Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1896

NÓ T018 Donderdag 16 JuM J890 35ste Jaargang m mm mum Nieuw en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitr ondering van Zon en Feestdagen A De prgg per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Atxonderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend n ar plfiatsruimte Inzedding van Advertentiën tot 1 uur des midd BOERDERIJ Te huur uiui eli MJ u BOERDERIJ een R met BCiayeBISG en diuirbi behoorendo ITII A bestHool cnWellaDil Und 1 Dec 1890 en Boerderu 15 April 1897 te Mururden INBRAAK L Onrteiikamat uu t guia met dea eiifenur N VEUMBU I N U AWlautrdam JMERCURIUSI J J A Montpn Cmbethstiaaf d7 i PEMSCIE STOOMVERVEEIJ N G1ieii isfh Wasscherij TAN H OPPE HEiMKIt W KruitkaO Hotterdum Oabnvetaerd door ï M den Koning der Belgen loofddep t Toot QÜIIDA de Heer A VAN OS Az dpioikliteit Toor h t itoomen en Terven T n lie Heeren en Damesgkrderoben tlerok lie Kindcirgoederen HpWi lo inrichting voor liet Btoam u tan plaoiie niautelB toeren bout enz 0 dyneu tafelkleeden eni trorden naar de nienvlfate eu laatste métbode geterid Alle goederen hetaü gestoomd ot gevertd wordtn anichadelijk voor de gemndheid en tolgese itaal bewerkt Wegene lütbreidiog der fabrieken jn de priJM 25 gJdaald Te etooineu go deren aU nieuvr atleterbaar ia 3 dagen te verten goederea in eene wei k liet Wissel f l JIVcIriikanloor BABENDS C 1817 WAKMOKSSÏltAAT bn den DAM t leplioon i 7 A i eu vel bmipt iüFecten CoupoDS enz aiuit IIKLKIÜNINUKN Uitvoering tan Sp cqlatie rOrders tot de m et vooMerlif Htff coutltth ii wfF Hitgave tiin liet Maandblad OIWUNA ƒ f per jaar Iranco pei pont proefnoinniere koetelooa i i Hl uk iM 4 l lll M U STAATSLOmiJ De TUBKKINU begint MAANÜAU 20 JUU Ht Loli ii en edrcKcn van Loten 7Ü verkrogbaar teo kantore aD Jeii roUect iir Wed A C COSIJN ltO J FOIKE OUDE Uerkt NrGHix AF VerkrijKbiiar bij M PEETERS Jz N 6 AU bewiji rau echthoiü cuobet ea kurk sUmls roor SCHIKDAMMEH OHAlfOa MAaA lfB DU Frïnteip T E PARIJ B Zenden gratis franco lo KOiierale geilluatreerde talogua in Ju loMiindsclie on Irausoba Uien betaltóiide LiHouwateiaodea TOOT het Zomaraelioen ipgcn gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JU IIZOT C PARIS Us atalon der nleuwate modestoffen In t oorraad blJ taPHlH mpa worden evenocna kiistolooB toegeiondon doch men gelieve luiilelijk de verlangde oorten op te gevoo n ongeveer de prt ien te bepalen VeriendlnaanBaaraUe LuuUn CerWereld Iki catalogus bevat do Vooraaanlcii lor lOTOMidingon voor Franco Vrachten Kciti Correapondantlo In allp n en VRIJE PAARDENMARET Zaterdag 17 Uctuber voor bovengenoemde ÏUKKKINO itiju verkrijgbaar b A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 II liiipn voor I tO U j plaatsing der loten Ie en 2e Prijs COMPLEETE BESPANNING benevens fliinsteos 20 PAARDEN Wie zuker t a wii de Ecbte EikOl COCUO te ontvangen taaamengesttdd eu ua tele pra ueming n ia den 1 handel gekomen onder den oawn des I uitvinders Dr Miohaelis rerraardigd 1 op de boste machines in het Wereldbe1 rcDmde 6tabblissemeut vaa Oèbrik StoUwarok te Keulen Itcha J F n2ie tLeIU Cikel acao In TieiktnteD bnsaen Deze Eikel OKao ia met melki gekoo een tangename gezond drank Voor lalükach gabtuik aso t 2 t hiWu i ol i t t poeder roor een