag gevolgd Het tweede lid van artikel 2 bepalende bet bedrog der belasting werd mei 10 stemmen meerderheid verworpen De regeeriog vond hierin aanleiding om het outwtrp ïn te trekken de miniater preoident Méline verklaarde na overleg met de begrooticgscommissie dat da regeering een nieuw ontwerp zal gereed maken Missehien 7al daarin niet voorkomen de rentebelasting die bet meest bestreden punt van bet beatuande voontel nitmaakte en het leven van het kabinet wezenlyk in gevaar bracht Thans is bet BiniBterie ten minste voorloopig gered de beraadslagingen over de iukoroïtenbelastiug znlleo worden hervat in een aanstaande buitengewone zitting InmiddeU beeft de minister van financiën ontwerpen ingediend betre£fende vier dïreole belastingen Zooals altyd by verkiezingen is men bü belde partyen in België rijkelyk bedeeld mei opportunisme met het oog op de bersiemmingeu op a i Zondag Oe katholieke bladen Mchroeven zich op tot hoogdravende triomfkreten 6Q jubetgaungen ofschoon er aan de clericale overwinning ditmaal locb wel iets ontbreekt Men denke aan de herstemming te Antwerpen en ie Brussel en de reu iachtige vermeerdering dar socialiatische stemmen zelfs in arrondissementen waar men den arbeidersparty tot du iver geenerlei invloed toeschreef Ook schijnt duidelyk ioisoheu de regels der katholieke bladen door dat men volstrekt niet in den grond ran het hart aan die zyde iriomfaal gezind en zoo zeker is van het soccas op Zondag Vun baar kant zwelgt de radicale Héforme in zoete toekamstdroomen en Georges Lorsud ziet reeda het elericale gonvernement ten grave dulen sis ieder slechts Zondag zyn plicht doet Nu komt het er maar op aan hoe ieder zich dieu plicht deukt Zoo by de ruim 40000 tiberile kiezers die Zondag 11 voorde oandidaten der doctrinairen stemden De Liga beeft beo bun vrybeid terag gegeven het bestuur beeft verklaard het ala zyn plicht ie beschouwen by de herstemming niet te moeten tusBcheubeide komen Aan bzar leden laat zy bet over io volkomen vrybeid te handelen volgeus bun zienswyze over den politieken toestand 4 04 Aulodui e 81 finli 7 88 Hoevelen van die 40 000 kieiera die blykeni bon op 5 Juli oitgebracbte Hem aan de politiek der gematigden der oud liberalen de voorkeur geren boven de politiek der g avan ceerdeo znllen op de l si der radicaal socialisten stemmen Hoeveteo znllen miiscbien alteen uit ang i voor het roode spook naar den ouden vgand overloopen en dezen da over winning verzekeren Én de talloozen die vermoedelyk zich van d elnemiog aan d stemming zutleu ontbonden brengen er ereneeni bet hunne aan toe nm de reactie te handbaveo tegenover de democratie Alleen als de liberalan het als bun pliobi beschouwen tegen de clericalen te Urnssel ie stemmen kan de R forme met haar partijgeuooten op de zegepraal rekenen Maar nog eens hoevelan zullen dit doeu Wil de Liga d w z baar beetnor xieh onzydig houden en zoo indirect de clericalen begunstigen verschaidene organen der oudliberale partij bepleiten echter bet stemmen voor de radicaal socialistisobe lyst te Brussel ware het alleen reeds uit opportunis isobe gronden wyl dan op hou beurt de socialisten buiten Brussel zoo o a te Antwerpen de liberalen by de herstemming zullen steunen Nog optimistischer dan over