Goudsche Courant, maandag 20 juli 1896

35ste Jaargang Maandag 20 Juli 1896 No tOSl fiOIMlIl COIBIIVT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken y 5 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a gf e 1 ij k 8 met uitxcndering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VU F CENTEN HUIZEN INBOEDELS KOOPMANSGOEDEREN ens worden i eu matig gestelde vaste jaariyksohe premiën door ondergeteekende op BeurapoHssen verzekerd Alle iolichtingen geschieden kosteloos J VAM OIJË KLEIWEG No 2 GOUDA BOERDERIJ M Te hunr aan g rBreen BOEEBERIJ met B VISNMBISG en daarbij behoorende 17 H A best Hooi en Weiland Land 1 Dec 1896 en Boerderij 15 April 1897 te aanraarden Overeenkomst aan te gaan met den eigenaar N VEBMEÜLEN te AlUasserdam Het Wissel en Effectenkantoor BAEENDS C 187 WARMOESSTRAAT by den DAM telepboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz PJkRUS Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Specnlatie orders tot de meest voordeetigste conditlën WtF uitgave van het Maandblad I ORTÜNA M per jaar franco per poat proefnommers kosteloos friiitenips T B PARIJ S Zenden yratiSwfrancQ ie generale geillastreerde catalogus in de liollandsohe en fipajJBahe talen bevattende Je nieuwste modes toot het Zomerseizoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan RM JULES JtLüZOT C PARIS De stalen der nieuwste modeatoffon In voorraad bij lii Pclrfl inpa wordeneveneeni kosteloos toegezonden doch men gelieva Juulelijk de verlangde soorten op te gevon m ongeveer de prezen te bepalen Veraendingen naar all Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Beohlen Correapondentfe in alle talen Assurantie MaatBcbappy tegen Brandschade DE NEDERLANDEN van 845 Zntpheu tinstirdttiu Sophiaplein Rotterdam Zuidblaak 60 s Craveilhaife NobeUlraat 20 Breda Priasoakade Alkmaar Langrstraat eroudkapltaal 2 000 000 KeserjKss 1 200 000 Betaalde Brandschaden u 6oo ooo Sm llulKha pi vtinluit Uus oak ti ia INBRAAK Effecten In Brandkast zoowel als Inboedels Wlukclguedere n enz TANDARTS E CASSUTO inui uiJi ultgexonderd ZOXDAOS Turfmarkt 172 Gouda m STAATSLQTEBIJ De TREKKIKG begint MAANDAG 20 JULI a 9 Loten en gedeelten van Loten zijo verkrögbaar ten kantore vftu den Collecteur Wed A C COSIJN FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Oticniisrhe Wasscherij VA 11 OPPE IIEIMP K 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Uelgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle ïieerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pi achemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of gevertü worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Wie Küker ztji wii de Echte £ ikel €aca0 te ontvangen tesamn gesteld en na vele nrüBfnemingeu in den handel gekomen oiide den naam des uitvinderB Dr MichaelïB vervaardigd op do beste machines in het wereldberoemde ótabblissoment van OebrS StoUwerck te Keulen elscho J p n2ie 28LeIi $ Eikel eacao in vierkanten bussen Deze Ëikel Gacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijkscb gebruik een Jl 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gev van diarrhee slociits met water te gebmiken Verkrijgbaar bij do voorn m le B Apothekers ene Tj Ko Ko prafbuBJes 1 80 c 0 90 e 0 35 Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amriterdam Kalverstraat 103 Een ware Schal voor de ongelukkige slachtofifers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 golden Ieder die aan de verachrikkelflke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hei bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland EOKKEN f in K lom ZijJe Woi êJ PARASOLS C OBSETS Sn iit t