Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1896

3Aste Jaargang Woensdag 15 Juli J896 m TOIT mimm coürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden gpeplaatot van 1 5 regels a 50 Centen iedere regeJ meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatarulmte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uitr ondering van Zon en Fee8tdafi en De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 iiranoo per post 1 70 Afïonderlijke Nommers VUF CENTEN Ta Uouda by A WOLt l Marl t A 144b en OE LAAT eu VA X ON apotheker Markt Duik lan ii KsiNfcHA N KJX I LOmS p WELTER Coiöeur vraagt een iifittfj i liefak eeu die met t vak eenigeziDs bekend W Een ware Schat Toor de oogelukkise Blachtoffers der eltberlekkinff Onaniej en geheime iiitepat tidgen in Let beroemde werk Z Dr Ketau s ELFBEVVAKI Hollandscbe ui ftve met 27 aib Fr s 2 faalden Ieder die ann de TerBchrikkelgke gerolgeu vau dez ondeugd lydt mo0t het lecen de opnèbte teenng die hei geeft redt jaarlijkfi daizend van een Eekereu dood Te verkrygen by hetVerlagi Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran bet bedii ook in poBtzegolsj handel in Holland in eiken boek Allerwege bekroond me Ëere Diploma s Gouden en Zilferen Medailleii beaeTens Eere Diploma Gouden Medaille en certificate of Award of the World s Hygienic KxpoflitioD Chicago 1893 is het WcrclJlicroed Drüiven llorsl Honig Exlnid iMELIANTHE UIT Dt Mactainale F abriek DHI HONiaBLOKMi II ï van 8chaik Co gereatigd te Oravenhnge Geen middel is oi kan worden uitseTOQden welke de Melianthe overtreft liet is OJilIKUUVEPELlJK liet beste middel tor wereld hetgeen de vele eo verschillende bekroningen getuigt Hot verzacht en geneest ONM lUDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der UKLIANTIIË doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de M ELI A NTH K bewesen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en gflueaende eigenschappen op prgs worden gesteld De MEUANTIIK is verpakt in flacons van 40 et 70 cl n 1 met gebruiksaauwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie l Oravenhage 9W Verkrijgbaar bfl F H A WOLFK Drogist Markt Ivuda K H Vim MILD Veerstnl U 126 te Couda A BOUMAN Uoonirerht 3 C RATELAND Bo p B V V UK Ombmx r Wlo zeker zyu wii d Echte Pkel Cacao te ontvangen lesanfngwteld en na vele proifuemUigeu in den handel gekomen ndor den naam dca uitvinders Dr Miohaelia Tenraardigd op d besla machines in het worcldlu r smde tabblissoment van Oebr Stoawerok te Keulen titoha JDplDie iieUl Eikel eacao in Tierkantn bonaii De Eikul OMW U met melk ekookt een aangeume gezonde dnak Toor d geiyksch gebruik een I 2 tlnele h ran t posder Toor een ksp Cbooolste All geneeaknobtige diuk bij gerei Tin diarrhee aleeiila met water te gebruiken Terkrügbaat by de Toomuaite B fi Apothekers u TljS e 0 90 CL 0 36 Prü OenintlT r genwa rdl nr land Jullui MattanUMK Amnter un KalTetetrttt 108 Héiir Oit wereldberoemde KAÜ DE COLOGNE HOOl OWATKK zuivert het hoofd van Hoos en Bchilvers dood dadeljjk alle levend onrein bevorderd den haargroei en wordt door H H Professoren voor oud en jong bizouder aanbevolen Flacons met gebruik aanwgzing 40 CeHl bij J VailOiJe Kimeg klUGüUda FEANSCIE STOOMVEEVEEU Chemlscbe WasscberiJ VAN II OPPE IIEIiHEK 19 Kruluhitde Uotterdani Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS z dpwisliteit roor het stoomen en verren van alle Heerenno Damesgardfroben alscok alle Kiudergoederen Hpeciale inrichting voor bet dtoom n van pluche mautels veeren bont enz Gordyoen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden ouscbadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens aitbreiding der fabrieksD zga de prijzen Zh o gedaald Te stoomeo goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in een wef k VRIJ £ rAAKDENUAIlEI Zalcrdag 17 Üctuber voor bovengenoemde TKE KING zgu verkrëgbaar by A BRINKMAN A ZN Prijs r lol f 1 H Jolen voor f 10 Uy plaatsing der loten Ie en 2e Prjjs CüMPLKETE BESPANNINO benevens minstens 2Ü l AAKDEN 0000 stuks nit de falliate ftsisa esuer der ersts bnitSDlandiohe fkbriekea over genomene loogenaamde Leger Paarden Dekens mesten tegen den ipotpryi yan 11 2 75 p r ttak wftrden uitverkooht Dsts ilMe MsMHfcais dsksns iljn loo warn als sss pala llOXtSO om groot diu hM kMl paard bsdskksod mst wol opgenaald o 8 broeds trsopon nmrtM SMB kl lB MwtiJ Witte wolleoe Slupïekeiu E 1MX190 om wefsiia soar Usint Is door raklai bemerkbu festaa in isM saagsbodon ad 1 3 Bt psr stuk Xostan udso hst dubbds V JMMIIk HSbanii I MIU M worSa no IHie vMnssS Mrakt a B MSMoStu via tm Ssihac tt flsder rttiibouri sfiBft B Hnrwlts MAastrleht Oroot staat Si Rhaamatiek tagAR E¥ zF AnkerPaiii Expi If Hf is met het Inh mm uw te wenden tog u = S i Br PaiiiJxpellBr H gl noet du ttoedi a leder haugeib s oSgyAifcer Pihtlxpelle Pr is 60 oent 76 ooot w ƒ 1 25 Iti AomIi Voorl ndoo in do moosts Apotbokon en hy r üoktet t Ukl lo Bol lrt jn flal Rhaamatiek I enaaofivtittu lort Sto oaao Toootd iearaLSt i ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht 0A0ELI IK8 uiigeionderd Zondi n vertrekken 2 Hooten van OOUPA naar UTBECHl des morgens ongeveer t n teven en de n8middag ongeveer ten eUtr uur Met Jraeu goedereudtenst bestaat ook eeue aeer goedkootie retsgelegenheUl voor Pnmnffttr naar UTRECHT en tusscheugelegen plaatsen Kantooi ilteuwe t eerstal De Agent II J AIOEItBI EK AMERSFOORT AMEKSPOOHTSCHK MACHINALE Sloom Brood en Iteschuitrabriekè stoom Automatinehe Valnen JUeel abrlek Tarwebrood met Krenten wonll m de puikile lorten Urire primt krenten 1 I on ronjnen Refebnceerd bier door zeer iraakolgk en esonil blijft teer Un orsoh M r oeiikoop en Verkrijgbaar In langen en ronden vloervorm In 8tuk8 Tan 5 et 10 ot 15 ot 20 ot 30 ot 40 et 50 et en in npeciale plaatvormea m stuks van 3 Ct 5 ot 10 ot QeWOOn Blankbrood i aU Tsrwebroütl met KrenU n maar r na ier prima krenten o rozijnen su Terkrljgbaar m stuks van 8 ot 12 et 16 ct 20 I ot 24 ct Voerbrood wordt grootendeele van de bette en kracbt f ate s orten rogge on verder van atukjea tarwe aaden en aniloro ïui ero büaltindileelon vervnardigil is bierl door een i er voedraam gez jnd en amaketijk voer en toer gfedkoop verkrijgbaar I VI Eg 7 Ot 3 Kg 14 ct deze gewiohten behalve van kantbrood I worden gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2 i ct worden van de tljne soorten tarwe gemaakt 1 on zijn hierdoor oierhverlijk van smaak Frlma ngebulld Roggemeel wordt van d fijnste en smakelijkste soorten I roggo gemalen en n verkrijgbaar In t g pakjes van 6 ct Onze déppthouders mogen met duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen aljn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépdtbouders welke te herkennen zijn aan de dëpdlborden en de waI gens besoMlderd met do fabriekstitels en W H MBURSINO Te GODDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I een dépdthouder met klein gezin gevraagd tegen vrU wonlnghuur matig vaat loon plus flinke pro Vlsie n franoo vraohten der volle en I ledige kitten ♦ reiiier s Rnjeipp Malzk ofiie gezondste en beste koflfiebijvoegsel ZiOt voer l op de ECHT jtandteelctaSnQ met rood lettera Oberiahnstein miUCTeUKDtK VICTOKIMBROM 0BtKlAH4KWH 4J wal 42££Bl MrkriJ9lMiar