Goudsche Courant, dinsdag 14 juli 1896

door duizenden Profes soreo en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen Hedert 14 jaren hy het publiek bekend en gezocht als het beate goedkoopute en onsehndelijkste Directe SpoorwegverbindlDgen met UOUÜA Zomerdleast 1896 Aangevasgeo 1 Mei TUd van Greenwicb 111 HU H iS l 4 S aO 8 67 SO 1 19 S 51 7 U T BJ 8 J 8 4S 8 61 8 67 18 86 11 88 I8 S 11 48 11 61 1 44 4 8 4 16 UOTTIRDI M 8 O O i 11 10 18 87 11 08 18 47 DKN HAA6 GOUDA Hlga 1 11 7 M 7 48 8 10 18 8 48 lotu 11 8118 81 l ti 8 44 8 40 4 04 4 88 6 17 187 18 MS tM IVoorb 8 17 10 17 1 41 4 1 18 S4 Z Z w8 n 1 1 86 4 63 Z ir lL S8 10 48 8 6 4 89 9 18 iOnudA 88f i08 18i l8 9 47 10 1810 84 13 0118 118 17 8 14 4 08 4 881 16 6 47 607 481 1810 1010 88 Stopt t BltUw k Kraiiweg n Nooldor UidHKeiidu aa Hakandorp UTKI0HT8OUDA 10 10 88 11 88 18 10 8 08 8 68 4 46 t 8 10 88 11 61 4 1 S ll 10 81 4 14 10 44 11 1018 111 88 8 41 4 87 1 17 7 00 10 48 VlTsO ir 4tl8 4 l OS 1 17 4 17 Ml l iS l s s 7 4 4 8 81 8 ït 8 8810 88 11 4 Ol DA UTIliOHT 10 17 10 84 10 41 11 07 AMSTIIDAII IOUDA 10 41 1 84 1 18 4 41 11 7 4S 8 41 10 10 11 11 M ii li 10 80 EeD gedeelte arbeidsters is Zaterdagoobteod aan bet werk gegaan Zaterdag namiddag had eene vergadoriag der stakende meiajen van Apollo plaats geleid door Da Heer van Rotterdam Na eeo beknopte inleiding aarbg hg den vingr legde op menige wonde soms aardig soms scherp raadde bü tot volhouden aan De boodschap is ontvangen dat als de meitjes Maaod gmorgen niet hervatten de directia andere meisjes oeemt Als antwoord stelde De Hee voor Straks als ge uw geld gaat halen van de afgoloopen week geef dan het bericht dat ge terugkomt als uw eisch wordt ingewilligd Na korte discuiaie ging de vergadarirg aKeen met den u troep Staken staken Men meldt nit Sebiedam Naar men v rneemt ligt een circulaire ter perse waarin de directie vaa de kaarsenfabri k aankondigt dat wanneer op een bepaald tgdstip het wurk niet hervat is de fabriek gedurende drie maanden zal worden stil gezet Uit een op 10 dezer van den Gouverneurüoneraal van Nederlandsch IndiS by bet departement lau koloniën ontvangen telegrafisch bericht biykt dat by de jongste operatien in Atjeb gavaariyk is gewond de cavalerist R Viui Schuylenburg en dat licht zyn gewond de Ie luitenants der iotanlene J i Hoekstein eii O G Meerburg wtrkea bahooread tot tn dientt 1S94 17 Mei Besluit om de Vituade oïerMD komst met bet Rijk betrefivod de huur der lokaleD iti gebruik by het Kaotoogerechtop te zeggen ratt bereidverklsriag tot bet laitea rau eeo oienv eootrsct fcrbg de buurprya m1 worden bepuld op f 500 sjiara Mei Besluit om H Wolfswinkel te ontsJMn T o de pubt vaa het baiteodyks oaa SehiplHod t Hoogeo Zcpdyk gelegen wei eahooilaod en dit land roor 10 jaren te verhorenaan K Jonkheid albier Juni Intrekking van eriebilUude be luiteo waarby strookjes grond behoorenda totden openbaren weg aan de Wocbtelstraal JeWesthaven en de ZeugBtraat werden verbaurdaan L Visser J IJpelaar G Langeraar en J H Kok 18 Juni Intrekking ran rerscbülende besluiten waarby aan de Stearine Kaarsenfabriek GoudBc de wed P J Ëodenburg J M vho Bnurea W H Pület openbire gemeentegrond b j den Tarfsingel het Veerstal de Vyverstraat en de Zak in gehrnik werd gegeven 18 Jum lutrwkking van het besluit waarby SHQ Ij Belonje en stuk grond san da Vent by da Houtensteeg werd Tsrhimrd 18 Juni Bepaiiug dat de Stedelijke Gaa fabriek Toortaan jaarlijks eene zekere recognitie aan de Gemeente zal betalen voor bt t gehrnik an den ondergrond der straten eu wegeo en behoeve rau de gaateidiogen 18 Jani Wyzigiag reu bet tarief in 1892 TastKOsteld voor de vergoeding aan gatver Door hel onverwacht terogslaan vsq de haan van een zakpistool had een jeugdig gymnaiiast te Letdeu bet ongeluk zyn 17jirigen trieiid De V in diens woning aan den Zoeterwondtchen Singel een lading musschenbagel in het voorhoofd te jagen Hevig bloedend werd de straat opgeijld