Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1896

iriEUW BESSElSrSAP mm mmx i rainbozoii Limonadon Ruw IJs No 70IÖ Vrydag 17 Juli J800 35ste laargang mmmÊ m mmmÊmmÊÊmmÊmÊÊmÊÊ Aanbevelend J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t douda Miirkt SINAASAPPEL LIMONADE CITROEN FRAMBOZEN AABDBEZIÊN KERSEN ROZEN TAMARINDE SIROOP alle uit de Fabriek van Loi i VAioaaiMii te Allen n d liijn is verkrijgbaar op aanvrage b don Agent der Fabriek J van OIJK Kielweii Ko V Oouila Oe Uitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen be prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Ationderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg s è 60 Centen ie lere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd I 6000 8tuks ii i i i f i ei I Ki lini 7 1 1 imamiie Leger Paarden Dekens r l t v l Ï ÏL P l OIL H xl K o KWoY d hé I UI I ri a l tr ne I voort rrn p j Witte wolleneSlaap Delréns II llorwlti n ol Sm Ken ware Schat voor de ongelukkige slachtnfrers der ZeKlievlekking lOnanie e geheime nitsp tingen ia het beroemde werk ZDr Uetau s i LFUii wAiti Hollandscbe uitgave n et 27 afb Pro I i le i die aan de verschrikkeljke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprecht leering die het geeft redt jaarlijka duizend van een zekeren dood Té verkrijgen bj hotVerlags Magazin te Leipzig Neuraarkt 34 franco tegen inzending van het Iwiliag ook UI postzegel en in eiken boekhandel lu Holland BOERÜERIJ MjÉj T hyur aaiujelioèu Wr BOERjyUJJ met llVISXBIltiyG dPM Mt I7Ü A I stllool cif V ellan F Laud 1 Dec 18Ö0 en Boenlery 15 April 1897 ie aauTiiarden OTereeakomafc aaa te gaan metden eigeuaar N VERMEULEN te Alblauerdf m vergun mg nu dat tk u mgn toon toorstelle Dit zeggende opende lorcl Dane de deur om zijn soon te roepea Haar het tooMel dat hij in de reatibule aansohoawde deed hem van plan rerandereo flij ging zelf in de vestibule B na al de dienstboden van het kasteel warea daar rergadard De oudste herkenden bem en er reea em gemurmel van aldoening en vreugde sommige knielden neder alle badden de traoen in de o on Ik rerwaehtte ran u allen dat gij m j zoadt herkennen seide h glimlachend met tranen in de oogeo terwijl hg de tronwe dienstboden ran tijn vader beurtelings de hand drukte k tou sedert deu dood mgns vaders uw beer geweest s n als ik mat in den waan bad geleefd dat m o broeder üeoflfrybem was opgevolgd y De vestibule weergalmde ran luid vreugdogjltieh I ang lere en üod legene lord Daue Jp Ik i t rreea ik niet lang meer leven mijne dierbare oftde vrienden want de zwarte rgand ran elk onzer strekt zgne armen reeds naar mij uit Maar ik laat een opvolger aa ToerI rd Danw roorl terwijl hij eijne hand op den sohouder ran x n zoon tiet rusten tn naatt hem ging ftaan Vrienden opwiea gelijkt bij Op de Daoea wu het antwoord Ja hij Igkt op de Danea G hebt hom to nu toe onder den eenroadigen naam ran WilliamLydaey gekend Og hebt bem roor een aron urier hooren uitmaken Oude rrinden Danesheld wl met wien het beschuldigde Hij ia mijn eigen zoOn w toekomltig beer Geoffry Dane GeoiTry Dane drukte ben eren els tija rader allen de hend Maar ik beet ook William L dne PülKE ODDE SCHIEDANMEH GEIÜEVEE Ö w IKa Merkt NIGHIXDAF 4 Verkrijjabaar bn PEETER8 Jz Al bewij van echtheid ii uoohet en kurk steoili voorsiea van den naam der Firma P HOPPE V êivi s HlllMlUA AANBESTEDING Oo DIEECTIE det OomUche Machinale QarennpinnerlJ tt Oonda i roornenwn op VRIJDAG 31 JULI de Toormid d g Ie II uur in bet Koeaohm van den Beer A Dam pobliak aan te br nteden Eene belanpijke uitbreiding van liure FABRIEK aan de Turfsingel aldaar B tUk en tMkeninijtn njn nat 18 Juli op franco aanvrage a 2 yerkiygbaar bó cmdergeteekende Nadere inlichtingen te verkregen