Goudsche Courant, zaterdag 18 juli 1896

358te Jaargang Zaterdag 18 Juli J806 No 7080 BOERDERIJ Te huur aanijeyen een BOERDERIJ met B VISXBHIIiG en daarby bohoorende 17 Ü A besi Hooi en Weiland Land 1 Dec 1896 en Boerderv 15 April 1897 te aanvaarden Overeenkomst aan Ie gaan met den eigenaar N VERMEULEN te Alblauerdam W STAATSLOTERIJ fiOÜDME COrRANT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur de midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De TREKKING 20 JDLI as Loten en gedeelten van Loten z n Terkrggbaar ten kantore van den CoUecteuif Wed A C COSIJN AUerwege bekroond va ËereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Expoailion Chicago 1893 is het Weddberoemd Druiven llorsUHonig Extract MELIANTHE urr ij Machinale Fabriek DK HONIGBLOEM VAS H K van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Gesn middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft net ia OSHBBBOMPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verscbilleudov bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDULIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen Dadel k na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtnigif g dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld Ue MELIANTHE i verpakt in iaeons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te i Gravenhat e VF Verkrijgbaar bg P H A WOLFP Drogist Markt Oouda E H viN MILD Veerstal B 126 te douda A BOUMAN Uoordreeht 1 C RATELAND Boa cop B T WIJK Oudematcr Chocolade en Cacao Dtr r ntifrG door de nïeuwKte uitvmiHngon ip niachiuaal gobicd verbeterde labricatlel A iKt jiUbnd gebruik van tijng en fijii te g iiiii it toïïun gsrandoereï len verbruiker vnii Stollwerck s Chocolade en Cacao C0ii lanbc ve eiii wanrdig fabiiknit niiuwseiiug beantwocrdnnrie asn den inhioud der respKiilrtieu De iiHrma boimiiUle v 27 Brevets als llofltveraaclerj i 44 Ëcrc Diploina 8 gouden enz Medailles eon bowys van uitmuntend fijn fabrikait Kecds ISH whrot f de Accademie nitionnl do Piiri Noua voua déaemona nno StctdAUlt l OT rerai rc clCHve n ronaldèratlon ao votro exoeUente fabrication do Chocolat bonbons varies eto oto Stallwerok t fiibrikaat ia verkrijgbaar by H A Conüsenra Bankotbakkors enz enz Oeneraal vertegenwoordiger voor Nederland Julins Hattenalodt Amsterdam Kalveratraat 103 J 2 8 Gr tkalveren weinig aanvoer handel matig 16 a SO roklialveren 8 1 Vackten Wol ƒ i pet K G Aangevoerd 186 pattijen kaas Handel matig Ie sual 85 ƒ 27 2e lual 19 k 22 Zwaardere 28 NoordHollandaohe ƒ 17 a 82 Boter weinig aanvoer handel lug Qoehotor 1 30 il ƒ l SO Weibokt 1 10 p Kilo Ondertrouwd TBC SIS Da HERTOG Fz ADRIANA M vt BOKST Gouda Vo Juli 189G advertentien Zwavimerdam Heden gereed de Tan oads gerenommeerde nieuwe Aalbesseo Jenever zoet of rinach naar verkiezing bij i l mmm k U Lange Tienileweg HEBT GIJ KIESPIJN ofZENÜWTEEKKlNGEN op Tanden en Kiezen baal dan een Flescbje Kiespyntinctuur ran ± 0 CB3ïTT en biuaen weinige oogeubUkken is de p jn verdwenen Flacons met gebruiksaanwijzing tgn varkrggbaar bjj J van OUE Uleiweg H tlouOa PEAUSCHE STOOMVERYERIJ IS Gheoiisclie Wasscherij H OPPE HEIMEIV 19 Kruiskade Rotterdam öebreveteerd door Z M d n Koning der Belgen Boofddepöt root GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen üamesgarderoben alscok alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordjjaen tafellfleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbrÜMing der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederea als nieuw afieverbaar ia 3 dagen te verven goederen in eene week j Assurantie Maatschappij tegen BrSlQascbade BE NEDERLANDEN va 1345 Zntphea Anistrrdiuu Sapbiaplein Rotterdam Zaidblaak 50 s Gravenhage NobeUtraat 20 Bf eds Priisenkade Alkmaar Langestraal GroDdkapltaal 2 000 000 Reserves 1 200 000 Betaalde BrandscUadeu 14 600 000 BntlbatHUnij vmskirt tktai oekttgn INBRAAK EfTeeteu in Brandkast zoowel als Inboedels Winkelgoeileren enz TANDARTS E CASSITO Turfmarkt 172 Gouda iGiis iiismra uttgeHonderd ZOSVJ 6S Sto oïsclTd o o tdLiean st üESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten etfen en dea namiddag i ongeveer ten viei uur Met dezen goederendienst bestaat ook eéne zeer goedkoope reiagelegenlittd eo r PaHaaylar naar UTRECHT en tusscheiygelegeu plaatsen Kanto ir IMieuwe l eer stal De A ent H J MOEUBEEK begint MAANDAG t Patent hestonen sitt icliarl romlrlll uiögllcl MS tiiilg tnl t r Iliitt tirilini Filrtalui 55 A Der Tï oase Erfolg ttait WOfnUHQ Vaimt H miMm I ïi 9m ff fln htl AitlBU ru rar 1 lehladerntt wertMoëen Nachahmnngen êefibM Ukn kniifs datisr untiFt Btetg MtMrfen H StoUea nut nn urn dimt odv In loletton Huitham lüpgM In dtnati uaitr Ptttimt wit natmltehtniij uilgahSnit lit SS I reMUIm and Zeugnime trilk nd tnnco AMERSFOORT A MBRSFOOHTSOHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatlache WaUen Meelfabrleh I Tarwebrood met Krenten wordt vau de puikste soorten tarwe piimn krenten I en rozijuen gefabriceerd is hier door zeer smakelijk en gezond blijft ZBer tang varaoh 1 i zeer goedkoop en Verkrijgbaar in langen en ronden vloervorm In stuks Tan 5 et 10 ot 16 ot 20 ot 30 et 40 et 50 Ot en In I speoiale plaatvormen in stuks van 3 Ct 5 et 10 ot 1 Gewoon BlankbrOO ia nts Tarwebrood met Krenten maar zonder prima kren 1 ten en rozijnen en verkrijgbaar in stuks van 8 ot 12 Ot 16 ct 20 I Ot 24 ct Voerbrood wordl grootondeeta van do boste en krachtigste asorten rogge en 1 J ïBrder van atukjea lanvo zaden en andere zntiere bestanddeelen ïervaardigd is hierI door een zeer voedzaam gezond en smakelijk voer en zeer grudkoop verkrijgbaar I l i Kg 7 ot 3 Kg 14 Ct deze gewichten belialve van kantbrood I worden gegarandeerd I Geraspte Broodjes van a ot worden van de fijne soorten tarwe gemnak 1 I en zijn hierdoor overheerlijk vnn smaak 1 I Prima C ngebuild Roggemeel wordt vnn de fijnste en smakelijkste soorten rogge gemalen en 13 verkrijgbaar in i Kg pakjes van 6 ct I Onze dépötUouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöt houders welke te herkennen zijn aan de dèpótborden en de wa I gens besohilderd met de fabriekstltels en W H MEURSING 1 Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd n wordt een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij wonlnghuur matig vast loon plus flinke provisie en Itanoo vraonten dor voile en I ledige kisten Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBËWARli G Sk HoUandsche uitgave met 27 afb Pras 2 fjolden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedi ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Kalhreiner s Rneipp Malzkofiie gezondste en beste ko£Biebijvoegsel Agentnur biJ de Firma Wed BOSMAl te Gouda Ooiida Drnk ao A Drinmijn