Witte tlou S J illaiiiischoene èror DAMES r Y É f BOORDEN o ANCHETTEN A auelien PloolseU tr 0i7 KANTENKIIAGEN M rzUden Stoffen Gltgarnlturen enz Wisbrun Liffmannl MARKT 136 Gouda Druk van A Ubinkai a n Zuu AMERSFOORT AMERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuiltabriek stoom Automatische Walsen lUeeltabriek Pijn geb illd Fransch Waterbrood Pransche Stokken wonii van speciaal geachikte besta soortuii tKtwe gefabrioeorit ia liionlnor overbeerlijk van HWaak en verkrijgbaar in stuks van 6 ot 8 et 12 ot Gewoon PaaSChkreUtenbroOd wordt van de puiksle soorten tarwe onvermengde volle boate melk prima krenten prima rozijnen en andere prima cniilvrucbten geminkt ia bierdour buitengewoon beerlijk en üja van smaak blijft woken lang veraeU en is verkrijgbaar in busvorm en Engelsohen vorm in stuks van 10 ot 15 ot 20 et 30 er 40 et Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem wordt van do lynste ena na kelijkste soorten tarwe vervaardigd ia hierdoor bijzonder heerltjk van smaak zeer gezond en verkrijgbaar in panvorm Kg 6 i et 1 Eg Il ot 1V Kg leVi et 2 Kg 22 ot deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Duitsehe broodjes van 2 sCt worden van de beste soorten tarwe en zuivere beste vollo molk gefabriceerd on smaken hierdoor overheerlijk Prima Tarwebloem wordt vaa de fijnste soorten tarwe gemalen en bgzouder aanbevolen voor het maken van pannekoekon tulband pap enz en is Verkrijgbaar in Kg pakjes van 7 ot Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadve rteerd Onze artikelen siijn uitsluitend verkrijgbaar blj onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEÜHSING Te GOUDA woonhuizen voor depots In huur gevraagd en wordt een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke pro isie on franco vrachten dor volle on ledige kisten Sto oann lD O O t ciieKLS t i ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xêuen en des namiddags ongeveer ten vtev uur Mat dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope roisgelegenheid voor Patmagiera naar UTRECHT en tussoheugelegen plaatsen Kanloor IMieuwe eerstal De A enl II J iHOEUBEEK Aan ZenuvFlijders en Zenuwzwakken Tbana ia do 26e oplage verschenen van het boek DO Ze Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof ür Merinlére Parijs II Prengruber uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der zonuwzwakte hare oorzaken en gsvolgen onderneht te gevon en genezing te vinden Het bandeU over het bekend worden van de Physiologiaohe Dujardin Bau ontdekking lïoa op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zemetz Parijs nuffgealel kan gewerkt wordeu en wel met een auoces datzoo BoUChOt Parije wel een groot aantal uitatekenda artaen nia de geneeskundige JGeh Ratb I r Schering l ms pers aanleiding tot discussie gegeven beeft Gez Rath Dr Cyurkowcoh Het wo dt derhalve aan ieder die aan ziekelUkenky Weeuen zenuwtoestandof zoogenaamde zenuwaohtlgueld Opperatafarta Dr Jechl Weenon lijdt welke zich kenmerkt door liabitucele hoofdpijn ml Öpparatafarta Dr Sohiesl Bssi Obef arts Dr DarseS Parijs f tier Aken Districlaarts Dr QrOSSmaun öblmgea uiti OistrictanrtsUr BUSbach ZirkKranknrt Dr StCingreber Charenton Consul Dr v Aschenbaoh orfu Dr med Corrazza Vanrtie Angeville Parijs Lavabre Tarijs Wille Toufkircben a II CabiliOt Arcachon Fortget Lonzao Guilloneau Bor doanx LabatUt Bordeaux BOUgavel I a For rière L Hlrsohfeld Weeneu Lieber Innsbruck Hammer Plaueu Weiner Weenon AUSt Broclon Matusohleehner Brixn gralne congestie groote gevoeligheid opgewon denheid Slapeloosheid algemeene UohamelUke onrust on onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn en aan