Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1896

a 0 D D A 8 0 T T 1II 0 1 H 18 B 1 84 3 0 S 7 4 0 S l 6 51 7 ir 7 8 S t 8 43 8 1 8 7 18 88 4 7 ff t f 1M ff II 10 4 18 88 t 4 ff ff 8 8 ff 10 11 18 43 r 11 ff ff ff 18 ff 10 13 18 1 44 4 3 4 1 80 38 t io J 80 848 3 4 8 8 10 10 87 KOTTIRDAM aOVDl 10 18 U 0 18 87 1 44 8 0 3 44 4 7 4 40 81 8 17 7 83 8 3 8 48 10 t f 1 4 a ff e 4 i f 8 87 f w f 8 47 10 83 8 01 ff 4 7 3 84 8 4 10 48 8 08 ff w dl o4 3 41 0 81 10 48 18 03 U 7 8 14 8 00 4 04 10 ft Bl 0 47 88 10 07 o 1 DA V TI 10 HT Uoldt 8 7 1 8 08 8 88 10 1 10 7 18 8 80 3 17 4 3 7 8 8 31 Üsdaw 80 V 11 14 8 87 7 10 11 88 8 4 8 84 8 17 7 13 f irowdM 8 8 18 43 OllMkl 3 18 1 88 8 41 8 14 10 1 ll 1 87 8 08 3 0 07 3 8 7 8 04 S 0 V 11 A A HSTIIBAM Ooad 4 87 81 8 11 10 7 18 10 4 U 80 7 1 ll U Aw wdui0 tl 8 14 8 87 10 3 1 l iM Zo diensf 189 6 Aangevaigen 1 Mei TUd vao Greenwich Directe SpoorwegverbIndiDgen met G UDA 10 7 47 3 07 DBN HAiG OODOi aOVD l DEK BtiS 18 881 87 8 47 4 4 4i l4 7 4 8 83 3 3 sHaga t Bl 7 20 4S B SO 1 19 44 lO U 1 1 l St l SB 1 44 3 40 4 04 4 SS B lf 0 117 18 7 BS IB 9 B8Voorb B 67 ff 10 17 1 41 4 81 8 18 f 0 84 S5 Zagwl U ff ff 10 88 l BB 4 B8 0 80 9 48 Zav lLO BI g g ff ff 10 48 9 00 g g 8 04 6 89 g 9 B9 Gfmda 6 88T B0 8 18118 9 47 10 1810 64 U OS 18 68 1 17 8 14 4 08 4 8SB 1B B 47 8 07 488 1810 1010 88 fltopt te BleUwqk K reisweg en Nootdorp Leidaekeadaai ea Hekwdorp UTRBCHT 0 00 D 4 Otreeht 8 88 7 B0V=9 89 10 10 88 U 88 IS BO 8 08 8 BS 4 4B 6 86 Woardaa 6 18 8 11 10 98 t U BS 4 10 6 18 Omdewaler 7 07 8 19 10 81 g g 4 84 g eoada 7 98 8 88 9 84 10 10 KI 44 11 1019 11 1 99 3 4B 4 87 6 17 7 09 oud 7 8U 8 87 10 13 10 48 11 1 18 18 18 83 1 87 8 47 4 4 1 347 14 7 4 8 83 3 34 844 11 8 Ï T M 7 48 8 47 U 1 40 4 7 1 8 01 10 08 r Ï Jto 7 8 3 3 11 11 18 48 8 8 18 10 11 roölh 3 07 0 11 88 1 08 80 8 80 10 87 ïup 8 U i 10 7 10 43 U 80 11 4 18 43 1 08 1 7 4 17 83 8 3 88 7 44 3 81 8 88 10 88 11 44 10 17 10 84 10 41 11 07 A M S I B D A M 8 O U D A 7 1B 9 10 48 8 84 9 68 4 48 6 19 UaO 1 11 8 41 8 S8 1 49 flilwidie Toor h t Bargerlgk Arnbfwtoor orer 1895 nitt f 240 D aitalag dar Ttrkieiiag roor de EI r ta Ktmer i alt Totftt Noord Hollftod Herkozea H F Balliii n met 48 mr Ü J Kiat met 50 ea mr 0 nn TiflDboren met 56 fun de 59 geldige nitgebrachte ternmeo Zaid HolUnd Herkosen F H P f Alpbeo met 52 mr £ J J B Cremeri met 53 en mr H A Nebbeos öterlioff met bo temmen Orerijeet Herkosen de beer mr A tbd Nsameo van Eemnes met 38 van de 45 temmen 7 temmen in blaoco uitgebracht GroDJDgBn Berkoien jbr mr W C A Albérda van Ekroiteia met 38 ran da 41 item men FrieHlxad Herkoceo ror W A Bergima met 30 tan de 46 itammeo Oekoteo in de plaati tan den beer D D Breaoiog die niet meer ia aanmarkinK wemchte te komen de beer H Feun ma lid der 8t t n nolaris te Soeek feneeDi met 30 van de 46 stemmen Bij beide rerkiezingen TereeniitdQ jbr mr T van Aich tan Wgck a r 16 itemmeo op xiab Zaelaod Oekoien mr T A J van Aecb fao Wyck a r wet 21 stemmen De beer mr £ Fokker Ub aftredejid lid rerkre g 20 etemmeD Noord Brabant Herkoten jbr mr J B A J H Verheyea met 41 ven de 55 etemmeD en W Merkelbach roet 48 ran de 56 eteromen Limburg Rerkoseo W U Pyii met 30 etemmen 7 itembriefjei waren oningefutd Tegvn bet vounia den 30eten Joni door de arrondinaementi recbtlank te Alkmaar gewezen in de saak tegen den onlalagen gvmeeateooiTaoger en gemeente eecretari ia nocbdjor dezen noch duor dan pflScier thq justitie appèl naogeteekead By bet departement ran koloniën ia het volgende Tan giftaren gedagteekeode telegram fan den GtouTernear Oeueraal fan Nederlandiob lDdiê batrefieode de krygiTerriohtingeo in Atjah ontvangen tOiiterea heeft eens colonne de IX Moekimt Toengkoeb doorkruiit Geen achot gevallen Kene patrouille werd nabg Oleh Qli VI Moekimi baaoboten waarby twee faiüUera verdso gewond t Bare Majéiiteiten de Koningin en de KouiDgin Re tentea hebben aan mevrouw de wedawe Oe Muulin