Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1896

gseehod bewerkt overgegotan opnieuw geaehnd nadat de verdeeling dor ingrediënten zorgvuldig beeft plaats gehad maar als de gebruiker t eind lgk erlangt heeft bg ook iela liyzouderv Deier dagen kwamen twee drokte raskrnde wielrgders Oor een café en bestelden den knecht die voor de deur atond twee kwaateos De knecht zei Dst zie ik en bestelde meteen bat gevraigde N v N Bet Ku pariatoBcba blad Ds Getaigan zegt in eea artikel tot opschrift voerende Bet Calvinisme in hoogere kringen dat de grootalui geen verstand van ksrmeo hebben en daarom geen goede Calviaisteo kuoneo zgn Naar aanigdiog van doo smartelgkeo plicht door de Vereeniging voor Hoogsr Ooderwga op gereformeerden grondslag ten opzichte van jhr Lohman rervold wgzen we zegt het blad er onze lezers op boe de historie door alle tgden been geleerd heeft dat de hoogere kringen niet voor het Calvioisve te winnen zgn De edelen ail de Ifie eeuw hebben de Nederlandsche Calvinisten die goed en bloed met vreogda offerden voor de eere Gods even smsrtelgk teleurgesteld ala de Fldelen van dezen lyd het den tegenwoordigen Caliioisien doen Te recht zegt men dat do historie yich verhaalt In de wereld der edellieden nimmer vurige liefde tot maar altaoa diep ingekankerde afkeer van bet Calvinisme Het Calvinisme werpt den mensch ook zeer diep nader Is het dan wonder dan rijken en edelen die gewoon zgn voor zich te zien buigea zich metdat niets ontziende Calrinisme onmogelgk verzoenen ï Ouder de edellieden zgn helaas zoo betrekkelgk veel sryke mannen c die bet goede in dit leven genietan Ën de Heere Qod wil een ellendig Volk dat veraUnd van kermen beeft I idioot geboren toon ia tar obaartatie in aan krankiionigaogaaticbt opgenomen B i een tropische hitte ia gieter ia Frankrgk het nationale feest van den 14b Jali op de gebruikelgke wöze gevierd Ala extra fecetonmmer kreeg men ta Par a een scbgn aanslag op den preaidaat der republiek toen de heer Fasre om drie nur in zgn rginig bat veld van Lonekamp biaBonreail waar d groots par da aoo wortlen fphondea In den landauer zaten ook de minister prasident Méline en de Tournier en Boisdeffra Mevroow Fanra en bare dochter waren een half uur ta voreu uitgereden To3n de swagen van staats op de vlakte kwam lost een tamalgk goed gekleed man van omstreeks 40 jaar die aioh bg een boom had geposteerd aan den weg taaacben de Caacade en den molen twee schoten in de richting van den heer Faare Do omstanders grepen en agenten arresteerden hem Hg verklaarde met lot kruit Ie hebben geecboten t la dezelfde min of meer krankzinnige msn die onlangs papieren van da tribune in de Kamer wisrp Hg heet Francois woont roe de Clér en zegt alleen de aandacht op zich ta hebban willen vestigen Au den heer Faure bezorgde het voorval niettaaain geestdriftig toejniohingan bgvgze van felicitatie met den goeden afloop Door dan haar Jacobns lUjmakara ta Helmoud overleden ia aan da algemaena arniat de Si Vincentins vereeuiging en de 8t Elia bethvaraenigiog alle ta Helmond ieder varmaakt f 5000 Een enkele maal komt bet wel eaaa voor dat op n too vrgfaevige manier door Borg en Wetb en den districts scbooloptiener vaTdaan wordt aan het voorschrift dat tg rooc hoofd eener school e u voordraaht ran minstens dries moeten opmaken dat bet nat 7UI deze bepaling grootendeels verloren gaat Zo nu te Bloemondaal De voordracht bestaat daar uit een vol dozgn an dan nog wel alphabetiscb Wat heeft de gemeenteraad aan tnik een voorlichting Scbbl t De Nederlaudscbe Bank beatolen I De Nederlandacbe Bank is door zekeren v H laatstelgk wonende ta Dordrecht voor een groot bedrag opgelicht Oenoemde v B trok wissels op firma s in ons land betaalbaar te Rotterdam bij een graanmakelaar wiens handteekauing nagebootst werd waarop hg da wisaela die hg getrokkel had net valsoh accept discontserde bjj de Nederlaadsche Baak