Goudsche Courant, zaterdag 18 juli 1896

nieuioe prachtige L vaa OS Ai Kleiweg K 73 73a GOUDA Beurs van msterdam door duizenden Professoren en geueesheeren beproefd toegediend en aanbevolen Bedert 14 jaren by het publiek be kend en gezocht als het beste goedkoopste en onschadelijkste Directe SpoorwemrWndlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1896 AanRevangen 1 Mei TUd vao Greenwich eOU D A ROTTlHDi M 7 68 7 5 8 6 8 13 8 88 6 81 1 84 8 80 18 88 18 82 18 89 18 48 I 11 85 1 44 4 8 4 16 OTIIRBA M S OUD A 11 50 18 87 18 08 18 47 HAAO GOUDA 6 HBgB 6 617 80 7 48 8 60 9 1 9 48 lo ll 11 8518 881 86 8 44 3 40 4 04 4 38 6 17 6 187 18 7 68 TsS 9 68 Vootb 6 67 10 17 1 41 4 8 6 18 9 84 ir lz Zegw6 11 10 88 1 66 4 68 6 30 9 48 ZBf M 6 88 10 48 8 86 6 04 6 89 9 69 d 6 887 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 64 19 0618 88 8 17 3 14 4 08 4 386 16 5 47 6 507 488 8810 1010 88 Stopt te BUiiWÜk KraUweg ni Nootdorp Laidsoheiidam en Hekwidorp IITKKGR T 8 O U n A 7 50 ü T B E C H T fl O U D A 6 38 7 60 9 88 10 10 88 11 88 18 50 3 08 8 58 4 46 6 36 Woerden 6 68 8 11 10 83 11 65 4 11 6 58 8 1 10 81 4 94 Goada 7 88 8 88 9 84 10 10 tO 44 11 1018 111 88 AUSTEBDA M S O U D A 7 15 9 10 4 8 14 58 4 45 8 1 10 10 M ll 4B ♦ 45 11 10 Vrouw Albers die ook naar buiten was geloopeo viel by het zien van het toebrengen van de messteek in zwym Zy werd nsarbinneo gedragen en toen zy later het bewastzyn had herkregen miste zy haar gooden horloge Te Hilversum heeft de politie Dinad avond op aanwijzing van een der baren by T Kok wonende in den Sohapenkampc op den zolder een sesjarig zoontje van dezen in verregaanden staat van verwaarloozing gevonden Het knaapje was daar door do ouders opgesloten miahandeld en zonder het hoogst ooodige voedsel eu drinken gelaten De politie had groote moeite de ouders te besebermen tegen da woede van eene overtalryke menigte welke ben niet alleen te lyf wilde maar ook de woning wilde verniolen en in brand steken Mod meldt ait ScberpenUBfl dat de heer M K secretaris gemoflote oatvADger n ootTanger griffier vaa verschillende polders onder Scherpenissflf eergisteren middag onder politiegeleide naar Zieriksee ia getransporteerd wegens verdnioteriDg ran gelden Bet tekort in de kas van Terscbillende polders moet zeer aanKÏeniyk ziJn de oemseDtekai is in orde Ook moet geüoemde K geld ran gemeentenaren onder sich hebben Na een vecboor Toor den officier van jastitie werd bjj uaar het huis Tan bewaring overgebracht eu zyn voorloopige aanhoadiog bevolen De Avondster t een katholieke krant ti Bergen opZoom was gewoon baren inhoud door colporteurs laidkeels op straat te laten uitroepen Dat mag volgens de nieuwe Bergen op Zoomsche politieverordeuiag niet meer en daar ducht bet blad groote schade van voor den verkoop De twee colporteurs van htt blad richtennni j aao 06 ingezetenen een circulaire spotten daarin een weinig met de nieuwe verordening en zeggen dat se toch willen blyven roepen want de verordening verbiedt niet luidkeels kenbaar te maken wat niet in bet blad staat Ze zullen uu lengeni gaan l oepen zeggen ze Vertellen ze iets van Lombok c dan moet men maar denken dat Atjeh bedoeld ia Iets van Amsterdam dan versta men Rotterdam of ttjcbiedamt enz In e Q der bierhaizen op de Kalvermarkt te sOravenhage had Woensdagavond te ongeveer 11 nur eeo twist plaats waarvan een jeugdig soldaat het slachtoffer werd Ëen by politie en justitie overbekend persoon J B kreeg in de kroeg van A razie met de kasteleines Benige personen onder wie een 22jarig veldartilleriat dis juist gisteren met groot verlof zou Vertrekken trokken partg voor de vrouw waarover B koo boos werd dat hg met een mes den arillerist die het dichtst bij h m stond een steek in den schouder gaf die doordrong tot in de loog De gewonde werd opgenomen om hem naar het hospitaal te brengen Even nadat men daar was aangekomen was hy reeds dood