b i den Architect H 1 NEDERHORST Jr Aljerwege bekroond m Eere Diploma Jondenl en Zilveren Medailles benevens B ere Diploma OoQden Medaille en Certifloate of Award of the World Hygienic Eipoaition CJntaffo 1893 is het Wpreldkrociiiii Druiïen ll rsl ll iii Extrart MEUANTIIE UIT DK Machinale Fabriek ÜK IIONIOBLOEM VAN I H vaii Scliaik Co gevestigd te nQravenhnge Oeon middel ia ol kan worden nitgevon I den wolko de Mfilianthe overtreft liet is I iliOEPKLtJK het ZZ I middel Ier wereld hetgeen de vele en I verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OA jW ƒ OBJ JU de strengste hoeit en verouderde borst MhLIANT IE doet ich de welda lig invloed geldon Het groote debiet envele attesten aan de MELIANTHE bweaen ajju de overtuiging dat hare nip nemende on genetlende eigenschappen op I prya worden gesteld rr f De MELIANTHE i verpakt in flacon van 40 ota 70 et en ƒ l et ge I brniksaanwyzing voorzien van ons Han dblsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie I Uravmhage Vorknjgbaar by P H A WOLFf Drogiat Markt OauJa KH VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A aoUMAN Moordmhl J C RATELAND BoeUop B T WIJK Oudem r Assuraatie Maniicimppy togen BraudsdiRilo NEDERLANDEN v 1845 Zntplieii Amsterdam Suphmiilom ttullerilam uidlilMk BO UrareiihaKd NuboUirnat SO Bied l rimonknclB Iklliaur l iigMlrn l roiulkaiilttal n 0 noo Ileacrvcs i soo noi Uetoaldr HraiiilHcliaileu u 6no noo Siillbat lia Fit imkirttkiwitktiiia INBRAAK Effei len In lliundkaal ouwel aU InboeileU Wlukeltueilereii rm Gpoii Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet do grijze baren binnen enkel dagen vetdwgnon maakt hel haar glanzend en racht bolirt het uitvallen en neemt de pellotje van het hoold weg I Eisobt op den hal van den Öaoon niposi Verkrijgbaar in flacons van ƒ 1 S0 Jt 0 SS bjj J CA T S labr de Papiermolen te Gouda Cojjoae fin Bois t l o it Lil r B 000 0 FIN BOIS ilSfJÏ f l A o Tnie l i T l vooriloo v hel nttnat vtin Dr p yAN HAM BI KOOS i i I lao I llaluluu raliiU8l u UI 1 H J v WANKÜM i Tl MËLKERT Oosthaven B 144 oaJa Sto oana Too otd iexLst ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DA0BLUK8 nilgezondtrd Zondazen vertr H n 9 11 d morgen geveer t n 2 dLTa X 0 ZIT T goederendienst bestaat ook eene er oerf J f Mat dezennaar liTREfHT en tu hengelegen pUataen W Oor Pae agier Kantoor IXieuwe f eerstat De Agent H J MOEItBIIEK Kathreiner s Kneipp Malzkoilie gezondste en beste koffiebijvoegsel Maaischappif tot ExploUatie der Victoria Bro gevestigd te Rotterdam Znidbktak 8 AME POORT AMERSPOORTSOHE MACHINALe Moom rood en Beschuilfabriek oom AutomatUche WaUen Meel abriek i wer goedkoop on vèrkrifgbaV in anirï L T H stuks Van 5 et 10 ot 15 ót 2oT SV 5n r peolale Plaatvormenrns Uk Va 3 Ct 5 oV q cl I ot 24 et vrKrygoaar in tuks van 8 ot 12 ot ie et 20 wó4 gegarl V ten behalve vUkantifrcS n f L fa r r l rr ll r g u I np tttt So ia rotr 3 t e is vr r r f BINNENLAND aOUDA 1 Jali 18 By kon bmtnit i besliat dat da gemeente Ooada sich aiat annigdig kao onttrekken aan da bydrage van f IKK voor het ooderhoad van den weg van de Hoflaaa te Botterdam tot de Mallegaialnis te Gonda By bet voortgezette admisaia examan voor d Ryks hoogere borgervchool zgo nog toegelaten tot de la Hasaa W van der Slugs voor voll ood en Nalla Samsom voor enkele leasen Tot de 2e klaaae B C M Marlena loorwaardeljjk aa voor enkele leaaeo W M Cotter Cornelia A Brinkman Tot de 3e klaaae B E Cankrien Afgewesan 1 voor de 2e 1 voor da Se en 2 voor de 4e kl Verecheidan ingeachreven cai dateo waren giet opgakoman Buteriologiicfa onderzoek van het leidingwater alhier Datum 10 Juli 1896 Oorsprong Kantoor Waterleiding Aantal teldagen 5 kiemen per gram 90 vervloeide kiemen O aoortn 