Toen V H dezer dagao overleed waa bij den graaomakelaar natoarlgk geen dekking waarna men aioh tot de peraonan wendde op wie de wissala getrokken waren dn die van niet afwisten Het bedrog werd daarop bemerkt Het bleek dat wissels gemaakt waren op zaken iie in het geheel niet bestaan hadden De schade aan de Nederlaudscbe Bank berokkend wordt op f 125 000 geschat Deze wirselknoei geschiedde boofdiakelgk om mislukte speculation in petroleam e a artij el en te bepalen en eene Igfrents te koopen Een even raadselachtig ala vreeselgk ongeluk verschrikte dezer dagen de bewoners van een hnis in de Kopenbagensche voorstad Christiaoshavan Uit de woning rap eea bejaard echtpaar klonk hulpgeroep dat de boren onmiddalIgk deed toesnetlen Zg vonden de G2jarige vrouw io lichterlaaie en met vreeaelgke brtodwonden overdekt Hoewel bet vnnr dadelgk met tapgteo gedoofd werd was bet reeds te laat en de arme vrouw bezweek oiet lang daarna onder vreetelgka pgnen Toan men haar ontkleedde vond men op bet bloot lichaam met prtrolenm gedrenkt papier Ook de kleederen moesten met pe roleom bloten zjjn De min of meer idiote man had er matig eo zonder een hand lot redding uit te steken naar zitten kgken hoa zgn vrouw brandde Dit gedrag trachtte hg ta rirklareu door te beweren dat bg tgn leven niet in de waagschaal wilde ttellen De mogelijkheid ran moord ia alzoo niet uitgeslolon De aian avanala de 32jarige PosterUen en Telegrapble Door tusschaokomst vnn de Franacbe poatadministratie kunnen pakigetten tot een gewicht van 5 kilogrammen worden rertonden naar Siam Het in Nederland Ie beffen port bedraagt voor alk pakket f 3 Elk pakket behoort vergeield ta tgn vu twee douanererklariogeo De gelegenheid tot verzending van pakketten naar nstantiBopel langt den weg van Varna ia opgeheven Vaorte is het maximumbedrag der rarrakaning waarmede de voor Tarkge beatamd pakketten bg verzending langs d n w g ran Coostantia batwaard mogen zgn nader vas B gesteld op 500 francs terwgl in bat vervolg de langs dien weg te verzenden pakkeltan roor Conattntioopel aan maiimomgewicht van 5 kilogrammed sullen mogen hebbeo en aleehta van 2 donaireverklariogen verg seld baboercil te zgn BIgkena eene mededeeling ray ds Dnitaeh posl adminiitratie laat de postadministratie van de ZoidAfrikaanscbe Republiek via Dalagoabaai voorloopig geen pakketten toe van zwaardar gewicht dan 3 kilogrtamen Dienteogerolge mogen da tar VMtz nding langs dien weg aan de Deitsche postadniinittrati nit t lueren pakketten voor de ZuidAfrikaanrcbl I ubliak bet gei pht van 3 kilogrammen niet overacbrgden Post en telegraafkanttuhbVooraohetan Jaarwedde f 1500 met ings van 1 April 1897 f 1600 an vrga woning Borgtocht pi m f3000 Ofschoon aan de ambtanaran vao d beid AanxevaageD 1 Mei TUd vao Greeowicli 4 80 4 87 8 11 8 80 8 80 8 80 a 44 8 1 8 81 7 11 8 80 8 48 8 81 7 88 7 8 8 a 8 18 8 88 8 87 10 4 10 11 U U 10 87 8 48 47 8 14 10 01 10 07 1 1 4 10 7 80 4 7 8 47 0 10 ll tO 4 40 s ai a 17 f 4 M 8 17 4 1 B 84 m 1 04 a 41 4 87 8 10 B Bl 8 47 DKN nil6 OUDA 7 88 10 4 8 08 4 04 8 88 10 14 7 48 8 50 8 U 8 4810 1111 1 18 8 1 85 8 44 8 40 4 04 4 38 6 17 8 U7 U 7 Ba t M 8 88 kt 10 17 1 41 4 88 8 18 84 U a 1 68 4 58 8 80 IL48 10 48 8 08 6 04 8 30 M 8 13 1 U a 47 le ia 10 64 la 06 IS 88 8 17 8 14 4 08 4 818 16 8 47 8 807 488 8810 1 0 88 lept Ie BMtwfk ErtUwsg sa Noollorp Leid headam ea Haksodorp 7 80 8 8 8 10 10 88 11 18 18 80 8 08 8 6 4 45 8 84 7 80 8 08 0 07 10 14 8 11 A 10 81 11 86 4 1 8 68 t t la 10 84 4 84 a ai 8 41 4 17 8 17 7 00 a 8 8 41 8 48 11 10 l e s I H 1 10 88 ll 8 18 80 U JK 10 81 a aai afio io M 44 ii ui ii i 1 M I T I o A K O D D A 10 41 8 84 1 68 4 48 tf U Ml Ml 1 48 I 7 18 a itji 1 11 7 48 t l Ma M lUl M Deur dagen gaven da gaunt en de gravin De Caitellane aan dochter vaa den Anerikaanacban gtldman Jaj Qonld in bat Boiade Boulogne aan feeat waarvan men te Pargade wederga fniet geiien