Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1896

H ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zooiepdlenst 1896 Aangevangen IMel TUd van Greenwich een a n lO U lO SO U U 1 1 IMs M ï Vu 4 0 5 1 5 51 7 U 7 H M 5 S Ml tj 57 7 11 7 59 7 5 8 8 8 18 8 19 11 18 11 18 18 85 18 88 e 0 f lt 8 f f 18 48 18 81 1 44 4 8 4 11 KOTTIKDA M 8 O ü D A 10 7 47 6 81 11 50 18 87 18 08 18 47 8 07 HiAO SOlIOA SOUDA DEN AAO Hut 8 117 80 7 48 8 80 8 18 8 4810 1111 8818 88 l SB 8 44 9 40 4 04 4 9 8 8 17 0 117 18 7 81 tji 8 88 Vosrb 8 87 10 17 1 41 4 11 8 18 8 84 Z Zmw8 11 10 88 1 88 4 81 JO 48 Z f il 8 88 10 48 1 08 8 04 99 89 Oflod 997 80 8 19 8 18 9 47 10 1010 14 18 08 18 88 8 17 8 14 4 08 4 988 18 8 47 8 807 488 1810 1010 88 Sint I Bl a ük Erauwcg e Nootdorp UUulimdui n H knlarp l TRïOB T o U D i 10 10 98 11 88 18 80 9 08 8 69 4 48 0 98 7 80 8 09 9 07 1 I4 10 89 ll 6 4 18 8 88 88 10 84 10 81 4 14 9 9 M 44 11 1018 11 1 11 3 48 4 97 8 17 7 09 9 81 8 41 4 11 10 9 87 10 18 10 48 11 16 19 1818 88 1 97 8 47 4 U 518 6 647 14 7 49 8 86 8 54 JléU 18 40 4 67 8 01 10 0819 49 1 08 M n 8 18 10 15 t 5 90 8 86 10 97 57 4 17 6 86 5 58 6 89 7 44 8 818 56 9 8910 89 11 46 11 11 11 11 86 LOS 10 48 11 80 11 4519 48 1 08 lOl OA aT tICHT 10 87 ll lS 0 80 8 17 4 18 8 87 11 14 Sr87 11 81 t 45 S 84 8 17 11 48 1 17 8 08 3 80 f tOl 8 18 10 17 1 I4 10 41 11 07 iHSTIIDlH aoUDt 7 18 9 10 41 1 94 1 89 4 48 0 19 1 48 9 48 8 19 0 10 lt ll t 4t 1 18 8 49 1 8 8 49 11 11 SOU k i MSTIIBAH 8 88 10 87 18 10 4 U 19 8 1 10 80 éên lobttiiaoi sriffifr rergMeld tm md d tii hsmeot rgkiveldiriebtaii lUsdi bji U oietbreDgiog ran dea gMrrvatwrd uit het arrnUmtaalokftftl our bet raadboia vaar hg hat eerste terhoor moent oader aao bad mea mo ite d u TenUchte ait d baodeo vao het laaaigettroonide Tolk te boadto Voor bet raadbaia Tarumelde ticb een dreigflOÜe meoigde a toeu da arreitaiit moeti arerg braebt wordao naar de woDing der oadete fao het Terdrookaa kisd t Deitideinet bet Igkje gacoofroateerd te wordeo baddea de politie en de leden der justitie tich den grheeleD weg over te verdedigen te eu de pogiD eu der raieode meoigie om dea arreiftaiit ia bandeo te krügfu ZeU greep een der bdlbameli deo officier vao juititie by de keel eu iloeg bem io bet galaat Toch gelakte bet dea arraetaat t iaaeu te krygeo d w t ia het huii waar bet Igkje lag Maar toea tat men ook elo io eeo belegerde veitiag opgeütoteo Oe volkimeoigte wai xoodastg aangegroeid en bare houding róó dreigend dat aan overbreogiDg vau deo gearreeteerde naar de boot om hem uair Dordrecht te verfoereo oiet te denken TÏel Per telegraaf werd oit Dordrecht eeu deta chetneiit po tonniert iilerk 50 niftn door den officier raa juitiiie ootboden Doch tot bet of tnblik da dii TarecheeD dri a m te 2 aar iit nen feitelgk biooen de eoge wouing gevaDgeo Eo zeUi toen de 50 pootoDuiers fer oheneo waren kon meo nog niet veel ottrlohteo Wel gelokte het aan het detacbemeufc pen ruimte van eirca 20 M roor het hei Trg te krggen maar rerder verraocht men zoo goed als niets Sommaiiae badden geen ander gevolg dan dat het rotk nog meer opdrong en daar men met eobieten wilde bepealJe men zioh tot een paar cbargee mrt de bajonet met bet hierboTeo vfraelde gevolg Paer de kaai om veilig te vertrekken nu 0Og gk lgk mil wae werd door den officier ven justitie naar Dordrecht getelegrafeerd om een tweede detachement van 50 man dat om 4 oar arriveerde met de voor dit doel gerequireefde chroefboot Vreeewgk Oe eoorteerd door dit terk geleide taande onder commando van d n kapitein baron Van Boetselaer kon de justitie en politie roet deo gearreiterrde in bet midden de belegerde woning verlaten echter niet $ 66 veilig of nog berhaaldetgk moeiten chargei met de bajonet worden gemnakt Evenwel bereikte men oirt den gevangene da kool en llwafo zonder verdere ongevallen te Dordrecht aau Het medisch ondenoek heeft lan bet Hebt gabnoht dat met de beide kinderen geen feiten van onEedelgken aard ago gepleegd e D j meldt uogditJanieo ala jongen wiiielwaobter ii geweeit bg de tram te Rotterdam