5 ziektekiemen geeoeOpaiarkingen goed Nu de lyai dor deelnemers aan ds internationale zwemwedstrQden oitgaachreren door de Qondsohs Z wemclub op Zondag 19 Juli a gealoten ia kunnen wij met genoegen mededaelen dat nog nooit de deelname zoo groot waa Behalve de tieate Nederlaadaehe zwemmers uilen aaven Balgen waaronder den Belgisekei Kampioen Ern Kermana nit Antwerpen aan de wedatrgden deelnemen Wy merken nog op dat voor hsa dia geen lid dar verMniging ige op den dag van den wadktryd aan dan ingang van de zwaminriohting gelagenheid bealaat om donatefii coatribatia l te worden waarop miin toegang varkrggt aiet damea Woeaadag avond is te Haastrecht in dan polder Rotandaal da geheele boardarg bewoond door Winteraw k en bahoorenda aan dan hMr Hoalgn met al da bggeboawen afgebraad Bjjna d gahaele inboedel ia gered Allaa waa egep brandaehade hoewel lear laag vanakerd Da nieawo brandapnit voldeed nitatekend FEVILVETOX 1 m m UDï iiMi 176 Ik wiat aüt dat hQ uw xoon vaa Ik Meld bant too mis vo r uw bood alt tooi d n mijnen Ik dacht dat hy werkelijk wei wet hg icheen een ▼ erdaebt pereoon die met stroopers heuldt Die met ttr open heulde I herhaalde lord Dane TfMTitoord Hi zocht naar de doos dit bracht bem met lAroopera 1q aaafakiDg en htj hield üoU later met beo op ter willo van Wilfred I eeter die sieh zeUen ia bet rerderf stortte WiTyndon dan Wilfred Laster daoht gij dat io iQnsAadera fania brak Mjjn zoon William ging alleeirour bionrD om er kem nit te halen Wilfred Leetarl brak iu i bs radera huist Dtted h dat Hij en niemand anders Niet om een alled fscb i diefstel te plegen maar om een bawijaaAk urAg te nemen dat ign rader aan hem weigerde to Tertooneo Herbert Dane antwoordde niet Laagtamerband wird hem allea daid tyk Herbert ik geloof niet dat g j meer op ted pnekea geet ld z t dan ik teide lord Dane maar ik moet u toch eens fragon of gij aan seae Torgel iag gelooft Hebt gü er wel eena hq stil geataan 4 al onae bandelingaa onhenMpelijk hare natooriyke De inatrootte eompagnie nit Schoonhoven onder kapitein A J Dekker ia naar de legerplaats bg Oldebroek vertrokken tot het boodeo van schietoefeningen Aan het verslag der Gamaente Gouda over 1895 ootletueo Wg het volgende 20 December Besluit om adhaaaie te betuigen aan het tot da Regeering gerichte adrea van den Raad der gameante Leiden waarhg aangedrongen wordt op wettalgke regeling van de particohera banken van leaning of de zoogenaamde huizen van koop mek recht van wederinkoop 20 December Bealuit tot inatelling van een vrge vóórjaarapaardenmarkt en eene vrge najaars veemarkt en lot het vcrleeuen eeoer aubaidie van 1 200 aan de alhiar gsveatigde Afdaaling dar HoUaudseha Maatschappij van Landbouw voor eene verloting van prgzan tosacben eigenaren van vae dat op aanige weekmarktan in het voorjaar van 1896 ten verkoop tal worden aangevoerd 20 Deeember Bealuit om bet parceel weiland onder Reaawgk bg dan Oaejanvarwellendgk aan de Wad C Lafebar 8onnen alkier te verhuren voor den tgd van 10 jaren 20 December Besluit tot het verleeneu eensr gratificatie voor eena van f 250 aan den wegene lichaamsgebreken eervol ontalagen Agent van Politie H Wortman 20 Daaamber Behandeling en verwerpingvan voorstellen tot het initallea van Rkadseommtsaiiïn van Fabricage en van Fioantiën ala bedoeld in art 54 eerste tid der Qamaentewet 20 Deeember Wgiiging der voorwaardeu van de vergunning aan de DameaZangvur eeniging Arnold Spoel verleend tot het houiün barer repetition in een lokaal der 2e Bargerachool voor jongeoa 30 Deeember Verwarping hg herhaalde ataking dar atemmen van vooratellen om gemeentegrond voortaan zooveel mogelgk ia buur of erfpacht uit te geven en om een atuk grond aan de Vaat hg de Vlamingatraat te verknopen