bad Drie daiiaad Invitatiea waren voor dit feeet verzonden Het eebatrgke echtpaar De Caatallaae bad in da laan der Aeacia a de ealona dar aCercle dea Patineorat ingericht tot èéa enorm doolhof van zeldxame en acboone Kewaeaeo en bloemen die tich Dttatrekte rondom heel bet gebodw en bet effect maakte alsof men zich ia eea tooverpark bevond De lauau en grasperken van bet park waren belegd met kostbare en reusachtige tapgten om de booge gasten voor de vochtigheid van den bodem te baseberraen In t geheel waren 1200 vierkante meters tapjjton uitgelegd Om het effect te verhoogen was het gebeele park tot in ds toppen der bloeiende acacia s electrisch en a gioroo verlicht de Igaen der perken en vyvers waren gemarkeerd door gekleurde electriaclfe gloeilampjes en tnsechen kunstmatige ruïaes fonkelden veelkleurige bengaalsche lonueo die den gefaeeleu omtrek als in vuur xetteo De clooc van het feest was echter een Difertiasemettt de Pboeboa c een ballet dat op een toooeel aan de overzgde van het meer schitterend verlicht de toeschouwers in verrnkking bracht De beste krachten van de groole opera verleeaden daartoe bnn medtwerkiog Na het ballet een bnttengewoon rgk vanrwerk dao een kostbaar aooper en vervolgens een bat dat een sprookje uit het feeënrijk leek en waarmede de graaf en de gravin De Caatellane aan de Pargsche aristoeraiie een denkbeeld gaven van ae laxe die Amerikaanache geldkooingen zich konnen veroorloven Men berekent dat bat bombardement van Mstarara en Tjakra Negara een millioen beeft gekast en nu in Mei in Atjeh op Pakao Badak en Lam Pisang voor zea ton verschoten is De voorraad ammunitie heeft dringend aanvulliog uit Nederland noodig sobrgft de JB i bjj de marine ia reeds op spaarzaamheid aangedrongen met de dare projectielen die bg bombardementen als in Atjeh zoo weinig nitwerkiog hebben Han Mhrgft ait Dordracbt Afttt hat Tanlag ran mijn ondarhond mat da familie der baida kindarao moat nog aU naodiga aaoraljiag trorden toegeroagd dat da garadde Harigja gafaael baritalil bleak la igo Zj waa giateran nog niet door da joitllia gehoord Orwmaaieri bebbao te Albleaaardam hat gerncbt farapraid dat op den dag rao bet oogeral omitreeka 4 oar aan nan Tan da AlblauanbnrKha tgde da ririar da Noord ia overgasvommen naar da Staeoplaata oodar Hendrik Ido Arnbacbt Barat dit gerncbt waarheid daa ia bat goed dat ar de aandacht op getettigd wordt Dioadagmidaag werd I I gamioo te Amatardam wageqa bnaraebnld uit ijjga woning Albert Cnypatraat gaaat Toen da inboedel op itraat waa gazet kon man een tafereeltje aanaeboDweB ooa doen dankende aan aan troep ligeooeri kampeerend is t open reld Samaon en echtgenoot latea raatig aan aan tafel koffie te drinken Taaacben iaderan hap in een atok brood iprak 8 de omatandera toe hun medadeelende dat dit koffiadrinkan aleehta aan toorapal wa aa middag loi bg ook aan die tafel zyu middagmaal gebraikan tarwgl hg ran arond onder het blauwe hamelgewelf tpn leger lou uit apraidan Van dit voornamen taerenwel oieta gekomen daar door een rriead da inboedel werd weggehaald en in bewaring genomen Bg het weghalen werd door een onbekende eea ruit na hal banedanhoia waar da eigenaar woont iigaworpan Bat kleine aantal poliMe aganteu achtte het toan ttoodig reraterking aan te vragen waarop aan 20 politieagenten rericbenen dia da menigte nitaaDdreven en lalfa een oogaublik ran da aabal gebruik maakten £ eo 4tal politieagenten bleven tot laat in dao avond bet huil bewaken VIkab Men meldt uit Haarlem OiataracbUnd ta half J brak aan nitalaanda brand uit op de Oude Graobt in het perceel bewoond door den heer Coeneo Hst woord kwast voor citroensap mat water en sniker is bszig burgerrecht te verkrijgen t Is kwaat voor eo skwaati oa in de koffisboizen en theetuinen Dit mengsel wordt zooveel gevraagd dat in de groote inrichtingen eiken morgen bonderden citroenen worden nitgepsrtt en hel sap