op kn Sobiedemnhea dgk Hö ia klein en tenger fnn gevtate iieeft kori geknipV blond baar en een don kneveltje Zgne kleeren Terraden dan laodloopar Het bericht ali ton de beer J P v d Wallen administrateur der Volkabroodbakkerg te Utrecht zooder orde op ign znkeo te iteUen da gemeente hebben yerlaten ia lolgena het J D € onjnist Bedoelde adminiatrateor gaf jl Maaudngavond aan het bestunr derVolkabroodbakkerg keonia dat hg ontslag nam tegen Woensdag evoud 8 uren d a v Van eenige fraode ia tot Dog toe nieta gebleken Men sohrgft uit Utrecht aan de N It Ct t Ofschoon bet aUtreehtioh Dagblad bet bericht omtrent den admioialrateur der coöperatieve broodbakkery onjuist noemt kaa de jnihtheid er an ia ga gabeel wordm ataande gebonden Aan den Ouden Viaaakkerweg bg Amarifoort werd Donderdag een kind Tan ongereer 3 maandoa ffavonrfifil ue vrouw ontdekte het in tifti greppel waarin het lag te schreien 8 40 8 47 8 54 l 9 10 7 15 7 11 7 M 7 8 7 46 7 11 I 1 10 5 19 5 90 S 8t Qonda Meordreoht Nieawerkerk CapeUe 8 18 8 57 8 08 8 18 8 14 8 80 7 aotterdam aotterdam Oapalle Nieawerkerk 7 45 Uoordrw t ottda Qoudft 7 80 8 85 Zev M 7 4 8 4T E Eegw 7 6S8 Toorb 8 07 9 08 sHage 8 119 1810 7 Uoli 1 88 7 18 0 tl lO li Ottd ir 8 80 riMrdn6 8t 8 18 irtmkl II t ti 8 41 B4 10 81 8 11 t lt 4 87 8 14 iuüidn O SI De Maatecbappg tot Nat van t AlgeniMn ontving deier dagen een legaat groot f 1000 haar gelegateerd dopr wgleo den beer H J de Bidder te Helleroet laia lieoevena vaa een vriend te Amsterdam eeo gift van f 500 Door de vele werkzaamheden der Maats bappg berioaerd zg sl Cbts aao de laatstelgk veracbenea helangrgke rapporten over ziekenfonds U abeewerk armauzorg olkibttisvestiag namen de jaArlgkscbe oitgaven der Maatecbappg niet oabetaagrgk toe Het ii voor dece in alle dealen van oaa laad zoo werkzame vereeniging ongetwijfeld een aanwgriag om voort te gaan op baren weg van veeixgdig werkiiambeid dat g op bovea genoemde w J2e door hare vrieuden wordt geiteoud Men meldt uit Schiedam in de gisteren geboudeo vergadering van slakende arbeidsteri aan de kaarsenfabriek ia t loten Ie blgven staken Het aaota srbeidrs die weigeren bet werk te hervatten be draagt ongeveer 100 Men meldt nit dcbiedani vsn 12 deiar In een bedenmiddag gehouden vergadering vau arbeidsters der kiaraeiifftbnek bepleitt Oe Jong bet recht van den arbeider op eeo behoorlgk loon Nadat bg zich op de hoogte had gaeteld vin den ataod der werkstakingen betgeblekeu was dat wel op enkele punten van ondergesohikten aard was toegegeven doch de gietsiera geen verhoogiog badden verkregen en dezen daarom algemeen wilden staken ging hp de gevolgnn na die de staking vao de giet tera kou kunnen hebben Is de eiacb billgk zeide hg dan moeten wg volhouden Mocht de di ectifl de fabriek stilMtten OB haren il door te drgveo en is bet trots die ben drgft wg moeten ons oiet gevangen geftiu Doen wg dat dan blyven de loonen dalen dan is het doodvonnis geteekend De kaaraenfabriek beeft oiet 50 giotmetijes of een 500 arbeiders tegenover zich maar Dinsdag vangt te Londen een congres aan waarop alle arbeiders der wereld afgevaardigden zenden Wg zullen zei De Jong desnoods per talegraat de handelingen der directie mededeelen ec ooa beroepen op de uitspraak van dat congres De beataitea der dtrectie jagen ons geen vrees aao Wg moeien voet bg stuk honden Des avonda had een openbare vergadering plaats voor de arbeiders van ApoUo De Bruin en Vao de Wetering hielden een prop anda rade Do Jong toetste de ohriatalgke Ijef e aan de cbristen mastachappg vergbleek de opvoeding der armen en rykeo met alkaar bepleitte de noodzakelijkheid van de loous erbonging ook in het belang vao de miudelklasse die door verarming vaak ook op de arbeidamarki komt en de loouen mee helpt drukken Ëen b slissiog omtrent et slaken der arbeidsters van de gietsaal werd aangehouden tot deo volgenden ochtend Van giatrren meldt men De gietmeiajea en een groot deel der overige arbeidsters van Apollo hebben hedenochtend het werk oiet hervat Ondanks een Zaterdag toegekende verbongibg van 