ten eia e te trachten heelkundige hu p e bekomin Onderweg unlmoette men dr Nykamp die den patient opnam in zyn rytuig ea naat het hoqpitaal Wallon vervoerde waar de wonden d gflukkig bleken niet zorgwekkend te zyn verhouden werden bruikers uit te betalen die de bioneoleiding voor een nieuw aangesloten perceel door parti caliere gasfitters laten aanleggen 18 Juui ToekeüDing eoner wekelyksrhe gratificatie aan M Herscbe eervol ontslagen werkman der 8tedel ke Gasfa iriek Men meldt uit Utrecht De bekende Van der Wallen nidertyd om zyne politieke beginselen als baltechel aan de Gildbrug alhier by den Hollandachen spoorweg ontalagon en nn sinds ot nigen tyd directeur van de door hem opgerichte coöperatieve broodbakkery heelt voor een paar dagen dia betrekking eu de stad plotseling verlaten zonder orde op zyne zakeu te etelleo Is de S C goed ingelicht dan hebbende arbeidt ri aio de kaarsenfabriek ta Schiedam aieh in betrekking gesteld met de arbeidsters aan da fabriek Ie Goade om van haar da toezegging te verkiygen dat zy niet voor ttioder loon aoudao werken dan de door haar vastgestelde looniynt aangeeft opda men elkander geen cooourrentie zoo aoudoen Zaterdsgnamiddag werd ook nog eene looai rerhooging an 60 cent toegezegd aan de werklieden ao het magazyn wier week ounen rariearen van f 4 lot 1 8 Zy Ottiiieo met deze verhoüging echter geen genoegen maar eM bteu f 1 welke eisch dcor de directie werd ingewilligd zoodat eene werkstaking lo deze afdeeliog werd vooTkomeu Men schryft uit tiliedrecht Lu do plaats vau den heer P Vieaer Ge die voor de hem aangeboden candidatour heelt bedaukt beeft da Sliedrechtsche kies vereen igiog in hare Zaterdagavond gehouden vergadering met algemeene stemmea voor do op Dinsdag te houden stemming van een Hd van den gemeenteraad candidaat gesteld dr P Soheltema die ook ds candidatuur beeft aangenonen Gi teritamiddag is door het stakers comilé aan ieder der stakers f 4 uitbetaald ter tegemoetkomiog in het door heu minder verdiende loon aan de fabriek By het comité was daarvoor van ingezetenen een bedrag vun ougeTtet f 200 ontvangen Men meldt uit Schiedam Ohchoon de MaastrichtsQhe feesten uitstekend geslaagd mogen neeten is daarby toch iets voorgevnlleu dat men op z n gunstigst gequnlificeerd een streek sou kannen noemen aan het adres van den burgemeester van Maastricht maar dat eigeniyk eeo formeel protest was uitgebracht door den rector van hei Utrechtsobe studentencorpa Aan het diner nl door den Cercle equestra aangeboden aan Mazimiliaan van Oosteoryk werd nadat de voorzitter een Rpeeob bad gehouden ïti de Nederlandsche taal door den heer Pyls een toast nitgebracht in het FraoGcfa De atadenten scheen dit minder te bevallen aan een tafel waaraan uitalsitend Hollanders zaten en de rector van het korps jhr Vad Karnebeek wekte dan ook groota geestdrift toen hy als rector van een Nederlandsch stadeiitenkorps zyn daak wenscbla uit te spreken over de harteiyke ontvang t door een Nederlaiii sche sociëteit io een Nederlandsche stad L e aiiohen door de stakende arbeidsters van Apollo opgemaakt zyn inpaksters snydsteroen afbreeksters f 4 per week cbfl misters plaksters eo luidsters f 50 per week kniptters f 3 per week wryfsters en vangster i 2 50 per week gietsters 4 cent per machine en een Ie premie van 26 cent voor 170 een 2e premie van 50 cent voor 250 en een 3e premie voor 250 maehinev De mBobinei gelyk verdeeten De plakstera 4 cent per plank en hulp van 2 zakuieifijes door den werkgever te bezoldigsn Vo r het makeu van doezen f I Behoud ven premie n l Ie premie 130 loodjes 25 c 2e premie 140 loodjes 35 c en 3e premie IGO loodjes 35 c Voor boodschappen en diverse andere werkzaamheden 37 cent per bHtven dag dien xy niet aao bun gewonen arbeid kuDueu doorbrengen Voor allen een werktyd van 7 aur v ic tot 7 nam Een our ea twee halve uren om te sohafteo Voor Zoudagsarbeid 100 pCt toousverhoogiug Voor de stomp 5 cent per plank 10 