in koel gebonden Bessoben wordt bewaart die tegen bet stoitingsnnr ledig zgn De kwaat is in de mode Taal wordt niet gemaakt maar oalstsat ah t is dot voor het nagailacbt van belang ta weten waarom in t laatst dar negentiende eeuw skwaats ontstond in da beteakenia van citroensap raat water en suiker Dezen verfriaacbenden drank noemde men eertgda limonade De Amerikanen betitelden bat mangels lemon aquawh naar Ismou citroen en aqoaab uitgeperst van bet werkwoord squeeze persen De Kogelteban namen de uitdrnkking van de Amerikaueu over de UolIandera m aakteu van aquaah kwast en lieten lemon weg Zoo werd hetgeen we limonade heetten kwaat en t ia nuttig voor de Malgeleerdeo dar toekomst dat dit in het openbaar is geooaatataerd I de mizsd drinks gemengde draulteo iga van Yankee ooraprong De Braudy aoda a de Wbiakyaods s cocktails en de juleps te stammen alle van de andara zgde van den Oceaan waar man liob bjj de bereiding ar van veel meer moeite geeft dao in Europa Een kwaatc vervaardigd door den barkeeper bufTetbonder in een uloon kofBahuit t NewYork vareiaebt o haali kunttbewerking en t is een handig stuk arnaid loo ngemengden drank als de bovengenoemde en de sherr jeobbisr niet te vergeten asan ta stellen naar de eisohan dar gelagkuust Dat wordjl gegsd Date beeft bovenkamera verhuurd aan een ahamicua Opaena werd in een dier vertrekken eena vlam gaiieu die de gerdgnon aantaatte en wel waa apoadig hulp bgeen doch te laatom ta voorkomen dat da brand duchtig om aioh heen greep De politiaapuit rokte aan doch blaak omoldoanda do vrgwilligar van apiit 10 warenjoiat giateren een boottoebt gaan doen loodat de St liavo da brandweer meeet bgeenroepen Het gebeele perceel ia uitgebraid Dank da flinke brandmuren ign de belendende percealen geapaard De bewonera moaatao aiat gtweld uit bat hoia worden gebaald Allaa waa Tanakard f Op initiatief ran den heer F Weaaeling laaraar aan da B B 8 ta Amarafoort bad Ie Utrecht eene eameokomst aata om de weuacheljjkheid te beaprekeo van bet oprichten eener v reaaiging welke het licbameliik waliijn van Jong Kederland beoogt Het gevolg dier baeprakingen waa dat eene rereenigiog werd gevormd met bet volgende doel Het apel loovaal mogelgk bevorderen en da aport ta leiden in de goede riohling bet aanleggen van ipeelplaatean ala een aaak van root belnng voor te ataan en op wetenachappelijke gronden bat goed recht der g mnaatiek too noodig te baad haven Staaoda da vergaderiog tradan Mt1 t leden tan Da opriohtera deur vereanigin g agu de hebren F Weeaeling te Amerafoort C A Blader te Laidan ÏT Janaan ta Deventer i 1 de Hngtar Jr la Dordrecht B van Kaeal ta Utrecht i O A Uenra ta Rotterdam R E Roomer te Amaterdam en A J Uegerink te Haarlem Sene commiaaie van drie leden werd gakoien tot bet ontwerpen vaa een ooncept reglamant terwgl tot bet nitgaran vaa aeo officieel orgaan werd beiloteu ZonerdieDSt 1896 aoDBi KOTTIKOiH Directe poorwegverblndlDgen met GOUDA t ae i io Ooada Uaordraahl Nietwerketk Oapalla Bellerdam Botlenlaia OepeUe Hieawarkerk Mocrdraokt ouda 8 40 8 47 8 54 8 1 0 10 7 t5 I ll 7 M 7 80 7 4 7 11 1 10 i U i tt i ai 10 11 11 11 U U 18 88 1 84 a 80 t 18 88 18 88 e 18 88 18 8 1 44 4 8 4 18 OTtlllDill OOlIIli 8 87 10 80 10 87 11 4 10 7 47 7 a aa M7 oa i 14 0 ll U 10 81 11 8 8 ai 11 80 ar U U I 10 8 e U H t UM 10 11 10 4 U 80 18 87 1 44 1 84 8 01 8 0 8 14 8 81 18 08 18 47 7 48 8 07 8 18 U aouBi osN lias sHa 5J17 0 Voorb 8 67 X Ze n Zev K 88 öoad 8 887 60 Ooula 7 80 8 88 8710 11 10 48 ll U U U 18 18 1 47 8 47 4 48 8 M 8 84 7 14 IMtM 8 84 8 84 U S Z v M 7 48 8 47 11 K 11 40 4 7 10 04 Taarb a 07 oa 11 88 s t l OI 1 80 8 88 U lf sHtfa 8 1 O U 10 7 10 48 U 80 11 48 18 44 l ol 1 87 4 17 8 88 8 88 81 7 44 8 81 8 88 8 8810 88 1 4 Uoada 8 88 7 18 8 08 O 10 Oudsw B aO 11 14 ro nl a 8 8 8 1 11 8 rtiaaki 8 11 8 8 8 41 84 10 81 11 48 OVDl OTIiailT 18 10 87 U BB io a 17 4 88 8 87 8 88 B ai 