Goudsche Courant, dinsdag 14 juli 1896

fDinsdag 14 Juli J896 INo t016 35ste Jaargang iiiÉli L a j De Nieuwe BESSENJËNEVEK is van af hedon Ier ancvoring g ereed A inbevelend Firma C LOUREAS Curafflo Appel Lang e Tiendeweg Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst yau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Van af IUAAi DAG a s in het Schoenen en Laarzen Magazijn B VAN TONGERLOO ha jidtBaJceiïilï f met rvod lettaxv Het voorai op de ECHT jOberlahnstein OIRnnUliOUl VICTORIABROH OBeHUHIISWH tijmdom ie s Ma Uschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidhlaak 8 Wfit inwroTing tegen Jictit fc AnfcerPaiaExpeller y t II niit bet Ml mw UD ta wenden tegen =£ sAnlier PalHlxpeller ieder htuagezJD f Il gt moet diu iteeds I romluui dra wordm gthoo l Pnji so oent 70 cent en 1 25 de Owoii Voorkuideu In de meeate Apotheken en bn F 41 teT t Oo ta BotleriMi T Good bii A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAX SON apotheker Markt ÖOTBÏaÊlËËËil te GOUDA ten overstaan van den NotariB G C PORTÜIJN DROOGLEEVEK op DINSDAti 2B JULI 1896 dea morgens ie elf uren in bet Logement I B UTaRciiTscRB Douc aan den Langen Tiendeweg tbu No 1 Een goed onderbonden opdrukken tand gelegen WOONHUIS thans ingericht tot WINKELHUrS ERF PLAATSJE en SCHUUR aan de Turfmarkt tl Qmda W k H No 35 Verhunrd tot 1 Juli 1897 aan den Heer W F Cabiiièiii voor 360 per jaar Het Huis bevat beneden 3 flinke Kamers en Kenken en boven i Kamers Zolder en Dienstbodenkamer Het is voorzien van Gasen Waterleiding en van vele gemakken No 2 Ben goed onderhouden gemakkelgk ingelicht ERF TUINTJE en SCHUUR aan de Breeds 2gde der Karnemelksloot te Oouiia Wjjk K No 534 Terstond te aanvaarden Het Huis bevat beneden 2 Kamers Keuken en Kolder boven 2 Kamers en Zolder en ïb van Waterleiding en vele gemakken voorzien No 3 Een goed gelegen Winkelhuis WOONIIOIS en ERF ingericht tot Zadelmakerij aan den Langen Tiendeweg te Omda Wük Ü No 53 Verhuurd tot 16 November 1897 aan den heer D KoKma voor ƒ 231 per jaar No 4 Een dubbel HUIS ingericht tot EofflehvLis met Vergunning SRF en PLAATêUE in den Molenweri te Gouda Wyk B No 31 Verhuurd by de week voor ƒ 4 20 No 5 Een perceel best WEI m HOOILAND in de Voorwillens te Gouda kadastraal bekend in Sectie K Nos 805 8Ö6 867 868 869 870 871 872 879 1145 1517 en 1780 te samen groot 3 Hectaren 02 Aren 51 Centin ren Te aanvaarden 1 December 1890 En No 0 Een perceel best in de Acbterwillens te Gouda kadastraal bekend in Sectie K No 1345 groot 1 Hectare O Aren 30 Centiaren Te aanvaarden l December 1896 De perceelen zyn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 UTsn Nadere inlichtingen geeft voornoemde NoUrisFORTUIJN DROOGLEEVER te ffouda Assurantie Maatschnppij tegen BrSindscIiade van 1845 E NEDERLANDEN Zutplien Amstrnlmii Hnpliinploin Kolterdaiii ZuidlilHok O s liirilVOllhaKe NoMalrail 20 Breda Prinsonkndi Alkmaar Lnngeslraot nroiidkapltaal i ooo ooo Reserves 1 800 000 Uctaalde ItrandscImdeH i t too ooo Bm HiatKktfpt vimkstt Ikui k tsjra INBRAAK Effeeteu In Braniikast zoowel als liiboedrlK WliikelKoederen enz TANDARTS E CASSUTO ultgemnidet tl ZOÜDAQS Turfmarkt 172 Gouda OPENBARE VERKOOPIHG tf GOUDA ten oft rstaan Tan den Notari G F0HT1ÏÏ ÏN OIlOOCiLEEVKlt 01 Wooiisdajr 22 Juli l 96 bij l eiUng en op Woensdajr 29 Juli 1896 hfj Combinatie en Afnlng telkena de morgens te Elf ur n in het Koffiehuia tHARKONiBc aan de M rl t van Eene gnnttig gelegen enkele jaren geleden gebouwde BOUWilAHSWONlKe