Maatteïuippif tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te JtoUerdam Zuidblaak 8 s l daf iminr PftllPHa liiiii duw yl m IU IIUI Sit ÊkS mmun Der gro e Erfotf imóFt Fatent H SfoUem tmniêit hat Man ia nraettladanêii tf rthloaen iafhnhmvn cn i rf w Mm kmtf iahüf UMen IMg fcharfen H StoUmt iHir rw 119 direct odêf In iOhhêo üunMndl miM IH d0m uHiêrPlÊkêt f H $ nttsntUhêiHlJ autgthingt m S = lV MM n Md Zeugnis ifttk and fmm Warnung e Patént H stollen BINNENLAND GOÜDA 14 JqU 189 De cooiuiMie uit Js ProTiaciiIe StaUo van Zaid HollRod heeft geadfiwerd tot goedkearing der proriociala rekeuiog over 1894 Qonitig praeadvief Js uitgebracbt door de eommiitie op bei rcrzoek rao Goada om f 1000 lubaidie voor een op te riohteo acbool fOor tbeoretiacb eu practiecb teekeuouderwQs roor amlAchtsliedeo De Bick No 103 b rat o a da itatuteo dar ZangiereeoigiDg ApoUo ie Gouda erkaïid rolgaoi de wat r a 22 April 1856 Stbl No 32 Nft dtSfD arondc aefarijfi H N in bet Weekblad Toor Mazwkc melding makeade fan de concertaitvocring rao Martinus J Bonman Tempeliera te Gouda ua dezen aiood tieo wy met terlaageo ait naar bet werk aaraaa de beer Bouniao thaus bezig ia na r Meilief takit ran Kmil Coeuderi Beroepen te Ca rell a d IJiael dd J H Guooiug ia Leorian Te iSamarang ia aaaga omea da beer C H Jatiua iogeaicar by de MaaiMihappii Eleotra t Amiierdam met bet doel gegevani la vervamelen beireffenda de mogelykbeid soowel all te Hoerabaja bet alectriacb licbt in te roeren By de rgkakeuriug fan paarden ooi dan krygsdiaott in de gemeente Moordrecht werden ran da 34 pAardan aleebtaSgeacbikibeToodan Uan icbryft uit Stolwvjk dd 13 Juli Jl Zaterdagafond ta ruim 10 uren werden enkele laodboawera in de buurtiebap t Beieraebe alhier uit hou eeraten alaap gewekt door eau geroep om bulp Weldra bleek dat paard en w en van dan vrachlrgder U ia de rrg diepe wetering waa geraakt terwgl de roerman licb nog jaiat bgtgds had weten ia Trgwaren Tau een nat pak Spoedig waa genoeg holp aanwezig doob eerat ua ruim eo uor mocbi mta er ia ilagen met rereeode krachten paard as wages op bat drooga Ie krggen wMroa de rail werd Toortgatai tEVlLLKlOIX 173 Acb dat moet ik wel doen lieve Geoffry want hg komt daar op den weg reeds eau sntwoordd woorddeij met eeo ounoozelen laeb Glj zult hemzoo aaaatoadi boorsn bellen Ka ar werd werkalyk een oogeoblik later geacheld IjoiA DaDe retUet de kamer terwijl bg btoneQ raondi ieU prevelde dat niift zeer vleiend voor haar was bg ooemde baar eane kleins zoltio en ging naar beDedua William Lydney stond reeds in de vestibale on lord Dano kwam joist bg tgds om Bruif zeer onderdanig voor sBi tezien buijten ta zicu buigen oor een inbreker Wat doet g hier mgaheerP vro hg terwgl bg h naderde Ik kom op vwzoek vao freule Dane antwoordde Lydnay beleefd Mjjn bezoek is niet aan afr lordaehap Ik ben bier de beaa ragabeer en daar is de deur was het hoogbarlig anifroord Psl ii weg JHg wees met zgne haod naar de deur om aaa ket bevel Ineer klem bg te zetten Braff trad tosfobeo belden O mylord doe dit niet doe dat niet smeekte hg op 00 roerden toon Het zou u later beroaweo I eze beer heeft misschien even zooveel recktsUuw lordschap om on kisteelea htnoeo te treden Aan bet veralag der Gemeente Gouda orer 1895 ootlecoeb wg bet volgende 18 Juni Tüekeoning van peosioen aan A Kwinkeleoberg eerrot ootilagen beambte bg de StadiBaok vau Leeoïng 18 Juni Bebaodeling van een dm vau ü H J Maller au andere bewoners van paroeelen in de Korte Akkerea betreffende ferbeiering vau den toeatand der wegen ia dak deel der ÖemeeotH en besluit om ala beaohikkiog op bun verzoek aan de