het luogelyk resoltast der herstemmingen te Brussel denkt Georges Loraad ten opzichte van dat ie Antwerpen Hoewel in t algemeen aan geen succes hier voor de liberalen geloofd wordt scbgni bei herkozen progressist se he kamerlid zich met alle hoop te vleten Te Antwerpen heeft mee den atryd erst ter elfder ore zonder groote verwachtingen en zonder enthonsiaime begonnen Van liberale zyde werd weinig propHganda gemaakt Ën loch komt de clericale lyai in harstemmiug Behalve na op de ongeveer 10 000 stemmen der socialisten rekent Lorand op een goed aantal stemmen der cbriatendemocraten die te Antwerpen den uitslag iu de baud hebben Hot zou ons verwonderen als deze zoete verwachting zich verwezrnlykie De geestelijkheid zal toch nieta onbeproefd laten om de kleine afdwalende kudde door vriendelgkbeid door bedreiging terug ie lokken Het zou 008 zeer verrassen indien niet de christeu d mocratoo met bon 5000 stemmen de zegepraal verschaften aan de regeeriuggparty Maar bet is waar verrasiingeo zijn by vetkiesingen mogelyk en vooral in België ouder het nieuwe kiesstelsel Een vynod gaduchter dan de Derwischeo bedreigt de Ëngelache expeditie naar Soedan de cholera Zelfs tot de uiterste punten die de Ëog tscben bezet hebben Akashcb en Ferkeb is de ziekte reeds doorgedrongen te Wady Haifa is de betr Valium boofdopiichter dar werkplaatsen er aan bezweken Al het mogeIgke wordt gedaan om de ziekte te beteugelen mfuir een strenge quarantaine is onmogelyk daar bet leger voortdurend toevoer van proviand enz nit hei noorden krygt De officieren van gezondheid hebben voorschriften gegeven wat er moet gedaan worden als iemand door cholera wordt aangetast en deze Toorschrifieo zyo in druk onder de soldaten verspreid Ieder bataljon heeft een hospitaal ingericht bestaande uit strooieu buiten buiten de kampementen gelegen Da ziekte is thans door hei geheels land verspreid en eisobt dagelyka honderden slachtoffers INGEZONDEN De Tempeliers in Gouda zy zyn ijèkomen in de Sociëteit Ons Genoegeni Vrgdag 10 Juli 1896 des avonds halfacht en met ben een breede schare van bewonderaars die door bet opschrift de Tempeliers mei een hand wyzende naar hunne vergaderplaats gemakkelyk den weg daarheenKonden vinden Wat kwamen ze doen ZingenWie bracht ben hier De heer Maria J Boumau Wat had dien heer nog meer hier doen komen Het Uirecbtscb Sledelgk orkest Nog meer Niet doen komen maar een koor van 160 dames en heeren uit dese stad was op zynverzoek gekomen om met eenige ridders vanSi Jan eene Concert uitvoering ie geven van De Tempeliers c Gesteund door eene commissievan bgstand waarin de edelate krachten vanGouda waren vereenigd kon het niet andersdan een feestavond zgn indien De Tempeliers c gat wat hei beloofde 8 67 10 4 10 11 10 18 10 87 8 48 8 47 8 84 10 01 10JI7 9 8 1 10 7 16 8 6 11 80 10 4 7 48 8 8i 10 14 Eu d t beeh het gedun en omdlt het dit zoo uitaemend heefl gedun wou ik n fngen Ugnheer de Reductenr of het niet mogelgk lOQ tgo dit de Tempeliers nog eena in Goadi kwimeu en din op de Mirkt Al wu het alleen miu die prachtige koren Wit ton dit een genot tgn voor het Totk om die eens te mogen hooren Tegen een Tiengel Tin het Stidhnis aan dm behoeft de raaziektent niet eene te komen Wint die mnziektent bih