mot SCHUUR HOOIBERG ERVEN BOOMGAARD WATER en eenige perceelen staande en liggende aan den Openbaren Ryweg naast de R K Kerk eu aan den Kerkweg te Reeuwijk te zanien groot II Hectaren 48 Aren 60 Centiaren En znlks in 3 perceelen De perceelen z jn onder behooriyke borgtocht yerhuurd tot 1 Mei 1902 aan Iohs Vëuhaar voor ƒ 1050 per jaar Zö ssijn drie dagen vóór den verkoop te bezichtigen Nadere inlichtingen geven Notaris W I H VEHHROÜEN te Breda en voornoemde Notaris FORTUÏJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Vrljwlllke Verknoping De NotariaJ P MA HLSTEDE te lierqamhacht is voornemens op VRIJDAG 31 JULI 1896 ten Her l ergo ran C Bkzemrh eu op VRUD VG 7 AUGUSTUS 1890 ten Herherge van W H VAN Z08ST beide aldaar telkens des voormiddagR ten 10 ure b j veiling verbooging eii afslf in bet openbaar te verkoopen De grootendeelB nieuw gebouwde Bouwmanswoning no 70 met SCHUUR ERVK en TUIN m de kom van het Dorp De HUIZEN geteekrnd nos 244 en 245 met SCHUUR en Aanbehooreu aan den Groenen Kerkweg Een BOOMGAARD met nieuw gebouwde SCHUUR pn ERVE naby het slot Alsmede diverse perceelen uitmuntend WEI EN HOOILAND Bouw Gras en Griendland staande en gelegen onder de gemeente Uerg ambacht U ijiiien groot 9 24 92 Hec areii in il perceelen zooals breeder is omschreven in veilingboekies evenals de gewenscfate inlichtingen te bekomen ton kantore van den Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping IIIIIM De Notaris J P MAHLSTEOE te Btrgamhacht is voornemens om op WOENP DAG 12 AUGUSTUS 1896 des voormiddags 10 nur ten huize van U BROERE aan de Hoekscbe Slnis in het openbaar te verknopen DE BOüWlSANSWOSINe geteek nd nos V en 10 met SCHUREN GETIMMERTEN BOOMGAARD ERF en Aanbehooren benevens diverse perceelen Wei en Hooiland BOUW en GRASLAND DIJKGROND en Watering staaude en gelegen aan den Lekdyk naby de Hoeksche Stais en strekkende van den buitenteen des dgks tot halver Groenen Kerkweg ouder de gemeente BERGAMBACHT te zaneu groot 6 Heklsren 67 Areo 4S Ceoliirei Gouda Druk ari A Hkinkmak 7mo Breeder omschreven by billetten en inlich tingen ten kantore vaa genoemden Notaris EOKZEN in k luni Zijjf Moir PARASOLS Ci i B PU SlKoi J WItt ftOHKH J llanilscliociieii A DAMES II Katoep ZyJ I X Front flo HnnJ fiO J a BOORDEN P J V MANO BETTEN X Rito ten PlooUel öjy KiNTENKrUGEN Ideii Moffen iilKarnlInrcii enz Wisbrvin Liffmann MARKT 136 YOOR LOOPIG BER ICHT M ggM L In het begin der maand MÊE Sj m SEPTEMBER 1896 zni millQSK i ti te Wadinxveen in het openbaar worden verkocht IE BOUWmSWONIl De Oude Baars en aanhcorigheden benereoB divert perceelen beat WEILAND gelegen aan den Bloemendaatsohen weg in den polder BloemendaaU onder de gemeente W addinxveen ie zameu groot 14 46 65 Hectaren De voorloopige information worden gegeven ten kantore van de Notarissen BODAAN en VAN ROSSÊM te Hage en Mr I MOLENAAR te Wadiinman Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE Ê t Btrgamhacht is voornemens op mmSm WOENSDAG 15 JULI 1890 des voormiddags ten tO ure in de GKOoraBoaa te LeJckerkerk in het openbaar te v ijpopen 1 EENE PARTIJ WEI OF HOOILAND mei WATER gelegen onder de gemeente Lekkerkerk binnen den Tiendeweg strekt van A NivBN tot het volgende groot 1 S3 8S Hek taren Het daarop staaud GRASQEWAS EENE PARTIJ WEI OF HOOILAND met WEG en WATERING aldaar benoorden bet vorige binnen en aan den Tiendeweg groot 1 09 OS Hektaren 4 Het daarop staand GRASQEWAS Aanvaarding by de toewgzing Combinatie der perceelen 1 en 2 3 en 4 