adresaanten te kennen te geteu Ut voorateltan tot beelratiog dier wegen eerst kunnen wordeo gadaau loodra da betrokken eigenaren xioh acbriUelgk xullea bobben Terbooden om da wegen o er hunne volle faraodie om niet eu zooder vergoeding van enige koaten hoegenaamd aao da Gemeente in sigeodom over te dragen 28 Jnoi Bealuit tot vernieuwing vao eoa gadeelta van den kaaimunr langa deoIJaelaau bei Nieuwe Veeratat 28 Juni Behandeling en afagsiog van eau adrea van J van Weelden en anderea houdende verzoflc om de Aaltje Bak ataeg voortaan elecbH in de richtiug van de Haam naar da Gouwe en uiet dan atapvoeta te doen bergden 28 Juni Beatnit om naar aanleiding van eeu adraa van A H van Dillen de beratelliog van aeu ecboeiingwark of geieidingacbot bg de Donkera Sluie van wege de Gemeente te doen getob ieden 28 Jam Toakanniog aeaar wekelgkieha gratificatie k aan dan eer ol outalagen stadewerker A de Koning 28 Joui Beatnit om betrefTenda de toelating vau kinderen uit audarr gemeenten op de lagere scholen dezer Gemeente eene reeling mei de beitorun dier gemeenten te treffen 26 Juli Besluit om een tusscbeo deze Gameenta eo Gedeputeerde Staten van ZuidHot land gerezen geicbil beirefieude den onderhondaplicbt va de echoeüngen of boorden derTorfsingelgraaht aan dp bealisaiog vau H M de KoninginRegentes te onderwarpen en in middelt over te gaan toi openbare atnbeate ling van de noodigeberatelliogenaandieichoeiingenvoor rekening der Gemeente beboodena ereotoeet verbaal op de Provincie 6 Aoguitua Goedkeoring van bet bestek roor do varèieowing van den bovenbouw der brug op de Hoogt Gouwe bg de Peperstraat ü Aogostos Machtiging tot openbaren verkoop van eeoige in het magazgo voorbanden zgoda onbruikbare rcbotterskleedingstukken G Augustus Behandeling en verwet ping van een voorsiel van den beer H M Derofcian iot vermindering vao hei Aantal onderwguii op da 2e Bargerscbool voor jongani 6 Aagnaios Toekeoniog van ponsioen aan Voor dat lord D4ne Ilrull op i y e had kunnen Mhuttren aU lUt zgii plan was kwam de heer Blair die Lydney op den voet gevolgd was binnen Hg begreep in één oogwenk wat er gaande was en naderde lord Dane Mijnbeer zeide hij lacbi ilt gij mg voor dat gg verder gaat met dien beer eru afzonderlek gesprek toeateao F Mijnheer I mgnheer I herbaalde lord Dane ten hoogste verbaasd dat nen hem aldus durfde aanspreken Hg had zich sedert tien jaar ciet zooboorea betitelen ik spreek o met oput aldui aan antwoorddede beer Blair Ik heb u sonderling nieuws medete deelen Lord Dane zag om ziob heen zag geheel verwezen au den eeo dan deo ander aan en het was alsof hem eeaiktaps een panische schrik overvielDe poUtie sgent stond bedsard eo roerloos Lydoey had eene waardige bonding miiar op sgn gelaat vSrtoojide zich eene medelgdende uitdrukking Broff was zeer aangedaan maar hg bebandolde den jongeling met diepe ODderdanigJieid I rd Dane zag alles rael een oogwenk en hij geraakte geheet var zijn stuk It bad bet voorgevoel van eeu naderei d onheil maar locb geen flauw denkbeeld van hat o hem waofatte Volg mg bier zeide hg tot den beer Blair terwgl bij Brpff een wenk gaf om de deur van de eetsaal te openen on toen de oude dienaar zich hautte om aan het bevel van zjjo meester te f hoorzamen zag bij dat diens gelaat met deselfde gkkleur overtogeo was welke bg er zekeren avond a ket voorbgfsan aau de poort op geiiao bad Z M de Wed J E au der Kleijo Verboef eervol ontalageo ooderwgzeret lo de baudwtrken op de Ie fiorgartehool voor uieisjea ü Augostaa Inwilliging van bet verzoek vao dan Oadenigzer in de gyuinaetiek B Onderkark om onder zekere voorwaarden gebruik