Zoor BINNENLAND GOUDA 17 Jali 18 Id de hedenmiddag geboaaeo Kitting van den Gemeenteraad waarin alle leden tegenwoer dig waren kwamen in de gelooftbrie eo van den hqer G Prince die Idoor wa commissie beataaode ait de heeren dr Van Iteraon Hoogenboom en Tan der Banden werden onder£ cbt £ en tot toelating adviseerden Daar de Tergaderiog eerst ten 5 oor geeiodigd was zollen wy een uitvoerig rerslRg ia ons volgend nommer opnemen Hedeanacht ten ongeveer 12 nor brak brand nik in het Benedenbnis op den Kleiweg E 52 waarin tbani een rywiel handel is gevestigd van den heer Disaeldorp Spoedig was de brandweer gealarmeerd De spuit der militairen gaf het eerst water daarna de waterleiding n nog een paar andere spaiten Het geheele beoedeubuia ii nitgebraed De bewoonster werd met hare kinderen gelukkig gered Naar wg vernemen is het paud geassureerd Beroepen te Gouda de T J Lob te Brochem Men schrijft uit Stolwyb d d 16 Jali Ia de lutstgehouden vergaderiag van den fiMd de2er gemeente werd de rekening over 1895 overgelegd De ootvaogAten bedroegeo i 16183 96i de nitgaven f UU5 22i zoodBt sg sluit met een batig aaldo van i 2068 74 I e uitgaven van Hoofdstak VU Onderwijs bedroegen f 6784 24 i wanrvan aaa traktementen ea toelagen der onderwysera f 5589 57 Ia genoemde vergadering werd besloten deze rekening vaa 13 lot 27 Juli ter visie te leggen Ëen seer treurig ongeluk had gistereoavoDd te Bodegraven plaala Het zevenjarig zoontje van den beer P v d K stond met zijn vader vóór de geopende brug over den Rün De brug wordt nedergelaten eu het joogetje raakt met z D hoofd beklemd tasacben ds vallende brug en de leoning Hy werd zoo herig gewond dat de doctor slechts den dood kon oonstateeren De correspondent van de N R Ct te Batavia aeint onder dagteekeaing van gisteren Heden cgn twee bataljons teruggekeerd Zes miaderen zgn gewond Bg het departement van koloniën is het FEVMLLETOIX Men segt mg dat Harry Dane all lord Dane is teruggekomen Harry Eyt gy bet waarlykP Hg strekte zyne armen aaar haar uit eu kuste haar hartelyk en ey begon luid to schreien Zy en Harry hadden elkander U broeder en zuèt r Hef gehsd en zoud n weder deselfde genegenheid voor elkander opvatten En W iUiBQ LydneyP vroeg zy toen zij zioh eenigszins hersteld bad sn om zioh heen zag Bruff zeide dat hij maar ik begryp het oiet ik denk dat de oude Bruff gedroomd heeft Dat William Lydney een ander persoon is dai waarvoor hg zioh moest uitgeven zeide hy terwylhij haar net zyn vriendelijken glimlach te gemoet trad Ik moet m j zelf als uw neef dan n voorstellen freule Dane O hemel Neef F risp zij teleargeiteld uit Ja dat zyt gy als Bruff waarheid heelt gesproken als gy de zoon zyt van Harry Dane Qij zyt mijnschterneef of zoo ietsl Zy prevelde een paar onverstaanbare woorden zeggende dat zy hare kanarie buiten de kooi had gelaten en stoof naar boren greep bevend en wsifateod haar gebedenboek en opende bet op de bladzyde die begint m t naen mag niet met zgne grootmoeder trouwen volgende van gisteren gedagteekende telegramvan den goaverneur generaal vau Ned Iudiebetreffeude de krygsverricbtingen iiü Atjeh rotTaugen j Eergisteren excursie uit Lam 4peog over ToengkotjbjKroengGloempang naarLjun Permai Bevolking rustig tot Kroeng GloempsBg nldaar eene bende bevochten Gesneuveld een en gewond zes militairen beneden den rang van officier