Inlichtingen by den Notaris AAITEESTEDIITG De DIRECTIE der Ooudsehe Uaohinal Qaren pinnerlJ te Oouda is voor nemens op VRIJDAG 31 JULI des voormiddags te 11 uur in het Koffiehnis van dan Beer A Dam publiek aan te begteden Eene belangrijke uitbreiding van hare FABRIEK aan de Turfging l aldaar Bestek en toekeningen ign vanal 18 Juli op franco aanvrage ii 2 verkrggbaar bg ondergeteekende Nadere inlichtingen te vtckrygea by den Architect H f NEDERHORST Jr De TREKKING begint MAANDAG 20 JULI as Loleo eo gedeelteo van Loten zyn verkrygbaar ten kantore van den Collectenr Wed A C COSUN BINNENLAND GOUDA IS JoU 18 t Wai recht gezellig gisterenavond in den tain der Sootet it Ons Genoegen Upgunstig l door het heerlijkita zomerweer deed xlcb voor ven baitongewooa talryk publiek de Goitdscbi Orkest vereen iging £ apbon a hooren We zeggen het besiuor der Sociëteit onien daak dat het on in de gelegenheid beeft geeteld dit orkest w er eesa te booren Er komt o muzikaal g bied leven in ous itedeke van Ter Oouir want a kan d ze jonge verennigin van diteklaDten zich nog wel niet meten met het beroemde UtrerhtMb orkeat dat II Donderdag by gtt egcnbeid van die overschooo concert uitvoering der opera De Tempeliera ene matioae gaf Eaphooia toont dat bft ouder leidipg van haren bekwamen directear dan heer J H U Spaanderman vorderingen maakt eo dnt het den Bteun verdient vaa ieder rechtgeaard Gouwenaar Ofschoon het pro gramma weinig uieaws eanbood beweee be warm appleua dat de zoogenaamde popoiatie muziek den bezoakera erg in den imaak vie De luimige Egyplii che Marsch van Johann StraQM vond zooveel byval dat men zelfa om eene berbaüng er van vroeg waaraan door het orkest bereidwillig werd voldaan Het leeuwenaandoe vi het welalagen dezer uitvoering komt zeker uaaat den directeur toe aao deu beer Joh G Areotz die op ooberinpetyke wyze eeo drietal solo s voor piston voordroeg waarvan de conoertpolka ven Hasselman door het orkeat uitstekend begeteiti eve Deens werd gebiueerd Dat 008 Uoadsch orkest sEaphooiat opdeti ingeslagen weg moge voortgaan en in groeien bloei moge toiinemeD dat het Bestanr der Societfit ons andermaal ind tgelegeohei f itellf dit orkest in ons midden te hebben is de wenscli ün vele Udeb van 0n8 Genoegen Men verzoekt ona te willen meedeelen dat voor de leden van het koor van De Tempeliers die het bekende Ihom nog niet hebben geteekend daartoe nog gelegenheid bestaat iii da apotheek van de firma Hoefhamet Turf markt alhier Vryd avond by bet maseereo van het Hot terdameche Veer door het Belgi che Moiiekkorpi van bet He tsteger geraakte een Iti jarig meisje M v h te water Een viertal pertooen begaven zich te waU r en met behalp van dez pertonen eo de politie wa zg spoadig op het droog FEVILLETOni UI De jongen heeft een aanxieDlyk fortuin vrd zich zelven au bad daarbij nieta van tng noodtK Tk daeht toto niet dat ik ooit tord Dane zou worden Mijn broeder de arme kerel was even gezond en aterk ala ik en vaa van plan ie eenigen tijd een huwelijk aan ta gaan i u9 is uw 2O0n ryk Zeer r i behalve de inkomateu van de Danes H zou eene betere partij roor Maria Leater zijn dan neef Herbert Zyt gij van plan om iiem te vervolgen vroeglij zBobt WaervoorP voor atrooperij of inbraak O Harry spot niet I het ia alsof gij met mijneellende lacht Ik bedoelde maar neeu hel doetniets ter zake l Zg bad aan Herbert gedacht Dub is uw levea over bet algemeen niet cnkatrouBgear ea maaeaeh n geweeat Adelaide Bozengeur on oiaueaebijn Het wm over