t mofteo maken van het gymnastieklukaal bg de Ie Koilelooza Schoot tot bt tgeren van piivaatI eaten 6 Auguatoa Wgzigiog van de regeling der bezoldiging of percontagewgze belooniog van dan Waagmeuier Aagoatua Bealuit om ten dianaia van de wattrververacbiug in da noordelgke kade van de Karoemelkaloot twee duikers te doea leggen tegen betaling eeuer retriboÜe vao f 50 jaars ten behoere van den polder Bloemendaat 29 Aogustua Verkoop van eau ttak grond aan het Rgk voor de vergrooting der brugwaebterawoning bg de Hoode Brug aan het lUbat alt er 29 Aognatus Bepaling dat bg wgta vau proef jongelieden die roldoeud lager oodarwya geooteo hebbeo zonder admiaoie examen op de Borgeravoudachool zullen worde toegelaten en dat bet ouderwga in het boek boudea tleobta bij ganoegiame deoloemiag op die school tal worden gegeven September Varaiudaring dar toelage oor bet Mat akkOrpt der Sohottarg mai t 200 M September Bealuit lot verhuur van eo atnk grond Of den Katteuiiugel aan C H V Kable 24 September t atoit tot verhuur vau grond op de Vest by de Hootenateeg aan C van Ëijk C van Waas A Nobel K A van den Heuvel Wed J W NeaUlrode eo A Bontakoe 24 September Uitgifte in erfpaaht van g rioleerden grond toeechen da Turfmarkt en de Nieuwe Haven aan U H Maaekant E Kortenoever A J Vos C C H Prioo C J C Prinoe eo Wed T Stigter Piokae 24 September Besluit tot verhuur aan het Hgk vao lokalen in bet gebonw Arli Legi ten dienste van bet KactouKerecht 24 September Besluit tot oninbaarverklaring van eeltige posten op bet kokier der plsataalgke directe beiaatiog n r bat inkomen dienst 1894 24 September Bealuit tot teruggaaf van over 1894 te veel betaalde plaatselgke directe belasting naar hei inkomen 24 September Bealuit tot het aangaan eener g ddlaening groot f 43000 a 3 pet tjsan ttr voorziening in de kosten van eeniga baïtangowone werken eo ter afioasiog van n gedeelte d f 6 pct s leening ao 1893 gingen te zamen naar liïonen en lord Dane wees den politte Hgent een stoel aan Ik tien hier gekomen om u op eene voor u alleronaangenaamste tjjding roor te bereiden desring de heer Blair die eentgzini verlegen met sgne taak scheen te zgn aan en ik beb slechte een paar minuten t d want zoo aanstonds zal m i iemandvolgen wiens vertcbiji ing u pljnlgk zal aandoen Maar gg wordt onwel Neen hernam lord Dane terwgl h ri oh opde beven e lippen beet Oa voort Gg waart natuorlgk verwonderd dat ik u als müahaer aansprak Ik mort u tot mgn leedwezen mede te dealen dat u groote veranderingen bov n het hoofd hangen raaar hoe oaaangeusam mijnetaak ook k ik moet mg plieht doen Og hebt mg rekenschap van mijns bahdelwgEe gevriagd toenik William Lydney vrgstelde Ik kon mij toen met verklaren maar ik raag dit nu doen en ik kan uslechts raden de tgdiog lie gg vernemen zult als een man te dragen IfOrd Dane antwoonlde niet Hy stond met over elkaar gekmiste armen en bad ign bleek gelaat tot den spnker gekeerd Het wa dnidelgk zichtbaar dat hut hem inspaniiiug kMtte om zich goed is houden De heer Blair vervolgde er bid ongeveer tien juen geleden eea onghlok in de familie Daae plaats Kapitein Harry Dane werd naar meq meende door een val van de klip bg bet kasteel ood hg bad daa met en andere persoon geworsteld Hen heeft eerst roor een paar dagen vernomen wie ign tegenstander was hot is eindelgk ontdekt dat gij die persoon waart De haar BUir zweeg want M was 24 September Baelnii tot toirtkhififf dtr jaarlgktoho bgdraga vau f 900 in dakoatoii an bei onderhoud van doa w g fAn dtt Uoflaiui bg Roiionlam naar Gooda Man Bchrgfi uit Dordrecht De beide kinderen ta Alblaaaardam wareo Zaterdag n m