De dader weVd in den afgeloopen naeht ait zgne woning gebaald en in arrest genomen De veld artillerist heet Fortuin en is Rot erdammer Nog meldt men omtrent dit treorige geval In de omstreken van Kempen Posen zyp dezer dagen onder de bewoners ruim 100 gevallen van triohinoee voorgekomen De meeste gevalleo zyn van ernstigen aard zoodat enkele aangetasten bezweken Door de bevoegde autoriteit wordt eeo streng onderzoek ingesteld Ken Atjehbrief in een der ladiscbe bladen geeft het volgende verhaal vsu een voorval by de beatormiug vsu de zwaar versterkte kampong Lam Asaan in de eerste dagen vaa Juni De geheele voorata rand der kampong w s feitetyk één doorloopende versterking Het 9e bataljon ging vooruit bet 7e bleef voorloopig in reserve te Lam Djamoe doch moest vry spoedig ter ondersteuning oprukken na een hevig infanterie en artillerievunr waartoe de vourmonden der po ten Lam Djamoe en Belang medewerkten werd op een afstand van ruim 200 M van de fijandelyke stelling tot den stormaaoval overgegaan Uit het verhoogd schilderhuis te Lsm Djnmoe waarin de regeeringacommiasaris zioh met zyo staf o geatold had ten einde het gehoele gevechtaterreiu te kunnen overzien zag men dat roim dertig passen voor de stormende linie een officier onmiddellyk gevolgd door een hoornblaner an zyne soldaten bet voorbeeld van onverschrokkanheid g f eensklaps valt de de oflSeier iedereen dacht dat hy was aangeschoten de hoornblazer giug hem voorby maar de luitenant staat op en vliegt weder den booroblazer achterna loopen wat je kont hy wint meer en meer veld tot eindelyk de hoornblazer valt en de luiteaant onder een luid boerah als nummer één de versterkiug binoendringt Een banner wordt genoemd t was de leluiteoant G J Vaistege Omstreeks half eU kwam in het koffiebois vaa Albers op de Kalvermarkt zekere Jan Beodeker berocht in die baart ala vechtersbaas Hg beeft dan ook reeds menige straf achter den rug en werd eertt onlangs weder uit de gevangenis ontslagen waar hy anderhalf jaar had gezeten wegens sware verwonding vaa een koopman 6y zyn komst in de herberg waren daar alleen vrouw Albers een reeds bejaard menscb en eene andere vroow De echtelieden Albera moeten vroeger ten gerieve van zgne ouders Jan B nog wel eens de band boven het hoofd hebben gehouden maar toen bg later zich deed kennen als een veobteribaai bemoeiden zy zich niet meer met hem Wel leefden zij niet met hem in onmin msar toch was zyn bezoek in hnn gelagkamer hnn minder aangenaam Gisterenavond nu was hy ternauwernood binnen of hy trok de kasteleines by den arm en toen de vrouw hem toevoegde Jan laat dat toch haalde de kerel een dolkmes te voorscbya en hield dit dreigend met de pun op de borst vau vrouw Albers Inmiddels waren twee veldartilleristen binnen gekomen zy hadden op een der banken plaats genomen en het gevaar ziende waarin de kasteleines verkeerde wilden zy haar te bulp komen Beodeker voegde hun de woorden toe wil jelui ook wat hebben c waarop de soldaten naar boiten liepen B goed bekend met de inrichting tan de herberg liep naar het achter do gelagkamer gelegen vertrek waar ook een dear is die toegang tot de straat geeft Toen de soldaten dan ook nauwelyks buiten waren trad B hen tegemoet en bracht een banner met een mea eea steek in den rug toe De getroffene wankelde en zeeg onder het allen der woorden 0 God hy steekt mef hevig bloedende ineen en weinig oogeoblikken later gaf hy den geest De verkiezingen voor de Eerste Kamer die Dinsdag in de eiltingen der Provinciale Staten werden gehouden hebben opnienw de reohtersyde in dit Staatslicbaam met twee stemmen versterkt wat Het Centrum een feit van oiet geringe beteekeois acht Het gebeurde bewyst opnienw zegt bet blad vsn hoeveel boUng de verkiezingen voor de Prov Staten zyn en ook hoe noodzakelijk het is dat by de verkiewngen als algemeene Zyn kameraad verdedigde zich tegen dem laaghartigen dader met een