Driester optreden van Ofsmar a benden noodzaakte kolonel Stemfoort gisteren een bataljon over een paar punten verdeeld schter te laten in de IV en VI Moekims tot verzekering van de ru3t Door den gemeente secretaris J J van Swalmen thans gedetineerd veroordeeld door de rechtbank te Roermond tot 2 jaar gevangenisstraf ter zake van valachheid in geschriften is tegen dat vonnis booger beroep aangeieekend Het ten huize van T Kok aan den Schadenkamp Ie HilverBam in verregaandeo staat van verwaarloozing gevonden knaapje ia door de politie naar de ziekenverpleging overgebracht en de vader ea stiefmoeder z n in verhoor geaomeu D d burgemeester van Zeiat verzoekt aanhouding en voor hem geleiding van eene matreeka 22jarige als jnffronw gekleede vrouw verdacht van by verschillende geestelyken oplichting te nebben gepleegd door hen t bewegen tot afgifte van geld onder voorgeven dat zg har dienat beeft moeten verlaten wegens handelingen van den heer dea huizes te haren aHuziea Vermoedelgk zal zg deze kwade prahtyken ia de onatreken van Utrecht voortzetten Aan bet verslag der Gemeente Goada over 1895 ontleeneu wg het volgende In eigen beheer zgn de volgende werkeu uitgevoerd Het gebouwtje achter de Stads Waag vroeger bestemd tot wachthuia vooi de nacbt politie werd ingericht tot kantoor voor de Keur meeateri van net ve ter vervanging van het oude bouten kantoortje dat door bouwvalligheid onbrnikbaar was geworden De vloeren in de 2e Openbare Bewaarschool op de Nieuwe Haven ondergingen ernienwiog Verder werden nieuwe ylceren gelegd in de woonkamer van den concierge eu in de zoogenaamde sgyzelkaraerc van bet Politie wachthuis de voormalige kantonnale gevangenis aan den Groenew g De lezer heeft intusBchen den hoer Binir welliclit gemist Die heer verliet bet kasteel onmiddellijk nadat hij den gewsandea lord Dane op den slag die hem wachtte had voorbereid hij sloeg den weg naar Daneiheld Hall in en veizocht Squire Lester te spreken Squire Lester kwam dadelyk te roorschijn Hij zat toen hy geroepen werd in zijne studeerkamer over de teleurstellingen en tegenspoeden des lérens DB te danken en was blyde dat by in zyne orerpeinzingeo werd gestoord HIg had bet zeer euvel opgenomeo dat men den gerfngene Lydney ia rryheid had gesteld en dat da poliiie geene rekenschap van hare eigendunkelijke handelwijze had willen geven hij ergerde er zich dubbel orer omdat hij niets ter wereld van de zaak begreep Daarbij begon de verstandhouding tus chrn hem en zijn zoon hem hoe langer zoo meer te drukken Hij kon elk natuurlyk gevoel voor Wilfred niet verstikken en het verwonderde hem somtijda hoe zijne vrouw dit ven hem kon verlangen De bankier van lord Dane t riep hy verwonderd nit de woorden van den knecht die dezen aankondigde herhalende Ja ik wil hem ontvangen Laat hem binnen Die vergunning scheen overl dig te zyn want de bankier was reeds binnen gelomen en de knecht verwyderde zioh Ik kom u vroeg storen mijnheer Lester maar het betreft bier saken dit it mijne rersohoooiig Ik moet Q alvorens ik hiertoe overga zeggen datik geenszins de bankier van lord Dane ben ik beieen polifteagent Qed segene ona riep dt keer I Hter uit 4 De houtea schering of schoeiing bg de Donkere Sluis achter het buia aan de Wgdstraat Wgk A no 40 bewoond door deo heer A H van Dillen werd in beteren staat gebracht nadat bg Raadsbesluit