moeder van den generaal per telegram Hoogatdereelver oprechte de Inoming dofti betuigen bg deti dood van hareu süoq waardoor bet Indiach leger een igner verdienatelgkite of cieren verloor Evuige dagen geleden werd een arbeider in de geme Dte Zeveuhnizeo door een sonnaateek ti9fien Ztjn boofd xwol op en geoeeskao dige bolp waa noodi kelgk Zondagmiddag waodcldie hy weer eena weder naar bat aardappolveld vat sgn gesin kwam thaia eD itiert na een paar aren De dokter die inmiddela ter bolpe gtiroepen wai verklaarde dat hy tengevolge van den soooeatrak overladen waa Oe ongelukkige laat eeae weduwe met faracbeidene kinderan na A quel oe ehrie malbanr eet bon Zoo denkt dB heer Haffmani die hoewel hg lieh heeft uitgesloofd om de kieawet van den heer Van Houten door de Tweedff Kamer te doen aaDOamen dat toch met een lour gezicht beeft gedaan Xh Venlooache veteraan ia de Tweede iCitmar verwacht van een oo ailgabreid kieaitfobt ala da nieiiwe rwg ling vnrmoedeiyk Airengeo zal altbana ieta goeda Zy o ent een kanaje op protpcfie Kn ratr h iliocnt 8 40 3 47 8 4 l 8 10 7 8 7 8 7 88 7 88 1 48 10 1 18 88 X 8 88 7 8 a i 84 3 80 IM Gouda Meordraokt Nlatwarkerk OapcUt ftotterdaa ElotterdaiB mHwnkuk Hoordnekt 9oiida t salfa meer ilan een kanaja Hg acht het waarscbijnigk dat wg in t volgeod jaar een Kamer krygeo waarvan de meerderheid protection iatiacb ia Ia alls landen € ugt bg waar een i r uitgebreid kiearecht Iwataat baerecbt proUetioDiame fiierin vergiat zicb echter de beer Haffmana In QrootBrittannijf beitaat thans reeda vrg wat jaren een Ee r nitgabTeid kiearecht Daar mag ongeveer 1 op de 6 inwonen meeatammen hiar te laode cal ala het cgrer vao 650 000 bereikt wordt bet l op 7 ik H we n Engeland heeft doa zekïT reeds een sfer nitgebreid kieirecht en toch is er oog uicta te bespeoren van een protectiooiitische meerderheid in bel parlement Daar cijn sedert de nitbreidiog vanhatkiearecht ook minder geleerden minder heerro met klaaaieke opleiding minder doctors pü mtjreters in de rechten en daarentegen meer practiacbe met eigen oogen sienda en opeigen ondervinfliog afgaande mannen in da Kamer gekomen £ n toch denkt de uvergroote mperderheid dier practiacbe mannen aan de orerzyde der Noordzee er niet aan het vrybandeUaielael te Dekken v sooals de beer Hailmans van onze aanstainde nieuwe Kamer verwacht Na heelt ons volk ia menig opzicht groote overeenkomst van denkbeelden met de Ëngel chen en de Bohotten Ka daarom getooven wg nog zoo dadelgk niet enkel omdat de heer tlafFnana bet hoopt dat de meerderheid onder onie nieuwe kiesera veel lust aal hebben hal brood ea de andere Iflvenabehoeften duurder te maken ter wille vooral vao grondeigenaars tn vao enkele fabrikanten maar ten oatlaele van de consumenten Dili vooruit maar met de kieswet roepenwg den heer Unflmaos na Niet omdat wgvan de nieuwe Kamer bekeeriog tot het protpoiioniame verwachten maar juint omdat betgros onzer werklieden waarschgolgk even varataedig r al n ala bon ËngeUche vakgeQooten die wegena de guedkoope teveiisbehoetten het heter hebben dau da arbeidende klassein landen waar de protectie bet leven daarmaakt Hbl In het Sociaal Weekblad schaart zich ook mr Treab aan da zgde vau hen die meenen dat het im voorloopig met den kiearechtstrgd uit moet sgn AI ligt zegt hg de kieswet nog niet vaat gesjord aan da losplaats barer duffe lading zg heeft thana noch vergaan noch stormschade meer te duchten en is io veilige haven waohiende totdat de atttigs sleepboot die baar binoangaats te baetemder ptaaia moet brengao bare machine van vgftig mannenkraahi i werking stellen Doe weinig de lading aan verreweg de meaatan ook moge io den smaak vallen als ia zg voor dan een te beduimeld voor een ander te flanw voor een derde te sterk wg hebbei haar nu eenmaal bicnengokregen en callAn het er voorabands mee moeten doen Voor het ondernamen vao ean nieuwe reia lot het baleq van friascher en amakelgker waar is vooreedit geen