omstreeks 4 uur uitgevonden om een bowlMhap ia doen naar Papaodreohl Obdarweg ia aao onbebouwd iok dgk nui grienden langt de rivlertgde Oaar ouimoekiaa tg volgaoa het verbaal van bat geredde kiud een koopman in luoilara die vroag of de kindoren in zga rooibootja met hem naar Papendraebt wilde varan Toen dt kiodarea niet grif toebapiao bood hg ieder aan kwartje aao eo daardoor verlokt volgden zg ben tb griend in aobiar welke oaar de m a aaide de roeiboot moaat iw aa In da griend gakomeo greep dt mao bei eene meuje bet gtradde oaverwacbta beat an wierp bat in hei water Uai andere gtng op dt vlooht eo dt man bei aekttroa latasachao bad bet atratgeaoemda meitju zfiob aah aea airuik wetao vaat ta grgpen en hield tich zoo boven watar Tegen den avond kwamen langa dia plaate eeoigo arbeiden die van bun werk kwaoiao Zg hoorden hulpgeroep uit da gneod giogen ei heen en vonden bet meiaje dat vervolgens het hierboven medegedeelde verbaal dead De werklieden giagan na in da grïaad tovkeoi maar voudeo nitta Zij brachten daarop bat kind thuis au kaarden met den vnder van hei oog niet gevondeo mtiaje naar de plaati vau het nuheil terug Mea ging aan bat dreggeu en rond ua tenigen tgd bet Igk vaa btt kind ICeo der zoakeode was da moadar ran dt kleine en deze vroow trof midden in dagriend een oobakeoden bareloozen man aan dia op haar g eroep door de mannen werd gegrapen eu rtfrrolgcos door de politie oaar bei arraaiantaalokaat gebracht Zoodra het geruebi rao het gebtarde iot da massa waa doorgedrongen liep eon veronlwaardigda menigte voor het a rreatatflen lokaal te hoop mei het doel op den gevaugena da lynch wei toe té paaaan Zelfs liepen zg mal een zwaren paal aiorm legao de deur maar bet gelukte ban niet da afslotttog ta verbraken of de dtor open te krygaa Dtn gabealeo arond an tetfa gedurende dan oaehi was een opgewooden menigte in de nabgbeid op da baan en moeet het gebouw door da politia bewaakt worden Zoodegoobiasd om 8 uor v rioh Ma ia Alblaaterdam dt reobter oommiikaris mr H W de Baa eo de officier van justitie mr L H N K M Bosch ridder van Rn fothal n t ontzettend de toenemende ontroering ao I iord Dsai sitn te zien Ko geen wonder Wat bij jaren lang bcimol k gevreesd bsd was dan toob gekomen Ladv Adelaide bad zloh over den drukkendca last dien zd lonohte beklaagd maar baar last was Hebt la ver gelgking van den zijnen Eens sitooadurende naektmerrie bad hem overal vervolgd De doodsangst voor ontdekking bad hem geen oegeublik vsrtsten soo nio over dag als dm nachts in ifjnedroomen altijd kwelde bom de vrees dat hg de man van rang en aanzien tot verantwoording lan den dood vau 0 D ef Harry zou geroepen worden dal kg misfohieo de straf eens boosdoenars zou moefen ondergaan eil op bet schavot omkomen 11 twgfeldo niet of de politieagent die nn ovet hen stond kwam hem lu heobtenis nemen maar wilde hem vooraf op den treffenden slag voorbereiden Het angftiweot stond hem in groote droppelen op bet voorhc fd en blJ bief zgno handen smeekend tot den beer HIair op Ik pleegde geen moedwillige moorJ bggde bj op eeo toon die den grootfttèn angst verried lis gg mij daarvoor in heobtenis komt nemen pleegt gg een groweljjk onreoht want ik ben onschuldig wü badden woordeA en werden haudgemeeo hg viel mij aan dat zweer ik bg bet heil mgoerjSiel Terwgl wg worstelden merkte wg niet dat wij op den rand van de klip stonden eu kg tlortia naac beneden maar Ik werp er hem niet met opzet af daar kaa ik op zweren Ik had evenmin plan hom ledoodeo als ik het nu heb bet u te doen Als Harry Uaaa uit eene andere wereld tot u spreken kon sm b j mfjae wooi en bevsetigeu