60 18 17 11 4 11 11 11 80 8 61 8 40 8 47 8 64 l 10 7 81 De arboidstere die uit nood of wilieke r aan anderen arbeid gezet worden bekondan bun gewone loon 7 7 8 7 aa 7 48 7 16 1 10 i li 6 88 5 88 18 8 1 1 10 7 47 U IS 11 8 88 6 17 a 08 8 18 14 80 7 Oond Hooidnebt lIi weA k Cf M aottinltm 10 1 10 S8 10 88 10 48 10 4 EottenUm hiuUe HUuwnkeik HoordtMlit Oouda 8 18 Il S l l 7 41 8 07 aOIID A DEN BIK Ooudi 7 IIU Uj U 7 48 8 47 2 bgir 7 68 8 66 ToorS 8 07 0 Mêgt 8 18 li 10 7 10 08 lO il 10 87 8 01 8 18 8 88 8 81 S7 10 18 10 48 11 16 18 18 18 88 1 87 8 47 4 46 1 U 6 14 7 14 7 4 S M 8 14 8 4 11 5 i oi 10 0 4 17 1 08 1 80 18 40 18 48 1 08 8 81 8 11 7 10 7 18 7 88 8 17 4 S6 1 17 S SO 8 87 S 46 8 08 10 67 18 16 11 14 11 11 46 1 87 7 1 8 0 l 10 1 Uoudl 1 16 Oudiw 6 60 ITMldu 6 1 mnwllt 8 18 8 48 8 04 8 84 8 10 17 81 8 18 t 88 8 41 64 10 81 BOUD 1 A U8TKIBAM g ll 10 17 18 10 4 U lO H l l 1 11 1 17 11 U l t I0 7 11 8 11 8 81 UT 1 87 8 14 Qoudi iMtudui g it U 11 11 11 81 daarom de Franaefae apeech van den burgemeester io het NedertaDd ch wenschte te beantwoorden Dat voor den Maastrïchtachea borgemeester het Hollandscbe spreken zoo moeilyk il znlleo de Utrechtseba studenten zeker nooit hebban durven vermoeden Een reeks van stelselmatig gepleegde diefstallen tan nadeele van d o Koniiig van Denemarken i dezer dagen oatdckt De koning hoil reeds geruimen tyd bemerkt dat er nu en din op ooverklaarbaro wyzelets □ it zyn particnliore kaa verdween welke geborgen was in een schryflessenaar staande in s koDÏngs werkkamer Echter werd in teerst geen onderzoek ingesteld maar toen in het begin an dit jaar een bedrag van 1000 kronen verdween gaf de koning eiodelyk last om de politie van de zaak io kennis te stellen maar met de oiterste omzichtigheid te werk te gaan Het bleek den met het onderzoek belasten recherchenr al ras dat de diefstallen gewooolyk plaats hadden om de drie dagen ea aangezien de dienstrooster der lakeien juiit drie daagscb witren geregsld begreep men wal dat er tHBSchen de e twee omstandigheden verband beatood Ook kon men HHzien wie op de dageu der diefstaUen dienst had gehad zoodat men al heel spoedig vaite vermoedens kreeg Nu kreeg de verdachte op Vrydag vóór acht dagen juist een extra wacht terwyl de ganache Kouinklyke familie de bevestiging der prinses iu de kerk zou bywoneo eo men Ttrmoedde dat de dief deze scboone gelegenheid niet ongebruikt zoo laten voorbij gaan De rechercheur ferichool zich dus achter een gordyo en wachtte geduldig Maar hy stond zich al een paar uren te vervelen zonder dat er iets kwam en wss juist op bet punt been te gaan toon hy iettt hoerde in de gang fly verborg zich weer snel de denr ging open eu de verdachte lakei kwam binnm begaf zich recht naar s Kuuiugslea ienaar opende die met een valschtn sleutel en nam eenig geld weg dat hy in zyn zak stak De msn werd niet oomiddellyk gearresteerd maar eerst nadat de koning van de toedracht der zaak in kennis was gesteld Toen viel de dief teretoud geheel door de mand en bekende dat hy in de 15 jaar gedurende welke by in s kouings dienel was geweest ijn gebieder gestadig bad bestolen eerst uu en dan en voor kleine bedrat eu langzamerhand echter toen hel zoo goed ging voor meer eo ook vaker totdat hy er toe gekomen wa geregeld by ellteu dieastdag iets eg te nemen aiods Kerstmis een bedrag van 1300 kronen en ia t geheel ougeveer niet minder dan 30 000 kronen Da man waa vroeger bediende by den bekenden minister Ëstrup geweest Twee officieren c van het leger des heÜa uit Alkmaar ayu door een janr verversknechta geheel met verf beameerd en mishaudeld zon der dat e heÜsoldaten daartoe eenige aanleiding gaven Naar aanleiding van bet bericht van onzen corriipondent te Sneek dat een modern predikant by de Ned flerv gem aldaar zoii zijn geschorst wegene het toelaten van ongedoopte lidmaten tot het H Avondmaal deelt men aan de aTel mede dat een quaestie aanhangig is tusschen den bijZOnderen