poot van eene tafel waarop B wegvluchtte naar men zegt door een kroeg aan de overayde der straat De politie vorscheeo ter plastae en vervoerde den verslagene Het onderzoek en het hooren van getuigen nam gisteren een aanvang lO BO 10 17 11 4 11 11 11 80 Gisterenmiddag is de dader geconfronteerd in het militair hospitaal met het Igk van den verslagene dat later ter schouwing naar het AcademiiOb Zieke huia te Leiden ia overgelïracht 3 40 8 47 8 64 1 t lC 7 7 85 7 8 7 S9 7 i6 7 tS 5 t lO t ia 6 S6 S 11 88 81 10 7 47 18 88 g si 8 S8 5 E7 6 08 6 16 4 6 80 7 Qouda Moordrooht NifliiirerVerk Oapgllg Bottetdam 10 19 10 89 10 36 10 48 10 4t Rotterdun OapalU Hiniwirketk lioordnoht Sovdt 8 18 8 11 8 50 10 11 8 07 7 4S aODDA DEN BAAO Zov U 7 48 8 47 Z Ze V 7 5S 8 56 roorb 8 07 9 08 Mkgt 8 18 8 18 10 7 Ocd 7 80 8 35 9 3710 13 10 4811 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 45 5 88 6 64 7 14 7 4 8 86 8 54 9 5411 ll 18 40 4 57 8 01 10 00 11 11 18 49 6 08 8 18 0 16 1186 1 08 5 80 K u II tl l 10 48 HBO 11 4518 48 1 08 1 67 4 17 6 86 6 68 6 88 7 44 8 81 8 86 9 8810 88 11 46 8 31 eOl DA UTÏÏCHT 10 17 10 84 10 41 11 07 7 65 8 09 9 88 10 19 10 61 18 66 8 80 3 17 4 86 6 87 85 Uold 5 85 üudo 6 50 Woud 6 69 VtnwM 6 18 11 14 8 87 7 10 8 48 9 04 8 18 8 88 11 88 8 45 8 84 6 17 7 18 11 45 1 87 3 08 8 80 6 07 6 85 7 89 8 41 9 64 10 61 BOU U A A M8TÏK A M 8 81 9 17 7 1 14 9 68 10 67 18 10 4 11 6 0 7 61 10 17 S ad Iwtuiba a l 10 18 I 1 l l regel het stalsel van samengaan van katholieken en antirevolutioanairen blyve bestaan De keuie der Zeeuwscbe eu Geldersche Staten waarby in elk geval de geest van bet oude Monsterboud in volle kracht werkzaam was is daarom een oorzaak van vreugde voor de kieiers in de provinciale districten die aldus bun werk bekroond en bevestigd zien t Naar annleiding der verkiezing van den beer mr F J A M neekers door de Staten van Gelderland zegt Het Centrum c De heer Reekers is geen onbekende Hybeheert tot de verdienstelyke lellen onzer partyt B deed zioh in de Tweede K mer reeds vele aren kennen als een man van yver en bekwaamheid als een oprecht n verdienstelykkatholiek Vy herinneren hier sleehts aan de krachtige pogingen van den heer Keekers om het ie kwader ure opgeheven gezant hy den H Stoel hersteld te krygen Het katholieke Nederland zal er zicfi danook van harte over verheugen dat dezO sympatieke atryder voor de goede zaak weder eenmeer actieve rol gaat spelen in het openbare 1tveo Van deu heer Reekers die zipe sporen oppolitiek en administratief gebilp sinds langverdiende mag ook ia z n nieuwen werkkringnog veel worden ve wac ht f Zyo verkiezing isjeen aanwinst vo I loogerhnis J De Tydt geeft eed Qverzicht van d l r partyen io de jj e stp Kamer na iiooden verkiezingen Katbo Antiliekeo tioni 6 3 1 Totaai y32 iU 5 C n hier tot de liberalen gerekeodeo QeU IcrscÉen afgevaardigde baron Van Pallaiidt van Waatóenbnrg en Ne ryen vindt men ook wej nis poDBervatief vermeld waardoor dan het cijfer der liberalen in de Eerste Kamer daalt tot 31 Het nieuwe jaeht van den Czaar de Stanilurd dftt eerstdaags St Petersburg zal binn oloopeD is een waar dryvead paleis De loote eetzaal kan tiO personen bevatten bet v rtrek is met fraaie gobalina eu prachtig gepirst leer behangen en met kostbaar hontluozaïok versierd De wandachilderyen stellen tof en eon achtergrond van goud Kasaisohe typen ia nationale kleederdracbt voor De ni nbelen en de betimmering zyn eveneens io li issischen styl uitgevoerd Op het dek bevinden zich voorts een prachtig afgewerkte scheepakerk een zear groote iMitvangzaal on een kleine eetkamer voor 20 i i sonen Buitengewoon fraai is de keukea u tgeruat do muren zyo met porselein ver i rd alle tafels kasten en overige meubelen zijü vsn kostbaar bruin hout en de vloer is van Italiaansche mozaïek Het jacht telt niet mioder dau 1100 etectrieche lampen M 3 57 7 11 4 60 4 57 5 4 6 11 6 80 6 10 4 