voldoende bamaootDg te krggen zelip de meaat bevareu zeelieden wordeu bg bet I denkbeeld van onïe repetitie der pas volbrachjo reis al zeeziek En vetder Thans na Vervanging der pas verkregenwet vooreerst nibt bereikbaar is de electoraleqa patle reels iaostonds opnieuw voorop testelle daaraan alle andere vraagstaklien dieom regeling vragen ondargnsobikt te maken zon van een allerJi akelyst obs ractiouismahigk gaven Tnl van vragen op sociaal gebiedsyn er welker regeling door den wtitgeverreeda veal te Isng vertraagd is en die daaromtbana io de earsta plaats onze aandacht vragen Het algemeeo kitfereobt btgft uit den natd derzaak het eerste buut op het demooratiacbe program van begUaalaiT op het program v nactie kopit bet naast in de eerste jaren zelfsacbtar verschil lende papten va sociaal polUtakkarakiar I Da aNieowe materdaramer begrgpt erna nif ta maar van nn zelfs een beelist Tskkiaan 10 0 10 7 11 4 11 11 U 8 8 l lO U 11 11 ti i8 18 88 8 1 10 11 I 11 81 8 81 8 18 81 8 0 10 11 als de heer ranb met znlk eao raaJ voor den dag komt die geen verband hoadt met de jongAta oitiogan en aanvaokelgk gevolgde g drAKS ija van d fractiï Bargesius t De iease afgt bet blad die na den val der Itie wat Tak op oen voorgrond atönd zooniet met ééoen dan met tw stappen kiearechteitbreiding zoover de grondwet toelaat wordt hiermede losgelaten Het laatfte acbrgven van b t hoofdbestuur der Liberale Unie wordt er mee gedesavoueerd De m eningdat hflr orming n van socialen aard zallen zij van eenige beteekenis en van goed gehalte zgo zullen moeten worden tot stand Kebracht onder medewerking der maat chnppelyke kringen willen zg vooral ten goede n oeten komen wordt voorbggegaan Ga ft de heer T dit zyo politiek advies in overeanstemming met het gevoelen van een der bestaande politieke groepen Io elk geval is het een bewijs te meer voor wie er nog niet van overtaigd mocht wezflD dat de politiek der democratische gezinden voorloopig danig in de war i M n srhryft nit Dordrecht Het zonderlinge en noodlottige geval te Albtaaaerdaiu hondt natuurlgk bier en io den omtrek vsrmoedelgk ook wel het gebeele land door de gttmoedaren in beweging £ r is in het voorgevallene zooveel zonderlings zooveel tegenalrgihgp dat vpor de vraag naar meer licht aaoleidirg te over U Oe gearresteerde btrjfl al e aandeel aaa bet geval ontkennen en tegenover die ontkantenis staat als ja tegenover neen bet getoigenii au het geredde kind Het kwam my die omstandigheden in aao marking genomen uiet onnoodig voor te Alblaaserdam zelf nit den mond van ben die hg de droevige gebeurteniit sgn betrokken ge éest allereerst uit d n mond van de geredde Marigje Kloot zelve te trachten nadere byzonderhedea omtrent het raadselachtige voorval te vernemen Met dit doel begaf ik mg gisteren naar Alblas erdam bezocht er de onders van de zoo noodlottig om het le eD gekomene Baartje Kloot en die vao haar iohtj Marigje en stelde ter plaatse waar de misdaad moet zyn gepleegd een nader onderzoek in De familie van Willem Kloot vond ïk in diepe veralBgQufaei L bgeen de moeder de vader en eau banrvroow Tn een zgk imer dezelfde die jl Zondag aan de jcfHitie en den gearresteerde een onderkomen aanbdod terwgl daarbuiten de woedende menigte de uitlevering van den misdadiger ischte stond de verzegelde kist met hak IgkJB v an da bgna lOjarige Baartje Vroaw Kloot ia goed bg da rede en lertelt mg het voorgevallene da gebeurtenissen op den voet volgende Met haar man is het onderhoud zeer moeielgk wiint hg is erg doof Een buprvroow die de treurenden gezelschap hondt vult de gapingen in vrouw Kloots mededeelingea aan door een pas op aou vergeet ja dit of dat nog boorvrouw Volgens bet verhaal van de moeder dan wa het kwart over 3 ïi half 4 toen de kinderen van huis gingen Zy waren vroolgk en welgemoed Baartje levendig en bg da band wat luidruchtiger dan de geredde Marigje die altgd eenigazins doezelig n in zich zelven gekeerd is geweest By