kerkeraad van Sneek tü het class beatnur over bet bevoütigeD sis lidmaten vao drie peraooen in hun jeugd niet gedoopt en ook niet gedoopt bij de bevestiging 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 8 10 4 7 1 88 S 44 7 90 4 40 4 60 4 87 6 04 1 10 1 44 1 14 1 01 1 08 8 14 4 17 Dlnckt 8 88 7 10 8S Woardaa 6t 8 11 ündanlar 7 07 8 1 eo da 7 M 8 8 8 84 10 10 ABatordw e 4 St 7 11 U Het class bestuur heeft den kerkeraad aangeachreven deze personen alsnog te doen doopen en tot loolang hun namen nit het lidmatenboek der Herv gemeente te rojearen De kerkeraad beeft geweigerd aan deza aanFchrgving ta voldoen daar zy door gaen enkel artikel uit dn kerke ykpn reslementen ie ge reabtvaardigd als zynde da doop van volwassanen niet in die reglemeDteo voorgeschreven R C Op de jaarvergadering der Vereeoigiog van GoBfabrikaoten in Nederland zyn eeuige besprekingen gehouden eu bealisaiogen genomen die van groot belang zyn en waarop wy deswege da aandacht veaiigeo De meest gewichtige bealieaiog is teker de aanoemiug met utgemetme stemmea van da motie Blom waarby de Tergadering ds wen Bchelykbeid oit pralE dat in het vervolg ntst zestien doch veertien kaarsen als minimumliehtsterkte van bet gas zal wordeu aangenomen Zeer gewichtig is deze beslissing ook omdat verreweg de raeeela leden directeuren van gemeentelijke gasfabrieken zijn CTenals da voorsteller van de mitie de heer I Blom Sid nit Arnhem Deze uitspraak ia vsoral gegrond op de overwBgt g dat zestien kaarsen veeleer als een maximomt moet worden beschouwd welk cyfer alec t met zeer groota kosten en moeite bereikt kan worden Bovendien heeft de ervaring vooral te Loodee geleerd dat bet ga dat de fabriek met 16 kaarsen lichtsterkte verliet sd die sterkte ook nog op de 1000 M verder gelegun proefstations bezat op meer verwijderde puntan tot 14 zelfs 12 kaarsen sterkte verminderde doordat zich tegen de gaepypen de met zooveel moeite en kosten ia bet gas gevoerde koolwaterstOJSen afzetten Wat echter in niet geringe mata op deie beslianing van invloed waa is seker bet fs t dat lichtgevend gas hoe langer hoe oiindsr noodig btykt te worden Daar imme s bet gaagloeilicht geen lichtgevende vlam doob slechts een warmtegevende vlam noodig beeft men denke aan spiritus en watergas elka zonder de konojas geen licht geven gebruikt reeds een zéér groot deel het dure gas vaa hooge lichtsterkte zonder noodiaak en zyn dos de ten behoeve van deze gloeiticht brandende rerbraikera gemaakte kosten vergeefs geweest Waar uu bovendien blykt dat ga van 16 kaarsen in de leiding achleroitgaat dus verafleggeude verbruikers evenmiu vap die bot lichtkracbt profiteeren koml ons dexe beslissing zeer verstandig voor Het gas wordt Oor de verbruiker daardoor goedkooper en is men niet tevreden met 14 kaarsen lichtsterkte dun kan men door aanschaffing van koasjes pen sterker liebt by een lager gebruik verkrygen Vermelding verdient dat een ga loeiliobtbrander was tentoongesteld met een verbruik van slechte 50 liter per nnr en met eea licbtkracht vau 17 k 18 ksamen HpI tweede punt van groot belang was de invoering Tan muntgasmeters dat zyn gasmeters die door bet inwerpea van halve atniverstukken gas leveren Vooral de medadeel Dgen van de hesren dr Neurdenberg nit Leiden ea Van der Horst uit Utrecht trokken zeer de aandacht Te Leiden zyn reeds 670 derffetyke meiera gi p1nat t met een gemiddeld verbruik van 500 M per jaar en te Utrecht reeds 774 met een gemiddeld verHrnik van 511 M zocdat bet gasverbroik aldaar sedert de invoering van deze muntgasmeters met byna 400 000 M is loegenomen De aantegkosten er wordt behalve de leiding een kooktoestsl eenige gloeiÜohtbranders enz bygeleverd zyn vry boog f 50 en dit is de reden dat men slechts langzamerhand de aanvragers te Utrecht ruim 1300 io aantal helpt De gasprys te Utrecht ia 6 et voor de maotgasverbraikeri De heer Van der Horst berekende dat dit aan de gemeente een directe winst vaa ongeveer