7 U V 7 U 8 48 7 88 9 04 U 17 Otteekt xaa 7 8 48 8 08 18 84 WoanleB 8 88 8 84 8 H 8 17 8 88 1 17 10 41 Oadawalar 7 07 8 07 S O D U k k USTIlStH 8 87 8 81 10 87 18 1 4 11 U tSI 10 88 1 U UI Sonda 11 07 Ooada 7 8 a M 10 10 80 1 81 a 81 10 17 1148 fl M Ams ardt SMd diroatTakkw rrgheid wordt galaten om ndi aan ta laaldan h bb n toch ing rolg d b palingn van b t Koninkigk bealait van SI Maart 1894 No 17 da poitambtoawan roor deze directie den roorrang Sollicilatign io ta tanden vMr 2G dezer Basoand 1 JnlL Tot ondcrdiraclenr dar Ulegraphie te Amaterdam da eommiea der telagraphie Ie kl G da Vria aldaar tot brievengaarder la Slouwgk A J Schanrwatar 6 Jali Tot adsistent te Leiden de geagreëerde klark G J van den Berg te Naaldwgk 16 Jnli Tot adauUnt te Rotterdam C J Walffraat thaaa kaotoorknecht aldaar tot adaiatant t Arnhem W ta Hoadt thaoa kantoorknecbt aldaar Verplaatst 16 Jnli De tal grafist n A d n Haan vtn Rottardam naar Vianan en J A de Back van Vianan naar Rotterdam de klerk der pnatergen Ie kl H Thomas van Arnhem naar Dieren Verlof verleend wegens tiekla Aan den eommiea der telegraphic 2e kl C S hwaanhaj8 r t sGravenbage van 6 Jali tol 5 Septauber 1896 aan den inapactcur dar poatergan te Arnhem L C baron van dar FalU van 10 Juli 6 Aug 1896 Varleagiag van varlof rarleead wagens aiakte aan den eommiea dar postargen 3de klasse M L Plaj to U Zwolle lot en met 30 September 1896 Ovarlwlen 30 Juni De diretteor van bat poatkaotoor ta Zutpheo H F L Klippink 3 Juli De 2d klirk bg h t hoofdbettour G L J Marselis Bultenlaodscli Overzici t Da nestor der nieuwe Belgieeb Kamer is de hear Coomans die sedert 48 jaar deel maakt van da Kamer Vgf pravinoias bebbea uitaluitend katholieke vertegeuwoerdigers Brabant 28 OostVIsanderan 24 Wast Vlaanderen 18 Antwarpan 17 Limburg 6 De andere 4 babbeu een gemengde vertegenwaoidiging Luxemburg 4 katholieken en 1 radirasi Heaegonwen 7 katholieken 1 liberaal en 18 aocialialen Laik 2 katholieken 7 liberalen en 10 aocitlisten Namen 4 katholieken 3 liberalen en I snclalial Bjj de vernieuwing der Kamer in 1898 moatan ds 72 thans gekoten katholieken niet aftraden toodat aladau op 77 aftredende leden de regeering maar eenige tatels moet wionea om maardsrhaid te bigven Da katholieke regeeriog is das zeker dat zg minstens tol 1900 aan t bewind zal bIgreoA Io de sKölniache Zeitungi komt een korte baaabouwing voor over da verkiezingen in B lgi8 die opmerking verdient wegana bet vele juist dat daarin is neergeschreven Da liberale Antwerpenaars trachten aich in ban lot t schikken deor d volgood redenaaring trouwens een vrg komieaha Carramans i i des vgand der liberalen beeft beweerd dat d katboliekeaHe Antwnrpn een meerderheid tonden hebben van 20 000 stammen En zg hebben er alechU 80 X gehad dos tgn ds liberalen vooruitgegaan Zou optimistisch zgn alle Broeaslaars nist D sRéforme c het radicale orgaan van Feron Janaon en Lorand erkent openhartig De zaak der liberalen is verraden Eu grootendeels kom4 daarmede overeen wat de K8Inische Zeituoga zegt Uet deze overwinning van bet olericalisme is de vernietiging van de libatmle partg bezeild Zg is voor goed onder bat beheer ran het gematigde stelsel geheel en al nitgatlotan nit da parlementaire vertegenwnardiging dea volks en zulk een partjj ia dood al mag zjj ook wgzen kunnen op nog zooveel etrgdara die op 5 Jnli kaar vaandel zgn gevolgd iDaten zullen afvallen langzaam maar zeker galgk dora bladereu van den k on en bet begin daarvan i ra da hed n gnignakt Men behooft aich niet t rerwonderan over h lot d r lib ral n van Balgi nada bg da variga gebreken van de tegenwoordig dagen nog aan niaiwa gtkoBMn is in agn ginseben omraag het totale gebrek aan di aipline bg da partg Waar zgn i gsbUren dH volgens bevel d r Uidenda organen ziah misacbiaa nentnuil aonden honden maar nooit an nim majutm de aricala IgsI tondsB at mm n Evtnals in 1594 maar