een dochter van Willem Kloot die nabg dea xaagmoleu woont op bngeveer 10 minuten afnand van de ooderlgka woning wareu e nog wazen drinken en hadden toen hnn rein vervolgd Bg de hofstede van den heer Van Haaften loopt eeo zoroarkade rechts af au den grooten weg en omsluit eeo polder die het Nieuwland hset k de weg over de zomerkftde wordt in de wandeijag zoo genoemd De roote daarlangs bekort den w naar paftendrecht aanmerkelgk en om die reden wordt er druk geliruik van gemaakt AKstardam 6 Bt e da 7 81 Ook de beide kinderen sloegen dien wag in en ontmoaitan op ongeveer 5 minotaa gaans van de boerdery den man die als vfltdachtran den moord in arrest is gesteld De zoon van den heer Van Haaften had da bela d md mg oaar die plaats te gelaidao Hat is daar en aardig vrieodelgk plekje Da groote griend de uver een aanmerkelgkeo afiitand laaga de rivtT lif t houdt daar ptotsaling op en aea kleine inham vaa de rivi r waar watarplanten en wilgen welig tieren baspoalt de somerkade Voorbg dezen tnbam ligt wader a klein griend die mede in het gebeurde een rol peelt Voorafgegaan door den heer vaa Haaften Jr klauterde ik de banltglouiing af en ging da griend in langs bet smalle paadje aaa het einda waarvan de misdaad gepield moet igo Er liggen op die plaata nogal eens roeibooten van werklieden en heb had dus voor de kinderen niet zoo heel veel vreemds dat de man hen uitfloodigde tn zyn roeiboot mede te varen Baartje zeer levendig vao nataar waa de eerste om dat plan baerlgk te vinden en was ook het eerst van den dgk af Marigje minder vlag werd door den man geholpen Zoo kwamen te in dan griend langs bat smalle paadje niet meer dan een voat breed Baartja voorop dan Marigje vervolgens de man Maar toen men aan bat eind van het paadje kwam waar de rivier de grond beapoalt waa de verwachte boot nergens te zien Dat kost me wel honderd golden U had de man volgens het verbaal door Marïgj gedaan nog uitgeroepen En toan terwyi de kinderao oog stonden t qIc Di gebeurde het Marigje die het dichte bg hem stond bad hij plotsfling ean hevigac stomp in den rag gegeven zoodat zg te water wa gevallen in de rivier Zy had nog gezien dat Baartjn gevlochtwas en dat de man haar waa nageloopen Zg had Baartje nog booren roepen Ala je me geen kwaad doet krgg je mgn spoormandja Verder weet zg niets Ik trachtte het kind weder aan hit praten te krygen Zy is een niet onknap blond kind met groote blauwe oogen waarin ieto dofa iets aafferigs Vertel mg eens wat deed je toen je in t water werd geatooteo Er stond aen boompje zoo n struik endaar greep ik me aan vast Ik heb de pla tta bezocht en gezien waar die straik staat en boe daar de gesteldheid van den oever is Het verwondert mg uitermate dat bet kind er niet uit is kannen komen En heb je niet geprobeerd er nit taklaateren Ja maar ik kon niet Kwamen er geen schepen foorby Ja een boot met twee sleepers gesle ptovaartuigen Heb je toen niet geroepeq Neen Waarom aiet Qean antwoord Zouden da mensehen op die schepen jehebben konnen zien ala ze ja geroep baddacgehoord Ik weet het niet Mijn onderzoek op de plaats van het onheil doet mg overhellen lot de meaning dat dit wel bet val zou zgn geweest De plaats waar hel kind zich een langen tgd aan eeu struik boven water heeft gebonden volgens de vronw van Willem Kloot ongeveer een uur laog ligt aan de open rivier in het gezicht der psBseerende vurtoigen Toen de werklieden met da geredde Marigja in hun midden voorbg de woning van Willem Klont kwamen stond deze aan de daur Uit het geredde kind waa geen woord te krggen alleen zag men dat Baartja ar niet was Toen vloog de moeder alleen den weg op en het Nieuwland in Zg doorzocht een ge deelte van de groote griend aldoor haar kind by den naam roepende Into schen had baar zoon zich bij haar gevoegd sp de hoedjes met het Bpoormandje gevonden Daarna was bg voor alle zekerheid nog eens gasninformeeren bg een andere dochter van vrouw Kloot dio voorbg hot Nieowland