7 6 89 3 44 7 30 40 4 50 4 47 6 04 5 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 3 09 4 87 DEN Ttrecht Amitordam 9 St e d Door de hoeren Joh Koopmaus Co ii enten der Crescent rywielen te Amsterdam n m wie wg onze bekendheid met do nieuwe Aioerikaansche rywieleo voor een groot deel lubbec te duokeo is na weer een aardige reclame de wereld ingezondea en wel een lieve novelle van mej Alida Claus getiteld Leve dt CrescentCycles waarin natuurlyk bet LJwiel wordt verheerlykt en de rroow die uerat haar afschuw voor bet rywiel uitspreekt eindelijk btlceerd wordt daar hat leven van haar kind door de snelheid van liet wiel wordt gered Denk er aan zegt fg dat een Ofoscent Cycles a wanneer onmiddellyk halp vereisoht wordt het leven van aan ffleaaoh kan doen redden 4arde De heer van Marken te Delft forkl an onlangs hy bet voruea van lyn oordeel over do firma P Begoot ts Maastriobt ook geleid te zyn door hetgeen er omtrent hanopvattio gen ten aanzien van t werkvolk nagebler by de Arbeidsenquête Dit daidde jhr Eocbusseo te s Hage hem kwalyk wai i mocht dat geen argument Eya hy t deelen van wat nu waa gebeurd Ten einde e doen uitkomen wie van beide gelyk had de heer van Marken blijkbaar van oordeel is dat veel kao vsraui maajT niet de aard van aan menich als di Ragout roor de enquête commissie bleek of de heer Bochnaaen dis van eenetege gestelde opinie acbyut te zyn berij men du nog eens het hoofdmoment vi beruchte verhoor dat het Eerste Ka Regoot in 1886 bad te doorstaan Nadat geconsiateerd was dat de Viersj in de glasblazery nooit een dag vry hi ook niet op de feestdagen en dat nacht en an di ploeg was die 18 uur elkaar werkten iet de vooraitter derEai commissie jhet Tnfeede Kamerlid mr Vi van dier Loeff Die arbeid vop loadeurs en stokers toch nogal in papiwod i Antwoord Jawel maar zy beklagen nooj over in t minst niet Indertyd ig jbodlso jjmet befaond vap h in de W 3 fl werkeii q g6w n rj fier eeOB gaed Teriti 1 mengahen mu dafj Mïq in J trlUrbg M de Am b gWot Aft ly w i Jikan o dojl fjer werkoflSwii yrg tf gaTen Laten yfe elUi g vjön m4ij ïben d nrvooi jj A r ïioker V IjDaa naar uw bery In hei weirken iiNeen mynheer wüïdag laat oos maar i zoo gewoon 1 A Ja V En wanneer hebt gy het troorgesteld A Een jaar of tien geleden V f A dien tyd kyt gij zeker niet op die zaak ternggekomen A Neen Y Gg ettlt my toestemmen dat het wel fkbuleue klinkt En dat het al heel zonderling Bckynen moet dat wanneer men niet alleen wat uw fabriek betreft maar in bet algsmaen aan een arbeider of wie ook zegt Ik zal u een dag in de week vt yaf geven en toch uw volle loon betalen dat daa de arbeider antwoordt Ik dank u vriendelyk laat my maar werken Dat grenit aan het exorbitante Is het inderdaad wel zoo A Het is toch zoo V En hebt gy nooit meer geprobeerd am dien menaohen die weldaad te bewyzon A Neen V Dus gy laat werken van 1 Jannari tot 31 December met vier dagen in het heelejaar yV A De stokers hebben geen enkele dag vry V Goed dis dus hebben van I Jannari tot 31 December niet één enkelen dag vry En deanderen hebben vier dagen vry in het geheelejaar A Ja V Zoodat de msnaohen geen Zondag vry hebben Nuoït A Neen 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 9 47 54 10 01 10 07 Eu toen de vooraitter daarop vroeg boa bij het lot van die menachen vond antwoordde P Regout lid der Eerste Kamer heel leuk Al e menseben yn in de wereld niet even gelukkig de een beeft het barder dan de ander 9 10 8 6 9 8 7 85 8 47 6 17 6 S7 6 34 6 41 6 47 1 09 9 07 10 84 9 88 10 84 86 ir 8 88 8 41 9 4 11 10 8 46 4 87 6 17 7 0 6 18 IA 7 46 4 11 30 10 4 ii Y o dtn onlangs overleden geleerde Ernst Oartitia worden verbalen gedaan die zonden doen gelooven dat de staaltjes van geleerdeuveritrooidbeid die da Fli ende Blütter somi meedeelea volstrekt niet overdreven zyo Eens kw Tbode na een bekend kanst historiens teen nog student den professor opzoeken