de gevolge daar van Igdan zoomeda aan verlammingen Spraak verlles of moeielijk spreken Sttjf heid in de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende bulpraiddeleo als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanallo personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bobben wegens vereobijnseleu van voortdurend angstgevoel beneveldhold van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duüeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van Zenuwlïjdershehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezondou zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten en dio d reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos to verkrijgen is te Amsterdam M CLBBAN Co Heiligoweg i Rotterdam V E ViH SANTEN KOLFP Korte Hoofdsteeg 1 DtreCht LOBRÏ h porton Oudegracht b d Onardbrng V 88 uff de Victor aJBron f e Ober a fins fein by£ms Tafeldrank Vanh0 ninklykef u s c erj eder anden e4ia at cfiafifi totSx ifoifatu d ricv rorv ffcvrs luJèYart iS BINNENLAND 1 GOUDA 18 JaU 1896 Het progrRmraa vaa de orgelbeap liug in dGroote of St Janikerk op Dinsdag 21 JqH 1896 de ftvoDds te 7 aur door den beer J H B Spaaoderman met medewerkiDg vbd den hesrJoh O Arentz viool en cornet a piatoo Inidt aldas 1 Sonate No 2 in Q mol G Merkel a MaeitoBO Pin moto b Adagio c lutrodaotioa Allgroaiaai d Fugfl 2 Andante nii bet Viool Concert ia Ë moll F MiinddtssohD Vour viool met orgelbege Bartholdy leiding Adagio in Ë dar J Hajdo BonaoEi W Kes Voor viool met orgelbege leidiog 5 AlUgro H Berens Voor oarilloa 6a O Hör MeiQ Flehu G F Handel b RinaldoAria G F Hiiodel Voor Cornet piston met Orgelbegeleiding 7 Cbor 0 weleh fine Tiefe de Eeicbtumif ans jPaulofl F Mendelsohn Bartholdy De beer Areotz zhl twee nommers voor tiool en aveutens 2 nommers voor Cornet a Piston voordragen Door de politie alhier ia aangebonden de rywielbandelaar C D verdacht van brandstichting De postduiTeD vereenigiag deSmar1e alhier hoadt morgen eeae wedrlucht van Zevenaar 81 K M met broed 189G Men deelt mede dat de gen er aal majoor F C Bloem commandant der 2e divisie infanterie te Arnhem gednrende sjjae verdere ziekte ter beschikking is gesteld van den minister van oorlog terw l de kolonel C C van Ketteren commandant van bet 6e reg inf tgdelyk belast is met bet beval over het 2e divisie en das ook tevens als leider zal optreden ran de groote najaarsmaooeovrea in Oreryiiel en Gelderland FEVILLETOX 177 Hier volgde aeae pauze De h er Loster haalde eenige sleutels uU z n zak en stoot de braudknst open Het bewysstuk was verdwenen Nu begrijpt gij het doel van uw zoon beslootde heer Btair Versta mij wel ik verdedig hemniet maar monigeao zon hem het rockt toekennenom dit stuk dit hem reobtmatig toekomt te lezen iets dat gij bem geweigerd hebt Zijt gij van plan hem te vervolgen vroeg deheer Leater die zoo als de meeste mrnscben welke men van oneeriykheid overtuigt eeue droevig figuur maakte hij voelde dat hij Wilfred verongelijkt had Hel staat niet aan m i om hem te vervolgen AU gq dit Vürkiest te doon kunt gy oommissari Bent daartoe gebruiken liet is ntogelük dat de wat BW ZOOR veroordeolt als gij hem vervolgt maar ik geloof niet dat de blaam van de wereld op hemzal rusten Ieder rechter zal zelfs torugdeinzea omhet vonnis over hem uit te preken Ik Iwn niet voornemens hem te vervolgen zeide da heer Lester bits Ojj behoeft my de lesniet f e lezen Als ik niet de overtuiging had gehad dit Squire Lester inderdaad een goed menioU is on dat alleen lekan verderfelijke invloed hij weet self bet best Door de diakenen der Nederl Herv gemeente 1 te Berg Ambacht is nu 9 weken lang by d 1 