aan G Uaaelitgii en beilnit om bedoeld atnk grond voor den tyd van 49 jaren in erfpacht a te staan aan C IJaaelstgn Aan het verslag van den Archivaris ontleenen wg het volgende Bel gebouw en hak meubilair bevinden zich in goeden slaat Wak da beschrijviog van hek Archief b krefk kap worden volskaan mek de medsdeeling dat ook gednrenda het afgeloopan jkar de Arohivaria al den heaehikbaren tgd aan de inveotariaatie der oude rechterlgke arcbie ao moeat beakeden Verder werden door bem herhaa dalgk in goTotgcn na zioh slepen W planten een eikel cu er groeit een eikenboom van m uajjen tohandeljjk onkruid en er groeit tarre rao Het gBateveneena in de tedel jke wereld Ü oogsten naar mate w aaien Gij en Adelaide Ërrol hebt mü gruwetük bedrogen Hot waa geeoe oogenblikkelyke beleediging het geschiedde niet in drift maar gij pleeg dA bedn met roorbedachten rade gij beraadilaagdet te urnen hoe g my het but loudt bedriegen en rerraden dat hieldt gg maandea lang rol den eenen dag orerlegdet gg hoe gg mij den rolgendeo zoadt bedriegea Welke vruchten hebt gg ten gevolge van dit gedrag ingeoogst Adelaide heeft u verstooten Haar ilraf ving aan toen tij Oeoi e lioster huirile en wat heeft cij verder gedaanl Door hare ontaanle bchaadeliDg beeft sy dien knappen Eoon van bem CD Rathanna HordÜlioo tot woAhoop gedreven Daaraan hebben myu zoon en tVonse redding te danken want men moeat radeloos zyn om in het noodw der van dien rreeeelgken nacht met de reddittgboot van wal ti steken en na z q wij bier tk om u uw rang en uwe titels te ontnmien William om u uwe ornid te ontrooven want bet l jdt geeu twgfel dat Maria theater William boren n tal rerkieean Zie gij niet hoe alles onder Gods Voor rienigheid medegewerkt heeft Herbert Dane lag het allaa en hij herinnerde jiioh BI het geiegde an den jongen Lydnej dat hg hoopte dal Maria Lady Dane tou wordee Hij I nras rerbiji rd Ik cJn gekomen om hier te blgreo Herbert besloot lofl IHoe Van he en af ben ik beer ven liOt kasteti en g tijt mgn geëerde faal Wijtallon betere rrieuden l n daK remrhcen Herbwt Maar liofckiagan verakrekt aan vfrachillende particuliarao voor het mcerandael beoefenaren der gaaahiedeuis Ten behoeve vka de Gemeeat ward een onderzoek ingsatald betrekking hef bwde op deo ondarhondaphobt tan aanzien van dan straatweg tua chen Üouda en Rotterdam etaooQlijke bezoeken kwamen meer voor dat in vorige jaren Volgena de laatste door iedepuleerda Staten afgeetoten Rekening zgnde die over hek dienstjaar 1894 bedroegen de Oatiangatef f 3S6030 55 en da Uitgaven 321070 93 zoodat de rekening aloot met een voordaelig aaldo van f 14959 62 Volgena da door Gedeputeerde Staten goed gekeurde Begrooting voor het dianatjaar 1896 i bet garaamd bedrag i der Ontvangaken f 312359 17t I en der Uitgaven 312359 77 J Saldo Nihil Da toaakand waarin da aigendoniraan vark r n niet beatemd voor dan publitkan dienst ku over bet algemeen voldoende worden geBoend Voor bet onderhoad erd beateed eene aom van f 101 42i waaronder begrepen ia een bedrag van f 45 47 voor dan t ffof voor materialen De Gemeente genoot aan iokometan uit date nndottuan 6M8 9 Ëigeodommeu beatemd voor deo pnbliaken dienst en openbare Gemeentewerken Hek onderbond van hek bo tendyka aan Schialand s Qoogen Zeedgk gelagen Eiareitieterraiu met de daarop aangelegde aohiatbaan vorderde in hek afgeloopen jaar weder groote uitgaven Hat binnentalud van da zomarkada werd in verband met het in het vorige jaar Ï emaakte werk aveueena over een lengte van 00 M met rgahout bekleed waarover eeee beatortiog van grove pniu De gaten daarin door het ove atroomen van het water in dan winter ontslaan werden raat van aldera aangavoerde klei gedicht terwgl voorts hek kalud werd bygewerkk De kosten