VolkBconcertan tien Toor tweehonderd gniden dat komt bet Tolk niet toe Zoo wordt hier immen geredeneerd en besloten Och commissie tan bijstand fan de Tempeliers geef het rolk eens rolop te genieten ran solke edele mnziek Het zal n uitermate dankbaar zgn Em lid der Socitteit Om Omoegm Ooiicei t Uitvoering VAN OK NEDEULANDSCHE Ol EBA DB TEMPELIE RS WourdsDTuJAC PRIUPPI Uoiiek n UiBT DOUH N De uitvoering van een oorspronkelyk Nederlandsoh toonwerk van groeten omfang ii een Ie zeldzaam feit dan dat men niet mei ingenomenheid er van zoo gewagen Hoe veel te meer nn dat werk voor hei tooneet is bestemd en een aanwinst kan zgn roor bei repertoire der Nederlandsoha opera moest ik mg tot die uitvoering voelen aangetrokken Evenwel niet ieder componist is in de gunstige gelegenheid eene auditie van sgn werk te kneuen geven zooals zulks gisterenavond heeft plaats gehad Ëere daarom aan hen die den heer M Bonman op onbekrompen wgze daartoe in de gelegenheid stelden Zg die ran naby met de muzikale toestanden veriroowd zyn weien at te goed hoe veel opofferende zorgen moeite en kosten aan deigslijke opvoeringen zö verbonden Hulde daarom aan de Commissie van bystandc welke tot deze reuiacbtige taak het initiatief nam hulde aan de dames en heeren van t Koor f die door hunne bolanglooze medewerking ds uitTo riog zoo uitmuntend hebben doen slagen Allen ta samen hebben getoond welk een krachtig muzikaal leven er te Gouda heericht en wat er ouder de zinspreuk eendracht maakt machte kan tot stand worden gebracht Na deze inleiding eene kleine beBcboowiag over deu tekst van de Tempelier Gfpr ds meerdere of mindere letterkundige waarde zal ik hier niet oitwgden gaarne laat ik die taak aan meer bevoegden over Tegen bet dramatiiobe baadelende van den tekst heb ik echter ernstige bedenkingen Naast zeer goedeneffeetTol gescbreven tooneelea komen dikwerf gedeelten ran besebrgvenden aard die wel in hei Oratorio doch niet in de Opera thuis behooren Het gevolg daarvan is gebrek aan of sliUtaod der handeling iets wat op het tooneel doodend werkt Op het tooneel moet alles gemoti eer zyu zoowel voor de aanwezigheid of opkombi der koren als die der hoofdpersonen en niet obgestraft laai men ben lange be piegelingpn over oatnnrsehoon godsdienit gemoedsioestai dea enz honden Handeling en nog e na handeling is de allereersteeisch vodteen dramatisch werk Die handeling nu is voor een werk in vier bedrgven niet byster groot sn vooral in de twee eerste hedrgren van ie weinig beteekenit Ëen geheel bedrijf alleen om te vertellen daideKroisvaarderRop weggaan naar Jeruzalem dan een geheel bedryf alleen om twee gevangen vrouwen ten iooneele te voeren is geen handeling Voor een Oratorio waar bet absoluut muzikale meer op den voorgrond treedt kan sr dat mee door doch niet voor het tooneel Na deze heschonwing zal men begrgpen dat ik ran een dramatisch taadpuni hei 3s en 4s bedryf het beste gestaagd vindt a zyn daar ook aanmerkingen te maken door stilstand der handeling door te lange alleenspraken Zoi b v bet tooneel waar Willem tan Borselen zioh aanmeldt bg Saladijn en de overgave ettcht van Jernzalem ëkladgn beantwoordt dien iseh op hoogen iooa zeer goed doeb begiet daarna eene bespiegeling ie bonden waarom Tan Borselen