Vjt cents per M of ongeveer 4000 opleverde 2 84 MDls 2 1 16 6 eenls Zeer terecht merkt de bekwame Utreofatsofaa direttear op dat bet muDtgas slechts met 1 18 ii w 10 4 8 17 10 4 10 11 10 18 10 87 8 4S 8 47 8 14 IS tl 10 87 7 18 7 6 8 8 8 18 8 M 6 81 10 1 1 8 8 7 86 8 47 8 17 87 8 84 8 11 47 IM 1 11 48 9 1 80 89 7 80 8 0 8 07 10 t4 88 10 I4 8 8 18 8 411 4 ll ia De productiekosten van het gas te Utrecht geleverdf y den verbruiker en de meter zyn nt afschrijving op kosten van aanleg uitkeeriog s d gemeente trolnm mat goad gavolg kon coDCurrecreD by tian dargelgkeD lageo gftsprijs en dnt de mantgumaien oor dn armere klasse pan laar groot aociaal oordael nija daar deze lichdoor iiltonta bsUliii t ao aan klein bedrag gaa kaooaa Teraohaffeo in plaata van de geraarIjjke an ook nit aan bjgieniich oogpant mindar waDacbelgka patrolauni De beer Van der Hont meende du zoowel in bet belang ran d armere klaasen ala Tan da eiploitatie dar gaifabriaken dringend ta npctaa aanraden met de plaaUing lan muntlaanetan rooral ook in groota itadao toort ta gMB Daor bemiddeling an dan Alg N d Wielr Bondt zallan binnenkort de bond l len ry Ofar da Belgiacba greoteu kunnen wialeren mat slecbti een kleine ubriitelgke formaliteit KOiHler dat ig als tot dasver gald hebben te loitaa all waarlorgaom dat tg hunne fiets aiat in België binneDsmokkeleo In het N t d D be eitigt dr A Halbarstadtfan Leeuwarden er de aandacht op dat wanoaer aaostonda d eindexamens der ü B scholen aollea afgeloopen süo niet weinifan sioh naar de Hoogeaohool callen begaven om ar de natonrwetenschap te gaan beoefenen Zoo ooit xegt hij dan is in die dagan de m baast a laogaaam 7ooroogen te houden da haul waarmee de jongelieden lich naar de Akadamie tpoeJen baroowt menigeen tgdena da itudie velen ook daarna Immers het einddiploma aener H B chool geeft in ons land het recht niet om aan eeu universiteit te promoveeren en terwgl de studie aan de univarsitait overigens dezelfde is als voor heu db van een gjmnasiom komen kuncen alleen da laatstgenoemden meitertyd den doctors titel krggan Wie sich al niet bakomm rt om den tital diin ui bal wetan der laak de meer nnivarseele opleiding niet onverschillig yn waarop bet recbt stennt om d n doctorstitnl ta varkrggeo en dat sooal niet de ooders dan toch de stodeerauden zelf op het bezit van dan doctorstitel pnjn Bt il n bewgzeu de talrijke promoties van Nedurlandscbe jongelui in hat buitauland liitn sebea en dat is asn vele ouders onbekend is bet geheel onnoodig om de paardeu achter deu wsgen te pannen De wet op het booger ooderwya erkent o l bat eioddiploroa der H B S met 5 j oor ns en vordert voor de faculteit B dal is die der oatuurwetensobap slechts een aanvullingsrxanseo en wel aitsluitend in Latgo eu Grickacb Dat die kfunis door goede ood leerlingeo van H B scholen die zich met de bor t op da studie der ude tnlen toeleggen in elf of tien maanden in votdoeode mate kan verkregen worden beeft zpgt dr fl mg de ondervinding gedurende een racks vau jaren geleerd selfa kwam he voor dat zulks ejtranei door de verdeeling van hun arbeid beter beatagen ten ga kwamen dan leerlingen eeoer afdeeliiig U die niet allen de verscheidenheid der gaven hasitlen welke leeraren en gecommitteerden hg heu wenscben De voordeelan door de opoffering om nog een jaar bat atodent norden uit te stellen verkregen want oude talen baoefenen eo tagelgk colleges in ustuurvskkeo te loopeo is xeer zeker te ontraden zgn da volgende dat da aanatoande medicus of ptiilosoofinderdaad ranige kennis heeft vsn de oudetalen wat ago ontwikkeling in het RlgemarnTerbreedt eo hem hg zijn vakstudie teer teat da komt dat hg zich het recbt verschaft om hierte lande te promoveeren en daartoe niet naarbet baitenland behoeft te gaan nadat zguaiamens hier doorgeworsteld sjjn dat hg eèn oitstekende voorbareidingkrggt tot wat men noemt vrge stndia en inds pruktgk geleerd beeft een omvaugrgksnarbaid te verdealen en