kop Chocolatq 1 geneeakracbtiga drank by gend v diarrhea alaohta met water ta gebruiken Terkrygbaar bij de Toonuatto H flApothakan am Va gg Ka yrafbn 1 0 c 4 o aass GanaratlTtrttcenwoordigar raar Badar 1 iasd Jullu MattenklwR Amsterdam Kalveistnat 103 © to oaaa To O O t d ieaa st üESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DA IELUK S uivgeionderd Zoudagen vertrekken 2 Hooteu van OOUDA naar UTUEt H r dea morgens ongeveer t u zffneii eu tita iiamiddag t ongeveer Leu oier uur Vlet deaou goederendienst bestaat ook eeiie zeer f oeilhooiM reUi eiegenheld voor Poëaagler naar UTKECUT eu toesebeugelegeu plaateen Kaïiloor IXieuwe t eerstal Patent H Stollen Wa Der groëêe Erfoltf Mn ütnUnQ tnm talenl H stouwt = erranitn tul Antut iahhitMn ti rthloMen Jfa hahmungm êsitbtn Uut kauft taher untera gtelt itrhnrfeit H Hloümi uur ton unt airael mat in ulcnan Êlaenhartdltirfen m ihrian antar Ptaiat fwla nabanttaliandj auaiehünit M SS freUltMe und ZeugniMe in ma franco De Agrent H J MOEItBI EIS V iA AMERSFOORT AHËRSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Urood oii Ueschuitfabriek stoom AutomntUehe ffahen Meelfabriek Tarwebrood met Krenten wordl vau de puikate soorten tarwe prima kfüutuD n ruzijneb gertibriccerd it hier door 2uer aumkutyk en ge onil bifjft lant liug varscli il zeur goedkoop en Terkrljgbaar in langen en ronden vloervorm In stuka van 5 et 10 et 16 ot 30 et 30 et 40 et SO et en in I npeciale plaatvormen in stuk van 3 Ot 5 ot 10 et Gewoon Blankbrood i aU Tarwebrood met Krenten maar ouder prioia kren 1 gn en rozgiirn uu verkrUgbaar In stuks van 8 ot 12 ol 16 et 20 et 24 et Voerbrood wordt grootendeuU van dn beste en kracbtigale s orteu rogge en I verder van stukjes arwe sadeu en andere Euiver bestunddeeleu rervuardigd is bier I door een reor voeilzanm gezond en smakelijk voerden seer goedkoop Verkrijgbaar 1 VI Kg 7 Ot 3 Kg 14 et dese gewiobten bebalve van kantbroodi I worden gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2 a ot orden van de njna soorten tifrivs gemaakt 1 I on ziJR hierdoor overhoerlijk vuil smaak Prima CngebUlld Roggemeel wordt van dn fijnste en smakelijkste soorten I rogge gemalen en is verkrijgbaar in l Kg pakjes van 6 et Onze dépótbouders mogen uiet duurder verkoopen en verande I ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zUa uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépöt I Iiouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wa 1 gens besohllderd met dü fabriekstjtels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I een dépéthouder met klein gezin gevraagd tegen vrjj woninghuur matig vast loon plas flinke pronsie eu franoo vrachten dor volle i ledige kisten taSt vooral op de Jituidteefceniatf p ijY met od letiora Oberlahnsteii fi JtfCrSMSf r VICTOKIABKOtl OBCftUHHSTflH Overal £££ Elft arkrljjliur Maaisehappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd té Jiotterdum Zuidblaak 8 Ka th rei Iter s Kneipp Malzrkoflie dbondste en best offiébijvoegsel BINNENLAND I GODDA 15 Jeh 189U TER ADERING VANuaN GEMEENTERAAD op iVrijdag den 17 Jnli 189li des namiddags 1 uur Aan de orde Da I Rekeningeu van het Hoffmaiia Qesticht ea de Volksgaarkonbed Hetj voorstel tot wijzifl ing van de Vororde ntag Ivoor de Commissie van Toesicht op d acholep