7a cent per unr werd hedenochtend de arbeid gestaakt De arbeid aan verschillende atoommolens werd later dan gewoonlijk aangevangen lioonsverbooging ia gevraagd het antwoord wordt Zaterdag iogei aoht 10 50 10 57 11 4 lUl 11 80 8 55 11 88 9 81 10 85 8 18 81 8 51 10 19 10 8 10 88 10 48 10 49 8 18 9 I S 9 50 10 11 8 88 7 10 7 18 7 18 8 48 8 04 7 81 1 88 8 U 8 80 10 17 11 88 8 18 l l Te Oacb ontatoad Zondagmiddag brand ten huize van den landbouwer A v d Paa aan deu Ooienschanweg die zoo aael toenam ddt h t perceel met twee tegenoverliggende wo iagen een prooi der vlammen werd Eeo groot gedeelte van deo inboedel waaronder een koe ia mede verbrand Wegeoa gebral aan water küii de brandweer slechts het vierde buis dal reeds nangetast waa b boodeo De Duitacbe regeariag tnftgi de oitlurcriug van fC A Toroaek achrijnwerker uit Nettgeodorf bq Jülecbock 3U ii 40 jaar verdacht vaa valKbbeid in gMobrifte en oplirhtiog Hy boodt zich onder den naam vaa Waldemar Knoken op in zekere villa Blaoea aan de Zuiderzee vermoedelgk in de aabybeii van Amsterdam gelegaa K n gevufiyke dorp noote Een he ig brand veroorseakt door de kwaadwillig eid eener trouw verwoestte dezer dagen in het Fraut che dorp La Baovetat een lOtat haizen waarna de wiod aanwakkerde en de bgna uitgedoofde vlammen zoodanig opjoeg dat drie vierden vso het dorp lo de ascb werden gelegd Drie personen kwamen in de vlammen om La Saavetat ligt aan den oever der rivier duch op eeo vrü hooga teilte zoodat bet een onmogelgkheid ble k een voldoende hoeveelheid water voor bet bloBscbiogswerk aan te voeren De braodstiehtster is een oude vrouw die niet wel bij t hoofd achijut te zgo Volgens enkele inwoners zoo sg Zondag j t gezegd hebben Vanavond zeilen de bewoners van La Saavetat warme beeaeo hebben Aldus geschiedde het ook werkelgk De govaarlgke vrouw werd onmiddellgk gearresteerd voornemelgk om haar te beveiligen voor de woede der ongelnkkigeo die zi totaal ruïneerde dasr uiemaod verzekeru was A J 0 K proteateert eveaals wg reeds deden in de Arnh Ct c tegen het wreedaardig eo verkwistend verbranden van een bg nzwerms in de JaVa traat te s Graveohage Niets anders toeb beteekende het aanwezig zgu van een groote menigte bgen bg elkaar dan dat ergena in de nabijheid een bijenkolonie mei hare koningin den ouden korf verlaten had om een nieawe woooplaats op te zoeken zegt by Was daar een bgeohouder of slechts een eeoigazina ervaren boerenarbeider aanwezig geweeat dan zoa hg die bijen hebben gevaat d i in een vat of korf gedaan eu medegenomen hebben hetzg om ze voor zieh zelven honig te laten fergaderen hetzy om ze lan eeo bijenhouder te verkoopen Zulk een zwerm heeft minateas de waarde van f 2 of f 2 50 B Ct De Zaterdagavond in Nedertaud asngekomen Javabode van 10 Joni flly sleobls devolgende twee telegrammen u ota Radja enTjipaoa V Onze trcepea kwamen giaw 9 Juni zonder veel tegenstand te ontm ten in Lanikrak De bevolking scheen dezep aanval niet verwacht te hebben van Lambaroe uit zag men vroQwen eo kinder o naar Lamteoga vluchten De vgand liet verscheidene dooden achter Het bivouak werd in Lnmkrak opgeslagen Aan onze zgde sneuvelden een mindere en werden gewand du 2e luitenant Boerrigter en 11 minderen Er ia uitgerukt over Biloel naar de Lam krakstreek in de IX Moekims bet werd er rustig bevooden slechts enkele vijanden vertoonden zioh in bet znideli k gedeelte de tegenstand in de Lamkraki treek waa over het algemeen oiet belangrgk De troepen zgo giater gevorderd tot Glieng en bleveu daar hedennacht bivonakkeeran Licht gewond is dn 2e loiteuant der infanterie Boerrigter onze verliezen zgo oiet belangrijk maar nog niet joist bekeiftJ t Tweede waa eeo regeeringsbericbt Men meldt Ëen bloedig drama werd Zaterdagavond omstreeks 9 nur tan huize van den herbergier Kuipers aan de B k te Heerlen afgespeeld 4 60 4 87 1 4 8 11 8 10 9 50 8 10 4 7 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 5 89 8 44 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 4 04 8 0 4 97 D RN OttMbt 8 88 7 40 8 9 39 Wowdu 8 18 9 11 0 w l r 