moet dat aanbooren sn zonder verder een woord te zeggen kan hg vertrekken Onduidetgk geieekend is ook in hei 4e bedryf het samanireffen van Aldemar en Palmira en vooral dai vah Palmira en Melosine Zeer goed dureniegen ii het geheele slot Tanaf de opkomst van den raad van eer dat op bet tooneel seker een maehtigan indruk sal maken Dat de componist tengevolge nn de hierboven omeohreven dramatisohe gebreken er piet altjjd in is geslaagd opera mnsiek Ie K trgven laat zich gemakkelyk verklaren Van een soiter maiikaal standpunt heeft hy zooveel schoons gelsTard dat men hem van barle n vg g lak wenschen met de voltooiing vaa dit belangrgk opoe lo hei byzonder sahryft hij saer fraaie koren al doen sg loms meer MM lengvereenigiog of liederialel dan aan opera denken die door pol phonisofae bewerking aiimnnian De behandeling der solo temmen is over het algemeen zeer goed in hek karakter dar voorstellende personen ge kt al mag hierbg niet ferswegen worden t Ma de partöen ran Wilhalmns van Tjrns en Saladgn Bas zeer haoge ei cben gesteld worden De behandeling van het orkest is soQiwyten meesterlyfe sooals b v de in leiditigen van het 3a eu 4e bedrgt soms echter te vluchtig opgevat Over hei algemeen komt bet my oor dai hei werk niet aus einuB GusK is geschreven Naast een zeer lofwaardig streven naar oorapronkelykbeid hegeeft de componist zich soms op Wagnersche paden Hy mtakt evenals Wagner en bijna alle componisten van den taatsten tyd gebruik au z g leiimotieven deze zyn niet altyd betangryk genoeg om het daarmede beoogde doel te bereiken Motieven all dai der Kruisridders I en 11 het Liefdvsmoiief VI maken niet genoeg een den hoorder bijbigveoden indruk zoodat de rerwend Ug daarvan hoe meesterlyk ook gedaan niet genoeg tot den hoorder doordringt Hei werk heeft dos over bet algemeen lig booge muzikale verdiensten iets tweeslaehiigsch m i veroorzaakt door den teksl dan ia de componist in bei oratorio dan we3r op het gebied der opera Man zal moeien toegeven dat hy zg bet dan ook twesiUchiig op elk gebied Toorireffelyke zaken heeft geftchrsTuu udat men van hem in de toekomst nog vele eubetere vrucbleu van ryu latent zal mogenverwsohien Hier volge nog een beknopte beschouwing over eenige oaderdeelen van het werk en over de uitvoering £ ene korte inleiding geen onvertore waariu hei krygsmotiflf eerii door hoorns later verbonden mei een sterk strykmoiief optreedt pu gevolgd wordt door een feestelgke inzet van het koper afgewisseld door eeue zoete cantilene voor Violoncelten waarby zich later Hoorns en Hobo aansluiten zeer eigenaardig is hierbij en Hobo solo waartegen ticb als uit ds verte bet krgg niotief doet hooren bereidt ons na drie plechtige nccoorden voor op hei Ie tooneel Orgeltoonen weerkliaken het orgel was te zwak eon maunenkoor laat hé t Iu te Domine peravi hooren Het rolk komt uit de kerk en na da in het orkest eigenaardig g ieekende begrotftingan enz wordt een algemeen koor ala danklied aangeheven een koor dat met fraaien klank gezongen een goeden indruk maakt Willem van Borselen de heer Dyksr als ten ware Tempelier immers als men den volksmond moet gelooven dan waren die heeren echte drinker wil daaraan ook vreugde en wgn verbinden Haast zou meu gnan dansen als