voor Middelbaar Ouderwgs Hat voorstel lot uitgifte van grond in erf p ebt aBn de weduwe M Vorkaaib en anderen O I Oniwsrp V rordening tot wgzigiog der Verordening op het bouwen ons Hot Ontwerp eener Algemeene Politie Vsr ordening Hedenmorgen werd de uitslag bekend van het ten overataao van Curntoreu gehoodeu overganga eZMUien aan het Gjmnaaium Uit I naar II bevorderd S H i J Berhelbach V d Sprenkel h van Dantaig J M Harte L D Kon H W van Loon Maria Otteo L W van Ryu van Alkemade H A Schouten J C M Snol P J W Snel Een leerling waa verhinderd eiamen te data twee moeUu bereiamen doen in Sep teaibar drio ig siet bavordard üit 11 naar III J C Bronwir J W A Byiama M Fortoyo Orooglaever P D Hnliaian Ja Keua W Korevaar H W Kramers A Looga C A Vermaat 3 C F J Vdcsler Een meisje wae door ziekte verhinderd aan bet eiaBon deel e nemen ééu leerling moet herexameo doeu terwijl 4 ni t syn bevorderd Uit III naar IV D Boer W P A Jonker 1 A Voraterp W Zoydam Drie berexanien au 1 niet betorderd Uit IV naar V 1 J Bergama A ten Bosch C Q Boya J Greup A C Heg I G itaot neroa il P Schim van der LoelT H van der Meer J 11 Oldemao G T van Raeowgk Vijf leerlingen moeten heieiamen doen Uit V naar VI G II B okeukamp T flageu H J F Hegman A Ovarboach E W Overboach M J tan Uten Eén leerling waa terhinderd aan bet examen deel te nomen Aan daten eu andere in gelgk geval ia vargand in September hntovergaagaexameu af te leggen By bat adraisaio Mamen voor da Rgka FEVILLETOOI 174 I Oy btliMHft 11 niet too t b anK tig i daartoe baataati gaen graad leida de heer Blair AU gij mij teq einde to L hadt aangehoord tk d eht dat men mg van moord wilde be ehuldigen seide lord Daaé op droomerigen toon h badfter oanweroood veiitaan at üb heer Blair uide Eea paar nachten geleden ia lllrry Daoe mij nraehenen pob waarlqk riep de heer Btair uilZijngeaat jraanch jnlijk Waar ia drgf er den apot maar mede Ik heb ook altyd met zulke praatjea den apot Kodreven Geesten I fiatoeaen bovannituorlyke rersohijoingeu tij varen goed vUr kinderen en T or rrouwen maar ntet voor maunei Kn toch betuig ik u ik Geoffry Baron Dane keg a op klaar hohten dag n geheel nachtaren dat ik dan gaeat van mgn neef H rry gexien heb Ik ras a n den overkant der ruïaen en zag aan eefi der venatera Harry X aae ataan hij itaarde mij aan Het waa heldere maafscbQa Ik herkende de trekken even goed alaof ik hem in lerenden Igve Toor mjij lag Hie Eweeg lord Dane eenaklape Men hoorde in d Taitibule eene groote beweging en eracheidene temmiJQ H j tiaoht dat de petitie daar wia ao Hoogere Bargerachool Z JD tot de K Uuuae to elalen voor Totledig onderwgs L C BeckiDtc A ran der Breggan W V Th vHii der Bfjt J W rao dan Boioh H J DoeleiiiaD J Scbim tbq drr Loeff A M M van Lood C A MnlWr A F ran Ni a A J W Vonter Nallj Bonie Anna U Hobfr Carolina Niukark ook da her examaD in 3epl E van Diiatsig J L de Jonut H J Kolkman J C Scbill H lena M de Haadt Voor enkate lesaen M J Spruyt Cato L i Ovfrboeoh Maria S vao Wgngaartlon De exaoieuR oor de boogero klaaaea n Dog oiet afgeloopen Giflteren werden door de Arrondiaaementa rechtbank te Rotterdam de volgpode ronniseaD geweten M J T 42 jaar ejouwer te Ooodi wegena diefatal van een karaf j neTer tot l maand gevangen ieatraf Jao T 2 jaar malkryder te Nieowerkerk a