7 87 8 19 Oovk 7 81 M 94 10 10 AKrtaiaul O at Ut Genoemde herbergier werd ainda eeaigen tgd lierbaaldelgk lastig gevallen en gedreigd doy de twee gebroeders Crombach oitVruschemic gem Heerlen waarmede K de politie in kennia had gesteld Zaterdagavond na kwamen de heide broedera wederom ten huisa van K en bet daorde aiet lang of aan werd baadg meen waarbg K en diei s vronw een draebi atokal eo ontvingen en aaa da laatste dia ia zwangeren ataat verkeert ook eta maaataefc werd toegebraebt K domr eene achtardear in den tuin gedreven werd daar wederom door de woedende broednrs met atokkeo dia ag ait eeo haag rokten erbarmelijk gealiigen en op den grond geworpen Ëerat toen gelokte bet K een geladen pistool die hij by zich droeg te voorsohgn te halen waarmade bg een der onverlaten a boot portant doodacboot terwgl een tweede sebot den ander licht verwondde Zondag waa de jnalitie uit Maaairicht ter plaatse tot het instellen van een onderzoek Van welk altooi de gedoode is kan men hieruit opmaken dat bü in e a niet te lang tgd Verloop 14 maal ia gevonoiad gowordn Ook de Frauache Staatfcoarant maakt nu ea dan melding van sommetjes die san deaehatkist Werden gestoord Naar men zegt zijn die meestantgds afboms ig van belaatingschnldïgeo die beseffen dat de schatkist beatelen evengoed diefstal ia als elke aadere Haar nu beeft eea boer uit Ëiire et Loir aao den miniater van Openbaar Onderwgs 1600 francs geioaden omdat zga zoan een poos een beora had gehad voor stadie maar bg nu hfj f vrear wat betar doen kon dat gold wilde teruggeven Fensiooairss ign lome rare laakeb Da Haagsehe correspondent der sArnh C c weet er een paar staaltjes van mee te deelen Een voormal ge dieoatbode van eene mg bekeode familie had een legaatje gekregen en zette zich volgens het doorgaand ideaal van menschen vooral vrouwen in hare positie nu neer om kamera ie verharen Zg kreeg er tweet ik zal maar zeggen heeren op die tot zeer billgke prgzen door haar van al het noodige werden voorzien Onder bet voorweudael dat de kamerverbuurdslar loo n uitatekend adraa voor kaas bad stak een van die keeren € telken reize het voor hem bestemde stuk kaan in den zak om zi oe iu dea Haag wonende familie die Ugkbaar veal van kaas hield i met dat voortreffelgk zaivelprodnct io kennis te brengen Toen de kamerverhuurdster op raad van eene vriendin de verdwenen stukken die voortdurend ver nienwd moesten worden op bet rerschothoekje ging schiijven vaa het uit Met den tweeden beer deed tg ook een eigenaardige ondervinding op De man bad bjj bet hureu van de kamers en het bespreken van de kostoonditiëo bigkbaar niet goed begrepen dat hg roor een vaaten prga in den kost was Troowena by behoorde niet tot bet raa van beo die den aard van een contract spoedig begrgpeo en de huiawaardiu muntte van den anderen kant oit door de uitvoerigheid en varwardheid harer woorden fn de eerate roaaad at de man bgna niet en de juffrouw moeat hem bn herhaling vragen of bem haar pot niét smaakte of wel of hÜ aiek was Maar toen bg zgn eerate maand be taald bad en bemerkte dat hg in den kost waa tegen vaaten prga zoodat zgo voordeel mede bracht fltuk toe te tasten ontwaakte s mans honger in aohromelgke male Bg ging eraan staan zooala de joffroaw verklaarde als een echte veelvraat Matig toen zijn eigen belang het meebracht sobrokkig toen bg bet kon ija op kosten Ttn Mn ander Reeda langen tjjd meende de Belgiaohe poa adminiatratie dat er op Belgisch gebied dief stallen in de postwagens van buitenlandMhe treinen werden gepleegd t l 67 1 18 f 10 4 jr lO U 10 11 t 10 10 Ï7 11 80 9 5 48 10 4 4I K f 0 14 g V 10 01 l li 10 07 10 84 8 47 8 17 6 97 6 84 6 41 6 47 7 16 6 61 Men berekende dat in den laatsten tgd aan brieven van Hvaarde een bedrag van ongeveer 15 000 franca was ontvreemd De directeur van het postkantoor te Bruaael verklaarde dat hg geen zgner ondergoacbiktea tot zoo ieU io staat achtte Den direeteur van het poaikanloor te Antwerpen werd nu opgedragen zich naar Doitacbland te begeren en van daar op versobillende tijdatippen brieven met ea