bet jI mI om op de vraag letterlijk ti antwoorden een jammerlijk bestaan geweest Da wereld badvan dj vroolyke T dy Adelaide geaprokrn zg hadkaar eer de rampzalige kunnen noemen Overal hadhaar cvea ala Herbert de folterende onnut vervolgd dat haai meiaeed aan het tiobt zon komen Haar Giateran had de 4de Jaarlykiche Intarnatio naie Wegwedstrijd Rotterdam Utrecht en terug 113 K M plaats Deze wedktryd wai aitgaschreveu door de Rotterd Wielryderi Vereeni ging T H O R c De prgzeo waren aldus Af deeling Amateur Ie prgs A Ëereprye Medaille geschonken der H M de Koningiu B TB O R t s Java Beker uitgeluofd doorbet Cloblid den beer Joh van Waohem C Massief Soaden Medail e uitgeloofd doorde Rotterdamscbe Wielrijders Vereeoigiag 3e prijp A Eereprys Medaille geeehonkeo door H M de Koningin Regentes B Fraaie Sierbeker 3b prys A Medaille gevcbonken door den Commissaris der Koningin in Zuid Hottsnd B Coivre polt Barom ter geschonken door den WelEd Oestr Heer H Bos Kapt Comm van het Kofps Kou Scberpsoh utters 48 prys Groote Vergold Zilveren Medaille uitgeloofd door den A N W B 5e prys Groote Vergnld Zilveren Medaille uitgeloofd door de R W V Vooruit 6ii prys Groote Verguld ZiUaren Medaille uitgeloofd door den WelEd Heer M v Vieu 7e prys Zilveren Medaille uitgeloofd door den WfllEd Heer Godfroj Sr Se prys Zilver Kruis 9e prys Kunstvoorwerp Eitra Pryren Voor den eerstaankomende Nederlander een Zdveren Beker geaefaooken door den WeIËd Achtb beer F B s Jacob Borgemeatter van Rotterdam en voor en eerst aankomenden Buitenlander een Groote Zilveren Medaille Uitgeloofd door den WeIËd heer A J M Hoelen Jr N B De medailles van H H M M de beker van deu Borgemeester en T H O R s Javabeker moeten tweemaal door denzelfdeu rijder gewonnen worden om diens eigendom tf kunnen zyn Afdeeling Beroapryders Le prys f 150 2e 3 75 ae t 50 4ê 40 5e 25 De uitslag was aldus Amateurs H van Koolbergen Leiden 3 a 48m 29 J J J Kronenberg Amst 4 2 48 P G Jantan Jr Rotterd 4 14 21 H G J Driedoncbs SUndaardboiten 4 2I 13 H J de Wiis Rotterdam 4 23 U B Wiagelaar Ams erdam 4 24 50 hoofd zonk op nieuw in de kuaaena neder en nu barstte cü voor bet eerst gedurende hun gesprek in een vloed van tranen uit Wij oogaten naarmate wg zaaien aaide lord Dane Ali wij bedrog plegen worden wg vroeg oflaat geatraft Zij ees eeaaklapa op en viel op dsknieën voor hem neder Zij zag hen smeekend aan terwijl tranen haar anga do wangen atroonden Harry üult gg mgn vreeaetgk geheim bewaren P Gij zult mg niet verraden I Ik smeek het u ter wille van de Hefde die gij mg eenmaal hebt to rdragen Wrik geheim P vroeg hg Hij begreep haarter nauwernood Dat ik n en Herbert dien naob herkend heb O ik verstond enkele woorden en wiet dat da twistn g betrufi De hemel is genadig wees sg het ook I Ik aou Haver op het oogenblik sterven dan de acbandete moeten verduren da men wist dat ik eene meineediga hen Zg stond ot t op voor hg baar beloold had dat het nooit over z As lippen zou komen Hij deed dit gereedelgk en hielp r toen opstaan Dat geheim zal mtl v la anderen aït hat verleden begraven zgn antwoordde y Zg sloeg hare shaft om eu zette v hoed oufi om been te gaaa Ijord Dane zooht zgn za cwhaar vaar huis te brongen maar ig sflfl dde hi hoofd en wenkte afw teod met de handk Wtldfl alleen heengaan Wilt g mg eenr gunst bewgnn Adelaide Houd dit altea nog een paar uur geheet tCK r u zelve Ik wit mg zaken bskead maken tot zoo lang ben ik nijaheer Home Paul Bor Parös 4 u 25 m 12 Th SsakewJr Deo