H IJael wegene miahandeling toi f 5 boete sDbA 3 dagpo hechteoia J M 22 jaar bloomiat te tkh oahoven wegena IreoTOudige beleedigiog loï f 2 boete inbe 2 dagen beobtenis Beroepen bg de Ëvang Luthervche Kerk Ie Zierikzea d F B Qranpré Molière te Woerdao Bedankt voor het beroep by de Ned Hervormde kerk t Streefkerk toez door da F F J van de Plaaicbe te Oooderak De rrkening eo verantwoording van den beer gemeente ontvanger ta Hanitreebt over 1895 bedraagt in ontvangsten t 13296 85 iu uitgaaf f 10091 03 an a zoo bet batig tdo op f 3205 82 De rekening en verantwoording ran be ren directeuren der Nntaipaarbank te Haastrecht over 1895 18 bedraagt in outvangitt en uitgaaf f 1B083 33 Da Ktarite Kamer kont wcdar bijeen opWoenadBg 2 September D Aan bet veratag der Gemeente Goada over 1895 oetleenen wy bet volgende H October Goedkennng van een baaloit van Regenten der beide Gaathniiea tot verho iig der jaarwedde van de Boiimeeiterefl van het St Catharina Qaalbnie 11 Ootober OpheflBug van dan borgtocht ham weg te roeron rn voor dat do heer Blair üeh nader kon Torklareo keek hy door eene reet van de deur Maar de greep die hij nu aanaohouwde had byater w ieig van eem irottp gerechtadienaara Midden in da reatibule atond een man van eeue lange ranke geatalte in wieni edele aohoone gelaatatrekken iederBOD Har Dane herkende zg e linkerhand rltatte met innige teederheid op dra achoader van William Lydney Waa het Harry D e of zyo geeatP dacht eger e die om de deur keek Ravenabird en advokaat Apperly varen daar ook en den ouden BrnfT atroodtden de tramn lang do vangen Begigpt gg vat er gaande iaP Ruiaterde de beer Blair gg hebt inet den g eat van uv lypf maar hem tetren in penoon geKten Die vat van de klip doodde hem niet hij verd gered door een vrtend door kolonel Monoton die hem op zgn jacht mede naar Amurilra nam tn naar U hg aedert dien tijd gebleven Hg viat niet dat zgn oadate broeder geatorren en hg dua aedert dien tfjd de eohto lord fiu mijnheer Pane mai irg zult uv rang en titelamoeten afalaan vant hg Lord Dane ia teruggekomen om zijo rechtmatig erfdeel te aaDvaarden Her bet Dane haalde herhaatdelgk diep adem En deien P vro hg op Ly ney gunde tooB hij veder iu ataat vaa te apraken hg b greep op eenvaal dat hij met blindheid gelagen vaa geveMt en dat hg zich achromelgk in diea joajjen nenacb vergiet had Hat ia ign loon Geoffrjr William Herbert ane veegde zioh het angatzveet ra bet voorhoofd Hg ging in de veatibute en zg stonden tageaover elkander vito dan in 1894 eervol ontslagen GamoantaOulvanger W liotey tl October Bealiiit tot h t aangaap van Qrvareenkometrn met de Grmeentabeatoien van Hoekoop Gouderak Hiwitrecbt Moordrecht Oaüewater Btolwyk en Zevenhuizen betreffende de tofllaliog van kindtren nït die gemeenten o de lagere acbot u tlt zer GamaoDte U Ootober Beeloit tot opbeflSng dar 2e Qorgerscbool voor jongen eo bare veieenigiog tttat de la Bnrgersfhool voor jongena 11 October Interpeltatia over pohtie toeziclit a e bet Station van den Stea upoorwag alhier M over eene noodbrug op de Goawa ovar bet watar van ïi Peparatraat 25 October Verlenging vau bel verlof aan DÉlj H F Kimt Onderwijierae aan de 2e Koatelooia School verleend met ze maanden 25 October By de bahand mg dar Ue maantebegrooting voor bet dlenaljaar 189C a