londer aangifte van waarde naar België ta mHkn T BruMi wd a dm bri a ootnageg SponÜK bink b t dat tick hwr ouder M ptnoneel wo onwrlgke bnuibi b aad dio oomiddallijk wwd gMrratMrd Hen Khrgft uui t N t d 0 Op bet BoDrlttrkbol md dar oadtte fltiatk rta Utreebt ie Beii dezer dageo by deo berbon V TUI wB pereMi gestooteu op een t koekelhaix dat de oierblgfwlen Tan een duizendUt meosehen bevatte au oaawelijki door de eteaeeD eebon b ekt werd Zee wagealadiof eB 0 oaar de lemeentelyke begraafpiaats a ergabracht het overige heeft meo latea xitten omdat de bouwmeeaier flieebts zoore l raimt iodeutnama meDaofaeobeeDdereit bef ft gemaakt ala by roor tjjn doel ooodig oordeelde Bj Logan ia lowa V S kwameo Vrgdagarond twee paaeagiarttreineD op dea ChicagoNorthwMtern poorweg met elkander in bolsiüg Kr werden 27 personen gedood eo 51 gewond Men teg dat de Kacbinist de inalructien tergeteo bad die by had ontraogeo Ale rfsoltaat Tan la gerechtelyke inventarieavriog tan de Balateniebap van baroe Hireoli wordt medegedeeld Jat het roerend ermogeii dat aan de weduwe ale unirerieel ertgenam t a d el ralt 114 millioan franca bedraagt Kardinaal Bonret biiachop vao Rodez it overleden Volgeni de Etoile i kardinaal Boaret de persoon dia onder den naam van kardina l Betgerot door ZoU io Romec belehreveo wordt FOS1 E R IJEnsr L1J3T van brieven geadreaaeerd aao onbekenden gedurende da 2e belli der maand Juni 1696 en terug taverkrygen door tueacben kom it van het poetkantoor t Qouda Venonden van OOUDi B Gombarg Delft J Luchtenberg sGra venbage J Goedhart Koevorden 1 Lochteoberg iGraveohage Michiela en Verduyen Koermood M lansani Hoermoad A Zielljea Zeilt G Bakker Antwerpen De Directeur van bet Postkantoor V0R3ÏEK Bulteolaodsch Overzicht l e Belgische Kamer telde vóór de verkie ingan 104 clerlealen 28 socielieteo en 20 tadiulen of liberalen Thani zal te baetaan uit UI clericalen 29 aoeialiaten eu 12 liberalen uf rndiealen Te Briwel hebben de clericalen eergiataren bahaald 111 818 en hou tegenitandere 94 02U stammen deo eu Jali was het 9U 210 radieo eocialiatea 74 452 liberalen 41 011 atemnan neringdoanden 5934 Te Aotverpan ia da uitslag clericalen 61 843 en liberalen 53 170 By de eorstc temiaing hadden de clericalen 57 044 de liberalen 43 025 de chrietelyk demoorateo 6234 en de aoeialisten 9335 Te Nyvel zgn eergisteren 3 clericalen gekoun en 1 soeialiit terwijl bet district vertegenwoordigd aa door 3 clericalen en 1 radicaal Ta Philippeville rerlieien de liberalen een van bon twee letela aan da clericalen De Frauache Kamer is oaar huis gegaan na eerst nog een interpellatie ta hebben behandeld ran Pourquerj de Boiiseriu over den toestand op Hadagaaoar De interpellatie eindigde met de eenvondige orde cao den dag tooali men verwachttn kon Drarop las de minietar presideut het besluit voor tat sluiting van de sitting Men hagrgpl dat het nn stil heel stil zal worden De gemaügden zyn al hwl big dat Méline het tot da vacantia heeft uitgehouden want vooral wegens de rentebelaating baatond daar gvaar voor MiBfohieu heaft Waldeck Roussaan joist tagsn de vacantia zgo politieke redepehoadeo opdat er ruimer gelagenheid zou zyn baar te b spreken en in hst geheugen te prentau De gematigden zgn met die rede zeer ingenomen en zullen kaar om die reden zoo lang mogelyk awi da orde boaden Waldeck BoBasaaa hield lyn rede op een feeamaal hem door e n aantal geestverwanteu aangeboden Hy begon met de socialistische leantallingao aan een strenge critiek te onderwerpen au waarschuwde tegen een Slaat waarin allea gericht is op da vartwakking fait et indif du Kn juist van da verhelBng v an de individueele krechtainspauniog en d verantwoordelykbaid van de kracht dia daie ontwikkelim kan verwachtte Waldeck Rót i an het heil tan den Staal Uen beriep zieh op de gelgUiaid maar da ongelgkheid io de maatsebapgg is ge n vrucht der maatachappelyke orgaauatia of vaa da beschaving maar sy is ren natnorlgk fait een gevolg dar menscbeljika natuur waarmede rakening moat gehouden wordao De sooialistirche programs zyn het