daardoor bet geheel tebaheevHben Aan de aecratarie eaner plattelandsgemeente bg Haarlem kwam Maandag eene vrouw aangifte doen van da galmorie van haar kind Met de jonggeborene een wicht van 4 dagen ia aan wagentje eo nog een kind van i jaar daarbg liad da vrouw aeue wandaling ran ruim twe uran gedaan Zg verklaarde dat baar man wagens ziekte niet kon koraan Daar het wetboe het gaval dat de moeder telva bare bevallisg komt aangeven niat heeft vooriian was de reis dar vrouw vrachteloos man stelde baar echter in staat dao tarogtocbt grootendeela per boot te doen Op da Barlgoache tentooostelliog heeft in hat circus van dan bakenden wildadierenleve raaeier Raganbrok een treurig voorval plaats gaUad Da drassenr Möbrmann aan zwager van Haganbeck moest hg een voorstelling daaer dagan bet slotonmmar vertoouea waarbg tagelgkartgd laenven tggars panters alamad drie verschillanda beran waaronder aan Oriailybaar beDaveoa aan sterke dog io de arena kmaao Da Qrinlj beer rioog plotaeling op ign measter aan en legalgkertgd kwamen ook ie andera beren op dao teninar af r e bolldog hielp zgn meeatcr door da beide laslate diaran tang te jagen de wtohlars dravan ondarwgl dan QriMljbeer net tweepslagen weg Merkwaardigarwga bleven de overige roofdieren by dit voorval volkomen onverKhillig en kalm Mürhmanu had hg den stryd zware verwondingen opgetoopen De beer had hem met zgoe klauwen de schedelbeid sn het vleaseh van de dg opengescheurd en bloedende krabben en b ten toegebracht Niettegeustaande ryn sterk bloedverlies bezat Mührmann nog zooveel kracht om zonder ondersteuning de kooi te verlaten Da wonden van den temmer zijn gevaarlgk maar zgu toestand ia niet hopeloos Door het sNut vau t Algemeen is te Amsterdam een perceel grond aangekocht in de Laurierstraat Behalve een leea en biljartkamer voor de jongens wordt er een keuken ingericht om moi jes koken te loeren Da keuken wordt eenvoudig zeer practisch ingericht De ruimte ia voldoende voor 12 leerlingen er io goed herging voor ateengned eo pannen en een uitstekende ventilatie Da inrichting zal hoogst eenvoudig zgn Man hoopt uiet de lessen iu Ociobar aan aanvang te kunnen nemen deze zullen dea avonds wordeu gegeven met het doel den eenToudigeu werkmauapot te leuren bereiden en de grondbeginselen van warenkennis en voe dingsleer in watroimer kritig bekend te maken Eeu gediplomeerde ouderwgseres rjil met bet onderwya belast worden BultenlaDdsch Overzicht Volgens da reeda bekeode cyfera van de herstemmingen voor de Belgische Kamer van Vertegenwoordiging sullen da candidaten der katholieken herkozea worden te Brosse en Antwerpen De regeering aal in de Kamer eeo meerderheid van 60 stemmen behouden Vóór 5 Juli telde ds Kamer 104 katholieken 28 socialisten en 20 radicalen of liberalen Den 5den Joli werd een liberaal afgevaardigde van ArIoD vervangen door een katholiek Thans zal indien te Nyvel eu Philippevilleda meerderheid erkrsgen wordt door een katholiek de oieowe Kamer be alten 110 katholieken 28 socialisten en 14 liberalen of radicalen Hoe staat bet met de Triple Alliantie ran Duitschland Oostenrijk eu Italië Die vraag wordt in vele landen weder gesteld DQ Crispi en Di Rudioi het bondgenootschap besproken hebben De Hamburger Naobriohten poogt de vraag te beantwoorden in een artikel dat blyken geeft geïnspireerd te ayn door prins Von Bis marck want de Voss Ztg v noemt bet opstel eine nnverkennbar auf den FUrsteti Bismarck tarilokznfnhrende AasetDanderset lung c Welno de slotsom van den grooten Kanselier die Duitschland één maakte is de vol gtiude de in taudhouding van de tegenwoordige betrekking tuascben Oostenryk en Italië moet steeds het voornaamata streven zyn van de Duitsche diplomatie Zoodra Italië om de een of andere reden oit het Drievoudig Verhond treedt wordt Oostenrijk gedwongen voor militaiie dekking vsn zgn Italiaansche greni te zorgen zoodat bat ryk niet iu slaat zou zyn sventue l artikel 1 van het verdrag