godsdienstoefening telkens f 10 aU buiten I gawona gift voor de armen ontraogea I Het ooievaarspaar op de kerk te Berg t Ambacht gevestigd beeft niet minder dan jongen grootgebracht dieftllenreede uitvliegen De Heer E A Ftüel arts te HsadrikIdoAmbacht beeft lich te Barg Ambacht als geneeihe r gevestigd 1 De commissie tot viering van den verjaardag 1 van H M de Koningin te Haastrecht heeft besloten den 31sten Aagostai e k weer feobte gk te berdenken In plaats van drie bestaursleden die vsrtrokken zyo werdwn gekozen de heeren J 0 Mqller H Van Zanen Muller en Theod Janien Ju Tot voorzitter werd benoemd de heer mr J T C Virnly en tot vicevoor zitter da heer A F M Dapper Donderdagmorgen vroeg betond zich te Ouderkerk a d IJsel de vroow van B da M met I en voorraad kaaa ter waarde van f 14 in de j veerboot op de rivier bg de steenfabriek van den heer v Holst om zich per Oudewatersche boot te begeven naar de markt te Oonda toen de kleine Re9srve met voUe kracht kwam aanatoomen en door haar sterken golftlag oorzaak as dat de gauache voorraad kaatje over boord sloeg en verloren ging Het ver l drist der arme vrouw die voor een ziekelijksn mau en zes kinderen heeft te zorgen is zeer groot Zy kan dit verlies niet dragen Moge het beroep door haren man gedaan op de barmhartigheid der directie van de reederü waartoe de boot behoort verhoord en het gezin alzoo ten volle schadeloos gesteld wordeu Men meldt uit Oodewater I De zoon van den landbouwer J B in t na I burige Snelrewaard die eenigen t jd in Amerika I vertoefd heeft en ten vorigen jare naar het I ouderlyk bais is wedergekeerd heeft zich op I de machinale boenderfokkery naar t model I van t verre westen toegelegd Eau stnk land I en griend is door hem op de meest practische I wijze ingericht en afgezet en een flinke cbuar I voor nachtverbiyf er op gebouwd Tot nn toe I heeft hy maebinaal of met kippen pl m een I 400 tal Icaikens verkregen en ïs in t besit I van wel 200 kippen Koikens en kippen zyn I zoowel by dag als by nacht gescbeideu Voor I liefbebberi van plnimgedierten ia een en ander I wel de moeite wsard eens een kgkje te gaan I nemen van wie hem tot eene wrecde ontaa do handelwijze heeft verleid zou ik hem niet gazegd hebben wie de ei ïeulijke sohuldige is merkte de heer Blairaan terwijl hy hem strak aanzag Ik wist vooruit dat hij zijn zoDQ die volgens recht zyn erfgenaam is niet aan de kask zou stellen en dut hy geeoe ver dere aanleiding tot schandaal in Danosheld zou geven Verdere aanleiding tot schandaal I antwoorddede heer Lester Ik weet niet dat ik ooit aanleidingtot sohandaal gegeven heb Myn goede heer hernam de politie agent gijBoudt dat niet zeggen als gij wist hoe gy hier algemeen veroordeeld wordt Niettegenstaande al zijne schelmerijen ia Wilfred Lester bemind en geacht in vergelyking van u Gij durft veel zeggen zeide de heer Lester Bat ben ik in myne betrekking vorplioht washet antwoord Maar als gi later mind T bevooroordeeld dan nu over bet verleden zult nadenken zult gij waariehynlyk tot hetzelfde besluit komen als ik en erkennen dat Wilfred Lester zijn goeden naam nooit op bet spel zou gezet hebben ats zyu vaderhem anders behandeld had I De heer Lester streek zich over het voorhoofd Hot zweet brak hetn uit Ën nu kom ik tot bet aandedS hetwelk WiNHam Lydnev in het komplot van dien nacht had Ja William Lydney I herbaalde de Squire alsof hy zijne woede op dien naam wilde koelen Gij kunt zijn gedrag niet Terontschuldigen Hetwas ham ten minste om geen bewysstnk te doen Luister wat ik u bidden mag mijnheer Lester William Lydnoy vernam dien zondag avond by toeval dat uw soon ziob met twee of dria kameraden