uitvloeisHi fan de leleurstelliegea en de Hebtgeloovigheid dat groote manigta Zg zyn ent itau door kat lagen alkaat opbiadas vu au didateo io hun verkieiingiprograms Op bet parlamenUir stelsel komende verdedigde WatdeckRoosseau de grondwet tegen de beschuldiging dit g t e ooruak is pao bel slecht loopen der staaUmackine Neen dat da wetgevende macht allea wil regelen en de nitfoerende geen gezag heeft dat was volgeus hem de fout Men heeft programs klaargemaakt volgestopt met allerlei dat dit of dat ministerie beloofde te zallen regalen eu dik wyls zon bet land wannaar man hetgevrragd had niet van die regeling gediaud geweest zyn Maar men heeft het land nooit gevraagd al bad men het middel er toe Een belsngryk rad van de machine de ontbinding der Kamer heeft man laten verroesten Modat het allen schyu heeft dat het niet meer in beweging te krygeu i By wss er van overtuigd dat de meerderheid van het land en de meerderheid in de Kamer elkaar oiet dekken Niat om Je vi3r jaar moet men een nieuwe Kamer laten kissen maar telkens als er een belaugryk punt is waarover het land gehoord moat worden moet men het de gelegenheid geven aieb uit te spreken iu de keus eener nieuwe Kamer Nieuws is hetgeen de beer WaldeokRona seau aside juist niet maar praclisch En het ia wellicht bet oagelnk van onze tgd dat men iu allea en altgd wat nieuws wil hebben De verwachte ministerie le crisis in Itslië is uitgebroken Zaterdag verklaarde markies Di Rndiui in den mintsterraad dat bet vergevorderde eiloeo een ernstige bespreking vsn de helangrgke militaire hervormiogaplaonen niet toelaat De meenlerbeid der ministers veraenigde zich met deze zienswgia waarop de minister van oorlog generaal Ricotti en volgens de sind Belgec ook da minister van openbare werken Perazsi verklaarden te zullen altreden Het geheels kabinet vroeg toen ontslag De crisis zal geea verandering brengen in den binnenlaudscfaen toestand Aan den markies Di Redioi is weder de vorming van een nieuw ministerie opgediagen Dit zat naar men verwacht worden simeogeateld uit de af getreden toioisters met uitzondering van de heeren Ricotti en Perazzi wier plaateen zullen worden ingenomen door ganeraal Pelloux eu den ingenieur PriBetli afgavaardigde van Milaan De beoosmiugsn worden esrst verwsebt tegen de alnitiog der parlementaziiting tot zoolang zullen de portetcoiiles van oorlog eo openbare werken ad interim worden waargenomen door den ministet van marine Brin en diens collega van financiën Branca Het aftreden van generaal Ricotti wordt niet betreurd Zgn populariteit kesft zeer geleden door het voorgevallene met het onjoiste telegram over de vrgapraak van generaal Baratieri Men herinnert zioh dat een telegraaf agentschap een onvolladigen tekst van het vonnis publiceerde en men deu ministar van oorlog verweet dat kg den voUedigen lakat eerst later bekend maakte ten einde zich inlichtingen te laten vragen en zoodoende gelegenheid te krggen den nadrok te laten vallen op het strenge oordeel over het kabinet Grispi eu minister Mocenni nitgesprokso door den krggsraad te Massowab Generaal Ricotti was toeu onhandig genoeg zgn tegenitanden in itaat te stellen hem te besshnldigen van liohtvsardigheid In het twistgeschryf dat hieruit voortkwam werden ulle woorden eo handelingen van den generaal in het bg ooder zgo legerbervormingsplannsn door bavoegden en oobevoegden scherp gehekeld Zgo aftreden zal aan het ministerie Di Kudiui meer senhaid en kraakt geven De Italiaanscha Kamer beeft met honderd stemmen meerderheid besloten een civiel commissariaat op SiciliS in te stellen De regeariog had voorgesteld aau Bici ie een eonverneHrgeBeraal te geven die onder controle van den minister van binnanlaodsehe laken een zekere vrgheid van handelen geniet Van dezen maatregel mag veel goeds verwacht worden een ambtanBar die ter plaalia goed wordt ingeliebt over da behoefte van da hawonera van Sicili zal batar dan ds ministerieala bnreelen of een militaire commandant in staat zgn Ie beoordealen walka administratieve hervormingen esobikt lyu om