Hy kermt binnen vindt Ourtius boven op een trap by zyn boekeakast staan en zegt sMyn oasm is Thode c sDadelyk dadelgk antwoordt de professor en blyft iboven staan Een lange panae De stodent hoast eens noemt zgo naam uog eens en eindelyk komt Curtias naar beneden Hy gaat zitten tegenover zyo bezoeker en mompeld Ja ja Tbode Thode zegt Q ens heeft hy eenij moeilyk sterfbed gehad De kaostbandelaad Gurlitz vertelde Curtius eaas dat zija jongere broeder verloofd was Wel dat vind ik aardig c zegt Curtias Dat aal uw oaders pleitier doen Uw jongere broer uw jongere broer Hebt n oog een jongeren broer c EnJ daarop verzinkt jle profjwor in nadenken herbaalt oog eeu paar auml zoo voor zioh heen aw jongere broer u vraagt dan uw jongere broer isdieaag sehool f lotntschen is die verstrooide man zooali wy reeds geaegd hfbheo een groot geleerde geweett Nieli voor niets staat zijn borstbeeld te Olympia aiet zonder reden was hy eerst de leermeebten later een groot vriend van keizer Fredfhk wic ns dpod voor i Curtias dan ook ware slag was Op 27 Januari 1859 fcreM Cortins eeo telegram van den toaomalige krooiilprias 6eeie Curtius t Zooeven ia ray Mn jongen geboren Uw Friedricb Wilhelm ngen waa de tegenwoordige keizer het nathol iioh anatomisch iustitnat anitgepeen ziekenhuia te Wsepen demdanlde assistent fir A bia Hiiberda detefe merkwaaVdig geval Eau moedeVhaajl kindje ofa de volgende wyze doodTteldfa Jr f l phoegensobynlyk om het baar op te dan elastiek bandje om het hoofdje kind Door veHoop wan tyd drong l eapanbeoi elastiek hoe laüger hoe bet 8 bbdelbeen en veroorzaakte de tjynen b Hoewel de qjniaarde moeder dttitywistt VBrwyj erde zij het elastiek nimmer vfin het hoofd van het arme wicht Niemand wist waarom het kind onopboudiflyk schreei wde niemand vermoedde dat het arme sobasp door het aaojhoodend knellende baodje doodgefolterd werd De moeder zelf verklaarde dat bet kioU aan een ingewandsziekte leed waaraan het binnankort zon moeten sterven Na vorloop van tyd bad het gammtbandje den schedel totaal doorgesneden Het lykje werd ondanks den tegenstand der moeder gerechtelyk geschouwd Men ontdekte geeu uitwendig letsel doo i bevoad nndat da hoofdhuid was verwyderd dat de hersenpan totaal waa doorgesneden Het elsstiek was geheel in het schedelbeen gedrongen en in de schedelholte vastgeraakt De barbaarsQhe moeder die natuurlyk aan de wrekende gerechtigheid niet zou zyn ontkoaaen was inmiddels gestorven Deo schedel van bet kind werd in bet museum van het instituut een plaatsje verleend Dr Haberda verklaarde dat dit geval in bet invtituat aanleiding tot eea proefneming bad gegeven Men had nametyk beproefd beenderen door ze met eeu gummibandje te omspannen in tweeën te splyten Deze experimenten waren zóó volkomen gelukt dat deze metbode voor de chirurgie van not kan worden geacht Een zeldzaam geval Eenige dagen geleden ontving de Fransche minister vsn openbaar onderwyi de heer Rambaud eea aangeteekeuden brief uit het departement E ure et Loire waarvan de inhoud hem ten hoogste verbaasde Het sebryvsn ging namelyk vergezeld van een annwyzing van 1600 francs en meldde dat de afzender wieni fioancieele toestand zeer verbeterd was zich gedrongen gevoelde den staat de vryplaats die een zyner zoons op een gymnaaiam waa toegestaan onder dankbetuiging te betalen Zalk een voorbeeld van waarachtig vsdertandatievend plichtagevoel was aan het ministerie nog nimmer voorgekomen Hst mooiste is echter dat de helaalingdirectie niet weet ouder welke rubriek dit batig postje moet worden geboekt daar wel anonieme terngbetalingen van staatebnl en belastingontdnikiag door het reglement zyn voorzien doch geen posten waarby de creditear zyn naam bekend maakt Misichiec zal men deze lastigs nabetaling om alle moeite te voorkomen beleefd moeten weigeren t Een ruin 50 jariga vrouw die dezer d en door den porceleinbandelaar BSttcber te Potsdam met