van 28 Juni was beslist dat die herstelling door en voor rekening der Gemeente behoorde te geschieden Behangen en geverfd werden eene kamer in het Oude Vrouwenhuis een kamer in de onderwyiers wouiugby de Ie Burgerschool voor jongeuB waarvan de keuken tevens geverfd werd eene kamer in het gebouw genaamd ArtiL i in gebruik bg het Kantongerecht drie kamers in woningen van het voormalige Proven iersbu ie twee kamers in de woning van den concierge van bet Gyanasinm en een kamer in het gebouw der Werkinrichting Voorts werden geverfd binoenhuia de eetzaal in het Besledelingenhnis de verbiyfplaata voor de meisjes of meisjestaal in het Weeshuis met bet daarin aanwezige menbilair en buitenshuis de woning van den Gemeente Bouwmeester en het Acbtergedeelte vau de binnenplaats van het Oude Vrouwenhuis Voor het onderhoud van geboawen scbolen en meubelen zgn beateed Aan Biteriklan Am het Raadhois f 137 80 f 276 65 de meubelen vaa het Raadbnis 170 34 47 11 de verschil gebouwen 4969 81 2399 75 de Lagere Scholen t 1216 90 1463 33 de meubelen der Lagere Scholen 997 43 593 87 de BewaWtóiolen 288 46 123 51 de Burg ifraad8cbool 227 92 301 24 het GyiküMm 168 23 137 77 de meOMJAiifvan het Gjmu Üsium 169 53 35 06 de menbelen in Arti Legi 211 22 43 de Bad en Zwemin rich ing 370 07 105 35 f 8927 51 f 5506 08 Aan arbeidsloonen vaste posten gereedschappen en verdere onkosten der Fabricage ia nog aitgegeven een bedrag van f 1459 86 wtaronder begrepea f 557 52 voor do aanschaffing van materialen Straten pleinen riolen en waterlsidingen Aan den aannemer H Lamers alhier werd in het afgeloopen jaar voor het verleggen van 16815 17 M beatrating uitbetaald f 1849 67 samelgk 11 centen per M ierwgl hg boven Ik was hier ontboden om zekere zaak te onderzoeken en het is in dergelijko omstandigheden dikwijls dienstig het incognito te bewaren Dit inhet Toorbijgann Ik zeg u dit alleen om u te bewijzen dat toen ik last gaf den jongen Lydney in rnjheul te stellen Bent wien gy zoo kwalyk genombn hebt dat hij mij gehoorzaamde niet andera handelen kon Hebt gü daartoe last gegeven Wat bewoogu daartoe vroeg de heer Lester hts Die man ii de giootste schelm die ooit heeft rondgeloopen Deedt gy het om hem aan de gevolgen van zijneschuld ta onttrekken Nf en het is mijn plioht en myn rak om ondeugnteton te straffen niet om re aan de gevolgen hunner oureldaden te onttrekken Ik stelde ham in vrijheid omdat hij onsohnidig was Luister mijnheer Lester Toen ar bij u werd ingebroken waser een belhamer die het plan ontwierp en die de andere personen ellendige stroopers overhaalde om hem bij te staan op dien belharaer komt naar mijn oordeel de sohuld neder Dat ben ik volkomen met u eens viel hem de heer Laster in de rede De belhamel is de eenige schuldige en dat was Lydney Mynheer Lester bewijs mij dat als gij kunt Ik ban bier gekomen om u te zeggen dat Lydneyo t belhamel was De hoer Blair fluisterde tqüé Isbm klonk zaoht en plechtig hij zat met gebomd mioiA en zijne handen rnstten op zyne knieën Op j gelaat lag eene uitdrukking vau medelydeu Squire Lester merkte dit evenwel niet op Wilfred Lester was de belhamel By deze woorden sprong de beer liester op wierp dien f 432 38 ontving voor het in dienst stallen van straatniakers E 18 oentao en opperlieden h 13 centen per uur voor de uitvoeriDg van werk dat niet per M kon worden berekend