met Duitschland na te komen ó w z Duitschland hy te etaaa met zyn geheele strydmacht Het bondgenootschap met Oostenryk zon dan uis een militair oogpant voor ons zooveel belang verhezen dat de waarde er vaa problematisch zoo worden Deze rmitftadigbeid mrsH uooit uit het oog worden verloren hy het wegen der verpHchtingea die het Drievoudig Verbond aan Italië oplegt Hiarby taekent de Vos8 Ztg f aao Dat beteekcint met audera woorden dat de waarde vaa Italië als lid van het Diievoadig Verbond iadirect is Met Italië ale bond genoot kan Oostenryk Hoagarye in geval van oorleg zyn geheete strydmaabt naar de é oe bedreigde zyde wenden De militaire waarde van hst Italiaansche bondgenoot ohsp komt eerst in de twreda plaats in aanmerking Daarom verdient het aaabeveling niet t veel te eischea van het leger van ItBhë opdat de Staat in bet verbond kunne blyveo en aaa de tegeostaDders van hst Drievoodig Verbondeen der raschtigsts wapens worde ontnomen De Figaro € wydt een waardeerend artikel aan de nsdedeeling vao da Dnitsche Regeering dat Duitschland aal deelnemen aan de Psrysohe wereldlentoonstalliDg ia 1900 Het blad ziet hieria een bewye dat Keizer Wilhelm bosloten is niet te gedoogan dat de vrede rarstoord wordt vóór de nieuwe eenw ingaat Ds sFigarof verwydt den Franschen dat xy ukar ia een soortgelyk geval niet too hooghartig zoaden handelen ali DuiUohland Men heeft zich sleobts bat geschreeuw dar bladen te herinneren toen een Franseh schilder te Berlyn wilde inxenden Laten wy ons eens voorstetlea dat de wereldtentoonstelling van 1900 t Barlijo zon plasts hebbeo Zonden onze Khreeuwbladen het Parlement da Ministers den President der Eepabliek vrgbeid Istén xro V handelen als de Doitsche Keiter jegens oa heeft gehsadeld Wy hebben in Duitschland en vyand t zg zoo maar die vgaud is noch blind locb ongevoelig voor billvkbeid eu betaefdhfid Dat moet toch ge onttatacrd worden De meest meoscheii aao desa syde ran den Atlaatisoben Ocaaaa sullen den naam van William Jennings fijran wel niet geboord hebben en het is i er waarscbynlyk dat we hem weldra weer voor altyd tullen vergeten Oaart eoover staat ook de mogelykbeid dat hy binnenkort de eerste man is in een half werelddeel en in elk faval is by als candidaat voor bet presidentschap der Vereenigde Staten gekozen door de democratische nationale Tergadering op dit oogeublik eo gedarende da komende verkiezingscampagne een man van veel gewiaht De Amerikaansche bladen bevatten lyu portret lapge levensbescbryviogen en verdedigende of aanvallende artikelen aan zijn persoon gewgd Wy mogen hem daarom wel met enkelewoorden iritroduceeren Bryan werd in betjaar 18 50 te Salem IHinoii geboren Tottyn vijftiende jaar bezocht bij de lageresehOQl en besteedde hy tyn vryen tyd op dehoeve Hy kwam later aan de Whipple Academy Illinois Collega on andere ooderwijs instetlin 1 gen volf de een our ns in de rechten ea vee I tigde iich iu 1887 te Lincoln Nebraska als advocaat Tweemaal werd hy tot lid van hut Congres benoemd Ia het tegenwoordig Congres zit hy niet Hy verkoos zich oameiyk beschikbaar te houden voor een Senaatscandidatiiur Het voornaamste is nataarlyk welke e mans politieke gevoelens zija Deze heeft by vooral in den laatsten tyd iu menig schitterende redevoering uiteengezet Daaruit is gebleken dat de heer Uryan is voor de benoeming vao senatoreo hy volkskeuze een lukomsteubelastitig als blyvend onderdeel vau het fucale systeem het onmiddellijk heritel van de vrye en onbeperkte aanmunting van goud eu zilver tegen de tegenwoordige verhouding van 16 tot 1 een milde toepassing van bet pensioen systeem staatsexptoilatie van de telegraaf in verband met de posteryen nauwkeurig toezicht op spoorwegen eu andere openbare instellingen toepassing van bet principe van arbitrage Ook wordt er nadruk op gelegd dat de candidaat tegen een tweeden termyn van het presidentschap is Als himetallist staat de heer Bryan dus tegeuover de