Haag 4 2 i 17 V L Hoimel Jr Amst 4 32 50 Beroeprylers H Lagteu Antwerpen 3 44 34 A G Immink Utrecht 1 47 W 0 van Ooien Luik 3 48 2 Maurice Oarin Reubaii 3 51 J M N Vroowee Arasl 4 0 58 Reding Antwerpen 4 3 4 Van de scheeps immerwerf van den beo A Panoevis te Alfen a d Rgu ia met goed gevolg te wftter gelaten de tjiereo motorb üt Vooroiigaogi groot p m 30 Last geboowl voor rekening van den beer L Ouweneel alhier De hiervoor beuoodigde petroleum motor wordt geleverd door den beer U W van ReousB te Utrecht Btykeas een door h tsportblad De Albleet ta lïofterdam ontvaugen telegram uit Panjp is by den stryd om deu grand prix Jaap Eden wederom door de Kransehen gelitopt No 1 was Morin 2 Jacqaelin 3 Jaap Eden Aao het versli der Gemseota Gouda over 1895 ontleenen wy bet volgeode De voornaamste zaken in de openbare vergaderingen van den Gemeenteraad behandeld waren de hierboven vermelde Verordeuingeof de kobieren der Plaatieiyke Directe Belasting aaar het Inkomen de rekeningen en begrootiogeo van de onderscheidene Inntetlingen van Liefdadigheid de Scbuttery de Kamer van Koophandel en Fabrieken de volkitgsarkeuken het Hofmanagtisticht eo andere de begrooting en rekening der Stedelyk Gasfabriek dn Gemeente rekening dienit 1894 de Gemeente begrootiog voor 189G en verder ds volgende IH Jaooari Mededeeliug van het overlgden van Mr A A vnn Bergen IJzendooru in laven Borgemeester en Lid van den Raad dezer Gemeente en bestuit om door eene Commissie de gevoelens lan iHaads deelnemitg ta doen overbreogeu aan Mevr de Wed van Bergen IJzeDdoorn 22 Januari Mededeeling van het overlgden van den beer H W G Kouing iu leven Wet bonder dezer Gemeente en bMJoit om hei Collage van Dagelgkach Bestuur op te dragen da betuiging van s Raadt deelnemiog ver te brengen aan Mevr de Wed Koning 22 Janaari Behandeling van eeo adres van Zg knikte toestemmend en ging naar beneden met haar aluijer dioht over haar ontateid en vervallen gelaat getrokken Juffrouw Ravensbird kwam haar onder ai n de trap te gemoet O mylady Ik zou u gewasrachuwd hebben als ik hot had mogen doen ftuisterde zij Ik koopniet dat gij al te zeer ontateid z t I Hebt gij het reeds sedert lang geweten Hophia Sedert dea tweeden nacht dat hg hier was mylady Hg deed het scherm af dat hg alleen alseen masker bad opgezet en vertoonde Etoh an Raveosbtni Hot werd mg natuurlgk ook meil edseld daar ik hem loeh zelve zou htirkend hebben Knverbeeld u dat ik mgn geheugen plaagde om mgte herrinoeren op wie de heer Dane geleek terwglik bet zoo dicht bij had kunnen vinden in mijnevroegere meesters Ijuly Adelaide onttrok üoh aan het gesnap eo verwijderde zich alleen alleen met bare aohaade hare amart en bare zorgen Lord Dane of liever Herbert maar w moeten hem zijn titel uog eenigen tijd laten behouden zat mft z n zuster in de onthgtkamer ran bet kasteel Het ontbijt was reeds lang ofgeloopen bij had iels ongedurigs over zich en schoen van tjjd tot tijd in gedaobten verzoeken Hg had dien dag veel om kandou Lydney mosst de plaats uit maar hg arist nog niet recht boe hg het aan zou leggen Freule Dane had zooals gewoonigk een dun licht kleedje aan waarin rose den boventoon hield en peelde piep met een kanarievogel die tu een kooi voor het venster hing Zg was ook onrustig wast sg had iets gedaao dat baar broeder wtiUeht aiet de finnt A Brinkman Zoon alhier om varhooging van da haar verleende toMaga voordt uitgave van bat verslag der faandeliBgaD van deu Gemeenteraad on verwerping van bet voorstel