alleen rerdnbbelden rardiiaroudigd in gaUl heeft de bleeke vreee ImH gadraran in bat kamp der reactie Met idke troepan kan een partjj niet baataan Wat tullen de politieke gevolgen ran den dag van heden zgn Zal de eUrical pang bagrjjp n dat tg tiah bevindt in den tqastand vaa dan belegerde die wal is waat deaen atorm sagargk beeft afgealagen maar morgen weer a n nieuwe en nog venchrikkeijjker tal hebban te doorstaan De dag ran heden heeft hairaiao dat niet meer da politieke twisten vaa vroagar da rragan raa den dag tallen gn Aoah dat daontkatening van aan reniialigaodan UMMutrgd d taakomal van B lgiabadraigt s D slnd p Balg s maakt d FransckaR pnbliek een complimentje Eergisteren beeft het Franacbe vol tgn nationaal faeit gevierd in volmaakte rust en orde en wel ii de politieke strgd seberp eo bigven allerlei kleine intrigoee niet uit maar de natie acht tioh goad geregeerd ea taontj hoegenaamd geen verlangen on van regaariogtsyiteem te veranderen In dea loop dezer eeaw gaat bet Brasselscbe blad voort heeft Frmnkrgk nist een ztSd lange criode van met en voorspoed too boitenals binnenslands beleefd Is de Republiek naar bet gotuigenis van Thiers het regime dat de Fransebeo t minst verdeelde bet beeft bun ook na de ramp van 1870 71 de grootst mogelgke mate van welvaart n vrgheid gesohonkea Haa mag er bet dappere eu fiere volk me gelukweuschen dat eea der bechtete aleunselt van den wereldvrede is geworden Hoewel het tropisch heet waa te Parga ia toch het gewoue programma gevolgd Dit was als steeds mtdeelingen aaa de armen voorstellingen voor schoolkinderen en voor de groot menschen feeslelgkheden io de vertcbillenda wgken waaronder de zoogeuaamde balscfaampétres om 3 oren de groote revue om 10 uren vuurwerk io het park des Buttes Chanmout n dat van Montsonris op den Pont Neol op bat viaduct bjj Anteuil en op de butte Montmartre Gil Blaas bad gezegd dst man iets m eat bedenken om variatie aan te birengen en men heeft ook iets bgzonJert te zien en te booren gekregen ern aanslag op den president der Uapnbliek t Was even drie uur toen Faure het terrein van da revue opreed dat een ichot denkelijk met lot kroit op hem geloit werd De president zat in een landauer waarin ook de minister préeident Méliue en de generaalt Tournier en Uoitdeffre badden plaatsgenomen De dader was eau tamelgk goed gekleed mau van omstreeks 40 jaar die tich bg eeu boom htd gepoeteerd aan den weg tusechen den waterval en den molen in bet Boiv Nauwelgks waren de schoten in de richting ao Faure geloei of de omstanders wierpen tich op den bedrgver van den aanslag agenten arresteerden bafi en brachteo hem naar bet bureau bg den waterval waar bg verklaarde met los kruit te hebben geecbplen Oe man ia detelfde die onlangs papieren vso de tribune in de Kamer wierp fig moet nogal ontwikkeld zgn beet Franr ois eu woont in de rua Clerj Op bet oogeiiblik van zgn arrestatie had hg geen geld bg zich Hij teida de aandacht op tich te hebben willen veetigen en had daarom twee echoten met loe4 ruit gedaan Nog drie patronen zaten in zgn revolver latuseeben was de ontroering van het publiek groot bg het eruemen van da eerste overdreven berichten L e herinnering aan den moord van Caroot leefde natnnrlijk in eens weer op En toen Faure de tribune betrad juichte men hem net geestdrift toe als om hem geluk te wanschan dat hg aan den aauslag ontkomen was Het minitterie Miline kan tevreden tgn met bet Zaterdag behaald succes voor zoover het Kabinet alleen haakt naar een rustig voortbestaan Tot de barfstziltiug ia uu het leven van het miuiaterie verzekerd alle bijzondere incidenten voorbehouden Naast de regeeriog is waarscbgnlgk niemand in Frankrijk zoo varheogd dat de belastinghervorming voorloopig van dao vloer ia dao de senaat wsnt allerminst egden de beschreven vadaren op het Luzeuburg groote geestdrilt aan den dag voor sbearen Cooberjr s belastiogplannen