Sicilië weer tot bloei ta brengen Wel beeft ket plan vaal bastrgding gevonden vooral hg da aanhangers van Crispi die et woorden ye l mei daden nieta hsaft gedaan voor Sbilili Zg vraaaden dat de eenheid van ItaliS gevaar zou loopau waonaar Sicilië werd bestuurd door aan ambtenaat dia het reoht zon habben aenigazins zelfstandig op te treden maar ds Kamer heeft zich door dit denkbeeldig bezwaar niat laten afschrikken Met de aanoaming in derde leiiug van lord Dnnmvan s voontel ia bet Eng Roogarbuis is bet howalgk mat de zuster van de ovwleden vronw voor het oogeablik nog niet verzekerd Het Hoogerhuia is ten slotte van zijn verooderd eu onhoudbaar standpunt teruggekomen maar na moet nog hst Ugarhuia het walaootwerp goadkenren En nu ia er wel gaen vraes dat er daar een meerderheid tegen het baginssl van zulke bowelgken zon bestaan maar do ragaaring sekÜB hst wstsfooratel niat ia bat lagar hais ta zallao iodiaaea Immara is bat kabinet op dit stuk lerJeald en telt het nog ettelgke leden dia hel verbod niet willen opheffen Men kan van aan ministerie aau hal hoofd waarvan lord Salisburj staat kwalgk anders verwachten Doa aon een lid van het Lagerhuis hel wetsontwerp onder zga hoede moeten nemen Maar deze legeeriag laat voor wetsontwerpen van paiicmantsleden zoo weinig tgd over dat de Timesc nog wel twee of drie jaren berekaot vóór bet voorstal wet wordt Kn al dien tgd sgn huwsigken mtt de zuster van de overleden vrouw iu Engeland nog onwettig INQE20N0KN Antwarpan den 30 Juni 1896 Wij hebben de eer Ü U meidan dat hst Nsdsriandsch Congrsa aal gsboudsn werden op 23 24 25 eo 26 Augiutos en dal aarildaags aan de deelnemers van het Congrsa da ledenkurt al ook het programma der werkzaamhedea zullen gezonden worden Allee voorspelt det bet XXllIste Nederlaudscb Taal eu Letterkundig Oingrea een volkomen wrlgslokken te gemoet gaat Da scbittareude namen der deelnemers die reeds iu da dagbladen werden afgekondigd zyn er een waarborg van Den eerstan dag zynda Zondag zal de plechtige ontvangst der Congrealeden plaats hebben Ben Comitait is gevormd om aenen earastoet io te richten die hen naar het Stadhuis zal geleiden waar Aatweriieos Gemeeutebeatnor de deelnemers aal opwachl 0 en ontvangen Deo 2o 3n en 4n dag sollen de drie afdeelingen zitting houden De werkzaambeden z in als volgt over de drie atdeelingen verdeeld Ie Aid Nederlandscbe Taal eu UlUrkunJa 2e N detlands he Geschisdeqis Oudheidkoude eu Bealdende Kunsten 3s Aid Nederlandsch Toooaal Muziek en Boekhandel De avondstonden zullen gawyd worden aan gezellige byeenkomaten eu san bat bgwouan van de feealelgkheden door het Congres iugsricht Is De opvoering van Godrnn bet bekroond treurspel vnn Albrecht Rodenhsch 2e Het groot Vlaamsch Mutiskfeest baslaaode nit werken van Vlaarasoha Componisten van bet ontslaan onzer moiiskbeweging af op het programma werd ook de naam lan Nicolaï gebracht als hulde aan Noord Nederland en als eerekewgs aau da roote gaven van deo pas ontslapsn mssster Tevens is besloten een vaartocht op de Schelde op bat programma der feestelykhedan te sehrgran Tot al deze feeste gkheden hebben de Cougrasleden on hnnne dama vrgen toegaog Bovendien tullen tg kosteloos tosgslatan wordea tot de Stedelijke en bysondera Muaaaa openbare gehoowen en tot het bezichtigsn der kunst schatten in de kerken De prga van daalnaming ia bepaald op i frank Alles 7Jil gedaan worden wat mogsigk is omden Congresleden het verblyf te Antwerpen taveraangenameu eene commissie vau logementen is gesticht die op asnvrnag da noodigeinlichtingen slnnrl betreffende bótela en restauraties Indien gg wenscht toe tt treden verzoeken wij u ons zulks ouverwyid te betichten zoo ook iodien gy nog punten ter bespreking aan de dagorde toudt willen brengen opdat uw Baan au bel onderwerp dat gg wenscht te behandelen kunnen gebracht wordea op het programma dat eerstdaags most verschgnen Gelief Mguheer de betuiging onzer hoogschling Ie aauvaardan Namans de Ragelingscommissis Hst Bestuur De Algemsene SecretaiisHa Jan Booehery Pol de Moot De Secretarissen