Wilhelmus van Tjrus de beer van Duinen versohgni en de feestvreugde verstoort Is hei misschien dénrom dat deie zeker te lange c aanspraak waarby de meer moderne qua irecitatief vorm uieer indruk zou maken niet vermag groote btlaogatellmg ie wekken of was het dai de lieer van Duinen blykbaar olecbt gedisponeerd was Ie het interladiotu ns Vervult uw p icht eD wreekt denhoonc wel gemotiveerd Herman de Perigod de heer Urtai neet door een vurjffe aanspraakzyn mederidders op te wekken tot en tochtnaar Jeiuzalem een zeer fraai gedeelte batdaarop volgende duet is overbodig en verzwaktdan pa ontvaugcn indruk Ook de woordenvan Aldemar de hear Orrlio aU altyd vooitrttÜgk by stem en zeer duidelyk artiooleereod zyn te vee in liedvorm geccbrevfu Zesi pcboon an c utripnntiache bewerking is betdaaropvolgende maaoen ro en de daaropvolgende oproep van v Borselen en bet algemeenensemble van Solisten en koor in marschvormmaakt een flinken eu iooueelmaiig gunsiigenindruk Hei daaropvolgende gebed soli enkoor zal ondanks den oratoria styl een grootscheo en effectvolleo iudruk maken Weer neemt Wilhelmus van Tyrus hei woord een zwak gedeelte ook wat de orchestratie betreft wasrby motief II optreedt Ik zou den componist willen aanraden alteen bet laateie deel daarvan aanslniieode mei hei koor der km ia vaarden te behouden en onmiddellyk over te gaan op de pakkenu e slotscène waarby ik eeu levendiger empo zou aanbevelen Het tweede bedryf voert ons in bei legerkamp der Tempeliers Herman do Périgord is alleen en zingt een dankbaar lied waarvan hei tweede gedeelte als brengende geen tegenstelling moest vervallen Bg het slot had ik den heer Urine die dit nnmmer mei fraaien klank zoog willen toeroepen voorzichiigl Waarom zooveel kracht by snik een stemmig lied Hetgeen na volgt is mozikaal zeer schoon doch brengt ons weer geheel terug in t eerste bedryf waar ook atoede sprake is van op te trekken naar Jernzalem De koren Ons doel is één f enz zijp zeer friseb eu brengen eene gewen chie afwüscling ten goede Van hier af zoo heb ik in mgn tvkstboekje aangeteekeod begint er beweging te komen en gevoelt men licb eigenigk voor t eerst in de opera Ook da componist komt beter op dreef en gevoelt met van Borselen dat na zulk een lange iochi de beken wel eens mi en rondgaan Het drinklied mei zgn pikant iiït rlodiom na de woorden laai ons den wynnok vieren is een gOMtvolte compositie en werd door den beer Dykei met fraaie stem gezongen en goede opvatting voorgedragen Is het echter niet aan te bevelen bet derde cooplet weg te laten Op bei tooneel zon men de tempelridders zooveel zien drinken dat de rolksniteprank nanscbou elyk tat waarheid ion worden £ sn St Jani ridder door den heer Spaaoderman mei kloeke stem voorgedragen komt met eenige tempelridders twee gevangen vronvreo Melnsine en Palmira binnenbrengen Uit de verte klinkt geatnpte Trompettoueo motief V en tater Vla wat een uiiitekend effect maakt Herman de Périgord acht de Bcooone Ooetersoheu geen blik waardig waarsobgnlyk is bei daaraan toe te sebrgven dai dit gedeelte mgne sympathie niet kan verwerven at moet ik bekennen dai hst effect oer Hoorns by de woorden Noch dorst naar krygalaurieren i zeer goed is aangebracht Meloiiae mej Hauau heft een klaaglied