Wat hadden zg daarvoor nu ds kat de b l aangehangen en bet radicale miniaterieBourgeois met zgc iokomstenbrlaatiog weggejaagd om er na da rentebelatting voor in de plaata te krggen Zeer twgfel r achtig scheen dan ook de triomf der regeeriog op dit punt in den senaat alleen bestond er een flauwe hoop dat de senatoren nit politieke discipline voor het regeeringaontwerp zouden otemmtn d w 1 dat ijj ait partgbelang teneinde bet gematigd miuiaterie la b hood n t gan wil en dank over den atok van den heer Cochar tandaa gesprongen tgn Hoe de gematigde repoblikeineu sedert twintig jaren met Frankrgks fiaaociëo hebben OB gespmngen be ft de heer jouis l ambert in aan vargaiykande atodi over de blgrootiugen van 1876 96 toeken aan ta toonen waarvan de volgende cgters ijn ontleend Frankrijk a uitgaven roor den openbaren dienst bedragen thans 540 millioen frrs ataer dan twintig jaar geisdea In 1876 kostte bet minieterie van financiën 91 millioen in 1896 132 millioan d i eeu verschil van 41 milliuau Het ministari van openbare werken bedroeg 11 millioen in 1876 twintig jaar latar 24 milli n 0 n venchit van 13 millioen Voor het miaisterie ran koloniën werd in 1876 26 ir illioen rerlaugd Ó5 millioen in 1896 E n verschil van 29 millioen Het ministerie ran justitie kostte 32 millioan in 1876 34 millioen in 1896 Niet miMer dan 150 000 ambUaarcn etenaan de ttaatsraif in het ministerie ran bin i naalandiabe takai 1 In 2876 werd roor da tlsatabaambUaar n op de begrooting e n post uitgstrokken ran 332 millioen tegenwoordig bebbea de belastingschuldigen daarvoor op te brengen 633 millioen d i 311 millioen meer Inderdaad reapeclabal cijfert De berichten oil de Ver nigde Stalnn varsterken den indruk dat de Republikeineehe partg met groote meerderheid de zrge zal behalen en dat Mc Kinie zal gekozen worden tot preeident Zella d candidatuur van William J nninga Bryan kan voor de democratische partg de kaas niet doen koeren De C aventie van Chicago beeft door baar program te veel democraten van zich vervreemd en die allen toeken een plaata in da rijen der Repobliktiuen Nu Me Kinlej tich verklaard heeft voor den gouden standaard is hy zeker ran den steun der groote benrsmannen die in jle vereenigde Staten een aaazieniyk macht vertegenwoordigen Zaterdag werd op de beurs I Naw York eengroot demonstratie gebonden voor Mo Kinlej De Amerikaanscbs vlag werd onder luid gejuich rondgeilragsu eu k lkens weerklonk de kreet De Amerikaanache vlag tegenover de Rood vlag c Een groot aantal damocratiache beursbatookert droegen de Republikeinscbe insignia Ueu deiaonstraiie is can baalisl gevolg van Mc Kialey s verklaring ovar den gobdan slaudurd Zgq deaocratische iageoitandar Bjran is volbloed tilvtrman Bjran bezit groote gaven als redenaar de Timeac corraspondeut ta New York noemt ham de incarnatie van het wilde Westen waartoe Nebraeka behoort t De groote tegsuatelliug tuaschen het Westen en bet Ooiten kenmerkt zich b t best lu de parsoneu der beide candidaten Mc Kinlej de berekenende kalme voet voor voet terrein winnende candidsat Bjran de politieke dwe per met woeite rorige welsprekendheid die hem vooral oniler de kleine lujden eeu grooten aanhang deed verwarren Zgu groote redevoering t Chicago geeft een bewgs van het gemak waarmede bij de moeiijkate politieke vraagttukka o weet te popuariseeren Hg wpes daarin op den onalhaakelgkheidsoorlog van 1876 en zeide Thans staan wü opnieuw voor dsielfde Ytag Onze voorouders die slechts drie iiilliosn in aantal waren verklaarden zich onafbaakelgk van iader volk der narde Zoudan wg thans nu wg tot 70 millioen zgn toegenomen miudsr moed toonen All men zegt dal wg bat bimatalliaaie niet kunnsn invoeren als nist een ander vèU ona iteunt antwoorden wy dat wg hst bimetallisms willsu invoeren en dat Engeland betaal aannemen als de Vere nigde Stalen bat voorbeeld gegeven hebben c lu zgn toetefaak zette