hnishottdelyke artikelen naar Neubabelsberg werd gezonden had nog nimmer per spoor gereisd In den trein werd zy zoodanig door angst aangegrepen dat zy herbaaldelyk biddend en jammerendf in baar coupé op den grond viel en hevig gillend opsprong als er een trein voorby snorde De medereiaigera hadden de grofste meute met haar en toen zy eindelyk op de plaats van beatemmiog arriveerde verklaarde zij plechtig Dat 18 eens msar nooit weer De terugreis maakte zy dan ook te voet Dinsdag heeft de tuitebaat generaal Hennus inspecteur van het wapen der infanterie de iurlcbtiog der voormalige Pu pilleaaobool te Nienwersluis thans dienende lot cszerne voor S compaoieëu infanterie geïospecteerd Naar wy vernemen droegen de gebouwen de algebeele goedkeuring van den generaal weg en zou er alle kans zjJD op voortdurende kazerneering iadieii er voldoende ruimte kon gevonden worden voor eeo behoorlyke schietbaan Pogingen hiertoe zyn tot dusver echter miïlukt zoodat de chietoefeningen nog steeds te Oe Bilt moeten gehouden worden wat ten eerste zeer lastig en ten tweede kostbaar i N R Ct De meiUtoomboot Comlombiac isopde reis van Panama naar San Francisco op de rotsen by Pescadora geloopen Alle passagiers en schepelingen kwamen veilig aan land Het Bcbip zit gevaarlyk en iiwaarscbijulyk verloren Van de firma Artemus Footh Co te Londen zyn twee schilderyen gestolen eeo kleine van Alma Tadema en een sabilderytje in waterverf vao Constable De ge ameniyke iwaarde bedroeh £ 500 De New Yorksahe politie heeft dezer dagen eenijzeer buitengenoae fraude ontdekt Diiisdag dery vorige week viel biar een poatduif in hsaqen dia een groot aantal diamaaten verVoenle welke aan den hals de pooten en de vlegels van d n vogel wares vastgemaakt 1 Da politie meent dat men hier te doeo heeft mé een georganiseerde imokkelaarsbende die e zich hoofdzakelyk op toelegt de schatkist t f benadeeleo door ontduiking ven de inkomende rechten op edelgesteenten Btykbaar wa de diijf aan boord van eet veartuid losgelaten doch daar men haar le swaar pelast had was zy onderWeg van uitputting neergeval len De warmte der laatste dagen is ook te Londen buitengewoon geweest De thermometer weea zelts op enkele plaatsen 91 1 Fahrenheit in de schaduw aan Twee sterfgevallen door zonnesteek werden door den coroner geconstateerd In het kamp van Aldershof waar de manoeuvres worden gehouden nioeBteu tydeus de operaties eeu groot aautsl soldaten die in zwym waren gevallep iu het militair veld hoapitael worden opgeuumeu BuUeolandsch Overzicht De miaisterieele criai in Italië die door het aftreden van generaal Kicotti outatond is reeda weder geëindigd Rudini heeft de gelegenheid aangegrepen tevens enkele andere ministers e doen vallen De merkwaardigste wyziging is niet die in het ministerie vaa oorlog maar io het ministerie van bniteolandscbe zaken De hertog van Sormooeta is vervangen door den markies Emilio Visconti Venosta In e n telegram aan Di Rudini heeft de markies sich bereid verklaard de portefeuille van buitenlandsohe zaken te aanvaarden daar het hem een byzouder geaoegen was te kunneo medewerken aan de vredelievende atastkunde van het Drievoodig Verbond vooral daar hy van 1867 af reeds had medegewerkt aan de toenadering tuBscheu Italië eo Duitschhod en Oostenryk c Uit dit antwoord btykt dat de kabinetawyztging io Italië voor de Eoropeesche ataatknnde geen veranderingen ten gevolge zal habbeo Wat voor de binuenlandsohe ataatkuade van Italië van het kabinet Di Rudiui te wachten is zal spoedig btykeu De Kamera zyn tegen 21 Juli byeengeroepeo dan zal de minister president de verklaring der regeering voorlezen Zoosis te verwachteQ was heeft de Dnitsche Bondsraad geweigerd goedkeuring te verleenen aan de margarine wet die iu de laatste zitting van den Ryksdag door de zamenwerking van eouservatievea en centriimparty aan genomen ii Iu die zitting verklaarde de minister Von Boetticher