woont Intaaachan was de moeder bg de straks genoemde kteioa griend trekomen en zag daar l B s lii so 10 4 ff 7 10 8 09 9 07 10 84 9 88 10 14 o so 8 41 9 49 11 10 8 98 9 48 8 18 T 46 7 4 8 48 10JI4 ao da kade af aan man op aaa plak waar gaan ond maar slachta jarig lot stsat Ik toeken het toen voorgeval ane dat voor den iodrnk van het gebeurde naar bet mi voorkomt van groot gewicht in op zooals rroaw Kloot het mg mededeelde Bél Heb je geea twee meisjea gezien riep sg bem fcoe Ik weel van geen mainjes was bet antwoord Hg seide dat naar de moeder mg opmgna vraag medadealde niet op ontstelden offerscbriklen toon maar heel ordentelgk Toen ging de moeder dreigend op hem toe Ik denk dat jg mgn kind in bat watergagooid b bt Maar bet andere is gered endat zal je verklappen Zeg das maar waar betkind is Vooruit teg het maar Zg waa toen nog alleen met dan man Zg was niet baiig zg werd dringender Man zeg me waar je mgn kind hebt verdronken k neb gaan kind gezien Ik weet vangeen kind Haar zoon kwam na terug Hannes riep zg hem toa hier is de man die je zoeja verdronken heaft Da zoon woedend door dia aandnidlng pakte dan man beet Deze verweerde zicb niet maar gaf alleen te kennen dat bg niets wist lotosaohen was het getal belangstellenden en niauwagierigen aang rottid en net den man in hun midden trokken dezen dorpwaarts Is de gedachte niet bg o opgekomen vrosg ik dat het toch wel overgld was denman maar op staanden voet ala den moordenaar aan te wgzen Ik begrijp gg waartzenuwachtig en doodelyk beangst Maar ggweet ala kindüreD om een boedschap gezondenS n en zy blgven wat lang nit dan verzinnen U wel eens het een en ander om hun verzuim goad te praten Laten wg no eeoi het volgendeveronderstellen Baartje en Marigje zgn in hetNiaawland aan dan waterkant gegaan ombloemen te plukken ar staan daar heel mooie se hebben er sïeh wat lang opgeboudea eneindelyk is Baartje te water geraakt Marigjeheeft haar willen helpen maar is ook iu hetwater gevallen Kan bet niet wezen dat hetgeradde kind het geheele verhaal verzonnenheeft dat ia niet vreemd kinderen doen zooiets wel meer Ko zou het ni t mogelgk zgo dat de man dien gg ia de griend vond geheelonscholdig is en aleehts in de griend was gegaan om daar op de eanige beschaduwde plaats ean dutje te doen Hg verborg zich immersniet eena toen gg hem voodt t Vronw Kloot en Kloot zelf achten dit echter gtboel onaannemelgk Het ia waar ziob verborgen deed de man uiet Maar er zgn personen die gezien bebbBo dat hij uit de groote griend is gekomen wanr de misdaad moet zgn gepleegd en heimelgk I ng4 de kade sluipend in de kleine griend is Keganui wsar bggevon den werd Ook acfaten zy om een dergelgke oplossing aannemelijk temaken de verklaringen van de geredde Marigje te poitinent Haar moedar de vronw van Panlns Kloot had eeo ander antwoord Neen mynheer zoo iets te verzinnen dat bogrïp heeft ze niet c Beeft Marigje deo man herkend V Ze kwamen hem t en toen het kind na van schoon goed te zyn voorzien naar degrieod werd teruggebracht om d plaatt te wgzen waar zg Baartja het laatst gezien had hetgeeo leidde tot bet vinden van het ykje Is bet die man geweest bad haar vader toen gfvraagd Zij had toen ontkennend geantwoord maar de mao had bg die fielagenheid zgn jas uiet meer aan bg waa in zgn boezeroen Later had ze verklaard dat bg het wel degelyh was Mgne pogingen om va Marigje zekerheid omtrent dit punt ta krP eo liepen op niets nit Zg zeide nu eens ja dan weer neen Zelfs het sakja snikertjes dat ik voor alle gebeurlgk baden had medegenoman vermocht niet hare tong loa te maken sWeet Ife ook eena aaonemelgke reden te vinden waarom de man niet gevlocht is na bat bedrgven van de misdaad c vroeg ik nog aan Willem Kloot en zgois vronw Wel uker Da arbaiders uit den f older gi gu naar de bohitede om bun weekloon te ontvaogen da knecht dia op hst molentja in dan poldar woont is d ana die ham by dia gal nheid van de aaoe griend naar de andera