van Burgemeester en Wathouders om die toelage voor édti jaar by wyze van proef te bepalen op f 500 12 Februari Afwyzende beocbikkiog op een verzoek van R 0 Jougenborger te WaddÏDX veen om pachter ta ign vÉn bet baggeren in Hollandsoheo IJsel vóÓi langs de peroeelen van de gemeente Gooda 12 Februari loterpellatie betreffende eane verguDuing tot het houden eener ringryder j met ajreslede op hot ys d s Zondags vdór hst eindigen vaa alle godatlienstoofeniugea 22 Februari Besluit tot verkoop van eaaig oud materieel van de Fabricage 22 Februari Toekenning vaa pensioen aan deu op verzoek eervol ontslagen Hoofd Commies ter Saeretarie C J Q L vonöternbaoh 22 Februari Aanv arding van asn legaal onder den last van vracMgefaruik aan de Gemeeute besproken door wgleu den Burgemeester Mr A A fan Bergen IJzeudoorn bMtaaode in ooroeread goed eo een kapitaal van f 40 000 22 Februari Bealnit om in afwachtiag derbeslissing over een voorstel tot inkrimping vanbet ODderwyzeod personeel san da 2e Burgerschool Toor joogeni de definietieve voorzieningin eene beslaande vacature b dat personctfluit te stellen 1 Maart Installatie van den haar R L Martens als Bat emeeatar dezer Gemeente 8 Maart Besluit om 24 hoornen staande np bat Veerstal en in de plantsoenen in bat openbaar op stam ter rooitog t verkoopeo 29 kaart Medadeeliag dat het door de Gemeente ingestelde beroep in cassatie iu de procedure tegen het Hoogheemraadschap Schieland betreffende het onderhoud en de verzwaring van eeo gedeelte van den Hoogeu Zeedgk by Arret van dea Hoogen Raad dd 8 Maart jl is verworpen 29 Maart Besluit tot verbiftering eo versterkiog der waterkaeringen langs den IJtn tuascben de Hanapraaistuia eode Mallagatsluis 29 Maart Besluit tot wyziging der jaarwedden van drie Ambtenaren ter Secretarie 5 April Baslnit om aan mej H P Kloit onderwijzeres aan de 2a Kosteioote Ssbool op baar verzoek tot herstel van gezondheid een verlof vin zes maanden ta verlernan April Besluit tot openbaren verkoop van den jagerital aan bet Jai pad alhier 23 April Besluit tot het aangaan eeoergeldleening groot f 10 000 a 3 pet sjaar tot dekking van uitgaven voor boiteogewauf zou aanstaan eu zij moest daar nu mede voor den dag komen Lieve OeofTry ik heb u iets te zeggen dus begon zij Belooft g mij dat gij niet boos zultworden f Ben ik ooit boos opu CelyP aahetantwoord Wolnu ik heb aan den beer Lydney geschreven en hem gevraagd hier te komen Lord liane zag baar verwonderd aan Hebt gg Lydney gevraagd hi r le komen herhaalde hg als kon hij zgue eigene ooren niet g loovea Ja dat heb ik gisterenavond gsdaso Gaol y Toen ik hoorde dat nen hem in vrgheid bad gesteld sohreef ik bom en verzocht ik hem van mor gen bij mij aan te komen Kn lieve Geoffry alszij hem niet hadden losgelaten sou ik mg met hHrgtuig naar het poli tieburean hebben laten bron gen en hem opgezocht hebben Ik zou dit gedaanhebben om hem openlijk een btgk van m ue belangstelling ta geven en aan Danesheld te toonea dat ik de houding die men tegen hem aanneemt ten hoogate afkeur Ik heb ham eens gevraagd ofhg rijk waa of b J rgk genoeg was om eenevrouw le onderhouden en hij lachte en teide ja en eene vergulde koets net zes paarden bespannenop dan koop toe HiJ verdient met onderaensidlugbejegend te worden Geoffry en ik wil daartoe hetvoorbeeld gaven Zfj zeide dit alles in een adem en lord Dane waa aiet la staat een woord taaschenbeide te Jtreugen Maar nu seida hU met nadruk Gij zult htm in mijn huis niet ontvangen Csoilia