in Woensdag middag werd te Mootfoort de I knecht van den bloemist Ven Kouwen in zijn 1 met bloemen geladen vaartuig naar hier ge1 bracht aaogesien by te Haastrecht lydende wu bevonden aan cholerine en dientengevolge niat in staat was verder te schipperen De I patient werd verder per brancard naar zgne 1 woning vervoerd Oidteren bad op de Nieuwe Veemarkt te 1 Rotterdam ten overslaande van de commissie 1 daartoe door het ryk aangewezen de rgks I pretniekenriog plaats voor merriën en hengsten I ia de provincie Zuid Holland De mededingende paarden en er waren er dit jaar buitengewoon vee moesten in het Nederlandsch paarden stamboek yn ingesebreven uitgezonderd dia welke den vereiachten leeftijd daartoe nog niet bezaten Orer het algemeen is verbetering zoo by marriën als hengsten waar te nemen De boedanigbeid van de 2 jarige hengsten billykte evenwel niet dat men de premie van f 100 in die rnbriek uitgeloofd op f 150 bracht hetgeen in het voornitzicht gesteld was Voor deze keuring ïgrden ditmaal 144 eiemplarea iugesohreven waaraan voorafging een keuring van 42 merriën die voor het paardenstamboek waren aangeboden Voor het paardenstamboek werden o a door de oommissie goedgekeurd de 3jarige KOQ dvos Mina van A van der Spek Jzn te Bleia yk Bjaiige bruin Gato van P Oadyk te Moerkapelle de Sjarige bruin Emma vab Jac Vellebregt Czn te Zegwaard Premiën van f 75 warden behaald door de volgeode merriën van 3 4 of 5jarigen leeftyd Mina goudves van A van der Spek Jzn te BteiBwyk Eooaje zwatt van J H v d Torren Kz te Zevenhuizen Premiën van f 50 werden behaald door de volgende merriën niet ouder dan 2 jaar Nanny zwart van Pb d Breggen te Waddiuxvean j Mama broia van J H v d Torren Kz te Zevenhmzen Anna bruin v n J C V d Torren te Waddioxveen I Premie van f 100 werd o a behaald door I de hengat niet ouder dan 2 jaar I Napoleon bruin van Ph v d Breggen te Waddioxveen I Premiën van f 75 werden behaald door de I volgende hengsten niet ouder dan 1 jaar I Nico liohtb oiD van J H v d Torren I K te Zevenhnizen Fruna brain yan W G Dogteroud te Zevenbnizen Jan gondvos I van J V Spek te Moerkapelle en Jonge Edo I bruin van J den Toorn te Berkel I Aan deze premiekeuring giug Woensdag op I hetzelfde terrein vooraf een rykspremiekeuriog I voor veulen merriën met venten Toen Werden het üosch bevond en dat tij baaig waren zwart krip om hunne hoeden te binden Zekere omatandighoden gaven hem grond te denken dat zij op het kasteel wilden inbreken Ja dit verwondert u Squire maar de tijd ontbreekt mij om u dit nader uit te leggen Hy Lydney wachtte in de koude vochtige naohtlueht hopende hen tegen to houden en uw zoon te redden Toen het te laat was hoorde hij dat zij op den Hall haddeu ingebroken dat lij nog bezig waren en hy spoedde zich herwaarts maar hij kwam te laat om van nut te ziJH behalve dat hij Wilfred veilig naar huis bracht Hy liet zich gevangen nemen omdat hy Wilfred niet wilde verraden hij heeft ter wille van Wilfred de schuld op rich genomen men verweet hem te Danesheld dat hij lioh met deugnisten ophield en zijn oenig doel was Wüfred Lester na te gaan en te beschermen Zy hadden vriendschap voor elkander opgevat Wilfred had alty d voorUefde voor gemeen gezelschap merkte Squire Lester aan Ala hij ooit in slechter gezelschap komt dandat van don heer Lydnoy ia hij niet te beklagen antwoordde de heer Blnir terwgl hij in lachenuitbarstte Er was iets in liJn toon dat Squiro Lester s opmerkzaamheid trok Waarom P wie is Lydney P O dat kunt gy hem den eersten keer dotgij hem ontmoet zelf vragen Maar geloof coij iemand die stil de schuld van een ander op zichneemt en om diens wille gevangonisatrat