had zien slnipeo Later Iwamen de warklni uit Papendrecht Trouwens er was deo healen tgd volk in dan omtrek want in den poldar was een jongen met een orgeltje waar de lui by kwamen luisteren Daardoor dnrfda de misdadiger niet van zgn plaats c Uan liet dit iofcerviaaw haeft de eigenaardigheid dat de saak fr niet helderder door wordt Op dien oproerigen Zond baefi de vardaahta dtn gehaelon dag bg het Igkje gaataaa t zoodat d voetjas bem beroerden In di tamor belegerd door bat volk kon hg nrao aa uren lang geen blik opslaan of hg tag hat kiaderlgkja het Igkje van zgn slachtoffer wellieht terwgl daarbaiten sgn bloed werd geSisefat door hat verbitterde volk Zooals reeds werd med aeld bigft de vaivlMahta alle sobald ontkennao Laten wg bopan dat hat aan htt jnatitoee ondanoek gdvkkan moga daw diep aorige aa rudael Acbtiga tuk tan volla ktaftrhaid t bnngM Ean gemakkalgke taak haeft zg daaibg niet N R Cl KaBtODgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 15 Juli 1896 De volgende personen sgn veroordeeld wagens Viascharg overtreding M T d M an J 8 ta Gouda No l tot f 5 aa No 2 tot f 2 of 2 dagen P V d 3 ta Qonda tot f 6 of G dagen L V B te Reeiiwijk tot f 1 of 2 d gen J V £ ta Sloipwgk an C V te Goada ieder tot f 2 of 4 dagen Overtreding wet op de spoorwegen A 3 te Raenwgk tot f 2 50 of 2 dagen H V d S ta Gouda tot f 2 of 2 dagan Overtreding prov reglement op wagen en voet paden in de prov Zuid Holiand J d 6 te Gonda tot f 1 of l dag Overtreding poli tieverorden ing van Gonda op het bevaren der wateren dier gemeente J V L te Goada tot f 3 of 3 dagen Mflt geld spelen op etraat te Gonda H N en W J te Gouda No l tot f 3 en No 2 tot f 1 of 1 dag A J en J V E te Gouda iedar tot f 0 5O of 1 dag M S te Znvenhuisen ootslagM van rechts Overtreding der politie varordaoiBg Ct Goudai H C W te Gouda tot f 1 of I dag Openbare dronkenschap K W te Gouda tot f 0 50 of 1 dag G N en G D te Gonda elk tot f 1 of 2d T W V d A en P B te Gonda ieder tot f 2 of 2 dagen J W ta Bleiawgk tot f 3 of 3 dagen Openbare dronkenschap bg 3de herhaling M J T te Gonda gedetineerd tcKotterdam tot becbtenisstraf vao 2 weken Openbare dronkenschap bg 6de barbaliog L 9 ta Gouda tot bechtenisstraf van eeae week en opzending voor dea tgd van 9 msanden BulteDlaodsch UverzIcbU Toen de daumont van dan president der Fransche republiek gisterenmiddag tegan drie nur zicb naar het tenein van d wadenschoowing begaf loste een man een veertiger naar bet scheen en vrg goed gekleed dia zich bij een boom op den weg tussahen dan waterval en den molen opgesteld had twee achoten in da richting van president Faure De menigte wierp aich op den dader agenten vad politie namen bem daarop gerangeo en brachten kam naar den politiepost h den waterval Da man beweerde met losaa patronen geschoten te hebben De dader van deo aanslag op den president heet Frafois Hy is een schryntr en woont ia de Rne Gléry Het is dezelfde die onlangs mat papieren in de Kamer gegooid heeft Hg had op hetoogenblik van zgne gevangenneming geen geld by ziéb Hg beweerde alleen de aandacht te hebben willen trekken ao met los krnit io de lucht Ie hebben geschoten Zgoe rovolvar bevatte nog drie patroonen Francois is oodar geleide naar het dapót gebracht De varmoedalgka opvolger san generaal RicottI da senator gaoeraal Pelloux is te Rome aangekomen en heaft reedp geconfereerd met den koning de ministers Di Rudini Brin en Colombo Het voornaamste pont van bespreking raakt het ministerie vap Hnanciüu Generaal Pellonx neemt geen genoegen met de vermindering der oorlogsbegrooting tot 234 miltioen lire welke vermindering was door gaset door den minister vao oorlog in het kabinet Crispi generaal Mocenni Hg verlanf t verhooging der begropting mat twaalf millioen Volgens de meeste bladen heoft de heer Colombo toegestemd in een verme6rdering der militaire lasten met tieo millioen Volgens anderen zon de ministar van financiën gewei gerd hebban