aan Vour eene harts toch tslyke vrouw te oordeelen uaar den tekst vind ik de opvatting ie kalm at werd dit gedeelte ook door mej Hauau begaafd met een cboone Altatem zeer goed voorgedragen De overgang uaar dit gedeelte is duor Hoorn rn Klarinetten zeer schüO i geieekend en de contrapunliiche bewerking in hot tweede gedeelte door de Klarinet uitgevoerd roert tot een fraai slot De luchtige Palmira mevr Engelen beeft een vroolyker IdTMUopvaiiing Geheel in het karakter is dit gedeelte een der glansnummers der partituur en werd door mevr Sogelou met hare heerlyk fris ehe stem uitstekend weergegeven Jammer dat dit fraaie gedeelte door Herman s drooge beschouwingen wordt bedorven al ii daarhy van eeo fraai orchesigedeelte te gewagen Met een frisch koor wordt dit bedryf besloten Vreesde ik niet te uitvoerig te worden dan zon ik gaarne van bei derde eu vierde bedrijf een zeer uitvoerige twsohouwing geven want onltigenieggelgk zyn deze twee bedreven on muzikaal èn dramativcb de besten van bet werk De componist toont zich hier ook lo het orkest on in de muzikale bewerking van Arabisohn en Perzische melodiën een moester Ik behoef slechts te wyzen op de effectvol geïnstrumenteerde inleidingen de te lange sulo van Aldemar de beer Oretio bet onderhoud van V Borselen en Saladgn ook te lang waarin zeer goed gedeclameerde gedeelten voorkomen maar vooral het liofdes dno en de dansen sang der Odalisken dat zeer trasi van klanken kleur mag genoemd worden Op bol tooneel zal dit gedeelte zeker een groote indruk teweeg brengen Mevrouw Engelen trashte echter bg de zeer dankbare solo De lotnsblosm in t baarc het vibrato weg te laten Door hei daaropvolgend koor dat weer van beschryvenden aard is al is het een aakinetstnkje voor eau ames Zangvereenigiag en teer mooi geinstrumenteerd wordt de sUiiadrnk voizwaki Het vierde bedryf brengt een prachtig dubbelkoor van Tempeliers dat even prachtig werd uitgevoerd £ ere aan de Goudsche angers I Het dooi van Palmtra en Melusiue lykt mg wat men noemt er met de haren bygesleept Zeker it bet een zeer mooi nnmmer maar wat kernen die dames diar doen Het geheele slot dat nu volgt is dramatisch lesr goed en zal op het tooneel zgn effect niet missen De aanwen ding der leiimotieven VI de hsrinneriog aan bet hefdesduo 3e bedryf VI VIII enz de wanhoop en de moord op Aldemar door Palmira Aldemars dood en het slot Miserere dai holiü hei tooneet door de vrouwen herhaald wordt dat zyn alles bladzyden vol muzikaaldramatische schoonheden Na mijn hulde te hebben gebracht aan den Componist die ik hoop bet myns oprvcbioorlyke l eschouwingen even welwillend zat oposmeu all ik zo geef breng ik Solisten Koor on het lUrechtsohe Orkest al was bet niet altyd op do hoogte zyner meeielyke taak kortom aan allen die medegewerkt hebben aan desa zoo oiimnntend gevlaagde uitvooriug myn wslgemesnden dank Moge eene spoedige opvoering bij de Ned Opera te Amsterdam bet rosoltaai zyn van zooveel talent opofTering en toewgding C VAN DER LINDEN BargarlUken Stand GEBOREN 8 Jnli Franeiscus ooders A J Konwenberg en E A M Ooms 9 Margaroiha ooders J van Wgk en J G Hogenes Franeina Wilhelmina oaders D L Dgkxhoorn en G Verhoef llAdrianus Jobanofi AlpbouAus ouders A J J Vos en A M Noordman Adrianos