verdraagt is geen alledaagsch persoon Lydney heeft daar gewis zijn doel bij gehad schimpte de hoer Lester Of zijne doeleinden daar hebt gy gelijk lo voor bet paardenstamboek aangegeven 2 hengsten en 11 merriën Aan bet verslag der Gemeente Gonda over 1895 ontleenen wy bet volgende Voor da gaa en waterleidingen moesten de straten wederom telkens worden opengebroken terwyi ook gedurig herstelliogeD ooodig waren aan de rails van den dóór da stad loopenden stoomtramweg waardoor een kostbaar onderhoud niet te vermijden was Een begin werd gemaakt met het in eene andere kleur verven der naamborden van de atraten Voor den afvoer van henelwater zyn alweder een aautal gegoten yzeren straatkolken met atankichermeu en Engelache aarden buizen op houten fundeerplanken aangebracht Er werden geplaatst i i de straat van de Markt drie groote kolken met 87 M buis wyd 20 centimeter op het Oude Veeretal drie groote koken mei 56 M buis van 15 cautimeier in de Patersteeg eene groote stroatkolk met 3 M buia van 15 centimeter in de straat van de Karnemelksloot eene groote kolk met 12 M buis van 15 centimeter I in den gang aao den Kleiweg tegenover de j Kleiwegateeg twee groote kolken met 50 M I bnia van 15 centimeter ea in de Zak eene groote stroatkolk VoorU werden gelegd in de Boe ekade 22 50 M en in de Derde Kade 30 M Engelsohe aarden boizen van 15 centimetei Op het nieuwe Veerstal is by de IJaselhavenaluis een dnbbele urinoir met gieren ommsnteling geplaatst De kosten van bet onderhoud der riolen met wat daarby behoort hebben bedragen f975 74 aan materialen en f 570 13 aaa arbeidsloonen In den toestand der wegen in da Korte Akkeren kwam geena verandering Naar aanleiding van een adres an een aantal belanghebbenden besloot de Gemeenteraad den 18a Juni eerst dan voorstellen tot verbetering d w z bestrating dier wegen in overweging te nemen wanneer de betrokken eigeuaren zioh sohriftelyk zullen hebben verbonden om ds bedoelde wegen over hanne volte breedte om niet en zooder vergoeding van eenige koateo hoegenaamd aan de Gemeente in eigendom over te dragen Op het einde van het jaar was eene zoodanige verklaring nog niet ingekomea Het gewone onderhoud der wegen en voetpadea in da Gemeente dat geregeld plaats had kostte aan materialen f 635 88 en aan arbeidsloonen f 606 72 I Het Goudacbs en Amatsrdamsche rypad ge Wilfred Lester redde hem bet loven en dankbaar heid kan hem gedreven hebben Men beweert dat hij nog oneindig meer voor don broeder van freule Lester orer zou hebben Deze zinspeling deed do maat orerloopen De heer Lester was nu buiten zioh zelven Lydney is een deugniet dat ia by Hy heeft zich heimelijk bij mijne dochter wPten in te dringen ïa by daarin te versohooiien mynheer P Ik denk dat ik beter doe zijne verdedigingaan hem zelven over te laten zeide de heer Blair opstaande om been te gaan Zyne zonding te Danesheld was volbracht Als ik lord Dane waa zon ik hem dood sobiüten Ik denk aiot dal gij bet doen zoudt als gijlord Dane waart zeide de beer Bluir lachend Ener was weder iets in z jn toon dat Squire Ijesterniet begreep Bijna op hetzelfde oogenblik dat de heer Bluir DanesheldHall uitging traden drie heeren diejuist uit een rijtuig gestapt waren daar binnen De knecht die hen binnen Het zag een van ben William Lydney schuins aan de tweede as atlvokaat Apperly da derde een vreemdeling een man met een gebiedend uiterlijk en vervallen gelaatstrekken Ik verlang den hoer Leater Ie apreken zeide de laatste De knecht hoog en ging de hoereu voor naar het studeervertrek Toeu hij zijne hand aan den knop rnn de deur sloeg keerdo hü zich om en vroeg Wie moet ik aanmelden mijnheer f