hoogere oitgavco voor bet leger op te nemen in zijn begrooting In dat geval verwacht aan dat generaal PelUux de portefenille van oorlog niet zat aanoemao £ ea later bericht luidt aldus De koning berft de minihtarieele Igst goedgekeurd Di Rudini ia minister prasideot en ministar van binnanlandsefae au voorloopig ook fan buitenlandsehe zakab Brim van marine generaal Pelloux van oorlog Branca vao fioaociSn Lnzzati van de schatkist Prinatti van opedbsra werken an spoorwegen Gianturoran onderwgs Guicciardini vaa handel en laödbouw Siasovan post an telagrafia Codroochi burgerlijk Wmmtssaris an miuiaier zonder portareaitla De portdenilla van baitaolandBcha zakan is aangeboden aan viaeonti Venosta In da Duitsche politiek heencht doodicbe stilte het ia da echte komkommartyd in politiek biaowa Da keiur amaaeart xich op zga Noorsebe reis hg zoakt da mooie plekjes waar op waar hg roeda herhmaldalgk was bekgkt dan Ivotafoss ea andera watarral eo laat bat zieb welzgn ia het vriendelgka ea statige FlaischarsHulet U Vos bawoodert voor de zoovadista maal la wild romaDtische figgiog nn hei modern iogarichte Stslhaim De rgkadag heeft de werk zaamfatdaa gtiohorst M nudifden stallen zieb tarridaa mot boisalgkar genoegen dan hnn kaizarlgka uaestar of reizen eveneens de wereld door De keiter oreert niat de rgkadag praat niet Li Hnng Tjeang laat zich elders féteeren en ook verder gebeurt ar in bvt Dnitsohe rgk niets balangrgks Waarover moeten nu de Duitsche dagbladen schrgven Voornametyk alleen over da gernebten betrekketgk miBiaterieela crïaiasen Dit is san rgk onderwerp sedert Wi helm II den scepter voert Naawelgks is waar a o ttiniiter verdwenen da heer Von Berlfpaeh of 0Q ditac loopen dat ook de dagen van andere zya geteld de ministers van oorlog van financiën van aeredienat tot den rgkakansalier toe Van allen dezen sebgut de minister van oorlog den meeateo kans te hebben weldra ala alachtoffer te vallen van reactonnair en hof kabaal Men weet dat generaal Bronaanl von Sobellendorf tien als t ware verplicht beeft de lang gewenschte hervorming der militaire rechtplegiog in te voeren maar niet minder bekend is het dat da chef van bet mtliuir kabinet des keizers graaf Hahnka ham in deze ten krachtigste tegenwerkt Zooals de zaken staan ichgnt vry zeker dat niat gaoeraal Bronsard nit dezen strijd als overwinnaar tarog komt Reedi noemt men zyn opvolger tn afwschtiog van den nieuwen ministersval wordt nog grerig de reden besproken van het heengaan van den mioistsr van openbare werken Voo Berlepeob Ofschoon men het algemeen eens is dat net diens verdwgneo van de groene tafel ook eeu einde is gekomen aan de sociale politiek der regeering polemiseeren da bladen er aog ovar of vgu heengaan nu ean stilstand in de sooiaatpoU tieka wetgeving beteekent of slechts een vertraagd tempo terwyt de pers tegslgkertyd nog altgd poziled wat wel de naaste oorzaak van bat ontslag van dan heer Voo Berlepsck mag geweest sgn In den grond verandert het hoe aan de zaak eokter niets Vermoedelgk zgn zg het dichtst bg de waarheid dto meenen dat ds heer Vun Berlepsch zi jn ambt nedeilegde omdat hg niet langer als minister en dus als verantwoordelijk persoon lijdalyk wilde toezien dat de door bem op verlangen vaa den keizer in 1890 in eleide sociale p itiek grooten stgl nog verder in het zand verloopt Waar de bakende baron Von Stumm de mijnkouing thans de iovloedrgka man van het Praisische hol is bleet er voor deo minister Voa Barl tsch niets anders over dan sgn plaata t mimen Het wordt der tegenwoordige Ëojtelscba regearing evenmin gemakkalgk gemaakt om Aa lareeha qnaestia op ta lossen als de varige De Irish Land BitU seheea een voorspoedig laven gewaarborgd Maar nsklapB komt de haar T W Rnssel sparlementary secr of Local Gov Board uitnaam der paehtera vnn Ulster protesterren tegen de ameodameoten welke door den beer Gerald Balfonr nami DS de regeering ziJn iugadieodi Deze smendemeoten acht de heer