daartee aangewend beliepen aan makarialen f 254 06 en aan arbeideloonen f 341 67 Door hek Ryk wordt voor hek gebrnik van dit terrein ken behoeve van het gamisoen aan jaatiyksch buoiprgs van f 100 betaald Tol de hierhedoelde euMdommen bekoorsnverder In liet openbaar werden in 1895 aaabeakaed de navolgende werken De bouw eener droogloods ophekkerrain der Stedelgke Zweminriehtiag walk werk werd aangenomen en uitgevoerd door C W da fl ad Is Bkolwgkenloia oor de aom van tlek verfwerk aan dan vdórgeval vaa kek Weaabaia aaageoomen door M Bianandük alhier voor f 62 Hel buitenverfwark van da 2e KoMelooM Heheol met de daarbg beheorende oaderwytarawoning aangenomen en oitgevoerd door B Brouwer alhier voor f 197 Hat varfwark van 202 aohoolbankan vaa d Tnaiebenachool aangenomen door B Broawev alhier voor f 259 Ue faaralelling van da tkaanhonw en maka 1weiksa vaa den Orooten ol St Jaaatoien aaagenomaa en uiigavuard doer 0 W des Hoed te Stolwgkeralnia voor da som van f 2835 Zskere Jan Wehrena een gekuwd werkman 36 jaar ond was gisteren namiddag ke Sastarseel eea grensdorp bg Siktard aaa dan arbeid in eene mergelgroeve toen plotaetiog da hovan S iond afachooi en hg onder den mergel keolven werd Ondanks spoedige hulp kon men hem aleobta levenlooa van onder jt naaaa ke voonebgn halen Door deo bwrgemaaater as dan faooideoMo misaaria van politie la Amakardam ia eau aobrifkelgke kaviadaaheidabekaiging geriehk aan dea beer A J van d r Sehriaek inapMtaar van politie wagana betoonde activiteit anSlali opkreden bg de vachtpartij In de Warmoaeatraal Een geldelgke belooniug ging daarmee vergezeld Ook ia een bewya van tevredeohei toegezonden en een geldelgke belooning uitgereikt aan den airnnmerair Weaaer an dea noofcl agent Veenman Da corraspondeol van da N R Gl a U Batavia leint onder dagkaekaniag van gialerea Oiaterea atjn Ivre bataljona naar Oloenpang Ï etrokksn op hun terugweg agn twe ninaran gedood aa negen gewond Vandaag lyn drie bataljoas aaar Kro a Raba gegaaa kat derda houdt Beek ik Seboen en Kroeng Raba beaat t Hen achrgft aik SliadrKhk dd 15 Jnli Bg de giateren gehoed verkieatag voet een lid van den gaotaenleraad in de piaaka van wglan den heer A Vermoea Uz werden nikgebracbt 237 geldige atemmen en wal 149 op dr P Sobeltema candidaak der i Sliadraahtaek kieavereenigiaga en 80 op den heer P R yk candidaak dar anki rev kinvarMiigiig oodat eerstgenoemde ia gakoMo teide bg taohend Ik heb niet geheel en al om valsohen naam aangenomen Kr is niets valeeh an hem zeïde liord Dane ontroerd llij is em opreehtt Dane van deo ouden stempel eerlijk oprecht trouw Dient hem trouw en eerlijk boo ale bij u trouw tt afja en u lal be sobermen Herbert I ard Dane wendde ziob tot bem Hier ia hij t Hot kwam het dat gij nat blindheid geslagen aart Oeeilia zag eene gelijkeula tuaaehen hem m Ijidy Dane merkte Herbert aan terwgl bij Üeoffr Dane vriendelük de hand reikte Ik taohtte haaruit maar ik hoop dat wij ona in het vervolg niel weder rergiaaen anllen G zult nij nu wel rergunnea tot haar te f aan niet waar rroeg de jongman et en gttllan aeh Wel teker manr wees op tiwe hoede en Herbert laefate nu ook Ceoilia nenkt dat g rariiefdop haar sijt Och werkelijk I telde Lord Dane Wel dan moeten eg en Mana die zaak tuseehen haar t eiden uitmaken Die arme oonoozete Ueellia Freule Dane kwan in persoon hun gesprek atoren Zij keek rerlegen om een hoekje ran da deur om het Lorrein op te nemen Terwgl tij boren over den twist die zeker tusacben haar broeder en Witliem LydM plaata had na ut te denken wee BralT bij haar gekomen om hur het tenderling nlauwa mede t deeleo Mag ik ftnneo kernen f rrorg zi Ik geloof niet dat ik ooit weder geregeld telkunnen denken mijn hoofd Is ganieh en al verwerd