Evenals in vorige jaren werd de levering van de voor bet straatwerk benoodigde materialen publiek aanbesteed waarvan het gevolg was dat aangekocht zgn 25 000 Vechtache strAatklinkers Vechtache vorm van de Erven H Trip te Utrecht voor f 15 38 per duizend 25 000 Vechtache straatktinkera Waalvorm van G J W Eoolemana Be oen te Utrecht voor 14 88 per duizend 30 000 Vechtache straaikliakers WaaUorm van de Erven H Trip te Utrecht voor f 14 72 per duizend 75 000 blauwe IJsselatraatklinkera van H U Jongenburger te Gooderak f 5 74 der duizend 10 000 Ben Ahin keien iVi demi retailléi van de firma Ernest Janaen E Seupart te Luik voor i 89 89 per duizend 1571 M straatzand van L Broere alhier voor f 0 83 per M Voor het opboogen vaa straten is door de Gemeente verstrekt eene hoeveelheid van 64 M kolenasch Voor het onderhoud der straten ia uitgegeven aan materialen en werken ia het openbaaraanbesteed f 6583 42 aan arbeidalooaea eu het verroer van materialen 1871 15 Tofaal 1 8454 57 Met gedeelteiyks vernieuwing van het materieel werden verlegd de Patersteeg een gedeelle van de Botermirkt de keibestrating van de Waohtelstraat een gedeelte van de Vest van de Bogen tot de Houteosteeg de zuidzgde van de Nieuwe Haven van di Goawe tot de VroDwensteeg de Boeltkade de Turfiiogel van de Machinale Garenspinnerg tot de Papegaaisteeg de trottoirs van het noordelgk gedeelte der Crabelhatraat tusscheo de beide bruggen bet Oude en het Nieuwe Veeratal en de gaog aan den Kleiweg tegenover de Kleiwegsteeg De verlegging bad plaats over eene oppervlakte van 7704 14 M in keien en over 9111 02 M in klinkers Daaronder zgn begrepen eene oppervlakte van 1421 09 M wegens beratetlingao ten behoeve van gasleidingen waarvoor de Gemeente vaa de Gasfabriek eene vergoeding ootviuK van f721 04 en eene oppervlakte van 562 35 M ten dienste vau het buizeunet der Waterleiding Maatschappij welke daarvoor een bedrag van f 3 55 in de Gemeentekas stortte den inktkoker op de tafel naast hem omver en verdedigde zgn zoon op luiden barstoobtelgken toon hij wist ter nauwernood wat hy aeide Ds heer Blair zat met die bedaardheid den mannen van bet vak zoo e gen en keek voor zich totdat de uitbarsting voorbij WBi Het rarheuftt mg dat gij uw zoon verdedigt en dat gy inziet dat de treurige rerhouding die tussohen u eu hem bestaat hem tot radeloosheid heeft gedreven Uw zoon heeft bjj u ingebrokau hij zette bet komplot zelf op touw en braoht het ten uitroer Gg kunt daarroor desTirkiezende roldoendo bewyzen erlangen maar gy zutt wel gelooven nu gy weet wie ik ben dat ik u geen sprookjeop do mouw spelde De bewyzen waren te sterk om langor tegenspioak te dulden en de heer Letter riel achterover iu Kija stoel hij was een onteerd man de vader van een inbreker Kaar wat was zijn doel P hygde hij Het wat toch niet om te stelen Hjj had geen alledaagtchen diefstal in den lin hij schoot een pistool af toen een van de bande ietswilde wegrooven Toch beeft hy iett medegenomen Wat was het vroeg de heer Lwter terwijlhy rondsiaarde als wilde hy lich ovortaigen d t stoelen en tafels op hunne plaats stonden Hebt gy uwe brandkast onderzooht Neen De heer Lester keerde zioh om enzag verbaasd dien kant uit Ik geloof dat hy u een bewysstuk heeft ontroofd waarin sprake is van eene som gelde die hy meent dat hem toekomt maar die gg hem onthoudt fTordt ctnol0i