Rasall te gunstig voor de landeigenaars au wanneer re wordnn aangenomen wordt de overeenkomst verbroken volgens welke de farmers lan Ulster der regeering huo steun hebben toegezegd De beer Russell heeft ziJn bezwaren aau da regearing doen kennen au men vermoedt dat de heer Cbnmherlaio hem zal steunen Wanneer het ministerie hardnekkig weigert ta voldoen aan het erlangen der pachters van Ulster zal de bear lioHsell mis chien ego staon aaa de regeering ontnamen wat hg tot nog toe niet heeft gedaan al werd ook het gerucht reeds verspreid dat hg baslutso had heen ta gaan Eerst Donderdag komt de ïlrisch Land BilU in behandeling en er is dns nog lyd om tot overeenstemming ta komen Het is echter niet zoo gemakkelyk merkt de Standards op om in deze qnaestia eeo politiële van gaven an namen te volgen Maar toch tal het geven en nemen in dtt opzicht eau gebiedende eisch worden wrnneer de heer Russell blgft staan waar hg staat en de regaaring geen stap wenscht tegemoet te treden Geschiedt zalks niet dan kan verwacht worden wat de li dard zoo ottgwirne zou zisn dat men de gelegenheid thans voorbg zon laten gsao om dese qnaestia zoo te roi alao dat men er in de eerstvolgende jaren niet meer opterag bfhnefda la komen Dat sou jammer zgn want men was zoodicht bg een goede r geliog en bat zon zoote betnaren zijn zucht de sBtaodard wan naar de baide partgen ta alfdar ara oitaanzonden gaan dqor duizondeii Profes soreo en geoeasheereD beproefd toegediend en aanbevolen J Hedert 14 jaren bjj hot publiek bekend en gerzocht ala het beate goedkoopste en onaehad 4fk$te R E M A M E BL01DZni ERIN6S eo Uxeermiddel N k and to nrkrygtn du in dooajm k 70 CinU in d Apokhakm UoofddepAt F K t SANTEN KüLFP RotUrdam ONTVjfik lSrGhEIN nteuuM prachtige At L van OS Kloiweg K 73 73a GOUDA ltour van Amsterdam Vorkr lolkra lt tl looJ l 0 100 83 I8V Dl 118 103 911 7 101 IV 110 4t 100 7 395 m l ioov 38 101 Ol 1 100 100 mm 138V 7 17 110 M m 1001 mm Il 110 108 M 1 133 m 3 l 00 11 siV 101 100 100 100 144 133 loa ♦ m 101 I8V 101 10 101 1 41 14 1 8 nn 011 103V 1071 10l U JULI NiDitLmn Crt N d W S li dito dilo dito 3 dito dito dilo S HoHOtl Obl Ooadi IIBI M 4 iTiLu iDiolirijring I6ti 8 S üosTlMi Obl in pipio Mi dito in til er 1191 h PotTt o t Oblig m l ooupoo 3 dito tiolc t 8 KciluH Obl Biooonl lm 4 diloOwon ItIO 4 dito bij Kothi lSIV 4 dito bü Kop UaV tO 4 ditoiaioud laoB ISS9 A dito dito dilo 1814 i Sr Hji Ferptt iohuld lltl 4 ToullJ O pr oiif leen 18D0 4 Gm ItMuioft s rio 1 Om Imuiok ene V ZuiuAr Uw oU U l t Uuioo OM Buit Sob ll 0 6 ViMnuiLA Obl 4 oabop tS8t AMniRu M ObliKstion ISIK S aorrauAii St l I m l 4 3 Niu N A fr Kind liT und Arondib T b U t ifioaliiD Htiw 1 i Pr Uan o rl SiD HoU IJ Spoorw UiJ und Mi tot Kipl gt Spir und Kwl Ind BpoorwoKm und N l Zuid rik Bpm und dilo dilo dito II I dilo i TiLlLBpoorwI IIII l A Kobl 3 Zuid tul Spvmij A ll obl 3 PoLlN Winoh u Waeuoo und 4ïviL Or RuH Spw Hg olil 4 Bidtiiokfl dito uod Pwtowi dito uod I IwuK Dorabr dito uod S Kunk Cb Alow 8p kip obl 4 dito dito oblig 4 AMiBiKiLCot Pao Bp UiJ obl 6 Ohio Ie North W pr O v und dito dito Win gt Pain obl 7 Denver k Rio Gr Bpra oart r a lltinoi ealnkl obl in oud 4 Louiiv k Hiahvillfl J Tt c ind Malioo N Bpar M Uli p o 9 UiM Kanua v 4 pot pref und S York OnUrio fc Woit uniT dito Panna Jhio oblif A OroKon alif la hvp to KOud 3 IVi at Paul Hinn k Uanit olil 7 l o Par HoufdUin obliff A dito dito Lioa Jol Ie hyp O t Canau an Bouth t er1 v nand Vm C Kallar kNa leh d e O Amilard Oniiiibu Mij und Hottard rramweg Muti umi NiU Blad Amatardam aand 3 Stad KoltordaiQ und S HlLOia Btad Antnrarponll97 l i Biail Hrui l 1839 M IIOHO Tbeiai Hegullt leaollKh 4 117 OoaTlNK Slulalaaoing 1390 3 i 181 K K Ooat H Cr 1380 SI I97V Sr HJi Btad Madrid 9 1393 39 lil IV Naii Var Boa Hrp BpobI eert ADVERTENTIEN u immmm Da TRKKKINO begint MAANDAd 20 JUU a LMen en gedeelten van Loten tin Tarkrggbur ten kantore rsn dan Collactann Wed A c mum