D onder andere de volgende healait n ga mioteni tot het doen van verniaawingeu aan de brug S I da Raam taascb n de Kuiperatraat en da DDteontaeg de trappeiibrog vóór de Stoofataeg de Doelenbrag an de Lani e TIendawagabrog tot hat maken van een gordtngwerk m de Baven by da I faaalhavsn laia tot bat maken eeuer bescboeiing langR ilea waaien Singel lo het opboogen van aan gadaatta dar Alg MMne Begraafplaato tm bet nal vncaÉ i gemetfijalde grafkelder tot vernieawing eener brug in hetGoodecha rypad onder Boskoop 8 Norenijber Besluit om ann deCommiaaia die zicb v oratelt in dan winter werk te veriefaafSan a n werkloou arbeiden and rmeat een lokaA ala w rkplaate in gebrnik ie geven 8 November Bealoit tot rerboogiog der budraga voor de Volkegaarkenkan over 1895 met f 800 8 November Baaluit tot bet aangaan van overeenkomatan met de gemaentebaaturen van Hehendorp Moercapelle Keenwijk Waddinxvean eo Woerden betreffen dikd e toelating vankinderen uit die gemeeotat Ée lagare eohüleadeaer Oemeeote y 8 November Baaluit tot bft inttellen van en ondarioek omtrent dan ocraprong van tie tienden cyoaeo en erfpachten of retribntën door verachilteode particulieren aan da Gamaeote veraobntdigd 8 November Babaodeliog eo afwyciog van aen verzoek van Doret pachtrr of aannemer der itada reiniging om eenige vargoadiog voor maardara werkuambaden ta mogen ontvangao of wet van ryne verbiudtenia te wordan ont ilagen Herbert Harry f n oogenbtik later drukten sg elkander de hand I rd Dane l de zijn arm in dten van Herbert en eg begeren liohleza men in de eetzaal Ik vil beginnen met n te teggen Herbert dat ik u vergeef Ik de het niet mei optel eeide HerbertDane ontroerd Ik had geen plan u naar benaden Ie verpen ik viat aiel dat wij op den rand vande klip atondan voor dat gg er afitorttet Harry ik Eveer het u Ik tvgfetde niet of de val had ugedood en ik vaa laag genoeg ontdekking en atmfte vreezen Ik viat dat k oiet om halp voor u behoefde te roepen vaat aon oonmlea had de vaoht beneden a a bet at rand Ik t adoe de dat ik u het vorraail vergeef dat gg ea Adelaida legen mg gepte d hebt Bfaeft g i hoezeer ik onder dat verraad geleden beh Ik rer f u zoo aia ik haar argereu heb Zg verdiende onze liefde met Harry ik heb dat later zeer goeit begrepen Zii bedroog mg later evea et z u bedrogen had Ik heb tater toen ik van berouw en aagat verging duizeadnaal geweneobl dat ik taar aan u hul afgeataan itet ware voor elkonzer beter gawaeet Wiat gg of daeht gg dat ilt nog leefd Ik Ut V niela vnn lloi kott dat mogel k tjaP Hebt gij geen brief van mjj oa angen F fk verzond er eea aan lord Dane DadalV i zya titelaanvaardde ik daeht oaluurlgk dat qajJiv rDedar QeoRW biet d t gij 1o rd Uaae vaart Iln brief zon bewezen hebbe n dat ik leefde Ik keb hem tooit on vangeo er aoat van ge 8 November Vi rganning aan da DamaiZangvaroauiging Arnold Hpoetcatbiaromlura rapetitilo tf houden in bet lokaal dar 2aBargpraohool voor joagene by da Stada Maiiek Bcbool in gabroilï tegen vergoeding der koataii van timr an Itcht H November lotarpellatie ovar da boadanighaid en da licht tarkta van bat gav December Bebaodeliog en afwgiing vat e u veraoek van den Ood Boek bonder der Stedelyke Gaifabriek A Nonier om varbooging Eijnar jaarltjkacbe gratificatia O December Bealuit tot