ooders L de Heg en M Stolwijk Alida ooders D Kemp eo A Tan de Poll OVERLEDEN 9 Juli J G Buokmauo 47 j E B H van den Berg 5 m 10 M Okkerse wed J Ungerak 76 j ONDERTROUWD 10 Jnli B E Trooster 22 j en J B Stolk 19 j A J Verkonier 31 j en M van Piere te sH r togenboecb 27 j Moordrecht GEBOREN Joanna Elisabeth Theodora ouders C van Hemort en S Bouwman GEHUWD J OoeUrom 22 j en E Aret 23 j t Qooda Beurs vau Amsterdam letkrs IV 1007 Vork l j 100 IM w 83 8 V s Vi 98 98 108 811 J8 8oy 81 110 94 100 97 48 808 I 881 I 881 1011 801 188 8 1001 100 18 881 8 l4 68V 10 JUU NiuMliND Cert Ned W S 8 dito dito dito 3 dito dito 4ito 3 HOKOAI Obl noudl 1891 88 4 ITIUI laichrü ing 1869 31 i OosTiMB Obl in papie 1888 dito ia lilrer 1688 PoBTUQ L Uhtig mflt coupon 3 dito tioket 8 KusuKu lU Biaiieul 1884 4 dito Oeoons 1880 4 dito bij Rothi 1889 4 dito bü Hope 18i8 V0 4 dito in goud teen 1888 6 dito dito dito 1884 l 3puji Perpel lohuld 1881 4 TuiKllJ icpr Couy leen 1880 4 Qec leeoing lerie D Geo leeaiof wri O uiDAri lllr f obl I8H8 8 tiMloo Obl Buit Sob 1880 t Vii llllll l Obl 4 onbep 1881 itiinUDjiH Obll tien 1888 3 aoTTllDlll Stod laon 1884 3 Niu N kit lUudnlif uud Araridsb CBb HiJ Certitoiliui DoiiMutsobsppij dito Krnh Hypotbetiko pmdbr 4 CultMIj der Vontenl und Or H Dotheekb psndbr 3 Nedertandsohe bsnlc uad Ked Hudelmu rb dito N W k Pac Hyp b pandbr i Rott Hjrpothiekb pandbr 3 i Utr Hjrpotheekb dito 8 i OoiTUia Ooat HoDg bank aand liuat Hypotheekbank pandb 4Vt m ika Kquit hypoth pandb 8 i V 981 800 818 101 63 188V 60 loi 101 loov 1001 144V 1881 18 108 491 1011 11 18 101 60 l isy 981 Maiw L O Fr Lien o rt 6 SiD Holl lJ 8poorw M sand Uy tot Kipl V at 8pw aand NmI lud Bpoorvegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 TALILSpoorwl 1S8 B9 A Kobl 8 Zttid IUI apwmU K U obl 8 P01 1K Wanehau Weeneo aand 4 Kon Or Kuu apw M obl 4 Baltiuhe dito aand Vastowi dito aand 4 Iwaaa Dombr dito aand i Kunk Ob Aio 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 18 l ll l Aaiaui Cent Fio Sp Ujj obl S Cbie k North W pr C r aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denrer k Rio Gr Spm oert r a lllinoia Oeotrat obl in goud 4 LouiiT k NaahvilleCert r aand Mexico N Sptr Hij Uhyp o 8 Uia Kaniu r 4 pot pt f land N TorkOnlariok Woit aand dito Panni Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hrp in goud 8 77 mi 101 89 14 I 201 901 i 1081 1071 1 108 104 11 Hl 1 r H V 87 i Ui St Paul Hinn k Manit obl 7 Va Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 üAKani Can South Ort r aand Vlx C Ball k Nar leb d o O Amiterd Omriibui Uij aand llott rd Tramvflg Haati aand Nip Stad Amsterdam aand 3 3t d Rollordam aand 3 HKl eiR 8t l Antworp6nlB87 S t 8ud Brunei 1886 iloNO Thoi Hegullr GoMlIicb 4 O0 TKNR StaaUloeuing 1860 8 1 il K Oott M r 1880 8 JPAMJI aiad Madrid 8 1868 N i V r H Hyp SpobI oort ADVERTENTIEN Zii die iets te rorderen hebben ran of rHchuldi d x jn aan de nalatenschap ran den Heer CORNELIS CHHISTIAAN HERMAN PRINCE orerieden te Gouila den 3 Inni 1806 worden leriocht durrin opgave of helaUng te doen ten Kintore vm den Notaria QBOENBNDAAL te Gouda rMr Ü4 JULI 1896 Er b z a tegen I Ang een Gelderarh MEISJE aU Tweede of Werkmeid Fr Br letter U Boekbl W O Tas WERKBOVBN Hardttvijh