onomwondpo dat de wet voor de verbonden regeeringen ouaannemalyk was wanneer daarin de bepaling werd opgenomen dat margarine gekleurd moet worden met een andere dau de boterkleur en dat margarine en boter niet in hetzelfde lokaal mogen worden verkosht Beide bepalingen fel bestreden door de linkerzyde werden door de conservatieven gehandhaafd Eo daarmede was over het lot van het ontwerp beslist De agririèra bleven hopen dat de wettooh wel genade zoo viad n in de oogen der erbonden regeeringen Een banner bladen dreigde zelfs met een wyziging in de houding der meerderheid tegenover de regeering indien de wet niet werd goedgekeurd Maar de regeeringen hebben zioh daardoor niet ait het veld laten slaan Zonder aarzelen hebben zij de wet verworpen die oalar de daidelyke verkla riug van den heer Von Boettiober de belangen van den Duitacheu landbouw niet bevorderen doch die van den kleinhsndel benadeelen zon en by de groote massa margarineverbraikars ilechts verbittering zou opwekken De Daitsch Rykskaoselier prins Hohenlohe heeft sich naar laohl begeven waar bij door keizer Fraos Joseph hsrtelyk ontvangen eu ten dinar genoodigd werd Het heet natuurlyk weder dat zyn bezoek in geenerlei politiek verband staat maar even natuurlyk wordt dit door de pers niet geloofd eu boadt men zich overtuigd dat by zyu langdurig onderhoud met deu keizer van Oostenrijk wel over het eeu en auder zal gesproken zyn van meer gewicht dan de weersgesteldheid Der Weener bladen verzekeren dat ook keizer Wilhelm zelf eertang als hy de tentoonstel Uog van Boedapest zal bezocht hebben te QödÖllö eeo samenkomst met Frans Joseph zal hebban De Italiaansche bladeu badden ook van koning Unmberto s vermoedelyke overkomst naar Berlyn gewaagd als tegenbezoek voor Wilhelmus visite te Venetië maar dit wordt door de Fraakf Ztg tegengesproken Een der socialistische laden van den Dnitschen Ryksdag en den Pruisiacbeu Landdag Jöst van Mentz zal wegens oneeuigbsid met een deel zyner kiezers zijn beide maodaten neerleggen Hst ministerie van buitenlandsche zaken te Berlyn weuscht van den beruchten kofooialen rechterlyken ambtenaar Wehlan die dezer dagen zoo ergerlyk lieht gestraft werd niet verder gediend te zyn en heeft het hem weder ter beachikkiog gesteld van den minister van justitie Mie hem nu ergens in Proisen weder nis asiesor een aanstelling dient te bezorgen 1 Door 74 gedelegeerden van Daitsohe boekdrukkersgezellen is te Halle aan de Saaie een congres gehooden waar vooral geklaagd werd over da socialistische strekking van het partyorgaan onder redactie van Grasch Os groote meerderheid der vergadering was het eens met de opvatting van den voorzitter dat de Bond is en behoort te blyveu stiptelyk een vereeniging ter behartiging van de vakbelangen en dat er allerminet een socialistische debattingclnb vsn gemaakt mrg worden Te Eisenach is bet vierde congres van Duitache kleermakers gehouden waar boofdzakelyk de jongste Berlyoscne werkstaking iu dat vak besproken werd om haar beteekeois en gevolgen Velen gispten de boadiog der commiaaie van vyf leden die de werkstaking geleid beeft Vooral werd afgekeurd dat deze commiaaie by de onderhandelingen dadelyk een der voornaamste eïscben bet oprichten vao werkplaatsen heeft laten vallen Hiertegenover werd de opmerking gemaakt dat men daaraan vasthoudend nog wel tien jaar had kunnen wachten op eenig reaultaat eu dat men t over het nut der werkplaatsen volstrekt niet eens is Vele gemachtigden prezen den yver der vyf commissieleden en een roawelyk gedelegeerde jufirouw Baader uit Berlijn bracht hulde aau de commissie die voor het eerst de rechten der vroow by deze beweging beeft doen uitkomen In verschillende Duitache bladen wordt gezegd dat de deelneming van Duitichland aan de groote Fransche teutoonstslliag in 1900 een politieke daad is en als zoodanig moet beoordeeld en goedgekeurd worden De industrieelen waren