vaibuar vau twe stukken grand bj da Veat aan de flrma rl Kwartjea C3o alhier O beoembar Bealnit tot verhaar van i atnk grond bg da Wacbtalatraat aen I Vieftar alhier December Uitgifte ïn erfpaoht van een etnk grond bjj bat Rabat aan de ï idacb Stoom t Maataohappli ide Volharding C Deeeiubar Uitgifte in erfpacht van een atuk grond op bat N ieuwa Vaaralat aan de Erveu C G vaa der Gatden oodernaroara eener Btoombootdieoit van Gouda op Rotterdam ö Deoambar Bealuit tot bat ia medagabruik gaven van au gang of poort naa t bet Oude Vronwenbnia op den Kleiweg aan bet H K Kerkbeitour van O L V Hemelvaiirtathier O Dacembar intrekking van aan bealuit vaii 1820 betraffanda da Itgim op raeognitia van OB edif erf mo da tWI m da HoataBitaeg laatatetyk in gebruik by de rven G Pnnee f December Besluit tot inileltiog van aar en tweeden marktdag voor nnjbtere kalveren 6 December Bebandaling van adraeaan vah bat Baetuur dar Afdaeling Gouda van bat Algemeen Nedarlandaeb Werklieden Verbond beirffleode het opnemen in de beatekkeu voor Gemeentewerken van b pal rgea omtrent varzekering minimum toon en maximum arboidatyd voor da wcrkliedoD en verwarping loowal van fen vooretal om aan aaoa Raadieommiaaie op te dragen bepalingen ta ontwerpen tot r eling van een minimu u loon en een mazlmnm arbatdeduur in bedoelde beatakken nla van ean vooratel van Bargamantar en Wathondera om io de beat kken dan aannemen t verbieden hunne werkltedeo behoudene eeniga nittonderingen langar dan 11 uur per dag arbeid t doen verricbten 6 Deoambar Bebandaling ao aannaming eaoar motie van bet Haadalid J van Galen raarbii Burgemeaater en Wethoadera worden uilganoodigd aau de lirma T Viruly Co albiar alinog onder door ben te atetlen foorwaanlan vergunning te verlecnfu lot bet I g W van poren of ra la in da atraat van uit faaraieep aiedary aan de Ooatbaven naar Am waterkut hoord Kr ia voor zoover ik weel nooit een dtrgelijken brief op het kavteel gekomen 0011 k op reia waa ontving ik nfjoe brieven ze4 rongeregeld en later hoorde ik del er twee ot dne verloren varen gegaan tk verwaai het Ceoitia en ig wierp de aehul op pievrouv Kaoz ttarry ik lou dea heaiet gedankt hebben al ik geweten had dat gg lecfdet en dat tk uw dood uiet langer op m jn rekening had Deze woorden droegen het kenmerk van waarheid eu lord Dane vm overtuigd Maar gij hebt mg met die dooa leelHk beet geba l Herbert i ealoot hg Wat bewoog u die dooa te verbergeu Dat kan ik niet zeggen vaa het gejaagde 4 lvoord ik eet het Mlf met Toen Ik de dooe op het atrend zag staaa uve dooa orefvtel mg eeo doodelgken angal Ik vl t niet at ik vreeade Ik heb lien Jow Hg tt d in angat va keerd dat mn oatdekken Kut ik a gooataadar va ieder ntaelend Iffll elk geluld dat ik hoorde joeg m aoHrik aen en er overviel miy Am paileche sehrik toen ik de dooa zag eu tk liet baar naar het kasteel brengen n verborg haar Ttiea er later zooveel beweging over de doos waa berouwde bet mfj dat ik haar geroufa had asaar kat ea toen te laat on haar tarag ta geven Ik gelooide ook iiet dat de joage I ydaey recht op de dooa bad 0 intt de dooa terug hebben Harry zg ataat goid bewaak op het kasteel Dat hebt gj mia daoht lord IMne bjj ziek zelveo Maar nu moet ik u nog iet vragen Harbert Waarom brbt gij nija toon zoo vervolgd P t WorJi r rrotf