Haibreaht Melis Lodewgk Opdebaak Kai l Slasasni Hendrik Wera De Voorritters Dr Max Rooses Dr Aug Snieders De Ondervoorzitters Frans Gittens Fl Ilenvelmans Da Schatbewaarders Jan van UenUn Flor van der Ven Da Raadsleden Paul Billiet Arth Cornstte J deBaookar Dr G J HiuMo Mr Edw Janasans A Moottgat H Sermon Frans van Knjck A C vsn der Grnyssan P van dsr üudataa Jul van der Vooit Jul vao Hsrsndasl CtBSeS9= a99999 =9 aBSBgBBaB Burgerlijken Stand GEBOREN 12 Juli Margtja Matje naders O J vao Zomeren en P Gabel Dirk ondei D de Pater en D Ukum IJda ondars A IJarelstego en M P Verbrugge Pieternella Johanna oudara P Egkhoff ea vau dar Haq 13 Johanna Apolonis ondars S Meger en A Hofman Aaltji oodert O Jongeneel en M N Hol OVEKLBDEN IU Juli J K Ugn bniivr van P Boar 77 j 11 W van dsr Wagdan 75 j Kleinhandel In Sterken Dnnk BURGEMEESTER en WETHOUDEBS tbb Gooda brengao iogavolga art 5 dar Wat VBa 28 Aogustua 1881 tSlaatsbladv no 97 tar opaobara ksunia dal hu hen is ingakoman van da navolganda persoon sen veizoaksohrift waarby Varganning wordt gevraagd om in da bjj sjja naam vsrmalda localiteit sterken dnnk in het klein ta mogen varkoopao als Naam v d vanoekar Aaad dsr localitait K J vau da Pavoordt Zsngstrsat Q 88 Gouda den 14 Juli 1896 Burgemetstar an Wethouders voornoemd U L MARTENS Da Secretaris BROUWER OlSITV A IsrC3 E lSr n H v praehtige 11 A van OS Az Klowox K 73 7Sa GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkrs slotkrs mfi 91 loo iw 88 is h Ö 99 lOB 81 78 80 lVi 110 m 94 ♦ 100 97 48 888 881 lOOV m BB 101 801 UB 88 SS 100 100 mm 186V 977 109V M l 900 818 lOl s Bn BS Mi 1887 V 80 81 lOBf 101 UI loov OOI 144 186 18 H 108 49 101 UV 11 101 77 TJ 108 101 89 1 14 101 l 801 108 1 107 u 108 104 1 117 i UIV 1 l i S7 11IV 19 JÜU NioiaLAHO Cert Ned W 3 81 dito dito dito 8 dito dito dito 9 Homta OU Ooudl 1981 98 4 Tiut lusehrijviiig 18lt9 8t S Üorriiia OU io pspie 1888 dito ia silver 1868 6 PosTOOil Oblij met ooupoo 3 dito ticket 9 aosuiin UU Bioueol 1894 4 diio Oeooos 1880 4 ditobgSollis lBB 4 dilcbg Hope 1889 80 4 ditolnioud leen 1888 dito dito dito 1884 4 iratt Perpet schuld 1881 4 Touiu Oepr Oonv leen 1890 4 Geo leeoinK serie 0 t eo leenioK seri U ZuinAr Rap v oU 1899 8 Uuioo OU Huit 8oh 1890 8 VanzoBU Obl 4 oubep 1881 AMaraaOiii Obltftitiea 1888 8 Ronaaniii St l leen 1894 9 Niu N Afr Ilscdelav saud Areudsb Tib M Certitealen DwiUistsebsppü dito Ank Ilypolheekb pindbr 4 Cult Mi dsr Vorstenl land lOr Hfpolkeekb pudbr 9i i iederlsndsche buk laad Ned HawUlBlu rb dito H W k Pac Hvp b pandbr Rolt Hvpotheekb pandbr S Utr llypotbeekb dito 9i i OonaKa Oosl Hanit bsnk und Kuil Hypotkoekbiiik pudb i l AüBBl Kqult bypotb pudb 8 Msiw L è Pr Üenoert 8 Nio Holl U Spoorw Hg land Biy tot ipl V Si apw uid Ned lad Bpoorwe m und Ned Zuid Afrik 8pm land 4 dito dito dito 1891 dito 8 TU lI 8noorwl 1817 89 A KoU B Zuid tul apwmii A H obl 8 Pol WirMbsu Weenen saiid 4 auil Or Buss Spw Hii obl 4 Balliscbs dito sand Fsstows dito und 1 Iwing Uombr dito und i Kunk Ck Asow Sp kip obl 4 dito dito oblig 4 Al auil Cnt Pie Bp Uij oU 4 Chick North W pr O v uod dito dito Win 8t eter oU 7 Denver k Rio ir 8pm eert v c llinoli Ueotrsl obl in goud 4 LouUv k NsabvUlsüert v und Meli N 8pw liy leh p o 8 Miss KiosM r 4 pot pref und N ïorkOnUrlokWest uod dito Penns Obio oblig I Oregon Ulif Ie kvp in loud 8 8t Psol Hino k Muit obl 7 l o Psc Hoofdlljo obli dito dito Lino Jol Ie hyp O B iNAni Use Soulh tJerl v und VsK O Rallw kNiv leb d e o Amsleid OiBi ibus Uij und Rotterd TrimwegMuls und Nzo Stad Ansterdim und 9 8tul Rolterdsm uod i Htiois 8tadAntwsrpenl887 i l Stad Bruseel 1888 llOHO Tkeiss Hegullr nesellsch 4 OoevHa BtuUleeolni 1860 8 K K Oosl B Cr 1980 8 itiflt SUul Mailricl 8 1888 Nsn v iw llyn Bpobloerl ADVERTENTIEN Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt by deze bekend gemaakt dat da eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit cal plaats habben op ZATERDAG 25 JULI a s an d Ballotage Lgit op ZATERDAG 18 JULI ga alot i wordt Naoans hst Baatnnr F RERMAK Fz Qmuh 14 Jou 1896