Brjan v erder uiteen dat de Amerikaanscha arbeider bet slachtoffer geworden is van het goud niet omdat by te weinig goud beeft maar omdat zgn loon en inkoopgu in goud worden berekend Werd het zilver in eere hersteld dan ton daardoor reeda bet lot van dsif werkman verbeterd worden meent Br jan De Oottelgke bladen vinden dit gevaatlgke ootio De New York Sun spreekt van abel vleien der gevoeligheid eener opgewon len menigte die Bjran door zgn loeipraken meetleepl s En de New Yorlc Heralds ilnit zich bierbij volkomen aan tevens baar lezers opwekkend om op Mc Kinley te atemmsn RECLAME door duizenden Professoren en geneeaheeren beproefd toegediend en aanbevolen Hedert 14 jaren bg het publiek bekend en gezocht ala het bette goeilkoopme en oniiehadeHJkgte BLOEOZUIYBRINGS eo Laxeermiddei dat vooral in het voor en najaar verkozen wordt en bg voorkeur ge omen in plaats van Engelsch Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet andess te verkrggen dan in dooajat il 70 Cents iu de Apotheken Het tiket der echte Zwiteersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een Wit bruin zgn van den vorm aoo als bovanstaande afbaeldiag op aan rood veld De dagelgkache kotten bg gebruik zgn slechts 3 centen Niet anderS t varkrygen dan io dooajea b 70 Conti in d Apoth k n Hoofdd p tP E SANTEN KüLFP Rollérdem BargerlUken Stand GEBOREN 12 Juli Johanna Claaina ouders H A Meilof en J M Verm nlen 15 Adrian Catbarii Barbara oadara J B Ftag en A ran Lntnwan OVERLEDEN 14 Juli L Oondriian 2 m 16 J M van dar Wolf hoiavr van H Haratkamp 55 j GEHUWD 15 Jali C arotnawtg J M A VarnauUn P ran Tol C A Jongerkald D ran dar Kist aa C Kiopparta OTSITV 3SrC3 EI3Sr ntemve prachtig A van os Ai Kleiweg E 73 73o GOUDA Itour van tiusteniain Vorkn alolkrs 98 lM 100 85 v Vis a u mV av l i 106 z 1 Vs 8oy 81 HO ♦ is 48 100 7 48 5 6 831 Vi lOO 88 1011 4 8011 1891 V lOOI 100 1861 1 74 T 110 98 00 auvs 110 lOJl s mm i Vis Ul s 1 80 81 IV 108 1001 100a 1001 1441 1857 181 uu m 108 ♦ 7i 101 i 7 11 1 101 IV1 10 101 99 1 48 14 198 Mm 8011 lOa s 107 108V 104 117 UI 167 lil 17 14 JUl l KtoatLAND Cert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 8 UoNOAt Obl Goudl 1881 88 4 ItAUB Insekrijving I8 l 8t 6 UoaraNaObl ispapia 1868 1 dito in zilver I8 8 S PezTuosL Oblig met eoupoii dito ticket 3 RusisaD Obl Binneel U9t 4 dikt 0 oona 1880 4 dilabgRotki ll8V4 ditobijHopel88ll 80t Mtzw UÖ Pr tieaeert 6 MlD HoU U Spoorw MIj od Hij tot Bzpl V at 8pw aand Ned Ind Spoorvregn sand Ned Zuid Afrik Spat stad dito dto dito 1891 dllo 8 TUia gpo orwl lBai 6 A Kobl a Zuid Itsl Upiriiiii AH obl 3Pouil Wkr ibsu W liiea sswl 4 Rul Or Russ 8pw My obl 4 J Btiilsehe dito ssnd rtstoivs dito stad 6 Iwaag Dombr dito sand 5 ICurskCb Aso Sp ksp obl 4 dito dilo oblig 4 K K Goal B fJr 1880 8 SrsHjz Sud Htilrid 8 1888 NsD Vsr Bei Hyp SpobI eert IKAR1 TBIBI0HTKM Ooacbt U Jnli 18V8 OrsBSn bijns zonder ssnvoer Wsieig baadsl Tsrws iSetnwasbt 6 70 4 7 Mindere dito 30 i 1 60 Atvükeude 6 90 i L M Polder t 7t 188 Boggs awsohe 4 86 a 4 60 Polder f i BuitsnIsDdaehe per 70 k 8 40 k f 8 60 lersl Wleler k üomer Cbevtlller 4 10 4 ƒ 6 16 Hsver per beat 8 80 k 3 88 per 100 kilo 6 85 6 60 Henoepusd lolsndscb 7 i 7 86 Buitealsudaeba 8 60 1 6 7B Keaarissesd a i 7 60 loolzaad ƒ 4 Erwten Kookerwtea 4 Niet kokende 4 BuitenUdsehe voererwlen per 80 Kilei ƒ Boonee Bruine boooen 4 Witte booaeo l f Oaivsnbooosn PssrdenbooBea l Hels per 100 Kilo BonU Ameriktsnaebe f 4 80 k 4 49 CiBaaaatlna 5 60 4 ƒ 6 76 Foztnian 4 76 i I VizH atT Melkvee weinig asavoer baadsl so prijzen red Veile vsrksoMgoede sanveer hendel mslig 14 4 16 cl per bairTO Biggen voor Engeleed goede saavoer handel flsuw 18 i 14 et psr half KO Magers biggen red aaavoer handel Isaw 0 80 i O tO per k Vette aebspeo goe ie ssnvoer bsndsl Asuv 14 4 80 Weilsnasrso weinig ssnvoer haodsl red 8 4 14 Nuabtere kalven red eaavoer baadsl aaailg 8