er op zichzelf tegen en van meeniog dat de groote tentooDstellingtn veel geld kosten en weinig of geen nut opleveren De Duitsche keizer die zooals men weet nog op zyo Noorscbe reis is heeft een uieuwe daad van ridderlykheid bedreven Een Fransche stoomboot t General Shaozy raakte aan den grond De keizer vernam het en zond een der Duitsche oorlogsschepen om hulp te bieden met dat gevolg dat het Fransche sobip vlot kwam zonder avery R E C L A M E BLOEDZDIVERINGS en Laxeermiddel dat vooral in het voor en najaar verkozen wordt en by voorkeur ge tomen in plaats van Eugelsch Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet andera te verkrygen dan in doosjea h 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitserscbe Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit bruin zyn van den vcrm zoo als bovenstaande afbeeldi g op een rood veld Oe dagelyksche kosten by gebraik zyn slecht 3 centen Niet andera te verkrygen dan in doosjes k 70 Cents in de Apotheken HoofddepótF E TAH SANTEN KüLPF Rotterdam Torkn l lOO l 0 slotkrs 98 lOOVii 16 JULI rfsDEELAND Cert Ned W S 8 dito Jlto dilo 8 dito dito dito 3 HoNOiE Obl Goudl 1881 88 4 iTjULUt lowhciJTiog 1868 81 6 86V Vil 8V 87 106 i A 75V 80V 100 97 491 565 631V ïoov 58 loiv 801 1891 6 V 100 100 185 74 87 110 93 800 819 50 63 155 l 81 108 100 lOOV 1001 144 1S6V 18 103 lOl i 11 18 101 77 10 101 89 48 14 196 80 1 1091 OoSTBNE Obl inpapio 1868 t dito iu zilver 1868 6 68 PoRTUOiLi Oblig m t coupon 3 dilo tioket 3 auauMD Ubl Biouonl 1894 4 dito Oeooru 1880 4 dito by Sotb 1889 4 dito bq Hope 1889 90 4 dito in goud ieea 1883 6 dito dito dito 1884 6 SlUIE Ferpet nbuld 1881 4 Tuuni epr OooT leen 1890 4 Oeo leeniog serie D Gee leening wrie 0 ZniD Ara Uir t obl 1898 5 illlioo Obl Buil aoh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 IHSTEEOAH Obligation 18 6 8 RoTTEEDUi Sted leen 1894 3 Nbd N Afr HacdelaT aand Arendsb Tab Mjj Certifioaten bmiilaatachappü dito Krüli Hypotheekb pandbr 4 üult Mij der Voiatenl aand Gr Uypotkeekb pandbr 8 derlandKhe bank aand Ned Haudelmaatsrh dito N W fc Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotkeekb pandbr 3 Utr Hypotbeokb dito 8 OosTBNE Oost Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 Akeeika £ quit tiypotli paudb 5 Maiv L G Pr Lien cert 6 Ned Holl ij 8poorff My aand Mij tot Eipl V St Spv aand Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Aftik Sppi aand 6 dito dto dito 1891 dito 5 TiLlI 8poiorwl 1887 89 A lSobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 PoLBK Waraokau Weenen a nd 4 60 81 Rob Gr Uuii 8pir M obl 4 Batilache dito aand Paitowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kunk Oli Azow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 l ll AKEEiXA Oent Fac 8p Mij obl 6 Chic k North W pt C r aand dito dito Win BI Peter obl 7 Denver k Blo Gr Spm eert v a Utinois Geotral obl in goud 4 Louiav fc NwhTiUeOert T aand Biexico N Bpw Mj lehyp o 6 Uiaa Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito Panni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Hanil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 5 Canada Can 8outh 0eTt T aand Ve C HaUw k Nay leh d o O Amsterd Omnibus Mg aand Rotterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Eollordam aand 8 I 107 Beioie Stad Ant erpenlB87 8 108 i Suul Brussel 1886 8 104 117 188 167 89 UI HoNO Theias Begullr Gesellach 4 OosTENR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Or 1880 8 9FAN1E atad Madrid 8 1868 Ned Var Bet Hyp Spobl cert ADVERTENTIEN Geen Grijs Haar meer I DE NIEUWE LONDON doet de gryze baren binneu enkele dagen Terdwyneu mnakt heb ha r glanzend en zacht belet het uitvallen en neeuK de pelletjes van het hoofd Ëischt op den hals van en flaco DÉPOSk Verkr gbaar in flacons van ƒ 1 30 Jb f 0 83 by A CATSiaXtr diP piermoUniöOouda Ui DnnaWINKEL CB Agentuur by de Firma Wed BOSMAIV te Guuda P puoaoK