Republikeinen Uy deze verkiezing toch is demoaraat in de eerste plaats identiek met Silverman Dea heeren Bryan s openlyk uitgesproken voorkeur voor tiet abi trageprincipa stempelt hem tot een vredelievend man maar practisch bsteek ent bet niet veel telden toch ontstaat een oorlog omdat het hoofd van den staat bet zoo gaarne wil De meeniog dat eeu president slechts gedurendu den wettelykeu ambtstyd aan het Iwstunr moet biyveu wordt ook door de meeste andere candidaten verkondigd Zy schynen daarmede te betoven dat men lo elk geval na de vastgestelde termyaeu weer van hen ontslagen sal worden Kven hevig als het bimetallisma wordt de heer Bryan die er op dit oogenblik als t ware de f ertegen woordiger van is door da Uepnblikeioan bestreden Er tyn echter ook verscheidene democraten die de Conventie het reckt ootzeggen om in naam van de geheete democratische party op te treden met dezen Jacobyn en hun voornemen te kennen geven den tegencandidaat den bekenden Me Kinley te steunen Het algemesu gevoelen is tronwens dat de heer Kinley het wel van den heer Bryao za winnen RECLAME BLOEDZDIYERINGS en Laxeermiddel Niet anders te verkrggen dan in doosjes k 70 Cents in de Apotheken Hoofddopftt F E VSH SANTEN KOLFP Kotltrdam BargorlUksD Btsnd Uaartreoht QEBOREN Benacba Hisobke ondera HNijdam au A Anema Adrianna Marinn ondera W dea Oudsten eo L van Baron Marrigjo Adriana ouders A Francken en Ovan Delft 9 OVERLEDEN A M Bakker 4 m ZcTenbolcan GEBOREN Cornelia oudsrL L Haak euM Knok ttk OVERLEDEN T Hameetmal m OIslT 7 A lSra BIN nieuwe prachtige n Hiifflui A van OS At Kleiweg E 73 73a QOUDA Reur8 van Amsterdam Vork ra alolkra l j mf 1001 l 0 83 ia 88 Vl l la 88 S Vi 8 a 8 108 z IV 78 O i r Jl a 110 4 a 100 48 888 181 lOO B8 101 SOI 188 BS 6S 10 100 ni U 877 10 a l 100 la S hu 0 j B8V 687 18 8l 80 8IV loiv LOS 100 100 1447 1887 H a li Vii 108 1017 11 H l 101 77 1 h u 1051 101 9 4 V 14 1 iOI 1 80IV 1 1087 1071 108il 104 1 II7V UI 1 I8JV 1 mi lil 1 11 JUI I NsniSLUio Cert Ked W S I dito dilo dito i dito dito dilo S HosOAS OU Goudl 1881 88 4 iTius loaohrljving 1868 81 i OiHTSNH Obl inpspie 1888 dito iu ailver 1888 S roRTL OAl Oblig met coupon U dUo ticket 8 RusuNu Ubl Bluneol WH 4 dl Oeoons 1180 dilo bijaotha 1889 4 dib bijHopel88U l 4 dlloiugoud leea 1888 8 dito dito dito 1884 t Sr LNja Perpet schuld 1881 4 ïoaslij Oepr Conv leen 18 0 4 Oee leeaini aerie 1 Geo teeniDK aerie C ZuiuAvs Hip v obl 18118 Ïuid Ilal 9p mü A H obl 8 Poli Wsrsobau Weeneo s dd 4 Rosl Or Buss 9p Mg obl 47 1 Baltisohe dito ssnd Ksstowa dito ssnd i IvrsuR Uombr dito ssnd i Kursk Oh Asow gp ksp obl 4 dito dito oblig 4 AHiaiIA Ceut Pse 9p HU obl 8 Ohio k North W pr C ssnd dito dilo Win 9t Poter obl 7 Denver t Eio Or 9pni oert v s Illinoia Coatrsl obl in goud 4 Louliv Il NaalivUlo tet v ssud Keiioo N 9pw Mg lehyp o 6 Miss Ksoaaa V 4 pet pref ssnd N Vork Ontario k Wost sand dito Peona Ohio oblig 8 Oraf on CaUr Iu hvp in goud Sl rsul Minn k Msnit obl 7 rn I ac Hoofdlilo obllg 8 dito dito I iuc Cnl Ie hyp O S Ianaua ku Bouth llort T RsnU Vin a Rail k Ifsv loh d o O Amsterd Ombibw M j aand Rotterd Trsmwag Mula aaod NsD 9ud Amstordam aand 8 9tBd Rotlordsm ssnd S HlLOll 9tsd Anl erpenl887 Vi Suul llrussel 1888 l i lloHs Theia Regullr Geaellach 4 OoaTiNR StsaUleening 1880 8 K K Ooat B Cr 1180 8 dF KiS Sud Msdrid 8 1888 Nlli Var Bes Hyp gpobi oort ADVERTENTIENa Faillissement A ten Sande De rangëchikking in bovengenoemd faillissement is met de bewyzen terOriffieder Arrondissements Hecbtbank te Rotterdam gedeponeerd om aldaar gedurende veertien daqen te hlyven ter inuge van een ieder De Curator Mr M M 8CHÏM va des LOEFF Het WIssef en RffMlrnksotoor EABEITDS C 187 WABMOE88TRAAÏ bg den OAM telaphoon 677 kaoiH en verkoo t Effecten Coupons enz SInit BELEENINOBN Uitvoering van Hpecnlatie orders tot de meest voordeeligiite eontltttën W Uitgave van het Maandblad TORTÜNA f per jaar franco per post proafnommera kosteloos